Oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2014"

Transkript

1 Oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2014 Der er i alt modtaget ansøgninger til 76 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,2 mio. kr. Der gives samlet set et tilsagn på 2,2 mio. kr. fordelt på 24 projekter. Indsatsområde 1: Foreningers samarbejde med folkeskoler Projekter, der retter sig mod, hvordan foreningslivet kan samarbejde med folkeskolen som led i åben skole i lyset af folkeskolereformen. Ansøger Projekttitel og -beskrivelse Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn Trekanten Bispebjerg Landbrugsmessen gl. Estrup Sisu Basketball Udbredelse af fægtesporten i et belastet område, Bispebjerg. Projektet har til formål at introducere lokalområdets skoler til moderne sportsfægtning. Projektet ønsker at fremme glæden ved sporten og skabe positive sociale og sportslige oplevelser ved fællesskabet i en klub. Mange af områdets familier har generelt ikke økonomi til at indgå i klubbens introduktionstilbud, om end interessen er der. Djurslands Nationalret - i børnehøjde Projekt har til formål at skabe viden om lokale fødevarer blandt skolebørn på 6. klassetrin. Projektet har særligt fokus på produktion, forarbejdning, tilberedning, sundhed og smagsoplevelser historisk og kulturelt. Der arrangeres ekskursioner, hvor eleverne kan få viden om produktion, forarbejdning og anvendelse af fødevarer. Eleverne deltager i en maddag hvor eleverne præsenterer deres forslag til Djurslands Nationalret. GFO Basketball Projektet har til formål at få lokale børn til at røre sig, dyrke sport og få et sundere liv.. Sisu vil i samarbejde med GFOerne i Gentofte kommune lave nogle basketball forløb for børnene. Vi vil forsøge at lave et samarbejde med 4 til 8 GFOere, hvor Sisu kommer ud og underviser i basketball to gange ugentligt i 4 til 8 uger på hver GFO

2 LOF Øresund Århus ungdommens fællesråd Kindmind Projects Livsbanen Den Selvejende Institution NOAH Demokratiforståelse og sundhed på skoleskemaet - udvikling af undervisningsforløb til den åbne skole Projektet har til formål at lave undervisningsforløb med fokus på demokrati, medborgerskab, digitalisering og sundhed. Undervisningsforløbene er et tilbud til skoler i Helsingør og andre kommuner i Nordsjælland og udgør et konkret undervisningstilbud i aftenskolens samarbejde med folkeskolen. Projektet gennemføres i samarbejde mellem LOF Øresund og Helsingør Kommune. Foreninger ind i folkeskolen Projektet har til formål at bidrage til opbygning af erfaringer med konkrete samarbejder mellem folkeskolen og det frivillige idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeningsliv. Projektet ønsker at fremme børns læring, trivsel og motivation i skoleregi og samtidig øge elevernes interesse for det folkeoplysende foreningsliv. LOCAL HEROES - Medborgerskab på gadeplan og i samarbejde med folkeskolen! Projektet sætter fokus på medborgerskab og vil ruste elever til at se sig selv som værdiskabere (local heroes) og gøre heltegerninger i deres lokalsamfund. Igennem workshops vil unge facilitatorer udfordre og guide dem igennem et læringsforløb, der skræddersyes til fagene dansk og samfundsfag og målrettes elever i klasse. Resultatet bliver en række mini-forskønnelser af byrum - identificeret og udført af eleverne selv. En helteklub oprettes, hvor deltagerne kan fortsætte efter projektet. Rim og poesi ind i Åben Skole Projektet har til formål at introducere kreative discipliner på en ny måde i skolen. Projektet har udviklet et koncept, hvor rap-musik bruges til personlige historier, sproglighed og det sociale miljø i klassen. Den alternative metode taler ind til klasser med særlige behov.. Rim og Poesi i Åben Skole er 10x5-dages workshops på Københavnske skoler, et fysisk produkt til eleverne og en koncert. Ressourceforbrug fra jord til bord: Temadage og undervisning om klima- og miljøvenlig mad i grundskolen

3 Projektet har til formål at engagere fremtidens madlavere og forbrugere til aktivt at tage stilling til kostens betydning for miljø og klima samt klæde dem på til at reducere ressourceforbruget forbundet med fødevarer. Projektet vil udvikle temaforløb målrettet klasse og er en del af Åben skole. Disse temaforløb vil kombinere teori og praksis, og have en tværfaglig tilgang. Dansk Vegetarforening (DVF) Grønne mad-dilemmaer på skoleskemaet Projektet har til formål at skabe debat blandt folkeskolelever i klasse om sammenhængene mellem kødproduktion, kødforbrug og miljøproblematikker. Projektet vil igennem oplæg, workshops, gruppearbejde og diskussion fremme elevernes aktive medborgerskab. Projektet foregår over hele landet, forankret i lokale skoler. Det kan indsnævres til København, hvis Kulturstyrelsen stiller krav derom Indsatsområde 2: Børn og unges deltagelse i folkeoplysningen Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt svage børn og unge og nydanskere. Ansøger Projekttitel og -beskrivelse Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn Børnekulturstede ts Karens Minde De stille børns kultur Projektet har til formål at inspirere en ny gruppe borgere til at involvere og engagere sig i foreningslivet samt at beskæftige sig med kunst og kultur i deres fritid. Projektet vil tage initiativ til en række opsøgende aktiviteter blandt børn og familier på Sjælør og i Bavnehøj-området i Københavns Sydhavn. Det vil gøres via et familieværksted, via

4 Boldklubben Skjold Girlz United Kulturelle Samråd i Danmark skolesamarbejder og via sommeraktiviteter i baggårdene. Grundtvig 2015 Projektet har til formål at skabe et netbaseret forum og generalforsamling for derigennem at nå børn og unge på deres egne præmisser. Projektet er med til at udvikle nye måder til at nå børn og unge og derved få dem til at engagere sig i foreningslivet. Farvefabrikken rykker til Nordvests Fuglekvarter Projektet har til formål at etablere et nyt kreativt værksted for piger i Københavns Nordvestkvarter. Værkstedet skal drives af en gruppe unge, kreative og engagerede frivillige, som kan være gode rollemodeller for pigerne. Aktiviteten vil skabe rum, hvor pigerne kan udfolde sig og derigennem styrke deres kreativitet, dannelse og ikke mindst selvværd. Aktiviteten vil endvidere styrke de lokale pigers interesse i foreningslivet, samt skabe nye fællesskaber på tværs af kvarterets sociale og etniske skel. Kulturguider Projektet ønsker i samarbejde med de lokale kulturelle foreninger og ungdomsråd at etablere en forsøgsordning, hvor et korps af frivillige i samarbejde med lokale aktører giver marginaliserede børn og unge bedre adgang til kunst og kultur. Inklusion i kunsten og kulturen giver nyt liv til børn og unge og skaber myndige borgere. Et levende kulturliv og et styrket fællesskab skaber en bæredygtig kultur, hvor alle borgere i forpligtende fællesskaber tager et medansvar for samfundet HF Mors Flere håndboldspillere i Projektet er et samarbejdsprojekt mellem JHF Kreds 2, en række foreninger i Thy og på Mors samt lokale skoler. Formålet er at få flere børn og unge til at spille håndbold ved at præsentere dem for spillet og foreningslivet. konkret skal der arrangeres en håndbolddag på alle skoler og at der efterfølgende skal laves træner/lederuddannelse til en række unge trænere i de deltagende foreninger. DFUNK Unge flygtninge i dialog

5 Grundtvigsk Forum Projektet ønsker at Uddanne og organisere 24 unge frivillige formidlere, herunder 12 unge flygtninge, med det formål: At formidle viden om danske og internationale flygtninge- og integrationsproblematikker til unge i gymnasierne og i klasse over hele landet At gøre den personlige historie og det direkte møde med unge flygtninge til omdrejningspunkt for formidling og dialog. At fremme elevers interkulturelle forståelse gennem personlige historier og det direkte møde med unge flygtninge. Demokratipiloter i Vartov Projektet har til formål at inspirere børn og unge til civilsamfundsarbejde og deltagelse i det lokale demokrati og give nogle personlige og praktiske redskaber og kompetencer til at skabe projekter samt at tænke disse sammen med mere overordnede overvejelser om det fælles bedste Indsatsområde 3: Folkeoplysningens rolle i civilsamfundet Projekter der belyser og inddrager frivillighed i forhold til samfundsmæssige opgaver. Fx projekter der gennemføres i partnerskab med en eller flere kommuner. Ansøger Projektilet og -beskrivelse Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn AOF Østfyn - Nyborg Bliv klogere og lev længere Projektet har til formål at udvikle guidelines til, hvordan man kan inkludere målgruppen af udsatte borgere i folkeoplysende aktiviteter, bl.a. mhp. at politikkere/folkeoplysningsudvalget får viden om, hvordan man ved at udnytte igangværende aktiviteter/rammer kan løfte den svageste gruppes almene sundhedsog kompetenceniveau. FO-Aarhus Eksempelsamling vedr. partnerskaber i folkeoplysningen Projektet har til formål, at FO-Aarhus deler sine erfaringer med partnerskaber og inspirere aftenskoler til at åbne dørene på vid gab og derved udvide horisonten og

6 Netop Furesø åbne op for hidtil ukendte muligheder for vækst og nye målgrupper - til gavn for endnu flere deltagere. Projektet ønsker at lave en eksempelsamling/et idékatalog over FO-Aarhus mange tidligere og nuværende partnerskaber (best-praxis-samling). Kurser til frivillige Projektet har til formål at udvikle og målrette Kurser til frivillige. Med den stigende brug af frivillige, er der opstået et behov for at klæde de frivillige på til opgaverne i lokalsamfundet. Den frivillige sektor spiller en betydningsfuld rolle både i et stærkt civilsamfund og et velfungerende velfærdssamfund og tilbud om læring / uddannelse og kurser understøtter tiltrækning, fastholdelse og pleje af de frivillige og bidrager til udvikling af kompetencer og netværksskabelse Indsatsområde 4: Nye måder at gribe folkeoplysning an på. Projekter hvor rammerne for aktiviteterne og inddragelse af deltagerne adskiller sig fra traditionelle undervisnings- og debatskabende aktiviteter. Ansøger Projektilet og -beskrivelse Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn Den Grønne Dagog Aftenskole Projekt Galleri-opstart Projektets har til formål at inkludere mennesker med psykiske lidelser i fællesskabet omkring kunstnergaden Rørholmsgade, hvor de vil være med til at starte et galleri op og drive det, dvs. arrangere udstillinger dels af egne værker og dels at arrangere udstillinger af andre kunstnere. Deltagerne skal på skift være i galleriet sammen med frivillige. Mellemfolkeligt Samvirke ms Meningsdannere mod diskrimination

7 actionaid Denmark Kulturhusene i Danmark Odense aftenskole Det Danske Spejderkorps Projektet er en fire måneders meningsdanner-uddannelse, der vil styrke unge debattører til at træde ind i den offentlige debat og udfordre diskriminerende stereotyper. Projektet ønsker at give danske unge de nødvendige kommunikationsredskaber, så de kan omdanne deres personlige oplevelser med diskrimination til stærke offentlige fortællinger. Projektet er et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke og Politiken. Nye Partnerskaber i Folkeoplysningen Projektet ønsker via tre regionale inspirations- og netværksmøder vil Kulturhusene i Danmark (KHiD) og Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i et tæt samarbejde initiere til nye partnerskaber og nytænkning i Folkeoplysningen. Samarbejdet er baseret på et væsentligt værdifællesskab hos medlemmerne af begge foreninger, hvor vidensdeling, aktivt medborgerskab og demokratibærende fællesskaber er blandt de væsentligste. FLYGTIGHED - øjeblikke i herregårdshaver Projektet tager afsæt til den aktuelle i skulpturudstilling FLYGTIGHED, der finder sted i herregårdshaverne på Liselund, Møen og Pederstrup, Vestlolland i perioden 15.maj til 15. september Aktiviteterne understøtter projektets tema og vækker opmærksomhed omkring herregårdenes historie og fokuserer på behovet for refleksion og flygtighed - nu som tidligere. Ved brug af kunstnerisk/musiske fag formidles historie som afsæt for vores demokratiforståelse. Børns ret til fritid Projektet har til formål, at flere børn og unge trives gennem øget kendskab til børns rettigheder. Vi ser det som et af vores fornemste mål at bidrage til børn og unges trivsel gennem et stærkt fællesskab, hvor børn og unge er medbestemmende, tager ansvar og bidrager positivt i lokalsamfundet gennem folkeoplysende aktiviteter. Gennem aktiviteter for og med vores spejdere i 420 spejdergrupper fordelt over hele landet ønsker vi, at flere børn og unge bliver opmærksomme på børns rettigheder

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere