Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 201 Folketinget Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.) 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, 2 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 2 i lov nr af 21. december 2010, 2 i lov nr af 21. december 2010 og lov nr. 292 af 11. april 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 477 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»50.000«til:» «. 2 I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 518 af 6. juni 2007, 3 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves. 2. I 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., jf. dog 3, stk. 5.«Stk. 3 bliver herefter til stk I 15 a, stk. 1, indsættes efter»betalingspåkrav«:», som angår højst kr.,« b ophæves, og i stedet indsættes:» 15 b. For betalingspåkrav, som angår mere end kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger kr., og med tillæg af de i stk. 2 nævnte beløb. Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 1. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr. Stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6. Stk. 3. Afgiftspligten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens 477 d, stk c. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.«3 Loven træder i kraft den 1. oktober Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Justitsmin., j.nr AA006024

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Baggrunden for lovforslaget 2. Retsplejelovens kapitel 44 a 2.1. Gældende ret 2.2. Lovforslagets indhold 3. Retsafgifter 3.1. Gældende ret 3.2. Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Retsplejelovens kapitel 44 a om betalingspåkrav blev indført ved lov nr. 450 af 9. juni 2004 om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forenklet inkassoproces) og trådte i kraft den 1. januar Formålet med indførelsen af reglerne var at lette inddrivelsen af ubestridte pengekrav. I lyset af de erfaringer, der var opnået med reglerne i praksis, blev reglerne justeret ved lov nr. 518 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og konkursloven (Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder). Ved lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) blev møderetsmonopolet for advokater lempet, så andre end advokater kan repræsentere parterne i form af at møde i retten og underskrive processkrifter bl.a. i den forenklede inkassoproces, jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Lovændringen byggede på forslag fra Advokatudvalget i betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater. Udvalget begrundede bl.a. sit forslag med, at hensynet til fri konkurrence var tillagt en meget høj prioritet såvel i Danmark som internationalt, og at konkurrencebegrænsende ordninger som advokaters møderetsmonopol derfor alene burde opretholdes, hvis de kunne begrundes med tungtvejende hensyn, som ikke kunne tilgodeses på en mindre konkurrencebegrænsende måde. Justitsministeriet fandt som udvalget, at der i et vist omfang kunne ske en lempelse af advokaters møderetsmonopol i byretterne, uden at de vægtige hensyn, der ligger bag reglerne, blev sat over styr, og tiltrådte således udvalgets forslag. Særligt for så vidt angår forslaget om lempelse af møderetsmonopolet i den forenklede inkassoproces anførte Advokatudvalget, at reglerne var udformet således, at varetagelsen af partens interesser under sagen ikke forudsatte, at vedkommende var repræsenteret ved en advokat. De sager, der iværksattes efter den forenklede inkassoproces, var (som altovervejende hovedregel) ikke tvistige, og de opgaver, som en repræsentant for en part skulle udføre i den forenklede inkassoproces, var relativt begrænsede. Justitsministeriet var enig heri. Ved lovforslaget blev der også i retsplejelovens 267 a-267 d indført regler om god skik for repræsentanter, der ikke er advokater. Med det fremsatte lovforslag lempes advokaters møderetsmonopol yderligere, da forslaget vil medføre, at andre end advokater også vil kunne repræsentere parterne i sager, der behandles efter den forenklede inkassoproces, når sagsgenstanden ligger i intervallet kr kr. Lovforslaget indeholder endvidere nogle ændringer af lov om retsafgifter som følge af forhøjelsen af beløbsgrænsen i den forenklede inkassoproces Baggrund for lovforslaget Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. Lovforslaget har til formål at gøre retsplejelovens regler om betalingspåkrav (den forenklede inkassoproces) anvendelige i flere sager og dermed at lempe advokaters møderetsmonopol for at bidrage til øget konkurrence på området. Sager om betalingspåkrav, der behandles efter den forenklede inkassoproces, er efter gældende ret undtaget fra hovedreglen om, at alene advokater kan repræsentere parter i en retssag ved møde i retten og ved at underskrive processkrifter.

3 3 Det indebærer, at eksempelvis inkassobureauer kan repræsentere deres klienter i disse sager. Med forslaget forhøjes beløbsgrænsen for sager, der kan behandles efter den forenklede inkassoproces, fra kr. til kr. Fremover vil bl.a. inkassobureauer således kunne repræsentere deres klienter i et større antal sager ved domstolene. 2. Retsplejelovens kapitel 44 a 2.1. Gældende ret Retsplejelovens kapitel 44 a ( 477 a f) indeholder regler om betalingspåkrav (den forenklede inkassoproces). Reglerne blev indført ved lov nr. 450 af 9. juni 2004 om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forenklet inkassoproces), og de trådte i kraft den 1. januar I lyset af de erfaringer, der var opnået med reglerne i praksis, blev der foretaget mindre justeringer af reglerne ved lov nr. 518 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og konkursloven (Visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces, forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af regler om rettergangsbøder). Reglerne i den forenklede inkassoproces bygger på den del af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene), der vedrører en forenklet inkassoproces. Formålet med at indføre en forenklet inkassoproces var at lette inddrivelsen af ubestridte pengekrav ved at indføre en valgfri fremgangsmåde for retslig inddrivelse af ubestridte pengekrav med henblik på en enklere, hurtigere og billigere inddrivelse, hvor tilvejebringelsen af grundlaget for tvangsfuldbyrdelse sker i én arbejdsgang. Denne arbejdsgang består i, at et krav om betaling (betalingspåkravet) forkyndes for skyldneren, hvorefter skyldneren har en frist til at gøre indsigelse mod kravet. Fremsætter skyldneren ikke rettidigt indsigelser mod kravet, kan betalingspåkravet tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse og har i øvrigt samme bindende virkning som en dom Retsplejelovens 477 a, stk. 1, fastlægger, hvilke krav der kan behandles efter reglerne i den forenklede inkassoproces. Efter bestemmelsen kan den forenklede inkassoproces anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi. Hvis der er angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, skal reglerne i 477 d f anvendes for hver skyldner for sig, jf. 477 a, stk. 2. Inddrivelsen af forfaldne pengekrav ved hjælp af den forenklede inkassoproces indledes, jf. 477 b, stk. 1, ved indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten i en retskreds, hvor der er værneting efter retsplejelovens kapitel 22 og 23. Hvis fordringshaveren ved indleveringen af betalingspåkravet anmoder om, at udlæg iværksættes uden en fornyet anmodning, jf. 477 b, stk. 4, nr. 2, skal betalingspåkravet dog indleveres til fogedretten i en retskreds, hvor der endvidere er værneting efter 487, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. Ifølge 477 b, stk. 2, skal der, før betalingspåkravet indleveres til fogedretten, være sendt en påkravsskrivelse til skyldneren. Påkravsskrivelsen skal opfylde betingelserne i 10, stk. 2 og 3, i lov om inkassovirksomhed, og fristen i lovens 10, stk. 3, skal være udløbet, jf. dog lovens 11. Der skal således være sendt en påkravsskrivelse til skyldneren, der tydeligt angiver alle oplysninger, som er nødvendige for, at skyldneren kan bedømme fordringen. Kravene til betalingspåkravet er fastlagt i 477 b, stk. 3. Efter bestemmelsen skal et betalingspåkrav indeholde: 1) parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse i Danmark, hvortil meddelelser til fordringshaveren vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, 2) angivelse af den ret, ved hvilken inddrivelsen indledes, 3) fordringshaverens krav og 4) en kort fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå kravet støttes. Betalingspåkravet skal endvidere indeholde oplysning om: 1) hvorvidt fordringshaveren ønsker betalingspåkravet forkyndt for skyldneren, såfremt udlæg er udelukket efter 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207, 2) hvorvidt fordringshaveren ønsker, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning fra fordringshaveren, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og 3) hvorvidt fordringshaveren ønsker, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, jf. 477 b, stk. 4. Med hjemmel i retsplejelovens 477 b, stk. 5, har Domstolsstyrelsen ved bekendtgørelse nr. 646 af 18. juni 2007 fastsat nærmere regler om betalingspåkravets udformning, herunder om anvendelse af en særlig blanket. Fogedretten vejleder om udfyldning af blanketter, jf. 477 b, stk. 6. Hvis betalingspåkravet ikke opfylder betingelserne i 477 a og 477 b, afviser fogedretten sagen ved en beslutning, der meddeles fordringshaveren, jf. 477 c, stk. 1. Der kan dog i stedet ske henvisning til den kompetente fogedret, jf. bestemmelsens stk. 3, hvis det fremgår af det foreliggende, hvilken fogedret der er kompetent. Sagen afvises endvidere, hvis fordringshaverens krav er uklart eller ikke findes begrundet i sagsfremstillingen, eller sagsfremstillingen må antages i væsentlige henseender at være urigtig. Anmoder fordringshaveren herom, træffes afgørelsen om afvisning ved kendelse. I stedet for at afvise sagen kan fogedretten indrømme fordringshaveren en frist til at afhjælpe de mangler, der er nævnt i 477 c, stk. 1, jf. 477 c, stk. 2. Ifølge 477 c, stk. 4, træffer fogedretten afgørelse om betaling af sagsomkostninger og giver betalingspåkravet påtegning herom. Er betingelserne i 477 a og 477 b opfyldt, lader fogedretten betalingspåkravet vedhæftet Domstolsstyrelsens Vejledning til skyldneren om retsvirkningerne af betalingspåkravet og om, hvad skyldneren bør foretage sig til varetagelse af sine interesser, forkynde for skyldneren på grundlag af de oplysninger, som betalingspåkravet indeholder, jf. 477 d, stk. 1

4 4 og 3. Forkyndelse foretages dog ikke, hvis udlæg er udelukket efter 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207), og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse i så fald undlades, jf. 477 b, stk. 4, nr. 1. Er angivelsen af skyldnerens navn og adresse, jf. 477 b, stk. 3, nr. 1, unøjagtig, således at forkyndelse ikke kan foretages på grundlag af fordringshaverens oplysninger, kan fogedretten afvise sagen, jf. 477 d, stk. 2. Bestemmelserne i 477 c, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Det følger af 477 e, stk. 1, at skyldneren, hvis vedkommende har indsigelser mod kravet, skriftligt skal give fogedretten meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet. Fristen for indsigelser er dog 4 uger, hvis forkyndelse sker i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. Hvis skyldneren ikke rettidigt fremkommer med indsigelser mod kravet, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom og underretter parterne. Har fordringshaveren anmodet om foretagelse af udlæg uden fornyet anmodning, jf. 477 b, stk. 4, nr. 2, iværksætter fogedretten herefter tvangsfuldbyrdelse på grundlag af betalingspåkravet, der sidestilles med en anmodning om tvangsfuldbyrdelse. Har fordringshaveren ikke anmodet om foretagelse af udlæg uden fornyet anmodning, sender fogedretten udskrift af betalingspåkravet til fordringshaveren, jf. 477 e, stk. 2. Når betalingspåkravet har fået påtegning efter 477 e, stk. 2, 1. pkt., har det samme bindende virkning som en dom, jf. 477 e, stk. 3. Skyldneren kan, inden 4 uger efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser, ved skriftlig anmodning til fogedretten kræve sagen genoptaget. Fogedretten kan herudover undtagelsesvis genoptage sagen, hvis anmodning herom indgives senere, men inden 1 år efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser. Fogedretten kan betinge genoptagelse af, at skyldneren betaler de sagsomkostninger, der er pålagt skyldneren, eller stiller sikkerhed for betalingen, jf. 477 e, stk. 4. Genoptages sagen, annullerer fogedretten påtegningen efter 477 e, stk pkt., og går herefter frem efter 477 f. Fremkommer skyldneren rettidigt med indsigelser mod kravet, jf. 477 e, stk. 1, og har fordringshaveren anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. 477 b, stk. 4, nr. 3, iværksætter retten retssagsbehandling på grundlag af betalingspåkravet, der sidestilles med en stævning. Sagen fortsætter herefter som en civil retssag. Har fordringshaveren ikke anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, sendes betalingspåkravet til fordringshaveren, og skyldneren underrettes herom, jf. 477 f. Ifølge 477 g kan afgørelser, der træffes af fogedretten, kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel I sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav efter reglerne i den forenklede inkassoproces kan en part, jf. retsplejelovens 260, stk. 5, være repræsenteret ved andre end de personer, der er nævnt i bestemmelsens stk. 2 og 3. En part kan således være repræsenteret ved andre personer end advokater, f.eks. ved et inkassobureau eller en revisor. Repræsentationen efter 260, stk. 5, kan i den forenklede inkassoproces bestå i at underskrive processkrifter, jf. retsplejelovens 261, stk. 2, hvilket ellers er omfattet af advokaters møderetsmonopol. Bestemmelsen i retsplejelovens 260, stk. 5, blev indsat ved lov nr. 520 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed). Ved denne lov blev møderetsmonopolet for advokater lempet, så andre end advokater kan repræsentere parterne bl.a. i den forenklede inkassoproces. Om baggrunden herfor henvises til pkt. 1.2 ovenfor. Samtidig med lempelsen af advokaters møderetsmonopol blev der i retsplejelovens 267 a-d indført regler om god skik for repræsentanter, der ikke er advokater, så disse skal leve op til de samme regler om god skik som andre rettergangsfuldmægtige Lovforslagets indhold Det foreslås at ændre retsplejelovens 477 a, stk. 1, således at beløbsgrænsen på kr. forhøjes til kr. Forslaget om forhøjelse af beløbsgrænsen indebærer samtidig en yderligere lempelse af advokaters møderetsmonopol, da andre end personer omfattet af retsplejelovens 260, stk. 2 og 3, vil kunne repræsentere parterne i disse sager, jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Reglerne i den forenklede inkassoproces er udformet således, at varetagelsen af parternes interesser under sagen ikke forudsætter, at vedkommende er repræsenteret ved en advokat. Endvidere er de sager, der iværksættes efter den forenklede inkassoproces (som altovervejende hovedregel) ikketvistige, og de opgaver, som en repræsentant for en part skal udføre i forbindelse med gennemførelsen af et betalingspåkrav efter den forenklede inkassoproces, er relativt begrænsede. Det er på den baggrund ubetænkeligt at lempe advokaters møderetsmonopol som foreslået Reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a om den forenklede inkassoproces bygger som anført ovenfor i pkt på den del af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene), der vedrører en forenklet inkassoproces. I forbindelse med indførelsen af reglerne om den forenklede inkassoproces blev det overvejet, om beløbsgrænsen på kr. burde være højere eller eventuelt helt burde fjernes, da der som anført af Retsplejerådet i betænkning nr. 1436/2004 ikke var retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at lade den forenklede inkassoproces omfatte pengekrav på over kr. Justitsministeriet fandt dog, at det ville være mest hensigtsmæssigt som foreslået af Retsplejerådet foreløbigt at begrænse den forenklede inkassoproces til pengekrav på højst kr., da der var tale om en ny procesform, og at der derfor efter Justitsministeriets opfattelse burde indhøstes praktiske erfaringer med reglerne, før beløbsgrænsen eventuelt kunne sættes op eller ophæves.

5 5 Retsplejelovens regler om den forenklede inkassoproces trådte i kraft den 1. januar 2005, og de har således på nuværende tidspunkt fungeret i mere end 6 år. Reglerne er endvidere blevet revideret med virkning fra den 1. januar 2007 i lyset af de erfaringer, der på dette tidspunkt var opnået med reglerne i praksis. Der foreligger ikke oplysninger om de hidtidige erfaringer med den forenklede inkassoproces, som gør det betænkeligt at hæve beløbsgrænsen til kr. Justitsministeriet finder det på den baggrund ubetænkeligt nu at hæve beløbsgrænsen til kr. Det bemærkes, at efter gældende ret kan sager behandlet efter den forenklede inkassoproces, hvori der iværksættes retssagsbehandling, behandles efter retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsagsprocessen), der kan anvendes ved krav på højst kr. Efter forslaget vil pengekrav på mere end kr. også kunne behandles efter den forenklede inkassoproces. Der foreslås ikke en ændring af beløbsgrænsen i småsagsprocessen, og sager vedrørende krav på mere end kr. vil således ikke kunne behandles efter småsagsprocessen, hvis der iværksættes retssagsbehandling. Fra det tidspunkt, hvor retten iværksætter retssagsbehandling, fortsætter en sag om pengekrav på mere end kr. således som en almindelig civil retssag, hvor betalingspåkravet sidestilles med en stævning. Bestemmelsen i retsplejelovens 260, stk. 5, om repræsentation af parterne ved andre end advokater eller personer omfattet af bestemmelsens stk. 3, vil i en sådan sag ikke finde anvendelse efter dette tidspunkt, hvor sagen ikke længere behandles efter den forenklede inkassoproces og heller ikke kan behandles efter småsagsprocessen i retsplejelovens kapitel 39, da kravet angår mere end kr. Under den civile retssag kan parterne således ikke længere lade sig repræsentere ved f.eks. et inkassobureau eller en revisor ved møder i retten eller ved underskrivelse af processkrifter. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil. 3. Retsafgifter 3.1. Gældende ret Bekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 af lov om retsafgifter indeholder i kapitel 2 a ( 15 a 15 b) regler om betaling af retsafgifter ved indlevering af et betalingspåkrav. Efter 15 a, stk. 1, betales der for betalingspåkrav en retsafgift på 400 kr. med tillæg af de beløb, der er nævnt i bestemmelsens stk Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, men ikke om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Denne afgiftspligt bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., samt i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6, i lov om retsafgifter, jf. denne lovs 15 a, stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, men ikke om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 100 kr. Denne afgiftspligt bortfalder, hvis sagen afsluttes uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., jf. 15 a, stk. 3, i lov om retsafgifter. Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder denne afgiftspligt i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6, medmindre der indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., hvor den del af afgiften, der overstiger 100 kr., bortfalder, medmindre der har været iværksat tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., uden at der har været tale om et tilfælde som nævnt i 16, stk. 6. Afgiften på 300 kr. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., jf. 15 a, stk. 4. Ifølge 15 a, stk. 5, bortfalder afgiftspligten efter 15 a, stk. 1-4, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse udelades, jf. retsplejelovens 477 d, stk. 1. Ud over de særlige regler om retsafgifter ved betalingspåkrav i kapitel 2 a finder reglerne i kapitel 1 i lov om retsafgifter anvendelse ved betalingspåkrav med de fornødne lempelser, jf. 15 b. Det følger bl.a. af lovens 1, at der ikke som normalt skal betales 500 kr. ved sagens anlæg, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt. Udvider fordringshaveren sin påstand til mere end kr. efter, at betalingspåkravet er overgået til retssagsbehandling, skal der betales yderligere afgift, jf. 3, stk. 5. Den yderligere afgift beregnes som afgiften efter 1, stk. 1 og 2, med fradrag af den afgift, der er betalt efter 15 a Lovforslagets indhold Som anført ovenfor under pkt. 3.1 er der i lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, fastsat regler om retsafgifter ved betalingspåkrav i kapitel 2 a ( 15 a 15 b). Retsafgifterne for den forenklede inkassoproces bygger som foreslået af Retsplejerådet i betænkning nr. 1436/2004 på to hovedprincipper: 1) at afgiften for rettens behandling af selve betalingspåkravet skal være lavere end afgiften for en civil retssag, og 2) at den samlede afgift for rettens behandling af selve betalingspåkravet samt enten udlæg eller retssagsbe-

6 6 handling skal være lavere, når fordringshaveren samtidig med indleveringen af betalingspåkravet anmoder om behandling i én samlet sagsgang, end når fordringshaveren efter anmodning får betalingspåkravet tilbage og derefter ved særskilt anmodning iværksætter udlæg eller retssagsbehandling. Disse to hovedprincipper skal ses i forhold til formålet med at indføre en forenklet inkassoproces nemlig at lette inddrivelsen af ubestridte pengekrav ved at indføre en valgfri fremgangsmåde for retslig inddrivelse af ubestridte pengekrav med henblik på en enklere, hurtigere og billigere inddrivelse. Formålet med det fremsatte lovforslag er ikke som sådan billigere inddrivelse, men som anført ovenfor under pkt. 1.1 at lempe advokaters møderetsmonopol i sager, der kan behandles efter den forenklede inkassoproces, og som angår krav på op til kr., for dermed at øge konkurrencen blandt de personer, der efter retsplejelovens 260 kan repræsentere parterne i disse sager Det foreslås, at de gældende regler om retsafgifter for betalingspåkrav i 15 a i lov om retsafgifter fastholdes for betalingspåkrav, der angår højst kr. Det foreslås endvidere, at retsafgiften for betalingspåkrav, som angår mere end kr., fastsættes, så den svarer til den retsafgift, der skal betales, hvis sagen ikke føres efter den forenklede inkassoproces. Efter forslaget sidestilles indlevering af et betalingspåkrav, som angår mere end kr., således med indlevering af en stævning med hensyn til retsafgifter. Det foreslås således, at afgiften for rettens behandling af selve betalingspåkravet og i givet fald en retssagsbehandling i én samlet sagsgang skal være 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger kr. Hvis der iværksættes retssagsbehandling efter retsplejelovens 477 f, 1. pkt., skal der i givet fald betales afgift efter retsafgiftslovens 2 for hovedforhandling eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor. Udvides sagsøgerens påstand efter, at betalingspåkravet er overgået til retssagsbehandling, skal der endvidere betales yderligere afgift, jf. 3, stk. 5, der beregnes som afgiften efter 1, stk. 1 og 2, af den udvidede påstand med fradrag af den afgift, der allerede er betalt efter 15 a eller den foreslåede 15 b. Afsluttes sagen uden påtegning i medfør af retsplejelovens 477 e, stk pkt., eller uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, foreslås det, at den del af afgiften, der overstiger 400 kr. bortfalder. Hermed ligestilles en fordringshaver, der indleverer et betalingspåkrav på over kr., i disse tilfælde med den fordringshaver, der indleverer et betalingspåkrav på højst kr., for så vidt angår retsafgiften. Afgiften for rettens behandling af selve betalingspåkravet udgør således aldrig mere end 400 kr. uanset kravets størrelse, når sagen afsluttes uden påtegning eller retssagsbehandling. Det foreslås endvidere, at afgiften for behandling i én samlet sagsgang af betalingspåkrav og udlæg skal være på yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger kr. Den foreslåede yderligere afgift svarer således til, hvad der er gældende for udlæg, der ikke gennemføres på grundlag af et betalingspåkrav, jf. 16, stk. 1. Hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., foreslås det, at denne afgiftspligt bortfalder. Dette skal ligeledes gælde, hvis fogedretten efter retsplejelovens 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis denne afvises efter konkurslovens 12 c, 31, eller 207. Endelig foreslås en bestemmelse svarende til 15 a, stk. 5. Afgiftspligten bortfalder således helt, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31, eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens 477 d, stk. 1. Med lovforslaget lægges der således ikke op til en afgiftslempelse for inddrivelse af pengekrav på over kr. Dog vil den del af afgiftspligten, der ligger over 400 kr. (som er afgiften for rettens behandling af selve betalingspåkravet, når kravet er på højst kr.) bortfalde, hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning eller indledning af retssagsbehandling. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1 og 2, og bemærkningerne hertil. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vil medføre, at civilretterne vil få færre inkassosager, og at fogedretterne omvendt vil skulle behandle et øget antal betalingskrav, idet den forenklede inkassoproces fremover også vil finde anvendelse på krav mellem kr kr. Da der i det væsentlige alene sker en omlægning af opgavefordelingen mellem civilretterne og fogedretterne, vil forslaget som udgangspunkt ikke medføre et merarbejde hos domstolene. Ændringen af proceduren, som bl.a. medfører en enklere og hurtigere behandling af inkassosager, kan muligvis føre til en mindre tilgang af inkassosager. I forbindelse med de nye regler vil der være behov for at foretage justeringer af retternes vejledningsmateriale samt i retternes systemer. Omkostningerne forbundet hermed afholdes inden for domstolenes eksisterende rammer. Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Anvendelse af den forenklede inkassoproces på krav mellem kr. og kr. vil give mulighed for, at andre end advokater, f.eks. inkassobureauer i højere grad vil kunne anvendes til at inddrive ubestridte pengekrav efter reglerne om betalingspåkrav. Hermed vil konkurrencen på dette område forøges. Lovforslaget vil give andre end advokater (f.eks. ansatte i inkassobureauer) mulighed for på vegne af en fordringshaver

7 7 at underskrive og indlevere betalingspåkrav på højst kr., hvor grænsen i dag er på kr. Lovforslaget indebærer således bl.a., at virksomheder i højere grad vil kunne anvende f.eks. et inkassobureau til at inddrive ubestridte pengekrav efter reglerne om betalingspåkrav. Herudover forventes forslaget også at medføre en administrativ lettelse, idet det bliver enklere og hurtigere at gennemføre inkassosager med en sagsværdi på mellem og kr. ved domstolene. Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne For borgerne betyder forslaget en administrativ lettelse, idet det bliver enklere og hurtigere at gennemføre inkassosager med en sagsværdi på mellem og kr. ved domstolene. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, HK Landsklubben Danmarks Domstole, Advokatrådet, Danske Advokater, Foreningen af Danske Inkassoadvokater, Danske Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Institut for Menneskerettigheder, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Danske InkassoBrancheforening, Danske Told og Skatteforbund, Danske Finansieringsselskabers Forening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forbrugerombudsmanden, Forsikring & Pension, HTS Interesseorganisationen, Håndværksrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af Danske Revisorer, Liberale Erhvervs Råd, Dansk Byggeri og Realkreditrådet. 8. Forholdet til EU-retten 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, Ingen kommuner og regioner Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivekassosager Enklere og hurtigere behandling af in-ingen med en værdi på mellem kr. og kr. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgernkassosager Enklere og hurtigere behandling af in-ingen med en værdi på mellem kr. og kr. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 477 a, stk. 1, 1. pkt.) Ændringen indebærer en udvidelse af anvendelsesområdet for reglerne i retsplejelovens kapitel 44 a om betalingspåkrav. En række sager vil fremover skulle behandles i fogedretten i stedet for i civilretten. Endvidere vil der være behov for justeringer af domstolenes vejledningsmateriale mv. Ingen Det foreslås at forhøje beløbsgrænsen på kr. til kr., så den forenklede inkassoproces kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst kr. Ud over ændringen af beløbsgrænsen tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens anvendelsesområde. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger.

8 8 Til nr. 1 og 2 ( 1, stk. 1 og 3) Til 2 Ændringen er en konsekvens af den foreslåede regel om betaling af retsafgifter for betalingspåkrav, der angår mere end kr., jf. lovforslagets 2, nr. 4. Det foreslås, at bestemmelsen i 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og at der indsættes en bestemmelse svarende til 1, stk. 1, 2. pkt., som et nyt stk. 3, således at 1, stk. 1 og 2, ikke gælder ved retssagsbehandling, der indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt. Afgiften betales i stedet som foreskrevet i 15 a og den foreslåede 15 b. Den betalte retsafgift efter 15 a eller den foreslåede 15 b omfatter også retssagsbehandlingen, når fordringshaveren i betalingspåkravet anmoder om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser. Herudover vil der i givet fald skulle betales afgift for hovedforhandling eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor, jf. retsafgiftslovens 2, hvis sagens værdi på det tidspunkt overstiger kr. Det foreslås endvidere, at det skal fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen, at lovens 3, stk. 5, finder anvendelse. Herved præciseres det, at såfremt påstanden udvides efter, at betalingspåkravet er overgået til retssagsbehandling, skal der således betales yderligere retsafgift, jf. retsafgiftslovens 3, stk. 5. Den yderligere retsafgift beregnes som afgiften efter 1, stk. 1 og 2, af den udvidede påstand med fradrag af den afgift, der er betalt efter 15 a eller den foreslåede regel i 15 b. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 ( 15 a, stk. 1) Den foreslåede ændring indebærer, at det udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at den finder anvendelse ved betalingspåkrav, der angår højst kr. Der tilsigtes således ingen ændring af bestemmelsens anvendelsesområde. Ændringen er alene en konsekvens af, at der ved forslagets 2, nr. 2, foreslås en ny 15 b, som finder anvendelse ved betalingspåkrav, der angår mere end kr. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 4 ( 15 b og c) Bestemmelsen i 15 b fastlægger retsafgiften for betalingspåkrav, som angår mere end kr. Det foreslås, at retsafgiften fastsættes, så den svarer til den afgift, der skal betales, hvis sagen ikke føres efter den forenklede inkassoproces. Retsafgiften skal betales ved indlevering af betalingspåkravet. Der foreslås derfor en retsafgift på 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger kr. for rettens behandling af selve betalingspåkravet og en retssagsbehandling i én samlet sagsgang. Afsluttes sagen uden påtegning af betalingspåkravet i medfør af retsplejelovens 477 e, stk pkt., eller uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, stk. 1, 1. pkt., tilbagebetales den del af afgiften, der overstiger 400 kr. Afgiften for rettens behandling af selve betalingspåkravet udgør således aldrig mere end 400 kr. uanset kravets størrelse, når sagen afsluttes uden påtegning eller retssagsbehandling. Der foreslås en afgift for behandling i én samlet sagsgang af betalingspåkrav og udlæg på yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger kr. Hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., tilbagebetales denne afgift. Dette er ligeledes tilfældet, hvis fogedretten efter retsplejelovens 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis denne afvises efter konkurslovens 12 c, 31 eller 207. For så vidt angår udlæg, er det afgiften efter 16, stk. 1, der er inkluderet i den samlede afgift for betalingspåkravet efter 15 a eller den foreslåede 15 b. Der vil herudover skulle betales tillægsafgift efter 17 a for udkørende fogedforretning eller politifremstilling, hvis det er relevant. Der foreslås endvidere en bestemmelse svarende til 15 a, stk. 5. Afgiften tilbagebetales således, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31, eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens 477 d, stk. 1. Bestemmelsen i 15 c, som gør reglerne i retsafgiftslovens kapitel 1 anvendelige på afgifterne for betalingspåkrav i det omfang, det er relevant, viderefører den gældende 15 b uden ændringer i bestemmelsens ordlyd, og bestemmelsen skal efter forslaget finde anvendelse ved alle betalingspåkrav uanset kravets størrelse. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 3 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. oktober Forslaget indebærer, at loven finder anvendelse ved betalingspåkrav, der indleveres til fogedretten efter lovens ikrafttræden. Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og fastslår, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Baggrunden herfor er, at hverken retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2010 eller lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, gælder for Færøerne og Grønland.

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, 2 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 2 i lov nr af 21. december 2010, 2 i lov nr af 21. december 2010 og lov nr. 292 af 11. april 2011, foretages følgende ændringer: 477 a.reglerne i dette kapitel kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi. Stk. 2.Er der angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, anvendes reglerne i 477 d- 477 f for hver skyldner for sig. 1.I 477 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»50.000«til:» «. 2 I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 518 af 6. juni 2007, 3 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1.Ved sagens anlæg betales 500 kr. Dette gælder dog ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt. Stk. 2.For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger kr., betales ved sagens anlæg yderligere 250 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger kr. Stk. 3.Den samlede betaling efter stk. 1 og 2 kan højst udgøre kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens 327, stk. 1, nr , stk. 1, 2. pkt., ophæves. 2.I 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3.Stk. 1 og 2 gælder ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et beta-

10 10 eller 3, kan den samlede betaling efter stk. 1 og 2 dog højst udgøre kr. 15 a.for betalingspåkrav betales 400 kr. med tillæg af de i stk. 2-4 nævnte beløb. Stk. 2.Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, men ikke om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6. Stk. 3.Anmoder fordringshaveren om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, men ikke om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt. Stk. 4.Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder afgiftspligten efter 1. pkt. i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6. Indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., der overstiger 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller lingspåkrav i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., jf. dog 3, stk. 5.«Stk. 3 bliver herefter til stk I 15 a, stk. 1, indsættes efter»betalingspåkrav«:», som angår højst kr.,«.

11 11 indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt. Stk. 5.Afgiftspligten efter stk. 1-4 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens 477 d, stk b.reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser b ophæves, og i stedet indsættes:» 15 b.for betalingspåkrav, som angår mere end kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger kr., og med tillæg af de i stk. 2 nævnte beløb. Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 1. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr. Stk. 2.Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i 16, stk. 6. Stk. 3.Afgiftspligten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens 490 eller konkurslovens 12 c, 31 eller 207, og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens 477 d, stk c.reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.«3 Loven træder i kraft den 1. oktober 2011.

12 12 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål. (Ophævelse af revisionsklausul)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål. (Ophævelse af revisionsklausul) Civilafdelingen Dato: 3. marts 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2011-740-0032 Dok.: 1073611 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter (Sagsomkostninger til statskassen ved afgiftsfritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

O V E R S I G T. over

O V E R S I G T. over Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 2. november 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0131 Dok.: MFK40171 O V E R S I G T over høringssvarene

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 1 Offentligt G R U N D N O T A T

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 1 Offentligt G R U N D N O T A T Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 20. december 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JER40133 G R U N D N O T A T om

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter LOV nr 1867 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0187 Senere ændringer til forskriften LBK nr 390 af 25/04/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere