Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød"

Transkript

1 FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 1 husstand givet fuldmagt. A: Valg af dirigent Bestyrelsen peger på Jesper Stilbo som dirigent. Jesper er enstemmigt valg. Dirigenten kan fastslå at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Stemmetællere repræsentanter fra nr. 58 og nr. 57. B: Bestyrelsens årsberetning ved formanden. Skriftlig beretning er udsendt via hjemmeside og mail Spørgsmål til formandens beretning: Affaldsbeholdere iht kommunens udmeldinger punktet behandles under bestyrelsesforslag vedr. affaldsbeholdere. Beretningen godkendt. C: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 Bemærkninger til regnskab 2013: Yousee synes ikke at fremgå det blev vist, hvor det fremgår i regnskabet. Arealet, hvad indeholder posten? Piletræet med bed og dræning ved fodboldbane. Regnskabet godkendt med stort flertal. D: Budget og forslag til kontingent for 2015 Bemærkninger til budget 2015.: Stigning i alm. kontingent på 50 kr. Kontingent til carporte er status quo. YouSee viderefaktureres til de boliger som er med i YouSee. Spørgsmål om 5 års binding til YouSee de 5 år er gået og man kan godt melde sig ud af YouSee. Budgettet godkendt med stort flertal. E: Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Forslag nr. 1 fra bestyrelsen: Ekstra indbetaling til vejfond på 600 kr i budgettet Spørgsmål og bemærkninger fra medlemmerne: Huller i asfalten på P-pladserne?: Det er beboernes eget ansvar at styre uden om, indtil ny asfalt er etableret. 1

2 Hvis der er sat penge af til reparation af asfalt så er det optimalt, og så må vi vente til der er penge nok. De ekstra 600 kr. er til vejfond (veje og stier). Er de ekstra 600 for 2014 med i regnskabet? Ja 32 stemmer for 1 stemmer imod 3 undlader at stemme. Forslaget er godkendt. Forslag nr. 2 fra bestyrelsen: Udformning af cykeludhæng med udgangspunkt i cykeludhængsudvalgets arbejde. Der blev vist PP. Kommentarer, spørgsmål og svar: Placering? Udhænget må placeres inden for området mellem trappen og smøgen. Hvad kan man gøre for at sikre belysningen? Bestyrelsen skal godkende inden opførelsen. Hvilke sanktionsmuligheder har bestyrelsen? Man henstiller i første omgang. Højde? 165 cm er for lav - den skal op i Højden bør ikke være et problem, når det ikke er i selve ganglinien. Sikkerheden påhviler altid den enkelte ejer. Udvalget: Jo højere, jo mere sikkert men måske også mindre kønt. Hjørnestolpe vil være en begrænsning i sig selv. Belysning er en vigtig faktor i sikkerhed. Synsgener for de over for liggende huse. Chikaner i form af bevoksning, krukker m.m.er indeholdt i forslaget. Farver?: Gik vi ikke ind for dæmpede farver i det hele taget? Farven skal den være defineret? Udvalget har foreslået mørke, afdæmpede farver. Det oplyses, at maler man sit plankeværk saltgrøn, kan man male umbra bagefter, men ikke omvendt. Der kom forslag om farveudvalg hvilke farver vil man godkende? Udvalget: Så er vi tilbage til udvalgets farveforslag En beboer har et cykeludhæng af let jern og gennemsigtigt tag. Udvalget: Det er undersøgt med glaspartier og let jern. Denne model er ikke med i forslaget Det er pænt, men helheden er vigtig. Desuden skal det specielt fremstilles og er dermed dyrt. Et medlem bemærkede, at plast bør undgås det bør være de materialer, som var i det oprindelige forslag. Særligt beskyttet udhæng ved brandvej til Kildedalen I oprindeligt forslag foreslås et særligt beskyttet udhæng ved brandvejen. Dette er ikke med i bestyrelsens forslag. Der skal være ens udhæng. Ensartethed 2

3 Oprindeligt har der været en beplantnings- og arkitektonisk plan for arealet. Området er tænkt helhedsmæssigt. Derfor må det antages, at man indstiller sig på dette, når man vælger at flytte til et sådant område. Udvalget: Forslaget er et forsøg på ensartethed. En beboer forslår et ændret forslag til afstemning. Dirigenten: Foreslår ændringsforslag, hvori indgår nye perspektiver vedr. farvemateriale, konstruktion og håndtering af de eksisterende cykeludhæng. Der stemmes om nyt tilrettet/ændret forslag: Med udgangspunkt i cykeludhængsudvalgets arbejde nov febr stilles som forslag, at beboerne får mulighed for at opsætte et cykeludhæng på fællesarealet, så længe det lever op til følgende retningslinjer: Længde: Dybde: Højde: Placering: Konstruktion: Farve træmateriale: Tag: Design: Sikkerhed: Tagrender: Anvendelse Ansvar: Godkendelse: Maksimum 400 cm Maksimum 95 cm for at reducere risikoen for gang- og cykelkollisioner Minimum 165 cm. Maksimum 180 cm på det højeste punkt ind mod muren, således at det ikke er synligt for bagboen. Ensidig hældning på 15% Langs huset mellem smøgen og indgangen Træ, eller bærende bygningsvinkler i metal Afstemmes evt. med indgangspartiet i afdæmpede mørke, neutrale farver (grøn, blå, grå, brun eller sort) Sort bølgeeternit B6/B6-S plader eller tagplader dækket med sort tagpap Sider og front skal være åbne, så udhænget ikke kommer til at virke for bastant og dominerende For at sikre mod gang- og cykelkollisioner skal der etableres ekstra lys under/ved udhæng samt naturlige chikaner som fx krukker og bede der leder folk udenom udhænget Der må ikke monteres tagrender Cykler. Det skal fremstå præsentabelt Beboeren bærer selv ansvaret i tilfælde af gang- og cykelkollisioner Cykeludhængene skal godkendes af bestyrelsen inden opførelsen. Eksisterende cykeludhæng (før 23. marts 2014) korrigeres i henhold til sikkerheden eller hvis de er til gene for naboerne. Ved fraflytning fjernes disse cykeludhæng. 27 stemmer for 1 stemmer for 6 undlader at stemme forslaget er godkendt. Forslag nr. 3 fra bestyrelsen: Placering af affaldsbeholdere i h.t. Hillerød Kommunes bestemmelser trækkes, da det endnu er uafklaret fra Hillerød kommune om, hvordan det skal effektueres i Favrholmvænget. Der kan muligvis /formentlig blive tale om fælles containere. Der afventes et udspil fra Hillerød kommune. 3

4 Forslag nr. 4 fra bestyrelsen: Ændret deklaration med henblik på tidssvarende ordvalg og temaer. Debat om tagplader, farver og udbygninger på egen matrikel. Ændringsforslag: DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag 1:2000 af 1. maj 1975 viste område, omfattende matr. nr. 1aæ og 1az, Favrholm, under Hillerød Jorder i Hillerød kommune, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, der også får gyldighed på alle parceller udstykket herfra efter 1. maj GRUNDEJERFORENING 1.1 Parcellerne inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af områdets grundejerforening Favrholmvænget s grundejerforening. 1.2 Parcelejerne er forpligtet til at respektere grundejerforeningens vedtægter, således som disse til enhver tid måtte være lovligt vedtaget. Vedtægtsbestemmelserne må ikke være i strid med de i denne deklarations indeholdte bestemmelser og skal til enhver tid være i overensstemmelse med Hillerød kommunes bygningsvedtægter og bestemmelser, sundhedsvedtægt mv.. 2. VEJE OG STIER 2.1 Parkering skal følge de til en hver tid gældende kommunale regler og forordninger. 2.2 Salpetermosevej og stamvejene vedligeholdes af Hillerød kommune 3. TEKNISK FORSYNING 3.1 Udgifter til fællesledninger af enhver art, fordeles med lige store anparter på hver grund. Grundejerforeningen vedligeholder disse ledninger i det omfang, de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af en offentlig myndighed. Vedligeholdelse af stikledninger indenfor en grund påhviler vedkommende grundejer. 3.2 Hver enkelt grundejer er pligtig at tåle, at deklarationer med eller uden pant - tinglyses på de udstykkede grunde, såfremt dette forlanges af et forsyningsselskab, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art. 3.3 Fremføring og vedligeholdelse af ledninger af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. 3.4 Der må ikke forefindes synlige antenner, herunder paraboler på de enkelte parceller. 3.5 Drift og vedligeholdelse af stibelysning påsat husene påhviler den enkelte lodsejer. Øvrige belysninger vedligeholdes af grundejerforeningen i det omfang, det ikke er overtaget af kommunen, ligesom driftsudgiften påhviler grundejerforeningen. 4. GRUNDENES BENYTTELSE OG BEBYGGELSE 4.1 Arealet skal være bebygget i overensstemmelse med den af Hillerød kommune ved skrivelse af og godkendte bebyggelsesplan for det samlede område, dateret Egentlige tilbygninger til de enkelte ejendomme kan ikke tillades. 4.3 Udvendigt murværk skal udføres med mørkerøde blødstrøgne teglsten. 4.4 Tage udføres med 15 ensidig hældning og beklædes med sorte tagplader. Tagene må ikke beklædes med glaseret tagbeklædning, som kan forårsage genskin. 4.5 Pejs og brændeovne kan tillades med de placeringer, der er anvist på vedhæftede rids (tegning). Brændeovne og skorstene skal være godkendt inden anvendelse og skal opfylde gældende bestemmelser og regulativer. 4.6 Terrænregulering må kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse og kun på baggrund af grundejerforeningens foranledning eller godkendelse. Ansøgning om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænreguleringer på ± 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinje end 1,0 m kan dog finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 4.7 På parcellerne må ikke drives handel, erhvervsmæssigt dyrehold, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må således ikke drives nogen form for virksomhed, som ved øget trafik, røg, støj, støv, ilde lugt, rystelser eller lignende er til gene for kvarteret. Tvivlsspørgsmål herom afgøres efter byrådets skøn. 4

5 4.8 Udvendige dele af varmepumper eller ventilationsanlæg kan opsættes i smøgen mellem husene ovenover mellemgangs skur ind mod haven eller hvor installationen ses mindst muligt og er til mindst gene for naboer. Udvendige dele skal opsættes på egen mur eller grund. Udvendige dele må ikke hvile på tag eller gulv i mellemrum mellem husene, af hensyn til at hindre at vibrationer forplantes til nabohuset. 4.9 Der sikres mulighed for, at der kan etableres lysåbninger (vinduer) primært i køkken og sekundært i stuen. Muligheden skal være gældende for de ejendomme, der har ydermure, set i forhold til husets vinkel, der vender ud mod enten offentligt areal eller fælles areal. Vinduer må ikke være til gene for naboer eller genboer, herunder indsyn i naboer eller genboers haver. Der kan kun etableres et eller 2 ens vinduer i hver af ydermurene. Vinduerne må have en størrelse på max. 80 x 50 cm Skure på egen grund, som ligger direkte op til hegn, må ikke overstige hegnets højde. Taghældning fra hegnet at regne må ikke overstige 20 grader. Undtaget fra højdekravet er skure i de ejendomme hvor skuret/overdækning for enden af huset vender ud til fælles sti. Forlængelse af disse skure må maksimum være 2,0 meter lang og 2,30 m høje Regnvand fra tage og skure må ikke udledes til fællesarealerne. 5. HEGN 5.1 Hegn udføres som plankeværk af træ, og hegnets højde maksimeres til 1,80 m over terræn, subsidiært 1,80 over tilstødende terræn, fx vej og sti i hegnets umiddelbare nærhed, med henblik på at undgå indsynsgener. Grundejerne har vedligeholdelsespligt på begge af hegnets sider. Hegnene skal males og holdes i afdæmpede mørke, neutrale farver (grøn, blå, grå, brun eller sort) 6. FÆLLESAREALER 6.1. Fællesarealer, der er fremkommet i forbindelse med udstykningen, er tilskødet grundejerforeningen, som har pligt til at vedligeholde disse 6.2. Grundejerforeningen stiller et nærmere udpeget areal á ca. 300 m2 til rådighed for et fælleshus med terrasse. 7. RENOVATION 7.1 Grundejerne er pligtige at deltage i den renovationsordning, der er etableret af kommunen. 8. PÅTALERET 8.1 Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Hillerød byråd. 9. TINGLYSNING 9.1 Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige de ejendomme, der er beliggende i gårdhusområdet, jf. kortbilag. 9.2 Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen. 9.3 Nærværende deklaration respekterer al nuværende og kommende pantegæld. 10. VÆRNETING 10.1 Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende. Således tiltrådt af ejerne Den Således tiltrådt af Hillerød byråd den Bilag: Områdeplan 1:2000 Pergolaplan Pejseplan Beplantningsplan 31 stemmer for 0 stemmer imod 4 undlader at stemme. Deklarationen er vedtaget. Forslag nr. 5 fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter. 5

6 Spørgsmål om tilstedeværelse af forslagsstillere: Er vedtaget på tidl. GF. Spørgsmål om, at ændringsforslag på selve GF skal kunne vises på GF f.eks via pc og projektor eller papir. Er vedtaget på tidl. GF. Spørgsmål: Skal bestyrelsen kun bestå af mindst 3 medlemmer? Nej, 5 medlemmer er normen, men bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. En bestyrelse kan således bestå af tre medlemmer, dersom de fornødne antal ikke melder sig til at være med i bestyrelsen. Endvidere spørgsmål om kompetence, definition af arealer og snerydning. Ændringsforslag: VEDTÆGTER 1 Foreningens navn er "Favrholmvængets Grundejerforening", og dens hjemsted er Hillerød. Foreningen refererer til Hillerød Kommunes lokalplan, der er tingslyst på medlemmernes ejendomme. Foreningen er således stiftet med hjemmel i lokalplanen. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, såvel udadtil som indadtil. Alle områdets fællesarealer samt veje og fællesstier administreres af foreningen i det omfang, sådan administration ikke er overtaget af Hillerød kommune. Renholdelses-, rydnings-, saltnings- og grusningspligt af foreningens veje og større stiarealer (brandveje, parkeringspladser og cykelstier) varetages af grundejerforeningen i det omfang denne pligt ikke er overtaget af kommunen. Undtaget herfra er gangstier, der giver adgang til de enkelte parceller, idet pligten her påhviler den enkelte ejer. De enkelte husejere har tillige pligt til at holde arealet omkring deres parcel frem til sti- eller græsarealer i en acceptabel stand, så det ikke virker skæmmende for områdets karakter. Stier mellem husene belyses af lamper påsat husene som bestemt i oprindelig bygningsbeskrivelse. Stibelysningens drift og vedligeholdelse påhviler den enkelte lodsejer. Vejbelysning vedligeholdes af kommunen. Belysning på carporte etableres af bygherre efter retningslinjerne om etablering af carporte på bebyggelsens parkeringsarealer. Carportbelysningens daglige drift varetages og vedligeholdes af grundejerforeningen. Øvrige belysningers drift og vedligehold varetages af grundejerforeningen i det omfang, det ikke er overtaget af kommunen. Cykeludhæng kan tillades foran huset mellem hoveddøren og smøgen, udført efter foreskrevne specifikke krav om konstruktion og materialer. Arbejdet kan først påbegyndes efter bestyrelsens godkendelse. 3 Medlemmer af foreningen er ejerne af de 101 ejendomme under matr. nr. 1aæ og 1az Favrholm. Ejerne af disse ejendomme er pligtige at være medlemmer af foreningen, jf. deklaration, oprindelig lyst første gang 4. august Når en ejer afhænder sin ejendom, udtræder ejeren af foreningen, og ejeren kan efterfølgende ikke gøre krav gældende imod foreningen. Den nye ejer har ret og pligt til at indtræde i sælgerens rettigheder og forpligtigelser. 4 Som kontingent til grundejerforeningen betaler hvert medlem et årligt beløb pr. ejendom. Kontingent og opkrævningsmetode fastsættes af den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan dette med påløbne omkostninger overgives til retslig inkasso, dog først efter at medlemmet med en 14 dages frist af kassereren skriftligt er opfordret til at berigtige restancen. 5 For de foreningen påhvilende forpligtigelser hæfter de enkelte medlemmer overfor tredjemand ikke i videre omfang, end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamling. 6 Bestyrelsen fører en liste over medlemmerne og deres adresser, og hvis et medlem flytter, skal han/hun skriftligt meddele formanden eller kassereren dette. 6

7 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Hillerød og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, til hvert medlem efter den opgivne adresse, jfr. 6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der redeligt afgør ethvert spørgsmål om forhandlingens gang, stemmeret og afstemninger. Dirigenten er mødeleder og er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra bestyrelsen, men står alene under generalforsamlingens kontrol. Han eller hun skal sikre, at vedtægterne og almindelige foreningsretlige krav er opfyldt og overholdt. Dirigenten skal afgøre, om de mødte faktisk har adgang og er stemmeberettigede. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. d. Forelæggelse af budget for det kommende år og i forbindelse hermed forslag til fastsættelse af størrelsen af kontingentet for det kommende år. e. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer. f. Valg af formand. g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. h. Valg af revisorer og suppleant. i. Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning. Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsens formand inden otte dage før den varslede ordinære generalforsamling. De indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 dage før den varslede ordinære generalforsamling. 9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter 1. beslutning af en generalforsamling med flertalsbeslutning eller 2. af bestyrelsen eller 3. med underskrift af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer Samtidigt med beslutning eller begæring om sådan indkaldelse skal angives de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er pligtig til at foretage indvarsling, efter regler svarende til de ovenfor nævnte i 7 angivne, senest 14 dage efter modtagelsen af begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 10 Hvert medlem har adgang til at møde og stemme på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en stedfortræder, forsynet med skriftlig fuldmagt. Denne skal indeholde specifikke oplysninger om den befuldmægtigedes beføjelser. Ingen husstand kan stemme som befuldmægtiget for mere end én anden husstand ud over deres egen stemme. Uanset om en ejendom har flere ejere, har disse kun i alt en stemme, der ikke kan opdeles, men stemmeretten for sådanne ejendomme skal udøves under et. Alle ejere har dog ret til at deltage og til at ytre sig. Det er en betingelse for udøvelsen af stemmeretten, at vedkommende medlem har betalt forfaldent kontingent. Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis mindst et medlem forlanger det. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Der kan kun fremsættes forslag, dersom forslagsstilleren eller en stedfortræder er til stede, således at der er mulighed for uddybelse af forslaget. Ændringsforslag, der skulle fremkomme under selve generalforsamlingen, skal kunne præsenteres skriftligt for forsamlingen (projektor, tavle). Til vedtagelse af beslutning om ændring i foreningens deklaration eller vedtægter kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede samt, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et sådant forslag med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, forelægges forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med otte dages varsel. På denne måde kan forslaget - uanset de mødte medlemmers antal - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 11 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, bestående af formanden, næstformanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal bestå af minimum tre medlemmer. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden eller af en af bestyrelsen bemyndiget person. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden 7

8 vælges to suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Det er kun muligt at indtræde i bestyrelsen, inklusive suppleanter, med ét medlem pr. husstand. Bestyrelsen udgør foreningens ledelse, handler på hele foreningens vegne og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fremgår af foreningens vedtægter, deklarationer samt beslutningerne på grundejerforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen vælger selv næstformanden og kassereren blandt de almindelige bestyrelsesmedlemmer, ligesom der vælges første og anden suppleant. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at to almindelige medlemmer samt en suppleant afgår hvert år efter tur. Suppleanterne vælges ligeledes for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan tillægge medlemmer af bestyrelsen et årligt vederlag. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er tre medlemmer til stede. Afgørelser træffes efter stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. 12 Foreningens midler skal indestå på konto i bank eller sparekasse beliggende i Danmark. Økonomiske transaktioner skal godkendes af minimum to medlemmer af bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer og en revisorsuppleant, alle for to år ad gangen. Revisorerne afgår på samme måde, som bestyrelsesmedlemmerne. Revisorerne kan genvælges. Regnskabet skal overgives til revisorerne hvert år senest d. 31. januar, og revisionen skal være tilendebragt inden d. 15. februar s.å., således at regnskab og forslag til budget kan tilstiles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være påtegnet af minimum én revisor. 34 stemmer for 1 stemmer imod Ingen undlader at stemme.. Forslaget er vedtaget. Vedtægter og deklarationer er godkendt i denne forsamling men der skal være kvalificeret flertal derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Her skal et almindeligt flertal til at vedtage forslagene. Forslag nr. 6 fra bestyrelsen: Ordensreglement. Debat om kørsel på stierne af motoriserede køretøjer, knallerter og motorcykler. Postbud og avisbud? Man kan klage til bladkompagniet. Sekvensen bliver stående Dirigenten informerer om, at sekvensen om parkering af campingvogne til klargøring m.v. slettes af bestyrelsen, idet den er i uoverensstemmelsen med Hillerød Kommunes vedtægter. En beboer foreslår, at man skal parkere i afmærkede båse. Ændringsforslag: Ordensreglement for Favrholmvængets Grundejerforening Generelt Ordensreglementet sikrer Favrholmvænget et miljø, hvor der er plads til alle under hensyntagen til hinanden, og at fællesarealet holdes i pæn og ordentlig stand. Fællesområde Fællesarealerne er et privat, rekreativt område til fælles glæde og brug under behørig hensyntagen til omgivelserne. Områdets karakter skal bibeholdes. Uanset årsag må den enkelte grundejer ikke uopfordret foretages forandringer på fællesarealerne, herunder beskære vegetationen eller plante nyt. Et forslag herom skal rettes til bestyrelsen eller generalforsamlingen. Brændestabler, anden opmagasinering og private effekter må ikke placeres uden for husejerens egen matrikel. Dog undtaget effekter til fælles bedste, fx bænke, krukker med planter m.v., som kan forskønne området. Effekterne må ikke være til gene for omkringboende og må ikke skæmme området. 8

9 Det er ikke tilladt at opføre skure og lignende udbygninger på fællesarealet. Undtaget er dog cykeludhæng, som opføres på bedet til venstre eller højre for indgangspartiet ved hvert hus efter tegninger og anvisninger, som er vedtaget på GF Grus, sten, gødning, brænde, have- og byggeaffald, samt materialer m.v. må ikke henligge på parkeringspladser, vejen og rabat ud over 7 døgn, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Der må ikke smides affald, herunder haveaffald, jord o. lign, på fællesarealerne, veje og stier. Legepladser og boldbaner Al ophold og leg sker på eget/forældrenes ansvar Af hensyn til nærmeste beboere opfordres der til at undgå unødig støj Der henledes opmærksomhed på, at hærværk og utilsigtet brug vil blive forfulgt af et erstatningskrav fra grundejerforeningens side Konstatering af fejl og/eller hærværk på legepladsudstyret bedes af sikkerhensyn meddelt bestyrelsen hurtigst muligt. Færdsel på veje, stier og parkeringspladser Det er ikke tilladt at benytte motorkøretøjer som f.eks. knallert og motorcykler på stierne. For at undgå sætningsskader eller flækker i fliserne er det ikke tilladt at køre med tungt læs på flisegangene. Skadevolder hæfter for eventuelle påførte skader. Der bør vises hensyn over for alle områdets beboere, således at fare for færdselsuheld, generende støj og støv i størst mulig udstrækning undgås. Parkering Busser, vare- og lastbiler over 3500 kg samt trailere, mobilhomes, campingvogne og andre påhængsvogne må ikke fast parkeres i Favrholmvænget. Hvad angår trailere kan grundejerforeningen anvise særlige pladser, som er velegnede til formålet, så længe det ikke fordrer nye indfaldsveje. Kortvarig parkering af last-, flytte-, rute- fragtbiler, busser og lignende må ikke være til væsentlig gene for naboerne. Campingvogne/mobilhomes kan tillades i området i op til 7 dage ved forårsklargøring og 7 dage ved klargøring til vinteropbevaring, blot de ikke er til gene for anden parkering i området. Bebyggelsen Beplantning langs veje og fællesstier, som den enkelte grundejer er pligtig til at vedligeholde, skal af grundejere beskæres, så den ikke er til gene for forbipasserende eller skygger for solindfald i andre beboeres haver. Der må ikke på grundene plantes træer, der kan ødelægge kloakker eller fundamentet på tilstødende huse og fællesstier. Skadevolder hæfter for eventuelle påførte skader. Det er tilladt at lægge fliser i stedet for bed på arealet lige foran huset til højre eller venstre for indgangen. Bedet er 1 meter bredt og 10 meter langt. Der skal anvendes samme fliser som i den øvrige flisebelægning, og fliserne lægges i samme retning på hele stien. Det anbefales dog at friholde arealet, således at regnvand kan drænes direkte til nedsivning i jorden. Den enkelte grundejer er forpligtet til at sikre tilstrækkelig belysning på husmuren ud til stierne. Udluftningsriste, der er monteret på murstensmurene, bør holdes i samme røde nuance som murstenene for at skæmme mindst muligt. Ledninger og kabler på de udvendige sider af husene må ikke virke skæmmende. Enhver større ændring af bebyggelsens udseende, herunder de enkelte boligers udseende og karakter, kan alene ske efter forudgående godkendelse af bestyrelsen, eventuelt med henblik på fremlæggelse af forslag til generalforsamlingen. Støj Brug af støjende maskiner som motorsave, entreprenørmateriel, vinkelslibere, plæne- og hækklippere eller lignende må kun finde sted i dagtimerne og med omtanke og respekt for hinanden. Aftenro bør respekteres, og støjende adfærd efter kl. 22 bør undgås. For at undgå støjgener må der ikke opstilles fryser, køleskab, tørretumbler, varmepumpe eller andre støjende maskiner og/eller elektronik langs eller på naboens væg. Brændeovne Der fyres med tørt, rent træ og aldrig med malede eller trykimprægnerede brædder, glittet papir, mælkekartoner eller andet forurenende materiale i brændeovnen. God forbrænding mindsker røggener. Der må ikke afbrændes materialer, der kan afgive ildelugtende eller/og giftig røg og aske. Skiltning Der må på grunde eller bygninger ikke opsættes eller foretages skiltning, der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende. 9

10 Husdyr Hunde skal luftes i følgeskab af en person og holdes i snor. Efterladenskaber skal opsamles og bortfjernes fra arealerne. Hunde må ikke efterlades i haven i længere tid ad gangen, hvis den er til gene for andre grundejere på grund af vedholdende gøen. Kamphunde (muskelhunde/kamphunde i almen forstand) er ikke tilladt inden for grundejerforeningens område. Løse og vilde ikke mærkede katte må ikke fodres og plejes. Der må ikke holdes høns og duer. Generelt vedrørende dyrehold må ejeren ikke foretage sig noget, der er til gene for omgivelserne, især med hensyn til støj og hygiejne. Ansvar Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at områdets deklaration, vedtægter samt ordensregler overholdes for så vidt angår egen grund, uanset om man selv er bruger af den eller har overladt brugen til en anden person. I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse efterkomme og efterleve, hvad der normalt hører til god husorden, så der hersker ordnede, rolige forhold og godt naboskab. Bestyrelsen, den 23. marts stemmer for 0 stemmer imod 2 undlader at stemme. Forslaget er vedtaget. Forslag nr. 1 fra medlemmer vedr. carport nr. A 11 I forbindelse med manglende mulighed for daglig benyttelse af ovennævnte carport, ansøger vi herved bestyrelsen for Grundejerforeningen Favrholmvænget og generalforsamlingen for Grundejerforeningen Favrholmvænget, om lov til at foretage en mindre ændring på carport A 11 s sidevæg. Historik: I foråret 2013 blev vi en del af fællesskabet, da vi købte nr. 27 med det der efterfølgende skulle vise sig at være tilhørende carportplads nr. 11 i område A. Med hensyn til betingelserne for carport benyttelse, kunne vi ved købet ikke umiddelbart få at vide hvilken carport der hørte til vores hus, ejendomsmægleren vidste det ikke og sælger var meget lang tid om at komme tilbage med svar på vores forespørgsel herom. Først et stykke tid efter vi havde købt huset, men dog inden vores overtagelse, oplyste sælger ejendomsmægleren hvilken carport der tilhørte vores hus og der trak vi så en nitte. Indtil videre har vi lejet huset ud til vores søn Stefan, som vi til daglig driver et firma sammen med. I firmaet har vi et par biler, en VW Touran og en almindelig personbil af den lidt større slags. Bilerne bruger vi hver især alt efter dagens behov, hvilket betyder at Stefan nogen dage kommer hjem i Touranen og andre dage i personbilen. Problemstilling: Plads nr 11 er den sidste carportplads, hvilket betyder man parkerer op af carportens sidevæg. Dette gør pladsen særdeles trang og det betyder rent faktisk, at Stefan ikke kan benytte carporten de dage han kommer hjem i personbilen og kun med stort besvær de dage han kører i den anden bil, da det simpelthen er nærmest umuligt at komme ud af bilen når den først holder i carporten. Døren i føresiden kan kun åbnes nogle få cm. før den støder på sidevæggen. Vi vedhæfter lige dette billede til illustration af problematikken. Det fremgår vel ret tydeligt på billedet, at det nærmest er umuligt at komme ud og ind af bilen. Efter at have parkeret bilen i forbindelse med foto, lykkedes det faktisk undertegnede at mase sig ud af bilen med førerdøren presset op af gavlen, ikke godt for lakken på bilen i det lange løb,til gengæld var det ikke muligt at stige ind igen, så eneste løsning var at stige ind fra passager siden og kravle over på førerpladsen. Det kan vel i længden ikke betragtes som en brugbar løsning for brug af sin carport. Løsningsforslag: På vedhæftede fil er der ved billede og tegning illustreret, hvordan man kan løse problemet med minimale ændringer. For lige at kommentere på tegningen er det vigtigt at forholde sig til følgende: Sidevæggen rykkes ca. 40 cm længere ud og vil efterfølgende flugte med tagkonstruktionens endestykke. Sidebrædder vil blive genbrugt i det omfang det er muligt og hvor der bliver behov for nye, - bl.a. andet på endevæggen, vil de selvfølgelig være tilsvarende de gamle. Den flyttede sidevæg og de få nye brædder på endevæg, vil efter flytningen blive malet i korrekt farve når vejret tillader det. Der bliver IKKE ændret eller rørt ved bærende konstruktioner og tagkonstruktion. 10

11 Asfaltbelægning går allerede ud under bestående sidevæg, så ændringer giver ikke anledning til ny asfalt eller ændret slitage på bestående. Den flyttede sidevæg kommer ved jorden til at slutte hvor nuværende græskant begynder og giver det mod forventning problemer med græsslåning, foretages den nødvendige afgrænsning efter behov. Støttestolper ved jorden på den nye sidevæggen vil blive forankret forsvarligt, det er håndværkeren bekendt med. Arbejdet udføres af profesionelle håndværkere. Byg og Teknink Hillerød er klar til den lille opgave Håber på generalforsamlingens og grundejerforeningens bestyrelse ses velvilje til at godkende vi løser den forelagte problem på den beskrevne måde og vil i den forbindelse pointere, at vi selv afholder alle udgifter i forbindelse med det lille projekt. Efterfølgende bør det registreres i grundejerforeningens bøger, at carport A 11 fremover alene tilhører og kan benyttes af nuværende og kommende ejere af nr. 27. Med venlig hilsen Janne og Peter Gyrup Nielsen, nr. 27 Debat om mulighederne for at løse problemet: Forslag om at bytte carport Kan man bakke bilen ind i carporten? Kan væggen være åben? Evt bare den halve del af endevæggen. Andre har det samme problem. Dirigent nyt forslag at man kan starte med at fjerne halvdelen af sidebeklædningen (se i øvrigt forslag). Ændringsforslag: Halvdelen af endevæggen fjernes, således at man kan åbne døren i førersiden efter parkering. Ændringen iværksættes som pilotprojekt, og kun på carport nr, A 11. Herefter evalueres og konkluderes. Kommunen skal godkende projektet inden igangsættelsen. 31 stemmer for 1 stemme imod - 1 undlader at stemme. Forslaget er vedtaget. Forslag nr. 2 fra medlemmer. Skal der være carport-områdeformænd? OMRÅDEFORMÆND Hvert carportområde A,B,C,D,E,F skal have en områdeformand, som koordinerer de enkelte carportområders vedligeholdelse. OMRÅDEFORMÆNDENES OPGAVER Koordinere vedligeholdelse af carportene i et carportområde i samarbejde med carportudvalget Koordinere carportejernes vedligeholdelse i de enkelte områder (fx udskiftning af tagplader, rensning af tagrender, udskiftning af sternbrædder og maling af carportene) Sikre, at der opretholdes et ensartet udseende af carportene. Carportudvalget 28 stemmer for 1 stemmer imod 3 undlader at stemme - forslaget er vedtaget Forslag nr. 3 fra medlemmer: Kolonihaver på det fhv. lysthusområde. 11

12 Etablering af nyttehaver/køkkenhave på området umiddelbart øst for regnvandsbassinet, hvor der for mange år tilbage var byggelegeplads. Der nedsættes et udvalg bestående af mindst to max. 4 husstande til etablering af haverne. Nyttehaver/køkkenhaver etableres helt for beboerens egen regning og risiko. Supplerende oplysninger, som ikke er en del af forslaget, men blot information der frit kan anvendes: Området kunne opdeles i firkanter afhængigt af antallet af beboere, der måtte ønske en have. Der tages i starten hensyn til at etablere flere firkanter end ønsket, således at nytilkomne kan få en have, hvis ønsket. Herefter disponerer hustanden over den tildelte firkant, og har pligt til vedligehold af denne. Det forslås at der f.eks. afholdes skiftedag en gang årligt, hvor man kan afhænde sin have, eller nye kan komme til. Områdets gartner vil ikke få opgaver i området, men højst stå for græsslåning som vanligt. Lene Helweg Favrholmvænget 65 Debat. Forslag: Der arbejdes videre med ideen så der mod næste GF udarbejdes en konkret plan. Ændringsforslag: Der arbejdes videre med projektet/ideen og formuleres retningslinjer, ligesom der skal foretages en vurdering af behovet. En konkret plan fremlægges til GF 2015 som forslag. 27 stemmer for 1 stemmer imod 2 undlod at stemme Forslag nr. 4 fra medlemmer. Vedr. skellet mod Kighusbakken. Fremsættes på vegne af 7 boliger der støder op til skellet mod G/F Kighusbakken. (Husnummer: 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26). Vedligeholdelse af skellet mod G/F Kighusbakken påhviler G/F Favrholmvænget. Hensynet til hegnspligten ift G/F Kighusbakken medfører, at beplantningen i skellet aldrig når over 1,8 meter i skelniveau. Bestyrelsen i G/F Favrholmvænget planlægger denne opgave i dialog med de til enhver tid boende i benævnte bolignumre. Bestyrelsen har ansvar for, at opgaven gennemføres. Mvh Britta & Søren i nr. 8 Nr. 28 er ikke med i forslaget alligevel. Debat: Der har været en hegnssynssag som har fastlagt, at det er grundejerforeningen, som er ansvarlige for, at skellet bliver holdt (1.80 m). Der ønskes en langsigtet plan. Man har i området holdt det i samråd med naboer på Kighusbakken hævdvunden pligt. Man har ikke hævdvunden pligt til at holde stykket men har taget den. Der kan ikke rigtigt stemmes om dette forslag, da det er dokumenteret i rette dokumenter. Forslaget trækkes af forslagsstillerne. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at hegnet bliver beskåret snarest, så det er i overensstemmelse med hegnssynet. 12

13 F.: Valg af formand Hanne Meldal genopstiller ikke. Minna Ø. Jensen nr. 114 stiller op og bliver valgt for 2 år. G: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Mikael Siiger nr. 63 stiller op - og bliver valgt for 2 år. Hanne Meldal nr. 83 stiller op og bliver valgt for 2 år. Søren Petersen nr. 8 vælges til suppleant for 2 år. H: Valg af revisorer og suppleant De nuværende fortsætter Jonna Roth og Jørgen Krieger. I: Eventuelt. Der kan under dette punkt ikke stilles forslag til afstemning Er vi sikre på at vi ikke har et problem med kloakker her i Favrholmvænget? Ja det er vi sikre på. Ros til bestyrelsen for det store arbejde der er pågået i det forløbne år. Positivt med den nye flisebelægning håber at der er garanti, hvis der opdages fejl om ex ½ år. Et ønske: Fliserenovering ved trapperne og snerydning i dette område. I området ved p-plads B har man inviteret til kaffe ind i mellem. Dette har givet et større kendskab til hinanden. Det er blevet holdt på den lille legeplads. Legepladsudvalget har et par små hængepartier som er under udarbejdelse. Flagudvalg en opfordring til at flaget bliver brugt. Minna overtager denne opgave med at hejse flaget. Referent Hanne Treldal Hanne Meldal, formand Underskrift Dato 13

14 Hanne Treldal, næstformand Underskrift Dato Mikael Siiger, kasserer Underskrift Dato Steen Hansen, ass. Kasserer Underskrift Dato Ruben Olesen, bestyrelsesmedlem Underskrift Dato Jesper Stilbo, dirigent Underskrift Dato 14

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 17.marts 2013 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 17.marts 2013 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 17.marts 2013 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 31 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Kap. 1. Foreningens navne og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Lysholmgaarden Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Forslås ændret til: Vedtægter for Grundejerforeningen Højene 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mannehøj. Forslås ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere