Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan

2 Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Vkseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faabrg-Midtfyn Kmmunes kravspecifikatin fr pædaggiske læreplaner. Denne kravspecifikatin sætter rammerne fr en helt ny måde at arbejde med den pædaggiske læreplan i Faabrg-Midtfyn Kmmune. Intentinen bag kravspecifikatinen er at frenkle det kmplicerede. Kravspecifikatinen er en skabeln fr den pædaggiske læreplan. En skabeln, der både fastsætter ngle rammer fr frmen såvel sm et niveau fr indhldet i den pædaggiske læreplan. Kravspecifikatinen fastsætter fælles læringsmål fr dagtilbudsmrådet i kmmunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål fr de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i verensstemmelse med intentinerne i dagtilbudslven g tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale sm frskere g eksperter har udviklet i frbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden g frskning på 0-6 års mrådet Fr institutiner bestående af flere matrikler giver læreplansdkumentet mulighed fr at vise det fælles værdigrundlag g de frskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikatinen skal der laves beskrivelser g dkumentatin af henhldsvis en vkseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur g en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser g dkumentatiner skal der bl.a. redegøres fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsfrløbet vil netp fkusere på denne nye måde at arbejde med den pædaggiske læreplan. Dette er en elektrnisk udgave af kravspecifikatinen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dkumentet indehlder farvede felter med verskrifter g infrmatiner m dagtilbudsmrådet. Under disse felter skal der beskrives, hvrdan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lvgrundlag Lvgrundlaget er dagtilbudslvens Frmålet med den pædaggiske læreplan "Et af de centrale frmål fr dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring g udvikling af kmpetencer. Sm et værktøj hertil skal alle dagtilbud mfattet af dagtilbudslven udarbejde en pædaggisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i frhld til t aldersgrupper: 0-2 år g fra 3 år til barnets sklestart." Den pædaggiske læreplan danner grundlag fr en pædaggisk praksis, der lever p til lvgivningens intentiner m: At bidrage til at styrke børnenes læring g udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fkus på børn med særlige behv At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædaggiske arbejde At bidrage til en større synlighed g deraf følgende invlvering g dialg med frældre, fagsekretariat g plitikere At bidrage til at børnenes kmpetencer ved sklestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksin, der bygger på dkumentatin g evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses sm en vej til beskrivelse af den pædaggiske praksis sm dkumentatin fr frældre, fagsekretariat.a. 4

5 Del 2. Generelle plysninger Institutinens navn Blåtands Børnehave Fakta m institutinen Adresse g institutinstype: Rudmevej 99, Rudme Herringe, Ringe Børnehave med 3 6 årige børn Beskriv, hvilket miljø institutinen er beliggende i, på landet, i byen, med mulighed fr at benytte ffentlige transprtmidler, i mråde med stisystem. lign.: Børnehaven er beliggende på landet. Sammen med Rudme Friskle er den mdrejnings punkt fr et aktivt g engageret landsby miljø. Vi er tæt på naturen, g har adgang til skv g små søer. Landsbyen er mgivet af marker g landbrug, Vi har ca små 2km til et ffentligt stisystem, g vi har mulighed fr at tage bussen til Ringe, en gang der ind ca kl 8 00 g hjem igen ved 13 tiden Åbningstider g lukkedage: Vi har åbent man-trs, fre Vi har lukket i ugerne 28,29,30 I uge 42 Og i uge 7 Institutinens årsnrm det gennemsnitlige antal børn i institutinen i et budgetår: Vi er nrmeret til 25 børn Persnale. Beskriv, hvilken type ansatte der er i institutinen i frhld til faggruppe, uddannelse g særlige ekspertiser: I skrivende stund : 1 pædagg 30 timer (vikar) 1 pædagg med sprgvejleder uddannelse, støttepædagg erfaring, g ledelses erfaring 1 pædaggmedhjælper 37 timer Fysiske rammer. Beskriv, hvr mange fysiske bygninger institutinen består af, nybyggeri, gammelt hus, trapper, stre rum, små rum, legeplads m.m.: Vi er bsiddende i et lille hus fra mkring Vi har t børnetiletter g et vksen tilet. Vi har t grupperum. Det en indikerer at her er der plads til at bygge med kldser /tgbane/ dubl mm. Her er der gså indrettet en dukkekrg g det er i dette rum vi har vres kreative materialer. Der er gså et brd med stle g en bænk, hvr der er 8 siddepladser. 5

6 I det andet rum er der en hygge briks med bløde puder g adgang til bøger der er reler med div spil g i et afskærmet hjørne er der indrettet en Leg krg. Der er pstillet brde g taburetter, sm vi både er kreative ved, spilller spil ved, g spiser ved. I dette rum er der et lille te køkken med vn g pvaskemaskine I et separat rum har vi kntr. Evt. institutinens prfil fx idrætsbørnehave, grøn institutin: Vres prfil er vi har Frisklen sm vres nærmeste g daglige samarbejdspartner g vi deltager i div. Fællesarrangementer g fredags sang, g tager del i sklens emneuger på sidelinjen. Legepladsen er lille g hyggelig. Der er mange træer g buske der både kan bruges til at klatre i ( ikke lige nu) g lave huler i. Vi har legehuse, sandkasse gynger g rutsjebane, g frskellige køretøjer. Vi bruger sklens mkringliggende legeplads meget, hvr der er mere plads g flere mtriske udfrdringer. Institutinens værdier Beskriv institutinens fælles værdier, g hvrdan I frhlder jer til Den sammenhængende Børneplitiks grundlæggende værdier. I vres arbejde med børnene tager vi afsæt i Fåbrg Midfyns kmmunes værdier g nrmer på børn g unge mrådet. Børn griber naturligt øjeblikkets muligheder. De vil lege, undersøge, afprøve, tale, synge,mm., på hver deres måde i verensstemmelse med hver deres behv.. Når vi tager udgangspunkt i dette spntane, bliver al tale m mtivatin verflødig g læring g udvikling kan få fri prces Vi ser børnene sm aktive medspillere i tilrettelæggelsen af deres hverdag. Børn er innvative g vi imødekmmer dem med interesse g bærer ved til deres bål. Dermed anerkender vi børnenes ide g nysgerrighed, så de kan bevare deres lyst til selv at tage initiativ g lære nyt. Fr s er leg lig med læring. Børn gør sig mange erfaringer i livet g dem barbejder de i legen, med hinanden. Vi tager medansvar fr at deres sciale g sansemtriske udvikling, g tilstræber en varieret dagligdag, med planlagte g impulsive aktiviteter. Vi udfrdrer dem både på det sciale, persnlige,mtriske, sprglige plan. Sammen med børnene er vi sm vksne pmærksmme, nærværende,interesserede, rummelige, med skabende g psøgende. Vi lægger vægt på at børnehaven er et sted hvr alle føler sig hjemme, g hvr børnene udvikler sig i eget temp, med støtte g guidning af frskellig art fra s. Vi tilstræber et miljø g en atmsfære hvr msrg, tryghed, glæde g medbestemmelse er fremherskende.vi ønsker at børnene skal føle sig værdsat, g at de lærer at drage msrg fr andre g fr miljøet, at de lærer at lytte g give udtryk fr egne tanker g følelser. Vi har sm vksne et strt ansvar sm rllemdeller, g vres tilgang til børnene er inkluderende, g anerkendende. Inklusin er et nøglerd i vres hverdag, g vi bruger vres faglighed g empati sm redskaber der hvr det er svært at blive en del af fællesskabet. 6

7 Børn frældre g persnale, er et frpligtende fællesskab, sm vres børnehave lever i g sm den netp derfr kan tilbyde. Den imødekmmende samtale g indbyrdes respekt er grundvilkår i alle relatiner, g sm sådan bliver en værdifuld g brugbar erfaring fr børnene. De til en hver tid gældende aftalemål Link g evt. bilag sm prcesplaner/årshjul/milepæle. Giv en krt beskrivelse af, hvad det betyder fr institutinens arbejde i det pågældende år Vi har en rytme i børnehaven, der følger årets gang. Der er mange traditiner der er årstidsbestemte her i Danmark, g dem har vi taget til s. (jul, fastelavn, påske, sankthans ), vi klipper g klistrer, vi maler g tegner g synger de sange der hører sig til. Vres års hjul er undervejs. Vi er ved at tilrette det så de følger Rudme Friskles års hjul. Der er vres hensigt at vres rytme bliver snet ind i sklens på den måde at vi ikke kun følger de traditinelle danske traditiner, men at vi aktivt deltager i emneuger, g arrangementer på sklen, eller sideløbende med sklen. 7

8 Børn med særlige behv I henhld til dagtilbudslvens 8 stk. 4 skal den pædaggiske læreplan beskrive relevante metder g aktiviteter samt eventuelle mål, der pstilles g iværksættes fr børn med særlige behv. En central intentin med de pædaggiske læreplaner er at styrke den pædaggiske indsats ver fr børn med særlige behv. I Faabrg-Midtfyn Kmmune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, g dermed til relatinerne mkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædaggiske læreplan er gældende fr alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metder g aktiviteter g ved iværksættelse af prcedure i henhld til Indsatsguide. Når det bserveres, at et barn har særlige behv, udarbejdes der i samarbejde med frældrene en indsatsplan fr barnets videre udvikling, g Indsatsguiden følges fr det videre frløb. Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børneplitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn g unge i hverdagen. Handleguiden beskriver prcedurer, rller, ansvar g frventninger til alle, når løsning af prblemer kræver bidrag fra flere instanser i kmmunen. Beskriv: Hvrdan arbejder I med indsatsplaner? Hvrdan inddrager I Indsatsguiden samt Handleguiden? Hvilke metder g aktiviteter anvender I? Hvrdan arbejder I systematisk med evaluering g dkumentatin? Hvrdan samarbejder I tværfagligt? Hvrdan samarbejder I med frældre? Når vi får/pdager et barn med særlige behv i børnehaven, Tager vi afsæt i handleguiden. Vi snakker med frældrene hører m barnets første pasningssted, g tager evt. kntakt dertil. Derefter laves der indsatsplan på barnet, i samarbejde i samarbejde med frældrene. Disse indsatsplaner bruges i hverdagen g hele persnalegruppen har indsigt i dem. De tages p til revidering på vres persnalemøde en gang m måneden, fr at se m vi arbejder hen mr vres mål fr barnet, ved behv laves det nye indsatsplaner, løbende i samarbejde med frældrene så de hele tiden er pdateret. Hvis vi vurderer ar der er behv fr anden faglig vurdering,kntakter vi relevante faggrupper i BUR. Børn med særlige behv placerer vi på børnelinien,fra det øjeblik vi sptter dem g bruger denne sm retningslinie fr vres videre arbejde med barnet. Alle børn har en primær vksen tilknyttet, gså børn med særlige behv, g det er denne vksen der ansvaret fr samarbejdet med frældrene g kntakten til de div. Samarbejdspartnere. Deltager i møder mkring barnet, g gså sørger fr at indsatsplaner bliver evalueret,. Sm primær vksen har man ansvaret fr at 8

9 persnalegruppen er pdateret mkring barnets situatin, g ansvar fr at barnet tages p til dialg så billedet af barnet i persnalegruppen bliver så nuanceret sm muligt. Det er vigtigt fr s at pintere at vres tilgang til børnene altid er inkluderende g anerkendende, g vres tilgang til frældrene er ligeledes anerkendende g inkluderende. Det er vigtigt fr s at frældrene føler sig set g hørt g at de bliver mødt på en anerkendende g ligeværdig måde. Børn med særlige behv, deltager i de aktiviteter der planlægges fr alle børnene i institutinen. Børn med særlige behv, har brug fr ekstra guidning g msrg, af barnets primær vksen. Alt hvad vi fretager s mkring g med børn med særlige behv, udspringer af de indsatsplaner der er lavet på barnet. Når vi i det fregående skriver alt, er det frdi vi gså er mkring børnene når det handler m guidning i frhld til barnets sciale udvikling, g hjælp til at indgå i sciale relatiner g fællesskab med de andre børn. Vi har persnalemøder en gang m måneden, hvr vi får vendt aktuelle emner, samt evt indsatsplaner, læreplaner, planlægning af kmmende lkalmøder, årshjul mm. Vi har planer m at indføre pædaggisk dag 2 gange årligt, g har allerede haft et. 9

10 Overgange Mdtagelse af nye børn Beskriv: Hvrdan gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene? Det vigtigt fr s at dem der kmmer ind i vres hus føler sig gdt taget imd. Vi bliver fra tid til anden kntaktet af frældre der gerne vil have deres børn skrevet p til børnehaven. Vi skriver børn der ønsker plads p på vres venteliste, g de bliver kntaktet når der er plads. Vi tager en samtale med dem, hvr vi får beskrevet vres hverdag, g hvad vi lægger vægt på, g ligeledes hvr de har mulighed fr at kmme med spørgsmål. Det er gså her de kan frtælle s m deres guldklump, g m de ønsker tanker g behv der er fr dem g deres barn. Når det så er ved at være tiden til at barnet skal starte hs s kntaktes frældrene, fr at vi kan være sikre på at de stadig er interesserede i pladsen. Vi inviterer børn g frældre til at besøge s p til børnehave start, så børnene kan se deres nye børnehave. Lige inden de starter sender vi et lille brev til barnet fra børnehaven, der frtæller at vi glæder s til barnet starter. Vi anbefaler at frældrene giver sig tid til at køre deres barn ind, i det temp der brug fr, så pstarten bliver så gd en plevelse sm muligt. Hvad er det så vi knkret gør!! Vi har på frhånd valgt hvem der skal tage imd barnet g dets frældre, altså barnets primær vksen. Vi lægger str vægt på at der er gd kemi mellem barnet g dets primær vksen, g hvis vi plever at barnet vælger den primære vksne fra, g vælger en anden,så vil det blive den persn bar net vælger der bliver primær vksen. Den primære vksnes pgaver er at skabe en gensidig kntakt til barnet baseret på tryghed g tillid, g hjælpe barnet til at indgå i relatiner med andre børn. Altså deltage i lege g aktiviteter med barnet til barnet selv slipper. Overgange Intern vergang Beskriv: Hvilke vergange der er tale m fx fra lille gruppe til mellem gruppe el. vuggestue til børnehave Hvrdan frbereder I børn/persnale? 10

11 Hvrdan infrmeres frældrene? Den eneste interne vergang vi har er når det er tid til at lave førskle gruppe. Det er baseret på samtaler med frældrene, så vi får klarhed ver m der fr ngens vedkmmende er behv fr udskudt sklestart. Vi Taler med børnene m hvrnår det bliver deres tur til at kmme i sklegruppe, g de glæder sig meget. 11

12 Overgange Overgang til andre institutiner Beskriv: Hvad gør I? Hvem invlveres? Hvrdan tager I imd? Hvrdan samarbejder I med andre institutiner? Hvrdan infrmeres frældrene?.hvis et Barn skal til en anden institutin, taler vi med frældrene m i hvr høj grad der er behv fr at vi aktivt deltager i vergangen, g m der er infrmatiner m barnet der vil være hensigtsmæssigt at videresende Overgange Overgang til skle Beskriv: Hvad gør I? Hvrdan frberedes børnene? Hvrdan infrmeres frældrene? Hvrdan verleverer I viden? Hvrdan samarbejder I med skler? Hvert år i Januar pretter vi en sklegruppe, hvr vi har fkus på kmmende sklestart. Vi arbejder målrettet med børnene, i en kntekst hvr der er fkus på fællesskab, sciale kmpetencer, børnenes alsidige persnlige udvikling. Vi arbejde/ leger bgstaver g tal ind i hverdagen, g børnene får små pgaver de kan løse. Vi er pmærksmme på det enkelte barn trivsel i gruppen, g slår ikke større brød p end vi kan bage, netp med fkus på at det skal være sjvt, lærerigt g give en succes plevelse. Vi tager afsæt i de seks læreplans temaer, således at vi berører dem alle på en eller anden facn. Vi tager på ture med gruppen, både fr at samle viden, men gså fr at styrke fællesskabet g give børnene en plevelse. 12

13 Børn med særlige behv der er avanceret til førsklegruppen, vil stadig have behv fr særlig msrg g guiding hvilket vi yder i det mfang det er nødvendigt Hen på fråret, intensiveres samarbejdet med sklen, g der er netp en ny plan på vej, hvr børnene integreres i sklens SFO ngle dage i ugen. Ligeledes er der et par dage hvr børnene prøver at kmme i børnehaveklasse inden det fr alvr går løs. Vi har førskle samtaler med frældrene, g verleverings samtale med børnehaveklassen inden smmerferien. I frhld til verlevering fra børnehave til børnehaveklsaase har vi skærpet fkus på børn med særlige behv. Vi hlder ekstra frældresamtaler med fkus på barnets skleparathed, hvr både skle g repræsentanter fra BUR deltager. Her verlevere vi vres erfaringer mkring barnet g beskriver barnet så nuanceret sm muligt. Med frældrenes gdkendelse fremlægger vi al det skriftlige materiale der er mkring barnet. 13

14 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer Dkumentatin 3.1 Vkseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Sammenhæng Ifølge dagtilbudslven er lederen ansvarlig fr at dkumentere, hvrdan g hvrvidt de metder g aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at pfylde de pstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dkumentatinen evalueres de pædaggiske tiltag. Dkumentatin g evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dkumentatinen. Hvilken aktivitet har I valgt? Hvrfr er denne aktivitet valgt? Hvad siger frskning/tidens strømning/terierne hvr henter I jeres inspiratin? Vi blev inspireret på en 5 års fødselsdag, hvr Ole g hans mr netp havde været ude g fange haletudser i en nærliggende sø. Da vi km til fødselsdagen std haletudserne i et strt glas på brdet til skue fr alle. Straks var der ngle af børnene der spurgte m vi dg ikke gså skulle have haletudser i børnehaven. Så vi har valgt at tage ud i naturen med en lille gruppe børn i alderen 4-5år, fr at fange haletudser. Haletudserne skal b i børnehaven i en peride, indtil de begynder at blive frøer, til glæde g læring fr alle. De børn der var med på turen får en fælles plevelse sammen med hinanden g sammen med s vksne. De får en ny viden sm de videregiver hjemme i børnehaven. Der var meget fkus mkring haletudserne mens de var her i børnehaven g blev til frøer. Det blev til et fælles prjekt sørge fr at give dem mad g snakke m hvr langt de var kmmet med deres ben. Derved fik hvert barn en individuel plevelse mkring frø prjektet. Der er mere g mere fkus på naturen, naturens ressurcer, g hvr skrøbelig dens balance egentlig er, g hvr vigtigt det er at passe på den. Men før vi kan lære at passe på den, er vi nødt til at få øje på den. Vi ser det sm vres vksen ansvar, gennem plevelser leg g videns søgning at frmidle kendskab til naturen g ngle af dens fænmener, på en måde så børnene får lyst til at udfrske den g så børnene behandler dyr g planter respektfuldt. Vi er inspireret af mange frskellige teretikere i frbindelse med det at tage børn med ud i naturen. Barndmmens natur har str betydning sm referenceramme, identitetsskabende faktr g sm erfaringer flk viderebringer til de næste generatiner altså en del af kulturarven. Endvidere har naturen samlet set en str betydning, fr udfldelse g scialiserings prcesser citat Kaae 2003 Inspireret af venstående har naturvejleder Lasse Thmas Edlev, lavet en undersøgelse mkring betydningen af barndmmens naturplevelser. Han knkluderer at barndmmens naturplevelser har str betydning fr barnets almene dannelse, sm bærer af persnlige, kulturelle g sciale værdier. 14

15 Piagets` terier m akkmdatin g assimilatin, verskridende læring g tilføjende læring har til frmål at skabe balance mellem nye erfaringer g etableret viden. Her har vi sm pædagger et strt ansvar fr at barnet hele tiden tilføjes nye læringsmuligheder, gså ifht naturen. Vres didaktiske vervejelser mkring aktiviteten. Vi har valgt en gruppe børn der til daglig ikke umiddelbart har en masse fællesskab. Ved at tage dem med i prjektet, tage dem med ud på en fælles pgave, håber vi på at styrke gruppens fællesskab, give dem en fælles erfarings platfrm hvr de til en hver tid g i andre, sammenhænge, kan dele de plevelser de havde sammen på turen. Altså at give dem en helt unik plevelse sm kun de har sammen. Vi har valgt at tage børnene med ud i naturen fr, at fange haletudser, fr derefter at kunne følge haletudsernes udvikling fra haletudse til frø, g så sætte dem tilbage i naturen. Vi synes det er vigtigt, at børn får et gdt g respektfuldt frhld til naturen, g at vi samtidig er med til at fylde på deres nysgerrighed, ved at give dem indblik i, hvad der fregår i kulisserne. Vi er meget bevidste m at den vksenstyrede aktivitet vi har valgt, samt det emne vi har fkuseret på, er et emne hvr vi rent teretisk kan følge med g at vi vksne har en gd basisviden, sm vi kan videregive.. Vi lægger str vægt på, at vi er klædt på til at, vi sm vksne, kan besvare børnenes spørgsmål g via nettet g bøger, har vi været i stand til at pirre deres nysgerrighed g give dem yderlige viden. Vi ser det sm en altafgørende pgave, at præsentere børnene fr viden, plevelser, g fakta, i en kntekst der er funderet i respektfuldhed fr naturen. Vi trr på at vi er med til at frme børnenes bevidsthed m naturen g dens skrøbelighed ved i små bidder at give dem knkrete erfaringer/plevelser. Vi er inspireret af tidligere erfaring med haletudser, g den dejlige plevelse det er at følge et spirende liv. Det tidlige frår g alt det der spirer frem, har gså været en inspiratinskilde, g da vi en dag gik frbi en sø km ideen m at hlde haletudser. Vi har naturligvis været inde på nettet g undersøge, m man måtte fange dem, hvrdan de skal passes, mm., g har hele tiden haft en snak med børnene m at vi kun havde dem til låns g at der ikke er så mange frøer tilbage ude i naturen, så de var vigtigt at sætte dem tilbage igen Vi er ligeledes inspireret af at passe gdt på naturen, i alle dens facetter, at naturen er skrøbelig, g at tidens strømninger er præget af hvr vigtig det er at vi passer på vres mgivelser g være med til at videregive denne viden til børnene, i sammenhænge de kan frstå.. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Mål g Tegn Opstil mål g tegn fr det pædaggiske arbejde med udgangspunkt i Jeres aftalemål, læringsmål g værdier Hvilke relatiner g hvilken kultur ønsker I samtidig at fremme/skabe Natur g naturfænmener: Mål: At børnene udvikler respekt g frståelse fr g plever glæden ved at være i naturen. At børn lærer naturen at kende med alle sanser, g plever den sm kilde til viden g rum fr leg, plevelse g udfrskning. 15

16 Læringsmål 3-5 årige Børnene udtrykker lyst til at færdes i naturen. Børnene eksperimenterer med årsag, virkning g sammenhæng. Børnene håndterer g frtæller m dyr g planter g levesteder mv. Tegn: At børn håndterer naturen g insekter respektfuldt. At børnene tilegner viden m haletudser g bruger den. At børnene viser nysgerrighed g er videns søgende mkring haletudsernes liv g udvikling At børnene viser lyst til at frmidle deres plevelser g viden mkring haletudse turen At børnene bruger deres plevelser af haletudse turen, til inspiratin til leg Vres erfaring siger s, at hver gang børn i fællesskab får en plevelse, pstår der emner til leg, ligesm der pstår et fundament til, at skabe relatiner. Hver gang børn har en plevelse sammen, skaber det samhørighed. Ngle børn har brug fr mange plevelser sammen, før der bliver skabt relatiner g samhørighed, andre har kun brug fr ganske få, før det sker. Ved at tage børnene med ud i naturen, g giver dem ngle aha g juhu plevelser, er det vres intentin, at de på sigt udvikler en nysgerrig g respektfuld mgang med naturen. Vi ønsker at børnene får et respektfuldt g ydmygt frhld til naturen. At de ser naturen sm et skatkammer af plevelser g eventyr, sm er herligt at frdybe sig i

17 Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Tiltag Knkret aktivitet Planlægning af indhld/frmål Frberedelse, "hvr skal vi hen", hvrfr? Gennemførelse, hvrdan g hvad? Dkumentatin, hvad skal vi "have med hjem", g hvad giver det anledning til? Rammer generelt, tid, børnegruppe, gruppestørrelse. De fysiske rammer, betydning g muligheder. Hvrdan gør I, hvem gør hvad? Hvilke regler er der Vi udvalgte 10 børn, i alderen 3-5 år, sm er fysisk aktive, g sm vi vidste, ville fr en juhu plevelse, trds den lange gåtur. Vi samlede derfr de 10 børn, g havde en snak med børnene, m at vi skulle ud at finde haletudser, g fik en lang snak m haletudser g hvad vi skulle bruge, når vi nu skulle fange dem. Børnene fik lv til at give deres bud på, hvad de trede der skulle bruges til at fange haletudser. Der km kvalificerede gæt, g et af dem var, at det nk var bedst at bruge et fiskenet. De børn der havde et fiskenet derhjemme, fik lv at tage dem med, til turen. Da vi skulle gå langt, blev vi enige m, både børn g vksne, at have nget at spise g drikke med. Vi fandt et akvarium, så vi havde nget at transprtere haletudserne i. Vi fandt billeder g materiale, sm mhandler haletudser, g læste det sammen med børnene. Den dag turen skulle fregå, var der hektisk aktivitet. De børn der skulle med, var aktive medspillere i prjektet. Der blev fundet fiskenet frem, pakket trækvgne g alle var spændte på, m vi verhvedet fik fanget en haletudse. Det fløj rundt med spørgsmål så sm: hvr skal de fanges?, hvr langt er der?, hvr mange skal vi fange? Hele vejen ned til søen snakkede vi m haletudser. Det viste sig at være rigtig svært, at finde haletudserne da vi endelig km ned til søen. Frhldene ved søen, var meget udfrdrende, da der var meget lidt plads g meget stejlt, så vi måtte skiftedes til at prøve at fiske. Vejret var ikke med s, det havde regnet, så der var gså meget glat, g derfr endnu mere mtrisk udfrdrende at skulle fiske g samtidig hlde balancen. Vi plevede at mange af børnene, havde svært ved at kunne vente på tur, g vi plevede samtidig str skuffelse hs det enkelte barn, ver at de ikke kunne fange en haletudse. Men når man nu ikke kunne fange ngle haletudser, kunne man j fange pinde, mudder, skøjteløbere g andre små insekter, så fiskenettene blev flittigt brugt. Dagens stre helt, blev dg den unge g smukke Kristffer, (vksen), sm fangede den eneste haletudse. Hjemturen var hård g våd, børnene var trætte g havde brugt deres energi. Da vi km hjem, fik vi sat en pumpe i akvariet, g fik frtalt børnene hvr vigtigt det er, at der kmmer luft ned til haletudsen, så den kan trække vejret. Da Ole bliver hentet, synes Oles mr, at det er synd at vi kun havde fanget en enkelt haletudse, så næste dag, km Ole med et glas fyldt med haletudser. Børnene har løbende været med til, at fdre haletudserne, g vi har sammen nøje fuldt, haletudsernes udvikling. Da haletudserne havde tabt halen g fået ben, blev de bragt tilbage til deres vante habitat. Fra at vi tg på haletudse tur, til haletudserne sm frøer blev sat ud i gen, gik der mkring en måned. Det er en helt klart vksen styret aktivitet, hvr vi vksne sætter rammer g regler. På turen handler det m at færdes sikkert i trafikken, at følges ad hånd i hånd, g ved tydelig vksen guidning lære at færdes sikkert mkring søen. 17

18 Da haletudserne er etableret hjemme, handler det m at passe på haletudserne sm et fælles ansvar, ved at fdre dem på skift en gang m dagen, sørge fr at alle ved at de ikke må tages p, eller at der ikke må puttes ting g sager ned til dem, g sm vksen pirre børnenes nysgerrighed mkring tudsernes udvikling ved at vise nysgerrighed g interesse g dele viden med børnene. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet Evaluering Synliggør jeres praksis ved at dkumentere i frhld til jeres mål g tegn. Dkumentér ved hjælp af datamateriale (frtællinger, interview, ft, tegninger eller andet) jeres praksis i aktiviteten. Kmmentér datamaterialet, således at det bliver tydeligt, hvad I lægger vægt på g synes er vigtigt. PRAKSIS/MÅL OG TEGN I frhld til de mål vi har sat s i frbindelse med den vksenstyrede aktivitet, plever vi at de tegn vi ser hs børnene, vidner m at vi er gdt på vej i at pnå vres mål. Vi ser tegn på at: - børnene snakker m turen med glæde - børnene vil gerne på tur igen - at plevelserne på turen, giver inspiratin til leg - at børnene passer på kryb g kravl på vres legeplads - at børnene indtager naturen g dens planter, kryb g kravl med en nysgerrighed hvr de ønsker at få viden m det de finder, hs de vksne. ( bøger, internet) - Det er ikke kun haletudser, vi har lært nget m i frbindelse med dette prjekt. Vi har i stigende grad g i takt med at fråret vågner, plevet en større nysgerrighed m de insekter, der er at finde på legepladsen, hvad hedder de, hvad spiser de, hvr br de?. Vi har derfr flittigt brugt internettet g de natur bøger vi har i børnehaven, til at søge viden sammen med børnene. En Frtælling: Få dage efter turen satte Majse g Rasmus en leg i gang, der handlede m haletudser. De fandt hver en spand g gik på pdagelse på legepladsen. Her samlede de sten g pinde p sm de tg med hjem i sandkassen. Her gravede de et hul akvarium fyldte det med vand ( der gdt nk sivede vær, men pyt ) g puttede deres haletudser ned i. Legen udviklede sig g der km flere børn til, med flere haletudser, så det blev nødvendigt med flere akvarier i sandkassen. Hvis der var ngle der spurgte ind til haletudserne, havde både Majse g Rasmus svar parat. hvr stre bliver de var der en der spurgte kæmpe stre svarede Rasmus mens han med armene viste en meget str hale tudse Hvad spiser de spurgte en anden, Fiskemad svarede Majseg viste lidt vissent græs der var revet i småstykker, du må gdt prøve at fdre dem. Over de næste mange dage var der mange haletudse lege i gang, hist g her. 18

19 Kmmentarer til frtælling g tegn Det at børnene har taget plevelserne fra turen til sig på en måde så det indgår i deres leg synes vi er en succes. De viser s tydeligt at de har haft en gd plevelse, en gd fælles plevelse sm de gennem leg frmår at frmidle til de andre børn. De viser s gennem deres nysgerrighed fr haletudsernes udvikling, at det er nget der ptager dem, at det er spændende. Deres øgede nysgerrighed g videbegærlighed, mkring de dyr g planter de finder på deres vej viser s at vres mål er nået. Praksisbeskrivelse af vkseninitieret aktivitet De 6 læreplanstemaer Gør rede fr, hvrdan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis i aktiviteten g hvad I vil gøre fr evt. yderligere at styrke dem. På hvilken måde indgår: Barnets alsidige persnlige udvikling Krp g bevægelse Sciale kmpetencer Sprg Naturen g naturfænmener Kulturelle udtryksfrmer g værdier Barnets alsidige persnlige udvikling Da vi j har været de styrende i frhld til hvem der skulle være med på turen, kan man sige at børnene på den måde er tvunget ind i et fællesskab de ikke umiddelbart selv har valgt. Men vi er af den verbevisning, at vi samtidig har åbnet ngle andre døre p fr dem, så de får mulighed fr at få øje på nye fællesskaber. De rammer vi satte mkring turen, g vres rlle sm nærværende, g frmidlende vksne, mener vi har givet den enkelte tryghed til at : Turde gå ind i andre relatiner, turde gå helt ned til søen, turde fiske, frmå at gå så lang en tur, givet plads til at det enkelte barn gså trygt har kunnet sige fra når tålmdigheden med at slap p. Krp g bevægelse Børnene er blevet udfrdret på deres udhldenhed g deres mtriske kunnen. På hjemvejen i regn g rusk, var børnene rigtig trætte, men da vi gav s til at synge sammen, var det sm m sangen transfrmerede sig til fællesskab, der igen blev til en energi, så de kunne lidt igen. Sciale kmpetencer Børnene løser en planlagt aktivitet i samarbejde med andre. Den kntekst g det fællesskab de er blevet en del af, frdre at de er nødt til at følge ngle regler. så sm at vente på tur, lytte til hinanden, tage hensyn til hinanden g udvise tålmdighed. 19

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere