Stillings- og personprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner Rektor Lene Augusta Jørgensen Tlf Sekretariatschef Charlotte Trend Bakmann Kristiansen 3. Sagsnummer 4. Konsulent Partner Torben Abildgaard / 5. Beskrivelse af UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for fire områder: business, pædagogik, sundhed og teknologi. UCN har cirka studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og knap 800 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring og Aalborg, og undervisning i Thisted. UCN og de øvrige professionshøjskoler i Danmark blev dannet i forlængelse af Lov om professionshøjskoler for videregående Curia Management Aarhus Aalborg København Side 1 af 10

2 uddannelser, som Folketinget vedtog i Sektoren omfatter i dag syv professionshøjskoler. Selv om UCN kun har eksisteret siden 1. januar 2008, så har de mange års erfaring med uddannelse. UCN er nemlig en fusion mellem flere uddannelsesinstitutioner. Det første år omfattede UCN det tidligere CVU Nordjylland (Hjørring Seminarium, Aalborg Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium og Skipper Clement Seminariet) og Sundheds CVU Nordjylland (Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, Vendsyssel Sygeplejeskole, Danmarks Jordemoderskole i Aalborg samt Fysioterapeut- og ergoterapeutskolen). UCN udbød dengang otte professionsbacheloruddannelser samt en række kurser, efter- og videreuddannelser inden for pædagogik og sundhed. UCN er den første professionshøjskole, der fusionerede med et erhvervsakademi. Det skete 2. januar 2009, hvor Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) blev en del af den nordjyske professionshøjskole. NOEA var dannet seks år tidligere i et samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Skole (nu Tech College Aalborg). UCN's uddannelsesudbud voksede til 23 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi, en ny kursusafdeling kom til og institutionen fik et internationalt fokus med flere hundrede studerende fra udlandet. I 2014 udbød UCN 26 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt 7 overbygningsuddannelser (top-up), den internationale afdeling er vokset til over studerende, og kurser, efter- og videreuddannelse er samlet i en særlig afdeling UCN act2learn. Mission UCN s mission er politisk funderet i den særlige rolle i uddannelseslandskabet, som Folketinget har defineret for professionshøjskolerne. Ønsket er at skabe stærke uddannelsesog vidensinstitutioner, som fokuserer på at uddanne dimittender til professioner og erhverv. Samtidig skal professionshøjskolerne tilføre værdi til og udvikle professioner og erhverv gennem at indsamle, producere og omsætte ny viden i et anvendelsesorienteret perspektiv. Det er således UCN s mission at bedrive: Uddannelse i virkeligheden Curia Management Aarhus Aalborg København Side 2 af 10

3 Med uddannelse i virkeligheden forstår vi; Vision I tæt samspil med praksis uddanner vi til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv. vi udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder i de professioner og erhverv, vi uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter. UCN i 2020 er kendt som en dagsordenssættende uddannelsesog vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv. Ambitionen er således at skabe og synliggøre en stærk profil for UCN, baseret på såvel vores uddannelses-som vidensaktiviteter, som gør UCN til et attraktivt tilvalg; blandt uddannelsessøgende og kursister regionalt, nationalt og internationalt blandt professioner, praksisaktører og erhverv som UCN s uddannelser retter sig imod blandt danske og internationale forsknings-og vidensmiljøer blandt ledende aktører i den samfundsmæssige udvikling af Nordjylland. Grundlæggende handlemønstre Realiseringen af UCN strategi 2015 forudsætter, at vi udvikler en tværgående kultur, der bygger på gensidig anerkendelse af fire grundlæggende handlemønstre. Valget af de fire handlemønstre er udtryk for en ledelsesmæssig prioritering og skal således understøtte virkeliggørelsen af strategien, hvorfor de vurderes som et væsentligt element i UCN strategi Handlemønstrene skal respekteres som symboler på den ønskede fremtidige UCN kultur af alle ledere, medarbejdere og studerende, og dermed inddrages i egne adfærds- og handlingsmæssige valg hos den enkelte. Mod Mod skal anerkendes og understøttes i UCN, fordi nytænkning og innovation skal skabe vore fremtidige profil - og det sker kun når rammerne opmuntrer til nysgerrighed, forsøg og eksperimenter. Curia Management Aarhus Aalborg København Side 3 af 10

4 Handlekraft UCN skal anerkende handlekraft, så beslutninger omsættes til handling, fordi vi skal evne at skabe udvikling i en omverden og praksisramme som ændrer sig løbende, og ikke altid levner plads til at etablere et 100 % sikkert fakta- eller procesgrundlag for handling. Synlighed UCN ønsker at gøre sig mere synlig og skabe en tydeligere profilering, af det vi står for og af de kvaliteter vi repræsenterer i vores uddannelser og vidensgrundlag, fordi vores omverden fortæller os, at vi allerede har mange stærke sider i vores profil og genererer mange gode historier gennem vores uddannelses-, forsknings- og udviklingsarbejde, men at disse er for lidt profilerede og synlige i medierne og i vores kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og derfor endnu ikke har skabt det fornødne fundament for at realisere vores bidrag til værdiskabelse i professioner og erhverv. Sammenhæng Vi vil udvikle UCN ved at skabe meningsfulde sammenhænge; internt mellem fagligheder og kulturer i organisationen med respekt for både den faglige forskellighed og for behovet for fælles UCN indsatser og kendetegn eksternt i forhold til professioner, erhverv og andre videns- udviklings- og uddannelsesaktører fordi mangfoldigheden er UCNs styrke, hvis tværfaglighed kan sættes i spil som et positivt tilvalg der styrker og underbygger uddannelsernes profil og UCN som organisation. Det er derfor helt essentielt at studerende og samarbejdspartnere oplever et UCN, som evner at anvende sin mangfoldighed som positivt værdiskabende. Strategi 2015 University College Nordjylland UCNs strategi 2015 skal styre retning, ambition og mål for institutionens udvikling indtil udgangen af Udarbejdelsen af strategi 2015 har også omfattet formulering af Vision 2020 som pejlemærke for institutionens langsigtede udvikling samt en reformulering af UCN s mission. UCN s mission udgør udgangspunktet for institutionens strategiske prioriteringer og har derfor også dannet afsæt for formulering af Vision 2020 og UCN strategi Vision 2020 udgør det langsigtede pejlemærke for UCN s Curia Management Aarhus Aalborg København Side 4 af 10

5 udvikling, som alle underliggende strategier og planer skal orientere sig mod. UCN strategi 2015 udgør de strategiske valg af særligt prioriterede fokusområder for den 3-årige periode fra med henblik på at sikre institutionens udvikling i retning af Vision Fokusområder og herunder hørende indsatser er gældende for den samlede organisation. Den overordnede UCN strategi 2015 understøttes af funktionelle strategier, hvor der indenfor et afgrænset område opstilles målsætninger for udviklingen i den samlede organisation eller væsentlige dele heraf. Årsplaner, projekt-og handlingsplaner udarbejdes i strategirammen på uddannelses- eller områdeniveau og understøtter såvel implementeringen af UCN strategi 2015, som de funktionelle strategier og derved realiseringen af Vision Vores tilgang til strategiarbejde ved UCN afspejler, at vi som faglighed enhedsorganisation er en samlet institution. UCN i tal 2014, læs mere her: 6. Stillingsbetegnelse Professionshøjskoledirektør 7. Organisatorisk opbygning/afdelings organisation Findes på Curia Management Aarhus Aalborg København Side 5 af 10

6 8. Reference Rektor Lene Augusta Jørgensen Medlem af rektorat, UCN ledelse og HSU. Deltage i UCNs bestyrelsesmøder Formand for samarbejdsudvalget ved Fællesadministrationen. Repræsenterer UCN i overordnede administrative forhold og indgår i den forbindelse som institutionens repræsentant i brancheforeningens Ressource- og Administrationsdirektørudvalg (RADU) Formand for UCN s IT Governance Board Curia Management Aarhus Aalborg København Side 6 af 10

7 2. Jobbeskrivelse Professionshøjskoledirektøren indgår i rektoratet og skal bidrage til at forstærke og profilere UCN s profil som en attraktiv arbejdsplads med et spændende og velfungerende studie- og forskningsmiljø, der tiltrækker dygtige studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Professionshøjskoledirektøren vil som medlem af rektoratet, dvs. sammen rektor og prorektor, skulle bidrage til udviklingen af UCN s strategi og implementeringen af denne, samt sikre institutionens daglige ledelse og drift, herunder en hensigtsmæssig allokering og effektiv udnyttelse af institutionelle ressourcer. Professionshøjskoledirektøren vil som medlem af UCN ledelsen skulle bidrage til institutionens udvikling gennem udarbejdelse og iværksættelse af strategier og politikker samt udveksling af information og viden på tværs af institutionen. Professionshøjskoledirektøren vil i arbejdet i rektorat og UCN ledelsen skulle have særlig fokus på at sikre en legal og stabil institutionsdrift samt effektiv ressourceanvendelse. Som leder af Fællesadministrationen vil Professionshøjskoledirektøren skulle medvirke til at sikre udviklingen og realiseringen af: Professionshøjskolens vision, strategiplan og udviklingskontrakt Høj faglig standard og driftssikkerhed Et godt og effektivt samarbejde internt i Fællesadministrationen og med professionshøjskolens øvrige afdelinger God og udviklende arbejdsplads for teknisk-administrative medarbejdere, hvor forskelligheder anerkendes og udnyttes Professionshøjskoledirektøren er øverst ansvarlig for: Institutionsakkreditering og kvalitetsarbejde. Øget digitalisering på UCN. Videreudvikling af UCN s nuværende ressourceallokeringssystem. Analyse og tolkning af politiske tiltag og ændringer i relation til UCN, samt initiering af relevante processer etc. i forhold til disse. Ledelse af Fællesadministrationen, der omfatter HR og Personale, Økonomiafdelingen, UCNIT, Bygningsdrift og Service, og UCN Studiekontor. Det daglige ledelsesansvar for medarbejderne i Fællesadministrationen er videredelegeret til de respektive funktionschefer. Læs mere på Personaleansvaret for funktionschefer i Fællesadministrationen. Fællesadministrationens samlede budget. I relation til Fællesadministrationens arbejdsområde at sikre, at love og regler Curia Management Aarhus Aalborg København Side 7 af 10

8 overholdes. Ansvaret vil i et vidt omfang blive videredelegeret til de relevante ledere. I relation til Fællesadministrationens arbejdsområde at sikre iværksættelsen af beslutninger truffet af bestyrelse, rektorat eller HSU. Initiere og understøtte den fortsatte udvikling af Fællesadministrationen som en professionel, innovativ og serviceorienteret administration. 3. Profilanalyse Professionshøjskoledirektørens faglige og personlige kompetencer Professionshøjskoledirektøren skal have stærke strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, samt have indsigt i, og interesse for, udvikling og driftsunderstøttelse af en og kompleks videns- og uddannelsesorganisation med høj grad af diversitet. Professionshøjskoledirektøren skal således kunne bidrage til at udvikle og realisere strategien. UCN s Professionshøjskoledirektør skal have betydelig viden og erfaring med følgende: Strategisk og økonomisk planlægning i en kompleks organisation med stor politisk bevågenhed. Økonomistyring og effektiv udnyttelse af de administrative ressourcer i en stor og kompleks organisation. Forsat løbende udvikling af en effektiv, professionel og serviceorienteret administration, med fokus på sammenhængskraft og koordinering. Ledelse i en kompleks organisation, hvor ledelse gennem ledere er en vigtig disciplin at mestre, med en ledelsesstil med fokus på åbenhed, involvering, anerkendelse og med blik for medarbejdertrivsel. Bygningsdrift og udvikling. Processtyring og opfølgning, samt implementering af styringslogikker i organisationen. Professionshøjskoledirektøren skal kunne fungere på et strategisk niveau med fokus på at skabe en fleksibel, effektiv og ressourcebevidst Fællesadministration, der er præget af en servicekultur. Desuden er det væsentlig at besidde stærke kompetencer og stor erfaring med økonomistyring i en kompleks organisation med forskellige finansieringskilder. Personen skal samtidigt kunne håndtere og styre en omfattende opgaveportefølje, med stor bredde i opgaverne og med involvering og inddragelse af mange interne og eksterne aktører og funktioner. Professionshøjskoledirektøren skal være en stærk kommunikator, der mestrer forandringsledelse, har politisk tæft, og som evner at samarbejde med ledere og medarbejdere på tværs af organisationen samt med eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Derudover evner personen at skabe tillid, troværdighed og engagement i en stor organisation. Professionshøjskoledirektørens ledelsesstil skal være samarbejdsorienteret, lyttende, anerkendende og involverende, samt præget af høj integritet. Derudover skal personen demonstrere en udviklet organisationsforståelse. Erfaring med vidensorganisationer med højt specialiserede fagmiljøer, der rummer forskelligheder og relationelle kompetencer er bestemt en fordel. Desuden vægtes udadvendthed, robusthed, Curia Management Aarhus Aalborg København Side 8 af 10

9 dialogorienteret og empati højt, samt evnen til stå fast, når det er nødvendigt. Derudover er højt engagement i og viden om UCNs kerneopgaver og økonomimodeller vigtigt kombineret med store analytiske kompetencer og evnen til at være synlig i organisationen. Den kommende Professionshøjskoledirektør skal have en relevant akademisk uddannelse. Der lægges vægt på relevant lederuddannelse, bred erfaring med ledelse gennem ledere og forståelse for administrative service- og styringsfunktioner.. Erfaringerne må gerne være erhvervet i store politisk styrede organisationer. Curia Management Aarhus Aalborg København Side 9 af 10

10 4. Job fakta og rekrutteringsproces 1. Ansættelsesforhold UCN foretrækker en ansættelse på åremålsvilkår på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Der vil ikke være mulighed for tilbagegangsstilling ved udløbet af åremålsperioden og en evt. forlængelse. Stillingen er klassificeret i lønramme 38. Der er knyttet resultatløn til stillingen. De endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. 2. Ansættelsesprocedure Rektor har nedsat et bedømmelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for organisationen fra UCN. Der afholdes to samtalerunder, hvor kandidater der går videre til 2. samtale testes af Curia Management. Testfeedbacken og dialogen om denne, vil foregå i forbindelse med 2. samtale. Til 2. samtale vil relevante ansøgere skulle forberede en case mhp. fremlæggelse. Fremlæggelsen skal ske mundtligt uden brug af visuelle hjælpemidler. Varighed for fremlæggelsen vil max være 15 minutter 3. Ansættelsesprocessen forløb Ansøgningsfrist er 16. september samtalerunde afholdes d. 21. og 22. september samtalerunde afholdes d. 24. september Materialer Der henvises til UCN`s hjemmeside, hvor der findes materiale om organisationen, strategi, vision, mission, værdigrundlag, uddannelser m.m. 5. Tiltrædelsesdato 1. januar Curia Management Aarhus Aalborg København Side 10 af 10

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere