Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg 7. Eventuelt a. Af kasserer og kartoteksfører. Freddy Nikkelborg, Vinderup Skakklub, er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, til posten b. Af to bestyrelsesmedlemmer. Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, og Per Nielsen, Skive Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg c. Af to bestyrelsessuppleanter. Jesper Lund Thomsen (1. suppleant) og Askov Hove (2. suppleant), begge Vorgod Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg d. Af to revisorer. Lars Agger, Skive Skakklub, er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jens Noe, Lemvig Skakklub, er ikke på valg men udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår som afløser Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, valgt for et år e. Af revisorsuppleant. Knud Erik Andersen, Aulum Skakklub, er udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår Søren Ejdum, Viborg Skakklub, til posten 1. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. På formandens anmodning rejste forsamlingen sig for at mindes de af hovedkredsens medlemmer, der var afgået ved døden siden 1. april De afdøde var: Arne Jensen, Vorgod, Ejgild Vestergaard, THY, Bent Jørgensen, Aulum, Stefan Gudjohnsen, Lemvig, Jens Kristensen, Skive, Keld Tindal Jochumsen, Holstebro, Arne Jeppesen, Holstebro, Knud Brandt-Lassen, Lemvig og Leif Nielsen, Holstebro. Formandens beretning er

2 i øvrigt tilgængelig i hele sin udstrækning på hovedkredsens hjemmeside. Den efterfølgende debat bestod blandt andet af følgende temaer: a. Claus Støvring, Skive, roste bestyrelsen for ikke at have indstillet en klub til initiativpræmie, da han ikke mente, nogen havde gjort sig fortjent til det b. På spørgsmål fra Aksel Hansen, Holstebro, oplyste Morten Fabrin, at bestyrelsen i efteråret 2007 besluttede at forhøje budgettet til junioraktiviteter til 5500 kroner, og at man ikke på forhånd vil afvise at bevilge endnu flere midler til området c. Aksel Hansen, Holstebro, foreslog, at præmieoverrækkelsen for holdturneringen foretages i forbindelse med pokalstævnet i Herning. Hertil svarede Morten Fabrin, at det vil blive overvejet, men at en anden - og efter formandens opfattelse mere oplagt mulighed - kunne være at overrække præmierne i forbindelse med sidsterunde-arrangementerne i holdturneringens respektive rækker d. Aksel Hansen, Holstebro, fandt det uhensigtsmæssigt, at hovedkredsens pokalstævne endnu ikke var at finde på hovedkredsens hjemmeside. Han opfordrede samtidig klubberne til at huske at sende deres arrangementer til webmasteren. Jens Lund Jensen oplyste, at han havde pokalinvitationen med, og at den efterfølgende ville komme på hjemmesiden og blive sendt til klubberne pr. e. Niels Madsen, Struer, spurgte til klubbernes tanker og initiativer vedrørende junior- og skoleskak. Kjeld Merstrand, Viborg Skakklub, oplyste, at klubben agter at lave et skakstævne for alle børn i den nye Viborg Kommune til efteråret. Niels Madsen luftede herefter en ide om at afholde et møde for skakklubfolk, skoleskakfolk og forældre til skakspillende børn om, hvordan man skal gribe tingene an inden for junior- og skoleskak f. Med hensyn til medlemskampagnen i forbindelse med skakserverens debut oplyste Claus Støvring, Skive, at Skive Skakklub har informeret sine medlemmer om serverens start, men at man har valgt først at gøre en indsats i forbindelse med sæsonstarten til august. Morten Fabrin oplyste, at han er lidt skuffet over klubbernes respons, da det i marts og april er gratis at gå ind på alle funktioner på skakserveren. Eneste konkrete arrangement skulle finde sted i Viborg den følgende lørdag, oplyste Morten Fabrin g. Claus Støvring, Skive, påpegede det uheldige i, at 9. hovedkreds' generalforsamling (igen) faldt sammen med generalforsamlingen i Viborg Amts Skoleskak. Morten Fabrin svarede, at hovedkredsens generalforsamling blev fastlagt i august længe før skoleskakgeneralforsamlingen. Han fandt det i øvrigt trist, hvis det også påhviler klubformændene at være repræsentanter inden for skoleskakken Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 3.

3 I kasserer Freddy Nikkelborgs fravær blev regnskabet fremlagt af Morten Fabrin. Regnskabet i sin helhed er tilgængeligt via hovedkredsens hjemmeside. Morten Fabrin bemærkede, at regnskabet kun var revideret af én revisor (Lars B. Agger, Skive Skakklub), fordi såvel den anden revisor, Jens Noe, Lemvig, og revisorsuppleant Knud Erik Andersen, Aulum, på revisionstidspunktet var udmeldt af unionen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Der var alene indkommet følgende forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at holdturneringsreglementets 9 F ophæves, og at 9 G og 9 H herved bliver henholdsvis 9 F og 9 G. Motivering: Bestyrelsen frygter ikke, at klubberne vil benytte sig af de omgåelsesmuligheder, som den nuværende 9 F tilsigter at ramme. Hertil kommer, at bestemmelsen er blevet sprogligt vanskelig forståelig og åbner for mange, svære fortolkningsmuligheder. Bestemmelsen foreslås derfor ophævet. Claus Støvring, Skive, og Jørn Sloth, Ringkøbing, fandt begge paragraffen overflødig. Per Nielsen, Skive, bemærkede, at man blot må give turneringslederen hjemmel til at gribe ind, hvis det viser sig, at en klub på usportslig vis forsøger at drage fordel af lempelsen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Budgettet findes på hovedkredsens hjemmeside. Under debatten kom følgende temaer op: a. Aksel Hansen, Holstebro, spurgte, hvorfor der er budgetteret med en ratingafgift på 4000 kroner, når afgiften kun var 1600 kroner i Sigurd Rindum, Holstebro, spurgte, om bestyrelsen tror, at kontingentindtægterne i 2008 vil falde mere end normalt. Til begge spørgsmål svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen har anvendt forsigtighedsprincippet ved udarbejdelsen af budgettet b. Claus Støvring, Skive, sagde, at hovedkredsen gerne må begynde at bruge nogle penge. Han roste det igangsatte juniorarbejde og så også gerne penge brugt på andre, medlemsskabende aktiviteter. Morten Fabrin svarede, at han var enig, men at det efter hans opfattelse ikke er hovedkredsen der skal gå i spidsen med at lave arrangementer. Men med hovedkredsens gode økonomi kan klubberne nu se, at der er penge, hvis man har et arrangement, man vil søge penge til, sagde formanden c. Jørn Sloth, Ringkøbing, sagde, at der er megen grøde i seniorskakken, og at hovedkredsen måske kunne lave et arrangement rettet mod seniorerne. Hertil svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen ikke ser de store perspektiver rent medlemsmæssigt i at poste en masse penge i senioreliten, men at man vil se med stor velvilje på især breddeaktiviteter for seniorer Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 6. Valg a. Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev valgt b. Jens Lund Jensen, Herning, og Per Nielsen, Skive, blev valgt

4 c. Jesper Lund Thomsen, Vorgod, blev valgt som 1. suppleant. Askov Hove, Vorgod, blev valgt som 2. suppleant d. Lars Agger, Skive, blev genvalgt. Aksel Hansen, Holstebro blev valgt for et år i stedet for Jens Noe, som var midt i en 2-års valgperiode men ikke længere valgbar, da han er udmeldt af Dansk Skak Union e. Søren Ejdum, Viborg, blev valgt 7. Følgende emner blev taget op under eventuelt: a. Claus Støvring, Skive, roste igen Niels Madsens initiativer på juniorområdet og ønskede flere tiltag fra hovedkredsens side, uden at bestyrelsens medlemmer dog skulle hænge på alt arbejdet. "Hvad skal man egentlig bruge en hovedkreds til efterhånden?", lød spørgsmålet fra Claus Støvring, som fandt at kartotek og kasserervirksomhed lige så godt kunne drives centralt. Morten Fabrin svarede, at man nok ikke skal forvente en ret meget større arbejdsindsats fra bestyrelsen, men at man dog gerne vil spørges til råds og trækkes på af klubberne. "Hovedkredsen skal drive en holdturnering og arrangere en pokalturnering, og så er den en vigtig del af nærdemokratiet", sagde Morten Fabrin. Han medgav, at antallet af hovedkredse med tiden måske bliver reduceret, og at medlemsregistrering og kasserervirksomhed muligvis bliver centraliseret på sigt, men at dette ikke kan lade sig gøre, som forholdene er nu. Niels Madsen sagde, at hvis nogen har en idé til et arrangement, kunne man godt gøre det til et hovedkreds-arrangement, uden at det nødvendigvis er hovedkredsens bestyrelse, der skal gøre arbejdet b. Webmaster Kim Kristensen, Struer, opfordrede klubberne til at sende ham slutstillingen, når de har afholdt en turnering, således at resultaterne kan offentliggøres på hovedkredsens hjemmeside c. Claus Støvring, Skive, rejste spørgsmålet om, hvordan man løser det problem, at det altid er de samme, få hænder, der gør alt arbejdet. Hertil svarede Sigurd Rindum, Holstebro, at man i Holstebro har haft held med en model, der reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3, som så suppleres af en række udvalg, der blandt andet står for at arrangere de forskellige turneringer. Morten Fabrin tilføjede, at man i Viborg Skakklub har en kreds på personer, der bestrider diverse funktioner. Aksel Hansen, Holstebro, tilføjede, at det som regel er nemmere at få folk til at påtage sig enkeltstående opgaver frem for at påtage sig poster for 1-2 år Efter endt debat afsluttede dirigenten generalforsamlingen, der havde samlet 13 deltagere. 7 klubber (Ringkøbing, Holstebro, Kjellerup, Herning, Vorgod, Skive og Viborg), repræsenterende 273 stemmer, var mødt op. Alle øvrige klubber, repræsenterende 158 stemmer, var fraværende. Referent: Per Nielsen

5 Formandens beretning, 9. hovedkreds den 12. marts 2008 Medlems- og klubsituation I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Gudenådalen har opgivet at stille op i holdturneringen, og Vestsalling har kun kunnet stille med et 4-mands- og ikke et 8-mandshold. Også enkelte andre klubber har problemer med at holde skruen i vandet. Det er meget vigtigt, at klubberne overlever, eventuelt ved at gå i samarbejde med naboklubber. Jeg kan her pege på, at klubberne i Lemvig, Struer, Holstebro og til dels Vinderup samarbejder om visse turneringer. Det er meget vanskeligere at bygge noget nyt op end at søge at holde noget nok så småt gående, og vi mister uvægerligt medlemmer, så snart et tilbud i et lokalområde går tabt. Vi har herefter fortsat 16 klubber i hovedkredsen (foruden Nord- og Østsalling, der stadig figurerer som klub, men kun med 1 medlem). Desværre er den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område fortsat i det forløbne år. Jeg kan henvise til den oversigt, der er omdelt. I de sidste ca. halvandet år har faldet udgjort yderligere ca. 9%. For børn og juniorer er der sket en halvering, og for seniorerne udgør faldet ca. 11%. Det er kun pensionisterne, der holder stand. Dem er der flere og flere af, men det er jo desværre ikke dem, vi kan bygge fremtiden på. Sammenfattende kan man nok sige, at dansk skak har tabt en generation på gulvet gennem manglende rekruttering af børn og unge de seneste ca. 15 år, blandt andet som et udslag af tilbagegang inden for skoleskakken, og af at vi skakledere ikke har været dygtige nok til at indfange de interesserede og give dem interesse for klublivet. Det er en fattig trøst, at hovedkredsens situation er typisk for landet som helhed, og der har i unionens forretningsudvalg og hovedbestyrelse også i det nu forløbne år været arbejdet intenst med at planlægge en medlemskampagne. Flere end nogensinde kan spille skak, og de gør det endda jævnligt. Det sker bare ikke i skakklubberne, men privat og - især - ved computerne. Der ligger altså et kæmpemæssigt potentiale af unionsmedlemmer ude omkring, men udviklingen har gjort, at der må tænkes utraditionelt. Derfor er der nu etableret et særligt netmedlemsskab af Dansk Skak Union via oprettelse af en internetportal. Unionens skakserver blev tilgængelig for unionsmedlemmerne pr. 15. december 2007, og den blev offentligt tilgængelig fra 1. marts i år. Den er hovedkernen i den medlemskampagne, der nu er igangsat. Klubberne er de seneste måneder flere gange blevet opfordret til at gennemføre udadvendte arrangementer her i marts-april for ved hjælp af skakserveren at markedsføre vores sport for offentligheden i lokalområdet. Desværre er der kun blevet meldt tilbage om 1 arrangement i den forbindelse, nemlig i Sct. Mathiascentret i Viborg på lørdag den 15. marts. Flere klubber har meddelt mig, at de hellere vil lægge kræfterne i forbindelse med sæsonstarten i august-september, og det er også udmærket, for jeg er enig i, at et af endemålene er at få flere ud i klubberne. Men jeg vil godt samtidig pege på, at et af de stærke midler hertil er at bruge skakserveren som blikfang. De forsøg, der i de foregående mange år er blevet gjort i klubberne med "åbent-hus" og lignende ved sæsonstart har tilsyneladende ikke ført særligt meget med sig, så tag skakserveren med ind som et muligt stærkt propagandamiddel også. Det

6 mindste man kan gøre, er at få de nuværende medlemmer til selv at gå ind og spille for at give indtryk af aktivitet og for at skabe kontakter mellem klubspillere og andre. Det er et godt første skridt til at få skabt mere liv i klubberne. Inddrag også alle jeres medlemmer i at få kontakt til tidligere klubspillere, til familiemedlemmer, naboer, kolleger osv. Det er min påstand, at ethvert klubmedlem kender mindst 1, og oftest mange flere, skakspillende ikke-klubmedlemmer. Dem gælder det om at få mobiliseret. Men der er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er klubformændene og deres bestyrelser, der må gå forrest i at få sat gang i dette arbejde, der i sidste ende kun kan blive til gavn for jeres klub og for det danske skakliv. Vi vil forhåbentlig alle sammen gerne have flere til at gøre vore klubaftener mere interessante og få lavet flere hold til vores holdturnering. Bemærk også, at de folk, der tænkes på, allerede ved, hvordan brikkerne skal flyttes, så det behøver man ikke bruge tid til at lære dem. Både nye medlemmer og nuværende medlemmer vil få fornøjelse af, at det bliver nemmere at finde jævnbyrdige og nye modstandere. Det har også her i 2007/08 været et travlt år for unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, hvor der har hersket et godt samarbejdsklima. Jeg vil meget gerne have, at klubberne - for deres egen levedygtigheds skyld - bidrager til at bakke op om de initiativer, der tages og håber, at man rundt om i klubberne i hovedkredsen er opmærksomme på vigtigheden af arbejdet på både regionalt plan og landsplan. Fuldmagter til delegeretmødet i Silkeborg De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet søndag den 23. marts i Silkeborg, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse Samarbejdet har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det fremgår af et senere punkt under mødet, udtræder kasserer og kartoteksfører Freddy Nikkelborg nu af bestyrelsen. Freddy har passet denne tunge post i 2 år. Han er forhindret i at være til stede her i aften, men jeg vil alligevel gerne i denne kreds takke ham for et godt samarbejde og en meget pålidelig og dygtig indsats. For dem, der ikke har prøvet det, eller været tæt på det, er det måske vanskeligt at forstå, hvor vigtigt og uundværligt dette krumtaparbejde er. Det er den helt nødvendige basis for, at økonomien mellem klubber og union fungerer korrekt, herunder medlemsregistreringen, som samtidig er grundlag for, at vores fælles holdturnering også fungerer. Jeg vil også gerne fremhæve hovedkredsens hjemmeside, som takket være Kim Kristensen er blevet meget flot. Den udvikler sig mere og mere, men rigtigt værdifuld bliver den for alvor, når klubberne i højere grad begynder at bruge den til at annoncere deres turneringer og andre arrangementer. Husk derfor at sende en mail til Kim herom, så jeres budskaber kan nå ud til en endnu bredere kreds. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at

7 andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring. Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at i Herning holder man fast 2 store årlige koordinerede turneringer, nemlig Herning Byturnering og Ringkjøbing Amtsmesterskab med hele ca. 60 deltagere i hver. Fra vor hovedkreds er pr. 6. marts tilmeldt 30 spillere til DM i Silkeborg, der begynder i den førstkommende weekend. Det er jo glædeligt, at DM holdes så tæt på vort område. Holstebro Skakklub fyldte i oktober 100 år og fejrede det med en meget stor og flot besat hurtigskakturnering med ca. 75 deltagere og flotte præmier, tilsat levende flygelmusik i frokostpausen og jubilæumsfest om aftenen. Det var et rigtig fint arrangement. Mens vi er ved jubilæerne, skal jeg nævne, at den første Kjellerup Skakklub fyldte 80 sidste år, at Ikast Skakklub blev 75 i fjor, og at Gudenådalens oprindelige klub i Rødkjærsbro netop er fyldt 75 for et par uger siden. Til efteråret fylder Vorgod Skakklub 75 år. Unionens initiativpræmie og hæderstegn Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2007 Herning Skakklub, og hæderstegnet blev tildelt Aksel Hansen, Holstebro. Også her i 2008 mener vi at have fundet frem til en person her fra hovedkredsen, der fuldt fortjent skal modtage hæderstegnet. Vi har derimod ikke modtaget noget forslag til uddeling af initiativpræmien til en klub i år, og bestyrelsen har heller ikke selv fundet, at der var en klub i hovedkredsen, der var klar kandidat hertil. Så ligesom det af og til er sket tidligere, uddeles der ikke initiativpræmie i år her fra hovedkredsen. Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan Vort Pokalstævne i Herning i 2007 havde 12 deltagende hold. Blandt de 2 hold i Eliterækken vandt Holstebro foran Herning. I bredderækken med 7 hold vandt Herning I foran Kjellerup I, og i juniorrækken med 3 hold vandt Struer foran Kjellerup. Man kan desværre ikke påstå, at 9. hovedkreds dominerede ved finalestævnet i Nyborg i pinsen. I Eliterækken blandt 16 hold blev Herning nr. 11 og Holstebro nr. 13. I bredderækken med 18 hold indtog Herning og Kjellerup de 2 nederste pladser, og i juniorrækken blev Kjellerup og Struer nr. 9 og 12 blandt de 12 deltagere. Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 27. april 2008 i Herning. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere.

8 Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det vor juniorleder Niels Madsen at samle et godt hold. Selv om vi desværre ikke har mange børn og juniorer i hovedkredsen, er der blandt dem vi har, mange gode spillere. Niels Madsen fik god hjælp af Thomas Højbjerg fra Viborg. Vort hold vandt 5 af sine 8 kampe og var blandt de 5 tophold, mens der var et langt stykke ned til de 4 øvrige hold, og det var ikke mange brikker, der skulle have været flyttet anderledes, for at vi havde fået en højere placering end som nr. 5. Vort hold fik også direkte indflydelse på topstriden ved at slå det københavnske hold, og det endte med, at favoritterne fra 6. hovedkreds (Østjylland) løb af med den samlede sejr. Vore unge spillere havde en god weekend på Tjele, og de fungerede godt med hinanden og med lederne Niels og Thomas. Den oplevelse blev brugt som springbræt til, at der nu er sat nogle juniortræf i gang på hovedkredsplan. Første gang var søndag den 11. november 2007 i Viborg med ca. 15 juniorer, og der fortsattes i søndags, den 9. marts i Struer med ca. 30 deltagere. Hertil kommer de medvirkende ledere og forældre. Alle juniorer og skoleskakspillere fra vort område kan deltage. Spillerne bliver inddelt i grupper efter styrke og spiller en hurtigskakturnering, og de kan efter behov suppleres med ledere og forældre. Der sørges for pizza og saft til frokost, og der er også noget til overs til præmier, selv om indskuddet er beskedent. Dette kan også kun lade sig gøre på grund af de flittige ledere, og fordi hovedkredsen i kraft af sin gode økonomi og i erkendelse af vigtigheden i at bidrage til de unge spilleres udvikling har forhøjet budgettet til juniorarbejdet betydeligt. I kan læse meget mere om juniorarbejdet på hovedkredsens hjemmeside. Skoleskakken Dansk Skole Skak er nu kommet ind under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket har medført en meget styrket økonomi og måske en vis distancering organisatorisk på centralt plan fra Dansk Skak Union. Det er imidlertid stadig skak, de spiller, og lokalt er det i vidt omfang folk fra skakklubberne, der står for ledelsesarbejdet. Skoleskakken er fortsat den mest nærliggende fødekæde for vore klubber, og jeg finder det nærliggende også i år at nævne de resultater, som har særlig interesse for vort område. Som tidligere anført gør vi os pænt gældende med hensyn til kvaliteten - men desværre ikke så stærkt med kvantiteten - inden for ungdomsskakken, og det afspejler sig blandt andet i, at Struer hentede hele 2 individuelle danmarksmesterskaber i skoleskak i I den yngste gruppe (F) blev Christian Sejersen, Struer, danmarksmester, og i den næstyngste gruppe, E, genvandt Tobias Juul Madsen, Struer, sit DM foran blandt andre Rasmus Thøgersen, Skive, der blev nr. 4 og Pascal Vittrup, Morsø, der blev nr. 10. I gruppe D blev Adam Vergara, Herning nr. 7 og Alexander Jessen, Herning delt nr I gruppe C blev Rasmus Kvist, Struer nr Blandt de lidt ældre blev i gruppe B Morten Storgaard, Herning, nr. 6 og Anders Andreasen, Viborg nr I den ældste gruppe (A) blev Flemming Kamstrup, Struer en flot nr. 6 i et meget skrapt selskab.

9 Ved DM for hold i 2007 blev Vestre Skole, Viborg nr. 7 blandt 12 hold i den ældste gruppe. I den mellemste gruppe blev Thorning Skole nr. 5 af 8 hold, og blandt de yngste blev M.C. Holms Skole i Nykøbing Mors nr. 3 af de 10 hold. De resultater, jeg her har nævnt, viser, at vi her i området har et stærkt potentiale at bygge på for fremtiden. Jeg vil bede klubberne være meget opmærksomme på at få udbygget jeres samarbejde med de lokale skoler og sørge for, at også klubberne har noget godt at tilbyde de yngste. Mange af dem er ivrige for at lære mere! Holdturneringen Noget usædvanligt kan jeg ikke i dag berette om slutresultater for holdturneringen. På grund af den meget tidlige påske har der først været plads til at lægge sidste runde, bortset fra i vores B-række med 6 hold, søndag den 13. april og den derpå følgende uge. Og vi har valgt - således som vi skal tilstræbe - at vor lokale holdturnering følges ad med runderne i divisionerne. Men en situationsrapport før sidste runde kan gives: Divisionerne Vi har 2 hold med i 1. division, nemlig Kjellerup og Herning og 2 hold i 2. division, THY og Viborg. I 1. divison har Herning haft det svært og ligger før sidste runde nr. sidst 4½ points fra den reddende 6. plads. Men med en sejr på 5½-2½ i sidste runde mod Viby, og hvis Silkeborg taber meget stort til topholdet 1968 kan det faktisk nås endnu. Kjellerup ligger trods stærk svækkelse af holdet på en fin 5. plads og ser ud til at redde sig. I 2. division fører Viborg med 3 points forspring til nr. 2, Randers, som de møder i sidste runde, hvor Viborg kan tåle et nederlag på 3-5 og rykke op. THY ligger fornuftigt på en 4. plads og med 3 points afstand til den 6. plads, der indebærer nedrykningskamp mod nr. 6 i 2. divisions gruppe 3. Hovedkredsen I hovedkredsens turnering deltager 30 hold fordelt med 8 i M, A og C samt 6 i B, svarende til en nedgang på holdtallet med 3 fra året før inkl. divisionsholdene. Den lovede rating blev indført allerede i foregående sæson, men således at der af tekniske årsager først skete opdatering ved turneringens afslutning. I indeværende sæson har opdateringen fundet sted stort set løbende med visse mindre forsinkelser ved runde 1 og runde 6. Klubberne har været meget dygtige til at overholde tidsfristerne både ved tilmeldingen til turneringen og ved indtastningen af resultaterne, og det har efter min opfattelse forløbet meget tilfredsstillende. En stor tak til klubberne herfor, for det er helt centralt for vores resultatformidling, at der indberettes korrekt og rettidigt. En særlig tak vil jeg også her rette til Per Rasmussen på Bornholm for en meget betydelig indsats på det tekniske område. Per passer hele divisionsturneringen og holdturneringen i 8. hovedkreds samt bistår teknisk med yderligere 2 hovedkredsturneringer i Jylland, og han gør det hele gratis! Hovedkredsen er ham meget taknemmelig herfor. Det er mit indtryk, at der har været stor tilfredshed rundt omkring med, at man løbende på hovedkredsens

10 hjemmeside har kunnet følge hold- og enkeltresultater samt ratingudvikling for spillerne. Det har uden tvivl øget interessen for turneringen meget betydeligt. Det har også gjort det særlig interessant for mig at have påtaget mig hvervet som turneringsleder i denne sæson, at det hele har fungeret udmærket. Det er en glædelig kompensation for de ganske mange timer, som det kræver at forberede og administrere turneringen. Jeg vil også gerne rette en tak til Peter Graves, der har hjulpet med at lave rundeskemaer til turneringsprogrammet, herunder med at prøve at fordele kørslen så retfærdigt, som det nu lader sig gøre i en hovedkreds med store afstande. Før sidste runde føres Mesterklassen af Skive 1 med 35 points 3½ points foran Holstebro 1. Da alt tyder på, at THY holder sig oppe i 2. division, er jeg ingen grund til at omtale bundplaceringerne. Som udgangspunkt ser den manglende nedrykning fra divisionen til vor hovedkreds ud til at betyde, at der ikke bliver nedrykning i år i hovedkredsturneringen. Dette kommer kun på tale, hvis nye hold kommer til. A-klassen føres klart af Kjellerup 2. B-klassen er færdigspillet. Efter en turnering med et meget jævnbyrdigt midterfelt blev resultatet: 1. Holstebro 2 26½ 1. præmie 2. Viborg præmie 3. Kjellerup 3 20½ 4. Ringkøbing Vinderup Vorgod 13 C-klassen føres før sidste runde af Aulum 2 med så stort et forspring, at de ikke kan indhentes. Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år. Jeg modtager fra flere af klubberne deres klubblade, og det sætter jeg meget pris på. Desuden er jeg hver uge en eller flere gange inde på hjemmesiderne hos alle de klubber, der har en sådan for at orientere mig om, hvad der sker. 12 af de 16 klubber har en hjemmeside oprettet, og en del af dem holdes forholdsvis aktuelt opdaterede. Jeg har hermed afsluttet min beretning og overlader den til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere