Lemvig Kommune. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan for Lemvig Biogas.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommune. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Biogas."

Transkript

1 Tillæg nr. 8 til Kommuneplan Tillæg nr. 8 til Kommuneplan er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe et plangrundlag under Lokalplan nr. 160, som sikrer virksomhedens udviklingsmuligheder. Fremtidigt rammeområde 1E 5.2, Rom Skraveret område som overgår fra landområde til erhverv, 1E 5.2 1

2 Fremtidige rammebestemmelser for område 1E 5.2, Rom: * Rammer for lokalplanlægning fastlægges til erhverv i form af biogasanlæg. * Maksimal bygningshøjde 40 meter. * Maksimal bebyggelsesprocent 50. * Hele får status af byzone ved vedtagelse af lokalplan nr Vedtagelsespåtegning Således endeligt vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den 19. september 2012 Erik Flyvholm Borgmester 2

3 Konsekvenszone, Rom: For at forhindre miljømæssige konflikter, udlægges en konsekvenszone i en afstand af 500 meter fra det centrale anlæg. Indenfor konsekvenszonen må der ikke planlægges for virksomhed eller anvendelse i øvrigt, som er miljøfølsom og dermed kan begrænse virksomhedens aktiviteter. Redegørelse for byudvikling i OSD og NFI. Udvidelse af lokalplanområde 1 E5.2, industriområde ved Rom Nedenfor følger Lemvig kommunes redegørelse for placeringen af udvidelsen af Lemvig Biogasanlæg i et område der også er udlagt som OSD og NFI. Redegørelsen er kommunens svar på Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til lokalplan nr. 160 og tilhørende kommuneplanstillæg nr. 8. I Lemvig kommune er udlagt to OSD er, OSD Klosterheden og OSD Engbjerg. OSD Klosterheden er i Lemvig kommune udlagt i Klosterheden og landbrugsområdet nord for Klosterheden, mens det i Struer kommune er udlagt i landbrugsområdet øst for Klosterheden. OSD et er sammenhængende med det centrale OSD der fortsætter ned mod Holstebro. OSD et er kortlagt og der er lavet indsatsplan. 3

4 OSD Engbjerg er hovedsagelig udlagt til landbrugsområde, og indeholder byområderne Klinkby og Tjørringhuse. Dette OSD kortlægges i øjeblikket af Naturstyrelsen. Ud over OSD erne er der i kommunen udpeget indvindingsoplande til almene vandværker der ligger uden for OSD. Lemvig kommune er opmærksom på kravet om at der i redegørelseskravet ligger et krav om at der laves en redegørelse der omfatter hele kommunen. Da denne udmelding kom var planlægningen så langt fremskreden at planerne var i offentlig høring. Da der desuden er frist for ansøgning til tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas d.15. september 2012 er der i denne kun medtaget forhold omkring OSD Klosterhede og industriområde Rom I kommuneplan 2013 laves der en fuldstændig redegørelse over arealanvendelsen i hele kommunens OSD er og indvindingsoplande. Redegørelsen er opdelt så den forholder sig til de krav der stilles til den i notatet Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Redegørelsen omfatter hele kommunens OSD og indvindingsoplande og beskriver vægtning af de statslige interesser, bymønster i forhold til OSD og indvindingsoplande, det særlige behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande, restrummelighed og muligheden for alternative placeringer. Det eksisterende biogas anlæg er placeret i et erhvervsområde 2,5 km. syd for Lemvigs bygrænse mod syd. Kommunen fastholder området til erhverv i den kommende kommuneplan for at sikre plangrundlaget for erhverv i fremtiden. En stor del af området er i dag lokalplanlagt, og overføres med planforslaget fra landzone til byzone. Lokalplanområdet 160 er i dag lokalplanlagt under lokalplan nr 72 med undtagelse af den sydligste del, planens delområde 2, matrikel nr. 16i, et areal på 1,8 ha. Som det fremgår af redegørelsen side 3 er begrundelsen at placere et nyt anlæg i tilknytning til et allerede eksisterende for dermed at mindske nyetablering. Ud over dette muliggør lokalplan 160, at der indenfor delområde 1 kan bygges i op til 40 meter. Dette sker for at optimere produktionen. Det er disse to forhold, som er de essentielle ændringer i forhold til det eksisterende plangrundlag og de væsentligste motiver for lokalplan 160. Placeringen er hensigtsmæssig ud fra flere hensyn: Placeringen er central i som helhed. Placeringen ved Ringkøbingvej, den nord-sydgående hovedvej 28 med dens forgreninger mod øst og vest, betyder at transporten til og fra leverandørerne er minimal. Placeringen er endvidere central i et husdyrtæt område. Indenfor en radius af 11 km. er der ca svin, som producerer mere end tons gylle. Anlægget baseres på svinegylle, da proteinindholdet heri er relativt højt. Afstanden til nærmeste boligområde, som hedder Rom, er 500 meter. Der bliver således ikke tale om gener for så vidt angår miljømæssige forhold. Der er i den forbindelse heller ikke indgivet indsigelser under lokalplanens høringsperiode. Den samlede vurdering i er, at anlægget er placeret det mest hensigtsmæssige sted ud fra de væsentligste hensyn. Der synes ikke at være alternativer. For så vidt angår det nye anlæg der planlægges for, så vil en anden placering end i forbindelse med det eksisterende anlæg ikke være realistisk alene ud fra økonomiske overvejelser. 4

5 Lemvig kommunes industriområdet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav er tidligere udlagt i Rom. Da området blev udlagt var arealerne ikke klassificerede som OSD, og indvindingsoplandet til Lemvig vandværk III, var optegnet længere mod øst. Lemvig kommunen har derfor tidligere vurderet at området var egnet til denne anvendelse. I forbindelse med statens kortlægning er der lavet en grundvandsmodel for området. Beregninger med denne model har vist at Indvindingsoplandet fra Lemvig vandværk III ligger længere mod vest end oprindelig antaget og dermed kom til at omfatte arealerne der tidligere er udlagt til industriområde. Det er ikke muligt at omlægge den allerede etablerede erhversstruktur i området, derfor kan konsekvensen på sigt blive at vandforsyningen i kommunen omlægges. Der er ikke vedtaget en vandforsyningsplan for Lemvig kommune. Med baggrund i arealanvendelsen og de gamle forureninger i indvindingsoplandet til Lemvig vandværk III, vil vandværket ikke indgå som et af de vandværker den fremtidige forsyning skal bygge på. Vandværket indvinder i øjeblikket vand af god kvalitet og der er ikke aktuelle planer om at nedlægge det. Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 160 omhandler arealer der er beliggende i Lemvig kommunes industriområde i den nordvestlige del af OSD Klosterheden. OSD området er sammenfaldende med indvindingsoplandet til Lemvig III vandværk. Og en del af der er udpeget som NFI. Området er kortlagt af Naturstyrelsen og der er i 2010 lavet en indsatsplan for området. I OSD et er langt størstedelen af arealet ikke befæstet og grundvandsdannelsen til det øvre magasin ligger på over 400 mm/år, mindst i plantagen og størst på sandjorden nord for plantagen. Planforslagene vil ikke ændre på vandindvindingen og kun i meget lille grad på befæstelsen af arealet, så der vil ikke ske ændringer i forhold til den statslige interesse om at sikre mængden af grundvand. Der er problemer med vandkvaliteten i det område af OSD der er berørt af planerne. Problemerne skyldes hovedsaglig fortidens synder idet losseplads Rom og andre kortlagte grunde i området påvirker grundvandet med miljøfremmede stoffer, men også at der udvaskes nitrat fra landbrugsarealerne. Indsatsplanen for OSD Klosterheden angiver desuden at miljøtilsynet på eksisterende virksomheder skal målrettes med fokus på aktiviteter, som medfører risiko for grundvandsforurening. Selvom grundvandet beskyttes i forbindelse med miljøgodkendelserne og tilsynet vil vandet i området ikke kunne anvendes til drikkevand, da det er, som beskrevet er påvirket fra den gamle losseplads. Planforslaget sikre således den statslige interesse om forebyggelse af forurening af grundvandet. Behovet for at byudvikle i NFI, herunder en afvejning i forhold til øvrige planmæssige interesser. Som tidligere angivet er industriområdet udlagt før arealerne blev udpeget til OSD, NFI og indvindingsopland. Placeringen er hensigtsmæssig ud fra flere hensyn: Placeringen er central i som helhed. Placeringen ved Ringkøbingvej, og syd for Lemvig sikre at der ikke skal foregå tung transport gennem byområder. Lokalplan 160 og Kommuneplantillæg 8 omhandler hovedsagelig allerede lokalplanlagt areal, men medtager desuden et mindre område mod syd der ikke i dag indgår i lokalplanen. Lemvig kommune ønsker i øjeblikket ikke at udlægge nye større områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der er inden for område LP72 en restrummelighed på arealer ejet af kommunen. Når der alligevel inddrages nye arealer ved kommuneplantillæg 13 og LP 160 skyldes det at virksomheden i forvejen har installationer på dette areal (to lagertanke fra 1996.) En udvidelse af virksomheden vil derfor kunne holdes inden for et mere samlet areal. 5

6 Inden for den eksisterende lokalplan findes der et areal der ikke udnyttes af virksomheden. Der ligger tre gravhøje og inden for 100 meter af gravhøjene vil der forsat være friareal der ikke udnyttes til virksomheder. Grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekommende og evt. forurenende stoffer Kortlægningen og indsatsplanlægningen har vist at denne del af OSD et er nitratfølsomt og samtidigt med at der i området er flere kortlagte grunde, herunder en gammel losseplads, erhversområdet og graveområder. Der er en ringe beskyttelse af det øvre magasin, i området syd for hovedopholdslinjen. Indvindingsmagasinet er i kortlægningsrapporten vurderet beskyttet af et smeltevandslerlag. Dette lag er ikke identificeret i MEP kortlægningen, men er verificeret ved de observerede potentialforskelle mellem magasinerne. Laget er desuden netop anboret i 29 m.u.t. i boring der er placeret ved biogasanlægget. Indvindingsmagasinet vurderes således at være beskyttet af et udbredt lerlag. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i vandværkets indvindingsboringer. Forsyningssituationen beskrives og vurderes; forsyningssituationen i evt. kommuner man leverer vand til eller modtager vand fra. Klosterhede OSD er et centralt OSD for vandforsyningen til Lemvig og Struer. Grundvandsdannelsen til indvindingerne inde i Klosterheden foregår i den centrale og østlige del af plantagen og berøres ikke af planforslagene. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelsen tager hensyn til at Lemvig vandværk III er beliggende i Lemvig by samt at der er konstateret flere uhensigtsmæssige arealanvendelser inden for indvindingsoplandet, hvilket på sigt kan give problemer i forhold til vandindvindingsinteressen. Der er foretaget en beregning af et udvidet indvindingsopland, der svarer til, at hele Lemvig Vandværk III flyttes ind til Klosterhede vandværk. Såfremt vandindvindingen flyttes fra Lemvig by til Klosterheden vil indvindingsoplandet bortfalde. Da indvindingsoplandet er udpeget som OSD og dele af det som NFI, vil denne del blive bevaret. Med den viden der i dag er om forureningskilderne i Rom området vil det dog være utænkeligt at ressourcen vil blive anvendt til alment drikkevandsforsyning. Grundvandet vil ikke udgøre en del af den fremtidige ressource, så vandet der dannes i området vil strømme til Limfjorden. Indvindingen til Struer kommune foregår i den østlige del af kommunen. Grundvandsdannelsen til dette område påvirkes ikke af planforslagene. I forbindelse med kortlægningen i indsatsområde Engbjerg er der fundet grundvandsmagasiner i en dybde der tyder på at man vest og nordvest for Klosterheden vil kunne indvinde velbeskyttet vand til drikkevandsformål. Forholdet til vandplanerne og de kommunale handleplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 160 omhandler arealer der er beliggende i OSD og NFI. I forhold til grundvandsbeskyttelsen skal planerne derfor leve op til retningslinje 40 og 41 i vandplanerne. Denne redegørelse udarbejdes i hen hold til den statslige udmelding om disse retningslinjer. I den kommunale handleplan er der ikke anført supplerende indsatser for grundvandet. Der er vedtaget en indsatsplan for området (dateret juni 2011). I indsatsplanen er anført en række indsatser der har til formål at sikre grundvandet. På side 54 er der i indsats 3.3 angivet indsatserne i forhold til etablering af nye virksomheder i indvindingsoplandet. Indsatsen er: Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering og opførelse af aktiviteter i indvindingsopland, der potentielt (både direkte og indirekte) kan være grundvandstruende. Det sikres desuden, at råstofgrave retableres til naturarealer. 6

7 Indsats 3.9 omhandler tilsynet med eksisterende virksomheder: Det kommunale tilsyn med igangværende virksomheder inden for indvindingsoplandet skal målrettes med fokus på aktiviteter, som medfører risiko for grundvandsforurening. Der er ikke angivet direkte indsatser i forhold til udvidelser eller ændringer på eksisterende virksomheder. Udvidelsen på Lemvig Biogas omhandler oprettelsen af en ny behandlings linje. Der er i miljøgodkendelsen indsat vilkår der skal sikre grundvandet mod forurening. Befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse. For at beskytte grundvandet vil der blive krævet at arealer hvor der omlæsses gylle eller håndteres andre stoffer skal være befæstet. Dette vil betyde en mindre grundvandsdannelse i området. Befæstelsesgraden af det samlede OSD og indvindingsopland er dog meget lille da arealanvendelsen hovedsagelig er landbrug og skovbrug. Det vurderes derfor at ændringen i befæstelsesgrad ikke vil have nogen indflydelse på den samlede grundvandsdannelse. Type anvendelse, herunder med udgangspunkt i listen over placering af forskellige former for byudvikling i forhold til grundvandsinteresser Udvidelse af eksisterende biogasanlæg. Se i øvrigt ovenfor. Konsekvens af en konkret anvendelse i NFI (risikovurdering i forhold til hydrogeologiske forhold) (se bilag 1) Der planlægges for anvendelse til biogasanlæg. På arealet der inddrages i lokalplanområdet ligger i forvejen 2 gylletanke og der planlægges etableret 3 nye. Disse etableres med vilkår som skal forhindre grundvandsforurening. Der forventes derfor ingen påvirkning af grundvandet. Arealerne er beliggende inden for de grundvandsdannende opland til Lemvig Vandværk III. Der er en nedadrettet gradient mellem det øverste og det regionale magasin og mellem det regionale og dybe magasin i hele området. Der er altså grundvandsdannelse til de dybereliggende magasiner. Grundvandsstrømningen i alle tre magasinlag er nordlig. Det strømmer ikke vand fra Industriområdet og ind i Klosterheden. Grundvand dannet i dette område afstrømmer mod Limfjorden. En forurening i området vil derfor med tiden trænge ned i magasinerne og strømme med grundvandet mod nord. Undervejs vil en forurening alt efter typen kunne omsættes eller bindes i jorden. Transporttiden for en mulig forurening vil derfor typisk være længere end transporttiden for vandet. Hovedparten af det vand der indvindes på Lemvig vandværk III har været mere end 100 år under vejs. Tekniske tiltag, der er påkrævet for at sikre en ekstra grundvandsbeskyttelse, (se næste afsnit). Som angivet i Naturstyrelsens notat bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) side 11, så forventes der ingen forurening fra virksomheden bortset fra hvis der sker uheld eller lækage med stoffer, der ikke bindes eller nedbrydes inden de når grundvandet. Arealet, som ligges til lokalplanområdet skal anvendes til en miljøgodkendt listevirksomhed (et biogasanlæg), som allerede er etableret inden for den nuværende lokalplans rammer. Biogasanlægget har brug for et areal til udvidelse af deres eksisterende seperationsanlæg, som er etableret ved de to lagertanke på Gammellandevej i det nye lokalplanområde. Der er således tale om samling og udvidelse af et eksisterende anlæg som dels er etableret i det eksisterende lokalplanområde og et eksisterende anlæg, som er etableret med landzonetilladelse. Virksomheden er omfattet af følgende listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen i : 7

8 J 205 Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons pr. dag, bortset fra anlæg omfattet af K 108. Denne type virksomhed er omfattet af standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 5 afsnit 16, hvilket i forhold til beskyttelse af grundvandet betyder, at virksomhedens miljøgodkendelse vil indeholde vilkår om: Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 27. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og produktionsspildevand samt biofiltre skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal, jf. vilkår 29. Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. 28. Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført i bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 29. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således - at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen, - at biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen, og - at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder. 30. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må 8

9 kun ske på befæstet areal indendørs eller udendørs, jf. vilkår 11, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 31. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof,skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 32. Tilsætnings- og hjælpestoffer i form af flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede beholder. Ovennævnte krav gælder dog ikke for oplag i tanke omfattet af vilkår [Hvis godkendelsesmyndigheden vurderer, at der er risiko for, at et eventuelt spild af biomasse kan forurene nærliggende vandløb, søer eller vandindvindingsanlæg, kan godkendelsesmyndigheden fastsætte følgende vilkår: Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. voldsystem, således at spild af biomasse kan tilbageholdes.] 34. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Det er således s opfattelse, at en miljøgodkendelse af virksomhedens udvidelser i området vil sikre, at grundvandet ikke forurenes. Er der spørgsmål til denne redegørelse kan henvendelse ske til Leif Nygaard eller Kirsten Harbo Venlig hilsen Kirsten Harbo Miljømedarbejder 9

10 20. september 2012 Lokalavisen Lemvig Annoncer Bredgade Lemvig TEKNIK & MILJØ Rådhusgadee 2, 7620 Lemvig T: T: E: J: P Lokalplan Lokalplan nr. 160 / tillæg nr. 8 til plan for Lemvig Biogasanlæg. Endelig vedtagelse Lemvig Kommunalbestyrelsee har den 19. september 2012 vedtaget ovennævnte lokal- af virksomheden Lemvig Biogas. Vedtagelsen betyder, at nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelsee skal ske i over- plan med tillæg endeligt. Med en vedtagelsee af planerne skabes det planmæssige grundlag for yderligere udvikling ensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Klagevejledning: Afgørelsen kan i flg. 58, stk. 1, nr. 4 i Lov om planlægning påklages til Natur- og Miljøf.eks. f klagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at De kan klage, hvis De ikke mener, kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afmening burde have truffett en anden afgørelse. gørelsen. De kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter deres Klagen skal være skriftlig og indgives til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø- benhavn NV eller på til t Klagen skal være modtaget af Naturklage- oktober nævnet inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse - senest inden kontortids ophør. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage,, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende s Demm en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegyndee behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får heltt eller delvis medhold i Deres klage. Hvis de vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

11 Lokalplanen kan købes for 30 kr./stk. ved henvendelse til Borgerservice,, tlf Lokalplanen kan ses på s hjemmeside: Lemvig Kommunalbestyrelse Ovenstående annonce bedes indrykket under informerer den 25. september Regningen bedes sendt elektronisk til Lemvig kommune, Teknik & Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig, EAN-nr Med venlig hilsen Leif Nygaard Arkitekt maa

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 1 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune S R O F G A L Indhold Forord...04 Vurdering af arealudlæg i forhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde, Engtoften, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Hjørring Kommuneplan 2016

Hjørring Kommuneplan 2016 Forslag til Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby 3 Rammer 6 906.3120.09 - Erhvervsområde ved Mads Sørensensvej,

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt.

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt. Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 906.3120-L01 for erhvervsområde i Tornby. Kommuneplantillægget

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej.

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej. Tillæg nr. 26 Kommuneplan Herredsgade Ullsgade Tingagervej LP nr. 1136 Torstedvej Prins Buris ve j Boligområde ved Tingagervej Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillæg Offentlig

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE UV.LS.B.6, UV.LS.T.1 og UV.LS.F.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Kommuneplantillæg nr. 20 Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 2. september 2009 J.nr. MKN-100-00436 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf

I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf I/S SKØRPING VANDVÆRK. Box 78, 9520 SKØRPING, tlf. 96 82 04 00 Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring 26. januar 2016 Bemærkninger fra Skørping vandværk i relation til høringsudkast

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag til Tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 25. marts 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 for Lemvig Varmeværk, Lemvig.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 160. Lemvig Biogasanlæg LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Byg. Gammel Landevej. Pillevej. Plutovej

LOKALPLAN NR. 160. Lemvig Biogasanlæg LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Byg. Gammel Landevej. Pillevej. Plutovej LOKALPLAN NR. 160 Lemvig Biogasanlæg Pillevej Lemvig Gammel Landevej Plutovej LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg September 2012 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan 03 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ændring af rammeområde B03-04 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg nr.3 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Efter aftale med Lotte sender jeg vedlagt en respons på dine spørgsmål (med rød skrift). Venlig hilsen

Efter aftale med Lotte sender jeg vedlagt en respons på dine spørgsmål (med rød skrift). Venlig hilsen From: Jan Nielsen Sent: Wed, 27 Feb 2019 13:48:23 +0100 To: Mia Engelhardt;Lotte Weesgaard (LWE) Subject: Sv: Standardvilkår 32, 33 og 38 Attachments: Svar på spørgsmål fra kommunen, 27.02.19.docx Hej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 21 til Rammeområde 61.B6 Boligområde mellem Vesterlindvej og Nr. Lindvej Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse AFDELING FOR PLAN OG BY MAJ 2018 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 38 er endelig vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 2.

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Boligområde nord for Bregentvedvej i Haslev - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16.

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag Marbjerg Fløng Holbækmotorvejen Jernbanen Hedehusene Kommuneplantillæg Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2010 Forslag Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/11330 Dok.nr.: Dato: 16. maj

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 9 April 2014 For erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation. REDEGØRELSE Formål og baggrund Nærværende kommuneplantillæg nr. 29 er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik ved Skovvejen i Mørkøv. Formålet med planen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget marts 2016 Redegørelse Baggrund Tillæg nr. 16 til Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Politisk behandling. Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013

Politisk behandling. Gadstruperhvervspark, Finervej. Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Gadstruperhvervspark, Finervej Tillæg 15 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn december Dato for offentliggørelse af forslag. 3. december Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn december Dato for offentliggørelse af forslag. 3. december Startdato, Offentlighedsperiode 5 2013 Status Vedtaget Plannavn 5 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 3. december 2013 3. december 2013 28. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 2

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 2 Tillæg nr. 2 Forslag Oktober 2018 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE

Forslag TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2015 FOR AABENRAA KOMMUNE Offentlighedsperiode fra den 6. april til den 1. juni 2017 Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 er offentliggjort den

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

Tillæg nr. 6. Kommuneplan Forslag. Område til boligformål m.m., Sevel Område 08.B B.01. Skole HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 6. Kommuneplan Forslag. Område til boligformål m.m., Sevel Område 08.B B.01. Skole HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 6 Kommuneplan 2009 Skole tof te n Område til boligformål m.m., Sevel Område Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 33. Kommuneplan FORSLAG 8 juni Sletteskovvej. - et boligområde i Nr. Bjert. Kolding Byråd (Dato for vedtagelse)

KOMMUNEPLANTILLÆG 33. Kommuneplan FORSLAG 8 juni Sletteskovvej. - et boligområde i Nr. Bjert. Kolding Byråd (Dato for vedtagelse) KOMMUNEPLANTILLÆG 33 Ved Sletteskovvej - et boligområde i Nr. Bjert Sletteskovvej rkemosevej Rugmarken Basagervej Nr. Bjertvej Områdeplan 05 riggasvej Nr. Bjertvej Degnevænget Kastaniely Drejensvej Friggasvej

Læs mere

Tillæg nr. 13. Udkast. Kommuneplan Områder til offentlige formål og fritidsformål - 02.O.31 og 02.F F O.31. Ring ård L æg.

Tillæg nr. 13. Udkast. Kommuneplan Områder til offentlige formål og fritidsformål - 02.O.31 og 02.F F O.31. Ring ård L æg. Tillæg nr. 13 Kommuneplan 2009 Ring n veje ård L æg vej Områder til offentlige formål og fritidsformål - og Udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19

Kommuneplantillæg nr. 19 Vedtaget den 13. juni 2018 - Offentligt bekendtgjort den 26. juni 2018 Industriparken Egedevej Faxe Alle Nørregade Vinkelvej Nygade Odinsvej Frederiksmindevej Frejasvej Lov om planlægning Lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Offentligt område ved Smedestræde i Nr. Lyndelse Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013 1 Offentlighedsperiode og endeligt vedtaget Forslaget til kommuneplantillæg har været

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den Blandet bolig og erhverv ved Roholte Vedtaget den 11.04.2018 offentligt bekendtgjort den 24.04.2018 Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 som ændret ved L 2018-01-30 nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast Boligområde, Finlandsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne

Læs mere

Baldersvej - sociale institutioner m.v.

Baldersvej - sociale institutioner m.v. Baldersvej - sociale institutioner m.v. Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Greve Kommune Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø i

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan. Januar Udkast. Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Januar 2018 Udkast Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 391 og Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej,

Læs mere