Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus"

Transkript

1 Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013

2 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker Indhold De tre kompetenceniveauer... 1 Den nyansatte funktionsleder... 1 Den erfarne funktionsleder... 1 Den kompetente funktionsleder... 1 Vores ledelsesmæssige ståsted... 2 Kilder... 2 Organisatorisk kompetence... 3 Personlig kompetence... 7 Pædagogisk kompetence... 9 Faglig kompetence... 10

3 De tre kompetenceniveauer Den nyansatte funktionsleder En nyansat funktionsleder er kendetegnet ved at have gennemgået Medicinske Afdelingers introduktionsprogram. Det anbefales, at de første 14 dage tilbringes i klinikken for at få kendskab til afdelingen, patientgrupperne og det faglige niveau. Der påbegyndes netværksdannelse og mentor bruges positivt og konstruktivt. I denne fase begynder ens ledelsesrolle at tage form. Der skabes overblik over personalepolitikker, ressourcepersoner og afdelingens samarbejdspartnere. Der skabes tillige overblik over afdelingens faglige niveau, afdelingen som uddannelsessted og afdelingens udviklingsprojekter. Funktionslederen får viden om APV, indsatsområder, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i afdelingen. Får også viden om diverse økonomiske styringsredskaber og anvendelse af ressourcer. Der planlægges lederuddannelse på diplomniveau, hvis denne ikke haves. Den erfarne funktionsleder Den erfarne funktionsleder har overblik over sit ledelsesområde. Er bevidst om sit personlige lederskab og tager selv ansvar for at udvikle sig som leder. Kan give ledelsesmæssig sparring til den ledende oversygeplejerske og sparrer tillige med de uddannelsesansvarlige. Danner netværk og kan virke som mentor for nyansatte funktionsledere. Den erfarne har overblik over afdelingens økonomi, ressourcer, personale og patientforløb og handler målrettet, konstruktivt og udviklingsmæssigt i forhold til disse områder. Kan indgå i kvalitetsudviklingsprojekter og kan anvende teoretisk viden til at udvikle fagligheden og ledelsesformen i egen afdeling. Kan arbejde målrettet med forandringer, kulturen i afdelingen og arbejdsmiljøet. Kan implementere værdier, målsætninger og visioner i egen afdeling. Afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler. Kan arbejde strategisk i forhold til indsatområder i egen afdeling. Fungerer selv som ressourceperson. Kan tegne afdelingen eksternt. Den kompetente funktionsleder Den kompetente funktionsleder har overblik over egen afdeling set i forhold til det øvrige medicinske område og regional placering samt primær sektor. Kan analysere og reflektere i forhold til anvendelse af økonomiske ressourcer, forandringsprocesser, kvalitetsudvikling og personaleudvikling. Kan udarbejde patientforløbsbeskrivelser og styre kvalitetsudviklingsprojekter. Tager selv initiativ til nye projekter og til at implementere forskningsresultater. Kan håndtere konfliktløsning, den svære samtale samt krydspressituationer. Kan analysere sammenhænge og beslutningsprocesser og forholde sig kritisk til disse. Kan se diverse problemstillinger i en operationel, taktisk og strategisk sammenhæng. Indgår i tværgående projektgrupper / arbejdsgrupper som repræsentant for Medicinske Afdelinger eller SVS. Kan profilere SVS lokalt, regionalt, på landsbasis og internationalt. Udvikler konstant sit personlige lederskab og kan være sparringspartner for andre ledere. 1

4 Vores ledelsesmæssige ståsted Vi er som funktionsledere klar over, at der hersker mange modsatrettede interesser indenfor sundhedsvæsenet. Vi arbejder i et felt præget af stor offentlig interesse og som påvirkes af politiske signaler. Vores perspektiv på ledelse beror derfor på den systemteoretiske tilgang. Vi vil skabe forståelse for organisationens problemer og sammenhænge og bruge tilgangen som værktøj i den daglige ledelse. Et system er en helhed, som består af elementer, mellem hvilke der eksisterer mere eller mindre tætte relationer. Hvert element har dermed en selvstændig værdi og berettigelse. Delene kan ikke ses isoleret, de skal ses i sammenhæng med andre elementer i en helhed. Kilder Sygeplejeetiske retningslinjer. Dansk Sygeplejeråds kongres Benner P (1999). Fra novice til ekspert. Munksgaard. Hildebrandt S (2000). Kompetenceudvikling og ny løn sygeplejersker i Århus Amt. Krøll V, Motsi B (2002). Den gode sygeplejefaglige leder. Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds. Olsen AM, Winther A, Vithen I, Christensen IP, Ammentorp L, Hare J m.fl. (2004). Den nationale model for kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker i Danmark Århus Sygehus. 2

5 Organisatorisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om sundhedsvæsnets nuværende og fremtidige opbygning. Har viden om visioner, værdigrundlag, målsætninger og ledelsesgrundlag i Region Syddanmark. Arbejder ud fra sundhedsvæsenets mål og politikker, overordnede mål for SVS samt målsætninger og strategier for området. Medvirker til at implementere målsætninger og ledelsesgrundlag. Har viden om SAMBO Medicinske Afdelingers Funktion Mål, Visioner og værdigrundlag for SVS Neurorehabilitering Grindsted funktion Patientforløb mellem afdelingerne på SVS og andre sektorer Være bekendt med arbejdsgange, logistik, intranet og infonet. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder og sektorer. Implementere patientforløb. Lever op til ansvar for drift, udviklingsaftale og budget. Medvirker til aktivt at udarbejde og ajour føre eksisterende patientforløb. Arbejde tværsektorielt, kommunalt og regionalt. Er analyserende og handle proaktivt i forhold til budgetter, drift og udviklingsaftaler. Har viden om sammensætning af arbejdsmiljøudvalg og tillidsmandssystemet. Har viden om områdets politik for Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS og GRUS). Samarbejder med og anvende tillidsmænd og AMIR aktivt og være medansvarlig for at de kan uddanne og udvikle sig i den funktion de varetager. Afholder årlige MUS/GRUS samtaler ud fra kompetenceprofiler. Medvirker aktivt og komme med konstruktive forslag til udviklingen af de organisatoriske rammer på SVS. Medvirker til aktivt at udvikle / revidere nuværende kompetenceprofil for funktionsledere i De Medicinske Afdelinger. Har viden om indholdet i Den lokale MED aftale for Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik Kan anvende principperne i Den lokale MED aftale i Region Syddanmark og Region Syddanmarks personale og arbejdsmiljøpolitik. Kan være aktivt medlem af det lokale MED udvalg efter relevant uddannelse. 3

6 Har ansvar for og bidrage til den mest hensigtsmæssige anvendelse af ressourcer og materialer. Har kendskab til diverse økonomiske styringsredskaber i forhold til personale og vareforbrug. Bevidst sikre at der i afdelingen anvendes ressourcer og materialer ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Kan tilpasse opgaver og ressourcer til hinanden. Kan anvende økonomiske styringsredskaber i forhold til ressourceforbrug i afdelingen. Mestrer at holde det fastlagte budget for afdelingen. Mestrer en effektiv ressourceudnyttelse og sikre, at både personale og patienter bliver bevidste om billigste kvalitative acceptable materialer. Kan deltage i regionale udbudsgrupper. Kan forholde sig kritisk analyserende til afdelingens ressourceforbrug ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Har kendskab til DRG (Diagnose Relaterede Grupper) Har kendskab til at sygehusets/afdelingens ressourcepersoner bruges hensigtsmæssigt. Afdelingsledelse Ledende oversygeplejerske Ledende overlæge Ledende lægesekretær Afdelingssygeplejerske Løn - og HR IT - afdelingen EPJ - sekretariat Forsyningen/depoter Sygehusapoteket Arbejdsmiljøleder Kvalitetschef / enhed Risikomanager Kan se afdelingens ydelser i DRG sammenhæng. Kan anvende sygehusets / afdelingens ressourcepersoner mest hensigtsmæssigt. Skaber rammer for, at personalet anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner og opsøger tilgængelig information. Har overblik over potentielle behovsområder i afdelingen for ressourcepersoner. Selv være ressourceperson på relevante områder. Kan tænke konstruktivt og kreativt i forhold til ændrede økonomiske betingelser for afdelingens drift og have overblik over fremtidige konsekvenser. Kan anvende og sammenholde aktivitet og DRG afregning. Mestre at personalet er bevidst om og anvender sygehusets / afdelingens ressourcepersoner. Indgår i relevante grupper i området på tværs af områder og sektorer i forhold til at udvikle nye initiativer i kvalitetsmæssig, faglig og personalemæssig sammenhæng. Kan udvikle ressourceområder og medvirke til at uddanne ressourcepersoner. 4

7 Hygiejneenheden Specialeansvarlige sygeplejersker Klinisk sygeplejelærer Kliniske vejledere/ praktikvejledere Velfærdsteam Tryksårsansvarlig Sårsygeplejerske Fysio og ergoterapeuter Kliniske diætister Psykologer Sygehuspræsten Jurist Økonomiafdelingen Patientvejledere Forløbskoordinator Kommunikationsafdelingen Har ansvar for ambulatoriets funktion i de afdelinger, der har tilknyttede ambulatorier. Har kendskab til afdelingens Arbejdsplads Vurdering (APV) og MTU. Sikrer at personalet i de enkelte afdelinger anvender kompetencerne i ambulatoriet hensigtsmæssigt. Sikrer hensigtsmæssige patientfaciliteter i forhold til sengekapacitet og ambulatoriefunktioner. Kan forholde sig kritisk til om stationære ydelser kan omlægges til ambulante ydelser. Sikre overholdelse af værdigrundlag og mål for ambulatoriet. Sikre at personalet selvstændigt er i stand til at udnytte ambulatoriets muligheder i forhold til det enkelte patientforløb. Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange i ambulatoriet. Sikre at alle medarbejdere har kendskab til afdelingens APV og MTU og deltager aktivt i udarbejdelsen af den. Kan forholde sig kritisk / analyserende i et fagligt / økonomisk perspektiv i forhold til ambulatoriets ydelser og arbejdsgange. Kan reflektere over anvendelse af personale sengeafsnit / ambulatorium imellem ud fra overordnede personalepolitiske overvejelser. 5

8 Har ansvar for at der er udarbejdet APV i afdelingen. Har kendskab til Arbejdsmiljøloven. Har gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen indenfor den lovpligtige tidsramme. Har kendskab til Lov om Patientsikkerhed. Kan indberette utilsigtede hændelser. Har kendskab til Levnedsmiddelkontrollens krav til afdelingskøkkenhygiejne. Udarbejder APV i afdelingen ud fra Arbejdstilsynets retningslinjer være ansvarlig for MTU tilbagemelding. Være ansvarlig for, at APV skemaer er opdaterede. I samarbejde med personale og AMIR være ansvarlig for et godt arbejdsmiljø og at Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. udarbejde handleplaner følge op på handleplaner synliggøre arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen være medansvarlig for at få løst arbejdsmiljøspørgsmål i afdelingen, såvel fysiske som psykiske. foretage arbejdsstedsrunderinger to gange årligt. Være ansvarlig for at dokumentation af APV og arbejdspladsbrugsanvisninger lever op til lovgivningen. Ansvarlig for at utilsigtede hændelser i afdelingen anvendes konstruktivt, så det fører til fælles læring. Skal sammen med den patientsikkerhedsansvarlige og kvalitetskoordinator foretage systemanalyser. Er ansvarlig for at Levnedsmiddelkontrollens bestemmelser overholdes i afdelingen, og at der udarbejdes årlig status for hygiejnemæssige tiltag indenfor dette område. Mestrer at anvende APV og MTU som et væsentligt ledelsesredskab, så medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø, og Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Sikrer at arbejdsmiljøspørgsmål indgår i ledelsen af afdelingen såvel strategisk, taktisk som operationelt. Kan forholde sig kritisk til om det anvendte materiale til APV lever op til Arbejdstilsynets krav. Kan analysere og reflektere kritisk over afdelingens utilsigtede hændelse og anvende dem i et udviklingsperspektiv. Kan indgå i kerneårsagsanalysegrupper. 6

9 Har viden om standarder og retningslinjer for hygiejne på et sygehus Kan håndtere epidemiske tilstande i egen afdeling. Kan sikre en høj hygiejnisk standard i egen afdeling. Kan håndtere epidemiske tilstande i afdelingen og tage ansvar herfor i forhold til samarbejdspartnere. Kan forebygge, udvikle og højne den hygiejniske standard i afdelingen. Kan håndtere epidemiske tilstande i et overordnet perspektiv i Medicinske Afdelinger og på SVS. Personlig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har selvindsigt og være bevidst om egne kompetencer og om det at være rollemodel. Kan anvende selvevaluering såvel fagligt som personligt. Kan anvende selvevaluering og andres evaluering konstruktivt. Tager ansvar for målrettet at udvikle egne kompetencer. Er imødekommende, åben, tillids- skabende, lyttende og viser nærvær. Har forståelse for betydningen af gensidig respekt og være bevidst om sin rolle som kulturbærer. Har situationsfornemmelse. Kendskab til kompetenceprofilerne gældende for Medicinske Afdelinger samt egen afdeling. Bevidst om sin verbale som nonverbale kommunikation. Præger bevidst kulturen og forholde sig kritisk til den. Er opmærksom på det verbale og det nonverbale og handle hensigtsmæssigt på baggrund af dette i: akutte situationer travle og belastede situationer samarbejdsrelationer Tager initiativ til at udvikle personalet i forhold til kompetenceprofilerne og afholder MUS/GRUS. Kan fremstå som rollemodel og give supervision, hvor der handles uhensigtsmæssigt og bevare ro og overblik. Arbejder målrettet med kulturændringer i afdelingen. Er forudseende og analyserende i forhold til signaler, der kan være tegn på uhensigtsmæssige adfærd i afdelingen. Handler aktivt i forhold til egen og andres kompetenceudvikling og anvender MUS/GRUS operationelt og taktisk. Tager ansvar for egen læring. Kan erhverve sig kompetencer såvel på det sundhedsfaglige plan som det ledelsesmæssige plan. Planlægger og handler aktivt i forhold til egen og andres læring. 7

10 Har viden om og ansvar for egen arbejdssituation, trivsel og udvikling. Har forståelse for egen betydning for afdelingens arbejdsmiljø og image. Tager ansvar for egen og personalets arbejdssituation, trivsel og udvikling. Arbejder bevidst på udviklingen af afdelingens positive miljø til gavn for patienter, pårørende og den enkelte medarbejder. Arbejder med fokus på social kapital på det tværfaglige og tværsektorielle niveau. Arbejder aktivt med visioner og mål for afdelingen, således at afdelingen / området profileres internt som eksternt. Kan identificere problemer og behov, kan træffe beslutninger og kan følge op på dem. Har ansvaret for et højt informationsniveau i afdelingen. Kan opsøge og videregive relevant information i afdelingen og til relevante samarbejdspartnere Kan indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Arbejder opsøgende og kreativt, så der skabes rammer for at fremme afdelingens miljø og image. Kan arbejde selvstændigt og problemløsende. Kan tage ansvar for tværfagligt samarbejde. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge på organisatorisk niveau og ud fra dette arbejde fremadrettet og evidensbaseret. På et højt ledelsesmæssigt og fagligt niveau, analysere og udvikle mono og tværfagligt samarbejde Har forståelse for betydningen af at respektere kulturelle forskelligheder i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Kan håndtere konflikter i den daglige personaleledelse Medvirker til åbenhed og respekt for kulturelle forskelligheder. Kan analysere og afdække årsagssammenhænge i konfliktsituationer i forhold til personaleledelse. Mestrer konfliktløsning på det taktiske plan fremmede kulturer patienter pårørende kollegaer ledelse elever/studerende Kan analysere kulturelle forskelligheder og anvender det som et positivet element internt og eksternt. 8

11 Har kendskab til og forståelse for forandringsprocesser. Kan prioritere opgaverne i den daglige drift. Sikrer en dynamisk og omstillingsparat afdeling. Har overblik og kan prioritere opgaverne ud fra økonomiske og organisatoriske rammer. Arbejder strategisk med forandringsprocesser. Mestrer helikopterperspektivet i forhold til økonomiske og organisatoriske problemstillinger. Pædagogisk kompetence Basis Erfaren Kompetent Har viden om og forståelse for kommunikationsteorier ud fra systemisk og traditionel tankegang. Herunder anerkendende kommunikation og betydning heraf, samt bevidst anvender tilgangene med henblik på at fremme god kommunikation til patienter, pårørende, medarbejdere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Er bevidst om egne kommunikative kompetencer og arbejde strategisk med at udvikle en effektiv og målrettet kommunikation med afsæt i systemisk tilgang og anerkendende kommunikation. Arbejder strategisk med rammer for supervision og faglig vejledning. Mestrer en effektiv og målrettet kommunikation, både internt og eksternt. Mestrer supervision og faglig vejledning i ledelsesfeltet. Gradvist udvikler en større bevidsthed om egne kommunikative kompetencer. Har viden om og forståelse for Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) og forholde sig kritisk reflekterende i forhold til igangværende udvikling i organisationen. Herunder have forståelse for: kvalitetsudvikling nye behandlingsformer forskning evidensbaseret viden patientforløb Har kendskab til gældende standarder indenfor kvalitetsområdet (DDKM). Anvender egne kommunikative kompetencer bevidst i sit lederskab. Herunder fx sygefraværssamtaler og samtaler vedrørende samarbejdsproblemer. Arbejder strategisk med at udarbejde handleplaner i forhold til ledelses udviklings og uddannelsesopgaver samt påbegynde implementering af disse tiltag i organisationen. Arbejder strategisk med at identificere medarbejdernes faglige og personlige kompetencer med henblik på potentiel opgaveløsning. Kan anvende og implementere gældende standarder indenfor eget område samt tværfagligt og tværgående. Kan motivere og koordinere implementering af udviklingstiltag i organisationen. Medinddrage og udnytte den enkelte medarbejders kompetencer ved implementering af nye tiltag. Deltager i internt og eksternt arbejde omkring udvikling af DDKM 9

12 Har teoretisk viden om og forståelse for organisationskultur og struktur Har viden om og forståelse for pædagogiske indfaldsvinkler i relation til følgende begreber: Værdier (link til SVS s værdigrundlag) Social kapital med begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Være rollemodel i forhold til ovenstående begreber. Være ansvarlig for at der udarbejdes introduktions- og oplæringsprogrammer, samt skabe rammer for faglig udvikling. Være bevidst om faktorer, der har betydning for et godt læringsmiljø. Er bevidst om kulturen og anvende sin viden bevidst om eventuelle læringsbarrierer i organisationen. Samt hvorledes kulturen kan påvirke forskellige indsatsområder, forandringsprocesser og læring i organisationen. Kan agere som forandringsagent. Tager initiativ til udarbejdelse af værdigrundlag i eget afsnit med udgangspunkt i det overordnede værdigrundlag på SVS. Arbejder strategisk med at omsætte værdigrundlaget i praksis, hvorved det kommer til at fremstå som det bærende fundament i organisationen. Er ansvarlig for implementering af introduktions og oplæringsprogrammer. Sikre et godt læringsmiljø. Udvikle læringsmiljø i afdelingen i samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Har handlekompetencer og agerer aktivt i forhold til diverse indsatsområder i organisationen både internt og eksternt. Arbejder strategisk og med kontinuerligt fokus på SVS værdigrundlag og koble det til MTU og LUP, så det ses i et systemisk perspektiv. Arbejder strategisk med udvikling af introduktions- og oplæringsprogrammer, samt læringsmiljø. Faglig kompetence Basis Erfaren Kompetent Har uddannelse og autorisation som faglært. Videreuddannelse på diplomniveau skal være opdateret. Være generelt fagligt velfunderet. Være opsøgende omkring kursustilbud i andre regi og være medansvarlig for egen kompetenceudvikling Samarbejder med områdets øvrige funktionsledere indenfor relevante aspekter med henblik på udvikling af ledelses udviklings og uddannelsesopgaver. 10

13 Har viden om Sundhedsloven og anden gældende lovgivning på området Kan anvende lovene og informere om for eksempel aktindsigt. Medvirker aktivt til refleksion i forhold til håndtering af disse love. Har viden om Sundhedsstyrelsens krav til dokumentation. Sikrer at Sundhedsstyrelsens krav afspejles i dokumentationen i afdelingen. Medvirker aktivt til at skabe refleksion med henblik på en kontinuerlig udvikling af dokumentationen på et højt fagligt niveau i samarbejde med afdelingens medarbejdere og/eller funktionsledere på SVS. Medvirker til at vurdere og koordinere patientforløb mellem afdelinger, områder, i regionen og sektorer. Har viden om og forståelse for kvalitetsudvikling indenfor afdelingens område. Tager initiativ til og deltage i udarbejdelse og implementering af patientforløb, instrukser og retningslinjer jf. DDKM Anvender kvalitetsudvikling bevidst og har viden om landsdækkende kvalitetsstrategier og projekter (fx NIP, DDKM, MTU og økonomi)link til de 4 kvalitetsmål Deltager aktivt i udarbejdelsen og implementering af tværgående patientforløb internt og eksternt. Arbejder målrettet internt og eksternt med kvalitetsudvikling. Har kendskab til projektledelse. Er bevidst om hvilke kompetencer der aktuelt er behov for ved nyansættelser. Kan gennemføre en målrettet personaleansættelsessamtale efter aftale med den ledende oversygeplejerske Kan planlægge, strukturere, implementere og styre projekter i egen afdeling. Kan i samråd med oversygeplejersken tænke strategisk i forhold til nyansættelser og normeringer. 11

14 Kompetenceprofilen for funktionsledere er udarbejdet af Dorte Folmer, ledende oversygeplejerske Conny Olesen, ledende oversygeplejerske Anne-Mette Sørensen, ledende lægesekretær Annette Olesen, afdelingssygeplejerske, afdeling 231 Døne Bagdat, afdelingssygeplejerske, afdeling 271 Hanne Schmidt, afdelingssygeplejerske, afdeling 242 Lone Dalkjær Kavin, ledende lægesekretær Lene Jensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 652 Lene Klemensen, afdelingssygeplejerske, afdeling 651 Lizette Lykke Nikolajsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 200 Mette Grumsen, afdelingssygeplejerske, afdeling 300 Rie Møller, ledende klinisk diætist 12

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation

Kompetenceudvikling og jobrotation Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè. 30-10-2014 2014 201? Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere