Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013

2 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker Indhold De tre kompetenceniveauer... 1 Den nyansatte funktionsleder... 1 Den erfarne funktionsleder... 1 Den kompetente funktionsleder... 1 Vores ledelsesmæssige ståsted... 2 Kilder... 2 Organisatorisk kompetence... 3 Personlig kompetence... 7 Pædagogisk kompetence... 9 Faglig kompetence... 10

3 De tre kompetenceniveauer Den nyansatte funktionsleder En nyansat funktionsleder er kendetegnet ved at have gennemgået Medicinske Afdelingers introduktionsprogram. Det anbefales, at de første 14 dage tilbringes i klinikken for at få kendskab til afdelingen, patientgrupperne og det faglige niveau. Der påbegyndes netværksdannelse og mentor bruges positivt og konstruktivt. I denne fase begynder ens ledelsesrolle at tage form. Der skabes overblik over personalepolitikker, ressourcepersoner og afdelingens samarbejdspartnere. Der skabes tillige overblik over afdelingens faglige niveau, afdelingen som uddannelsessted og afdelingens udviklingsprojekter. Funktionslederen får viden om APV, indsatsområder, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i afdelingen. Får også viden om diverse økonomiske styringsredskaber og anvendelse af ressourcer. Der planlægges lederuddannelse på diplomniveau, hvis denne ikke haves. Den erfarne funktionsleder Den erfarne funktionsleder har overblik over sit ledelsesområde. Er bevidst om sit personlige lederskab og tager selv ansvar for at udvikle sig som leder. Kan give ledelsesmæssig sparring til den ledende oversygeplejerske og sparrer tillige med de uddannelsesansvarlige. Danner netværk og kan virke som mentor for nyansatte funktionsledere. Den erfarne har overblik over afdelingens økonomi, ressourcer, personale og patientforløb og handler målrettet, konstruktivt og udviklingsmæssigt i forhold til disse områder. Kan indgå i kvalitetsudviklingsprojekter og kan anvende teoretisk viden til at udvikle fagligheden og ledelsesformen i egen afdeling. Kan arbejde målrettet med forandringer, kulturen i afdelingen og arbejdsmiljøet. Kan implementere værdier, målsætninger og visioner i egen afdeling. Afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler. Kan arbejde strategisk i forhold til indsatområder i egen afdeling. Fungerer selv som ressourceperson. Kan tegne afdelingen eksternt. Den kompetente funktionsleder Den kompetente funktionsleder har overblik over egen afdeling set i forhold til det øvrige medicinske område og regional placering samt primær sektor. Kan analysere og reflektere i forhold til anvendelse af økonomiske ressourcer, forandringsprocesser, kvalitetsudvikling og personaleudvikling. Kan udarbejde patientforløbsbeskrivelser og styre kvalitetsudviklingsprojekter. Tager selv initiativ til nye projekter og til at implementere forskningsresultater. Kan håndtere konfliktløsning, den svære samtale samt krydspressituationer. Kan analysere sammenhænge og beslutningsprocesser og forholde sig kritisk til disse. Kan se diverse problemstillinger i en operationel, taktisk og strategisk sammenhæng. Indgår i tværgående projektgrupper / arbejdsgrupper som repræsentant for Medicinske Afdelinger eller SVS. Kan profilere SVS lokalt, regionalt, på landsbasis og internationalt. Udvikler konstant sit personlige lederskab og kan være sparringspartner for andre ledere. 1

4 Vores ledelsesmæssige ståsted Vi er som funktionsledere klar over, at der hersker mange modsatrettede interesser indenfor sundhedsvæsenet. Vi arbejder i et felt præget af stor offentlig interesse og som påvirkes af politiske signaler. Vores perspektiv på ledelse beror derfor på den systemteoretiske tilgang. Vi vil skabe forståelse for organisationens problemer og sammenhænge og bruge tilgangen som værktøj i den daglige ledelse. Et system er en helhed, som består af elementer, mellem hvilke der eksisterer mere eller mindre tætte relationer. Hvert element har dermed en selvstændig værdi og berettigelse. Delene kan ikke ses isoleret, de skal ses i sammenhæng med andre elementer i en helhed. Kilder Sygeplejeetiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråds kongres Benner P (1999). Fra novice til ekspert. Munksgaard. Hildebrandt S (2000). Kompetenceudvikling og ny løn sygeplejersker i Århus Amt. Krøll V, Motsi B (2002). Den gode sygeplejefaglige leder. Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds. Olsen AM, Winther A, Vithen I, Christensen IP, Ammentorp L, Hare J m.fl. (2004). Den nationale model for kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker i Danmark Århus Sygehus. 2

5 Organisatorisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om sundhedsvæsnets nuværende og fremtidige opbygning. Har viden om visioner, værdigrundlag, målsætninger og ledelsesgrundlag i Region Syddanmark. Arbejder ud fra sundhedsvæsenets mål og politikker, overordnede mål for SVS samt målsætninger og strategier for området. Medvirker til at implementere målsætninger og ledelsesgrundlag. Har viden om SAMBO Medicinske Afdelingers Funktion Mål, Visioner og værdigrundlag for SVS Neurorehabilitering Grindsted funktion Patientforløb mellem afdelingerne på SVS og andre sektorer Være bekendt med arbejdsgange, logistik, intranet og infonet. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder og sektorer. Implementere patientforløb. Lever op til ansvar for drift, udviklingsaftale og budget. Medvirker til aktivt at udarbejde og ajour føre eksisterende patientforløb. Arbejde tværsektorielt, kommunalt og regionalt. Er analyserende og handle proaktivt i forhold til budgetter, drift og udviklingsaftaler. Har viden om sammensætning af arbejdsmiljøudvalg og tillidsmandssystemet. Har viden om områdets politik for Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS og GRUS). Samarbejder med og anvende tillidsmænd og AMIR aktivt og være medansvarlig for at de kan uddanne og udvikle sig i den funktion de varetager. Afholder årlige MUS/GRUS samtaler ud fra kompetenceprofiler. Medvirker aktivt og komme med konstruktive forslag til udviklingen af de organisatoriske rammer på SVS. Medvirker til aktivt at udvikle / revidere nuværende kompetenceprofil for funktionsledere i De Medicinske Afdelinger. Har viden om indholdet i Den lokale MED aftale for Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik Kan anvende principperne i Den lokale MED aftale i Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik. Kan være aktivt medlem af det lokale MED udvalg efter relevant uddannelse. 3

6 Har ansvar for og bidrage til den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcer og materialer. Har kendskab til diverse økonomiske styringsredskaber i forhold til personale og vareforbrug. Bevidst sikre at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Kan tilpasse opgaver og ressourcer til hinanden. Kan anvende økonomiske styringsredskaber i forhold til ressourceforbrug i afdelingen. Mestrer at holde det fastlagte budget for afdelingen. Mestrer en effektiv ressourceudnyttelse og sikre, at både personale og patienter bliver bevidste om billigste kvalitative acceptable materialer. Kan deltage i regionale udbudsgrupper. Kan forholde sig kritisk analyserende til afdelingens ressourceforbrug ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Har kendskab til DRG (Diagnose Relaterede Grupper) Har kendskab til at sygehusets/afdelingens ressourcepersoner bruges hensigtsmæssigt. Afdelingsledelse Ledende oversygeplejerske Ledende overlæge Ledende lægesekretær Afdelingssygeplejerske Løn - og HR IT - afdelingen EPJ - sekretariat Forsyningen/depoter Sygehusapoteket Arbejdsmiljøleder Kvalitetschef / enhed Risikomanager Kan se afdelingens ydelser i DRG sammenhæng. Kan anvende sygehusets / afdelingens ressourcepersoner mest hensigtsmæssigt. Skaber rammer for, at personalet anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner og opsøger tilgængelig information. Har overblik over potentielle behovsområder i afdelingen for ressourcepersoner. Selv være ressourceperson på relevante områder. Kan tænke konstruktivt og kreativt i forhold til ændrede økonomiske betingelser for afdelingens drift og have overblik over fremtidige konsekvenser. Kan anvende og sammenholde aktivitet og DRG afregning. Mestre at personalet er bevidst om og anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner. Indgår i relevante grupper i området på tværs af områder og sektorer i forhold til at udvikle nye initiativer i kvalitetsmæssig, faglig og personalemæssig sammenhæng. Kan udvikle ressourceområder og medvirke til at uddanne ressourcepersoner. 4

7 Hygiejneenheden Specialeansvarlige sygeplejersker Klinisk sygeplejelærer Kliniske vejledere/ praktikvejledere Velfærdsteam Tryksårsansvarlig Sårsygeplejerske Fysio og ergoterapeuter Kliniske diætister Psykologer Sygehuspræsten Jurist Økonomiafdelingen Patientvejledere Forløbskoordinator Kommunikationsafdelingen Har ansvar for ambulatoriets funktion i de afdelinger, der har tilknyttede ambulatorier. Har kendskab til afdelingens Arbejdsplads Vurdering (APV) og MTU. Sikrer at personalet i de enkelte afdelinger anvender kompetencerne i ambulatoriet hensigtsmæssigt. Sikrer hensigtsmæssige patientfaciliteter i forhold til sengekapacitet og ambulatoriefunktioner. Kan forholde sig kritisk til om stationære ydelser kan omlægges til ambulante ydelser. Sikre overholdelse af værdigrundlag og mål for ambulatoriet. Sikre at personalet selvstændigt er i stand til at udnytte ambulatoriets muligheder i forhold til det enkelte patientforløb. Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange i ambulatoriet. Sikre at alle medarbejdere har kendskab til afdelingens APV og MTU og deltager aktivt i udarbejdelsen af den. Kan forholde sig kritisk / analyserende i et fagligt / økonomisk perspektiv i forhold til ambulatoriets ydelser og arbejdsgange. Kan reflektere over anvendelse af personale sengeafsnit / ambulatorium imellem ud fra overordnede personalepolitiske overvejelser. 5

8 Har ansvar for at der er udarbejdet APV i afdelingen. Har kendskab til Arbejdsmiljøloven. Har gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen indenfor den lovpligtige tidsramme. Har kendskab til Lov om Patientsikkerhed. Kan indberette utilsigtede hændelser. Har kendskab til Levnedsmiddelkontrollens krav til afdelingskøkkenhygiejne. Udarbejder APV i afdelingen ud fra Arbejdstilsynets retningslinjer være ansvarlig for MTU tilbagemelding. Være ansvarlig for, at APV skemaer er opdaterede. I samarbejde med personale og AMIR være ansvarlig for et godt arbejdsmiljø og at Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. udarbejde handleplaner følge op på handleplaner synliggøre arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen være medansvarlig for at få løst arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen, såvel fysiske som psykiske. foretage arbejdsstedsrunderinger to gange årligt. Være ansvarlig for at dokumentation af APV og arbejdspladsbrugsanvisninger lever op til lovgivningen. Ansvarlig for at utilsigtede hændelser i afdelingen anvendes konstruktivt, så det fører til fælles læring. Skal sammen med den patientsikkerhedsansvarlige og kvalitetskoordinator foretage systemanalyser. Er ansvarlig for at Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser overholdes i afdelingen, og at der udarbejdes årlig status for hygiejnemæssige tiltag indenfor dette område. Mestrer at anvende APV og MTU som et væsentligt ledelsesredskab, så medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø, og Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Sikrer at arbejdsmiljøspørgsmål indgår i ledelsen af afdelingen såvel strategisk, taktisk som operationelt. Kan forholde sig kritisk til om det anvendte materiale til APV lever op til Arbejdstilsynets krav. Kan analysere og reflektere kritisk over afdelingens utilsigtede hændelse og anvende dem i et udviklingsperspektiv. Kan indgå i kerneårsagsanalysegrupper. 6

9 Har viden om standarder og retningslinjer for hygiejne på et sygehus Kan håndtere epidemiske tilstande i egen afdeling. Kan sikre en høj hygiejnisk standard i egen afdeling. Kan håndtere epidemiske tilstande i afdelingen og tage ansvar herfor i forhold til samarbejdspartnere. Kan forebygge, udvikle og højne den hygiejniske standard i afdelingen. Kan håndtere epidemiske tilstande i et overordnet perspektiv i Medicinske Afdelinger og på SVS. Personlig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har selvindsigt og være bevidst om egne kompetencer og om det at være rollemodel. Kan anvende selvevaluering såvel fagligt som personligt. Kan anvende selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Tager ansvar for målrettet at udvikle egne kompetencer. Er imødekommende, åben, tillids- skabende, lyttende og viser nærvær. Har forståelse for betydningen af gensidig respekt og være bevidst om sin rolle som kulturbærer. Har situationsfornemmelse. Kendskab til kompetenceprofilerne gældende for Medicinske Afdelinger samt egen afdeling. Bevidst om sin verbale som nonverbale kommunikation. Præger bevidst kulturen og forholde sig kritisk til den. Er opmærksom på det verbale og det nonverbale og handle hensigtsmæssigt på baggrund af dette i: akutte situationer travle og belastede situationer samarbejdsrelationer Tager initiativ til at udvikle personalet i forhold til kompetenceprofilerne og afholder MUS/GRUS. Kan fremstå som rollemodel og give supervision, hvor der handles uhensigtsmæssigt og bevare ro og overblik. Arbejder målrettet med kulturændringer i afdelingen. Er forudseende og analyserende i forhold til signaler, der kan være tegn på uhensigtsmæssige adfærd i afdelingen. Handler aktivt i forhold til egen og andres kompetenceudvikling og anvender MUS/GRUS operationelt og taktisk. Tager ansvar for egen læring. Kan erhverve sig kompetencer såvel på det sundhedsfaglige plan som det ledelsesmæssige plan. Planlægger og handler aktivt i forhold til egen og andres læring. 7

10 Har viden om og ansvar for egen arbejdssituation, trivsel og udvikling. Har forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Tager ansvar for egen og personalets arbejdssituation, trivsel og udvikling. Arbejder bevidst på udviklingen af afdelingens positive miljø til gavn for patienter, pårørende og den enkelte medarbejder. Arbejder med fokus på social kapital på det tværfaglige og tværsektorielle niveau. Arbejder aktivt med visioner og mål for afdelingen, således at afdelingen / området profileres internt som eksternt. Kan identificere problemer og behov, kan træffe beslutninger og kan følge op på dem. Har ansvaret for et højt informationsniveau i afdelingen. Kan opsøge og videregive relevant information i afdelingen og til relevante samarbejdspartnere Kan indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Arbejder opsøgende og kreativt, så der skabes rammer for at fremme afdelingens miljø og image. Kan arbejde selvstændigt og problemløsende. Kan tage ansvar for tværfagligt samarbejde. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge på organisatorisk niveau og ud fra dette arbejde fremadrettet og evidensbaseret. På et højt ledelsesmæssigt og fagligt niveau, analysere og udvikle mono og tværfagligt samarbejde Har forståelse for betydningen af at respektere kulturelle forskelligheder i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Kan håndtere konflikter i den daglige personaleledelse Medvirker til åbenhed og respekt for kulturelle forskelligheder. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge i konfliktsituationer i forhold til personaleledelse. Mestrer konfliktløsning på det taktiske plan fremmede kulturer patienter pårørende kollegaer ledelse elever/studerende Kan analysere kulturelle forskelligheder og anvender det som et positivet element internt og eksternt. 8

11 Har kendskab til og forståelse for forandringsprocesser. Kan prioritere opgaverne i den daglige drift. Sikrer en dynamisk og omstillingsparat afdeling. Har overblik og kan prioritere opgaverne ud fra økonomiske og organisatoriske rammer. Arbejder strategisk med forandringsprocesser. Mestrer helikopterperspektivet i forhold til økonomiske og organisatoriske problemstillinger. Pædagogisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om og forståelse for kommunikationsteorier ud fra systemisk og traditionel tankegang. Herunder anerkendende kommunikation og betydning heraf, samt bevidst anvender tilgangene med henblik på at fremme god kommunikation til patienter, pårørende, medarbejdere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Er bevidst om egne kommunikative kompetencer og arbejde strategisk med at udvikle en effektiv og målrettet kommunikation med afsæt i systemisk tilgang og anerkendende kommunikation. Arbejder strategisk med rammer for supervision og faglig vejledning. Mestrer en effektiv og målrettet kommunikation, både internt og eksternt. Mestrer supervision og faglig vejledning i ledelsesfeltet. Gradvist udvikler en større bevidsthed om egne kommunikative kompetencer. Har viden om og forståelse for Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) og forholde sig kritisk reflekterende i forhold til igangværende udvikling i organisationen. Herunder have forståelse for: kvalitetsudvikling nye behandlingsformer forskning evidensbaseret viden patientforløb Har kendskab til gældende standarder indenfor kvalitetsområdet (DDKM). Anvender egne kommunikative kompetencer bevidst i sit lederskab. Herunder fx sygefraværssamtaler og samtaler vedrørende samarbejdsproblemer. Arbejder strategisk med at udarbejde handleplaner i forhold til ledelses udviklings og uddannelsesopgaver samt påbegynde implementering af disse tiltag i organisationen. Arbejder strategisk med at identificere medarbejdernes faglige og personlige kompetencer med henblik på potentiel opgaveløsning. Kan anvende og implementere gældende standarder indenfor eget område samt tværfagligt og tværgående. Kan motivere og koordinere implementering af udviklingstiltag i organisationen. Medinddrage og udnytte den enkelte medarbejders kompetencer ved implementering af nye tiltag. Deltager i internt og eksternt arbejde omkring udvikling af DDKM 9

12 Har teoretisk viden om og forståelse for organisationskultur og struktur Har viden om og forståelse for pædagogiske indfaldsvinkler i relation til følgende begreber: Værdier (link til SVS s værdigrundlag) Social kapital med begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Være rollemodel i forhold til ovenstående begreber. Være ansvarlig for at der udarbejdes introduktions- og oplæringsprogrammer, samt skabe rammer for faglig udvikling. Være bevidst om faktorer, der har betydning for et godt læringsmiljø. Er bevidst om kulturen og anvende sin viden bevidst om eventuelle læringsbarrierer i organisationen. Samt hvorledes kulturen kan påvirke forskellige indsatsområder, forandringsprocesser og læring i organisationen. Kan agere som forandringsagent. Tager initiativ til udarbejdelse af værdigrundlag i eget afsnit med udgangspunkt i det overordnede værdigrundlag på SVS. Arbejder strategisk med at omsætte værdigrundlaget i praksis, hvorved det kommer til at fremstå som det bærende fundament i organisationen. Er ansvarlig for implementering af introduktions og oplæringsprogrammer. Sikre et godt læringsmiljø. Udvikle læringsmiljø i afdelingen i samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Har handlekompetencer og agerer aktivt i forhold til diverse indsatsområder i organisationen både internt og eksternt. Arbejder strategisk og med kontinuerligt fokus på SVS værdigrundlag og koble det til MTU og LUP, så det ses i et systemisk perspektiv. Arbejder strategisk med udvikling af introduktions- og oplæringsprogrammer, samt læringsmiljø. Faglig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har uddannelse og autorisation som faglært. Videreuddannelse på diplomniveau skal være opdateret. Være generelt fagligt velfunderet. Være opsøgende omkring kursustilbud i andre regi og være medansvarlig for egen kompetenceudvikling Samarbejder med områdets øvrige funktionsledere indenfor relevante aspekter med henblik på udvikling af ledelses udviklings og uddannelsesopgaver. 10

13 Har viden om Sundhedsloven og anden gældende lovgivning på området Kan anvende lovene og informere om for eksempel aktindsigt. Medvirker aktivt til refleksion i forhold til håndtering af disse love. Har viden om Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation. Sikrer at Sundhedsstyrelsens krav afspejles i dokumentationen i afdelingen. Medvirker aktivt til at skabe refleksion med henblik på en kontinuerlig udvikling af dokumentationen på et højt fagligt niveau i samarbejde med afdelingens medarbejdere og/eller funktionsledere på SVS. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder, i regionen og sektorer. Har viden om og forståelse for kvalitetsudvikling indenfor afdelingens område. Tager initiativ til og deltage i udarbejdelse og implementering af patientforløb, instrukser og retningslinjer jf. DDKM Anvender kvalitetsudvikling bevidst og har viden om landsdækkende kvalitetsstrategier og projekter (fx NIP, DDKM, MTU og økonomi)link til de 4 kvalitetsmål Deltager aktivt i udarbejdelsen og implementering af tværgående patientforløb internt og eksternt. Arbejder målrettet internt og eksternt med kvalitetsudvikling. Har kendskab til projektledelse. Er bevidst om hvilke kompetencer der aktuelt er behov for ved nyansættelser. Kan gennemføre en målrettet personaleansættelsessamtale efter aftale med den ledende oversygeplejerske Kan planlægge, strukturere, implementere og styre projekter i egen afdeling. Kan i samråd med oversygeplejersken tænke strategisk i forhold til nyansættelser og normeringer. 11

14 Kompetenceprofilen for funktionsledere er udarbejdet af Dorte Folmer, ledende oversygeplejerske Conny Olesen, ledende oversygeplejerske Anne-Mette Sørensen, ledende lægesekretær Annette Olesen, afdelingssygeplejerske, afdeling 231 Døne Bagdat, afdelingssygeplejerske, afdeling 271 Hanne Schmidt, afdelingssygeplejerske, afdeling 242 Lone Dalkjær Kavin, ledende lægesekretær Lene Jensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 652 Lene Klemensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 651 Lizette Lykke Nikolajsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 200 Mette Grumsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 300 Rie Møller, ledende klinisk diætist 12

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for sygeplejersker. Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for sygeplejersker Medicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygeplejersken

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Evalueringsplan Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og E-mail Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere