Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk Den 8. oktober Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Sendt til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst."

Transkript

1 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Sendt til: Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-AE, Jyske Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven). Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fra Kystdirektoratet af 13. november 2013 om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn, bilagt miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. ansøgningen og Miljøredegørelse for indvinding af sand til kystfodring, Orbicon oktober Til grund for ansøgningen ligger desuden rapporten fra GEUS Geologisk kortlægning af Vestkysten. Regionalgeologisk tolkning af kystzonen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Udført for Kystinspektoratet i 1998 og Revideret udgave. Tilladelsesindehaver må samlet indvinde op til m³ havbundsmateriale i tilladelsesperioden på 10 år med en maksimal årlig indvinding på m³ i tilladelsesperioden. De indvundne materialer må alene benyttes til kystfodring langs den jyske vestkyst. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 2. Tilladelsen er gældende fra den 6. november 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest til den 6. november Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): Ø. Længde N. Bredde 8 02, , , , , , , , , , , ,04 Områdets afgrænsning er vist på bilag 1. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 1 Forudsætninger for indvinding 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelse af indvinding skal tilladelsesindehaveren til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i tilladelsen stillede vilkår overholdes. 1.2 Indvindingsplan Tilladelsesindehaveren skal inden igangsættelse af indvinding udarbejde en indvindingsplan. Indvindingsplanen skal indeholde en beskrivelse af indvindingsoperationen, af den planlagte udformning af indvindingsområdet efter endt indvinding samt retningslinjer for arbejdets udførelse. Indvindingsplanen skal godkendes af Naturstyrelsen. 1.3 Indvindingsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne tilladelse skal sendes til Naturstyrelsen, jf. vilkår og Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Indvindingsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et indvindingsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AISsystemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet. 2 Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsmetoder Indvindingen skal ske ved slæbesugning. 2

3 Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på havbunden. Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt. Af hensyn til skibstrafikken må der ikke ske dybdeforringelser som følge af indvindingsaktiviteterne. Vilkåret har hjemmel råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 og Sedimentspild Ved indvinding må der højst forekomme sedimentspild i fraktionen under 0,125 mm på 3 % (vægtprocent) af de samlede afgravede mængder. 2.3 Bundforhold efter indvinding Skrænthældninger må ikke overstige 1:6. Havbunden i området skal efter endt indvinding efterlades, så der overalt i området efterlades et stabilt sandlag på en tykkelse på 1 meter og skal fremtræde med så jævn overflade som muligt. 3 Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Under indvindingsaktivitet skal fartøjets position mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Registrering af indvundne råstoffer Der skal løbende ske registrering af indvundne råstoffer i området. For hver last skal mængde, position og råstoftype registreres. 3.3 Marinarkæologiske genstande og vrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen som bilag 2. 3

4 4 Slutkontrol 4.1 Efter endt indvinding Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, skal tilladelsesindehaveren gennemføre en samlet undersøgelse af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen med bilag. Undersøgelsen skal godkendes af Naturstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af Geodatastyrelsen. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumentation og indberetninger I dette afsnit findes en samlet liste over den dokumentation og indberetninger, som skal fremsendes til myndigheder. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes, jf. vilkår 1.1. Indvindingsplan fremsendes til godkendelse, jf. vilkår nr Meddelelse om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes, fremsendes, jf. vilkår Under indvinding Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start, jf. vilkår 3.1 Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles til Naturstyrelsen med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne, jf. vilkår 1.1. Der skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal ske indberetning til Naturstyrelsen om indvindingen, jf. 9 i bekendtgørelse nr af 3. oktober Indberetningen skal foretages elektronisk i det af Naturstyrelsen anvendte filformat. Hertil skal anvendes Naturstyrelsens program Lastregistrering. Ved indberetningen skal som indvindingsområde anføres 562-AE og som tilladelsesnummer

5 Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes, jf. vilkår 3.3. Oplysninger om indsættelse af nyt materiel i indvindingsperioden meddeles før indsættelse af nyt fartøj, jf. vilkår Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. Undersøgelsesprogram, jf. vilkår 4.1, fremsendes til godkendelse. Afsluttende resultater, jf. vilkår 4.1, skal fremsendes på kortform og i elektronisk form senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Det skal dokumenteres, at alle vilkår om lokalisering, skrænthældning og efterladt bundlag er overholdt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder indberettes. 5.3 Til Geodatastyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Meddelelse om afslutning af indvinding fremsendes og opmålingsprogram for slutopmåling fremsendes til godkendelse, jf. vilkår 4.1. Afsluttende opmålingsresultater fremsendes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Kystdirektoratet skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Kystdirektoratet skal tåle de kontrolforanstaltninger, som politiet, toldvæsenet, søværnet, fiskerikontrollen eller andre offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet. 7 Vederlag Der betales ikke vederlag for indvinding efter denne tilladelse, da materialet anvendes til kystbeskyttelse i henhold til tilladelse efter 16, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse, jf. råstoflovens 21, stk. 3, pkt. 2. 5

6 Supplerende oplysninger I det følgende er til orientering nævnt en række regler, som er relevante for råstofindvinding på havet. Opregningen er ikke udtømmende. Tilladelsesindehaveren skal selv være opmærksom på, hvilke andre regler der gælder, herunder om de nævnte regler bliver ændret i tilladelsesperioden. Sikkerhed til søs Der gøres opmærksom på, at arbejdet er omfattet af bekendtgørelse nr af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. Oplysninger fra ledningsejerregistret (LER) Der gøres endvidere opmærksom på 9 i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011, hvorefter enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, forud for iværksættelse af gravearbejdet skal indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. Straffebestemmelser Overtrædelse af vilkår eller begrænsninger i tilladelsen kan straffes, jf. 44 i råstofloven. Sagens grundlag Til grund for behandling af ansøgning fra Kystdirektoratet af 14. november 2013 om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn, har ligget Kystdirektoratets ansøgning om tilladelse til indvinding af op til m³ sand til kystfodring i en 10-årig periode med en maksimal årlig indvinding på op til m³ samt resultater af den gennemførte efterforskning. Ansøgningen er bilagt en miljøredegørelse, der vurderer de biologiske og substratmæssige forhold i og omkring det ansøgte område samt miljøkonsekvensvurderer den ansøgte indvindingsaktivitet, jf. ansøgningen og Miljøredegørelse for indvinding af sand til kystfodring, Orbicon oktober Desuden ligger rapporten fra GEUS Geologisk kortlægning af Vestkysten. Regionalgeologisk tolkning af kystzonen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Udført for Kystinspektoratet i 1998 og Revideret udgave også til grund for behandling af ansøgningen. Området er et eksisterende indvindingsområde, hvor Kystdirektoratet i en længere årrække har indvundet sand til kystfordringsprojekter på den Jyske Vestkyst. Den ansøgte indvinding på op til m³ sand i en 10-årig periode med en maksimal årlig indvinding på op til m³ er lagt til grund for miljøredegørelsen og miljøkonsekvensvurderingen. Det undersøgte område inklusive den 500 m brede påvirkningszone er på 13,4 km², og det ansøgte område er på ca. 6,0 km², og udgør således godt 45 % af det undersøgte område. Områdets ligger ca. 10 km vest for Thyborøn. Vanddybden ligger i intervallet 21 til 27 m. Området er karakteriseret ved en biologi, der vidner om, at området er eksponeret for et kraftigt bølge-/strømklima. 6

7 Af ansøgningen fremgår, at de ansøgte råstoffer vil blive indvundet ved slæbesugning, og at de sandsugere, der arbejder i området, tilsammen og samtidig maksimalt vil have en lastekapacitet på m³. Kystdirektoratet har endvidere oplyst, at der ikke indvindes over sold og således ikke finder en sortering sted af det indvundne materiale på skibet. Det ansøgte område er akustisk kortlagt ved en heldækkende (100 %) sidescanmosaik, som danner grundlag for udformning af et overfladesedimentkort. Efterfølgende er der gennemført visuelle verifikationer med ROV med tilhørende undervandsvideoer på 21 lokaliteter som grundlag for identifikation af de tilhørende naturtyper. For de tilknyttede naturtyper viser undersøgelserne at naturtype 1,2 og 3 alle er relateret til substrattype 1,2 og 3. Der er ikke registreret makroalgevegetation i området. Naturstyrelsen vurderer, at det formodentlig skyldes den relativ store vanddybde i området. Undersøgelserne viser, at overfladesedimentet i 84 % af indvindingsområdet er domineret af substrattype 1 (sand samt < 1 % grus og småsten) og med tydelige bølgeribber. Substrattype 2 (Sand, grus og småsten samt enkelte spredte større sten med op til maksimalt 10 % dækning) dækker 15 % af bunden i indvindingsområdet bortset fra meget små spredte forekomster af substrattype 3 (Sand, grus og småsten samt spredte større sten, % dækning), som dækker ca. 1 % af indvindingsområdet. Substrattype 3 er dog alene identificeret ved tolkningen af den akustiske kortlægning, men ikke verificeret ved ROVdykningerne. Den homogene sandbund har markante bølgeribber, der vidner om et kraftigt bølge- og strømklima. Der er ikke registreret biogene rev eller boblerev i det ansøgte indvindingsområde og den omkringliggende påvirkningszone. Det ansøgte område har ikke betydning som yngle- eller rasteområde for marsvin og er således ikke udpeget som vigtigt for bestanden af marsvin. Sæler yngler på land, hvor de er særligt følsomme for forstyrrelser. Samlet vurderes det i miljøredegørelsen, at den ansøgte indvindingsaktivitet ikke vil medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for de marine pattedyr i et omfang, der influerer på bestanden og udbredelsen i området. Vedrørende fisk og fiskeri vurderes det i miljøredegørelsen, at påvirkningen af indvindingen er fra mindre til ubetydelig. Miljøredegørelsen henviser til tidligere undersøgelser, der har vist, at fiskerne ikke har kunnet konstatere entydige forskelle i fangster ved genoptagelse af fiskeri allerede dagen efter sandindvinding. Vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder konkluderes det i miljøredegørelsen, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i marine Natura 2000-områder, Thyborøn Stenvolde (H256), der ligger ca. 9 km vest for området og Sandbanker ud for Thyborøn (H253), der ligger umiddelbart op af ansøgningsområdets påvirkningszone På kysten ud for det planlagte indvindingsområde findes to EFfuglebeskyttelsesområder. Det områder, der ligger nærmest indvindingsområdet, er F39, Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø, der befinder sig ca. 8 km stik øst 7

8 for indvindingsområdet. Dette fuglebeskyttelsesområde er udpeget på grundlag af forekomsterne af en række ynglende land- og kystfugle samt rastende ande- og vadefugle. Ingen af udpegningsarterne skønnes dog at forekomme i indvindingsområdet. Nord for F39, Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø ligger fuglebeskyttelsesområde F23, Agger Tange. Afstanden til indvindingsområdet er ca. 12 km. Af udpegningsarterne i området skønnes det i miljøredegørelsen, at det kun er splitterne, der evt. kan forekomme i ansøgningsområdet. Høringssvar m.v. Udkast til afgørelse har været i høring i perioden 28. maj 2015 til 25. juni Der er i forbindelse med høringen af ansøgningen modtaget følgende høringssvar: Kulturhistorisk Museer, Holstebro Kommune har den 28. august 2015 indsendt kommentarer til høringen. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George bemærker, at der ikke er registreret fund i side-scan sonar data, og har ingen indsigelse mod det planlagte arbejde. De bemærker dog at skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens 29 h. Danmarks Fiskeriforening har den 10. juli 2015 indsendt kommentarer til høringen. Danmarks Fiskeriforening bemærker i deres høringssvar, at det er afgørende, at tilladelser til forskellige aktiviteter i danske farvande ikke ødelægger områderne for andre brugere, der også har aktiviteter i og tæt på områderne. Ved råstofindvinding bør der især være fokus på, at områderne ikke for fremtiden direkte ødelægges for anvendelse til f.eks. fiskeri eller andre aktiviteter ved intensivt sugning i mindre områder af havbunden, hvilket signifikant kan ændre habitatet i negativ retning. Danmarks Fiskeriforening bemærker desuden, at der i tilladelserne bør fokuseres mere på, hvordan råstofferne indvindes samt, hvordan området vil se ud efter endt råstofindvinding. Danmarks Fiskeriforening noterer, at det skal tilstræbes, at områderne - hvis muligt - efterlades i en sådan stand, at f.eks. fiskeri i områderne ikke bliver umuliggjort ved forekomsten af større sugespor i området, der potentielt vil kunne tage årtier for naturen at jævne ud. Endvidere bemærker Danmarks Fiskeriforening, at ved råstofindvinding skal der sikres en dialog mellem råstofindvindere og fiskere, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt, så der tages hensyn til flest mulige interesser i de udlagte områder. Endeligt påpeger Danmarks Fiskeriforening, at der altid bør udarbejdes en VVM redegørelse for råstofaktiviteter, da de fysiske aktiviteter er utroligt voldsomme for områderne. Der bør udvikles et værktøj der bedre kan tage stilling til, om de forskellige råstofaktiviteter bør indeholde en VVM redegørelse for det specifikke område. Partshøring De indkomne høringssvar har været sendt i partshøring hos Kystdirektoratet i perioden 6. oktober til den 7. oktober Kystdirektoratet påpeger at det fremgår af miljøredegørelsen, at der vedrørende fisk og fiskeri vurderes at, at påvirkningen af indvindingen er fra mindre til 8

9 ubetydelig. Desuden påpeger Kystdirektoratet, at der i miljøredegørelsen henvises til tidligere undersøgelser, der har vist, at fiskerne ikke har kunnet konstatere entydige forskellige fangster ved genoptagelse af fiskeri allerede dagen efter sandindvinding. Kystdirektoratet noterer også i deres partshøringssvar, at de siden 2004 har haft nedenstående formulering med i udbudsmaterialet til kystfodringen på Vestkysten, dvs. det er et kontraktvilkår for entreprenøren: Før indvinding i et indvindingsområde begynder, skal entreprenøren kontakte fiskerne gennem de lokale fiskeriforeninger og orientere om arbejdet. Kystdirektoratet bemærker, at i deres nuværende kontrakt med Rohde Nielsen ( , med mulighed for forlængelse til 2019) blev teksten udarbejdet på engelsk og derfor står der i øjeblikket følgende om forholdet til fiskerne: Before work begins in a borrow area, the Contractor must inform in writing the port master in the nearest West Coast harbour, i.e. Hvide Sande, Thorsminde or Thyborøn about the work. Also, the Contractor must inform the fishermen about the work through the local fishermen's association. Afgørelse vedrørende VVM-pligt Som grundlag for afgørelsen har Naturstyrelsen i henhold til 1, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) vurderet, om den ansøgte indvinding i øvrigt må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed underlægges krav om gennemførelse af en VVM redegørelse. Naturstyrelsen har lagt de følgende relevante kriterier i bekendtgørelsens bilag 2 til grund for vurderingen. Projektets karakteristika Tilladelsen omfatter indvinding af op til i alt m³, dog højst mio. m³ pr. år. Tilladelsen er tidsbegrænset indtil 6. november Da den samlede indvinding vil være af begrænset omfang, og de direkte fysiske effekter på havbunden ikke vil strække sig udenfor områdets afgrænsning, og da sedimentspredningen i forbindelse med indvindingen vurderes at være meget lille og begrænset til selve indvindingsområdet og dettes umiddelbare omgivelser, vurderer Naturstyrelsen, at indvindingen ikke vil bidrage til akkumulerede effekter. Da der indvindes i naturlige råstofforekomster, produceres der ikke affald og frigøres eller produceres ingen forurenende stoffer ved indvindingen. Emissioner fra fartøjernes motorer vil være uden særlig betydning på grund af indvindingens begrænsede omfang. Der vurderes ikke at være særlig risiko for ulykker. Alle fartøjer er udstyret med AIS til overvågning af fartøjets bevægelser. Projektets placering Indvindingsområdet er placeret i Nordsøen ca. 8 km fra den Jyske Vestkyst. Resultaterne af miljøredegørelsen viser, at der i og omkring det ansøgte område ikke er registreret sårbare naturtyper i form af stenrev, huledannende rev, biogene rev eller boblerev. Overfladesedimenterne i området består altovervejende af finmellemkornet mobilt sand, med enkelte områder med mellem- grovkornet sand og grus. 9

10 Sammenfattende vurderer miljøredegørelsen og de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, at den påtænkte indvinding ikke vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på de nærmeste Natura 2000-områder. Miljøredegørelsen vurderer ligeledes, at den ansøgte råstofindvinding, der finder sted i et begrænset område og i et begrænset tidsrum, ikke vil medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for marsvin i en grad, der influerer på artens antal og fordeling i området. Støjniveauet vurderes ikke at adskille sig fra den øvrige skibstrafik i området og ikke at bidrage væsentligt til støjniveauet da indvindingen foregår ved jævn langsom hastighed. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Indvindingsområdet har en størrelse på ca. 6 km². Miljøpåvirkningen består dels af en afgravning af råstofressourcen i det ansøgte område, dels af en spredning af suspenderet sediment, der med afsæt i miljøredegørelsen vurderes at være ubetydelig udenfor indvindingsområdet. Resultaterne af den gennemførte kortlægning af naturtyper på havbunden og miljøredegørelsen viser, at substrattype 1 og 2 næsten er helt dominerende i det ansøgte område. Substrattyperne 3 indgår i et meget lille areal (ca. 1 %) i det sydøstlige hjørne af det ansøgte område. Der er ikke registreret stenrev, biogene rev eller boblerev, alle naturtype 4, i det ansøgte område. For at tilgodese en genindvandring af bundfauna i området, efter at indvindingen er ophørt, er der stillet vilkår om, at der skal efterlades et restlag på i gns. 1 m af det oprindelige bundsubstrat. I miljøredegørelsen konkluderes det, at den potentielle sedimentation udenfor indvindingsområdet vil være ubetydelig. Miljøredegørelsen vurderer ligeledes, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i de 2 nærmeste habitatområder H253 Sandbanker ud for Thyborøn og H256 Thyborøn Stenvolde. Det vurderes ligeledes at den ansøgte indvinding vil have en ubetydelig påvirkning på I forhold til de fuglearter, der er kendt fra indvindingsområdet, vurderer miljøredegørelsen at den planlagte råstofindvinding først og fremmest kan medføre reducerede fourageringsmuligheder for de fiskeædende arter under og umiddelbart efter gravearbejdet på grund af nedsat sigtbarhed i vandsøjlen. Desuden kan indvindingsfartøjets fysiske tilstedeværelse og støj forstyrre fuglene. Miljøredegørelsen vurderer, at det berørte indvindingsområde imidlertid kun udgør en meget lille del af det samlede areal, der udnyttes af relevante fuglearter, og at de øvrige potentielle påvirkninger fra indvindingsarbejdet således kun, vil have ubetydelig effekt på fuglene. Det vurderes desuden, at råstofindvindingen kun har en ubetydelig effekt på fuglearterne i de to nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområder Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø og Agger Tange. 10

11 Indvindingsaktiviteterne medfører støj fra fartøjet under indvinding og transport. Da området er beliggende ca. 8 km fra nærmeste kyst, er der ikke fastsat vilkår om støj fra de indvindingsfartøjer, der benyttes i området. Området ligger ikke i nærheden af kendte eller udpegede kerneområder for marsvin, og den ansøgte indvinding vurderes derfor ikke at medfører forstyrrelser eller forringe fourageringsforholdene for marsvin i en grad, der influerer på artens antal eller fordeling i området. Heller ikke for spættet sæl vil indvinding i området have betydende effekt på arternes livsgrundlag. Indvindingen i området vurderes heller ikke at have nogen væsentlig påvirkning i Natura 2000-område nr. 219, Sandbanker ud for Thyborøn der ligger ca. 600 m vest for det ansøgte indvindingsområde. Sejladsmæssige forhold Med hensyn til det generelle forhold vedrørende arbejder på havbunden forudsættes, at tilladelseshaver efterlever gældende retningslinjer fra Søfartsstyrelsen vedrørende arbejder på havbunden. Sammenfattende vurdering Naturstyrelsen har samlet vurderet, at indvindingen kan gennemføres uden, at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet, og uden at der vil ske en væsentlig påvirkning af de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nævnte Natura 2000-områderne. Naturstyrelsen har ligeledes vurderet, at den ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig negativ effekt på antallet og fordelingen af marsvin og sæler i farvandsområdet. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, at indvindingsaktiviteten ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på de arter af havfugle, der er registreret i området. Naturstyrelsen har ligeledes vurderet, at indvinding i det ansøgte område kan gennemføres uden væsentlig gener for fisk og fiskeri. Naturstyrelsen vurderer således at den ansøgte aktivitet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke underlægges en VVM-redegørelse. Naturstyrelsen har ud fra en samlet vurdering af de forsyningsmæssige og udnyttelsesmæssige forhold meddelt tilladelse til indvinding af op til m3 i alt og op til m³ om året i det ansøgte område frem til den 6. november Begrundelse for afgørelsen Naturstyrelsen har til grund for sagens afgørelse lagt vægt på ansøgning fra Kystdirektoratet dateret den 14. november 2013, bilagt miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. ansøgningen og VVM-redegørelse for indvinding af sand til kystfodring, Orbicon oktober 2013 samt rapporten fra GEUS Geologisk kortlægning af Vestkysten. Regionalgeologisk tolkning af kystzonen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Udført for Kystinspektoratet i 1998 og Revideret udgave. Naturstyrelsen har til grund for sagens afgørelse også lagt vægt på høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening i forbindelse med høring af ansøgning og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE, Thyborøn. 11

12 Danmarks Fiskeriforening påpeger i deres høringssvar, at ved råstofindvinding bør der især være fokus på, at områderne ikke for fremtiden direkte ødelægges for anvendelse til f.eks. fiskeri eller andre aktiviteter ved intensivt sugning i mindre områder af havbunden, hvilket signifikant kan ændre habitatet i negativ retning. Naturstyrelsen bemærker, at der ved ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på havet stilles krav om kort over øvrige erhvervsinteresser i området, herunder fiskeriinteresser samt krav om beskrivelse af indvindingens mulige virkninger på fiskeri. Naturstyrelsen bemærker desuden, at miljøredegørelsen konkludere, at påvirkningen af indvindingen vil være begrænset både areal- og tidsmæssigt, hvilket vil betyde, at virkningen på fisk er mindre, lokal og af kort varighed. Miljøredegørelsen nævner ikke fiskeri som værende potentielt påvirket af indvindingen. Naturstyrelsen vurderer, at det ansøgte område ikke ligger i umiddelbar nærhed af kendte fiskepladser for tobis og det vurderes generelt, at den ansøgte indvindingsaktivitet kun i ubetydeligt og midlertidigt omfang vil påvirke fisk og fiskeri. Danmarks Fiskeriforening bemærker desuden, at der i tilladelserne bør fokuseres mere på, hvordan råstofferne indvindes samt, hvordan området vil se ud efter endt råstofindvinding. Danmarks Fiskeriforening noterer, at det skal tilstræbes, at områderne - hvis muligt - efterlades i en sådan stand, at f.eks. fiskeri i områderne ikke bliver umuliggjort ved forekomsten af større sugespor i området, der potentielt vil kunne tage årtier for naturen at jævne ud. Naturstyrelsen bemærker at for at tilgodese rekoloniseringen af bundfauna og derved potentiel fiskeføde i området, har Naturstyrelsen stillet vilkår om, at der efter endt indvinding skal efterlades et restlag af det indvundne råstof (substrattype 1 og 2) på i gennemsnit 1 meters tykkelse, jf. vilkår 2.2. Desuden er der stillet vilkår om, at indvindingen kun må ske ved slæbesugning jf. vilkår 2.1. Envidere bemærker Danmarks Fiskeriforening, at ved råstofindvinding skal der sikres en dialog mellem råstofindvindere og fiskere, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt, så der tages hensyn til flest mulige interesser i de udlagte områder. Naturstyrelsen opfordrer Kystdirektoratet til, at gå i dialog med fiskere inden indvindingen startes, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt. Naturstyrelsen henviser desuden til Kystdirektoratets bemærkning i partshøringssvaret vedr. kontraktvilkår for entreprenøren Før indvinding i et indvindingsområde begynder, skal entreprenøren kontakte fiskerne gennem de lokale fiskeriforeninger og orientere om arbejdet. Endeligt påpeger Danmarks Fiskeriforening, at der altid bør udarbejdes en VVM redegørelse for råstofaktiviteter, da de fysiske aktiviteter er utroligt voldsomme for områderne. Der bør udvikles et værktøj der bedre kan tage stilling til, om de forskellige råstofaktiviteter bør indeholde en VVM redegørelse for det specifikke område. Jf. afsnittet Afgørelse vedrørende VVM-pligt vurderer Naturstyrelsen, at den ansøgte aktivitet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke underlægges en VVM-redegørelse. 12

13 Naturstyrelsen bemærker desuden, at der ikke er ansøgt om råstofindvinding på mere end 1 mio. m³ pr. år eller på mere end 5 mio. m³ i alt eller i internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder), jf. bekendtgørelse nr af 12. december Naturstyrelsen har ved afgørelse om tilladelse til indvinding i området lagt vægt på, at området kun indeholder meget begrænsede arealer med naturtyperne 3 og ingen arealer med naturtype 4, at indvindingsaktiviteten ikke vil have nogen væsentlig negativ påvirkning på internationale beskyttelsesområder og de arter eller naturtyper områderne er udpeget for, at indvindingsaktiviteten tilsvarende ikke vil have nogen væsentlig negativ påvirkning på eventuelle havpattedyr i området herunder specielt bilag IV-arten marsvin og endelig at indvindingsaktiviteten ikke vil have nogen væsentlig negativ påvirkning på havfugle og fisk herunder fiskeri i området. Naturstyrelsen tager høringssvaret fra Kulturhisoriske Museer til efterretning. I umiddelbar nærhed af indvindingsområdet ligger habitatområde H253 Sandbanker ud for Thyborøn og H256 Thyborøn Stenvolde. Naturstyrelsen vurdere ikke at indvindingen i området vil have nogen væsentlig påvirkning på habitatområde H253 Sandbanker ud for Thyborøn og på udpegningsgrundlaget. Indvindingsområdet er afgrænset af en påvirkningszone og ligger uden for habitatområdets afgrænsning. Ca. 9 km vest for ansøgningsområdet findes habitatområde H 256 Thyborøn Stenvolde. Naturstyrelsen vurderer på grund af afstanden, at indvindingen i området ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på habitatområde 256 Thyborøn Stenvolde og på udpegningsgrundlaget. De nærmeste fuglebeskyttelsesområder ligger på kysten ca. 8 km øst for det ansøgte område. Ingen af arterne på de to fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag skønnes at forekomme i nævneværdigt omfang i det ansøgte område, og Naturstyrelsen vurderer derfor at de ikke vil blive påvirket af indvindingsaktiviteten. Det ansøgte område har ikke betydning som yngle- eller rasteområde for marsvin og er således ikke udpeget som vigtigt for bestanden af marsvin. Sæler yngler på land, hvor de er særligt følsomme for forstyrrelser. Samlet vurderes det af Naturstyrelsen, at den ansøgte indvindingsaktivitet ikke at medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for de marine pattedyr i et omfang, der influerer på arternes udbredelse i området. Naturstyrelsen vurderer samlet, at indvindingen kan gennemføres, uden at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet. Naturstyrelsen vurderer således, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), at indvindingen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og der er derfor ikke krav om en vurdering efter bekendtgørelsens 7, stk. 2. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, at indvindingen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b. 13

14 Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. naturbeskyttelseslovens 29 a, at indvindingen ikke vil indebære forsætlig forstyrrelse af arter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, med skadelig virkning for arten eller bestanden eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven. Naturstyrelsen vurderer endelig, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i lovens 3. Naturstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. råstoflovens 3, meddelt tilladelse til indvindingen. Klagevejledning Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens 26, stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens 26 a, stk. 1 og 2. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 5. november Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Der logges på eller som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Med venlig hilsen Thomas Behrendt Klinggaard

15 Bilag 1 15

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme.

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Til borgmesteren: Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Tillykke! Som det fremgik af vores mail

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Limfjordsrådets Sekretariat Niels Erik Vedel Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Kystdirektoratet J.nr. 16/02538-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til niels.vedel@aalborg.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Kystdirektoratet J.nr. 16/03025-14 Ref. Anni Lassen 28-11-2016 Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med oprenset sediment

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tlf. 4598455000 post@frederikshavn.dk Naturbeskyttelse 7321-00063 Ref. jimho Den 7. september 2016 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets 1 - Landzonetilladelse, hestebokse - Dalbyovervej 44, Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-93-16 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-07-2016

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Kystdirektoratet J.nr. 16/02576-17 Ref. Peter Lomholt Langdahl 30-08-2016 Sendt på mail til jakob.jensen@brk.dk Tilladelse til ny

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013 NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc Christian Hans Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00035 Ref. thobk 10. juni 2013 Sendt til: soematerialer@ncc.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere