Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/ på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg 7. Eventuelt a. Af kasserer og kartoteksfører. Freddy Nikkelborg, Vinderup Skakklub, er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, til posten b. Af to bestyrelsesmedlemmer. Jens Lund Jensen, Herning Skakklub, og Per Nielsen, Skive Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg c. Af to bestyrelsessuppleanter. Jesper Lund Thomsen (1. suppleant) og Askov Hove (2. suppleant), begge Vorgod Skakklub, er på valg og villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg d. Af to revisorer. Lars Agger, Skive Skakklub, er på valg og villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Jens Noe, Lemvig Skakklub, er ikke på valg men udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår som afløser Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, valgt for et år e. Af revisorsuppleant. Knud Erik Andersen, Aulum Skakklub, er udmeldt af unionen og dermed ikke længere valgbar. Bestyrelsen foreslår Søren Ejdum, Viborg Skakklub, til posten 1. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. På formandens anmodning rejste forsamlingen sig for at mindes de af hovedkredsens medlemmer, der var afgået ved døden siden 1. april De afdøde var: Arne Jensen, Vorgod, Ejgild Vestergaard, THY, Bent Jørgensen, Aulum, Stefan Gudjohnsen, Lemvig, Jens Kristensen, Skive, Keld Tindal Jochumsen, Holstebro, Arne Jeppesen, Holstebro, Knud Brandt-Lassen, Lemvig og Leif Nielsen, Holstebro. Formandens beretning er

2 i øvrigt tilgængelig i hele sin udstrækning på hovedkredsens hjemmeside. Den efterfølgende debat bestod blandt andet af følgende temaer: a. Claus Støvring, Skive, roste bestyrelsen for ikke at have indstillet en klub til initiativpræmie, da han ikke mente, nogen havde gjort sig fortjent til det b. På spørgsmål fra Aksel Hansen, Holstebro, oplyste Morten Fabrin, at bestyrelsen i efteråret 2007 besluttede at forhøje budgettet til junioraktiviteter til 5500 kroner, og at man ikke på forhånd vil afvise at bevilge endnu flere midler til området c. Aksel Hansen, Holstebro, foreslog, at præmieoverrækkelsen for holdturneringen foretages i forbindelse med pokalstævnet i Herning. Hertil svarede Morten Fabrin, at det vil blive overvejet, men at en anden - og efter formandens opfattelse mere oplagt mulighed - kunne være at overrække præmierne i forbindelse med sidsterunde-arrangementerne i holdturneringens respektive rækker d. Aksel Hansen, Holstebro, fandt det uhensigtsmæssigt, at hovedkredsens pokalstævne endnu ikke var at finde på hovedkredsens hjemmeside. Han opfordrede samtidig klubberne til at huske at sende deres arrangementer til webmasteren. Jens Lund Jensen oplyste, at han havde pokalinvitationen med, og at den efterfølgende ville komme på hjemmesiden og blive sendt til klubberne pr. e. Niels Madsen, Struer, spurgte til klubbernes tanker og initiativer vedrørende junior- og skoleskak. Kjeld Merstrand, Viborg Skakklub, oplyste, at klubben agter at lave et skakstævne for alle børn i den nye Viborg Kommune til efteråret. Niels Madsen luftede herefter en ide om at afholde et møde for skakklubfolk, skoleskakfolk og forældre til skakspillende børn om, hvordan man skal gribe tingene an inden for junior- og skoleskak f. Med hensyn til medlemskampagnen i forbindelse med skakserverens debut oplyste Claus Støvring, Skive, at Skive Skakklub har informeret sine medlemmer om serverens start, men at man har valgt først at gøre en indsats i forbindelse med sæsonstarten til august. Morten Fabrin oplyste, at han er lidt skuffet over klubbernes respons, da det i marts og april er gratis at gå ind på alle funktioner på skakserveren. Eneste konkrete arrangement skulle finde sted i Viborg den følgende lørdag, oplyste Morten Fabrin g. Claus Støvring, Skive, påpegede det uheldige i, at 9. hovedkreds' generalforsamling (igen) faldt sammen med generalforsamlingen i Viborg Amts Skoleskak. Morten Fabrin svarede, at hovedkredsens generalforsamling blev fastlagt i august længe før skoleskakgeneralforsamlingen. Han fandt det i øvrigt trist, hvis det også påhviler klubformændene at være repræsentanter inden for skoleskakken Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 3.

3 I kasserer Freddy Nikkelborgs fravær blev regnskabet fremlagt af Morten Fabrin. Regnskabet i sin helhed er tilgængeligt via hovedkredsens hjemmeside. Morten Fabrin bemærkede, at regnskabet kun var revideret af én revisor (Lars B. Agger, Skive Skakklub), fordi såvel den anden revisor, Jens Noe, Lemvig, og revisorsuppleant Knud Erik Andersen, Aulum, på revisionstidspunktet var udmeldt af unionen. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Der var alene indkommet følgende forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at holdturneringsreglementets 9 F ophæves, og at 9 G og 9 H herved bliver henholdsvis 9 F og 9 G. Motivering: Bestyrelsen frygter ikke, at klubberne vil benytte sig af de omgåelsesmuligheder, som den nuværende 9 F tilsigter at ramme. Hertil kommer, at bestemmelsen er blevet sprogligt vanskelig forståelig og åbner for mange, svære fortolkningsmuligheder. Bestemmelsen foreslås derfor ophævet. Claus Støvring, Skive, og Jørn Sloth, Ringkøbing, fandt begge paragraffen overflødig. Per Nielsen, Skive, bemærkede, at man blot må give turneringslederen hjemmel til at gribe ind, hvis det viser sig, at en klub på usportslig vis forsøger at drage fordel af lempelsen. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Budgettet findes på hovedkredsens hjemmeside. Under debatten kom følgende temaer op: a. Aksel Hansen, Holstebro, spurgte, hvorfor der er budgetteret med en ratingafgift på 4000 kroner, når afgiften kun var 1600 kroner i Sigurd Rindum, Holstebro, spurgte, om bestyrelsen tror, at kontingentindtægterne i 2008 vil falde mere end normalt. Til begge spørgsmål svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen har anvendt forsigtighedsprincippet ved udarbejdelsen af budgettet b. Claus Støvring, Skive, sagde, at hovedkredsen gerne må begynde at bruge nogle penge. Han roste det igangsatte juniorarbejde og så også gerne penge brugt på andre, medlemsskabende aktiviteter. Morten Fabrin svarede, at han var enig, men at det efter hans opfattelse ikke er hovedkredsen der skal gå i spidsen med at lave arrangementer. Men med hovedkredsens gode økonomi kan klubberne nu se, at der er penge, hvis man har et arrangement, man vil søge penge til, sagde formanden c. Jørn Sloth, Ringkøbing, sagde, at der er megen grøde i seniorskakken, og at hovedkredsen måske kunne lave et arrangement rettet mod seniorerne. Hertil svarede Morten Fabrin, at bestyrelsen ikke ser de store perspektiver rent medlemsmæssigt i at poste en masse penge i senioreliten, men at man vil se med stor velvilje på især breddeaktiviteter for seniorer Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 6. Valg a. Jesper Dürr Christiansen, Kjellerup Skakklub, blev valgt b. Jens Lund Jensen, Herning, og Per Nielsen, Skive, blev valgt

4 c. Jesper Lund Thomsen, Vorgod, blev valgt som 1. suppleant. Askov Hove, Vorgod, blev valgt som 2. suppleant d. Lars Agger, Skive, blev genvalgt. Aksel Hansen, Holstebro blev valgt for et år i stedet for Jens Noe, som var midt i en 2-års valgperiode men ikke længere valgbar, da han er udmeldt af Dansk Skak Union e. Søren Ejdum, Viborg, blev valgt 7. Følgende emner blev taget op under eventuelt: a. Claus Støvring, Skive, roste igen Niels Madsens initiativer på juniorområdet og ønskede flere tiltag fra hovedkredsens side, uden at bestyrelsens medlemmer dog skulle hænge på alt arbejdet. "Hvad skal man egentlig bruge en hovedkreds til efterhånden?", lød spørgsmålet fra Claus Støvring, som fandt at kartotek og kasserervirksomhed lige så godt kunne drives centralt. Morten Fabrin svarede, at man nok ikke skal forvente en ret meget større arbejdsindsats fra bestyrelsen, men at man dog gerne vil spørges til råds og trækkes på af klubberne. "Hovedkredsen skal drive en holdturnering og arrangere en pokalturnering, og så er den en vigtig del af nærdemokratiet", sagde Morten Fabrin. Han medgav, at antallet af hovedkredse med tiden måske bliver reduceret, og at medlemsregistrering og kasserervirksomhed muligvis bliver centraliseret på sigt, men at dette ikke kan lade sig gøre, som forholdene er nu. Niels Madsen sagde, at hvis nogen har en idé til et arrangement, kunne man godt gøre det til et hovedkreds-arrangement, uden at det nødvendigvis er hovedkredsens bestyrelse, der skal gøre arbejdet b. Webmaster Kim Kristensen, Struer, opfordrede klubberne til at sende ham slutstillingen, når de har afholdt en turnering, således at resultaterne kan offentliggøres på hovedkredsens hjemmeside c. Claus Støvring, Skive, rejste spørgsmålet om, hvordan man løser det problem, at det altid er de samme, få hænder, der gør alt arbejdet. Hertil svarede Sigurd Rindum, Holstebro, at man i Holstebro har haft held med en model, der reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3, som så suppleres af en række udvalg, der blandt andet står for at arrangere de forskellige turneringer. Morten Fabrin tilføjede, at man i Viborg Skakklub har en kreds på personer, der bestrider diverse funktioner. Aksel Hansen, Holstebro, tilføjede, at det som regel er nemmere at få folk til at påtage sig enkeltstående opgaver frem for at påtage sig poster for 1-2 år Efter endt debat afsluttede dirigenten generalforsamlingen, der havde samlet 13 deltagere. 7 klubber (Ringkøbing, Holstebro, Kjellerup, Herning, Vorgod, Skive og Viborg), repræsenterende 273 stemmer, var mødt op. Alle øvrige klubber, repræsenterende 158 stemmer, var fraværende. Referent: Per Nielsen

5 Formandens beretning, 9. hovedkreds den 12. marts 2008 Medlems- og klubsituation I denne sæson har vi ikke mistet nogen klub. Men Gudenådalen har opgivet at stille op i holdturneringen, og Vestsalling har kun kunnet stille med et 4-mands- og ikke et 8-mandshold. Også enkelte andre klubber har problemer med at holde skruen i vandet. Det er meget vigtigt, at klubberne overlever, eventuelt ved at gå i samarbejde med naboklubber. Jeg kan her pege på, at klubberne i Lemvig, Struer, Holstebro og til dels Vinderup samarbejder om visse turneringer. Det er meget vanskeligere at bygge noget nyt op end at søge at holde noget nok så småt gående, og vi mister uvægerligt medlemmer, så snart et tilbud i et lokalområde går tabt. Vi har herefter fortsat 16 klubber i hovedkredsen (foruden Nord- og Østsalling, der stadig figurerer som klub, men kun med 1 medlem). Desværre er den landsdækkende medlemstilbagegang også her i vort område fortsat i det forløbne år. Jeg kan henvise til den oversigt, der er omdelt. I de sidste ca. halvandet år har faldet udgjort yderligere ca. 9%. For børn og juniorer er der sket en halvering, og for seniorerne udgør faldet ca. 11%. Det er kun pensionisterne, der holder stand. Dem er der flere og flere af, men det er jo desværre ikke dem, vi kan bygge fremtiden på. Sammenfattende kan man nok sige, at dansk skak har tabt en generation på gulvet gennem manglende rekruttering af børn og unge de seneste ca. 15 år, blandt andet som et udslag af tilbagegang inden for skoleskakken, og af at vi skakledere ikke har været dygtige nok til at indfange de interesserede og give dem interesse for klublivet. Det er en fattig trøst, at hovedkredsens situation er typisk for landet som helhed, og der har i unionens forretningsudvalg og hovedbestyrelse også i det nu forløbne år været arbejdet intenst med at planlægge en medlemskampagne. Flere end nogensinde kan spille skak, og de gør det endda jævnligt. Det sker bare ikke i skakklubberne, men privat og - især - ved computerne. Der ligger altså et kæmpemæssigt potentiale af unionsmedlemmer ude omkring, men udviklingen har gjort, at der må tænkes utraditionelt. Derfor er der nu etableret et særligt netmedlemsskab af Dansk Skak Union via oprettelse af en internetportal. Unionens skakserver blev tilgængelig for unionsmedlemmerne pr. 15. december 2007, og den blev offentligt tilgængelig fra 1. marts i år. Den er hovedkernen i den medlemskampagne, der nu er igangsat. Klubberne er de seneste måneder flere gange blevet opfordret til at gennemføre udadvendte arrangementer her i marts-april for ved hjælp af skakserveren at markedsføre vores sport for offentligheden i lokalområdet. Desværre er der kun blevet meldt tilbage om 1 arrangement i den forbindelse, nemlig i Sct. Mathiascentret i Viborg på lørdag den 15. marts. Flere klubber har meddelt mig, at de hellere vil lægge kræfterne i forbindelse med sæsonstarten i august-september, og det er også udmærket, for jeg er enig i, at et af endemålene er at få flere ud i klubberne. Men jeg vil godt samtidig pege på, at et af de stærke midler hertil er at bruge skakserveren som blikfang. De forsøg, der i de foregående mange år er blevet gjort i klubberne med "åbent-hus" og lignende ved sæsonstart har tilsyneladende ikke ført særligt meget med sig, så tag skakserveren med ind som et muligt stærkt propagandamiddel også. Det

6 mindste man kan gøre, er at få de nuværende medlemmer til selv at gå ind og spille for at give indtryk af aktivitet og for at skabe kontakter mellem klubspillere og andre. Det er et godt første skridt til at få skabt mere liv i klubberne. Inddrag også alle jeres medlemmer i at få kontakt til tidligere klubspillere, til familiemedlemmer, naboer, kolleger osv. Det er min påstand, at ethvert klubmedlem kender mindst 1, og oftest mange flere, skakspillende ikke-klubmedlemmer. Dem gælder det om at få mobiliseret. Men der er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er klubformændene og deres bestyrelser, der må gå forrest i at få sat gang i dette arbejde, der i sidste ende kun kan blive til gavn for jeres klub og for det danske skakliv. Vi vil forhåbentlig alle sammen gerne have flere til at gøre vore klubaftener mere interessante og få lavet flere hold til vores holdturnering. Bemærk også, at de folk, der tænkes på, allerede ved, hvordan brikkerne skal flyttes, så det behøver man ikke bruge tid til at lære dem. Både nye medlemmer og nuværende medlemmer vil få fornøjelse af, at det bliver nemmere at finde jævnbyrdige og nye modstandere. Det har også her i 2007/08 været et travlt år for unionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, hvor der har hersket et godt samarbejdsklima. Jeg vil meget gerne have, at klubberne - for deres egen levedygtigheds skyld - bidrager til at bakke op om de initiativer, der tages og håber, at man rundt om i klubberne i hovedkredsen er opmærksomme på vigtigheden af arbejdet på både regionalt plan og landsplan. Fuldmagter til delegeretmødet i Silkeborg De klubformænd, der ikke selv kan møde op til delegeretmødet søndag den 23. marts i Silkeborg, har mulighed for at afgive fuldmagt til en anden, der kan møde, på blanketter, der ligger her under mødet. Samarbejdet i hovedkredsens bestyrelse Samarbejdet har fungeret godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke mine bestyrelseskolleger for jeres indsats og vort samarbejde i det forløbne år. Som det fremgår af et senere punkt under mødet, udtræder kasserer og kartoteksfører Freddy Nikkelborg nu af bestyrelsen. Freddy har passet denne tunge post i 2 år. Han er forhindret i at være til stede her i aften, men jeg vil alligevel gerne i denne kreds takke ham for et godt samarbejde og en meget pålidelig og dygtig indsats. For dem, der ikke har prøvet det, eller været tæt på det, er det måske vanskeligt at forstå, hvor vigtigt og uundværligt dette krumtaparbejde er. Det er den helt nødvendige basis for, at økonomien mellem klubber og union fungerer korrekt, herunder medlemsregistreringen, som samtidig er grundlag for, at vores fælles holdturnering også fungerer. Jeg vil også gerne fremhæve hovedkredsens hjemmeside, som takket være Kim Kristensen er blevet meget flot. Den udvikler sig mere og mere, men rigtigt værdifuld bliver den for alvor, når klubberne i højere grad begynder at bruge den til at annoncere deres turneringer og andre arrangementer. Husk derfor at sende en mail til Kim herom, så jeres budskaber kan nå ud til en endnu bredere kreds. Lokale aktiviteter Det forløbne år har været præget af, at mange af hovedkredsens klubber fortsat stabler koordinerede turneringer på benene. Jeg skal understrege, at disse turneringers levedygtighed er meget afhængig af, at

7 andre klubber får sendt deltagere til dem. Sørg derfor for at følge med i, hvad der er undervejs af turneringer og prøv at få det formidlet ud i klubberne, herunder at få arrangeret kørselsordninger, så også dem, der ikke er selvtransporterende, får mulighed for at komme ud og spille. Det viser sig ofte, at når det rygtes, at 1 eller 2 spillere skal af sted, er der også folk til at fylde bilen op. Dette gælder også de hurtigturneringer, som afholdes rundt omkring. Blandt turneringerne vil jeg gerne særligt fremhæve, at i Herning holder man fast 2 store årlige koordinerede turneringer, nemlig Herning Byturnering og Ringkjøbing Amtsmesterskab med hele ca. 60 deltagere i hver. Fra vor hovedkreds er pr. 6. marts tilmeldt 30 spillere til DM i Silkeborg, der begynder i den førstkommende weekend. Det er jo glædeligt, at DM holdes så tæt på vort område. Holstebro Skakklub fyldte i oktober 100 år og fejrede det med en meget stor og flot besat hurtigskakturnering med ca. 75 deltagere og flotte præmier, tilsat levende flygelmusik i frokostpausen og jubilæumsfest om aftenen. Det var et rigtig fint arrangement. Mens vi er ved jubilæerne, skal jeg nævne, at den første Kjellerup Skakklub fyldte 80 sidste år, at Ikast Skakklub blev 75 i fjor, og at Gudenådalens oprindelige klub i Rødkjærsbro netop er fyldt 75 for et par uger siden. Til efteråret fylder Vorgod Skakklub 75 år. Unionens initiativpræmie og hæderstegn Her i hovedkredsen tilfaldt initiativpræmien i 2007 Herning Skakklub, og hæderstegnet blev tildelt Aksel Hansen, Holstebro. Også her i 2008 mener vi at have fundet frem til en person her fra hovedkredsen, der fuldt fortjent skal modtage hæderstegnet. Vi har derimod ikke modtaget noget forslag til uddeling af initiativpræmien til en klub i år, og bestyrelsen har heller ikke selv fundet, at der var en klub i hovedkredsen, der var klar kandidat hertil. Så ligesom det af og til er sket tidligere, uddeles der ikke initiativpræmie i år her fra hovedkredsen. Turneringsaktiviteter på hovedkredsplan Vort Pokalstævne i Herning i 2007 havde 12 deltagende hold. Blandt de 2 hold i Eliterækken vandt Holstebro foran Herning. I bredderækken med 7 hold vandt Herning I foran Kjellerup I, og i juniorrækken med 3 hold vandt Struer foran Kjellerup. Man kan desværre ikke påstå, at 9. hovedkreds dominerede ved finalestævnet i Nyborg i pinsen. I Eliterækken blandt 16 hold blev Herning nr. 11 og Holstebro nr. 13. I bredderækken med 18 hold indtog Herning og Kjellerup de 2 nederste pladser, og i juniorrækken blev Kjellerup og Struer nr. 9 og 12 blandt de 12 deltagere. Husk at næste Pokalstævne finder sted søndag den 27. april 2008 i Herning. Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at så mange hold som muligt deltager. Systemet er netop indrettet således, at stævnet er attraktivt såvel for topspillerne som de mere jævne spillere.

8 Til hovedkredshold-dm for juniorer på Tjele i den 1. weekend i oktober lykkedes det vor juniorleder Niels Madsen at samle et godt hold. Selv om vi desværre ikke har mange børn og juniorer i hovedkredsen, er der blandt dem vi har, mange gode spillere. Niels Madsen fik god hjælp af Thomas Højbjerg fra Viborg. Vort hold vandt 5 af sine 8 kampe og var blandt de 5 tophold, mens der var et langt stykke ned til de 4 øvrige hold, og det var ikke mange brikker, der skulle have været flyttet anderledes, for at vi havde fået en højere placering end som nr. 5. Vort hold fik også direkte indflydelse på topstriden ved at slå det københavnske hold, og det endte med, at favoritterne fra 6. hovedkreds (Østjylland) løb af med den samlede sejr. Vore unge spillere havde en god weekend på Tjele, og de fungerede godt med hinanden og med lederne Niels og Thomas. Den oplevelse blev brugt som springbræt til, at der nu er sat nogle juniortræf i gang på hovedkredsplan. Første gang var søndag den 11. november 2007 i Viborg med ca. 15 juniorer, og der fortsattes i søndags, den 9. marts i Struer med ca. 30 deltagere. Hertil kommer de medvirkende ledere og forældre. Alle juniorer og skoleskakspillere fra vort område kan deltage. Spillerne bliver inddelt i grupper efter styrke og spiller en hurtigskakturnering, og de kan efter behov suppleres med ledere og forældre. Der sørges for pizza og saft til frokost, og der er også noget til overs til præmier, selv om indskuddet er beskedent. Dette kan også kun lade sig gøre på grund af de flittige ledere, og fordi hovedkredsen i kraft af sin gode økonomi og i erkendelse af vigtigheden i at bidrage til de unge spilleres udvikling har forhøjet budgettet til juniorarbejdet betydeligt. I kan læse meget mere om juniorarbejdet på hovedkredsens hjemmeside. Skoleskakken Dansk Skole Skak er nu kommet ind under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvilket har medført en meget styrket økonomi og måske en vis distancering organisatorisk på centralt plan fra Dansk Skak Union. Det er imidlertid stadig skak, de spiller, og lokalt er det i vidt omfang folk fra skakklubberne, der står for ledelsesarbejdet. Skoleskakken er fortsat den mest nærliggende fødekæde for vore klubber, og jeg finder det nærliggende også i år at nævne de resultater, som har særlig interesse for vort område. Som tidligere anført gør vi os pænt gældende med hensyn til kvaliteten - men desværre ikke så stærkt med kvantiteten - inden for ungdomsskakken, og det afspejler sig blandt andet i, at Struer hentede hele 2 individuelle danmarksmesterskaber i skoleskak i I den yngste gruppe (F) blev Christian Sejersen, Struer, danmarksmester, og i den næstyngste gruppe, E, genvandt Tobias Juul Madsen, Struer, sit DM foran blandt andre Rasmus Thøgersen, Skive, der blev nr. 4 og Pascal Vittrup, Morsø, der blev nr. 10. I gruppe D blev Adam Vergara, Herning nr. 7 og Alexander Jessen, Herning delt nr I gruppe C blev Rasmus Kvist, Struer nr Blandt de lidt ældre blev i gruppe B Morten Storgaard, Herning, nr. 6 og Anders Andreasen, Viborg nr I den ældste gruppe (A) blev Flemming Kamstrup, Struer en flot nr. 6 i et meget skrapt selskab.

9 Ved DM for hold i 2007 blev Vestre Skole, Viborg nr. 7 blandt 12 hold i den ældste gruppe. I den mellemste gruppe blev Thorning Skole nr. 5 af 8 hold, og blandt de yngste blev M.C. Holms Skole i Nykøbing Mors nr. 3 af de 10 hold. De resultater, jeg her har nævnt, viser, at vi her i området har et stærkt potentiale at bygge på for fremtiden. Jeg vil bede klubberne være meget opmærksomme på at få udbygget jeres samarbejde med de lokale skoler og sørge for, at også klubberne har noget godt at tilbyde de yngste. Mange af dem er ivrige for at lære mere! Holdturneringen Noget usædvanligt kan jeg ikke i dag berette om slutresultater for holdturneringen. På grund af den meget tidlige påske har der først været plads til at lægge sidste runde, bortset fra i vores B-række med 6 hold, søndag den 13. april og den derpå følgende uge. Og vi har valgt - således som vi skal tilstræbe - at vor lokale holdturnering følges ad med runderne i divisionerne. Men en situationsrapport før sidste runde kan gives: Divisionerne Vi har 2 hold med i 1. division, nemlig Kjellerup og Herning og 2 hold i 2. division, THY og Viborg. I 1. divison har Herning haft det svært og ligger før sidste runde nr. sidst 4½ points fra den reddende 6. plads. Men med en sejr på 5½-2½ i sidste runde mod Viby, og hvis Silkeborg taber meget stort til topholdet 1968 kan det faktisk nås endnu. Kjellerup ligger trods stærk svækkelse af holdet på en fin 5. plads og ser ud til at redde sig. I 2. division fører Viborg med 3 points forspring til nr. 2, Randers, som de møder i sidste runde, hvor Viborg kan tåle et nederlag på 3-5 og rykke op. THY ligger fornuftigt på en 4. plads og med 3 points afstand til den 6. plads, der indebærer nedrykningskamp mod nr. 6 i 2. divisions gruppe 3. Hovedkredsen I hovedkredsens turnering deltager 30 hold fordelt med 8 i M, A og C samt 6 i B, svarende til en nedgang på holdtallet med 3 fra året før inkl. divisionsholdene. Den lovede rating blev indført allerede i foregående sæson, men således at der af tekniske årsager først skete opdatering ved turneringens afslutning. I indeværende sæson har opdateringen fundet sted stort set løbende med visse mindre forsinkelser ved runde 1 og runde 6. Klubberne har været meget dygtige til at overholde tidsfristerne både ved tilmeldingen til turneringen og ved indtastningen af resultaterne, og det har efter min opfattelse forløbet meget tilfredsstillende. En stor tak til klubberne herfor, for det er helt centralt for vores resultatformidling, at der indberettes korrekt og rettidigt. En særlig tak vil jeg også her rette til Per Rasmussen på Bornholm for en meget betydelig indsats på det tekniske område. Per passer hele divisionsturneringen og holdturneringen i 8. hovedkreds samt bistår teknisk med yderligere 2 hovedkredsturneringer i Jylland, og han gør det hele gratis! Hovedkredsen er ham meget taknemmelig herfor. Det er mit indtryk, at der har været stor tilfredshed rundt omkring med, at man løbende på hovedkredsens

10 hjemmeside har kunnet følge hold- og enkeltresultater samt ratingudvikling for spillerne. Det har uden tvivl øget interessen for turneringen meget betydeligt. Det har også gjort det særlig interessant for mig at have påtaget mig hvervet som turneringsleder i denne sæson, at det hele har fungeret udmærket. Det er en glædelig kompensation for de ganske mange timer, som det kræver at forberede og administrere turneringen. Jeg vil også gerne rette en tak til Peter Graves, der har hjulpet med at lave rundeskemaer til turneringsprogrammet, herunder med at prøve at fordele kørslen så retfærdigt, som det nu lader sig gøre i en hovedkreds med store afstande. Før sidste runde føres Mesterklassen af Skive 1 med 35 points 3½ points foran Holstebro 1. Da alt tyder på, at THY holder sig oppe i 2. division, er jeg ingen grund til at omtale bundplaceringerne. Som udgangspunkt ser den manglende nedrykning fra divisionen til vor hovedkreds ud til at betyde, at der ikke bliver nedrykning i år i hovedkredsturneringen. Dette kommer kun på tale, hvis nye hold kommer til. A-klassen føres klart af Kjellerup 2. B-klassen er færdigspillet. Efter en turnering med et meget jævnbyrdigt midterfelt blev resultatet: 1. Holstebro 2 26½ 1. præmie 2. Viborg præmie 3. Kjellerup 3 20½ 4. Ringkøbing Vinderup Vorgod 13 C-klassen føres før sidste runde af Aulum 2 med så stort et forspring, at de ikke kan indhentes. Til sidst vil jeg gerne takke klubberne for samarbejdet i det forløbne år. Jeg modtager fra flere af klubberne deres klubblade, og det sætter jeg meget pris på. Desuden er jeg hver uge en eller flere gange inde på hjemmesiderne hos alle de klubber, der har en sådan for at orientere mig om, hvad der sker. 12 af de 16 klubber har en hjemmeside oprettet, og en del af dem holdes forholdsvis aktuelt opdaterede. Jeg har hermed afsluttet min beretning og overlader den til forsamlingens drøftelse. Morten Fabrin

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere