Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014

2 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal København V Tlf.: Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsesforhold Stillingen besættes efter forhandling på kontraktvilkår. Tiltrædelse: Snarest muligt. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Bestyrelsesformand, professor Lars Østergaard, tlf eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN A/S tlf Se profilmateriale for stillingen som direktør på eller Rekrutteringsprocessen Ansøgningsfrist: 7. november 2014 kl samtale: 18. november 2013 Test: 20. november samtale: 27. november

3 AIDS-Fondet AIDS-Fondet blev etableret i 1985 og 1. januar 2012 fusioneret med AIDS-Linien og den selvejende institution STOP AIDS. På samme tidspunkt blev rådgivningsaktiviteterne i patientforeningen Hiv-Danmark overdraget til AIDS-Fondet. Projekterne Cross-Over, CheckPoint og LGBTLiv blev en del af den nye samlede organisation. Det betyder, at AIDS-Fondet er den samlende aktør, der står for oplysning, forebyggelse, test og rådgivning i forhold til hiv i Danmark. Ligesom at AIDS-Fondet også har projekter der arbejder for sundhed generelt for hiv-smittede og LGBT-personer. AIDS-Fondet er en ikke-erhvervsdrivende fond under tilsyn af Civilstyrelsen. Dens aktiviteter er landdækkende med hjemsted i både København, Århus og fra 1. oktober 2014 også i Odense. AIDS-Fondets vision, strategiske mål og vigtigste opgaver AIDS-Fondets vision AIDS-Fondets vision er en verden uden hiv og hvor seksuel sundhed er en ret og en realitet for alle. AIDS-Fondets strategiske mål Visionen understøttes af fondets strategiske mål, som er at arbejde for en verden, hvor: alle har ret og adgang til relevant forebyggelse og information om hiv og aids og seksuel sundhed alle, der er berørt af hiv og andre sexsygdomme, har adgang til relevant støtte, rådgivning og bedst mulig behandling seksualitet og kønsidentitet ikke giver anledning til særlige sundhedsmæssige problemer målgrupperne har samme rettigheder som alle andre og er sikrede mod stigma, diskrimination og kriminalisering folkelig og politisk opbakning betyder, at hiv og seksuelt sundhed prioriteres højt AIDS-Fondets vigtigste opgaver Fondets vigtigste opgaver er at: forebygge hiv hos de vigtigste målgrupper give støtte og rådgivning til de hiv-smittede, der er hårdest ramt støtte forskning i hiv sikre folkelig og politisk opbakning til kampen mod hiv og aids 3

4 AIDS-Fondet arbejder desuden med at forebygge andre seksuelt overførbare sygdomme, herunder hepatitis og syfilis samt med sundhed blandt hiv-smittede og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) generelt. De strategiske mål og vigtige opgaver realiseres ved, at fondet gennem aktiviteter, offentlige projekter og indsamlinger skaffer nødvendige økonomiske ressourcer. Fondets samlede aktiver udgør godt 11 millioner og den disponible egenkapital er knapt 1,6 millioner (2013). For nærmere informationer om AIDS-Fondets aktiviteter se fondets årsrapport via følgende link: Her AIDS-Fondets medarbejdere og frivillige Helt centralt for fondet og dets opgavevaretagelse er de mange dybt engagerede medarbejdere og frivillige. AIDS-Fondet har ca. 60 medarbejdere i København, Århus og Odense. Derudover varetages et utal af vigtige funktioner af et stort antal frivillige. Den geografiske tilstedeværelse betyder nærhed til fondets målgrupper samt de tusindvis af enkeltpersoner og mange virksomheder, som på forskellig vis støtter op om fondets arbejde. AIDS-Fondet er en NGO. Det betyder, at fondet er baseret på frivillighed og på partnerskaber med dets målgrupper. Det betyder også, at fondet er handlekraftigt, dets arbejde er af høj kvalitet og i høj grad videns- og evidensbaseret. Professionel aktivisme er et nøgleord. Staben af medarbejdere er organiseret i en ny struktur bestående af fem teams samt en økonomifunktion og et direktionssekretariat. De fem teams ledes hver af en teamleder og varetager områderne: Rådgivning, kommunikation og kampagner, fundraising, international udvikling og partnerskaber samt community (jævnfør organisationsdiagrammet). De frivillige, er organiseret i Frivilligrådet, et repræsentativt organ bestående af ca. 20 frivillige. AIDS-Fondets direktion AIDS-Fondets direktion har hidtil bestået af en direktør og en vicedirektør. I forbindelse med rekruttering af den nye direktør, har bestyrelsen dog besluttet, at direktionen fremover enten skal bestå af en direktør eller en direktør og en vicedirektør, som i et samspil komplementerer hinanden. Bestyrelsen ønsker, at den kommende direktør får indflydelse på den endelige beslutning om direktionens indretning. 4

5 AIDS-Fondets bestyrelse Bestyrelsen er fondets øverste myndighed. Bestyrelsen består af syv personer: en læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids, og som vælges af de stemmeberettigede tre personer valgt blandt og af de stemmeberettigede samt tre personer, som fagligt kan bidrage til at løfte fondets formål, og som udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen drager omsorg for, at mindst et af bestyrelsesmedlemmerne lever med hiv, mindst ét medlem lever som MSM (mænd, som har sex med mænd) og mindst ét medlem har anden etnisk baggrund end dansk. Bestyrelsen består af: Lars Østergaard - Professor, dr. med. Susan Cowan - Afdelingslæge, Statens Serum Institut Peter Andersen - Program Manager Miguel Kwaku Jensen - Social- og sundhedsassistent Tyge Trier - Advokat Thomas Kristensen - Redaktør Ayfer Baykal (F) - Medlem af borgerrepræsentationen Bestyrelsen udpeger et Advisory Board, som består af repræsentanter fra fondets målgrupper. Boardet har konsultativ status og skal tages med på råd vedrørende fondets primære aktiviteter, ligesom boardet kan forlange emner sat på bestyrelsens dagsorden. Bestyrelsen fastlægger kommissorium for og udarbejder forretningsorden for Advisory Board. AIDS-Fondets protektor er H. K. H. Prinsesse Marie, og dets præsident gennem mere end 25 år er skuespiller Susse Wold. 5

6 AIDS-Fondets organisationsstruktur Se mere på fondets hjemmeside: 6

7 AIDS-Fondets nye direktør Til af forestå den daglige drift og de udviklingsindsatser, som skal realisere organisationens mål og strategier, ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren tegner i forening med bestyrelsens formand eller næstformand AIDS-Fondet. Direktørens opgave AIDS-Fondet varetager en vigtig samfundsmæssig opgave i kraft af arbejdet for en verden uden hiv og en verden, hvor seksuel sundhed er en ret og en realitet for alle. Det betyder at AIDS-Fondet også arbejder for at fremme sundhed for vores målgrupper generelt. Det er f.eks. rygestop-aktiviteter overfor hiv-smittede og LGBT-personer, Normstormerne (tilbud til skoler, der på et normkritisk grundlag underviser i og stiller spørgsmål om normer, LGBTpersoner, etc.). Den nye direktør skal derfor kunne favne mangfoldigheden i både den nationale og internationale indsats samt skabe fælles retning, herunder balancere og prioritere indsatsen mellem de forskellige fokusområder. I en organisation, hvor mangfoldighed og respekt for andre ikke er buzz words, men en uomgængelig og værdsat realitet, skal den kommende direktør, oven på fusionen, stå i spidsen for organisationen og sikre fælles retning og synliggørelse af fondets profil og raison d etre. Der er brug for en samlende, identitets- og retningsvisende fortælling for de mange, der er tilknyttet fondet, herunder dets målgrupper, bidragsydere og medarbejdere. I forlængelse heraf er en anden væsentlig opgave for den kommende direktør at sætte AIDS- Fondet på landkortet i den store omverden. Antallet af smittede i Danmark er stabiliseret på et fornuftigt niveau, så den brændende platform er ikke så specifik og entydig, og fondets legitimitet dermed ikke så indlysende, som den var tilbage i firserne. Fondets arbejde med realisering af målene er stadig afgørende nødvendigt, men dette skal skærpes og ikke mindst kommunikeres i mange sammenhænge. Direktøren skal arbejde for, at fondets omdømme og image fortsat er positivt samt positionere organisationen i relevante sammenhænge. Tilførsel af midler til AIDS-Fondet er ingen selvfølge, og det er finansieringen af de mangeartede aktiviteter dermed heller ikke. En væsentlig opgave for en kommende direktør vil være at sikre den forretning, den økonomi og den holdningsdannelse, som er en forudsætning for fondets virke. Direktøren skal samtidig sikre det fortsatte engagement i medarbejdergruppen, blandt de frivillige samt fastholde den brede opbakning fra enkeltpersoner og virksomheder, der støtter op omkring AIDS-Fondets arbejde og formål. Det vil være et væsentligt fokus for den kommende direktør at sikre en værdiskabende implementering af den nye teamstruktur med fokus på smidighed og effektive arbejdsgange, og ikke mindst på det gode samarbejde og trivsel i organisationen. Det er væsentligt, at den nye direktør både interesserer sig for og anerkender de vitale opgaver, som organisationens for- 7

8 skellige teams og funktioner varetager, herunder også den indsats der lægges for dagen af organisationens mange engagerede og selvstændige ildsjæle. Den kommende direktør skal sikre at skabe en sammenhængende organisation med en balanceret interaktion med kontorerne i København, Århus og Odense. Direktørens personlige og faglige profil Den kommende direktør for AIDS-Fondet skal fungere som organisationens ansigt udadtil i en række forskellige sammenhænge og repræsentere fondet på en troværdig og synlig måde. Direktøren skal bidrage til at skabe netværk og relationer i eksterne sammenhænge, herunder især til det politiske system, med henblik på at påvirke politiske beslutninger. Allianceskabelse til erhvervslivet og andre potentielle sponsorer er også en vigtig del af direktørens kompetenceprofil. Det betyder, at stærke netværkskompetencer og dokumenteret politisk tæft er centrale parametre. Direktøren skal agere som en strategisk og professionel leder, have stærke analytiske kompetencer i forhold til politiske, økonomiske og organisatoriske problemstillinger og udfordringer. Endvidere skal direktøren være handlingskraftig og med såvel systematik som empati sikre, at de nødvendige forandringer gennemføres. Den kommende direktør skal fungere som en samlende figur indadtil, være bredt favnende, relationsskabende, tilgængelig og ordentlig. Det vil sige fremstå som en legitim figur i en demokratisk og medlemsstyret NGO-organisation, med personlig integritet og den fornødne balancerede, ledelsesmæssig kapacitet. Direktøren skal være en nærværende og synlig topleder med en åben, uformel og anerkendende ledelsesstil. Direktøren skal både kunne bedrive ledelse gennem ledere og være en del af et hold, som rykker sammen og holder sammen som et team. I spidsen for fondet skal direktøren fungere samarbejdsorienteret og være i stand til at indgå i nære og tætte faglige og personlige relationer i en mindre organisation, hvor der foregår dynamiske og tætte samspil, som præges af tillid og ordentlighed. Direktøren skal delegere tillidsfuldt og relevant til de øvrige ledere og medarbejdere. Direktøren skal have lyst til og interesse for at være i løbende dialog med målgruppe, ledere og såvel lønnede som frivillige medarbejdere. Den kommende direktør skal formå at bevæge sig naturligt med forståelse og respekt iblandt mange forskellige mennesker og både kunne favne og identificere de mange muligheder dette giver. Fondets direktør skal være kendetegnet ved at være en modig leder. Kunne stille de svære og selvkritiske spørgsmål og tage hånd om konflikter. Være i stand til med vægt at argumentere for sine synspunkter og sætte den rette dagsorden. Direktøren skal kunne stille krav om høj faglighed og høj standard i opgaveløsningen. Den nye direktør skal således kunne udfordre 8

9 konstruktivt, handle og eksekvere. Den kommende direktør skal sikre sit mandat ved at lytte til og gennem relevante processer inddrage og sikre opbakning og medejerskab i organisationen, bestyrelsen og i omverdenen. Det betyder, at den kommende direktør skal have ledererfaring og gerne fra en lignende organisation. Det vil være en fordel hvis den kommende direktør har indsigt i hiv/aids problematikker og fondets målgrupper, men det er ikke en forudsætning idet fondets medarbejdere har stor viden herom, og organisationen står stærkt på det faglige felt. Direktørens baggrund Den nye direktør har formentlig en relevant akademisk uddannelse - gerne suppleret med en lederuddannelse. Erfaring med interesseorganisationer og netværksarbejde er nødvendig. Kendskab til NGO ers vilkår og til fondsområdet er væsentligt. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN. 9

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere