28. februar Ændret den 18. februar marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal"

Transkript

1 Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

2 Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Formålet Foreningens opgaver Stk. 1. Flere foreninger i én kommune Stk. 2. Flere foreninger i én kreds Stk. 3. Opstilling til valg... 3 Stk. 4. Kommunevalg Stk. 5. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen Stk. 6. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser Stk. 7. Hvervning Stk. 8. Andre opgaver Betingelser for medlemskab Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer... 4 Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab... 4 Stk. 3. Hvor skal man være medlem Foreningens ledelse Stk. 1. Generalforsamlingen.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Stk. 2. Bestyrelsen..... Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6 Foreningens økonomi Stk. 1. Medlemskontingentet Stk. 2. Valg- og informationspulje Stk. 3. Offentlige tilskud Stk. 4. Regnskabsår og revision Stk. 5. Tegningsrettigheder Stemmeret og valgbarhed Stk. 1. Opstillingsmøder... 6 Stk. 2. Valg i partiforeningen Stk. 3. Opstilling til offentlige valg... 6 Stk. 4. Dobbeltmandater Kommunevalg Folketingsvalg Stk. 1. Opstillingen... 7 Stk. 2. Nærmere regler om præsentationsmøder og urafstemning/afstemning Afstemningsregler Valg af kongresdelegerede Stk. 1. foreningsdelegerede... 8 Stk. 2. kredsdelegerede marts 2009/st 2 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

3 12 Flyttemeddelelser Udelukkelse Oprettelse og nedlæggelse af foreninger Forsøgsvirksomhed Partiskatregel for øvrige tillidshverv Ligestilling mellem kønnene Vedtægterne marts 2009/st 3 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

4 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Rudersdal Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Rudersdal kommune, Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen og Socialdemokratiet i region Hovedstaden. 2 Formålet Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger. Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget. Dette mål søges opnået ved: at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål, at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik, at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn. 3 Foreningens opgaver Stk. 1. Flere foreninger i én kommune I foreninger med flere foreninger inden for kommunen varetages 3 stk. 4-6, 5 stk. 3, 6 stk. 3, 8, 11 stk. 1 samt 16 af fællesledelsen i kommunen. Stk. 2. Flere foreninger i én kreds Hvor der er flere foreninger inden for opstillingskredsen varetages 9 samt 11 stk. 2 af kredsen. Stk. 3. Opstilling til valg Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg samt til andre offentlige valg samt nærdemokratiske råd og nævn. På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler til de valg, som foreningen er ansvarlig for. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet. Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater. Stk. 4. Kommunevalg I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 4 af fællesledelsen i kommunen. Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget. Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemo-kratiet vil føre i kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 5 af fællesledelsen i kommunen. Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget. 29. marts 2009/st 4 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

5 Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. Stk. 6. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 6 af fællesledelsen i kommunen. Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden. Stk. 7. Hvervning Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer. Stk. 8. Andre opgaver Formanden er ansvarlig for at meddele en eventuel fællesledelse, en eventuel kreds, regionsorganisationen og partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i foreningen. 4 Betingelser for medlemskab Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer. Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling. Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres. Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab Man er medlem, når man har betalt kontingent. Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU. Hvis man er mere end to kvartaler bagud med kontingentbetalingen, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. februar skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab. Man kan ikke være medlem, hvis man er medlem af et andet parti eller hvis man er stiller for en anden liste eller opstillet på en anden liste end den socialdemokratiske liste ved kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg eller Europaparlamentsvalg samt nærdemokratiske råd og nævn, hvor der samtidig er opstillet en socialdemokratisk liste. Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet. Stk. 3. Hvor skal man være medlem Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater. Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af. 5 Foreningens ledelse Stk. 1. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i februar måned. Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse. 29. marts 2009/st 5 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

6 På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år. Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger. Der foretages valg til bestyrelsen af: Formand, kasserer og minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges bestyrelsessuppleanter, to revisorer, samt to revisorsuppleanter. På lige årstal vælges formand og et antal bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter vælges hvert år. Generalforsamlingen vælger delegerede til kreds- og regionsrepræsentantskabsmøderne samt kongressen. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest fire dage forud. Herunder forslag til kongresdelegerede. Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0 % af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen. 6 Foreningens økonomi Stk. 1. Medlemskontingentet Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling, efter nærmere regler vedtaget af partistyrelsen. De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28. februar indberette kontingentsatsen til partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år. Dog mindst de vejledende satser. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og fordeles til foreningerne og kredsene i henholdt til de vedtagne kontingentsatser. Stk. 2. Valg- og informationspulje I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 2 af fællesledelsen i kommunen. Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kommunevalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje. Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen. Stk. 3. Offentlige tilskud I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 3 af fællesledelsen i kommunen. Foreningen skal oprette en særlig konto, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes. Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Stk. 4. Regnskabsår Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar december 29. marts 2009/st 6 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

7 Stk. 5. Tegningsrettigheder Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. 7 Stemmeret og valgbarhed Stk. 1. Opstillingsmøder For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler. Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg. Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning. Stk. 2. Valg i partiforeningen For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent. Stk. 3. Opstilling til offentlige valg For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for partistyrelsen. Stk. 4. Dobbeltmandater Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet. Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan partistyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. 8 Kommunevalg I kommuner med flere foreninger varetages denne af fællesledelsen. Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan, og har om nødvendig pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget. Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat. På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. 29. marts 2009/st 7 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

8 Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer, bosiddende i kommunen, har stemmeret. Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd. 9 Folketingsvalg Hvor der er flere foreninger inden for opstillingskredsen, varetages denne paragraf af kredsen. Stk. 1. Opstillingen Opstillingen foregår på en generalforsamling. Opstilling af kandidat foretages hvert år. Hvis der til generalforsamlingen kun fremkommer forslag om én kandidat, betragtes den pågældende som opstillet. Hvis to eller flere kandidater er bragt i forslag, skal afgørelsen træffes enten af generalforsamling eller ved urafstemning. I tilfælde af at valget foregår på en generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i kredsen. Den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, medmindre vedkommende frabeder sig genvalg. Andre kandidater skal for at komme i betragtning være skriftligt anbefalet forud for generalforsamlingen af mindst 25 af foreningens medlemmer ved personlig underskrift. Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes. Stk. 2. Nærmere regler om præsentationsmøder og urafstemning/afstemning Det påhviler bestyrelsen inden urafstemningen/afstemningen og senest 14 dage efter generalforsamlingen at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer af foreningen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter. 10 Afstemningsregler Afstemning om folketingskandidat eller borgmesterkandidat kan foregå på en generalforsamling eller ved en urafstemning blandt medlemmerne. I tilfælde af at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal. Ved urafstemningen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes»urafstemning«. Udsendelsen forestås af bestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet. 11 Valg af kongresdelegerede For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent. 29. marts 2009/st 8 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

9 På generalforsamlingen vælges det antal kongresdelegerede, som foreningen er berettiget til ifølge partiets love. Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede Foreninger med mere end 100 medlemmer har krav på en delegeret. Derefter yderligere en delegeret for hver yderligere 300 medlemmer. Stk. 1. Foreningsdelegerede I kommuner med flere foreninger varetages dette stk. 1 af fællesledelsen. Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle. 1. Foreningerne i en kommune er samlet sikret en delegeret. 2. Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer. Stk. 2. Kredsdelegerede I kredse med flere foreninger varetages dette stk. 2 af kredsen. Kredsformanden er kredsorganisationens repræsentant på partiets kongres. Derudover vælges der én kongresdelegeret. 12 Flyttemeddelelser Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter. Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening. 13 Udelukkelse Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer. Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket, og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen. Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen. Foreningsformanden skal meddele den, der er udelukket, at sagen kan ankes for partistyrelsen inden 14 dage. Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give partikontoret meddelelse om sagen. Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v. Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes 22. Alle udelukkelser skal godkendes af partistyrelsen, før de er gyldige. Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet. Genoptagelse af medlemmer, der er udelukket, skal også godkendes af partistyrelsen. I særlige tilfælde kan partistyrelsen foretage udelukkelser. Foreningen skal inddrages, inden det sker. 14 Oprettelse og nedlæggelse af foreninger Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening. Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan partistyrelsen dispensere fra denne regel. Der skal være mindst én forening inden for hver kommune og mindst én forening inden for hver opstillingskreds. 29. marts 2009/st 9 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

10 Ingen foreninger kan nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de gyldige stemmer af de fremmødte eller på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for det. Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af partistyrelsen. Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en fællesledelse. 15 Forsøgsvirksomhed Kongressen har bemyndiget partistyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene. 16 Partiskatregel for øvrige tillidshverv I kommuner med flere foreninger varetages denne paragraf af fællesledelsen. Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen. Partiskatten udgør 5 % af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende betaling af partiskat medfører tab af medlemskab. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt. Valgdiæter afregnes med 40% af bruttobeløb. 17 Ligestilling mellem kønnene Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fællesledelserne. Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg. 18 Vedtægterne Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav. Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen. Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget andre vedtægter for foreningen, er disse standardvedtægter gældende. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 28. februar er ændret ved beslutning på generalforsamling den 18. februar marts 2009/st 10 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere