LEMVIG KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN Klostermarken Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade Lemvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig"

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade Lemvig Orbicon A/S Klostermarken Viborg Tlf Tlf Kontakt Asbjørn Frederiksen Sag nr Projektleder Peter Poulsen Revision nr. 3 Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Planlægningsgrundlaget Miljøvurdering 4 3 Spildevandsanlæg Lemvig Thyborøn Ballebyvej Langerhuse Nørre Nissum Sommerhusområder i Harboøreland Transportledning fra Vrist 7 4 Økonomi for kloakforsyningen Driftsudgifter for kloakforsyningen Anlægsudgifter for kloakforsyningen Indtægter for kloakforsyningen Samlet budget for kloakforsyningen Økonomi 13 Bilagsfortegnelse Nr. Tekst- og skemabilag 1 Forklaring til skemaer for oplande, udløb og renseanlæg 2 Skema for oplande (status og plan) 3 Skema for udløb (status og plan) 4 Skema for renseanlæg (status og plan) Nr. Kortbilag - Signaturplan - 0 Oversigtskort 1 : Mål 1 Harboøre og Stavsholm 1 : Thyborøn 1 : Klinkby - Hove - Tørringhuse 1 : Langerhuse 1 : Nørre Nissum 1 : Vejlby samt Vejlby og Påkjær-Lilleøre sommerhuse 1 : Vrist og Vrist sommerhuse 1 : Orbicon A/S: Sag nr

3 1 Forord Tillæg til Spildevandsplan for Lemvig Kommune omhandler flere forhold, hvoraf de væsentligste er beskrevet efterfølgende: Opdatering af tids- og investeringsplan for herunder forventet stigning i vandafledningsbidrag Opdatering af forhold omkring drænkloakerede sommerhusområder Indarbejdelse af lokalplan nr. 126 Udvidelse af Thyborøn Havn Indarbejdelse af lokalplan nr. 134 Boligområde, Hovedgaden Nørre Nissum Indarbejdelse af kloakområde ved Ballebyvej Angivelse af ændret tracé for planlagt transportledning fra Vrist til Harboøre Renseanlæg I perioden fra den 2. september 2008 til den 17. november 2008 offentliggjorde kommunen forslag til tillæg til spildevandsplanen. Der blev i løbet af offentlighedsfasen modtaget tre skriftlige henvendelser. Alle indsigelser er behandlet, hvorefter Kommunalbestyrelsen den 17. december 2008 har vedtaget tillægget endeligt med følgende kommentarer: Eventuel udførelse af supplerende drænkloakker i Harboøreland vurderes i forbindelse med den planlagte kloakering af sommerhusområderne i Harboøreland. Drænkloakkerne i Vejby - Vrist sommerhusområder sættes - i forbindelse med den planlagte kloakering af sommerhusområderne - i en rimelig funktionsmæssig stand. Drænkloakkernes langsigtede ejerforhold skal afklares, inden entreprenørarbejdet igangsættes. Vedtagelsen er offentliggjort ved annoncering den. Tillægget sendes samtidig til Miljøcenter Ringkøbing. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Kommunalbestyrelsens vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Orbicon A/S: Sag nr

4 2 Planlægningsgrundlaget Dette tillæg til Spildevandsplan for Lemvig Kommune er udarbejdet i henhold til 32 i Lov om miljøbeskyttelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov nr. 316 af 5. maj Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 2.1 Miljøvurdering Tillæg til Spildevandsplan behøver ikke en miljøvurdering i relation til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316), da forholdene i tillægget ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser samt ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Orbicon A/S: Sag nr

5 3 Spildevandsanlæg I de efterfølgende afsnit gennemgås de byer, som berøres af tillæg Generelt er detaljerede oplysninger omkring oplande og udløb beskrevet i skemabilag 1, 2 og 3 for de enkelte berørte byer. I skemabilag 4 er vist belastningen på de enkelte renseanlæg. Derudover er der udarbejdet et kortbilag for de berørte byer. Der anvendes samme bilagsnumre som i Spildevandsplan Lemvig Det fælleskloakerede opland AØ2A2 ved Alaharmavej skal separatkloakeres. De berørte 11 ejendomme er vist i efterfølgende udsnit fra spildevandsplanens kort over Lemvig. Grundejerne skal selv sørge for, at kloakken bliver separeret på egen grund. Figur 3.1 Ejendomme i opland AØ2A2 ved Alaharmavej som skal separatkloakeres 3.2 Thyborøn Der er aktuelle planer om udbygning af Sydhavnen, hvilket er beskrevet i lokalplan nr Oplandet skal separatkloakeres. Tag- og overfladevand skal udledes til Limfjorden efter passage af sand- og oliefang. Oplandet er vist på kortbilag 3. Orbicon A/S: Sag nr

6 3.3 Ballebyvej Målsætningen i vandløbene i området er ikke opfyldt pga. spildevand fra ejendomme i det åbne land. Derfor skal 6 ejendomme (Ballebyvej 14, 16, 25, 27, 29 og 32) kloakeres for spildevand. Tag- og overfladevand skal fortsat nedsives på de enkelte grunde. Kloakeringen vil blive udført i Ejendommene er vist på kortbilag Langerhuse I Langerhuse er der 4 ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. I forbindelse med fornyelse af kloakken i Langerhuse, vil disse ejendomme blive tilsluttet offentlig kloak, hvilket alene vil være for spildevand. Tag- og overfladevand skal fortsat nedsives. De berørte ejendomme er vist på kortbilag 17. Anlægsarbejdet forventes udført i Nørre Nissum Lokalplan nr. 134 Boligområde, Hovedgaden Nørre Nissum giver mulighed for etablering af 7 boliger. Oplandet kloakeres med separatkloak. Regnvandet ledes til det planlagte bassin ved RB1.14, som skal udvides, så der tages højde for det nye opland. Oplandet er vist på kortbilag Sommerhusområder i Harboøreland I første halvdel af 2008 har Lemvig Kommune udarbejdet en masterplan for Harboøreland, som er beskrevet på websiden Planen belyser de nuværende forhold og problemstillinger samt opstiller løsningsforslag, tidsplan og økonomi herunder, hvem (kommune, kloakforsyning og ejere af fast ejendom i Harboøreland) der skal finansiere de enkelte elementer til gennemførelse af masterplanen. Et af forholdene i masterplanen er, at rensningen af spildevandet i de drænkloakerede sommerhusområder (Vrist, Vejlby og Påkær-Lilleøre) ikke fungerer. Det kan kun komme til at fungere ved en egentlig spildevandskloakering. De berørte områder er vist på kortbilag 27 og 29. De enkelte ejere skal etablere stikledning på egen grund frem til skelbrønd eller pumpestation. Udgiften vil være variabel og i hovedparten af tilfældene for den enkelte ejer ligge i intervallet kr. ekskl. moms. Kloakeringen af sommerhusområderne betyder, at kloakforsyningen ikke længere har brug for drænkloakken. Derfor tilbydes grundejerforeningerne at overtage drænkloakken. Dette kræver, at der etableres et lav og vedtægter, som formentlig kan indarbejdes i grundejerforeningens vedtægter. Kommunen vil afholde møder med grundejerforeningerne for at drøfte fremtiden for drænkloakken. Orbicon A/S: Sag nr

7 Da restlevetiden af drænsystemet ikke er stor, anbefales det grundejerne at få etableret et nyt drænsystem. Det skal have større udbredelse og kapacitet end det eksisterende, så der tages højde for de forventede klimaforandringer. Hvis det etableres samtidigt med kloakeringen, vil kloakforsyningen og grundejerne kunne opnå en samlet besparelse på ca. 2 mio. kr. 3.7 Transportledning fra Vrist Tracé for den planlagte transportledning fra Ramme til Harboøre Renseanlæg skal ændres på strækningen fra Vrist til Harboøre Renseanlæg. Det forventede tracé er vist på kortbilag 29 og 1. Orbicon A/S: Sag nr

8 4 Økonomi for kloakforsyningen 4.1 Driftsudgifter for kloakforsyningen De planlagte driftsudgifter i kloakforsyningen for perioden fremgår af tabel 4.1. Perioden er perspektiv efter Tabellen angiver de udgifter, som skal anvendes til at drive kloaksystemerne og renseanlæggene i hele kommunen. Beløbsangivelser er overslag i mio. kr. og ekskl. moms. Prisniveau er Nr. Driftsudgifter I alt A Direkte udgifter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 40,0 75,0 B Drift af bygværker 0,8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 2,4 5,9 C Renseanlæg 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 64,0 120,0 D Tanktømning i drænkloakoplande 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 3,3 E Statsafgift 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 8,6 16,2 - Samlede driftsudgifter [mio. kr.] 15,4 15,2 15,2 15,1 14,8 14,7 14,6 115,5 220,4 Tabel 4.1 Driftsudgifter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2008 A. Kloakforsyningens administration. Lønninger, forsyningsnet, maskiner og materiel. B. Drift af pumpestationer, overløbsbygværker og bassiner. C. Drift af renseanlæggene. D. Tømning af ca bundfældningstanke i de drænkloakerede sommerhusområder Vrist, Vejlby og Påkjær-Lilleøre. Beløbet falder gradvist i takt med at sommerhusene bliver kloakeret for spildevand. E. Der skal betales en afgift til staten for de udledte mængder fra renseanlæggene, som er 0,75 kr./m³ ekskl. moms. 4.2 Anlægsudgifter for kloakforsyningen De planlagte anlægsudgifter i kloakforsyningen for perioden fremgår af tabel 4.2. Perioden er perspektiv efter Beløbsangivelser er overslag i mio. kr. og ekskl. moms. Prisniveau er Orbicon A/S: Sag nr

9 Nr. Anlægsudgifter I alt 1 Lemvig Renseanlæg - Investeringer 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 5,5 2 Harboøre Renseanlæg - Investeringer 6,8 0,5 1,3 1,3 0,5 10,4 3 Ramme - Spildevand til Strande 4,0 4,0 4 Lomborg - Separering 9,0 9,0 5 Gudum - Spildevand til Lemvig 2,5 2,5 6 Regnvandsbassiner 1,5 1,7 0,8 2,8 6,8 7 Lemvig - Separering af AV1B1 Falkevej 3,0 3,0 7 Lemvig - Sep. af AØ2A2 Alaharmavej 1,5 1,5 8 Bøvlingbjerg - Separering Fuglebakken 2,5 2,5 8 Gudum - Sep. af L1.2 Thingtoftevej 1,2 1,2 8 Gudum - Separering af L1.1 1,5 1,5 8 Fåre - Separering 2,0 2,0 8 Nees - Separering 3,0 3,0 9 Klinkby - Kloakfornyelse 1,0 1,0 10 Fjordledning (Lemvig) - Renovering 2,5 2,5 11 Dybe Kirke/kro - Kloakering 2,5 2,5 12 Remmerstrand - Kloakering 2,0 3,0 5,0 13 Bonnet vest - Kloakering 1,4 1,4 14 Paris - Kloakering 1,0 1,0 15 Ballebyvej - Kloakering 0,5 0,5 16 Langerhuse - Kloakering og transportled. 3,0 3,0 17 Thyborøn - Kloakfornyelse i Rypevej m.fl. 0,8 0,8 18 Gjeller Odde - Kloakering 7,0 6,0 7,0 6,0 26,0 19 Vrist-Harboøre - Transportledning 2,5 1,0 3,5 20 Harboøreland - Spildevandskloak 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 8,0 23,0 50,0 21 Byggemodning 2009 og ,0 1,0 2,0 22 Diverse projektering/administration 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,4 12,0 23 Spildevandsrensning i det åbne land 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 24 Generel kloakfornyelse 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 40,0 50,0 - Samlede anlægsudgifter [mio. kr.] 20,9 18,7 20,2 19,1 20,4 21,3 18,3 81,7 220,6 Tabel 4.2 Anlægsudgifter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau Tidsplanen er bindende, og kan kun ændres gennem en revision af spildevandsplanen 1. Investering i on-line udstyr, nyt tavle anlæg og andre forbedringer. 2. Investering i renovering af PLC, nyt tag, ny beklædning af sandfang og slamcentrifuge samt klaringstank, udligningsbassin og regnvandsstyring. 3. Nedlæggelse af Ramme Renseanlæg og anlæggelse af transportledning til Strande. 4. Separering af Lomborg. Orbicon A/S: Sag nr

10 5. Nedlæggelse af Gudum Renseanlæg og anlæggelse af transportledning via Nørre Nissum til Lemvig Renseanlæg. 6. Anlæggelse af regnvandsbassiner på regnbetinget udløb for at opfylde det nedlagte amts retningslinier, så udløbene ikke er til hinder for at recipienternes målsætning overholdes. 7. Kloakfornyelse i Lemvig by gennem separering af fælleskloakken. 8. Kloakfornyelse i Bøvlingbjerg, Gudum, Fåre og Nees gennem separering af fælleskloakken. 9. Kloakfornyelse i Klinkby ved renovering af eksisterende kloak. 10. Fornyelse af fjordledning, hvis eksisterende ledning kollapser. Der er indhentet fornødne tilladelser. 11. Dybe Kirkeby og Dybe Mejeriby skal kloakeres for spildevand. Dette skyldes, at målsætningen i Dybe Å ikke er opfyldt pga. spildevand fra ejendomme i det åbne land. 12. Kloakering af Remmerstrand og sommerhusområdet. Årsagen til dette er, dels at grundvandet i perioder står så højt, at rensningen ikke er tilstrækkelig i nedsivningsanlæggene, dels for at minimere e-coli bakterier i badevandet. 13. I Bonnet skal området ved Knakkervej og Huggersgårdvej kloakeres for spildevand. Dette skyldes, at målsætningen i Ramme Å ikke er opfyldt pga. spildevand fra ejendomme i det åbne land. 14. Paris skal kloakeres for spildevand, da målsætningen af vandløbene i området ikke er opfyldt pga. spildevand fra ejendomme i det åbne land. 15. Ejendomme ved Ballybyvej skal kloakeres for spildevand, da målsætningen af vandløbene i området ikke er opfyldt pga. spildevand fra ejendomme i det åbne land. 16. Kloakken og renseanlægget i Langerhuse er i dårlig stand. Derfor skal Langerhuse kloakeres på ny og spildevandet transporteres til Harboøre Renseanlæg. 17. Fornyelse af kloakken i Rypevej, Spættevej og Drosselvej i Thyborøn. 18. Gjeller Odde skal kloakeres. Der er flere og varierende årsager til dette. Bl.a. er vandforbruget fra sommerhusene i de senere år stigende med overbelastning af sivesystemet til følge. Orbicon A/S: Sag nr

11 19. Den eksisterende transportledning fra Vrist til Harboøre har ikke tilstrækkelig kapacitet pga. den øgede tilslutning af spildevand. Derfor skal denne erstattes af en ny transportledning. Denne føres direkte til Harboøre Renseanlæg, bl.a. da der ikke er tilstrækkelig kapacitet i kloakken i Harboøre. 20. Sommerhusområderne Vrist, Vejlby og Påkjær-Lilleøre i Harboøreland har ingen egentlig kloak, men et drænsystem til at sænke grundvandet for at sommerhusenes nedsivningsanlæg kan fungere tilfredsstillende. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvorfor områderne skal kloakeres for spildevand. Tag- og overfladevand skal fortsat nedsives. 21. Beløb afsat til byggemodninger i 2009 og i Projektering og administration af forskellige opgaver. 23. Kommunen skønner, at omkring 130 stk. ejendomme i det åbne land vælger medlemskab af kloakforsyningen. 24. Generel kloakfornyelse af separatkloakken samt fornyelse af spildevandskloakkens ca. 7 km betonledninger med plastledninger i Thyborøn og Harboøre. 4.3 Indtægter for kloakforsyningen De forventede indtægter til kloakforsyningen for perioden fremgår af tabel 4.3. Perioden er perspektiv efter Tabellen indeholder i hovedemner indtægterne. Beløbsangivelser er overslag i mio. kr. og ekskl. moms. Prisniveau er Nr. Indtægter I alt A Vandafledningsbidrag - variable 22,0 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 210,7 390,7 A Vandafledningsbidrag - fast 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 24,8 46,5 B Særbidrag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 22,3 C Afvandingsbidrag fra statsveje 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 3,0 D Afvandingsbidrag fra kommuneveje 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,2 6,0 E Byggemodning 2009 og ,0 1,0 2,0 F Tilslutningsbidrag Gjeller Odde 3,9 3,9 3,9 3,9 15,6 G Tilslutningsbidrag spredt bebyggelse 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 H Tilslutningsbidrag landsbyer 0,1 1,5-0,2 0,7 0,7-3,3 - Samlede indtægter [mio. kr.] 27,8 33,4 33,0 32,2 37,6 36,6 35,9 256,0 492,4 Tabel 4.3 Forventede indtægter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2008 A. Det variable vandafledningsbidrag er baseret på et konstant årligt vandforbrug over hele perioden fra: Orbicon A/S: Sag nr

12 boliger på ca m³, erhverv på ca m³, drænkloakerede sommerhusområder på ca m³. Den faste del af vandafledningsbidraget er med udgangspunkt i, at der er ca forbrugere. Stigningen i antallet af forbrugere forudsættes at svare til faldet i vandforbruget. B. Særbidrag fra virksomheder som afleder særligt forurenet spildevand. Det er baseret på et vandforbrug på ca m³ á 4,5 kr. C. Statens betaling for afledning af overfladevand fra statsveje til kloakfondens kloak. D. Kommunens betaling for afledning af overfladevand fra kommuneveje og private veje til kloakfondens kloak. E. Tilslutningsbidrag ved byggemodning i 2009 og F. Tilslutningsbidrag ved kloakering af Gjeller Odde. G. Tilslutningsbidrag fra ejendomme i det åbne land, som vælger medlemskab af kloakforsyningen. H. Tilslutningsbidrag ved kloakering af landsbyerne Dybe, Remmerstrand, Bonnet vest, Paris og Ballebyvej. 4.4 Samlet budget for kloakforsyningen De planlagte drifts- og anlægsudgifter i kloakforsyningen for perioden er i tabel 4.4 sammen med de forventede indtægter. Beløbsangivelser er i mio. kr. og ekskl. moms. Prisniveau er Samlet budget I alt Driftsudgifter i alt 15,4 15,2 15,2 15,1 14,8 14,7 14,6 115,5 220,4 Anlægsudgifter i alt 20,9 18,7 20,2 19,1 20,4 21,3 18,3 81,7 220,6 Samlede udgifter 36,3 33,9 35,4 34,2 35,2 36,0 32,9 197,2 441,0 Samlede indtægter 27,8 33,4 33,0 32,2 37,6 36,6 35,9 256,0 492,4 Resultat -8,5-0,5-2,4-2,0 2,4 0,6 3,0 58,8 51,5 Renter af kloakfond -1,6-2,0-2,1-2,3-2,5-2,5-2,6-14,4-30,2 Beholdning i kloakfond [mio. kr.] -45,1-47,5-52,1-56,4-56,6-58,5-58,2-13,8 - Vandafledningsbidrag 15,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 - Tabel 4.4 Samlet budget ekskl. moms. i mio. kr. prisniveau 2008 Orbicon A/S: Sag nr

13 Ved beregning af renter af kloakfonden, er der anvendt en rentesats på 4,5% samt at beholdningen i kloakfonden pr er et underskud/gæld på ca. -35,0 mio. kr. De årlige investeringsbeløb vil efter Kommunalbestyrelsens nærmere beslutning blive optaget i Lemvig Kommunes investeringsoversigt. Kommunen vil hvert år lave en ny 4 års investeringsoversigt. 4.5 Økonomi Hovedparten af kloakforsyningens udgifter til anlæg af nye kloakker, vedligeholdelse og fornyelse af gamle kloakker samt drift af renseanlæg, ledninger, bassiner og pumpestationer finansieres via vandafledningsbidraget, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. I 2008 er det variable bidrag fastsat til 15,35 kr. pr. m³ og det faste bidrag til 400 kr. pr. år ekskl. moms. Kloakforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at indtægter og udgifter under ét skal balancere. Der skal ikke nødvendigvis være balance inden for det enkelte anlæg eller inden for det enkelte år. Med de forudsatte anlægs- og driftsudgifter skal vandafledningsbidragets faste del i 2009 hæves til 18,35 kr. ekskl. moms, som fastholdes i resten af perioden. Vandafledningsbidraget skal dog prisreguleres svarende til inflationen. Det forventes, at niveauet kan fastholdes fremover, med mindre der sker en stramning i statsafgiften, et fald i vandforbruget eller væsentlige stramninger til udledningerne fra renseanlæg og regnbetingede udløb til vandmiljøet. I den efterfølgende figur er vist den forventede beholdning i kloakfonden i perioden Orbicon A/S: Sag nr

14 Figur 4.1 Forventet beholdning i kloakfonden i perioden , som er negativ/gæld Orbicon A/S: Sag nr

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Drænkloak. Masterplan for Harboøreland Spildevandsplanlæging

Drænkloak. Masterplan for Harboøreland Spildevandsplanlæging Drænkloak Masterplan for Harboøreland Spildevandsplanlæging Grundejerforeningen Vejlby Klit Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Sletten Uddrag

Læs mere

Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021

Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig 11. marts 2013 Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007-2012 FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Kunde Rådgiver Struer Kommune Orbicon A/S Teknisk Drift

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 1 af 2017 Delvis udtræden -

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg.

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG. 3 3. VILKÅR FOR ALMEN OVERTAGELSE AF KLOAKKER.

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2021

SPILDEVANDSPLAN 2013-2021 SPILDEVANDSPLAN 2013-2021 Indholdsfortegnelse 1 Om denne plan 6 1.1 Læsevejledning 7 2 Indledning 8 2.1 Ansvar for administration af spildevandsplanen 9 2.2 Revision af spildevandsplanen 9 3 Sammendrag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal

Tillæg nr. 4 til  Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Nørre Djurs Kommune Spildevandsplan 2004 2012 Kunde Rådgiver Nørre Djurs Kommune Hedeselskabet Teknisk Afdeling Miljø og Energi A/S Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere