R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag"

Transkript

1 R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015

2 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Grundlag fr Intern Udvikling g Persnale- Kncern HR Organisering af Intern Udvikling g Persnale Mål g funktiner i Intern Udvikling g Persnale Knsulentydelser fra Intern Udvikling g Persnale a. Persnale- g lønadministratin b. Jura g frhandling: c. HR-frhld, arbejdsmiljø, persnaleplitikker m.v....10

3 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 3 1. Grundlag fr Intern Udvikling g Persnale- Kncern HR Ringkøbing-Skjern Kmmune har ca indbyggere g ca medarbejdere i landets gegrafisk største kmmune. Administrativt er vi rganiseret ud fra direktinsmdellen med 3 direktører, 3 stabsmråder samt 6 fagmråder, der er rganiseret i ca. 110 aftaleenheder. Ringkøbing-Skjern Kmmune arbejder ud fra en aftalestyret g decentraliseret rganisatin, hvr ansvaret fr de persnaleplitiske g øknmiske dispsitiner ligger decentralt hs den daglige ledelse ud fra verrdnede fastsatte rammer, aftaler g plitikker. Intern Udvikling g Persnale (IUP) udfører pgaver fr direktinen g fungerer sm knsulenter fr hele rganisatinen, med rganisatins-, ledelses- g medarbejderudvikling. Derudver servicerer vi rganisatinen inden fr HR-udvikling samt persnale- g lønadministratin. IUP s virksmhed har afsæt i Plakaten, hvr Ringkøbing-Skjern Kmmunes missin, visin, værdi- g ledelsesgrundlag fremgår med 3 bærende styringsprincipper: Værdibaseret ledelse, Den lærende rganisatin g Dialgbaseret aftalestyring. Herudver er lvgivningen, rammeaftaler g verenskmster samt lkalt fastsatte rammer g direktinens strategiplan afgørende fr vres virksmhed g ydelser. IUP s virksmhed udgår fra HR-strategien. De knkrete knsulentydelser der leveres til den samlede rganisatin beskrives nærmere i dette tillæg Virksmhedsgrundlag- Kncern HR, Intern Udvikling g Persnale. Under knsulentydelserne fremgår gså de frhld, hvr rganisatinen er pligtig til at inddrage IUP, sm direktinens stab, fr at sikre, at der tages højde fr retsmæssige implikatiner g hensynet til rganisatinens samlede virksmhed.

4 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 4 2. Organisering af Intern Udvikling g Persnale. Intern Udvikling g Persnale hører plitisk under Øknmi- g Erhvervsudvalget, g administrativt refereres til direktinen p.t. ved direktør Anette Ørbæk Andersen. Intern Udvikling g Persnale, Stabschef Karen Marie Jhansen Ledelsesteam KMJ / JH Team Jura g Frhandling Persnalejura, lønaftaler/lønfrhandlinger Krdinering g knsulentfunktiner Ledelse: KMJ Team HR-udvikling Ledelsesakademi, Kmpetenceudvikling MED, Persnaleplitikker, Arbejdsmiljø Innvatin, Prjekter g Prcesser Ledelse: KMJ Team Tværgående Persnaleplitiske analyser, øknmi elever, websystemer, sekretariat, persnaleadm fr adm. g teknisk persnale, ansættelser på særlige vilkår Ledelse: JH Persnale g lønteam: Team Børn g Unge Team Ældre g Handicap Ledelse: JH 3. Mål g funktiner i Intern Udvikling g Persnale Vi yder knsulentbistand til hele rganisatinen indenfr: Persnaleadministratin, ansættelser, løn, rllebaseret indgang g sygefravær Juridisk bistand g frhandling vedr. ansættelses- g afskedigelsesfrhld Frhandlinger m lkal løndannelse g lkale aftaler samt verenskmster Vejledninger g rådgivning inden fr HR persnale g lønfrhld Kmpetence g ledelsesudvikling Tværgående kurser g temadage Innvatin Prfilanalyseværktøjer g caching på lederniveau Uddannelsesmuligheder via ledelsesakademiet MED-rganisatinen Arbejdsmiljø g trivsel Organisatriske frandringsprcesser

5 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 5 4. Knsulentydelser fra Intern Udvikling g Persnale På de følgende sider beskrives nærmere, hvilke ydelser IUP leverer til rganisatinen fra persnaleteams, det tværgående team samt team jura g frhandling g udviklingsteamet. På 4 mråder er der pligt til at inddrage IUP inden ledelsen træffer beslutning: Ansættelse af ledere i ledelsesakademiet Persnalesanktiner Afskedigelser Indgåelse af frhåndsaftaler g lkalaftaler IUP s frnemste pgave er at kvalitetssikre beslutningsgrundlagene, således at beslutningerne sker lvmedhldeligt. Dette frudsætter imidlertid et tæt g velkørende samarbejde mellem lederen g IUP, samt arbejdsgange der er tilrettelagt effektivt g verskueligt fr både ledere g knsulenterne i IUP. Uddannelser g kurser samt øvrige tiltag inden fr HR-mrådet med velfærdsrdninger g persnaleplitikker mm. er tilgængelige på internettet g på intranettet g hldes ajur med de øvrige tiltag, der igangsættes g gennemføres fra IUP. Der er udarbejdet en del vejledninger fra rekrutteringsvejledning til intrduktin, mplacerings-, sygefraværssamtale- g afskedigelsesvejledning, den gde lønfrhandling m.m. Vejledningerne er tilgængelige på intranettet under persnalefanen/persnaleweb, g dels under stabe Intern Udvikling g Persnale. Det frventes, at lederne læser vejledningerne, frinden en sagsbehandling påbegyndes, g knsulenterne kntaktes. I de følgende afsnit fremgår hvilke pgaver g knsulent funktiner der kan frventes hjælp, rådgivning g vejledning til fra teams i IUP 4a) Persnale g lønadministratin 4b) Jura g frhandling 4c) HR- frhld, arbejdsmiljø g persnaleplitikker m.v.

6 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 6 4a. Persnale- g lønadministratin IUP udfører rådgivning g vejledning af ledere i samtlige spørgsmål, der vedrører persnale med udgangspunkt i lvgivningen, rammeaftaler samt ca. 50 frskellige verenskmster. IUP administrerer ansættelsesfrhldene fra ansættelsestidspunktet g til dettes phør. Arbejdspgaverne indebærer administratin af udbetaling af løn til medarbejdere g plitikere. I lønfrhandlinger i frhld til indgåelse af frhåndsaftaler er IUP altid inddraget. Ved individuelle lønfrhandlinger er det vigtigt, at indhente sparring g rådgivning hs IUP i planlægningsfasen g altid frinden en frhandling igangsættes. Team tværgående samt Persnale- g løn team: Persnaleadministratin Kntrl g gdkendelse af decentrale indberetninger i Rllebaseret Indgang Decentral Ansættelse, fr at sikre krrekt persnaleadministratin indenfr: Ansættelse Vedligehld af persnalestamdata Fratrædelse På baggrund af venstående udarbejdes følgende dkumenter i Persnalemappen: Ansættelsesbrev Ændring af timetal Lønaftale, herunder kntakt til den faglig rganisatin i såvel ansættelser sm afskedigelser. Vejledning, Vejledning inden fr: knsulentbistand g udvikling Rammeaftaler indgået mellem KL g Frhandlingsfælleskabet Frtlkning af ansættelsesvilkår Frtlkning af verenskmster Vedtagne revisinsbestemmelser med planlagte knsulentbesøg i aftaleenhederne. Knsulentbistand i frhld til: Persnaleansvarlige g medarbejdere vedrørende ansættelsesvilkår.

7 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 7 Løn-, pensin-, refusing ferieadministratin Ledere m muligheder i lønindplacering efter verenskmster g frhåndsaftaler. Herunder rådgivning eller deltagelse i lønfrhandlinger. Deltagelse i møder fr pkvalificering af decentrale ledere. Anvendelse af Rllebaseret Indgang, til persnalestyring/-øknmi, herunder Løbende Indberetning, Fravær/Nærvær, Decentral Ansættelse g Persnalemappen. Udvikling i frhld til: Effektivisering af digitaliserede arbejdsgange. Herunder nye IT-systemer til datastyring af persnalefrhld samt arbejdsgangsanalyser. Persnaleplitisk redegørelse Sygefraværsscreening Kntrl fr at sikre krrekte stamplysninger på lønmdtager Afregning g udbetaling af løn Afregning til relevante myndigheder sm f.eks. gruppeliv, A-skat/E-indkmst, pensin, feriepenge, ATP Intern kvalitets- g dkumentatinskntrl i henhld til frretningsgangsbeskrivelse Indberetning g udkntering af diverse lønrefusiner sm f.eks. fleksjbrefusin, barsels- g sygedagpenge, kursusrefusin, TR-refusin, skånejbrefusin Lønadministratin af løntilskudsrdninger Krdinering af pligtige jbs i senirjbrdning Kntrl af restferie Udbetaling af feriepenge Centrale puljer Afstemning af mellemregningsknti herunder: Nettløn Refusin Feriepenge Pensin A-skat/AM-bidrag Styring af centrale puljer vedr. persnalefrhld

8 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 8 Styring af velfærdsgder i frm af massagestle, fysiterapi g kirpraktik med infrmatin på hjemmesiden g øknmistyring Infrmatin Vedligehld af persnaleinfrmatin på hjemmeside g Intranet, herunder PersnaleWEB. Infrmatin m vejledning g ydelser fra IUP. Nyhedsbreve ved nye tiltag g ændringer i arbejdsgange eller lvgivning, aftaler g verenskmster. Elev- g praktik Ansættelse g øknmistyring af kntrelever uddannelsesfrløb Møder med plæringsansvarlige g krdinering af uddannelses- g praktikfrløb Kntakt med uddannelsesinstitutiner Styring af elevplitikken g prfessinalisering af plæringsansvarlige Udarbejdelse af infrmatinsmateriale til elever g plæringsansvarlige Infrmatin på hjemmeside til ptentielle ansøgere Praktiksted fr studerende/administratinsbachelrer 4b. Jura g frhandling: Sm ffentlig arbejdsgiver er vi underlagt dels kllektive verenskmster, sm KL indgår med de respektive frhandlingsfrbund g dels de særlige regler, der fremgår af frvaltnings- g ffentlighedslv: Ntatpligt, aktindsigt, partshøring, tavshedspligt m.v. Endelig er der almindelig gældende lv, der vedrører arbejdsmarkedet g sm i stadig større grad er en implementering af EU-direktiver. Da arbejdsgiverrllen således er bundet p på en masse regler g aftaler, er en af persnaleknsulenternes vigtigste pgaver at yde sparring, rådgivning g vejledning, således at alle beslutninger i persnalefrhld lever p til gældende regler alternativet er, at man sm arbejdsgiver vil kunne påføres stre g stadigt stigende gdtgørelseskrav fr manglende pfyldelse af regelsættene. Baggrunden er, at de faglige rganisatiner har en stigende pmærksmhed på, m kmmunerne pfylder alle regler, frmalia, prcedurer mv. Manglende verhldelse af reglerne kan blive øknmiseret i efterfølgende frhandlinger med påstand m gdtgørelse til medarbejderen i frm af et antal måneders ekstra løn (helt p til 12 måneders løn). Det skal i den frbindelse understreges, at gså manglende verhldelse

9 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 9 af regler m frmalia, prcedurer mv. kan medføre krav m gdtgørelse til medarbejderen. Der er retspraksis fr, at frvaltningsretlige mangler, brud på verenskmsterne eller andre fejl i ansættelses-/ afskedigelsessager, udløser en øknmisk gdtgørelse til den medarbejder, det er gået ud ver. På den baggrund har kmmunerne ver tid udviklet en praksis, der betyder, at de kmmunale arbejdsgivere betaler, inden en persnalesag går videre i retssystemet, g inden der falder dm. I Ringkøbing-Skjern kmmune bedriver vi rdentlig persnaleadministratin. Det betyder at vi i de enkelte sager fretager en knkret vurdering g tilrettelægger den efterfølgende prces. Jura g frhandling: Rundbrdssamtaler Juridisk bistand Frhandling g rådgivning Frhåndsaftaler m.v. I persnalesager, hvr sygdmsfrløb trækker ud g hvr der er tvivl m den pågældende kan klare tilbagevenden i jbbet, kan der ydes bistand til en rundbrdssamtale. Det er lederen, der indkalder til en rundbrdssamtale, hvr repræsentanter fra den faglige rganisatin samt evt. andre relevante persner, sm f.eks. sagsbehandleren fra Jbcentret, egen læge m.v. kan deltage. Bistanden ydes altid på baggrund af den dkumentatin den decentrale aftaleenhedsleder har fretaget. På baggrund af den dkumentatin den decentrale aftaleenhedsleder har fretaget ydes rådgivning g vejledning til ledere i rganisatinen ved svære persnalesager, herunder tjenstlige samtaler, afskedigelser, vilkårsændringer mv. Ved persnalemæssige sanktiner g afskedigelsessager har lederne en frpligtelse til at inddrage g høre IUP m prcesfrløbet g den juridiske hldbarhed i den påtænkte afgørelse, g der ydes bistand g deltagelse til lederne i prcessen. Frhåndsaftaler er meget bindende fr en rganisatin, g IUP skal altid medvirke ved indgåelse af frhåndsaftaler i Ringkøbing-Skjern Kmmune. Medvirke ved frhandling g rådgivning m løn- g ansættelsesvilkår. Ved større løn- g rammefrhandlinger i et fagmråde eller ved særlige frhandlinger i aftaleenheder

10 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 10 Vejledninger sm hjælp til frtlkningen af regler g verenskmster Undervisning i ansættelsesret g persnaleadministratin medvirkes ved frhandling g rådgivning. Der ydes endvidere bistand til planlægning g gennemførelse af frhandlinger. Ved uenighed i de decentrale frhandlinger, går sagen videre til lkal frhandling på niveau 2, hvr IUP g persnalerganisatinen medvirker. Eventuelt videre til niveau 3 i KL med IUP sm part. IUP udarbejder vejledninger til ledere i persnalefrhld, eksempelvis vedrørende rekruttering, individuelle lønfrhandlinger, håndtering af sygefravær g afskedigelser. Vejledningerne er tilgængelige på persnaleweb på intranettet g pdateres løbende. I intrduktinsfrløb fr nye ledere samt ved wrkshps undervises i ansættelsesret g persnaleadministratin. 4c. HR-frhld, arbejdsmiljø, persnaleplitikker m.v. HR-Udvikling arbejder særligt ud fra det frmål at sikre rganisatins-, leder- g medarbejderudvikling. HR-udvikling understøtter sikring af arbejdsmiljølven g en velfungerende MED-rganisatin, hvr persnaleplitikker g frandringsprcesser, medvirker til at fasthlde den attraktive arbejdsplads g det gde arbejdsliv. Målet er, at lederne klædes på til, at udføre kmpetent ledelse i en str rganisatin g får den nødvendige lederuddannelse g knsulentbistand til sikring af gde udviklingsprcesser i deres del af rganisatinen samt bistand til styring af arbejdsmiljø g persnaleplitiske frhld. Sm arbejdsgiver vil man kunne påføres stre g stadigt stigende erstatningskrav i frbindelse med arbejdsskadesager, sm vi vil tabe, hvis der kan påvises manglende pfyldelse af arbejdsmiljølvens regler. Derfr skal alle ledere g arbejdsmiljørepræsentanter gennemføre den lvpligtige arbejdsmiljøuddannelse, g den aftalte MED-uddannelse, så vi sikrer et kmpetent arbejde i MED-rganisatinen, hvr såvel arbejdsmiljø sm persnaleplitikker er frankret. Det er dyrt både at ansætte g afskedige persnale. Derfr er det vigtigt at rekrutteringsprcessen i enhver ansættelse udføres grundigt g kmpetent. Lederansættelser er gså særdeles vigtige, hvrfr det ved ansættelser af ledere, der er

11 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 11 mfattet af ledelsesakademiet, er pligtig at inddrage IUP til gennemførelse af prfilanalyse, sm et af elementerne i kvalificering af rekrutteringsprcessen. Desuden bistår IUP med sparring i frbindelse med afklaring af jbindhld g persnprfil fr den pågældende stilling, ligesm IUP kan være behjælpelige med udarbejdelse af jbannnce. Der henvises til rekrutteringsvejledningen på intranettet, der beskriver faserne i en rekruttering. Ledelsesakademiet indehlder frskellige tiltag, der skal understøtte udviklingen af ledelseskmpetencer. Fx lederuddannelser, der fr en str dels vedkmmende gennemføres i partnerskabet UniQ, sm vi er tilsluttet sammen med 6 øvrige midt- g vestjyske kmmuner samt uddannelsesinstitutinerne VIA g HIH/Århus Universitet. HR-Udvikling: Rekruttering Knsulentbistand til ansættelser g intrduktin af ledere Ved rekruttering af ledere i ledelsesakademiet g andre særlige nøglepersner efter knkret vurdering, gennemføres prfilanalyse (Ne-Pi-r) sm knsulentbistand til ansættelsesudvalget. Tilbud m pfølgende 3-parts samtale mellem leder, chef g knsulent i relatin til prfilen Rekruttering g fasthldelsesstrategi Talentudvikling Intrduktin til nye medarbejdere g ledere Der afhldes 2 årlige velkmstfrløb á ½ dag, fr alle nye ledere g medarbejdere med deltagelse af brgmester, direktin, IUP g Kmmunikatin mm. til intrduktin af Ringkøbing-Skjern Kmmune. Der afhldes 2 årlige lederintrduktinsfrløb á 2 dage m centrale ledelsesfrhld. Ledelsesakademi Ledere i ledelsesakademiet (niveau 1, 2 g 3 samt ngle niveau 4) er mfattet af Ringkøbing-Skjern Kmmunes ledelsesakademi, sm indehlder: Cachingbistand 2 årlige lederknferencer Lederuddannelse via UniQ Partnerskab g interne kurser med ledelse sm mdrejningspunkt g fkus på strategisk ledelse

12 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 12 HR-Prjekter med udgangspunkt i Direktinens strategiplan Prcesknsulentbistand Interne kurser g medarbejderudvikling Opsamling af LUS frløb i rganisatinen med indmeldinger m behv fr lederkurser i ledelsesakademiet eller andet 360 graders lederevaluering- Hver 3. år gennemføres en lederevaluering af ledere tilhørende ledelsesakademiet 3-årigt frskningsprjekt med CBS Lederudvikling med Mandag Mrgen 3-årigt Kultur- g Kmpetenceudviklingsprces med VIA Levendegøre Plakaten Retning på innvatinsindsatserne Ledere i Ledelsesakademiet kan rekvirere prcesbistand til værdi-, kultur-, g frandringsprcesser. Desuden ydes prcesbistand til dannelse af lederteam g udbygning af kmpetencer i lederteamet. Den rekvirerende leder deltager altid selv i prcessen. IUP arrangere kurser der har udgangspunkt i Plakaten Desuden afhlder vi kurser, MED-uddannelser g Arbejdsmiljøuddannelser g TR-dage samt aktuelle centralt fastsatte prjekter. MED-rganisatin Grundlag i MED-aftale Styring af MED-rganisatinens struktur Årsfrløb fr punkter til behandling i MEDrganisatinen Sekretær fr HvedMED dagsrdener g referater Sagsbehandling fr HvedMED Frmidling g undersøgelser i rganisatinen m sager i relatin til HvedMED Arrangementer fr MED-udvalgene til udvikling g pkvalificering af MED-rganisatinen g den attraktive arbejdsplads med det gde arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø g trivsel Trivselsundersøgelser g psykisk APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Fysisk APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Leder APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus Årlig beretning m arbejdsmiljø Sygefraværsstatistikker sm pmærksmhedsdata til nedbringelse af sygefraværet

13 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 13 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse fr arbejdsmiljøledere g repræsentanter Opfølgende arbejdsmiljøuddannelse fr nye arbejdsmiljøledere g repræsentanter der har taget arbejdsmiljøuddannelse. Aftale med Nrdisk krisekrps m akut krisebistand Aftale med prfessinel arbejdsmiljørådgiver (AMgruppen) Vedligehldelse af arbejdsmiljøprtalen på intranettet med viden, links g infrmatiner m igangværende arbejde Facilitering af cachnetværk, hvr interne caches frmidles på intranettet til rganisatinens brug. Persnaleplitikker Frestå udarbejdelse g implementering af kmmunens verrdnede persnaleplitikker. Udvikle g frmidle de generelle plitikker, der er tilgængelig på intranet g internet MUS, LUS g GRUS kncepter Lvpligtig ligestillingsredegørelse hvert 2. år der sendes til indenrigsministeriet. Måltal i Øknmiudvalget ift ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. IUP kan altid kntaktes via telefn eller mail. På intranettet kan du se hvem vi er, g hvilke funktiner de enkelte teams g medarbejdere har. Intern Udvikling g Persnale maj 2015 Karen Marie Jhansen, Stabschef

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013

Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Virksomhedsgrundlag / konsulentydelser Intern Udvikling og Personale - tillæg til HR-strategi revideret april 2013 Vi skaber udvikling, der sikrer forbedringer og effektivisering i organisationen samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere