Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med middagen lørdag aften. Dagsorden jf. vedtægternes 13, dog tilpasset arrangementets rammer. Ad. punkt A. Valg af dirigent og referent. Frank Kofoed (far til Eruptor) blev valgt som dirigent og Ellen Sloth Wilhelmsen (mor til Tvebak) som referent. Dirigenten bekræftede, at invitationen, der var udsendt som del af Hjortetakken, var fremkommet til tiden. Ad. punkt B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Bestyrelsesarbejdet v/peter: Som formand for bestyrelsen er det mig, der har fornøjelsen af at berette om arbejdet i bestyrelsen det forgangne år. Jeg vil benytte lejligheden til som de forrige år at begynde med at fortælle jer om bestyrelsens rolle i gruppen. Bestyrelsesarbejdet En bestyrelse under DDS har det overordnede ansvar for gruppens virke og er sammensat af forældre, ledere og unge. I Hjortespring gruppe har forældrene i bestyrelsen også fået tildelt ansvaret for gruppens årligt tilbagevendende arrangementer. Da det daglige spejderarbejde kræver en stor indsats fra de frivillige ledere og unge, er indsatsen ved disse arrangementer speciel vigtig. Denne hjælp til de aktive ledere og unge, giver luft til det vigtigste her i DDS, nemlig børnene og spejderarbejdet, men det giver samtidigt de deltagende forældre en mulighed for at få indblik i og deltage aktivt omkring deres børns fritidsaktivitet. Disse arrangementer omfatter rådsmøde/forældre-weekenden, hyttevedligeholdelse, spejderfest og loppemarked.

2 Nu er det ikke sådan at man behøver at være med i bestyrelsen for at bidrage, tværtimod er alle velkommende til at give en hånd. Men når det er sagt, så er vi klar over at det kan være svært at vide, hvornår og hvordan man kan hjælpe. For at styrke fokus på forældreindsatsen fremlægger den afgående bestyrelse en indstilling om ændring af bestyrelsens sammensætning, som har til formål at styrke forældredeltagelsen. Ny struktur i bestyrelsen Bestyrelsen havde indtil sidste år været sammensat af 6 forældre, 6 ledere og 6 unge, samt 2 forældre suppleanter, i alt en 20 mand høj gruppe. Herudover havde alle ledere og unge, der ikke har haft en formel plads i bestyrelsen, mulighed for at deltage i møderne. Og selvom der ved de færreste møder var fuldtalligt fremmøde, har deltagelse mange gange været stor. Størrelsen og sammensætningen af mødedeltagere ved møderne betød, at det var svært alene at fokusere på bestyrelsesrelevante emner. For at afhjælpe dette og for at få større fokus på bestyrelsens opgaver, lagde bestyrelsen sidste år op til en ændring af sammensætningen, således at antallet af deltagende ledere blev reduceret. Denne ændring er nu gennemført. Erfaringer med den ny struktur Målet med den ny struktur var altså at få større fokus på bestyrelsens opgaver. Særligt var det ønsket, at bestyrelsens funktion som aflastning af lederne blev styrket. Selvom det har været vores fokus og bestyrelsens ansvarstagen omkring året arrangementer; Hyttevedligehold, Spejderfest og Loppemarkeder, er blevet større er vi ikke i mål endnu. Dette er et fortsat emne for bestyrelsen fremadrettet. Hytten De af jer, som har været med før, ved, at situationen omkring vores hytte Rudelen har været et tilbagevendende emne. Som de fleste af jer ved, har vi over flere år kæmpet en kamp med Herlev kommune om at støtte os med midler og hjælp til en ny hytte. Sidste år kunne jeg fortælle, at vi havde fået bevilliget kr, på betingelse af, at vi som gruppe selv skaffer et tilsvarende beløb. Arbejdet omkring at få etableret det konkrete projekt samt afledt heraf at få søgt fonde om finansiering, vil Bo komme ind på under sin beretning.

3 Årets arrangementer Over året har vi haft afholdt de sædvanlige arrangementer; Hyttevedligehold, hvor vi I år fik malet, ryddet op i hytterne, trimmet området omkring hytterne og endeligt etableret et nyt brændeskur. Sidstnævnte blev ikke helt færdigt på selve dagen men ved hjælp fra flere villige forældre, lykkedes det os at runde projektet af i efteråret. En stor tak for hjælpen! Og så spejderfesten, som i år blev holdt lige efter sommerferien og i forlængelse af blå uge. Det kommende år Vi kommer til at fortsætte vores fokus på forældreinvolveringen. Hvis der er nogle af jer forældre, som har lyst og mulighed for at hjælpe ved diverse arrangementer og eventuelt det løbende vedligehold i og omkring hytterne f.eks. græsslåning eller at bruge et kvarter til oprydning/rengøring i hytterne, når børnene hentes, så må I endeligt tage fat i en leder eller en af os fra bestyrelsen og når I nu er i gang med at overveje, hvor I kan hjælpe til, så kan jeg afsløre, at der for dem, der kunne have lyst til det, vil der være mulighed lidt senere på aftenen under valg til bestyrelsen at blive en del af denne og dermed komme endnu tættere på gruppens arbejde. Gruppen v/bo: Gruppen består nu af ca. 90 spejdere og ledere og medlemstallet har vist en svagt stigende tendens i de seneste 5 år lige som for resten af divisionen og i DDS som helhed. Det er vi glade for, og den tendens vil vi forsøge at fastholde dog under den forudsætning, at vi vægter kvalitet frem for kvantitet, dvs. at der skal være leder- og voksenkapacitet og faciliteter til et godt spejderarbejde. Når vi har arrangementer og aktiviteter på tværs af grenene, så forsøger vi at arrangere dem, så der er noget for alle aldre, og når vi inviterer forældre med, så skal der også gerne være noget af interesse for dem (ud over at bidrage med arbejdskraft, kørsel og lignende ). Sammen med de aktiviteter, der gennemføres i grenene giver det en god balance mellem at være sammen i en mindre gruppe af jævnaldrene og så have følelsen af at være med i en større gruppe. Spejderårets arrangementer var i kronologisk rækkefølge: Lederweekend Familieweekend og Rådsmøde på Høbjerghus

4 Sct. Georgs arrangement Samt Skt Hansbål Sommerlejr for junior og trop Blå Uge, hvor temaet var Ild, Luft, Vand, Jord, og vi var til spejdermøde 3 gange på en uge med oprykning den sidste dag Spejderfest Skumringsaften Gys og Lygter (BUS arrangement) Fælles juleweekend Loppemarkeder Vedligeholdelsesdag og aftener Divisionsarrangementer Hente brænde ture Så der var mange muligheder for at lufte spejderuniformen sammen med hele gruppen. Mini v/hop: Miniernes beretning var blevet indspillet som en video og blev vist til stor jubel for alle. Hop supplerede med lidt yderligere om ledere og aktiviteter. I år har vi startet en mikrogren. Her er lederne Dorte og Linda. I minigrenen er lederne Janus, Hop, Termit og Sommerfugl. Ane stoppede før dette spejderår og Splint i efteråret begge efter at have været ledere i gruppen i mange år. Mikro- og minigrenen har samme mødedag og tid men laver ikke altid den samme aktivitet. Vi starter møderne med at hejse flaget, synge en sang (ny hver måned) og binde et knob. På møderne er emnerne ofte de samme for begge grene men de bliver gennemført på to forskellige niveauer. Der arbejdes i patruljer med forløb, Kniv/sav, Førstehjælp, Venskab, Håndværk og et forløb sker over flere møder. Der er naturligvis også tid til leg og bålrøg. Vi arbejder henimod mere opdelte møder for mikro- og minigrenene.

5 Der planlægges weekender blandt andet Venskabs-weekend og mini-divi ud over gruppens juleweekend og familieweekend, og så er der selvfølgelig sommerlejren. Juniorberetning v/drejer: Juniorgrenen er begyndt at blive stor, og vi har i år haft en flok på mellem 24 og 26 juniorer. Gruppen er meget stabil, og der er kun enkelte tilfælde af børn, der er startet eller stoppet i den sidste periode. Stabiliteten er også at se på de daglige møder, hvor vi som oftest er mellem 20 og 24 børn, og oftest med afbud for de manglende. I vinterperioden var der til tider lidt færre børn, men med det lidt varmere vejr er vi igen begyndt at se stabilt fremmøde. Af gruppen er fordelingen på nuværende tidspunkt sådan, at hvis der ikke sker ændringer frem mod sommerferien vil vi have 12 børn, der rykker op til troppen. Med hensyn til ledersituationen er vi igen tre aktive juniorledere, hvilket er lige i underkanten til antallet af børn. Netop af denne grund er vores mål for året heller ikke at blive flere men blot at være i stand til at holde et stabilt medlemstal. De tre ledere på nuværende tidspunkt er de to gamle juniorledere Jonas og Drejer samt en ny juniorleder Tiger som samtidig også er et aktivt medlem i klanen. Grundet antallet af aktive spejderbørn og ledere har vi i juniorgrenen ikke haft meget overskud til at lave andre aktiviteter end de daglige møder. Vi har således været ret afhængige af fælles aktiviteter i gruppen eller divisionen og vil ligeledes fremadrettet basere store dele af vores program på fælles aktiviteter. Målsætningen for den kommende periode er at have 0.75 weekendtur om måneden, hvor den kommende periode vil komme til at byde på juniordivi, en hike, oak city rally og sommerlejren. Vores aktiviteter baserer sig i stor grad på patruljerne, hvor børnene skal lære at arbejde med deres patruljer og de ældste børn som patruljeledere og assistenter skal være med til at give deres viden videre til de yngre medlemmer af patruljerne. Dette er til tider en udfordring for enkelte deltagere, da samarbejde kan være svært for aldersgruppen. Vi prøver her efter bedste evne at balancere patruljerne passende og har enkelte gange været nødt til at ændre i patruljerne for at få alle med.

6 Trop v/jacob: I det forløbne år har troppen, som sædvanligt kørt med patruljesystem med 2 patruljer. Hver med en patruljeleder og én assistent. Dog har vi siden i sommers prøvet at ændre en smule på mødestrukturen, således at der er mere sammenhæng og forhåbentlig mere inspiration til troppen i forhold til planlægning af møderne. Vi har valgt, at vi på forhånd giver patruljerne et overordnet emne samt nogle læringsmål, som skal udfylde 2 møder, de selv planlægger. På tredje møde vil der så være en patruljedyst eller lignende til at teste spejderne i deres færdigheder inden for emnet. Udover dette køre årets program som det plejer med en årlig tropsdivi i foråret, diverse gruppeture og så ca. 2 tropsweekender i løbet af året. Derudover kan vi stærkt opfordre til deltagelse på diverse løb og kurser, som både giver en masse færdigheder men også nye venner og gode minder samt et godt netværk i spejdersammenhæng såvel som venskaber i det private. Tropsledelsen; Jacob Jeppson, Anders (Elmer) Elmue og Anders (Pingo) Wätjen Klanberetning v/tiger og Elmer: Klanen havde delt sin beretning i to. Tiger startede med at fortælle om det nye initiativ en unge klan. Den mødes hver mandag og har ambitioner om at blive en aktiv klan. Elmer fortalte om aktiviteter for aldersgruppen på tværs af divisionens grupper. Regnskab v/ole: Gruppens regnskab var ikke blevet revideret inden grupperådsmødet, så bestyrelsen stillede følgende forslag inden kasserens beretning. Vores revisor og revisorsuppleant har desværre fået forfald, så regnskabet for 2013 er ikke revideret. Bestyrelsen foreslår derfor at: 1. Regnskabet for 2013 godkendes under forudsætning af, at der under den efterfølgende revision ikke fremkommer væsentlige kommentarer. Sådanne revisionsbemærkninger vil blive offentliggjort sammen med referatet fra grupperådsmødet. 2. Regnskabet revideres af revisor for 2014, der vælges på årets grupperådsmøde.

7 Det blev fremhævet, at Finn Jeppson er kandidat som revisor. Forslaget blev godkendt, hvorefter Ole gennemgik regnskabet. Driftsregnskabet 2013: Vores indtægtskilde er medlemmernes egen indbetaling, aktivitets-timetilskud fra Herlev Kommune, tilskud til køb af materiel fra folkeoplysningsudvalget og Klausdal loppemarked. Vi har modtaget 6000 kr. Fra udviklingspuljen til et projekt blå boks Tilskud fra off. myndigheder er lokaletilskud (75%) og kursustilskud. Deltager betaling er for ture og sommerlejre, der har været lidt færre ture og ingen mikro/minisommerlejr i Diverse indtægter er tilbagebetaling fra DONG 2012 på 5104 kr. og udlæg for samråd o.a. på 3544 kr. Udgifterne: Udgifter til medlemsskab af DDS og lignende er delvis afhængig af medlemstal. Direkte udgifter er ture og arrangementer, vi planlægger med et overskud af de fleste af vores ture på ca. 10%, så der er mulighed for særligt fokus på udvalgte ture. Færre ledere på kursus i 2013, men Dorte har været på mikroleder kursus super. Materiel er primært indkøb for tilskud fra folkeoplysningsudvalget ( kr). Hyttebyggeri, er udgiften til jordbundsundersøgelse og tilladelser. Hytte uden refusion er det nye brændeskur. Drift af huse mv. refunderes med 75 % næste år (budget 2014). Balance 2013: Aktiver: Bank, giro og kasse er kontante midler. Tilgodehavender er stort set modtaget i januar 2014 og er mellemregninger fra leder til kasserer. Inventar, afskrives med en 10-del hvert år med tillæg af indkøb. Hus, hytte mv. vedr. kun Rudelen, og vi har nu fået en rettet BBR. Der udestår nu at få rettet ejendomsskatten og nedskrevet hytten til den faktiske værdi.

8 Passiver: Prioritetsgæld hvor vedrører den nedrevne del af Rudelen. Her mangler vi svar fra Herlev Kommune, om de frafalder krav om tilbagebetaling af lånet. De vedrører tilbygningen. Vores indtægter stammer fra tilskud fra Herlev Kommune, direkte betaling fra forældre, dels kontingent og dels betaling for ture samt loppemarkeder. Loppemarkederne er vores vigtigste (og eneste) indtægtskilde, som gruppen står for, og det er derfor vigtigt at alle bakker op om dem. Regnskabet adskiller sig ikke i det væsentlige fra de seneste år, men udgiften til Spejdernes Lejr 2012 er væsentlig for sidste år. Det kommunale tilskud modtager vi først i Vi har haft færre ledere på kursus. Regnskabet blev godkendt af rådet. Note: Regnskabet er siden blevet revideret og godkendt uden anmærkninger. Revisors bemærkninger er uploadet på hjemmesiden sammen med referat, regnskab og budget. Ad. punkt D. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag ud over forslaget om revision. Ad. punkt E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 1. Forelæggelse af planer for indeværende år v/bo I det kommende år er temaerne de samme som i det foregående, men mange af dem er under konstant udvikling, så der bliver også noget nyt. Vi skifter over årene mellem at holde sommerlejr for hele gruppen, at deltage på større lejre som Spejdernes Lejr i 2012 og at holde sommerlejr grenvis. I år tager vi på lejr for hele gruppen til Tolv Ege ved Frederikssund og vil denne gang give mulighed for forældre og andre til at deltage i en familielejr. Spejderfesten kommer også i år til at ligge i forlængelse af Blå Uge. Vi har nu haft gang i vores hjemmeside i et par år, og den er som oftest opdateret, så jeg vil opfordre jer til at følge med her abonner eventuelt på nyheder på siden. Såfremt der er forslag eller spørgsmål, så kontakt os. 2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Dette emne var i det væsentlige dækket af beretningerne.

9 Bo redegjorde for den opdaterede udviklingsplan. Hovedpunkterne er: 1. Byggeri af ny hytte afklares i løbet af 2014 og kan forhåbentlig igangsættes sidst på året (se nedenfor). 2. Ledere skal have deltaget på et lederkursus indenfor en 3-års periode 3. Organiseringen af spejderarbejdet skal medvirke til at grenlederne primært kan koncentrere sig om møder og ture. 4. Alle spejdere i gruppen skal opleve at være spejder i mindst 2 grene (f.eks. mini og junior eller junior og trop). 5. Vi ønsker at være mindst 60 spejdere i mini, junior og tropsgrenen til sammen 1. Til at støtte disse mål har vi en række indsatsområder, som vi vil arbejde med i det kommende år. Hyttesituationen: Det viste sig i løbet af 2013, at det var vanskeligt at få et projekt op at stå. Sidst på efteråret havde vi så et godt og konstruktivt møde med borgmesteren og kan nu igen se lys forude. Modellen er en hytte, hvor kommunen og vi er fælles om udgifter og brug. Kommunens fritidsaktiviteter har fortrinsvis behov i dagtimerne, mens vi har behovet i de sene eftermiddagstimer, om aftenen og i weekenderne, så det vil kunne blive et rigtigt godt match. Et ændret projekt vil blandt andet kræve flere midler fra kommunen, og da de ikke er på budgettet for 2014, vil projektet formentlig ikke kunne igangsættes i 2014, men forhåbentlig kan det blive besluttet. Herefter har gruppen en opgave med at skaffe de midler, som vi skal skyde ind i projektet. Vi har indikeret for kommunen, at vi vil kunne skaffe kr. Bestyrelsen ønsker grupperådets opbakning til at fortsætte planerne med hyttebyggeriet baseret for dette forslag. Dette blev godkendt. 3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent (v/ Ole) Budgettet viser ,00 kr. i indtægt og ,00 kr. i udgift dvs. et overskud på ,00 kr. 1 Scenariet er 30 mikro/minispejdere hvoraf 10 rykker op til junior. I juniorgrenen mister vi netto 2 spejdere pr. årgang pr. år dvs. 8+6=14 spejdere hvoraf 5 rykker op til trop. I troppen mister vi netto 1 spejder pr. årgang pr. år dvs =14 spejdere hvoraf 2 rykker op til klan.

10 Kontingentet foreslås uændret halvårligt 350 kr. dvs. til ialt 700 kr/år. Herefter blev budget og kontingentforslag sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad. punkt F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til 14.5 Den afgående bestyrelse foreslog at fastholde sammensætning af bestyrelsen således: Bestyrelsen består af 12 ordinære medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af tre grupper hhv. 6 forældre, 4 ledere (en gruppeleder, 3 grenledere) og 2 unge heraf mindst 1 repræsentant fra klanen. Dette blev vedtaget. 1. Forældre (for 2 år): Jens Lauridsen og Steen Elmue (far til Tiger og Elmer) var ikke på valg i Marian Byrholdt Lund (mor til Delfin) var trådt ud af bestyrelsen i løbet af året og erstattet af Jens Ole. Ole Iversen og Peter Krag-Sander var på valg i 2014 og blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Ole Madsen (far til Skumfidus og Dino) og Tanja Mikkelsen (mor til Panda) Jens Ole blev valgt til formand for bestyrelsen. 2. Unge mellem 15 og 24 år: Valgt for 2 år blev: Pingo Anders P Wätjen (på valg i 2014 og blev genvalgt) Elmer Anders Elmue (ikke på valg i 2014) 3. Ledere, herunder mindst en gruppeleder. Valgt for 2 år blev: Bo (ikke på valg i 2014) Janus valgt i 2012 trådte ud. Drejer (valgt i 2012, genvalgt i 2014) Dorte (valgt i 2014) Jacob (ikke på valg i 2013) Som gruppeleder valgtes Bo Wilhelmsen (valgt i 2013)

11 4. Evt. søkyndigt medlem er ikke relevant 5. Nyvalgt til bestyrelsen (1. år som suppleanter) blev: Lotte Jensen blev valgt som suppleant. På mødet var der ikke flere som umiddelbart ønskede at stille op som suppleant, og det blev opfordret til, at man efterfølgende meldte sig. Anders Dupont (far til Gravhund) har siden meldt sig som suppleant. Ad. punkt H. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (for 1 år) Valgt blev Rasmus Rank Nielsen (Tikki) og Jacob Elmue (Tiger). Ad. punkt L. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (for 1 år) Valgt blev Ole, Bo, Jacob, Hop, Tiger Ad. punkt J. Valg af revisor og en revisorsuppleant (for 1 år) Valgt som revisor blev Finn Jeppson Valgt som revisorsuppleant blev Lejf Rasmussen Referent: Dirigent: Ellen Sloth Wilhelmsen Frank Kofoed

12 Bilag: Regnskab for 2013 Balance for 2013 Budget for 2014 Bestyrelsens underskrifter samt revisionspåtegning findes hos kasseren. Referatet kan også findes på hjemmesiden (se under Om Gruppen / Bestyrelsen)

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 28. februar 2015

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 28. februar 2015 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 28. februar 2015 Vi var ca. 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 10. maj 2012 kl. 19.00.. Tilstede: Ane, Janus, Drejer, Jonas, Carsten, Annie, Bo, (senere Splint, Jacob,..) Fraværende:..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 10. maj 2012 kl. 19.00.. Tilstede: Ane, Janus, Drejer, Jonas, Carsten, Annie, Bo, (senere Splint, Jacob,..) Fraværende:.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 10. maj 2012 kl. 19.00.. Tilstede: Ane, Janus, Drejer, Jonas, Carsten, Annie, Bo, (senere Splint, Jacob,..) Fraværende:.. Loppemarked (Trop) 2/6, Jacob

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Grupperådsmøde 2012 Kære forældre, ledere og medlemmer over 14 år. Myretuen Gruppe Engløbet 22 2730 Herlev www.dds.dk/hareskov/myretuen Vi håber, at rigtig mange

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2014 September 2014

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2014 September 2014 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2014 September 2014 Hjortespring gruppe netop nu Hvor går det stærkt. Foråret er slut. Der har været divisionsturneringer,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Lederweekend. 2013_01_11-13 Lederweekend referat 1

Lederweekend. 2013_01_11-13 Lederweekend referat 1 Lederweekend Tid: Fredag 11/1-2013 Søndag 13/1-2013 Tilstede: Ane, Janus, Johanne, Jonas, Elmer, Pingo, Ole, Bo Sted: Huset Soliden Torpa, Stackarpsvägen, 340 12 Annerstad, Sverige (google search from:herlev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Søndag den 4. marts kl. 13.00 i Ulkebøl spejderhytten Æ-hytt. Mødet startede med Kage, kaffe eller Te til alle, derefter startede

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Side 1 af 5 Referataf til bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 3. marts kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 1 januar 2017 67. ÅRGANG Velkommen tilbage efter jul og nytår til dette års forhåbentlig spændende spejderaktiviteter. Årets største begivenhed bliver nok den store sommerlejr Spejdernes Lejr i sønderjylland.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Tilstede: Ingemann, Bent, Else, Susse, Lise, Lone, Jeppe, Victoria, Johnny, Mads,

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2016 September 2016

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2016 September 2016 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2016 September 2016 Hjortespring gruppe netop nu Foråret er skiftet til sommer og sommerferien står for døren.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere