Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan

2 Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Vkseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faabrg-Midtfyn Kmmunes kravspecifikatin fr pædaggiske læreplaner. Denne kravspecifikatin sætter rammerne fr en helt ny måde at arbejde med den pædaggiske læreplan i Faabrg-Midtfyn Kmmune. Intentinen bag kravspecifikatinen er at frenkle det kmplicerede. Kravspecifikatinen er en skabeln fr den pædaggiske læreplan. En skabeln, der både fastsætter ngle rammer fr frmen såvel sm et niveau fr indhldet i den pædaggiske læreplan. Kravspecifikatinen fastsætter fælles læringsmål fr dagtilbudsmrådet i kmmunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål fr de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i verensstemmelse med intentinerne i dagtilbudslven g tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale sm frskere g eksperter har udviklet i frbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden g frskning på 0-6 års mrådet Fr institutiner bestående af flere matrikler giver læreplansdkumentet mulighed fr at vise det fælles værdigrundlag g de frskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikatinen skal der laves beskrivelser g dkumentatin af henhldsvis en vkseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur g en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser g dkumentatiner skal der bl.a. redegøres fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsfrløbet vil netp fkusere på denne nye måde at arbejde med den pædaggiske læreplan. Dette er en elektrnisk udgave af kravspecifikatinen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dkumentet indehlder farvede felter med verskrifter g infrmatiner m dagtilbudsmrådet. Under disse felter skal der beskrives, hvrdan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lvgrundlag Lvgrundlaget er dagtilbudslvens Frmålet med den pædaggiske læreplan "Et af de centrale frmål fr dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring g udvikling af kmpetencer. Sm et værktøj hertil skal alle dagtilbud mfattet af dagtilbudslven udarbejde en pædaggisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i frhld til t aldersgrupper: 0-2 år g fra 3 år til barnets sklestart." Den pædaggiske læreplan danner grundlag fr en pædaggisk praksis, der lever p til lvgivningens intentiner m: At bidrage til at styrke børnenes læring g udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fkus på børn med særlige behv At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædaggiske arbejde At bidrage til en større synlighed g deraf følgende invlvering g dialg med frældre, fagsekretariat g plitikere At bidrage til at børnenes kmpetencer ved sklestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksin, der bygger på dkumentatin g evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses sm en vej til beskrivelse af den pædaggiske praksis sm dkumentatin fr frældre, fagsekretariat.a. 4

5 Del 2. Generelle plysninger Institutinens navn Blåtands Børnehave Fakta m institutinen Adresse g institutinstype: Rudmevej 99, Rudme Herringe, Ringe Børnehave med 3 6 årige børn Beskriv, hvilket miljø institutinen er beliggende i, på landet, i byen, med mulighed fr at benytte ffentlige transprtmidler, i mråde med stisystem. lign.: Børnehaven er beliggende på landet. Sammen med Rudme Friskle er den mdrejnings punkt fr et aktivt g engageret landsby miljø. Vi er tæt på naturen, g har adgang til skv g små søer. Landsbyen er mgivet af marker g landbrug, Vi har ca små 2km til et ffentligt stisystem, g vi har mulighed fr at tage bussen til Ringe, en gang der ind ca kl 8 00 g hjem igen ved 13 tiden Åbningstider g lukkedage: Vi har åbent man-trs, fre Vi har lukket i ugerne 28,29,30 I uge 42 Og i uge 7 Institutinens årsnrm det gennemsnitlige antal børn i institutinen i et budgetår: Vi er nrmeret til 25 børn Persnale. Beskriv, hvilken type ansatte der er i institutinen i frhld til faggruppe, uddannelse g særlige ekspertiser: I skrivende stund : 1 pædagg 30 timer (vikar) 1 pædagg med sprgvejleder uddannelse, støttepædagg erfaring, g ledelses erfaring 1 pædaggmedhjælper 37 timer Fysiske rammer. Beskriv, hvr mange fysiske bygninger institutinen består af, nybyggeri, gammelt hus, trapper, stre rum, små rum, legeplads m.m.: Vi er bsiddende i et lille hus fra mkring Vi har t børnetiletter g et vksen tilet. Vi har t grupperum. Det en indikerer at her er der plads til at bygge med kldser /tgbane/ dubl mm. Her er der gså indrettet en dukkekrg g det er i dette rum vi har vres kreative materialer. Der er gså et brd med stle g en bænk, hvr der er 8 siddepladser. 5

6 I det andet rum er der en hygge briks med bløde puder g adgang til bøger der er reler med div spil g i et afskærmet hjørne er der indrettet en Leg krg. Der er pstillet brde g taburetter, sm vi både er kreative ved, spilller spil ved, g spiser ved. I dette rum er der et lille te køkken med vn g pvaskemaskine I et separat rum har vi kntr. Evt. institutinens prfil fx idrætsbørnehave, grøn institutin: Vres prfil er vi har Frisklen sm vres nærmeste g daglige samarbejdspartner g vi deltager i div. Fællesarrangementer g fredags sang, g tager del i sklens emneuger på sidelinjen. Legepladsen er lille g hyggelig. Der er mange træer g buske der både kan bruges til at klatre i ( ikke lige nu) g lave huler i. Vi har legehuse, sandkasse gynger g rutsjebane, g frskellige køretøjer. Vi bruger sklens mkringliggende legeplads meget, hvr der er mere plads g flere mtriske udfrdringer. Institutinens værdier Beskriv institutinens fælles værdier, g hvrdan I frhlder jer til Den sammenhængende Børneplitiks grundlæggende værdier. I vres arbejde med børnene tager vi afsæt i Fåbrg Midfyns kmmunes værdier g nrmer på børn g unge mrådet. Børn griber naturligt øjeblikkets muligheder. De vil lege, undersøge, afprøve, tale, synge,mm., på hver deres måde i verensstemmelse med hver deres behv.. Når vi tager udgangspunkt i dette spntane, bliver al tale m mtivatin verflødig g læring g udvikling kan få fri prces Vi ser børnene sm aktive medspillere i tilrettelæggelsen af deres hverdag. Børn er innvative g vi imødekmmer dem med interesse g bærer ved til deres bål. Dermed anerkender vi børnenes ide g nysgerrighed, så de kan bevare deres lyst til selv at tage initiativ g lære nyt. Fr s er leg lig med læring. Børn gør sig mange erfaringer i livet g dem barbejder de i legen, med hinanden. Vi tager medansvar fr at deres sciale g sansemtriske udvikling, g tilstræber en varieret dagligdag, med planlagte g impulsive aktiviteter. Vi udfrdrer dem både på det sciale, persnlige,mtriske, sprglige plan. Sammen med børnene er vi sm vksne pmærksmme, nærværende,interesserede, rummelige, med skabende g psøgende. Vi lægger vægt på at børnehaven er et sted hvr alle føler sig hjemme, g hvr børnene udvikler sig i eget temp, med støtte g guidning af frskellig art fra s. Vi tilstræber et miljø g en atmsfære hvr msrg, tryghed, glæde g medbestemmelse er fremherskende.vi ønsker at børnene skal føle sig værdsat, g at de lærer at drage msrg fr andre g fr miljøet, at de lærer at lytte g give udtryk fr egne tanker g følelser. Vi har sm vksne et strt ansvar sm rllemdeller, g vres tilgang til børnene er inkluderende, g anerkendende. Inklusin er et nøglerd i vres hverdag, g vi bruger vres faglighed g empati sm redskaber der hvr det er svært at blive en del af fællesskabet. 6

7 Børn frældre g persnale, er et frpligtende fællesskab, sm vres børnehave lever i g sm den netp derfr kan tilbyde. Den imødekmmende samtale g indbyrdes respekt er grundvilkår i alle relatiner, g sm sådan bliver en værdifuld g brugbar erfaring fr børnene. De til en hver tid gældende aftalemål Link g evt. bilag sm prcesplaner/årshjul/milepæle. Giv en krt beskrivelse af, hvad det betyder fr institutinens arbejde i det pågældende år Vi har en rytme i børnehaven, der følger årets gang. Der er mange traditiner der er årstidsbestemte her i Danmark, g dem har vi taget til s. (jul, fastelavn, påske, sankthans ), vi klipper g klistrer, vi maler g tegner g synger de sange der hører sig til. Vres års hjul er undervejs. Vi er ved at tilrette det så de følger Rudme Friskles års hjul. Der er vres hensigt at vres rytme bliver snet ind i sklens på den måde at vi ikke kun følger de traditinelle danske traditiner, men at vi aktivt deltager i emneuger, g arrangementer på sklen, eller sideløbende med sklen. 7

8 Børn med særlige behv I henhld til dagtilbudslvens 8 stk. 4 skal den pædaggiske læreplan beskrive relevante metder g aktiviteter samt eventuelle mål, der pstilles g iværksættes fr børn med særlige behv. En central intentin med de pædaggiske læreplaner er at styrke den pædaggiske indsats ver fr børn med særlige behv. I Faabrg-Midtfyn Kmmune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, g dermed til relatinerne mkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædaggiske læreplan er gældende fr alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metder g aktiviteter g ved iværksættelse af prcedure i henhld til Indsatsguide. Når det bserveres, at et barn har særlige behv, udarbejdes der i samarbejde med frældrene en indsatsplan fr barnets videre udvikling, g Indsatsguiden følges fr det videre frløb. Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børneplitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn g unge i hverdagen. Handleguiden beskriver prcedurer, rller, ansvar g frventninger til alle, når løsning af prblemer kræver bidrag fra flere instanser i kmmunen. Beskriv: Hvrdan arbejder I med indsatsplaner? Hvrdan inddrager I Indsatsguiden samt Handleguiden? Hvilke metder g aktiviteter anvender I? Hvrdan arbejder I systematisk med evaluering g dkumentatin? Hvrdan samarbejder I tværfagligt? Hvrdan samarbejder I med frældre? Når vi får/pdager et barn med særlige behv i børnehaven, Tager vi afsæt i handleguiden. Vi snakker med frældrene hører m barnets første pasningssted, g tager evt. kntakt dertil. Derefter laves der indsatsplan på barnet, i samarbejde i samarbejde med frældrene. Disse indsatsplaner bruges i hverdagen g hele persnalegruppen har indsigt i dem. De tages p til revidering på vres persnalemøde en gang m måneden, fr at se m vi arbejder hen mr vres mål fr barnet, ved behv laves det nye indsatsplaner, løbende i samarbejde med frældrene så de hele tiden er pdateret. Hvis vi vurderer ar der er behv fr anden faglig vurdering,kntakter vi relevante faggrupper i BUR. Børn med særlige behv placerer vi på børnelinien,fra det øjeblik vi sptter dem g bruger denne sm retningslinie fr vres videre arbejde med barnet. Alle børn har en primær vksen tilknyttet, gså børn med særlige behv, g det er denne vksen der ansvaret fr samarbejdet med frældrene g kntakten til de div. Samarbejdspartnere. Deltager i møder mkring barnet, g gså sørger fr at indsatsplaner bliver evalueret,. Sm primær vksen har man ansvaret fr at 8

9 persnalegruppen er pdateret mkring barnets situatin, g ansvar fr at barnet tages p til dialg så billedet af barnet i persnalegruppen bliver så nuanceret sm muligt. Det er vigtigt fr s at pintere at vres tilgang til børnene altid er inkluderende g anerkendende, g vres tilgang til frældrene er ligeledes anerkendende g inkluderende. Det er vigtigt fr s at frældrene føler sig set g hørt g at de bliver mødt på en anerkendende g ligeværdig måde. Børn med særlige behv, deltager i de aktiviteter der planlægges fr alle børnene i institutinen. Børn med særlige behv, har brug fr ekstra guidning g msrg, af barnets primær vksen. Alt hvad vi fretager s mkring g med børn med særlige behv, udspringer af de indsatsplaner der er lavet på barnet. Når vi i det fregående skriver alt, er det frdi vi gså er mkring børnene når det handler m guidning i frhld til barnets sciale udvikling, g hjælp til at indgå i sciale relatiner g fællesskab med de andre børn. Vi har persnalemøder en gang m måneden, hvr vi får vendt aktuelle emner, samt evt indsatsplaner, læreplaner, planlægning af kmmende lkalmøder, årshjul mm. Vi har planer m at indføre pædaggisk dag 2 gange årligt, g har allerede haft et. 9

10 Overgange Mdtagelse af nye børn Beskriv: Hvrdan gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene? Det vigtigt fr s at dem der kmmer ind i vres hus føler sig gdt taget imd. Vi bliver fra tid til anden kntaktet af frældre der gerne vil have deres børn skrevet p til børnehaven. Vi skriver børn der ønsker plads p på vres venteliste, g de bliver kntaktet når der er plads. Vi tager en samtale med dem, hvr vi får beskrevet vres hverdag, g hvad vi lægger vægt på, g ligeledes hvr de har mulighed fr at kmme med spørgsmål. Det er gså her de kan frtælle s m deres guldklump, g m de ønsker tanker g behv der er fr dem g deres barn. Når det så er ved at være tiden til at barnet skal starte hs s kntaktes frældrene, fr at vi kan være sikre på at de stadig er interesserede i pladsen. Vi inviterer børn g frældre til at besøge s p til børnehave start, så børnene kan se deres nye børnehave. Lige inden de starter sender vi et lille brev til barnet fra børnehaven, der frtæller at vi glæder s til barnet starter. Vi anbefaler at frældrene giver sig tid til at køre deres barn ind, i det temp der brug fr, så pstarten bliver så gd en plevelse sm muligt. Hvad er det så vi knkret gør!! Vi har på frhånd valgt hvem der skal tage imd barnet g dets frældre, altså barnets primær vksen. Vi lægger str vægt på at der er gd kemi mellem barnet g dets primær vksen, g hvis vi plever at barnet vælger den primære vksne fra, g vælger en anden,så vil det blive den persn bar net vælger der bliver primær vksen. Den primære vksnes pgaver er at skabe en gensidig kntakt til barnet baseret på tryghed g tillid, g hjælpe barnet til at indgå i relatiner med andre børn. Altså deltage i lege g aktiviteter med barnet til barnet selv slipper. Overgange Intern vergang Beskriv: Hvilke vergange der er tale m fx fra lille gruppe til mellem gruppe el. vuggestue til børnehave Hvrdan frbereder I børn/persnale? 10

11 Hvrdan infrmeres frældrene? Den eneste interne vergang vi har er når det er tid til at lave førskle gruppe. Det er baseret på samtaler med frældrene, så vi får klarhed ver m der fr ngens vedkmmende er behv fr udskudt sklestart. Vi Taler med børnene m hvrnår det bliver deres tur til at kmme i sklegruppe, g de glæder sig meget. 11

12 Overgange Overgang til andre institutiner Beskriv: Hvad gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene?.hvis et Barn skal til en anden institutin, taler vi med frældrene m i hvr høj grad der er behv fr at vi aktivt deltager i vergangen, g m der er infrmatiner m barnet der vil være hensigtsmæssigt at videresende Overgange Overgang til skle Beskriv: Hvad gør I? Hvrdan frberedes børnene? Hvrdan infrmeres frældrene? Hvrdan verleverer I viden? Hvrdan samarbejder I med skler? Hvert år i Januar pretter vi en sklegruppe, hvr vi har fkus på kmmende sklestart. Vi arbejder målrettet med børnene, i en kntekst hvr der er fkus på fællesskab, sciale kmpetencer, børnenes alsidige persnlige udvikling. Vi arbejde/ leger bgstaver g tal ind i hverdagen, g børnene får små pgaver de kan løse. Vi er pmærksmme på det enkelte barn trivsel i gruppen, g slår ikke større brød p end vi kan bage, netp med fkus på at det skal være sjvt, lærerigt g give en succes plevelse. Vi tager afsæt i de seks læreplans temaer, således at vi berører dem alle på en eller anden facn. Vi tager på ture med gruppen, både fr at samle viden, men gså fr at styrke fællesskabet g give børnene en plevelse. 12

13 Børn med særlige behv der er avanceret til førsklegruppen, vil stadig have behv fr særlig msrg g guiding hvilket vi yder i det mfang det er nødvendigt Hen på fråret, intensiveres samarbejdet med sklen, g der er netp en ny plan på vej, hvr børnene integreres i sklens SFO ngle dage i ugen. Ligeledes er der et par dage hvr børnene prøver at kmme i børnehaveklasse inden det fr alvr går løs. Vi har førskle samtaler med frældrene, g verleverings samtale med børnehaveklassen inden smmerferien. I frhld til verlevering fra børnehave til børnehaveklsaase har vi skærpet fkus på børn med særlige behv. Vi hlder ekstra frældresamtaler med fkus på barnets skleparathed, hvr både skle g repræsentanter fra BUR deltager. Her verlevere vi vres erfaringer mkring barnet g beskriver barnet så nuanceret sm muligt. Med frældrenes gdkendelse fremlægger vi al det skriftlige materiale der er mkring barnet. 13

14 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Dkumentatin 3.1 Vkseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Sammenhæng Ifølge dagtilbudslven er lederen ansvarlig fr at dkumentere, hvrdan g hvrvidt de metder g aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at pfylde de pstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dkumentatinen evalueres de pædaggiske tiltag. Dkumentatin g evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dkumentatinen. Hvilken aktivitet har I valgt? Hvrfr er denne aktivitet valgt? Hvad siger frskning/tidens strømning/terierne hvr henter I jeres inspiratin? Vi blev inspireret på en 5 års fødselsdag, hvr Ole g hans mr netp havde været ude g fange haletudser i en nærliggende sø. Da vi km til fødselsdagen std haletudserne i et strt glas på brdet til skue fr alle. Straks var der ngle af børnene der spurgte m vi dg ikke gså skulle have haletudser i børnehaven. Så vi har valgt at tage ud i naturen med en lille gruppe børn i alderen 4-5år, fr at fange haletudser. Haletudserne skal b i børnehaven i en peride, indtil de begynder at blive frøer, til glæde g læring fr alle. De børn der var med på turen får en fælles plevelse sammen med hinanden g sammen med s vksne. De får en ny viden sm de videregiver hjemme i børnehaven. Der var meget fkus mkring haletudserne mens de var her i børnehaven g blev til frøer. Det blev til et fælles prjekt sørge fr at give dem mad g snakke m hvr langt de var kmmet med deres ben. Derved fik hvert barn en individuel plevelse mkring frø prjektet. Der er mere g mere fkus på naturen, naturens ressurcer, g hvr skrøbelig dens balance egentlig er, g hvr vigtigt det er at passe på den. Men før vi kan lære at passe på den, er vi nødt til at få øje på den. Vi ser det sm vres vksen ansvar, gennem plevelser leg g videns søgning at frmidle kendskab til naturen g ngle af dens fænmener, på en måde så børnene får lyst til at udfrske den g så børnene behandler dyr g planter respektfuldt. Vi er inspireret af mange frskellige teretikere i frbindelse med det at tage børn med ud i naturen. Barndmmens natur har str betydning sm referenceramme, identitetsskabende faktr g sm erfaringer flk viderebringer til de næste generatiner altså en del af kulturarven. Endvidere har naturen samlet set en str betydning, fr udfldelse g scialiserings prcesser citat Kaae 2003 Inspireret af venstående har naturvejleder Lasse Thmas Edlev, lavet en undersøgelse mkring betydningen af barndmmens naturplevelser. Han knkluderer at barndmmens naturplevelser har str betydning fr barnets almene dannelse, sm bærer af persnlige, kulturelle g sciale værdier. 14

15 Piagets` terier m akkmdatin g assimilatin, verskridende læring g tilføjende læring har til frmål at skabe balance mellem nye erfaringer g etableret viden. Her har vi sm pædagger et strt ansvar fr at barnet hele tiden tilføjes nye læringsmuligheder, gså ifht naturen. Vres didaktiske vervejelser mkring aktiviteten. Vi har valgt en gruppe børn der til daglig ikke umiddelbart har en masse fællesskab. Ved at tage dem med i prjektet, tage dem med ud på en fælles pgave, håber vi på at styrke gruppens fællesskab, give dem en fælles erfarings platfrm hvr de til en hver tid g i andre, sammenhænge, kan dele de plevelser de havde sammen på turen. Altså at give dem en helt unik plevelse sm kun de har sammen. Vi har valgt at tage børnene med ud i naturen fr, at fange haletudser, fr derefter at kunne følge haletudsernes udvikling fra haletudse til frø, g så sætte dem tilbage i naturen. Vi synes det er vigtigt, at børn får et gdt g respektfuldt frhld til naturen, g at vi samtidig er med til at fylde på deres nysgerrighed, ved at give dem indblik i, hvad der fregår i kulisserne. Vi er meget bevidste m at den vksenstyrede aktivitet vi har valgt, samt det emne vi har fkuseret på, er et emne hvr vi rent teretisk kan følge med g at vi vksne har en gd basisviden, sm vi kan videregive.. Vi lægger str vægt på, at vi er klædt på til at, vi sm vksne, kan besvare børnenes spørgsmål g via nettet g bøger, har vi været i stand til at pirre deres nysgerrighed g give dem yderlige viden. Vi ser det sm en altafgørende pgave, at præsentere børnene fr viden, plevelser, g fakta, i en kntekst der er funderet i respektfuldhed fr naturen. Vi trr på at vi er med til at frme børnenes bevidsthed m naturen g dens skrøbelighed ved i små bidder at give dem knkrete erfaringer/plevelser. Vi er inspireret af tidligere erfaring med haletudser, g den dejlige plevelse det er at følge et spirende liv. Det tidlige frår g alt det der spirer frem, har gså været en inspiratinskilde, g da vi en dag gik frbi en sø km ideen m at hlde haletudser. Vi har naturligvis været inde på nettet g undersøge, m man måtte fange dem, hvrdan de skal passes, mm., g har hele tiden haft en snak med børnene m at vi kun havde dem til låns g at der ikke er så mange frøer tilbage ude i naturen, så de var vigtigt at sætte dem tilbage igen Vi er ligeledes inspireret af at passe gdt på naturen, i alle dens facetter, at naturen er skrøbelig, g at tidens strømninger er præget af hvr vigtig det er at vi passer på vres mgivelser g være med til at videregive denne viden til børnene, i sammenhænge de kan frstå.. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Mål g Tegn Opstil mål g tegn fr det pædaggiske arbejde med udgangspunkt i Jeres aftalemål, læringsmål g værdier Hvilke relatiner g hvilken kultur ønsker I samtidig at fremme/skabe Natur g naturfænmener: Mål: At børnene udvikler respekt g frståelse fr g plever glæden ved at være i naturen. At børn lærer naturen at kende med alle sanser, g plever den sm kilde til viden g rum fr leg, plevelse g udfrskning. 15

16 Læringsmål 3-5 årige Børnene udtrykker lyst til at færdes i naturen. Børnene eksperimenterer med årsag, virkning g sammenhæng. Børnene håndterer g frtæller m dyr g planter g levesteder mv. Tegn: At børn håndterer naturen g insekter respektfuldt. At børnene tilegner viden m haletudser g bruger den. At børnene viser nysgerrighed g er videns søgende mkring haletudsernes liv g udvikling At børnene viser lyst til at frmidle deres plevelser g viden mkring haletudse turen At børnene bruger deres plevelser af haletudse turen, til inspiratin til leg Vres erfaring siger s, at hver gang børn i fællesskab får en plevelse, pstår der emner til leg, ligesm der pstår et fundament til, at skabe relatiner. Hver gang børn har en plevelse sammen, skaber det samhørighed. Ngle børn har brug fr mange plevelser sammen, før der bliver skabt relatiner g samhørighed, andre har kun brug fr ganske få, før det sker. Ved at tage børnene med ud i naturen, g giver dem ngle aha g juhu plevelser, er det vres intentin, at de på sigt udvikler en nysgerrig g respektfuld mgang med naturen. Vi ønsker at børnene får et respektfuldt g ydmygt frhld til naturen. At de ser naturen sm et skatkammer af plevelser g eventyr, sm er herligt at frdybe sig i

17 Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Tiltag Knkret aktivitet Planlægning af indhld/frmål Frberedelse, "hvr skal vi hen", hvrfr? Gennemførelse, hvrdan g hvad? Dkumentatin, hvad skal vi "have med hjem", g hvad giver det anledning til? Rammer generelt, tid, børnegruppe, gruppestørrelse. De fysiske rammer, betydning g muligheder. Hvrdan gør I, hvem gør hvad? Hvilke regler er der Vi udvalgte 10 børn, i alderen 3-5 år, sm er fysisk aktive, g sm vi vidste, ville fr en juhu plevelse, trds den lange gåtur. Vi samlede derfr de 10 børn, g havde en snak med børnene, m at vi skulle ud at finde haletudser, g fik en lang snak m haletudser g hvad vi skulle bruge, når vi nu skulle fange dem. Børnene fik lv til at give deres bud på, hvad de trede der skulle bruges til at fange haletudser. Der km kvalificerede gæt, g et af dem var, at det nk var bedst at bruge et fiskenet. De børn der havde et fiskenet derhjemme, fik lv at tage dem med, til turen. Da vi skulle gå langt, blev vi enige m, både børn g vksne, at have nget at spise g drikke med. Vi fandt et akvarium, så vi havde nget at transprtere haletudserne i. Vi fandt billeder g materiale, sm mhandler haletudser, g læste det sammen med børnene. Den dag turen skulle fregå, var der hektisk aktivitet. De børn der skulle med, var aktive medspillere i prjektet. Der blev fundet fiskenet frem, pakket trækvgne g alle var spændte på, m vi verhvedet fik fanget en haletudse. Det fløj rundt med spørgsmål så sm: hvr skal de fanges?, hvr langt er der?, hvr mange skal vi fange? Hele vejen ned til søen snakkede vi m haletudser. Det viste sig at være rigtig svært, at finde haletudserne da vi endelig km ned til søen. Frhldene ved søen, var meget udfrdrende, da der var meget lidt plads g meget stejlt, så vi måtte skiftedes til at prøve at fiske. Vejret var ikke med s, det havde regnet, så der var gså meget glat, g derfr endnu mere mtrisk udfrdrende at skulle fiske g samtidig hlde balancen. Vi plevede at mange af børnene, havde svært ved at kunne vente på tur, g vi plevede samtidig str skuffelse hs det enkelte barn, ver at de ikke kunne fange en haletudse. Men når man nu ikke kunne fange ngle haletudser, kunne man j fange pinde, mudder, skøjteløbere g andre små insekter, så fiskenettene blev flittigt brugt. Dagens stre helt, blev dg den unge g smukke Kristffer, (vksen), sm fangede den eneste haletudse. Hjemturen var hård g våd, børnene var trætte g havde brugt deres energi. Da vi km hjem, fik vi sat en pumpe i akvariet, g fik frtalt børnene hvr vigtigt det er, at der kmmer luft ned til haletudsen, så den kan trække vejret. Da Ole bliver hentet, synes Oles mr, at det er synd at vi kun havde fanget en enkelt haletudse, så næste dag, km Ole med et glas fyldt med haletudser. Børnene har løbende været med til, at fdre haletudserne, g vi har sammen nøje fuldt, haletudsernes udvikling. Da haletudserne havde tabt halen g fået ben, blev de bragt tilbage til deres vante habitat. Fra at vi tg på haletudse tur, til haletudserne sm frøer blev sat ud i gen, gik der mkring en måned. Det er en helt klart vksen styret aktivitet, hvr vi vksne sætter rammer g regler. På turen handler det m at færdes sikkert i trafikken, at følges ad hånd i hånd, g ved tydelig vksen guidning lære at færdes sikkert mkring søen. 17

18 Da haletudserne er etableret hjemme, handler det m at passe på haletudserne sm et fælles ansvar, ved at fdre dem på skift en gang m dagen, sørge fr at alle ved at de ikke må tages p, eller at der ikke må puttes ting g sager ned til dem, g sm vksen pirre børnenes nysgerrighed mkring tudsernes udvikling ved at vise nysgerrighed g interesse g dele viden med børnene. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Evaluering Synliggør jeres praksis ved at dkumentere i frhld til jeres mål g tegn. Dkumentér ved hjælp af datamateriale (frtællinger, interview, ft, tegninger eller andet) jeres praksis i aktiviteten. Kmmentér datamaterialet, således at det bliver tydeligt, hvad I lægger vægt på g synes er vigtigt. PRAKSIS/MÅL OG TEGN I frhld til de mål vi har sat s i frbindelse med den vksenstyrede aktivitet, plever vi at de tegn vi ser hs børnene, vidner m at vi er gdt på vej i at pnå vres mål. Vi ser tegn på at: - børnene snakker m turen med glæde - børnene vil gerne på tur igen - at plevelserne på turen, giver inspiratin til leg - at børnene passer på kryb g kravl på vres legeplads - at børnene indtager naturen g dens planter, kryb g kravl med en nysgerrighed hvr de ønsker at få viden m det de finder, hs de vksne. ( bøger, internet) - Det er ikke kun haletudser, vi har lært nget m i frbindelse med dette prjekt. Vi har i stigende grad g i takt med at fråret vågner, plevet en større nysgerrighed m de insekter, der er at finde på legepladsen, hvad hedder de, hvad spiser de, hvr br de?. Vi har derfr flittigt brugt internettet g de natur bøger vi har i børnehaven, til at søge viden sammen med børnene. En Frtælling: Få dage efter turen satte Majse g Rasmus en leg i gang, der handlede m haletudser. De fandt hver en spand g gik på pdagelse på legepladsen. Her samlede de sten g pinde p sm de tg med hjem i sandkassen. Her gravede de et hul akvarium fyldte det med vand ( der gdt nk sivede vær, men pyt ) g puttede deres haletudser ned i. Legen udviklede sig g der km flere børn til, med flere haletudser, så det blev nødvendigt med flere akvarier i sandkassen. Hvis der var ngle der spurgte ind til haletudserne, havde både Majse g Rasmus svar parat. hvr stre bliver de var der en der spurgte kæmpe stre svarede Rasmus mens han med armene viste en meget str hale tudse Hvad spiser de spurgte en anden, Fiskemad svarede Majseg viste lidt vissent græs der var revet i småstykker, du må gdt prøve at fdre dem. Over de næste mange dage var der mange haletudse lege i gang, hist g her. 18

19 Kmmentarer til frtælling g tegn Det at børnene har taget plevelserne fra turen til sig på en måde så det indgår i deres leg synes vi er en succes. De viser s tydeligt at de har haft en gd plevelse, en gd fælles plevelse sm de gennem leg frmår at frmidle til de andre børn. De viser s gennem deres nysgerrighed fr haletudsernes udvikling, at det er nget der ptager dem, at det er spændende. Deres øgede nysgerrighed g videbegærlighed, mkring de dyr g planter de finder på deres vej viser s at vres mål er nået. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet De 6 læreplanstemaer Gør rede fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis i aktiviteten g hvad I vil gøre fr evt. yderligere at styrke dem. På hvilken måde indgår: Barnets alsidige persnlige udvikling Krp g bevægelse Sciale kmpetencer Sprg Naturen g naturfænmener Kulturelle udtryksfrmer g værdier Barnets alsidige persnlige udvikling Da vi j har været de styrende i frhld til hvem der skulle være med på turen, kan man sige at børnene på den måde er tvunget ind i et fællesskab de ikke umiddelbart selv har valgt. Men vi er af den verbevisning, at vi samtidig har åbnet ngle andre døre p fr dem, så de får mulighed fr at få øje på nye fællesskaber. De rammer vi satte mkring turen, g vres rlle sm nærværende, g frmidlende vksne, mener vi har givet den enkelte tryghed til at : Turde gå ind i andre relatiner, turde gå helt ned til søen, turde fiske, frmå at gå så lang en tur, givet plads til at det enkelte barn gså trygt har kunnet sige fra når tålmdigheden med at slap p. Krp g bevægelse Børnene er blevet udfrdret på deres udhldenhed g deres mtriske kunnen. På hjemvejen i regn g rusk, var børnene rigtig trætte, men da vi gav s til at synge sammen, var det sm m sangen transfrmerede sig til fællesskab, der igen blev til en energi, så de kunne lidt igen. Sciale kmpetencer Børnene løser en planlagt aktivitet i samarbejde med andre. Den kntekst g det fællesskab de er blevet en del af, frdre at de er nødt til at følge ngle regler. så sm at vente på tur, lytte til hinanden, tage hensyn til hinanden g udvise tålmdighed. 19

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere