Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv"

Transkript

1 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som Chef for Kultur, planlægning og erhverv Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 SYDDJURS KOMMUNE 2 STILLINGEN 3 PROFILEN 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 6 TIDSPLAN 7 1. Indledning I forbindelse med at stillingen som afdelingschef for Plan, udvikling og kultur blev ledig pr. 1. januar 2014, har direktionen og ledelsen indenfor det tekniske område vurderet behovet for at ændre på indholdet i nuværende chefportefølje. Med nogle få ændringer i bl.a. stillingsbetegnelsen opslås en afdelingschefstilling for Kultur, planlægning og erhverv, som nu ønskes besat. Syddjurs Kommunes HR afdeling og nedenstående ansættelsesudvalg vil i samarbejde forestå rekrutteringsopgaven og udvælgelsen af den nye afdelingschef. Ansættelsesudvalget består af: Poul Møller, direktør Arne Gynther, chef for Vej & Ejendomme Christen Frost, leder af Syddjurs Musikskole Britt Raaberg Mogensen, teamleder Byggeri Frank Reeckmann, koordinator Kultur Randi Sandholm, medarbejder Plan Grete Kristensen, medarbejder Byggeri 1

2 Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med kommunens HR afdeling at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til direktør Poul Møller, der har ansættelseskompetencen. Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisationen, og er på møde i ansættelsesudvalget den 19. marts 2014 besluttet som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Interesserede kan kontakte direktør Poul Møller på tlf for en fortrolig drøftelse af muligheder i og vilkår for stillingen. Ansøgningsfristen udløber mandag den 14. april 2014, kl Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune, der har knap indbyggere, er en udpræget bosætningskommune med en enestående natur, attraktive bolig- og erhvervsområder og kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet. Syddjurs Kommune er en kommune i udvikling, og hvert år vælger mange familier og virksomheder at flytte hertil. Kommunens helt unikke værdier er de aktive borgere, de mange bysamfund, naturen og nærheden til storbyen Aarhus. Syddjurs er en familievenlig kommune med gode muligheder for børn og unge. Kommunen har forskellige pasningsformer, fremtidssikrede skoler og uddannelsesmuligheder samt mange spændende kultur- og fritidstilbud. Her er nye spændende boligformer, et varieret handelsliv, levende landsbyer og foreningsliv, et aktivt lokaldemokrati, moderne erhvervs- og udviklingspark, et varieret udbud af job for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, god infrastruktur og let adgang til storbyen og dens mange muligheder. 2.1 Direktion og chefgruppe Syddjurs Kommune er organiseret med en direktion bestående af to direktører foruden kommunaldirektøren. Der er fire tværgående stabe foruden otte afdelinger, som er opdelt i driftsområder. Den overordnede organisation fremgår af bilag 1. Der er vedtaget en organisationsændring, som indebærer, at direktionen er reduceret fra fire til tre direktører. Dette er sket med henblik på at styrke direktionens samlede strategiske funktion i organisationen og nedtone direktionens mere sektororienterede arbejde i 2

3 forhold til de administrative områder/chefområder, som direktørerne har haft som referenceområder. I tremandsdirektionen vil direktørerne stadig være referencedirektør for et antal stabs- og afdelingschefer samt være ansvarlige for betjeningen af byrådet og de politiske udvalg, men rollen både i forhold til chefniveauet og i det politiske udvalgsarbejde vil udvikles i tæt samspil mellem direktion, stabs- og afdelingschefer samt de enkelte udvalg og det samlede byråd. Kommunens administration er fysisk placeret på adresser i Rønde, Ebeltoft og Hornslet. Direktionen og det tekniske område har til huse på rådhuset i Ebeltoft. Det er besluttet at samle administrationen på to adresser, nemlig i Ebeltoft og Hornslet. Der er afsat midler til at gennemføre de nødvendige ombygninger, og denne proces er netop påbegyndt. Som afdelingschef for Kultur, planlægning og erhverv vil man indgå i en chefgruppe, som samarbejder om opgaveløsning på tværs af afdelingerne inden for det tekniske område samt i relation til de øvrige afdelinger i kommunens administration. Chefgruppen inden for det tekniske område består af i alt 3 ledere samt referencedirektøren. Afdelingschefen er desuden medlem af kommunens strategiske lederforum, der består af 3 direktører og 12 chefer. 3. Stillingen 3.1 Organisering af afdelingen for Kultur, planlægning og erhverv Afdelingen for Kultur, planlægning og erhverv er én af afdelingerne under det tekniske område i Syddjurs Kommune. Det tekniske område skal opleves som en samlet enhed. Vi søger at skabe den optimale struktur for opgaveløsning kendetegnet ved god service og høj kvalitet, derfor arbejder vi ud fra et princip om en dynamisk struktur med mulighed for tilpasning af organisationen. Organiseringen inden for det tekniske område i sin helhed fremgår af bilag 2. Afdelingen for Kultur, planlægning og erhverv beskæftiger p.t. i alt 32 medarbejdere fordelt på 14 medarbejdere i Team Byggeri, 7 i Kultur, 6 i Planlægning, 2 i Erhverv samt 3 eksterne institutionsledere. Nedenstående figur viser afdelingens organisering med angivelse af de hovedopgaver, som de forskellige teams løser. Som det fremgår af figuren er der én teamleder, nemlig for Team Byggeri, mens de øvrige teams ligger direkte under afdelingslederen. Det daglige 3

4 ledelsesansvar for henholdsvis Bibliotek og Musikskole ligger hos de to eksterne aftaleholdere. 3.2 Opgaven Som chef for Kultur, planlægning og erhverv bliver du chef for den samlede afdeling. Chefen er direkte personalechef for medarbejderne i hhv. planlægning, erhverv og kultur og leder for teamlederen i Team Byggeri. Du har desuden ledelsesansvar for aftaleholderne for to decentrale institutioner, henholdsvis musikskole og bibliotek. Du forventes at have interesse for og holdning til samtlige fagområder, som stillingen omfatter. 4

5 Afdelingschefen bliver chef for en række centrale drifts- og udviklingsenheder. Det vil være en essentiel opgave, at sikre, at der også fremadrettet leveres sikker drift med høj kvalitet i overensstemmelse med almindelig efterspørgsel og de servicemål, der udformes for områderne. En væsentlig opgave som chef for den nye afdeling er endvidere at få udnyttet og udviklet de tværfaglige potentialer, der er til stede i afdelingens forskellige faggrupper samt at få etableret relevant samarbejde med fagområderne med henblik på at servicere dem i udførelsen af deres kerneopgaver. Du skal se muligheder for tværgående opgaveløsning, skabe fælles forståelse for afdelingen som en helhed og om muligt realisere de potentielle synergier, der ligger i en afdeling med den givne mangfoldighed. Som afdelingschef for Kultur, planlægning og erhverv har du en spændende opgave med at udforme politikker, strategier og planer inden for fagområdet. Du får hermed en central rolle i forhold til betjening af flere politiske udvalg, idet kultur- og plansager behandles af udvalget for Plan, udvikling og kultur (PUK), bygge- og landzonesager behandles af udvalget for Natur, teknik og miljø (NTM) mens erhvervssager behandles i Økonomiudvalget (ØK). Der henvises til bilag 3 for en uddybning af afdelingens opgaveportefølje. 3.3 Succeskriterier for afdelingschefen Som afdelingschef bærer du ansvaret for, at målsætningerne i afdelingens årlige udviklingsaftale med direktionen bliver indfriet og at det aftalte afdelingsbudget bliver overholdt. Du skal som leder endvidere bidrage til, at Syddjurs Kommune når de fælles mål om øget produktivitet, digitalisering og mindre sygefravær. Du vil overordnet blive vurderet på din evne til: At implementere og fastholde en servicekultur i hele afdelingen At styrke dialogen med borgere og virksomheder At skabe sammenhæng, helhed og overblik At de formulerede servicemål nås Eksempler på opgaver, der skal løses på kort sigt, er implementering af Kommuneplan 2013 samt koordinering og udarbejdelse af planstrategi, bosætningsstrategi og kulturpolitik. På lidt længere sigt vil du blive vurderet på sin evne til at udmønte byrådets visioner i forhold til udvikling af kultur, planlægning og erhverv i Syddjurs Kommune, som de bl.a. er 5

6 formuleret i kommuneplanen, kulturpolitikken, erhvervshandlingsplanen og forskellige sektorpolitikker m.v. 4. Profilen I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på erfaringsbaggrunden og - ikke mindst - på de ledelsesmæssige og personlige kompetencer: Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund Akademisk uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer Lederuddannelse, f.eks. diplomlederuddannelse Solid faglig baggrund inden for et eller flere af afdelingens kompetenceområder Har skabt og kan dokumentere gode resultater med strategisk ledelse i en politisk styret organisation Ledelseserfaring som personaleleder og leder af ledere Ledelsesmæssige og personlige kompetencer Tydelig kommunikation og formidling i skrift og tale Gennemslagskraft og drive - inspirerer og skaber følgeskab Tillidsvækkende og god til relationer, samarbejde og forhandling En involverende og delegerende lederstil - tillidsbaseret ledelse Nysgerrig, vidende og kreativ - også i forhold til ny teknologi Superviserende og faciliterende Politisk tæft og analytiske kompetencer Evne til at skabe udvikling og innovation Økonomisk flair med sigte på sikker drift 5. Ansættelsesvilkår Udgangspunktet for aflønning er trin 51 + kr i årligt grundbeløb svarende til en årsløn på kr ,78 pr. 1. oktober 2013 niveau. Hertil kommer pension. 6

7 6. Tidsplan : Ansøgningsfrist udløber kl : Ansættelsesudvalget gennemgår de indkomne ansøgninger og foretager en udvælgelse af relevante ansøgere til den første samtalerunde : Første samtalerunde kl Efter samtalerne udvælger ansættelsesudvalget de bedst egnede (typisk 2-3) kandidater til at gennemgå HR s ledervurdering inden den afsluttende 2. samtale : HR gennemfører ledervurdering af de udvalgte kandidater. Formålet med ledervurderingen er at vurdere kandidaternes erfaring og personlige forudsætninger for at fungere og præstere, som det efterspørges i stillingen og i organisationen. Kandidaterne gives tilbagemelding om HR s vurderinger. Der indhentes referencer efter aftale med kandidaten : 2. samtalerunde og rapportering fra HR kl HR rapporterer den enkelte kandidat for ansættelsesudvalget forud for mødet med kandidaten. Efter aftale med ansættelsesudvalget udarbejdes en opgave til kandidaterne, som besvares ved den afsluttende samtalerunde. Efter den afsluttende samtalerunde afgiver ansættelsesudvalget indstilling til direktøren, der har ansættelseskompetencen : Tiltrædelse 7

8 Poul Møller Direktør, Ref.: Plan, udvikling, kultur, natur, miljø, veje, trafik, byggeri og ejendomme. HR og digitalisering. Direktionssekretariatet, borgerservice og IKT Familie, skoler, dagtilbud, direktionssekretariat, borgerservice og IKT Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, budget og regnskab Jørgen Andersen Direktør, Ref.: Ældre, sundhedsfremme, social og voksenhandicap, beskæftigelsesområdet. Familier, skoler, dagtilbud. Tværgående stabe HR og digitalisering Eva Due Borgerservice og direktionssekretariatet Brian Slot Økonomi Budget - Tommy Pedersen Regnskab - Ejvind Iversen Afdelinger - driftsniveau Plan, byg, udvikling og kultur NN Veje og ejendomme Arne Gynther Natur og miljø Morten Hundahl Ældre og Sundhedsfremme Ingelise Juhl Beskæftigelse, social- og voksenhandicap Hanne Beyer Familie Christina Kaae Simonsen Skole Marit Aasland Dagtilbud Kenneth E. Petersen Biblioteket Elsebeth Kirkebæk Natur- og vejservice Bo Worsøe Sundhedsteamet Marianne Kirkegaard Socialcenteret Søren Møller Petersen Visitation og hjælpemidler Jytte Dalgaard Familieværket Johannes Thorst 11 Skoler Marienhoffskolen Birgitte Agersnap Pindstrupskolen Hans Henrik Dupont Dagplejen Susanne Baun Christensen Musikskolen Christen Frost Tandplejen Karen Thagaard Ældreplejen 2 plejeområder Birgitte Dam Antonsen (Vest) Birgitte Nielsen (Øst) Køkken og madservice Birgit Kannegård Projektcenter Henrik Rudolph Misbrugscenter Djursland Dorthe Malling Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud Uffe Thomsen Sundhedsplejen Poula Stensgaard PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) Jacob Vardrup Familierådgivningen Jane Røhl Kolind Centralskole Morten Fjord Ådalsskolen Gitte Gaml Thorsager Skole Lisbeth Munksgaard Mørke Skole Annie Wernblad Rønde Skole Torben Rennum Madsen Hornslet Skole Bitter Langebjerg Rasmussen 27 daginstitutioner Træning og aktivitet Ambulant genoptræningscenter - Karen Jensen Rehab Syddjurs Hanne Kaagaard Fysisk/psykisk handicap Jan Saabye Jobcenteret Bine Jenshøj Specialrådgivningen Linda Klingenberg Døgnformidlingen NN Rosmus Skole Lars Robdrup Ebeltoft Skole Lars Lau Frederiksen Molsskolen Claus Peter Olesen Vedligeholdende træning og aktivitet Jette Skriver Ydelseskontoret Annette Kjær Dueholm UU Ungdommensuddannelses-vejledning Per Søjmark Ungdomsskolen Anders Lind Syddjurs Kommune Organisationsdiagram Marts 2014

9 Poul Møller Direktør, Ref.: Plan, udvikling, kultur, natur, miljø, veje, trafik, byggeri og ejendomme. HR og digitalisering. Direktionssekretariatet, borgerservice og IKT Miljø Morten Hundahl Kultur, Planlægning og Erhverv NN Veje og Ejendomme Arne Gynther Teamleder Hanne Henriksen Teamleder Susanne Kornvig Teamleder Britt Raaberg Hjortshøj Mogensen Biblioteket Elsebeth Kirkebæk Musikskolen Christen Frost Teamleder Steen Daugaard Natur- og vejservice Bo Worsøe Landbrug Miljøgodkendelser Anmeldelser Tilladelser Tilsyn Klagersager Vandløb Spildevand Klimatilpasning Vandløbsforvaltning Vandløbspleje Vandplaner Varmeprojekter Virksomheder Miljøgodkendelser Anmeldelser Tilladelser Miljøvurdering og VVM Affald Jordforurening Tilsyn Byggeri og landzone Byggetilladelser Anmeldelse af byggeri Landzonetilladelser Skovbyggelinje Bevaringsudvalget Planlægning Planstrategi Kommuneplan Bosætningsstrategi Lokalplanudarbejdelse By- og områdefornyelse Team Ejendomme Ejendomsvedligehold Energistyring og overvågning Forbrugsafgifter Vedligehold af udenomsarealer Ejendomsadministration Team Veje og Trafik Trafikplanlægning Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Hyrevogne Vej- og vintervedligehold Byggemodning Natur Naturforvaltning Tilsyn Naturpleje Fredninger Naturplaner Grundvand Vandforsyning Grundvandsbeskyttelse Tilsyn Jordvarme Råstoffer Servicegruppen BBR Post og kommunikation Statistik og ledelsesinformation Arkiv Kultur Kultur Fritid Naturformidling Folkeoplysning Erhverv Politikformulering på erhvervsområdet Erhvervsservice Dialog og partnerskaber med virksomheder m.v. Business Region Aarhus Bilag 2 Organisering af det tekniske område, marts 2014

10 Bilag 3. Opgaver i Kultur, planlægning og erhverv Planlægning Planstrategi (med karakter af udviklingsstrategi) og anden overordnet politikformulering Kommuneplan Lokalplanudarbejdelse Overordnet infrastruktur- og byplansamarbejde Overordnet områdeudvikling (herunder for landområderne) Strategisk byudvikling By- og områdefornyelse Overordnede strategiske udviklingsprojekter Bosætningsstrategi Befolkningsprognose og boligbyggeprogram Analyse, dokumentation og evaluering Rådgivning af direktion, borgmester, udvalg og Byråd Byggeri Byggetilladelser Anmeldelse af byggeri Dispensation fra lokalplan Landzonetilladelser Skovbyggelinje Ejendomsavancebeskatning Udstykningserklæringer Bevaringsudvalget BBR Statistik og ledelsesinformation Erhverv Politikformulering på erhvervsområdet Videreudvikling af Syddjurs Kommune som en erhvervsvenlig kommune Erhvervsservice Turismeudvikling Business Region Aarhus-samarbejde samt øvrige relevante kommunale samarbejder

11 Regional udvikling og generel interessevaretagelse i forhold til andre kommuner, region, stat mm. Dialog og partnerskaber med virksomheder, interesseorganisation, uddannelsesinstitutioner, borgere mm. Internationale samarbejder Kulturby 2017-opgaver med relevans for området LAG-samarbejdet Tværgående rådgivning Administration af udviklingspuljen Betjening af borgmester, udvalg og direktion Kultur Kulturkommune Aarhus Kulturhovedstad Regional Styregruppe mv. Kulturring Østjylland - Styregruppe og arbejdsgrupper Nationalpark Mols Bjerge, Naturstyrelsen etc., Naturcenter Syddjurs Bibliotek Kulturskole Arkiver Museer, biografer og kulturhuse Aktivitetshuse Egnsteater Forsamlingshuse Børnekultur Frivilligt socialt arbejde Foreningssamrådet Voksenundervisning Fritidsfaciliteter Legepladser

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere