Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb"

Transkript

1 Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Inspirationskatalog med Dokumenterede, Erfaringer, Eksempler og Redskaber - Til lægesekretærer og ledere på sygehusafdelinger Side 1

2 Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Inspirationskatalog med Dokumenterede, Erfaringer, Eksempler og Redskaber - Til lægesekretærer og ledere på sygehusafdelinger Forfatter: Jesper Buchholdt Gjørup, tlf Med hjælp fra: Louise Rosendahl Iversen og Søs Malherbes Jensen Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Publikationsnr. (skal indsættes) Center for Kvalitetsudvikling, 2010 Side 2

3 Introduktion Er du leder eller lægesekretær på et hospital i Region Midtjylland? - så henvender dette katalog sig til dig. Kataloget kan formentlig og forhåbentlig også inspirere andre i det danske sundhedsvæsen, som har til opgave at bidrage til effektive arbejdsprocesser på hospitalerne. Lægesekretærens profession er i stærk udvikling. Særligt udviklingen inden for sundheds-it betyder, at lægesekretærens opgaver allerede har ændret markant karakter. Der er tale om en glidning fra at være hjælpefunktion til i langt højere grad at varetage selvstændige ansvarsområder inden for dokumentation, kvalitetssikring af blandt andet de elektroniske patientsystemer, samt patientforløbskoordination (Fabricius 2008). Udgangspunktet for dette katalog er fem grundlæggende antagelser: 1. Lægesekretærer er vigtige nøglepersoner for at sikre de gode, effektive og sikre patientforløb og effektive administrative arbejdsprocesser på sygehusafdelinger. 2. Der har i mange år været fokus på at effektivisere arbejdsprocesser på sygehusafdelingerne. Allerede i 1980 erne blev produktivitet sat på dagsordenen. (se fx Grønnegård Christensen 1984). Og kravet om produktivitet og effektivisering er stadig meget aktuelt. Manglen på uddannet personale, stramme offentlige budgetter, EPJ og befolkningens behov og forventninger er blot nogle af grundene til dette. 3. Alle lægesekretærer og ledere på sygehuse har erfaringer med at ændre arbejdsgange for at forbedre opgaveløsningen. Katalogets tema har i årevis været et vigtigt fokusområde for alle ledende sekretærer. Og mange har skrevet og talt om emnet før. For mange i målgruppen vil mange af forslagene i dette katalog derfor ikke være ny viden. 4. Mange afdelinger har erfaringer med mange relevante forbedringsmuligheder. Men det er nok de færreste afdelinger, som systematisk har vurderet, afprøvet og eventuelt implementeret alle de tiltag, der nævnes i dette katalog. Der er et behov for at fremskynde spredning af god praksis. (Juul 2007, Fraser 2008) 5. Kvalitetsudvikling og effektiviseringer er organisatoriske processer, som primært foregår lokalt på den enkelte arbejdsplads. Det kan både ske ved at personalet på en afdeling selv finder på noget helt nyt og ved at personalet adopterer, afprøver, tilpasser og implementerer andres idéer. Der kan være gode grunde til at nogle forandringstiltag ikke er implementeret og/eller ikke har ført til forbedringer. Måske passer tiltaget ikke med infrastrukturen og/eller særlige lokale forhold (se fx Andersen-Gäre 2008, Vinge og Knudsen 2003). En stor del af de administrative processer involverer flere faggrupper. Lægesekretærers effektivitet og produktivitet er også et resultat af samspillet med læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. Og dermed af andre faggruppers adfærd og beslutninger. Side 3

4 Læs mere om baggrunden for kataloget bagerst i kataloget. Dette inspirationskatalog indeholder en række forslag, som andre har fundet nyttige. De idéer vi har valgt at medtage er ikke nye, men afprøvede. Det er ikke sikkert alle forslagene virker hos jer. Måske har I allerede afprøvet de fleste af dem. Måske skal I give dem en chance til, hvis de ikke virkede. Idéerne skal afprøves og tilpasses de lokale udfordringer og vilkår Lav jeres egen liste over relevante idéer til forbedringstiltag på baggrund af en vurdering af jeres aktuelle situation og udfordringer. Det bedste resultat opnås formentlig ved at kombinere en række af forslagene Måske har I selv nogle bedre idéer, som fortjener at blive prøvet af og spredt til andre afdelinger. Del jeres erfaringer, så andre kan få glæde af dem: Skriv selv artikler Brug de eksisterende vidensdelingsdatabaser på internettet Kontakt en journalist fra Kommunikationsafdelingen Giv et praj til Center for Kvalitetsudvikling I er meget velkomne til at kontakte Center for Kvalitetsudvikling, hvis I vil have hjælp til at arbejde med kataloget eller har kommentarer eller spørgsmål. God fornøjelse! Henvisninger til andre afsnit er markeret med fed og understregning). Kataloget er baseret på en række især skriftlige - kilder. Tidligere udkast til kataloget er gennemlæst og kommenteret af cirka 20 ledende lægesekretærer. Tak til alle bidragsydere! Katalogets opbygning Introduktion Konkrete forslag/idéer/indsatsområder Mere om baggrunden for kataloget Om uskrevne journalnotater Litteraturliste Kontaktoplysninger: Hvor kan I få hjælp? Side 4

5 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 OM AT ARBEJDE MED PRODUKTIVITET, KVALITETSUDVIKLING OG EFFEKTIVISERING 6 Adoption af andres gode praksis 8 Arbejdsgangsanalyser 9 Booking og arbejdstidsplanlægning 10 Digitalisering og EPJ 11 Distancearbejde 12 Eliminer spild 13 Forskudte arbejdstider 14 Fysisk indretning af arbejdspladsen 15 Lean Light 16 Målstyring 17 Netværksdannelse, der understøtter vidensdeling 18 Opgaveflytning 19 PDSA-test 20 Projektorganisering 21 Standardisere arbejdsprocesser 22 Systematisering af hvor ting er (5 S) 23 Talegenkendelse (TGK) 24 Tavlemøder 25 Teamorganisering 26 Tidsstudier 27 Tænk Anderledes 28 Vidensdeling og kompetenceudvikling 29 BAGGRUND, PROBLEMANALYSER OG ANDRE OVERVEJELSER 30 Hvorfor er uskrevne patientjournalnotater et problem? 31 Hvorfor opstår der bunker af uskrevne patientjournalnotater? 31 Eksempler på problemer undervejs i journaliseringsarbejdsprocessen 32 Kan lægesekretærers produktivitet måles? 32 Problemer, årsager og løsninger er lokale 33 Sammenhængen mellem problemer, årsager, løsninger og idékataloget 34 Andre relevante indsatsområder, som vi ikke har beskrevet i dette katalog: 35 LITTERATUR OG INFORMANTER ANVENDTE KILDER 36 HVAD KAN CENTER FOR KVALITETSUDVIKLING TILBYDE AF KONSULENT-HJÆLP? 43 Side 5

6 Om at arbejde med produktivitet, kvalitetsudvikling og effektivisering Produktivitet handler om at få løst flest mulige opgaver for færrest mulige ressourcer. Effektivitet handler om at nå de mål, der er for opgaveløsningen. Kvalitetsudvikling handler på sygehusene om løbende at forbedre opgaveløsningen og målrette ressourcerne til gavn for patienterne, og om at specificere og arbejde i overensstemmelse med anerkendte faglige og organisatoriske standarder. Bestræbelser på at forbedre produktivitet og effektivitet er således en del af den løbende kvalitetsudviklingsopgave. Effektivisering, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og kompetenceudvikling er fire sider af samme sag nemlig bestræbelserne på at forbedre virksomheden - og det handler i høj grad om ledelse. I Center for Kvalitetsudvikling har vi gode erfaringer med at bruge Forbedringsmodellen (Nolan 1996), som redskab til løbende forbedringer. Nolan m.fl. anbefaler med andre ord, at man i al forbedringsarbejde stiller sig selv følgende spørgsmål: 1) Hvad ønsker vi at opnå? 2) Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 3) Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? Herudover anbefaler modellen, at man afprøver forbedringstiltag, inden man implementerer dem ved at benyttes de såkaldte PDSA-test. Vores forslag er, at I benytter dette Inspirationskatalog som hjælp til at besvare spørgsmål 3, og vi beskriver kort adoption af andres gode praksis som et fokusområde i forbedringsarbejde. Side 6

7 Samtidig har vi valgt at gøre spørgsmål 1 og 2 og PDSA-test til idéer/forslag i kataloget, da mål, målinger og PDSA-test i sig selv kan bidrage til at fremme produktivitet, effektivitet og kvalitetsudvikling. Nolans bog The Improvement Guide indeholder i øvrigt en lang række principielle forbedringsidéer ( chance koncepts ), som kan supplere de forslag, som præsenteres i dette katalog. Vi har valgt at præsentere en række forslag og idéer til forbedringstiltag. De præsenteres i alfabetisk rækkefølge, men er for overblikkets skyld også grupperet her i en række overordnede organisatoriske områder: Indsatsområder i dette katalog Digitalisering (EPJ mm) Fysisk indretning af arbejdspladsen Talegenkendelse Arbejdstidsplanlægning Distancearbejde Forskudte arbejdstider Kompetenceudvikling Opgaveflytning Projektorganisering Teamorganisering Arbejdsgangsanalyser Eliminere spild Flow Lean Light Målstyring Oprydning og systematisering (5S) PDSA-test Standardisering af arbejdsprocesser Tavlemøder Tidsstudier Adoption Tænk Anderledes Organisatoriske håndtag Tekniske løsninger Personaleledelse Produktionsplanlægning og styring ved hjælp af Lean-inspirerede metoder og fokusområder Innovation Spredning Side 7

8 Adoption af andres gode praksis Spredning af god praksis (Fraser 2007) eller vidensspredning (www.regioner.dk) forudsætter, at ens afdeling kan adoptere (modtage, overtage og implementere) løsninger og forbedringstiltag, som andre har udviklet. Det handler om ikke selv at bruge tid på at opfinde den dybe tallerken. Erfaringen er dog, at en vellykket implementering forudsætter at den adopterede praksis tilpasses den lokale kontekst. Adoption af andres gode praksis indebærer således typisk, at man gennemfører afprøvning i - og tilpasning til - de lokale vilkår (se afsnittet om PDSA-test). Eksempler I de gennembrudsprojekter og implementeringsnetværk, som Center for Kvalitetsudvikling har faciliteret, stiller teams/afdelinger mange idéer og konkrete redskaber til rådighed for de andre afdelinger. Ofte er de samlet i et forbedringskatalog og gjort tilgængelige elektronisk i form af filer på et internetbaseret kommunikationsforum. Så kan afdelinger stjæle andre afdelingers skriftlige patientinformation, blanketter, tjeklister, instrukser samt vejledninger og rette dem til, så de kan (gen)bruges. Regionernes nye elektroniske dokumentsamlinger til PRI - fx E-dok i Region Midtjylland - stiller alle retningsgivende dokumenter til rådighed for alle og giver mulighed for vidensdeling. ESDH og intranet giver mulighed for at overtage andres administrative skabeloner og layout (se også digitalisering). Side 8

9 Arbejdsgangsanalyser En velkendt metode? Der er mange måder at lave arbejdsgangsanalyser og mange formål. Mange lægesekretærer har erfaring med arbejdsgangsanalyser fra indførelse af ny teknologi (fx EPJ), nye opgaver eller lignende. Men arbejdsgange og vilkårene for dem - kan og bør ændre sig over tid. Derfor er det relevant at analysere arbejdsgange, selvom det er sket tidligere. Og det er vigtigt at overveje formålet, metode og organisering. Lean og værdistrømsanalyse Lean-redskabet værdistrømsanalyse (VSM) sætter bl.a. fokus på gennemløbs- og ventetid og om alle delprocesserne (de enkelte trin/aktiviteter) bidrager til at skabe værdi eller er unødvendige ( spild ). Formålet med at kortlægge en hel arbejdsproces er at få identificeret problemer og identificere forbedringsmuligheder, samt lave et forslag til en ny og bedre arbejdsproces. Tværfaglig gruppe Det er vigtigt at involvere de berørte i analysearbejdet. Ofte er det bedste at nedsætte en tværfaglig gruppe, som afsætter tid i kalenderen til at løse opgaven. Dataindsamling En grundig arbejdsgangsanalyse benytter også observationsstudier, interviews med nøglepersoner, tilgængelige elektroniske datakilder og dokumentanalyser for at kortlægge de faktiske forløb. Se også under opgaveflytning og tidsstudier. Eksempler Ortopædkirurgisk Afd. O i Odense (OUH) har gennemført arbejdsgangsanalyse af journalskrivning og nedbringelse af bunker (Jeppesen 2007). Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, har, i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, gennemført arbejdsgangsanalyse af prøvesvar i forhold til at identificere spild, kulturbetingede arbejdsgange, opgaveflytning og kerneydelsesopgaver. Onkologisk Afd. på Århus Sygehus har gennemført arbejdsgangsanalyser efter Lean light-konceptet (Bendix 2007). Flere afd. i på Regionshospitalet i Randers har i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling gennemført arbejdsgangsanalyser. Medicinsk Afdeling i Horsens. Ortopædkirurgisk Klinik i Farsø. Planlægningsafd. på Gentofte Hospital har observeret arbejdsgangene på et kirurgisk ambulatorium og på den baggrund foreslået en række forbedringstiltag. Medicinsk Ambulatorium på Frederiksberg Hospital har i 2009 gennemført en arbejdsgangsanalyse. Side 9

10 Booking og arbejdstidsplanlægning På mange ambulatorier bruger lægesekretærerne en del arbejdstid på at booke og indkalde patienter. Spare tid på booking opgaven Der kan spares tid, hvis lægernes vagtplan ligger fast længere frem i tiden, så ombookinger, på grund af lægernes planlagte fravær, kan undgås. Der kan formentlig også spares arbejdstid ved at aftale tider med patienten frem for at sende indkaldelser ud og forvente at patienten bare møder frem. Det kan også være dyrt, hvis der ikke er styr på arbejdstidsplanlægningen, fx hvis yngre læger ikke rammer normtiden i deres ansættelsesperiode. Eksempler Gentofte Hospitals planlægningsafdeling har iagttaget denne handlemulighed i et projekt om optimering af journalskrivning. På ÅUH Skejby, Afdeling T, bruger hjerte-lungelægerne elektronisk kalender, hvor de noterer deres planlagte fravær, så der kan tages højde for det, når der bookes operations- og ambulatorietider. En lægesekretær har opgjort omfanget af patienters afbud til operation. Undersøgelsen viste, at de fleste afbud kom fra patienter, som havde fået tiden tilsendt (Skou 2010). Side 10

11 Digitalisering og EPJ Digitale lydfiler Digitaliseringen af sygehusenes administrative processer har været i gang i mange år. Alle regionens sygehusafdelinger har fx indført digitale diktafonsystemer, så lægernes diktater lagres som lydfiler på en server og er tilgængelige fra computere på netværket. Der er fortsat mange gamle dokumentations- og kommunikationsteknologier i brug på sygehusafdelingerne, fx fax-maskiner, papirkalendere, papirblanketter og papirjournaler. EPJ Når den elektroniske patientjournal er fuldt implementeret, kan det potentielt spare tid til løsningen af nogle af lægesekretærernes klassiske opgaver. Til gengæld kommer der en række nye opgaver til. Fra teknik til arbejdsprocesser Effekten af EPJ og andre digitaliseringstiltag afhænger meget af arbejdstilrettelæggelsen og organiseringen af arbejdet. Arbejdsgangsanalyser og standardisering af arbejdsprocesser kan bidrage til at få det maksimale udbytte af de tekniske muligheder. Opgaveflytning Forventningen til EPJ er, at det understøtter en opgaveflytning. Den elektroniske patientjournal gør det fx teknisk muligt, at læger selv kan opdatere journaloplysninger, når dette er hensigtsmæssigt fx af hensyn til patientsikkerheden. Men det bør vurderes lokalt og konkret hvilken arbejdsdeling, der er fornuftig for at skabe god ressourceudnyttelse og effektive arbejdsprocesser. Her kan anvendelsen af talegenkendelse være en del af overvejelsen. Mens vi venter Frem til det tidspunkt, hvor den enkelte sygehusafdeling skal implementere en fælles EPJ, kan anvendelsen af eksisterende ITsystemer søges optimeret som et led i løbende arbejdsgangsanalyser. Eksempler Den igangværende implementering (og pilottestning) på Regionshospitalet Randers understøttes af arbejdsgangsanalyser, standardisering af arbejdsprocesser og anvendelse af tavlemøder. Side 11

12 Distancearbejde Flere sygehusafdelinger har i mange år stillet hjemmearbejdspladser til rådighed for lægesekretærer. Fleksibilitet i tid og rum Nogle afdelinger benytter sig af vikarer og freelance lægesekretærer, som ikke fysisk opholder sig på hospitalet fjernafskrivning (se fx Neumann 2004). Hjemmearbejdspladser kan være med til at skabe forstyrrelsesfrie rum til brug for arbejdsopgaver, der kræver ro til særlig fordybelse og koncentration. Distancearbejde kan gøre det lettere og mere attraktivt for lægesekretærer at påtage sig vagtarbejde, og dermed løse opgaver uden for normal dagsarbejdstid. Forudsætter adgang til ITsystemer og filer Effektivt distancearbejde for lægesekretærer forudsætter en adgang til alle relevante IT-systemer (citrix-løsning/vpn-adgang). Indførelsen af digitale dikteringssystemer, hvor læger kan indtale journalnotater, som straks er tilgængelige som lydfiler på computeren, har gjort det praktisk muligt også at kunne skrive journalnotater på fysisk afstand af hospitalet. Eksempler Lægesekretærer på Århus Universitetshospital, Skejby, Afd. I, arbejder i vagttiden (frem til kl. 22) fra hjemmearbejdsplads. I et idékatalog fra sekretærgruppen på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (2008) foreslås konvertering af fjernafskriver og flere opkoblinger med henblik på hjemmearbejde. Side 12

13 Eliminer spild Fleksibilitet i tid og rum I litteraturen om Lean (fx Westwood 2007) beskrives otte typer spild, som bør søges elimineret for at skabe mest mulig værdi for patienterne: 1. Om-igen-arbejde/fejlretning. 2. Ventetid. 3. Transport. 4. Bearbejdning /forædling, som ikke bidrager med ny værdi. 5. Lagre. 6. Unødige bevægelser. 7. Overproduktion. 8. Uudnyttet intellekt (viden og idéer). Tidsstudier, Arbejdsgangsanalyser, 5S, tavlemøder er nogle af de metoder og redskaber, som kan bidrage til at identificere og reducere spild og dermed skabe flow. På mange sygehusafdelinger bruges der fx arbejdstid på: Eksempler på spild på sygehus- afdelingen at håndtere henvisninger og booking, fordi der ikke kan/må bookes tider lang nok tid frem (Horsens 2008). at håndtere ændringer i programmet (Horsens 2008). at lave ombooking og nye aftaler, når lægernes arbejdsplan ændrer sig at svare på patienters henvendelser om ventetid. at diktere, skrive og læse unødvendige oplysninger og gentagelser (Horsens 2008). at blive afbrudt og forstyrret i igangværende arbejde. at lede efter oplysninger i patientjournaler. at rydde op i patientjournaler. at flytte patientjournaler rundt og lede efter dem. at vente på hinanden. at sende epikriser og andre skrivelser frem og tilbage mellem læger og sekretær. at passe telefoner for og få fat i personer - som andre skal tale med. at kompensere for utilstrækkelig introduktion og oplæring af yngre læger. at bøvle med uigennemtænkte nye tiltag, hvor de berørte medarbejdere med relevante viden ikke har været inddraget. Dette opfattes af nogle som tidsrøvere. Side 13

14 Forskudte arbejdstider På mange afdelinger er lægesekretærernes arbejdstid for flere år siden ændret, så der også er sekretærer på arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage. Det bidrager til patientsikkerheden, at lægesekretærer udfører patientadministrativ sagsbehandling i vagttiden, så patientdata er tilgængelige for den vagthavende læge og plejepersonalet. Møde tidligt Arbejde sent På nogle sengeafsnit møder en sekretær ind tidligt om morgenen for at gøre journalnotater fra vagttiden klar til morgenkonferencen. Andre lægesekretærer arbejder sent om eftermiddagen for at oprette nyindlagte patienter, skrive dagens journalnotater og følge op på dagens lægelige beslutninger inden de går hjem. Mange lægesekretærer har vagtarbejde, hvor de tager sig af de løbende patientadministrative opgaver. Vagtarbejde Hvis den enkelte afdelings størrelse og vagtaktivitet ikke er stor nok til egen vagtbemanding kan hospitalets nye akutafdeling (fælles akut modtageenhed) varetage lægesekretærfunktionen uden for normal arbejdstid. Se også under distancearbejde. Eksempler På Århus Universitetshospital, Skejby, Hjerte, Lunge, Karkirurgisk Afd. T, er lægesekretærernes arbejdstider ændret, så de passer bedre til afdelingens patientadministrative opgaver. På Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, er der lægesekretærer på vagt frem til kl. 22. På Hospitalsenhed Vest overtager den nye akutafdeling visse patientadministrative opgaver i vagttiden (www.e-dok.dk). Side 14

15 Fysisk indretning af arbejdspladsen Konstante afbrydelser sænker produktiviteten og øger stressniveauet. Etablering af forstyrrelses- frie rum Mange afdelinger har indrettet bagkontorer forbeholdt lægesekretærer, som har brug for at kunne sidde uforstyrret og fx skrive journalnotater (se fx Krog 2009). Andre lægesekretærer tager sig så af telefoniske og personlige henvendelser fra patienter, pårørende, læger og plejepersonale. Opdeling af funktioner Det kan også være relevant at flytte nogle funktioner ud af sekretariatet, så sekretariatet ikke forstyrres af unødvendige henvendelser. Se også under distancearbejde og 5S. Eksempler Gentofte Hospital har indretning af sekretærkontorer og forstyrrelsesfrie rum med på deres liste over idéer til at optimere journalskrivning ved at nedbringe antallet af forstyrrelser. Side 15

16 Lean Light Lean Light metoden består af tre møder, hvor en gruppe medarbejdere kortlægger en arbejdsgang, foretager en analyse af styrker og svagheder og tegner et nyt billede af, hvordan opgaven på en enkel måde skal løses i fremtiden (Bendix 2007). Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har været med til at udvikle Lean Light metoden. Lean Light har været rammen for flere forandringsprojekter med afsæt i problemstillinger, som lægesekretærer spotter i rollen som koordinatorer for patientforløb, booking, journalgange m.v. Eksempler Konkret har Lean Light projekter i afdelingen bl.a. fokuseret på sekretærernes praksis omkring ændringer i planer for allerede bookede patienter, samspillet mellem faggrupper omkring visitation og håndtering af telefonpresset fra patienter og pårørende. I nogle tilfælde har løsninger ligget internt i sekretærgruppen, i andre tilfælde har løsninger vist sig at ligge på tværs af faggrupper. Enkelte forslag har medført større ændringer i afdelingens organisering. Som hovedregel viser løsningerne sig dog ikke at ligge hos lægesekretærerne alene. Det er netop, hvor opgaver skifter hænder mellem fagpersoner og grupper, at der typisk kan opstå uhensigtsmæssigheder. Her kan Lean Light udgøre en særdeles konstruktiv ramme for dialogen faggrupper imellem (Bjørn 2010). Side 16

17 Målstyring Der er nationalt og regionalt defineret en række mål, som den enkelte sygehusafdeling skal overholde. Lægesekretærer er således pålagt målstyring omkring overholdelse af servicemål vedr. indkaldelse af patienter, maksimale ventetider, epikriser til praktiserende læger, kontaktpersonordningen m.m. For at sætte fokus på andre vigtige kvalitetsparametre kan man lokalt vælge at definere og monitorere på nogle supplerende mål, fx for journalskrivning. Et Lean-princip er at specificere, hvad der er værdifuldt for patienterne (Westwood 2007). Specielt kan det være relevant at monitorere som et led i forbedringsarbejde (Fraser 2007, Statistisk processtyring (SPC) er et af de klassiske kvalitetsredskaber, som også anvendes i sundhedsvæsenet. Her omsættes målstyring til overskuelige grafer, som mange mennesker intuitivt kan forholde sig til, og som kan bidrage til at skabe synlighed og fokus på forbedringsarbejdet. Eksempler Den Danske Kvalitetsmodels akkrediteringsstandard Dokumentation og monitorering af kvalitet og patientsikkerhed handler om at sikre et datagrundlag til prioritering og udvikling (www.ikas.dk). Institute for Healthcare Improvement i Boston anbefaler anvendelse af statistisk processtyring/spc (www.ihi.org). Målstyring er en integreret del af Forbedringsmodel, som Nolan m.fl. har udviklet, og som også IKAS henviser til (Nolan 1996, ihi.org) Målstyring er en del af Odense Universitetshospitals arbejde med Lean (Jeppesen 2007) Center for Kvalitetsudvikling yder konsulentbistand til hospitaler vedrørende målstyring og SPC (www.cfk.rm.dk). Side 17

18 Netværksdannelse, der understøtter vidensdeling Netværk med teams fra andre afdelinger/hospitaler er en del af gennembrudsmetoden (www.ihi.org, og bruges til at facilitere større implementeringsprojekter, spredning af god praksis (Fraser 2007) og som støtte for ledere og nøglepersoner (se fx Bendix 2007). Netværksdannelse kan ske monofagligt, tværfagligt og specialeopdelt på det enkelte hospital, inden for det enkelte speciale for nøglepersoner med særlige funktioner. Velfungerende netværk er praksisfællesskaber, hvor deltagerne alle bidrager og får noget igen. Det kræver bl.a. forventningsafstemning, prioritering, engagement og netværksledelse. Eksempler Center for Kvalitetsudvikling organiserer og faciliterer nationale og regionale netværk, der skal understøtte effektivisering af arbejdsprocesser og spredning af god praksis og arrangerer workshops og seminarer, hvor man kan mødes med kolleger fra andre hospitaler og afdelinger. I 2010 har over 100 lægesekretærer fra alle regionens hospitaler deltaget i workshops om metoder til effektive arbejdsprocesser. Regionshospitalet Viborg tog i 2007 initiativ til at samle lægesekretærer fra hele regionen. Koncern HR i Region Midt udbyder katalysatoruddannelse, lederuddannelser og ledernetværk, som kan understøtte netværksdannelse og vidensdeling på tværs af hospitaler. Region Midt s stabsfunktioner og det enkelte hospitals administrationer understøtter en række netværk af EPJ-ansvarlige, E-dok-ansvarlige, superbrugere, registreringsansvarlige, kvalitetskoordinatorer, patientsikkerhedsansvarlige, supervisere, vejledere, elevansvarlige m.fl. De ledende lægesekretærråd på det enkelte hospital og regionens ledende lægesekretærråd er netværksfora, hvor der foregår vidensdeling på tværs af afdelinger og hospitaler. Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Dansk Selskab for Klinisk Ledelse, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DL Patient/Administration/Kommunikation og diverse internetgrupper (fx på LinkedIn) formelle professionelle netværk, som kan bruges af den enkelte sygehusafdeling for at facilitere vidensdeling. Side 18

19 Opgaveflytning Lægesekretærer har fået og overtaget mange nye opgaver. Der er sat fokus på, hvordan opgaveflytning (eller opgaveglidning ) kan aflaste læger og sygeplejersker, skabe mere fleksibilitet i det tværfaglige teamarbejde og øge effektiviteten (se fx Christensen 2008, Pedersen 2009). Revurder arbejdsdelingen mellem faggrupper Eksempler Mange af lægesekretærernes opgaver ligger i gråzonen mellem flere faggrupper og mange lægesekretærer har mange relevante kompetencer at byde ind med. Hvis der skal være tid til det hele, skal lægesekretærerne også af med nogle opgaver. Nogle afdelinger benytter piccoloer, serviceassistenter, kontorassistenter og/eller lægestuderende (FADL-vagter) til at varetage nogle af de opgaver lægesekretærer ellers har taget sig af. Læger kan selv skrive i EPJ. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kan booke operationer og tider i ambulatoriet. Hvis de har tid til det.. Der kan med fordel laves en lokal og konkret vurdering af, hvordan medarbejdernes tid og kompetencer udnyttes bedst af hensyn til opgaveløsningen, og hvor der med fordel kan være en fleksibel arbejdsdeling. På Århus Universitetshospital Skejby er der sat fokus på, hvilke faggrupper, der bruger tid på hvad. Målet har været, at læger og sygeplejersker skulle have (mere) tid til kerneydelsen (Skov 2009) Onkologisk Afdeling på ÅUH Århus Sygehus har oplært FADLvagter i journalskrivning DL s hjemmeside har sat fokus på, hvilke opgaver lægesekretærer kan overtage fra andre faggrupper. Side 19

20 PDSA-test Prøv idéen af i praksis De fleste forandringstiltag kan ikke bare implementeres. Omvendt skal man ikke gå i planlægningsfælden, så der kommer til at gå alt for lang tid, inden idéerne bliver prøvet af i praksis. Der er brug for at afprøve og tilpasse den nye praksis, så den passer til den lokale kontekst (se fx Nolan 1996, Fraser 2007). Småskala-tests kan være nyttige, inden man forstyrrer alle med en ny praksis. Plan Do Study Act Flere test Eksempler Her er PDSA-cirklen (bogstaverne står for Plan-Do-Study-Act ) også kaldet kvalitetshjulet eller Demings model - et bud på, hvordan man kan arbejde med løbende forbedringer og gradvis implementering: Plan-fasen: Planlæg hvordan et forbedringstiltag kan prøves af, inkl. dataindsamlingsmetoder Do-fasen: Gør det! (praktisk afprøvning inkl. dataindsamling). Study-fasen: Vurder og analyser resultaterne og erfaringer på baggrund af data Act-fasen. Tilpas og igangsæt en ny PDSA, der afprøver tiltaget på en ny måde. Når det handler om større forandringstiltag bør der gennemføres flere og gradvist mere omfattende PDSA-test for sikre, at forandringstiltaget kan fungere i praksis og bidrager til forbedringer. Center for Kvalitetsudvikling har introduceret forbedringsmodellen, herunder PDSA-test for klinikere i flere gennembrudsprojekter og implementeringsnetværk på danske hospitaler, blandt andet i værkstederne i patientsikkerhedskampagnen Operation Life (Videnscenter Gennembrud 2009, PDSA-test-tænkningen anvendes også på mange af de afdelinger, hvor de holder tavlemøder. Side 20

21 Projektorganisering Kvalitetsudviklingsarbejde og effektivisering kan med fordel lade sig inspirere af projekttankegangen. Fx kan Væk med puklen af uskrevne journalnotater defineres som en større tidsbegrænset opgave, som ikke bare kan løses i den normale driftsorganisation. Det kan derfor være en fordel at definere problemet eller udviklingsopgaven som et projekt, som får ressourcer og organisering til at håndtere den særlige udfordring. Projekt-værktøjskassen har mange relevante redskaber i udviklings- og effektiviseringsarbejde. Spørgeguiden nedenfor sammenfatter nogle af dem. Brug projekttilgangen Der har været mange projekter på danske hospitaler, og lægesekretærer involveres i mange projekter, så der er mange lokale erfaringer både gode og dårlige. Projektorganisering er ikke en garanti for effektiv opgaveløsning. Og projektarbejdsformen kan i nogle situationer blive for omstændelig og tidskrævende. Der er også grænser for, hvor mange (store) projekter en afdeling kan have i gang samtidig. Derfor skal fordele og omkostninger ved at investere i et projekt overvejes konkret hver gang Tavlemøder og små PDSA-test er alternative og supplerende tilgange til effektiviseringsarbejde. En spørgeguide til brug for projekter Ethvert projekt skal afgrænses, planlægges, ledes og styres. Her en række spørgsmål, hvis besvarelse kan hjælpe med til det; Hvad er opgaven (idé, formål, resultatmål)? Hvad er projektets deadline, budget og tidsrammer? Hvad kan være projektets milepæle? Hvordan hænger dette projekt sammen med andre tiltag? Hvad er projektets risici/faldgruber/trusler? Hvordan sikres det, at investeringen i projektet bliver til en gevinst i den efterfølgende driftsfase (Maher 2007)? Hvem er projektets opdragsgiver/sponsor/ejer? Hvordan kan og vil lederne engagere sig i projektet? Hvem er projektets interessenter og hvordan og hvornår skal de inddrages og/eller informeres? Er der fx brug for en styregruppe, arbejdsgrupper og/eller følgegrupper (se fx Bendix 2007)? Hvad bør, må, skal, kan, vil og tør projektdeltagerne gøre? Hvem gør hvad hvornår? Er der brug for at frikøbe medarbejdere fra deres daglige opgaver og/eller få en projektleder ude fra? Hvilke kompetencer kræver projektet? Er der brug for opkvalificering og/eller konsulentbistand? Side 21

PDSA-cirklen som implementeringsredskab

PDSA-cirklen som implementeringsredskab Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Onkologisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 10. november 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Onkologisk afdeling

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling Implementering Britta Ravn, kontorchef Lea Nørgaard Bek, projektleder Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland www.cfk.rm.dk Center for Kvalitetsudvikling Etableret i januar 2007 Et videns- og

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Lægesekretærer, Effektive A rbejdsprocesser og patientforløb Inspirationskatalog med D okumenterede Erfaringer, Eksempler og Redskaber - Tillæ gesekretæ rer og ledere på sygehusafdelinger www.cfk.rm.dk

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Ved Mette Meldgaard Beckermann og Vibe Siegfried 1 Program Præsentation Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Hvilken rolle spiller support staff? Pernille Bertelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Just in time Jo

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne

strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Hurt igere i strålebehandling Inspiration til at nedbringe ventetiderne Notat 31. maj 2007 INTRODUKTION Når en kræftpatient skal have strålebehandling, kan det være afgørende, at behandlingen begynder

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER AUGUST 2006 Overskift i denne box 2 BAGGRUND Baggrund Denne pjece indeholder 22 anbefalinger i forbindelse med kompetent mobilisering

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte?

Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte? Undersøgelse af Afdelingssygeplejerskernes vilkår for ledelse - er der behov for mere støtte? Af Jesper Buchholdt Andersen Sygehusene står over for store udfordringer. Den nye sundhedsplan og det igangsatte

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

BYG BRO MELLEM SILOERNE

BYG BRO MELLEM SILOERNE Bo Vestergaard BYG BRO MELLEM SILOERNE Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb* Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate Byg bro mellem siloerne Ledelsesprocesser,

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for lægesekretær i sekretærteamet

Funktionsbeskrivelse for lægesekretær i sekretærteamet Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for lægesekretær i sekretærteamet Stillingsbetegnelse Lægesekretær Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere