Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg 7. Eventuelt a. Af kasserer og kartoteksfører. Freddy Nikkelborg, Vinderup Skakklub, er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, til posten b. Af to bestyrelsesmedlemmer. Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, og Per Nielsen, Skive Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg c. Af to bestyrelsessuppleanter. Jesper Lund Thomsen (1. suppleant) og Askov Hove (2. suppleant), begge Vorgod Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg d. Af to revisorer. Lars Agger, Skive Skakklub, er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jens Noe, Lemvig Skakklub, er ikke på valg men udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår som afløser Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, valgt for et år e. Af revisorsuppleant. Knud Erik Andersen, Aulum Skakklub, er udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår Søren Ejdum, Viborg Skakklub, til posten 1. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. På formandens anmodning rejste forsamlingen sig for at mindes de af hovedkredsens medlemmer, der var afgået ved døden siden 1. april De afdøde var: Arne Jensen, Vorgod, Ejgild Vestergaard, THY, Bent Jørgensen, Aulum, Stefan Gudjohnsen, Lemvig, Jens Kristensen, Skive, Keld Tindal Jochumsen, Holstebro, Arne Jeppesen, Holstebro, Knud Brandt-Lassen, Lemvig og Leif Nielsen, Holstebro. Formandens beretning er

2 i øvrigt tilgængelig i hele sin udstrækning på hovedkredsens hjemmeside. Den efterfølgende debat bestod blandt andet af følgende temaer: a. Claus Støvring, Skive, roste bestyrelsen for ikke at have indstillet en klub til initiativpræmie, da han ikke mente, nogen havde gjort sig fortjent til det b. På spørgsmål fra Aksel Hansen, Holstebro, oplyste Morten Fabrin, at bestyrelsen i efteråret 2007 besluttede at forhøje budgettet til junioraktiviteter til 5500 kroner, og at man ikke på forhånd vil afvise at bevilge endnu flere midler til området c. Aksel Hansen, Holstebro, foreslog, at præmieoverrækkelsen for holdturneringen foretages i forbindelse med pokalstævnet i Herning. Hertil svarede Morten Fabrin, at det vil blive overvejet, men at en anden - og efter formandens opfattelse mere oplagt mulighed - kunne være at overrække præmierne i forbindelse med sidsterunde-arrangementerne i holdturneringens respektive rækker d. Aksel Hansen, Holstebro, fandt det uhensigtsmæssigt, at hovedkredsens pokalstævne endnu ikke var at finde på hovedkredsens hjemmeside. Han opfordrede samtidig klubberne til at huske at sende deres arrangementer til webmasteren. Jens Lund Jensen oplyste, at han havde pokalinvitationen med, og at den efterfølgende ville komme på hjemmesiden og blive sendt til klubberne pr. e. Niels Madsen, Struer, spurgte til klubbernes tanker og initiativer vedrørende junior- og skoleskak. Kjeld Merstrand, Viborg Skakklub, oplyste, at klubben agter at lave et skakstævne for alle børn i den nye Viborg Kommune til efteråret. Niels Madsen luftede herefter en ide om at afholde et møde for skakklubfolk, skoleskakfolk og forældre til skakspillende børn om, hvordan man skal gribe tingene an inden for junior- og skoleskak f. Med hensyn til medlemskampagnen i forbindelse med skakserverens debut oplyste Claus Støvring, Skive, at Skive Skakklub har informeret sine medlemmer om serverens start, men at man har valgt først at gøre en indsats i forbindelse med sæsonstarten til august. Morten Fabrin oplyste, at han er lidt skuffet over klubbernes respons, da det i marts og april er gratis at gå ind på alle funktioner på skakserveren. Eneste konkrete arrangement skulle finde sted i Viborg den følgende lørdag, oplyste Morten Fabrin g. Claus Støvring, Skive, påpegede det uheldige i, at 9. hovedkreds' generalforsamling (igen) faldt sammen med generalforsamlingen i Viborg Amts Skoleskak. Morten Fabrin svarede, at hovedkredsens generalforsamling blev fastlagt i august længe før skoleskakgeneralforsamlingen. Han fandt det i øvrigt trist, hvis det også påhviler klubformændene at være repræsentanter inden for skoleskakken Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 3.

3 I kasserer Freddy Nikkelborgs fravær blev regnskabet fremlagt af Morten Fabrin. Regnskabet i sin helhed er tilgængeligt via hovedkredsens hjemmeside. Morten Fabrin bemærkede, at regnskabet kun var revideret af én revisor (Lars B. Agger, Skive Skakklub), fordi såvel den anden revisor, Jens Noe, Lemvig, og revisorsuppleant Knud Erik Andersen, Aulum, på revisionstidspunktet var udmeldt af unionen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Der var alene indkommet følgende forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at holdturneringsreglementets 9 F ophæves, og at 9 G og 9 H herved bliver henholdsvis 9 F og 9 G. Motivering: Bestyrelsen frygter ikke, at klubberne vil benytte sig af de omgåelsesmuligheder, som den nuværende 9 F tilsigter at ramme. Hertil kommer, at bestemmelsen er blevet sprogligt vanskelig forståelig og åbner for mange, svære fortolkningsmuligheder. Bestemmelsen foreslås derfor ophævet. Claus Støvring, Skive, og Jørn Sloth, Ringkøbing, fandt begge paragraffen overflødig. Per Nielsen, Skive, bemærkede, at man blot må give turneringslederen hjemmel til at gribe ind, hvis det viser sig, at en klub på usportslig vis forsøger at drage fordel af lempelsen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Budgettet findes på hovedkredsens hjemmeside. Under debatten kom følgende temaer op: a. Aksel Hansen, Holstebro, spurgte, hvorfor der er budgetteret med en ratingafgift på 4000 kroner, når afgiften kun var 1600 kroner i Sigurd Rindum, Holstebro, spurgte, om bestyrelsen tror, at kontingentindtægterne i 2008 vil falde mere end normalt. Til begge spørgsmål svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen har anvendt forsigtighedsprincippet ved udarbejdelsen af budgettet b. Claus Støvring, Skive, sagde, at hovedkredsen gerne må begynde at bruge nogle penge. Han roste det igangsatte juniorarbejde og så også gerne penge brugt på andre, medlemsskabende aktiviteter. Morten Fabrin svarede, at han var enig, men at det efter hans opfattelse ikke er hovedkredsen der skal gå i spidsen med at lave arrangementer. Men med hovedkredsens gode økonomi kan klubberne nu se, at der er penge, hvis man har et arrangement, man vil søge penge til, sagde formanden c. Jørn Sloth, Ringkøbing, sagde, at der er megen grøde i seniorskakken, og at hovedkredsen måske kunne lave et arrangement rettet mod seniorerne. Hertil svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen ikke ser de store perspektiver rent medlemsmæssigt i at poste en masse penge i senioreliten, men at man vil se med stor velvilje på især breddeaktiviteter for seniorer Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 6. Valg a. Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev valgt b. Jens Lund Jensen, Herning, og Per Nielsen, Skive, blev valgt

4 c. Jesper Lund Thomsen, Vorgod, blev valgt som 1. suppleant. Askov Hove, Vorgod, blev valgt som 2. suppleant d. Lars Agger, Skive, blev genvalgt. Aksel Hansen, Holstebro blev valgt for et år i stedet for Jens Noe, som var midt i en 2-års valgperiode men ikke længere valgbar, da han er udmeldt af Dansk Skak Union e. Søren Ejdum, Viborg, blev valgt 7. Følgende emner blev taget op under eventuelt: a. Claus Støvring, Skive, roste igen Niels Madsens initiativer på juniorområdet og ønskede flere tiltag fra hovedkredsens side, uden at bestyrelsens medlemmer dog skulle hænge på alt arbejdet. "Hvad skal man egentlig bruge en hovedkreds til efterhånden?", lød spørgsmålet fra Claus Støvring, som fandt at kartotek og kasserervirksomhed lige så godt kunne drives centralt. Morten Fabrin svarede, at man nok ikke skal forvente en ret meget større arbejdsindsats fra bestyrelsen, men at man dog gerne vil spørges til råds og trækkes på af klubberne. "Hovedkredsen skal drive en holdturnering og arrangere en pokalturnering, og så er den en vigtig del af nærdemokratiet", sagde Morten Fabrin. Han medgav, at antallet af hovedkredse med tiden måske bliver reduceret, og at medlemsregistrering og kasserervirksomhed muligvis bliver centraliseret på sigt, men at dette ikke kan lade sig gøre, som forholdene er nu. Niels Madsen sagde, at hvis nogen har en idé til et arrangement, kunne man godt gøre det til et hovedkreds-arrangement, uden at det nødvendigvis er hovedkredsens bestyrelse, der skal gøre arbejdet b. Webmaster Kim Kristensen, Struer, opfordrede klubberne til at sende ham slutstillingen, når de har afholdt en turnering, således at resultaterne kan offentliggøres på hovedkredsens hjemmeside c. Claus Støvring, Skive, rejste spørgsmålet om, hvordan man løser det problem, at det altid er de samme, få hænder, der gør alt arbejdet. Hertil svarede Sigurd Rindum, Holstebro, at man i Holstebro har haft held med en model, der reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3, som så suppleres af en række udvalg, der blandt andet står for at arrangere de forskellige turneringer. Morten Fabrin tilføjede, at man i Viborg Skakklub har en kreds på personer, der bestrider diverse funktioner. Aksel Hansen, Holstebro, tilføjede, at det som regel er nemmere at få folk til at påtage sig enkeltstående opgaver frem for at påtage sig poster for 1-2 år Efter endt debat afsluttede dirigenten generalforsamlingen, der havde samlet 13 deltagere. 7 klubber (Ringkøbing, Holstebro, Kjellerup, Herning, Vorgod, Skive og Viborg), repræsenterende 273 stemmer, var mødt op. Alle øvrige klubber, repræsenterende 158 stemmer, var fraværende. Referent: Per Nielsen

5 Formandens beretning, 9. hovedkreds den 12. marts 2008 Medlems- og klubsituation I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Gudenådalen har opgivet at stille op i holdturneringen, og Vestsalling har kun kunnet stille med et 4-mands- og ikke et 8-mandshold. Også enkelte andre klubber har problemer med at holde skruen i vandet. Det er meget vigtigt, at klubberne overlever, eventuelt ved at gå i samarbejde med naboklubber. Jeg kan her pege på, at klubberne i Lemvig, Struer, Holstebro og til dels Vinderup samarbejder om visse turneringer. Det er meget vanskeligere at bygge noget nyt op end at søge at holde noget nok så småt gående, og vi mister uvægerligt medlemmer, så snart et tilbud i et lokalområde går tabt. Vi har herefter fortsat 16 klubber i hovedkredsen (foruden Nord- og Østsalling, der stadig figurerer som klub, men kun med 1 medlem). Desværre er den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område fortsat i det forløbne år. Jeg kan henvise til den oversigt, der er omdelt. I de sidste ca. halvandet år har faldet udgjort yderligere ca. 9%. For børn og juniorer er der sket en halvering, og for seniorerne udgør faldet ca. 11%. Det er kun pensionisterne, der holder stand. Dem er der flere og flere af, men det er jo desværre ikke dem, vi kan bygge fremtiden på. Sammenfattende kan man nok sige, at dansk skak har tabt en generation på gulvet gennem manglende rekruttering af børn og unge de seneste ca. 15 år, blandt andet som et udslag af tilbagegang inden for skoleskakken, og af at vi skakledere ikke har været dygtige nok til at indfange de interesserede og give dem interesse for klublivet. Det er en fattig trøst, at hovedkredsens situation er typisk for landet som helhed, og der har i unionens forretningsudvalg og hovedbestyrelse også i det nu forløbne år været arbejdet intenst med at planlægge en medlemskampagne. Flere end nogensinde kan spille skak, og de gør det endda jævnligt. Det sker bare ikke i skakklubberne, men privat og - især - ved computerne. Der ligger altså et kæmpemæssigt potentiale af unionsmedlemmer ude omkring, men udviklingen har gjort, at der må tænkes utraditionelt. Derfor er der nu etableret et særligt netmedlemsskab af Dansk Skak Union via oprettelse af en internetportal. Unionens skakserver blev tilgængelig for unionsmedlemmerne pr. 15. december 2007, og den blev offentligt tilgængelig fra 1. marts i år. Den er hovedkernen i den medlemskampagne, der nu er igangsat. Klubberne er de seneste måneder flere gange blevet opfordret til at gennemføre udadvendte arrangementer her i marts-april for ved hjælp af skakserveren at markedsføre vores sport for offentligheden i lokalområdet. Desværre er der kun blevet meldt tilbage om 1 arrangement i den forbindelse, nemlig i Sct. Mathiascentret i Viborg på lørdag den 15. marts. Flere klubber har meddelt mig, at de hellere vil lægge kræfterne i forbindelse med sæsonstarten i august-september, og det er også udmærket, for jeg er enig i, at et af endemålene er at få flere ud i klubberne. Men jeg vil godt samtidig pege på, at et af de stærke midler hertil er at bruge skakserveren som blikfang. De forsøg, der i de foregående mange år er blevet gjort i klubberne med "åbent-hus" og lignende ved sæsonstart har tilsyneladende ikke ført særligt meget med sig, så tag skakserveren med ind som et muligt stærkt propagandamiddel også. Det

6 mindste man kan gøre, er at få de nuværende medlemmer til selv at gå ind og spille for at give indtryk af aktivitet og for at skabe kontakter mellem klubspillere og andre. Det er et godt første skridt til at få skabt mere liv i klubberne. Inddrag også alle jeres medlemmer i at få kontakt til tidligere klubspillere, til familiemedlemmer, naboer, kolleger osv. Det er min påstand, at ethvert klubmedlem kender mindst 1, og oftest mange flere, skakspillende ikke-klubmedlemmer. Dem gælder det om at få mobiliseret. Men der er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er klubformændene og deres bestyrelser, der må gå forrest i at få sat gang i dette arbejde, der i sidste ende kun kan blive til gavn for jeres klub og for det danske skakliv. Vi vil forhåbentlig alle sammen gerne have flere til at gøre vore klubaftener mere interessante og få lavet flere hold til vores holdturnering. Bemærk også, at de folk, der tænkes på, allerede ved, hvordan brikkerne skal flyttes, så det behøver man ikke bruge tid til at lære dem. Både nye medlemmer og nuværende medlemmer vil få fornøjelse af, at det bliver nemmere at finde jævnbyrdige og nye modstandere. Det har også her i 2007/08 været et travlt år for unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, hvor der har hersket et godt samarbejdsklima. Jeg vil meget gerne have, at klubberne - for deres egen levedygtigheds skyld - bidrager til at bakke op om de initiativer, der tages og håber, at man rundt om i klubberne i hovedkredsen er opmærksomme på vigtigheden af arbejdet på både regionalt plan og landsplan. Fuldmagter til delegeretmødet i Silkeborg De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet søndag den 23. marts i Silkeborg, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse Samarbejdet har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det fremgår af et senere punkt under mødet, udtræder kasserer og kartoteksfører Freddy Nikkelborg nu af bestyrelsen. Freddy har passet denne tunge post i 2 år. Han er forhindret i at være til stede her i aften, men jeg vil alligevel gerne i denne kreds takke ham for et godt samarbejde og en meget pålidelig og dygtig indsats. For dem, der ikke har prøvet det, eller været tæt på det, er det måske vanskeligt at forstå, hvor vigtigt og uundværligt dette krumtaparbejde er. Det er den helt nødvendige basis for, at økonomien mellem klubber og union fungerer korrekt, herunder medlemsregistreringen, som samtidig er grundlag for, at vores fælles holdturnering også fungerer. Jeg vil også gerne fremhæve hovedkredsens hjemmeside, som takket være Kim Kristensen er blevet meget flot. Den udvikler sig mere og mere, men rigtigt værdifuld bliver den for alvor, når klubberne i højere grad begynder at bruge den til at annoncere deres turneringer og andre arrangementer. Husk derfor at sende en mail til Kim herom, så jeres budskaber kan nå ud til en endnu bredere kreds. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at

7 andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring. Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at i Herning holder man fast 2 store årlige koordinerede turneringer, nemlig Herning Byturnering og Ringkjøbing Amtsmesterskab med hele ca. 60 deltagere i hver. Fra vor hovedkreds er pr. 6. marts tilmeldt 30 spillere til DM i Silkeborg, der begynder i den førstkommende weekend. Det er jo glædeligt, at DM holdes så tæt på vort område. Holstebro Skakklub fyldte i oktober 100 år og fejrede det med en meget stor og flot besat hurtigskakturnering med ca. 75 deltagere og flotte præmier, tilsat levende flygelmusik i frokostpausen og jubilæumsfest om aftenen. Det var et rigtig fint arrangement. Mens vi er ved jubilæerne, skal jeg nævne, at den første Kjellerup Skakklub fyldte 80 sidste år, at Ikast Skakklub blev 75 i fjor, og at Gudenådalens oprindelige klub i Rødkjærsbro netop er fyldt 75 for et par uger siden. Til efteråret fylder Vorgod Skakklub 75 år. Unionens initiativpræmie og hæderstegn Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2007 Herning Skakklub, og hæderstegnet blev tildelt Aksel Hansen, Holstebro. Også her i 2008 mener vi at have fundet frem til en person her fra hovedkredsen, der fuldt fortjent skal modtage hæderstegnet. Vi har derimod ikke modtaget noget forslag til uddeling af initiativpræmien til en klub i år, og bestyrelsen har heller ikke selv fundet, at der var en klub i hovedkredsen, der var klar kandidat hertil. Så ligesom det af og til er sket tidligere, uddeles der ikke initiativpræmie i år her fra hovedkredsen. Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan Vort Pokalstævne i Herning i 2007 havde 12 deltagende hold. Blandt de 2 hold i Eliterækken vandt Holstebro foran Herning. I bredderækken med 7 hold vandt Herning I foran Kjellerup I, og i juniorrækken med 3 hold vandt Struer foran Kjellerup. Man kan desværre ikke påstå, at 9. hovedkreds dominerede ved finalestævnet i Nyborg i pinsen. I Eliterækken blandt 16 hold blev Herning nr. 11 og Holstebro nr. 13. I bredderækken med 18 hold indtog Herning og Kjellerup de 2 nederste pladser, og i juniorrækken blev Kjellerup og Struer nr. 9 og 12 blandt de 12 deltagere. Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 27. april 2008 i Herning. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere.

8 Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det vor juniorleder Niels Madsen at samle et godt hold. Selv om vi desværre ikke har mange børn og juniorer i hovedkredsen, er der blandt dem vi har, mange gode spillere. Niels Madsen fik god hjælp af Thomas Højbjerg fra Viborg. Vort hold vandt 5 af sine 8 kampe og var blandt de 5 tophold, mens der var et langt stykke ned til de 4 øvrige hold, og det var ikke mange brikker, der skulle have været flyttet anderledes, for at vi havde fået en højere placering end som nr. 5. Vort hold fik også direkte indflydelse på topstriden ved at slå det københavnske hold, og det endte med, at favoritterne fra 6. hovedkreds (Østjylland) løb af med den samlede sejr. Vore unge spillere havde en god weekend på Tjele, og de fungerede godt med hinanden og med lederne Niels og Thomas. Den oplevelse blev brugt som springbræt til, at der nu er sat nogle juniortræf i gang på hovedkredsplan. Første gang var søndag den 11. november 2007 i Viborg med ca. 15 juniorer, og der fortsattes i søndags, den 9. marts i Struer med ca. 30 deltagere. Hertil kommer de medvirkende ledere og forældre. Alle juniorer og skoleskakspillere fra vort område kan deltage. Spillerne bliver inddelt i grupper efter styrke og spiller en hurtigskakturnering, og de kan efter behov suppleres med ledere og forældre. Der sørges for pizza og saft til frokost, og der er også noget til overs til præmier, selv om indskuddet er beskedent. Dette kan også kun lade sig gøre på grund af de flittige ledere, og fordi hovedkredsen i kraft af sin gode økonomi og i erkendelse af vigtigheden i at bidrage til de unge spilleres udvikling har forhøjet budgettet til juniorarbejdet betydeligt. I kan læse meget mere om juniorarbejdet på hovedkredsens hjemmeside. Skoleskakken Dansk Skole Skak er nu kommet ind under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket har medført en meget styrket økonomi og måske en vis distancering organisatorisk på centralt plan fra Dansk Skak Union. Det er imidlertid stadig skak, de spiller, og lokalt er det i vidt omfang folk fra skakklubberne, der står for ledelsesarbejdet. Skoleskakken er fortsat den mest nærliggende fødekæde for vore klubber, og jeg finder det nærliggende også i år at nævne de resultater, som har særlig interesse for vort område. Som tidligere anført gør vi os pænt gældende med hensyn til kvaliteten - men desværre ikke så stærkt med kvantiteten - inden for ungdomsskakken, og det afspejler sig blandt andet i, at Struer hentede hele 2 individuelle danmarksmesterskaber i skoleskak i I den yngste gruppe (F) blev Christian Sejersen, Struer, danmarksmester, og i den næstyngste gruppe, E, genvandt Tobias Juul Madsen, Struer, sit DM foran blandt andre Rasmus Thøgersen, Skive, der blev nr. 4 og Pascal Vittrup, Morsø, der blev nr. 10. I gruppe D blev Adam Vergara, Herning nr. 7 og Alexander Jessen, Herning delt nr I gruppe C blev Rasmus Kvist, Struer nr Blandt de lidt ældre blev i gruppe B Morten Storgaard, Herning, nr. 6 og Anders Andreasen, Viborg nr I den ældste gruppe (A) blev Flemming Kamstrup, Struer en flot nr. 6 i et meget skrapt selskab.

9 Ved DM for hold i 2007 blev Vestre Skole, Viborg nr. 7 blandt 12 hold i den ældste gruppe. I den mellemste gruppe blev Thorning Skole nr. 5 af 8 hold, og blandt de yngste blev M.C. Holms Skole i Nykøbing Mors nr. 3 af de 10 hold. De resultater, jeg her har nævnt, viser, at vi her i området har et stærkt potentiale at bygge på for fremtiden. Jeg vil bede klubberne være meget opmærksomme på at få udbygget jeres samarbejde med de lokale skoler og sørge for, at også klubberne har noget godt at tilbyde de yngste. Mange af dem er ivrige for at lære mere! Holdturneringen Noget usædvanligt kan jeg ikke i dag berette om slutresultater for holdturneringen. På grund af den meget tidlige påske har der først været plads til at lægge sidste runde, bortset fra i vores B-række med 6 hold, søndag den 13. april og den derpå følgende uge. Og vi har valgt - således som vi skal tilstræbe - at vor lokale holdturnering følges ad med runderne i divisionerne. Men en situationsrapport før sidste runde kan gives: Divisionerne Vi har 2 hold med i 1. division, nemlig Kjellerup og Herning og 2 hold i 2. division, THY og Viborg. I 1. divison har Herning haft det svært og ligger før sidste runde nr. sidst 4½ points fra den reddende 6. plads. Men med en sejr på 5½-2½ i sidste runde mod Viby, og hvis Silkeborg taber meget stort til topholdet 1968 kan det faktisk nås endnu. Kjellerup ligger trods stærk svækkelse af holdet på en fin 5. plads og ser ud til at redde sig. I 2. division fører Viborg med 3 points forspring til nr. 2, Randers, som de møder i sidste runde, hvor Viborg kan tåle et nederlag på 3-5 og rykke op. THY ligger fornuftigt på en 4. plads og med 3 points afstand til den 6. plads, der indebærer nedrykningskamp mod nr. 6 i 2. divisions gruppe 3. Hovedkredsen I hovedkredsens turnering deltager 30 hold fordelt med 8 i M, A og C samt 6 i B, svarende til en nedgang på holdtallet med 3 fra året før inkl. divisionsholdene. Den lovede rating blev indført allerede i foregående sæson, men således at der af tekniske årsager først skete opdatering ved turneringens afslutning. I indeværende sæson har opdateringen fundet sted stort set løbende med visse mindre forsinkelser ved runde 1 og runde 6. Klubberne har været meget dygtige til at overholde tidsfristerne både ved tilmeldingen til turneringen og ved indtastningen af resultaterne, og det har efter min opfattelse forløbet meget tilfredsstillende. En stor tak til klubberne herfor, for det er helt centralt for vores resultatformidling, at der indberettes korrekt og rettidigt. En særlig tak vil jeg også her rette til Per Rasmussen på Bornholm for en meget betydelig indsats på det tekniske område. Per passer hele divisionsturneringen og holdturneringen i 8. hovedkreds samt bistår teknisk med yderligere 2 hovedkredsturneringer i Jylland, og han gør det hele gratis! Hovedkredsen er ham meget taknemmelig herfor. Det er mit indtryk, at der har været stor tilfredshed rundt omkring med, at man løbende på hovedkredsens

10 hjemmeside har kunnet følge hold- og enkeltresultater samt ratingudvikling for spillerne. Det har uden tvivl øget interessen for turneringen meget betydeligt. Det har også gjort det særlig interessant for mig at have påtaget mig hvervet som turneringsleder i denne sæson, at det hele har fungeret udmærket. Det er en glædelig kompensation for de ganske mange timer, som det kræver at forberede og administrere turneringen. Jeg vil også gerne rette en tak til Peter Graves, der har hjulpet med at lave rundeskemaer til turneringsprogrammet, herunder med at prøve at fordele kørslen så retfærdigt, som det nu lader sig gøre i en hovedkreds med store afstande. Før sidste runde føres Mesterklassen af Skive 1 med 35 points 3½ points foran Holstebro 1. Da alt tyder på, at THY holder sig oppe i 2. division, er jeg ingen grund til at omtale bundplaceringerne. Som udgangspunkt ser den manglende nedrykning fra divisionen til vor hovedkreds ud til at betyde, at der ikke bliver nedrykning i år i hovedkredsturneringen. Dette kommer kun på tale, hvis nye hold kommer til. A-klassen føres klart af Kjellerup 2. B-klassen er færdigspillet. Efter en turnering med et meget jævnbyrdigt midterfelt blev resultatet: 1. Holstebro 2 26½ 1. præmie 2. Viborg præmie 3. Kjellerup 3 20½ 4. Ringkøbing Vinderup Vorgod 13 C-klassen føres før sidste runde af Aulum 2 med så stort et forspring, at de ikke kan indhentes. Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år. Jeg modtager fra flere af klubberne deres klubblade, og det sætter jeg meget pris på. Desuden er jeg hver uge en eller flere gange inde på hjemmesiderne hos alle de klubber, der har en sådan for at orientere mig om, hvad der sker. 12 af de 16 klubber har en hjemmeside oprettet, og en del af dem holdes forholdsvis aktuelt opdaterede. Jeg har hermed afsluttet min beretning og overlader den til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010

Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Formandsberetning, 9. hovedkreds den 24. marts 2010 Medlems- og klubsituation. I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Struer er nede på 2 medlemmer og har opgivet at stille op i holdturneringen.

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i DSU's 9. hovedkreds den 28/3 2007 på Hotel Vinderup Mødet blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup

Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds onsdag den 1. april 2009 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret.

Det blev oplyst, at 284 af 358 mulige stemmer var repræsenteret. Referat af generalforsamling i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 på Hotel Vinderup Deltagere: Erik Søbjerg (ES), formand og Herning Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 10. februar 2016:

Referat af den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 10. februar 2016: 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 10. februar 2016: 1. Valg af dirigent Patrick Wildenradt blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere