½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte"

Transkript

1 ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen forelgger der nu en del mere empr at bygge på. 1 De grundlæggende forhold som beskrevet 3 måneders evaluerngen er stadg gældende. Derfor ndledes den samlede evaluerng med beskrvelsen efter 3 måneder. Herefter følger beskrvelsen efter et halvt år, hvor der er 9 sluttede forløb danne evaluerngen ud fra. Tl slut rundes beskrvelsen med en uddybnng de konkrete udmøntnnger støttens effekt. 3 måneders evaluerng Projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte. Ud fra behovet for en hurtg ndsats form funktonsstøtte hjemmet ønsket om at lave nytænknng udvklng nnovaton - blev projektet sat værk pr. 1. august 2011, hvor der blev ansat en socalpædag projektstllngen. Formålet med den praktsk pædagske funktonsstøtte er at skre barnets basale behov, så trvsel udvklng forløber alderssvarende. Desuden skal famlen støttes en konstruktv forandrngsproces ud fra en anerkendende vurderng famlens ressourcer, hvor fokus sættes på famlens kompetencer frem for deres svagheder. Støtten skal gves form hjælp tl selvhjælp over en 3 måneders perode, hvorefter famlen selv arbejder vdere med de opnåede erfarnger tager ansvar for børnenes trvsel. Arbejdsmetoden funktonsstøtten bygger på et systemsk helhedssyn med udgangspunkt de ressourcer, famlen har. Gennem samspl dal med forældrene yder pædagen hjælp tl selvhjælp ved nysgerrgt at stlle spørgsmål, anvse nye mulgheder værdsætte tltag, der skaber forandrng postv udvklng. På den måde oplever forældrene, at de gradvst får vendt udvklngen kommer tl at stå stærkere mere ansvarsfuldt deres opdragerrolle. Grundmetoden er: Observaton. Opbygnng gensdg tlld tryghed. hvor støtten skal sættes nd. (Her er forældrenes behov gørende, men så pædagens lge brefng supervson Famlehus Syd spller en væsentlg rolle). Anvsnng, vejlednng feedback tl forældrene når de står vanskelge stuatoner med barnet/børnene. Praktsk anvsnng støtte strukturerng hjemmet samt daglgdagen. Grundg vejlednng/sparrng voksen tl voksen. Rammerne omkrng funktonsstøtten bygger på et handlngsskema 2, som udarbejdes ud fra vstatonsskemaet det første besøg famlen. Tl denne første samtale er der altd en famlebehandler eller lederen Famlehuset med. Skemaet underskrves alle parter danner fælles grundlag for funktonsstøtten. Ved de fastlagte evaluernger 3-månedersperoden tages udgangspunkt skemaets formulernger. Tdspunkterne for støtten fastsættes pædagen samarbejde med famlen dækker de tdsrum, hvor der er størst behov. Enten morgen-, eftermddags- eller ten. 1 Statstsk skema. Blag 1 2 Se blagene 2 3 Opstartsskema

2 Pædagen dokumenter st arbejde gennem dagbsnotater for besøgene samt skematske notater 3. Samarbejdspartnere omkrng famlen kontaktes efter observatonsperoden. Ved møder om barnet/børnene deltager som udgangspunkt en forældrene. Ved perodens udløb laver en famlebehandler eller lederen Famlehuset et kvaltatvt ntervew med forældrene samt et telefonntervew med den vsterende nstans, begge med udgangspunkt et spørgeskema 4. Er der brug for foranstaltnnger mere varg karakter, gver funktonsstøtten samråd med forældrene besked tl rette nstans om dette. Der udarbejdes et statstsk oversgtskema over de famler, der modtager eller har modtaget funktonsstøtte. Som et supplement tl projektet, vl den praktsk pædagske funktonsstøtte lægge et opfølgnngsbesøg famlen en måned efter 3 måneders forløbets slutnng. Det gøres for at danne et efterværn omkrng den forandrngsproces, der er sat værk. Dplompædag Hennng Hermes Petersen Leder Famlehus Syd Helle Håkonsson 27. oktober Se blag 4 Funktonsstøtte. Sagsskema 4 Se blagene 5 6 Intervewskema

3 ½års evaluerng på baggrund empr fra 9 sluttede forløb At gå hurtgt nd med støtten Det er en stor fordel for såvel borgere som Assens Kommune at funktonsstøtten kan gå hurtgt nd en sag. Funktonsstøtten kommer på den måde på forkant med en uheldg udvklng blver proaktv forhold tl fejludvklng, hæmmende relatoner mellem forældre børn samt kke mndst vanrøgt børnene. Efter at forældrene har godkendt vstatonen tl funktonsstøtten, blver støtten gangsat ndenfor en måned. Forældrene får derved en følelse, at blve taget alvorlgt at hjælpen kommer, når de har allermest brug for den. Arbejdsmetoden Det er stadg som beskrevet ovenfor 3 måneders evaluerngen. Tlgangen er systemsk, værdsættende med stor fokus på at anerkende forældrene, der hvor de er, så der opnås en ærlg holdbar dal, som grundlag for samarbejdet.. De får en tro på at Jeg kan godt. De opnår tro tlld tl egne kræfter, evner kompetencer. Forældrene blver taget alvorlgt, set, hørt forstået ud fra hvor de står hvem de er. Grundtanken er, at de gør deres bedste vl det bedste for deres børn ud fra hvor den vden, de forudsætnnger, kompetencer evner, de aktuelt har. Dette er en gørende forudsætnng for lærng gamle handlemønstre samt ndlærng mplementerng nye handlemønstre. Arbejdsmetoden, dalen samarbejdet gør, at løsnngerne blver tlpasset tl netop den pågældende famle. De får derved ejerskab tl forandrngsprocessen får lettere ved at mplementere det hverdagen. Derved mndskes behovet for hjælp støtte fremover betydelgt, så der opnås en gvtg forebyggende effekt. Empren fra evaluerngsntervewene vser, at der ved denne tlgang tl støtten opnås stor tlfredshed hos forældrene. De ser hurtgt resultater famlen, frem for uoverskuelgt kaos, tlbagegang eller underdrejnng. Daglgdagen blver nemmere at håndtere. De vgtgste forandrnger processen er styrkelse forældrerollen form tydelghed synlghed større ndsgt større forståelse større bevdsthed mere ansvar mere nærhed mere opmærksomhed. at sætte grænser fastholde dem overfor børnene. Tl gavn for børnenes trvsel udvklng. større forudsgelghed for børnene dermed o færre konflkter o mndre stress o mere tryghed o mere ro o mere trvsel.

4 Funktonsstøtten som kommunkatonsfremmende kontaktformdler koordnator Det har flere tlfælde vst sg gvtgt at funktonsstøtten er gået nd har formdlet kontakt tl andre kommunale nstanser været koordnator med famlens problematkker udvklngsmulgheder fokus. Det har været eksempler på: Dal mellem o Forældre sagsbehandler o forældre skole eller dagnsttuton o Forældre fyso- eller ergoterapeut o Udrednng hæmmet eller msforstået kommunkaton. Det har resulteret Samordnng hjælp støtte. Samarbejde forståelse for fremtdens planer for handlng. Bedre nkluson børnene skole dagtlbud. Hurtgere sagsgang vej tl at klare sg uden hjælp. Effekt støtten Generelt kan det udledes at ndsatsen med Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte hjemmet gver: Akut støtte Bedre overblk målrettethed for famlen de nvolverede nstanser Styrkelse forældrerollen Bedre udvklngsmulgheder for famlen som helhed Mndre behov for fremtdg støtte hjælp fra Børn Unge Forvaltnngen dermed ressourcebesparende Eventuel efterfølgende støtte hjælp tl famlen blver endnu mere samordnet hurtgere værksat dermed mere målrettet effektv Der kommer flg. effekt: Forebyggelse massv ndsats overfor famlen på sgt. Problematkkerne famlen er blevet adsklt enten løst eller vsteret vdere tl yderlgere hjælp støtte. Forældrene værdsættes opnår tro tlld tl egne kræfter, evner kompetencer. Bedre relatoner mellem forældre barn, mellem forældrene ndbyrdes mellem børnene. Bedre struktur daglgdagen. Bedre overblk. Ikke kun for forældrene, men så for børnene. Større overskud. Postv stemnng. Mere glæde. Implementerng de forandrede processer famlen. Spralen trækker postv retnng stedet for negatv retnng. Hvs funktonsstøtten hjemmet kke var værksat, vlle der opstå et tomrum, hvor famlen vlle føle sg underdrejet frustreret. De vlle kke opleve den opng deres kompetencer ressourcer, som blver nkluderet relatonerne, kke alene famlen, men så ud de dagnsttutoner skoler, børnene har deres hverdag. Konkret har Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte udmøntet sg : 1. Behov for lastnng blev uaktuelt fravalgt forældrene 2. 12årg dreng er kke længere ude Assens by om tenen efter kl Grundge observatoner etnsk famle tl brug for fremtdg støtte handlng 4. Ændrng arbejdsforhold har gvet mere plads tl omsorg forældrerollen. Bekymrng for børnenes udvklng er derved mndsket betydelgt 5. Bedre behandlng hudldelse hos barn 6. Anbrngelse udenfor hjemmet/lastnng værget

5 Ad 1. Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad 5. Ad 6. Forældrene havde store vanskelgheder med at få deres 4årge barn tl ro om tenen. Det tærede så meget på deres ressourcer, at de havde bedt Børn Unge forvaltnngen om lastnng tl barnet. Efter funktonsstøtteperoden havde forældrene kke net lastnngsbehov, da barnet sov meget tdlgere hurtgere. Stuatonen omkrng putnng barnet var stablseret det var den grad ressourcegvende for forældrene. Ved møder med børnehaven opstod et bedre samarbejde mellem forældre pædager barnet blev bedre nkluderet børnehaven. Den enlge far med yderlgere to yngre børn fk støtte tl strukturerng ne mellem form et skema. Samtdg gk støtten nd gav opbaknng værdsættelse faderen tl fastholdelse tderne strukturen overfor børnene. Der blev så ydet støtte forbndelse med faderens massve ordblndhed ved læsnng paprer arbejde på pc omkrng økonomske forhold samt kontakt tl skole andre offentlge nstanser. Støtten var tl stede famlen på forskellge tder dagen kunne på den måde dække famlens daglge struktur den enlge forældres ressourcer. Der kunne efter slutnngen støtteperoden fremlægges en skematsk oversgt over, hvor forældreomsorgen fungerede hvor den kke fungerede. Det kunne bruges tl vurderng fremtdg støtte hjælp. To børn på 8 10 år var alene de morgener, hvor den enlge mor var taget tdlgt på arbejde. Funktonsstøtten gk nd frat det ældste barn ansvaret for, at han lllebroderen kom godt sted skole/sfo. Funktonsstøtten kom om morgenen sørgede for at børnene fk morgenmad kom godt skole. Det frat såvel moderen som skolen/sfo en for bekymrng for børnene. Mod slutnngen forløbet erkendte moderen, at hun måtte fnde en anden beskæftgelse, som højere grad varet børnenes behov sammen med en famlebehandler, blev dette skfte værksat. Samtdg blev der, gennem møder med skolen, skabt en bedre dal med moderen en bedre nkluson børnene skolereg. Gennem anvsnng sparrng med moderen, blev behandlngen børneeksem hos barnet mere kontnuerlg mndre konflktfyldt. Moderen lærte at gå nd tage ansvar for behandlngen. I et endnu kke sluttet forløb, er påtænkt anbrngelse/lastnng 2 ud 3 børn værget, mens funktonsstøtten arbejder med famlen. Begge børn lder knlesygdom. Den yngste har deforme fødder hænder. Den ældste har deforme fødder, Skolose, stft knæ det ene ben hofteskred. Hun har stort behov for personlg hjælp pleje daglgdagen. Der arbejdes på målrettet, ntensveret hjælp tl den enlge far omkrng de to nævnte børn samt på at faderen får bedre struktur eget famlens lv økonom. Dplompædag Hennng Hermes Petersen Leder Famlehus Syd Helle Håkonsson Marts 2012

6 Blag 1 Fam Start Slut Vsterende nstans Børnehave 5 0 Påtage sg voksenansvar. Opbygge struktur gode rutner 2 x 3 4 Intervew Bedre natnng. Styrke forældrerollen. Gode måltdsrutner Forældrene yderst tlfredse. Langt færre konflkter. Mor tror på sg selv gen. Far føler sg som en bedre far. De kan bruge støtten på langt sgt da løsnngerne er tlpasset netop dem Formål Delmål Omfang Evaluerng Postve, motverede lærevllge. Der opnås hurtgt postve vedvarende resultater. Bl.a. voksentd om tenen bedre struktur daglgdagen Effekt Ikke behov for lastnng. Bedre relatoner mellem famlemedlem merne kke mndst mor barn. Mere motorsk ro hos barnet Socalforvaltnng Sammenhæng, struktur stabltet. Tydelg voksenrolle. Samlet tensmåltd. God madpakke. Passende tøj. Stabl skolegang. Lektelæsnng. Hente/brnge yngste 4 5 x 2 4 Ikke mulgt pga. vsnng Der opnås god kontakt. Madpakker, hente/brnge yngste, passende tøj fungerer. Resterende punkter fungerer kke. Kontakten blver rngere støttefunktonen vses helt. Grundge observatoner tl brug for fremtdg støtte handlng famlen Børnehave _ Styrkelse forældrerollen. Grænsesætnng konflkthåndterng Genkendelghed struktur samspllet. Vejlednng forældre Stor tlfredshed. Færre konflkter. Mere ro. Bedre leg. Mndre skæld ud, Postv udvklng generelt. Kun mndre problemer at støtte vejlede far Mere ro stabltet pga. færre konflkter mellem

7 Børnehave Socalforvaltnng Dagpleje, børnehave, fysoterapeut rollen Styrkelse forældrerollen. Grænsesætnng konflkthåndterng Genkendelghed struktur samspllet. Vejlednng forældrerollen Stablserng morgener, så børnene kommer godt sted. Støtte forældre kontakt tl skole/sfo samt tl legekontakter frtdsaktvteter Øge børnenes trvsel selvværd. Fratage storesøsken voksenansvar. Støtte forældrerollen. Orentere socalforvaltnng mhp. vdere foranstaltnnger støtte Vejlede hjælpe omkrng motorsk uro koncentratonsbesvær. Indarbejde struktur legeaktvteter. samarbejde med børnehave, fysoterapeut PPR. Opbygnng koncentraton hos barnet. Indarbejde genkendelg ½ ½ - 3 lednng stedet. Større tydelghed. Meget stor tlfredshed. Konflktnveauet er dalet. Mors forståelse ndsgt er blevet større. Evnen tl grænsesætnng fastholdelse er bedre. Værdfuld støtte. Skabt tryghed ro. Mor er mere tydelg synlg opdragelsen. Mor har følt sg taget alvorlgt forstået. God brugbar støtte. Glad for støtten. Styrket forældrerollen. Mere ansvar, nærvær opmærksomhed overfor barnet. Større ndsgt barnets problema-. Velfungerende daglgdag Stor postv udvklng. Mor har lært at være klar tydelg sn kontakt med børnene Mor er startet på uddannelse. Det har gvet ro plads tl omsorgen for drengene, så de kke skal stå op selv om morgenen eller passes om tenen weekends Mere nærvær kontakten med barnet. Mndre motorsk uro. Mere glæde famlen. Mere aktvtet om eftermddagen børnene. Far mere tydelg Langt rolgere stabl daglgdag hjemmet. Bedre relatoner de voksne børnene mellem Mor har fået ndsgt at drage bedre omsorg for sne drenge. Har skftet stllng, så der er plads tl omsorgen Motorsk uro taget betydelgt. Større ndsgt, opmærk somhed nærvær tl barnet.

8 OUH Hudd Svendborg - At mor tager ansvar for behandlngen barnets børneeksem Læge. Fam.hu s Syd - Støtte vejlede enlg mor tl fre børn struktur samt legeaktvteter. Iværksætte handleplan for såvel behandlng børneeksem, som samspllet mellem mor barn Skole - Stablt fremmøde skole. Mnmere baggrund for ustabltet baggrund relatoner famlen. Handlng der ud fra Skole Støtte vejlede enlg far med tre børn forældrerollen. Støtte far med det økonomskadmnstratve pga. ordblndhed opbygnng rammer struktur. Støtte far tydelghed fastholde krav. Undersøge frtdstlbud tl de to ældste børn Struktur på måltdet. Struktur for de 1 x x ½ - 1½ tme x 1½ - 3 tk. Bedre struktur. Mndre stress. Rgtg godt. Er blevet bevdst om at være tydelg voksen sætte samt fastholde grænser. Vlle gerne have ht mere støtte tl at udvkle det. Rart at få ros bekræftelse. Har gvet tro på sg selv. Sætter fastholder grænser. Er blevet mere tydelg synlg voksen. Gver kke op længere. God rådgvnng om økonomske forhold Bedre struktur på smørngen barnet. Begyndende markerng tydelghed opdragerrollen Mere selvstændghed ansvar hos den unge. Samspl famlen dækket bearbejdet Den mere stramme struktur har gvet ro hos alle hjemmet. Der råbes kke så højt mere. Husreglerne er mplementeret. Far profterer anerkendelse. Mere bedre struktur famlen. Bedre Bedre behandlng børneeksemen. Bedre mor barn relatoner. Mere tydelghed forældrerollen Mere stablt fremmøde skole. Mere selvansvar. Bedre nkluson skolen Ældste dreng på 12 er kke ude Assens by efter kl. 20. Far er blevet styrket forældrerollen. Mor har fået redskaber tl at være en

9 Soc. forv Sundh.p l Soc. forv. forældrerollen samt omkrng adhd - Struktur famlen. Støtte, vejlede enlg far m. tre børn. Få børnene godt skole Støtte tl dal med enlg mor tl barn på 6 mdr. Brnge moderen vdere fra depresson relaton, styrker svagheder hos psyksk yngste mhp. adhd. Styrke mor hendes rolle Struktur på måltderne generelt hverdagen. Vejlede økonomske forhold Struktur for tensmåltd. Fnde td tl sg selv. Opbygnng netværk. Støtte op om relatonen. Støtte gangsætte aktvteter for 3 4 x x Ikke foretaget pga. den korte varghed fordelng mors ressourcer. Fokus på handlng på de to yngste problematkker. Afklarng bearbejdnng dal samspl Alle børn kommer stablt skole. bearbejdnng fars stuaton som msbruger, hans samspl med børnene hans økonomske forhold Mor har kke behov for støtten, som stoppes samråd m. sagsbeh. Fk støtte tl: Længde på barselsorlov, nspraton tl tensmåltd, gangsætnng ftness. T selv ntatv tl at fnde ny lejlghed bedre mor opdrager for sne fre børn Far er styrket forældrerollen lastnng/anb rngelse er kke aktuelt Afklarng bevdstgørelse egne evner behov for støtte

10 Soc. forv Soc. forv Skole - Få barn på 10 år skole. Støtte mor tydelghed opdragelsen samt adsklle egne følelser fra barnet Fam.hu s Syd - At barn på 15 år kommer skole såvel mor som datter. Støtte op om socale kompetencer netværk Styrke fars kompetencer gennem dal samarbejde praktske gøremål syg mor hendes datter på 11 år mhp. vdere støtte hjælp Fam.hus Syd Arbejde med styrke far tl 1årgt barns tlld tl andre mennesker. Opbygge et større selvværd Støtte tl struktur oprydnng. Støtte tl tydelghed forældrerollen Iværksætte oprydnng strukturerng hjemmet. Støtte forudsgelghed tydelghed overfor børnene barnets senstvtet. skolemulgheder. Relatonsarbejde mellem mor barn barnets personlghed. relatonen mellem 1 x Ikke foretaget pga. det korte forløb Teenageren vser kontakten med PPF. Efter samråd med moderen Famlehus Syd Status quo

11 Sundh.p l - At få enlg mor godt flyttet hjemmefra. Støtte tl budget, anskfelser vgtge kontakter. Mor er 16½ barnet 1 år Dagnst. - Mor er psyksk syg skal støttes forældrerollen tl barn på 1 6 år Skole - At barn på 12 år kommer godt skole Dagnst. - Støtte tl tydelghed forældrerollen. Socal tlpasnng 4årgt barn Dagnst. - Styrke enlg far tl tre mor barn Lægge budget. Lste over anskfelser. Lste over vgtge kontakter. forældrerollen mors sygdom. arbejde med relatonen mellem mor børn. Støtte forældrerollen mor barn relaton. Støtte mor opdragerrollen at være tydelg mor. famlerelatoner. Støtte forældrene opdragerrollen. Støtte barnet socal tlpasnng Stablsere yngste barns ndstlles støtten

12 børn opdragerrollen. Forbedre relatonerne samspllet ndbyrdes famlen fremmøde børnehave samt påklædnng. relatonsarbejde konflktløsnng med mellemste barn 2 3 aprl 2012

13 Blag 2 Oprettet august 2011 Skema tl opstart Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Vedr.: Praktsk pædagsk medarbejder: Hennng Petersen Opstart fra d. tl d. Oprettet den :14:00 Kortfattet beskrvelse formålet med ndsatsen - hvlke problemstllnger /eller symptomer skal der arbejdes med? - hvad er hensgten med ndsatsen? Delmål den talte perode Indsatsens art omfang - hvordan tænker v at samarbejde for at nå målene? Hennng kommer hjemmet op tl 2 gange om ugen gver dal samarbejde vejlednng hjælp tl selvhjælp ud fra ovenstående problemstllnger. Indsatsens evaluerng - hvordan hvor ofte vl v løbende forholde os tl ndsatsen/vores samarbejde? Der evalueres løbende ud fra de oplevede problematkker hændelser. Der evalueres ud fra dette skemas problemstllnger hver anden uge.

14 Blag 3 Oprettet august 2011 Skema tl opstart Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Sde 2 Personer der må nvolveres forløbet Skole Dagnsttuton SSP Pårørende Sundhedsplejersken Sagsbehandler Dagplejen Tværfaglgt team Andre Navn Sæt kryds Dato Underskrft Barnet under 15 år Dato Underskrft Forælder/Værge Dato Underskrft Forælder/Værge Dato Underskrft Praktsk Pædagsk medarbejder Dato Underskrft Lederen Famlehuset

15 Blag 4 DELTAGERE DATO FORMÅL OPGAVE MÅL OPFYLDELSE FREMAD RETTET....

16 Blag 5 Intervewskema tl famlen ved slutnng Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Famle Perode Vsterende nstans Praktsk pædagsk medarbejder Yderlgere nvolverede nstanser Evt. 50 undersøgelse Dplompædag Hennng Petersen På hvlke områder har funktonsstøtten gvet en mærkbar effekt forandrng daglgdagen? for barnet for moderen for faderen for samspllet famlen for dagnsttuton/skole Overordnet set Andre områder Hvad er I blevet bedre tl? Er der ændrnger behovet forbndelse med 50 undersøgelsen? I så fald hvlke?

17 Hvordan hvlket omfang kan famlen bygge vdere på de opnåede erfarnger? Er der områder, hvor famlen har brug for yderlgere støtte? I så fald hvad hvlket omfang? Hvordan har det været, at have en funktonsstøtte eget hjem? Hvordan har funktonsstøtten levet op tl dne/jeres forventnnger? Hvad har været godt? Hvad har været mndre godt?

18 Hvordan har omfanget støtten været? For få, for mange eller tlpas antal dage om ugen? For få, for mange eller tlpas antal pr. gang? Hvordan oplever du/i strukturen omkrng funktonsstøtten? (Opstartsbesøg, Opstartsskema, Støttens samlede varghed, Dette ntervew) Hvlke forbedrnger kan du/i foreslå tl funktonsstøtten fremover? oktober 2011

19 Blag 6 Intervewskema tl vsterende nstans ved slutnng Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Vsterende nstans Famle Perode Praktsk pædagsk medarbejder Yderlgere nvolverede nstanser Dplompædag Hennng Petersen På hvlke områder har funktonsstøtten gvet en mærkbar effekt daglgdagen? Hvordan hvlket omfang kan famlen bygge vdere på de opnåede erfarnger? Er der områder, hvor famlen har brug for yderlgere støtte? I så fald hvad hvlket omfang? oktober 2011

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn, hoveduddannelse Psykatr Øst, Regon Sjælland November 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger Personlge kompetencer / alsdg personlgheds udvklng SMÅL At udvkler sg tl at have en god frhed tl at kunne egen menng, vse egen handlng så samlnger. Blve dygtgere tl barnet er god tl. Ved at regstrere udtryk

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Holbæk Sygehus Dec. 2013-12-20 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen medcnsk hoveduddannelse Lægecenter Korsør Gl. Banegårdsplads 4,1 4220 Korsør www.lc-k.dk 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere