Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013

2 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker Indhold De tre kompetenceniveauer... 1 Den nyansatte funktionsleder... 1 Den erfarne funktionsleder... 1 Den kompetente funktionsleder... 1 Vores ledelsesmæssige ståsted... 2 Kilder... 2 Organisatorisk kompetence... 3 Personlig kompetence... 7 Pædagogisk kompetence... 9 Faglig kompetence... 10

3 De tre kompetenceniveauer Den nyansatte funktionsleder En nyansat funktionsleder er kendetegnet ved at have gennemgået Medicinske Afdelingers introduktionsprogram. Det anbefales, at de første 14 dage tilbringes i klinikken for at få kendskab til afdelingen, patientgrupperne og det faglige niveau. Der påbegyndes netværksdannelse og mentor bruges positivt og konstruktivt. I denne fase begynder ens ledelsesrolle at tage form. Der skabes overblik over personalepolitikker, ressourcepersoner og afdelingens samarbejdspartnere. Der skabes tillige overblik over afdelingens faglige niveau, afdelingen som uddannelsessted og afdelingens udviklingsprojekter. Funktionslederen får viden om APV, indsatsområder, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i afdelingen. Får også viden om diverse økonomiske styringsredskaber og anvendelse af ressourcer. Der planlægges lederuddannelse på diplomniveau, hvis denne ikke haves. Den erfarne funktionsleder Den erfarne funktionsleder har overblik over sit ledelsesområde. Er bevidst om sit personlige lederskab og tager selv ansvar for at udvikle sig som leder. Kan give ledelsesmæssig sparring til den ledende oversygeplejerske og sparrer tillige med de uddannelsesansvarlige. Danner netværk og kan virke som mentor for nyansatte funktionsledere. Den erfarne har overblik over afdelingens økonomi, ressourcer, personale og patientforløb og handler målrettet, konstruktivt og udviklingsmæssigt i forhold til disse områder. Kan indgå i kvalitetsudviklingsprojekter og kan anvende teoretisk viden til at udvikle fagligheden og ledelsesformen i egen afdeling. Kan arbejde målrettet med forandringer, kulturen i afdelingen og arbejdsmiljøet. Kan implementere værdier, målsætninger og visioner i egen afdeling. Afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler. Kan arbejde strategisk i forhold til indsatområder i egen afdeling. Fungerer selv som ressourceperson. Kan tegne afdelingen eksternt. Den kompetente funktionsleder Den kompetente funktionsleder har overblik over egen afdeling set i forhold til det øvrige medicinske område og regional placering samt primær sektor. Kan analysere og reflektere i forhold til anvendelse af økonomiske ressourcer, forandringsprocesser, kvalitetsudvikling og personaleudvikling. Kan udarbejde patientforløbsbeskrivelser og styre kvalitetsudviklingsprojekter. Tager selv initiativ til nye projekter og til at implementere forskningsresultater. Kan håndtere konfliktløsning, den svære samtale samt krydspressituationer. Kan analysere sammenhænge og beslutningsprocesser og forholde sig kritisk til disse. Kan se diverse problemstillinger i en operationel, taktisk og strategisk sammenhæng. Indgår i tværgående projektgrupper / arbejdsgrupper som repræsentant for Medicinske Afdelinger eller SVS. Kan profilere SVS lokalt, regionalt, på landsbasis og internationalt. Udvikler konstant sit personlige lederskab og kan være sparringspartner for andre ledere. 1

4 Vores ledelsesmæssige ståsted Vi er som funktionsledere klar over, at der hersker mange modsatrettede interesser indenfor sundhedsvæsenet. Vi arbejder i et felt præget af stor offentlig interesse og som påvirkes af politiske signaler. Vores perspektiv på ledelse beror derfor på den systemteoretiske tilgang. Vi vil skabe forståelse for organisationens problemer og sammenhænge og bruge tilgangen som værktøj i den daglige ledelse. Et system er en helhed, som består af elementer, mellem hvilke der eksisterer mere eller mindre tætte relationer. Hvert element har dermed en selvstændig værdi og berettigelse. Delene kan ikke ses isoleret, de skal ses i sammenhæng med andre elementer i en helhed. Kilder Sygeplejeetiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråds kongres Benner P (1999). Fra novice til ekspert. Munksgaard. Hildebrandt S (2000). Kompetenceudvikling og ny løn sygeplejersker i Århus Amt. Krøll V, Motsi B (2002). Den gode sygeplejefaglige leder. Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds. Olsen AM, Winther A, Vithen I, Christensen IP, Ammentorp L, Hare J m.fl. (2004). Den nationale model for kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker i Danmark Århus Sygehus. 2

5 Organisatorisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om sundhedsvæsnets nuværende og fremtidige opbygning. Har viden om visioner, værdigrundlag, målsætninger og ledelsesgrundlag i Region Syddanmark. Arbejder ud fra sundhedsvæsenets mål og politikker, overordnede mål for SVS samt målsætninger og strategier for området. Medvirker til at implementere målsætninger og ledelsesgrundlag. Har viden om SAMBO Medicinske Afdelingers Funktion Mål, Visioner og værdigrundlag for SVS Neurorehabilitering Grindsted funktion Patientforløb mellem afdelingerne på SVS og andre sektorer Være bekendt med arbejdsgange, logistik, intranet og infonet. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder og sektorer. Implementere patientforløb. Lever op til ansvar for drift, udviklingsaftale og budget. Medvirker til aktivt at udarbejde og ajour føre eksisterende patientforløb. Arbejde tværsektorielt, kommunalt og regionalt. Er analyserende og handle proaktivt i forhold til budgetter, drift og udviklingsaftaler. Har viden om sammensætning af arbejdsmiljøudvalg og tillidsmandssystemet. Har viden om områdets politik for Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS og GRUS). Samarbejder med og anvende tillidsmænd og AMIR aktivt og være medansvarlig for at de kan uddanne og udvikle sig i den funktion de varetager. Afholder årlige MUS/GRUS samtaler ud fra kompetenceprofiler. Medvirker aktivt og komme med konstruktive forslag til udviklingen af de organisatoriske rammer på SVS. Medvirker til aktivt at udvikle / revidere nuværende kompetenceprofil for funktionsledere i De Medicinske Afdelinger. Har viden om indholdet i Den lokale MED aftale for Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik Kan anvende principperne i Den lokale MED aftale i Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik. Kan være aktivt medlem af det lokale MED udvalg efter relevant uddannelse. 3

6 Har ansvar for og bidrage til den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcer og materialer. Har kendskab til diverse økonomiske styringsredskaber i forhold til personale og vareforbrug. Bevidst sikre at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Kan tilpasse opgaver og ressourcer til hinanden. Kan anvende økonomiske styringsredskaber i forhold til ressourceforbrug i afdelingen. Mestrer at holde det fastlagte budget for afdelingen. Mestrer en effektiv ressourceudnyttelse og sikre, at både personale og patienter bliver bevidste om billigste kvalitative acceptable materialer. Kan deltage i regionale udbudsgrupper. Kan forholde sig kritisk analyserende til afdelingens ressourceforbrug ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Har kendskab til DRG (Diagnose Relaterede Grupper) Har kendskab til at sygehusets/afdelingens ressourcepersoner bruges hensigtsmæssigt. Afdelingsledelse Ledende oversygeplejerske Ledende overlæge Ledende lægesekretær Afdelingssygeplejerske Løn - og HR IT - afdelingen EPJ - sekretariat Forsyningen/depoter Sygehusapoteket Arbejdsmiljøleder Kvalitetschef / enhed Risikomanager Kan se afdelingens ydelser i DRG sammenhæng. Kan anvende sygehusets / afdelingens ressourcepersoner mest hensigtsmæssigt. Skaber rammer for, at personalet anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner og opsøger tilgængelig information. Har overblik over potentielle behovsområder i afdelingen for ressourcepersoner. Selv være ressourceperson på relevante områder. Kan tænke konstruktivt og kreativt i forhold til ændrede økonomiske betingelser for afdelingens drift og have overblik over fremtidige konsekvenser. Kan anvende og sammenholde aktivitet og DRG afregning. Mestre at personalet er bevidst om og anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner. Indgår i relevante grupper i området på tværs af områder og sektorer i forhold til at udvikle nye initiativer i kvalitetsmæssig, faglig og personalemæssig sammenhæng. Kan udvikle ressourceområder og medvirke til at uddanne ressourcepersoner. 4

7 Hygiejneenheden Specialeansvarlige sygeplejersker Klinisk sygeplejelærer Kliniske vejledere/ praktikvejledere Velfærdsteam Tryksårsansvarlig Sårsygeplejerske Fysio og ergoterapeuter Kliniske diætister Psykologer Sygehuspræsten Jurist Økonomiafdelingen Patientvejledere Forløbskoordinator Kommunikationsafdelingen Har ansvar for ambulatoriets funktion i de afdelinger, der har tilknyttede ambulatorier. Har kendskab til afdelingens Arbejdsplads Vurdering (APV) og MTU. Sikrer at personalet i de enkelte afdelinger anvender kompetencerne i ambulatoriet hensigtsmæssigt. Sikrer hensigtsmæssige patientfaciliteter i forhold til sengekapacitet og ambulatoriefunktioner. Kan forholde sig kritisk til om stationære ydelser kan omlægges til ambulante ydelser. Sikre overholdelse af værdigrundlag og mål for ambulatoriet. Sikre at personalet selvstændigt er i stand til at udnytte ambulatoriets muligheder i forhold til det enkelte patientforløb. Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange i ambulatoriet. Sikre at alle medarbejdere har kendskab til afdelingens APV og MTU og deltager aktivt i udarbejdelsen af den. Kan forholde sig kritisk / analyserende i et fagligt / økonomisk perspektiv i forhold til ambulatoriets ydelser og arbejdsgange. Kan reflektere over anvendelse af personale sengeafsnit / ambulatorium imellem ud fra overordnede personalepolitiske overvejelser. 5

8 Har ansvar for at der er udarbejdet APV i afdelingen. Har kendskab til Arbejdsmiljøloven. Har gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen indenfor den lovpligtige tidsramme. Har kendskab til Lov om Patientsikkerhed. Kan indberette utilsigtede hændelser. Har kendskab til Levnedsmiddelkontrollens krav til afdelingskøkkenhygiejne. Udarbejder APV i afdelingen ud fra Arbejdstilsynets retningslinjer være ansvarlig for MTU tilbagemelding. Være ansvarlig for, at APV skemaer er opdaterede. I samarbejde med personale og AMIR være ansvarlig for et godt arbejdsmiljø og at Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. udarbejde handleplaner følge op på handleplaner synliggøre arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen være medansvarlig for at få løst arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen, såvel fysiske som psykiske. foretage arbejdsstedsrunderinger to gange årligt. Være ansvarlig for at dokumentation af APV og arbejdspladsbrugsanvisninger lever op til lovgivningen. Ansvarlig for at utilsigtede hændelser i afdelingen anvendes konstruktivt, så det fører til fælles læring. Skal sammen med den patientsikkerhedsansvarlige og kvalitetskoordinator foretage systemanalyser. Er ansvarlig for at Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser overholdes i afdelingen, og at der udarbejdes årlig status for hygiejnemæssige tiltag indenfor dette område. Mestrer at anvende APV og MTU som et væsentligt ledelsesredskab, så medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø, og Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Sikrer at arbejdsmiljøspørgsmål indgår i ledelsen af afdelingen såvel strategisk, taktisk som operationelt. Kan forholde sig kritisk til om det anvendte materiale til APV lever op til Arbejdstilsynets krav. Kan analysere og reflektere kritisk over afdelingens utilsigtede hændelse og anvende dem i et udviklingsperspektiv. Kan indgå i kerneårsagsanalysegrupper. 6

9 Har viden om standarder og retningslinjer for hygiejne på et sygehus Kan håndtere epidemiske tilstande i egen afdeling. Kan sikre en høj hygiejnisk standard i egen afdeling. Kan håndtere epidemiske tilstande i afdelingen og tage ansvar herfor i forhold til samarbejdspartnere. Kan forebygge, udvikle og højne den hygiejniske standard i afdelingen. Kan håndtere epidemiske tilstande i et overordnet perspektiv i Medicinske Afdelinger og på SVS. Personlig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har selvindsigt og være bevidst om egne kompetencer og om det at være rollemodel. Kan anvende selvevaluering såvel fagligt som personligt. Kan anvende selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Tager ansvar for målrettet at udvikle egne kompetencer. Er imødekommende, åben, tillids- skabende, lyttende og viser nærvær. Har forståelse for betydningen af gensidig respekt og være bevidst om sin rolle som kulturbærer. Har situationsfornemmelse. Kendskab til kompetenceprofilerne gældende for Medicinske Afdelinger samt egen afdeling. Bevidst om sin verbale som nonverbale kommunikation. Præger bevidst kulturen og forholde sig kritisk til den. Er opmærksom på det verbale og det nonverbale og handle hensigtsmæssigt på baggrund af dette i: akutte situationer travle og belastede situationer samarbejdsrelationer Tager initiativ til at udvikle personalet i forhold til kompetenceprofilerne og afholder MUS/GRUS. Kan fremstå som rollemodel og give supervision, hvor der handles uhensigtsmæssigt og bevare ro og overblik. Arbejder målrettet med kulturændringer i afdelingen. Er forudseende og analyserende i forhold til signaler, der kan være tegn på uhensigtsmæssige adfærd i afdelingen. Handler aktivt i forhold til egen og andres kompetenceudvikling og anvender MUS/GRUS operationelt og taktisk. Tager ansvar for egen læring. Kan erhverve sig kompetencer såvel på det sundhedsfaglige plan som det ledelsesmæssige plan. Planlægger og handler aktivt i forhold til egen og andres læring. 7

10 Har viden om og ansvar for egen arbejdssituation, trivsel og udvikling. Har forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Tager ansvar for egen og personalets arbejdssituation, trivsel og udvikling. Arbejder bevidst på udviklingen af afdelingens positive miljø til gavn for patienter, pårørende og den enkelte medarbejder. Arbejder med fokus på social kapital på det tværfaglige og tværsektorielle niveau. Arbejder aktivt med visioner og mål for afdelingen, således at afdelingen / området profileres internt som eksternt. Kan identificere problemer og behov, kan træffe beslutninger og kan følge op på dem. Har ansvaret for et højt informationsniveau i afdelingen. Kan opsøge og videregive relevant information i afdelingen og til relevante samarbejdspartnere Kan indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Arbejder opsøgende og kreativt, så der skabes rammer for at fremme afdelingens miljø og image. Kan arbejde selvstændigt og problemløsende. Kan tage ansvar for tværfagligt samarbejde. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge på organisatorisk niveau og ud fra dette arbejde fremadrettet og evidensbaseret. På et højt ledelsesmæssigt og fagligt niveau, analysere og udvikle mono og tværfagligt samarbejde Har forståelse for betydningen af at respektere kulturelle forskelligheder i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Kan håndtere konflikter i den daglige personaleledelse Medvirker til åbenhed og respekt for kulturelle forskelligheder. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge i konfliktsituationer i forhold til personaleledelse. Mestrer konfliktløsning på det taktiske plan fremmede kulturer patienter pårørende kollegaer ledelse elever/studerende Kan analysere kulturelle forskelligheder og anvender det som et positivet element internt og eksternt. 8

11 Har kendskab til og forståelse for forandringsprocesser. Kan prioritere opgaverne i den daglige drift. Sikrer en dynamisk og omstillingsparat afdeling. Har overblik og kan prioritere opgaverne ud fra økonomiske og organisatoriske rammer. Arbejder strategisk med forandringsprocesser. Mestrer helikopterperspektivet i forhold til økonomiske og organisatoriske problemstillinger. Pædagogisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om og forståelse for kommunikationsteorier ud fra systemisk og traditionel tankegang. Herunder anerkendende kommunikation og betydning heraf, samt bevidst anvender tilgangene med henblik på at fremme god kommunikation til patienter, pårørende, medarbejdere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Er bevidst om egne kommunikative kompetencer og arbejde strategisk med at udvikle en effektiv og målrettet kommunikation med afsæt i systemisk tilgang og anerkendende kommunikation. Arbejder strategisk med rammer for supervision og faglig vejledning. Mestrer en effektiv og målrettet kommunikation, både internt og eksternt. Mestrer supervision og faglig vejledning i ledelsesfeltet. Gradvist udvikler en større bevidsthed om egne kommunikative kompetencer. Har viden om og forståelse for Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) og forholde sig kritisk reflekterende i forhold til igangværende udvikling i organisationen. Herunder have forståelse for: kvalitetsudvikling nye behandlingsformer forskning evidensbaseret viden patientforløb Har kendskab til gældende standarder indenfor kvalitetsområdet (DDKM). Anvender egne kommunikative kompetencer bevidst i sit lederskab. Herunder fx sygefraværssamtaler og samtaler vedrørende samarbejdsproblemer. Arbejder strategisk med at udarbejde handleplaner i forhold til ledelses udviklings og uddannelsesopgaver samt påbegynde implementering af disse tiltag i organisationen. Arbejder strategisk med at identificere medarbejdernes faglige og personlige kompetencer med henblik på potentiel opgaveløsning. Kan anvende og implementere gældende standarder indenfor eget område samt tværfagligt og tværgående. Kan motivere og koordinere implementering af udviklingstiltag i organisationen. Medinddrage og udnytte den enkelte medarbejders kompetencer ved implementering af nye tiltag. Deltager i internt og eksternt arbejde omkring udvikling af DDKM 9

12 Har teoretisk viden om og forståelse for organisationskultur og struktur Har viden om og forståelse for pædagogiske indfaldsvinkler i relation til følgende begreber: Værdier (link til SVS s værdigrundlag) Social kapital med begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Være rollemodel i forhold til ovenstående begreber. Være ansvarlig for at der udarbejdes introduktions- og oplæringsprogrammer, samt skabe rammer for faglig udvikling. Være bevidst om faktorer, der har betydning for et godt læringsmiljø. Er bevidst om kulturen og anvende sin viden bevidst om eventuelle læringsbarrierer i organisationen. Samt hvorledes kulturen kan påvirke forskellige indsatsområder, forandringsprocesser og læring i organisationen. Kan agere som forandringsagent. Tager initiativ til udarbejdelse af værdigrundlag i eget afsnit med udgangspunkt i det overordnede værdigrundlag på SVS. Arbejder strategisk med at omsætte værdigrundlaget i praksis, hvorved det kommer til at fremstå som det bærende fundament i organisationen. Er ansvarlig for implementering af introduktions og oplæringsprogrammer. Sikre et godt læringsmiljø. Udvikle læringsmiljø i afdelingen i samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Har handlekompetencer og agerer aktivt i forhold til diverse indsatsområder i organisationen både internt og eksternt. Arbejder strategisk og med kontinuerligt fokus på SVS værdigrundlag og koble det til MTU og LUP, så det ses i et systemisk perspektiv. Arbejder strategisk med udvikling af introduktions- og oplæringsprogrammer, samt læringsmiljø. Faglig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har uddannelse og autorisation som faglært. Videreuddannelse på diplomniveau skal være opdateret. Være generelt fagligt velfunderet. Være opsøgende omkring kursustilbud i andre regi og være medansvarlig for egen kompetenceudvikling Samarbejder med områdets øvrige funktionsledere indenfor relevante aspekter med henblik på udvikling af ledelses udviklings og uddannelsesopgaver. 10

13 Har viden om Sundhedsloven og anden gældende lovgivning på området Kan anvende lovene og informere om for eksempel aktindsigt. Medvirker aktivt til refleksion i forhold til håndtering af disse love. Har viden om Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation. Sikrer at Sundhedsstyrelsens krav afspejles i dokumentationen i afdelingen. Medvirker aktivt til at skabe refleksion med henblik på en kontinuerlig udvikling af dokumentationen på et højt fagligt niveau i samarbejde med afdelingens medarbejdere og/eller funktionsledere på SVS. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder, i regionen og sektorer. Har viden om og forståelse for kvalitetsudvikling indenfor afdelingens område. Tager initiativ til og deltage i udarbejdelse og implementering af patientforløb, instrukser og retningslinjer jf. DDKM Anvender kvalitetsudvikling bevidst og har viden om landsdækkende kvalitetsstrategier og projekter (fx NIP, DDKM, MTU og økonomi)link til de 4 kvalitetsmål Deltager aktivt i udarbejdelsen og implementering af tværgående patientforløb internt og eksternt. Arbejder målrettet internt og eksternt med kvalitetsudvikling. Har kendskab til projektledelse. Er bevidst om hvilke kompetencer der aktuelt er behov for ved nyansættelser. Kan gennemføre en målrettet personaleansættelsessamtale efter aftale med den ledende oversygeplejerske Kan planlægge, strukturere, implementere og styre projekter i egen afdeling. Kan i samråd med oversygeplejersken tænke strategisk i forhold til nyansættelser og normeringer. 11

14 Kompetenceprofilen for funktionsledere er udarbejdet af Dorte Folmer, ledende oversygeplejerske Conny Olesen, ledende oversygeplejerske Anne-Mette Sørensen, ledende lægesekretær Annette Olesen, afdelingssygeplejerske, afdeling 231 Døne Bagdat, afdelingssygeplejerske, afdeling 271 Hanne Schmidt, afdelingssygeplejerske, afdeling 242 Lone Dalkjær Kavin, ledende lægesekretær Lene Jensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 652 Lene Klemensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 651 Lizette Lykke Nikolajsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 200 Mette Grumsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 300 Rie Møller, ledende klinisk diætist 12

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012

Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 Kompetenceudvikling for erfarne sygeplejersker ansat på de Medicinske afdelinger SVS 2011-2012 DATO LOKALE TEMA(ER) UNDERVISER(E) 20.09.11 Dorte Auditoriet Kl.8.00-8.15 Velkomst De ledende oversygeplejersker

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Hammel Neurocenter

Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Hammel Neurocenter Koncept for MUS-samtaler på Silkeborg Centralsygehus & Indledning: Medarbejderudviklingssamtalen Koblingen mellem kompetenceudvikling med udgangspunkt i den generelle kompetenceprofil for SC/HN 1 - og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium

Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium Kompetenceprofil for sygeplejersker i Onkologisk Ambulatorium 1) Indledning Sygehusvæsenet er i dag en verden i kontinuerlig forandring, og grænserne for, hvem der skal løse den enkelte behandlingsopgave

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling Hospitalsenheden Vest 3. udkast. 21. oktober 2014

Model for systematisk kompetenceudvikling Hospitalsenheden Vest 3. udkast. 21. oktober 2014 Model for systematisk kompetenceudvikling 3. udkast 21. oktober 2014 Arbejdsgruppen vedr. kompetenceudvikling 21.oktober 2014 1 Forord Arbejdet med en model for systematisk kompetenceudvikling er blevet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

Kompetenceudvikling for sygeplejersker Kompetenceudvikling for sygeplejersker Medarbejderudviklingssamtale, MUS Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kompetencemodellens opbygning... 2 Profil for sygeplejersker

Læs mere