R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag"

Transkript

1 R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015

2 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Grundlag fr Intern Udvikling g Persnale- Kncern HR Organisering af Intern Udvikling g Persnale Mål g funktiner i Intern Udvikling g Persnale Knsulentydelser fra Intern Udvikling g Persnale a. Persnale- g lønadministratin b. Jura g frhandling: c. HR-frhld, arbejdsmiljø, persnaleplitikker m.v....10

3 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 3 1. Grundlag fr Intern Udvikling g Persnale- Kncern HR Ringkøbing-Skjern Kmmune har ca indbyggere g ca medarbejdere i landets gegrafisk største kmmune. Administrativt er vi rganiseret ud fra direktinsmdellen med 3 direktører, 3 stabsmråder samt 6 fagmråder, der er rganiseret i ca. 110 aftaleenheder. Ringkøbing-Skjern Kmmune arbejder ud fra en aftalestyret g decentraliseret rganisatin, hvr ansvaret fr de persnaleplitiske g øknmiske dispsitiner ligger decentralt hs den daglige ledelse ud fra verrdnede fastsatte rammer, aftaler g plitikker. Intern Udvikling g Persnale (IUP) udfører pgaver fr direktinen g fungerer sm knsulenter fr hele rganisatinen, med rganisatins-, ledelses- g medarbejderudvikling. Derudver servicerer vi rganisatinen inden fr HR-udvikling samt persnale- g lønadministratin. IUP s virksmhed har afsæt i Plakaten, hvr Ringkøbing-Skjern Kmmunes missin, visin, værdi- g ledelsesgrundlag fremgår med 3 bærende styringsprincipper: Værdibaseret ledelse, Den lærende rganisatin g Dialgbaseret aftalestyring. Herudver er lvgivningen, rammeaftaler g verenskmster samt lkalt fastsatte rammer g direktinens strategiplan afgørende fr vres virksmhed g ydelser. IUP s virksmhed udgår fra HR-strategien. De knkrete knsulentydelser der leveres til den samlede rganisatin beskrives nærmere i dette tillæg Virksmhedsgrundlag- Kncern HR, Intern Udvikling g Persnale. Under knsulentydelserne fremgår gså de frhld, hvr rganisatinen er pligtig til at inddrage IUP, sm direktinens stab, fr at sikre, at der tages højde fr retsmæssige implikatiner g hensynet til rganisatinens samlede virksmhed.

4 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 4 2. Organisering af Intern Udvikling g Persnale. Intern Udvikling g Persnale hører plitisk under Øknmi- g Erhvervsudvalget, g administrativt refereres til direktinen p.t. ved direktør Anette Ørbæk Andersen. Intern Udvikling g Persnale, Stabschef Karen Marie Jhansen Ledelsesteam KMJ / JH Team Jura g Frhandling Persnalejura, lønaftaler/lønfrhandlinger Krdinering g knsulentfunktiner Ledelse: KMJ Team HR-udvikling Ledelsesakademi, Kmpetenceudvikling MED, Persnaleplitikker, Arbejdsmiljø Innvatin, Prjekter g Prcesser Ledelse: KMJ Team Tværgående Persnaleplitiske analyser, øknmi elever, websystemer, sekretariat, persnaleadm fr adm. g teknisk persnale, ansættelser på særlige vilkår Ledelse: JH Persnale g lønteam: Team Børn g Unge Team Ældre g Handicap Ledelse: JH 3. Mål g funktiner i Intern Udvikling g Persnale Vi yder knsulentbistand til hele rganisatinen indenfr: Persnaleadministratin, ansættelser, løn, rllebaseret indgang g sygefravær Juridisk bistand g frhandling vedr. ansættelses- g afskedigelsesfrhld Frhandlinger m lkal løndannelse g lkale aftaler samt verenskmster Vejledninger g rådgivning inden fr HR persnale g lønfrhld Kmpetence g ledelsesudvikling Tværgående kurser g temadage Innvatin Prfilanalyseværktøjer g caching på lederniveau Uddannelsesmuligheder via ledelsesakademiet MED-rganisatinen Arbejdsmiljø g trivsel Organisatriske frandringsprcesser

5 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 5 4. Knsulentydelser fra Intern Udvikling g Persnale På de følgende sider beskrives nærmere, hvilke ydelser IUP leverer til rganisatinen fra persnaleteams, det tværgående team samt team jura g frhandling g udviklingsteamet. På 4 mråder er der pligt til at inddrage IUP inden ledelsen træffer beslutning: Ansættelse af ledere i ledelsesakademiet Persnalesanktiner Afskedigelser Indgåelse af frhåndsaftaler g lkalaftaler IUP s frnemste pgave er at kvalitetssikre beslutningsgrundlagene, således at beslutningerne sker lvmedhldeligt. Dette frudsætter imidlertid et tæt g velkørende samarbejde mellem lederen g IUP, samt arbejdsgange der er tilrettelagt effektivt g verskueligt fr både ledere g knsulenterne i IUP. Uddannelser g kurser samt øvrige tiltag inden fr HR-mrådet med velfærdsrdninger g persnaleplitikker mm. er tilgængelige på internettet g på intranettet g hldes ajur med de øvrige tiltag, der igangsættes g gennemføres fra IUP. Der er udarbejdet en del vejledninger fra rekrutteringsvejledning til intrduktin, mplacerings-, sygefraværssamtale- g afskedigelsesvejledning, den gde lønfrhandling m.m. Vejledningerne er tilgængelige på intranettet under persnalefanen/persnaleweb, g dels under stabe Intern Udvikling g Persnale. Det frventes, at lederne læser vejledningerne, frinden en sagsbehandling påbegyndes, g knsulenterne kntaktes. I de følgende afsnit fremgår hvilke pgaver g knsulent funktiner der kan frventes hjælp, rådgivning g vejledning til fra teams i IUP 4a) Persnale g lønadministratin 4b) Jura g frhandling 4c) HR- frhld, arbejdsmiljø g persnaleplitikker m.v.

6 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 6 4a. Persnale- g lønadministratin IUP udfører rådgivning g vejledning af ledere i samtlige spørgsmål, der vedrører persnale med udgangspunkt i lvgivningen, rammeaftaler samt ca. 50 frskellige verenskmster. IUP administrerer ansættelsesfrhldene fra ansættelsestidspunktet g til dettes phør. Arbejdspgaverne indebærer administratin af udbetaling af løn til medarbejdere g plitikere. I lønfrhandlinger i frhld til indgåelse af frhåndsaftaler er IUP altid inddraget. Ved individuelle lønfrhandlinger er det vigtigt, at indhente sparring g rådgivning hs IUP i planlægningsfasen g altid frinden en frhandling igangsættes. Team tværgående samt Persnale- g løn team: Persnaleadministratin Kntrl g gdkendelse af decentrale indberetninger i Rllebaseret Indgang Decentral Ansættelse, fr at sikre krrekt persnaleadministratin indenfr: Ansættelse Vedligehld af persnalestamdata Fratrædelse På baggrund af venstående udarbejdes følgende dkumenter i Persnalemappen: Ansættelsesbrev Ændring af timetal Lønaftale, herunder kntakt til den faglig rganisatin i såvel ansættelser sm afskedigelser. Vejledning, Vejledning inden fr: knsulentbistand g udvikling Rammeaftaler indgået mellem KL g Frhandlingsfælleskabet Frtlkning af ansættelsesvilkår Frtlkning af verenskmster Vedtagne revisinsbestemmelser med planlagte knsulentbesøg i aftaleenhederne. Knsulentbistand i frhld til: Persnaleansvarlige g medarbejdere vedrørende ansættelsesvilkår.

7 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 7 Løn-, pensin-, refusing ferieadministratin Ledere m muligheder i lønindplacering efter verenskmster g frhåndsaftaler. Herunder rådgivning eller deltagelse i lønfrhandlinger. Deltagelse i møder fr pkvalificering af decentrale ledere. Anvendelse af Rllebaseret Indgang, til persnalestyring/-øknmi, herunder Løbende Indberetning, Fravær/Nærvær, Decentral Ansættelse g Persnalemappen. Udvikling i frhld til: Effektivisering af digitaliserede arbejdsgange. Herunder nye IT-systemer til datastyring af persnalefrhld samt arbejdsgangsanalyser. Persnaleplitisk redegørelse Sygefraværsscreening Kntrl fr at sikre krrekte stamplysninger på lønmdtager Afregning g udbetaling af løn Afregning til relevante myndigheder sm f.eks. gruppeliv, A-skat/E-indkmst, pensin, feriepenge, ATP Intern kvalitets- g dkumentatinskntrl i henhld til frretningsgangsbeskrivelse Indberetning g udkntering af diverse lønrefusiner sm f.eks. fleksjbrefusin, barsels- g sygedagpenge, kursusrefusin, TR-refusin, skånejbrefusin Lønadministratin af løntilskudsrdninger Krdinering af pligtige jbs i senirjbrdning Kntrl af restferie Udbetaling af feriepenge Centrale puljer Afstemning af mellemregningsknti herunder: Nettløn Refusin Feriepenge Pensin A-skat/AM-bidrag Styring af centrale puljer vedr. persnalefrhld

8 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 8 Styring af velfærdsgder i frm af massagestle, fysiterapi g kirpraktik med infrmatin på hjemmesiden g øknmistyring Infrmatin Vedligehld af persnaleinfrmatin på hjemmeside g Intranet, herunder PersnaleWEB. Infrmatin m vejledning g ydelser fra IUP. Nyhedsbreve ved nye tiltag g ændringer i arbejdsgange eller lvgivning, aftaler g verenskmster. Elev- g praktik Ansættelse g øknmistyring af kntrelever uddannelsesfrløb Møder med plæringsansvarlige g krdinering af uddannelses- g praktikfrløb Kntakt med uddannelsesinstitutiner Styring af elevplitikken g prfessinalisering af plæringsansvarlige Udarbejdelse af infrmatinsmateriale til elever g plæringsansvarlige Infrmatin på hjemmeside til ptentielle ansøgere Praktiksted fr studerende/administratinsbachelrer 4b. Jura g frhandling: Sm ffentlig arbejdsgiver er vi underlagt dels kllektive verenskmster, sm KL indgår med de respektive frhandlingsfrbund g dels de særlige regler, der fremgår af frvaltnings- g ffentlighedslv: Ntatpligt, aktindsigt, partshøring, tavshedspligt m.v. Endelig er der almindelig gældende lv, der vedrører arbejdsmarkedet g sm i stadig større grad er en implementering af EU-direktiver. Da arbejdsgiverrllen således er bundet p på en masse regler g aftaler, er en af persnaleknsulenternes vigtigste pgaver at yde sparring, rådgivning g vejledning, således at alle beslutninger i persnalefrhld lever p til gældende regler alternativet er, at man sm arbejdsgiver vil kunne påføres stre g stadigt stigende gdtgørelseskrav fr manglende pfyldelse af regelsættene. Baggrunden er, at de faglige rganisatiner har en stigende pmærksmhed på, m kmmunerne pfylder alle regler, frmalia, prcedurer mv. Manglende verhldelse af reglerne kan blive øknmiseret i efterfølgende frhandlinger med påstand m gdtgørelse til medarbejderen i frm af et antal måneders ekstra løn (helt p til 12 måneders løn). Det skal i den frbindelse understreges, at gså manglende verhldelse

9 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 9 af regler m frmalia, prcedurer mv. kan medføre krav m gdtgørelse til medarbejderen. Der er retspraksis fr, at frvaltningsretlige mangler, brud på verenskmsterne eller andre fejl i ansættelses-/ afskedigelsessager, udløser en øknmisk gdtgørelse til den medarbejder, det er gået ud ver. På den baggrund har kmmunerne ver tid udviklet en praksis, der betyder, at de kmmunale arbejdsgivere betaler, inden en persnalesag går videre i retssystemet, g inden der falder dm. I Ringkøbing-Skjern kmmune bedriver vi rdentlig persnaleadministratin. Det betyder at vi i de enkelte sager fretager en knkret vurdering g tilrettelægger den efterfølgende prces. Jura g frhandling: Rundbrdssamtaler Juridisk bistand Frhandling g rådgivning Frhåndsaftaler m.v. I persnalesager, hvr sygdmsfrløb trækker ud g hvr der er tvivl m den pågældende kan klare tilbagevenden i jbbet, kan der ydes bistand til en rundbrdssamtale. Det er lederen, der indkalder til en rundbrdssamtale, hvr repræsentanter fra den faglige rganisatin samt evt. andre relevante persner, sm f.eks. sagsbehandleren fra Jbcentret, egen læge m.v. kan deltage. Bistanden ydes altid på baggrund af den dkumentatin den decentrale aftaleenhedsleder har fretaget. På baggrund af den dkumentatin den decentrale aftaleenhedsleder har fretaget ydes rådgivning g vejledning til ledere i rganisatinen ved svære persnalesager, herunder tjenstlige samtaler, afskedigelser, vilkårsændringer mv. Ved persnalemæssige sanktiner g afskedigelsessager har lederne en frpligtelse til at inddrage g høre IUP m prcesfrløbet g den juridiske hldbarhed i den påtænkte afgørelse, g der ydes bistand g deltagelse til lederne i prcessen. Frhåndsaftaler er meget bindende fr en rganisatin, g IUP skal altid medvirke ved indgåelse af frhåndsaftaler i Ringkøbing-Skjern Kmmune. Medvirke ved frhandling g rådgivning m løn- g ansættelsesvilkår. Ved større løn- g rammefrhandlinger i et fagmråde eller ved særlige frhandlinger i aftaleenheder

10 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 10 Vejledninger sm hjælp til frtlkningen af regler g verenskmster Undervisning i ansættelsesret g persnaleadministratin medvirkes ved frhandling g rådgivning. Der ydes endvidere bistand til planlægning g gennemførelse af frhandlinger. Ved uenighed i de decentrale frhandlinger, går sagen videre til lkal frhandling på niveau 2, hvr IUP g persnalerganisatinen medvirker. Eventuelt videre til niveau 3 i KL med IUP sm part. IUP udarbejder vejledninger til ledere i persnalefrhld, eksempelvis vedrørende rekruttering, individuelle lønfrhandlinger, håndtering af sygefravær g afskedigelser. Vejledningerne er tilgængelige på persnaleweb på intranettet g pdateres løbende. I intrduktinsfrløb fr nye ledere samt ved wrkshps undervises i ansættelsesret g persnaleadministratin. 4c. HR-frhld, arbejdsmiljø, persnaleplitikker m.v. HR-Udvikling arbejder særligt ud fra det frmål at sikre rganisatins-, leder- g medarbejderudvikling. HR-udvikling understøtter sikring af arbejdsmiljølven g en velfungerende MED-rganisatin, hvr persnaleplitikker g frandringsprcesser, medvirker til at fasthlde den attraktive arbejdsplads g det gde arbejdsliv. Målet er, at lederne klædes på til, at udføre kmpetent ledelse i en str rganisatin g får den nødvendige lederuddannelse g knsulentbistand til sikring af gde udviklingsprcesser i deres del af rganisatinen samt bistand til styring af arbejdsmiljø g persnaleplitiske frhld. Sm arbejdsgiver vil man kunne påføres stre g stadigt stigende erstatningskrav i frbindelse med arbejdsskadesager, sm vi vil tabe, hvis der kan påvises manglende pfyldelse af arbejdsmiljølvens regler. Derfr skal alle ledere g arbejdsmiljørepræsentanter gennemføre den lvpligtige arbejdsmiljøuddannelse, g den aftalte MED-uddannelse, så vi sikrer et kmpetent arbejde i MED-rganisatinen, hvr såvel arbejdsmiljø sm persnaleplitikker er frankret. Det er dyrt både at ansætte g afskedige persnale. Derfr er det vigtigt at rekrutteringsprcessen i enhver ansættelse udføres grundigt g kmpetent. Lederansættelser er gså særdeles vigtige, hvrfr det ved ansættelser af ledere, der er

11 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 11 mfattet af ledelsesakademiet, er pligtig at inddrage IUP til gennemførelse af prfilanalyse, sm et af elementerne i kvalificering af rekrutteringsprcessen. Desuden bistår IUP med sparring i frbindelse med afklaring af jbindhld g persnprfil fr den pågældende stilling, ligesm IUP kan være behjælpelige med udarbejdelse af jbannnce. Der henvises til rekrutteringsvejledningen på intranettet, der beskriver faserne i en rekruttering. Ledelsesakademiet indehlder frskellige tiltag, der skal understøtte udviklingen af ledelseskmpetencer. Fx lederuddannelser, der fr en str dels vedkmmende gennemføres i partnerskabet UniQ, sm vi er tilsluttet sammen med 6 øvrige midt- g vestjyske kmmuner samt uddannelsesinstitutinerne VIA g HIH/Århus Universitet. HR-Udvikling: Rekruttering Knsulentbistand til ansættelser g intrduktin af ledere Ved rekruttering af ledere i ledelsesakademiet g andre særlige nøglepersner efter knkret vurdering, gennemføres prfilanalyse (Ne-Pi-r) sm knsulentbistand til ansættelsesudvalget. Tilbud m pfølgende 3-parts samtale mellem leder, chef g knsulent i relatin til prfilen Rekruttering g fasthldelsesstrategi Talentudvikling Intrduktin til nye medarbejdere g ledere Der afhldes 2 årlige velkmstfrløb á ½ dag, fr alle nye ledere g medarbejdere med deltagelse af brgmester, direktin, IUP g Kmmunikatin mm. til intrduktin af Ringkøbing-Skjern Kmmune. Der afhldes 2 årlige lederintrduktinsfrløb á 2 dage m centrale ledelsesfrhld. Ledelsesakademi Ledere i ledelsesakademiet (niveau 1, 2 g 3 samt ngle niveau 4) er mfattet af Ringkøbing-Skjern Kmmunes ledelsesakademi, sm indehlder: Cachingbistand 2 årlige lederknferencer Lederuddannelse via UniQ Partnerskab g interne kurser med ledelse sm mdrejningspunkt g fkus på strategisk ledelse

12 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 12 HR-Prjekter med udgangspunkt i Direktinens strategiplan Prcesknsulentbistand Interne kurser g medarbejderudvikling Opsamling af LUS frløb i rganisatinen med indmeldinger m behv fr lederkurser i ledelsesakademiet eller andet 360 graders lederevaluering- Hver 3. år gennemføres en lederevaluering af ledere tilhørende ledelsesakademiet 3-årigt frskningsprjekt med CBS Lederudvikling med Mandag Mrgen 3-årigt Kultur- g Kmpetenceudviklingsprces med VIA Levendegøre Plakaten Retning på innvatinsindsatserne Ledere i Ledelsesakademiet kan rekvirere prcesbistand til værdi-, kultur-, g frandringsprcesser. Desuden ydes prcesbistand til dannelse af lederteam g udbygning af kmpetencer i lederteamet. Den rekvirerende leder deltager altid selv i prcessen. IUP arrangere kurser der har udgangspunkt i Plakaten Desuden afhlder vi kurser, MED-uddannelser g Arbejdsmiljøuddannelser g TR-dage samt aktuelle centralt fastsatte prjekter. MED-rganisatin Grundlag i MED-aftale Styring af MED-rganisatinens struktur Årsfrløb fr punkter til behandling i MEDrganisatinen Sekretær fr HvedMED dagsrdener g referater Sagsbehandling fr HvedMED Frmidling g undersøgelser i rganisatinen m sager i relatin til HvedMED Arrangementer fr MED-udvalgene til udvikling g pkvalificering af MED-rganisatinen g den attraktive arbejdsplads med det gde arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø g trivsel Trivselsundersøgelser g psykisk APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Fysisk APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Leder APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Årlig beretning m arbejdsmiljø Sygefraværsstatistikker sm pmærksmhedsdata til nedbringelse af sygefraværet

13 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 13 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse fr arbejdsmiljøledere g repræsentanter Opfølgende arbejdsmiljøuddannelse fr nye arbejdsmiljøledere g repræsentanter der har taget arbejdsmiljøuddannelse. Aftale med Nrdisk krisekrps m akut krisebistand Aftale med prfessinel arbejdsmiljørådgiver (AMgruppen) Vedligehldelse af arbejdsmiljøprtalen på intranettet med viden, links g infrmatiner m igangværende arbejde Facilitering af cachnetværk, hvr interne caches frmidles på intranettet til rganisatinens brug. Persnaleplitikker Frestå udarbejdelse g implementering af kmmunens verrdnede persnaleplitikker. Udvikle g frmidle de generelle plitikker, der er tilgængelig på intranet g internet MUS, LUS g GRUS kncepter Lvpligtig ligestillingsredegørelse hvert 2. år der sendes til indenrigsministeriet. Måltal i Øknmiudvalget ift ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. IUP kan altid kntaktes via telefn eller mail. På intranettet kan du se hvem vi er, g hvilke funktiner de enkelte teams g medarbejdere har. Intern Udvikling g Persnale maj 2015 Karen Marie Jhansen, Stabschef

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013

Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Vi skaber udvikling, der sikrer forbedringer og effektivisering i organisationen samt

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Job- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet

Job- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet Jb- g persnprfil Direktør Kst & Ernæringsfrbundet I det følgende beskrives jbbet sm direktør i Kst & Ernæringsfrbundet g de kmpetencer g kvalifikatiner, frbundet lægger vægt på i frbindelse med besættelsen

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

København april Jobprofil

København april Jobprofil København april 2017 Jbprfil FORHANDLINGSCHEF KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET I det følgende beskrives jbbet sm frhandlingschef i Kst & Ernæringsfrbundet g de kmpetencer g kvalifikatiner, frbundet lægger vægt

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I 12. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 12.1 Plitisk rganisatin U 13.101.200 kr. I - 12.900 kr. 12.2 Administrativ rganisatin U 248.662.000 kr. I - 6.976.300 kr. 12.3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Leder af driftsenheden på Fælleden.

Leder af driftsenheden på Fælleden. Leder af driftsenheden på Fælleden. Jb- g lederprfil Baggrund Skanderbrg Kmmune pfører aktuelt et nyt administratins- g idrætscenter på Fælleden nrd fr Skanderbrg. Det nye center skal fra nvember 2016

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM LØN & PERSONALE OG DIREKTØROMRÅDERNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM LØN & PERSONALE OG DIREKTØROMRÅDERNE Løn & Persnale DECEMBER 2016 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM LØN & PERSONALE OG DIREKTØROMRÅDERNE 1 Løn & Persnale Aftalen beskriver ansvars- g pgavefrdeling mellem Løn & Persnale g de enkelte direktørmråder.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Forældremøde Daginstitutionen Sejs / Laven. Beretning fra Institutionsbestyrelsen

Forældremøde Daginstitutionen Sejs / Laven. Beretning fra Institutionsbestyrelsen Frældremøde Daginstitutinen Sejs / Laven Beretning fra Institutinsbestyrelsen Kmmunikatin & Nyhedsbrev Frældresamarbejde g frældreinvlvering er væsentligt fr vres børns integritet g udvikling, hvrfr kmmunikatin

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere