Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter 3.6 Samarbejdspartnere 3.7 Organisationsudvikling 3.8 APV 4. Handlingsplan for at nå de enkelte mål på afdelingsniveau. 5. Organisationsplan 6. Budget og budgetforudsætninger 7. Bilag 1. Virksomhedsgrundlag Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område. Mission Vi uddanner og videreuddanner fremtidens ledere og medarbejdere til landbrugserhvervet og agroindustrien, udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt. Vision Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelser. Vi vil være kendt som et uddannelsesmiljø, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunktet i undervisningen i et dynamisk samspil mellem elever, undervisere og erhvervslivet. 1

2 Vores værdier er: KVALITET: - Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør. - Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet indenfor undervisning, service og faciliteter. - Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau. - Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi. - Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt hvad vi foretager os. FÆLLESSKAB: - Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden. - Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister. - Vi har det sjovt. - Vi udviser hjælpsomhed overfor hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet. - Vi respekterer hinandens indsats. - Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat. VILJE: - Vi har viljen til at vinde. - Vi har viljen til at gøre en forskel. - Vi har viljen til handling og udvikling. - Vi har viljen til at prøve noget nyt. - Alle har viljen til at gøre det, vi tror på. MULIGHEDER: - Vi ser muligheder - Vi gir muligheder - Alle tager imod muligheder. 2

3 Ledelsens overordnede mål Den daglige ledelse har som overordnet målsætning at drive Bygholm Landbrugsskole på en sådan måde, at vi bevæger os i retning af at opfylde visionen. Derfor står ledelsen i spidsen for at udarbejde og løbende justere en strategi med nogle udvalgte fokuspunkter, som vi vil forfølge og hvis handlingsplaner vi vil implementere. Ledelsens mål for den pædagogiske udvikling Undervisningen er baseret på skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Det er målet, at alle elever oplever at blive engageret i et fagligt læringsfællesskab. Lærere og ledelse udvikler i fællesskab rammer, metoder og indhold sådan, at alle elever udnytter deres fulde læringspotentiale. Både forskning i hvad der fastholder eleverne i uddannelse og Bygholms egen trivselsmålinger og elevevalueringer viser, at lærernes faglighed og engagement er afgørende for elevernes læring. Derfor skal undervisningen på Bygholm Landbrugsskole fortsat bygge på disse erfaringer: Eleverne skal opleve relevante sammenhænge mellem teoretiske og praktiske fagelementer. Lærerne skal derfor kunne skabe kobling mellem teoretiske fagelementer og uddannelsens praktiske felt. Lærerne skal have kompetencen til at omsætte skolens pædagogiske og didaktiske grundlag i deres daglige undervisning. Eleverne skal opleve, at lærerne kan trække praksiskendskab og -erfaringer ind i undervisningen. Lærerne skal derfor have kontakt til erhvervet og de skal være fagligt dygtige. Eleverne skal opleve nærværende og engagerede lærere. Lærerne skal derfor give eleverne hurtig feedback på opgaver og læringsmæssig udvikling, stille tydelige krav til eleverne og sikre en forventningsafstemning med den enkelte elev om læringsmål og evaluering af disse. Vi vil fortsat have dygtige og engagerede lærere. Lærerne skal lave det, de er bedst til, nemlig de opgaver, der kræver pædagogiske og didaktiske kompetencer, faglighed og erhvervskontakt samt kompetencer til elevkontakt. Ledelsen vil sikre, at der sker en udvikling af pædagogikken og kommer et øget fokus på didaktik gennem den pædagogiske ledelse, hvor der er fokus på dialog med den enkelte lærer om undervisningen. Ledelsen vil bevare lærernes store engagement i undervisningsopgaven og elevrelationen. Derfor skal lærerne have frihed til at udfylde rammerne for undervisningen indenfor skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Ledelsen vil sikre, at lærerne har tæt kontakt til landbrugserhvervet eller jævnligt bliver opdateret med erhvervets praksis. Dette skal ske ved, at et antal af lærernes årlige efteruddannelsesdage skal bruges på enten praksisobservationer eller erhvervspraktik. 3

4 Ledelsen overværer jævnligt undervisningen som grundlag for dialog med læreren om pædagogik, didaktik og udvikling. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med afsæt i følgende konkrete mål: undervisningsmiljøet giver den enkelte lyst til at lære og udvikle sig og blive medansvarlig for læringsprocesserne undervisningsformerne styrker elevernes selvstændighed samt vurderings- og samarbejdsevner, så de bliver rustede til at matche erhvervets krav samt til at deltage aktivt i det danske demokrati Der skal være livlig kontakt til erhvervet og omverdenen generelt det faglige niveau er højt, og de faglige udfordringer er tilpasset, så hver enkelt udnytter sit potentiale bedst muligt de nyeste undervisningsmetoder benyttes både pædagogisk og teknologisk det faglige indhold ajourføres konstant både med hensyn til viden og teknologi og har relation til praksis Det enkelte menneske har betydning og gør en forskel Der er et højt aktivitetsniveau og et godt studiemiljø i kostskolen, hvor eleverne har det sjovt sammen, får fælles oplevelser, knyttet vigtige venskaber og dannet netværk Kun på den måde kan Bygholm Landbrugsskole leve op til elevernes og kursisternes høje forventninger om en spændende, udfordrende og faglig relevant undervisning, der udvikler den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Landbrugserhvervet og følgeerhvervene Bygholm Landbrugsskole ønsker at uddanne og efteruddanne landmænd til at kunne matche fremtidens udfordringer. Vi ønsker derfor at indgå i en løbende dialog med erhvervet og samfundet omkring krav til kvalifikationer og kompetencer hos nuværende og fremtidige ejere og medarbejdere. Gennem et tæt partnerskab med erhvervet vil vi styrke vores position som en kompetent og innovativ leverandør af undervisning på et højt fagligt og fremadrettet niveau. Bygholm Landbrugsskole har som mål at være en skole, der konstant udvikler og iværksætter nye tiltag i takt med elevernes, kursisternes og erhvervets ønsker og behov. Skolen vil fortsat udbygge brugen af kontaktlærere og mentorer i forhold til at fastholde eleverne i uddannelse. Desuden vil der være en tæt kontakt til lærermestre, og der vil være et sammenfald mellem de landmænd, skolen benytter som praktikværter i forbindelse med staldpraktikken, og medlemmerne af skolens lokale uddannelsesudvalg. Skolen vil ligeledes prioritere besøg af elever, mens de er i praktik hos lærermestrene således, at alle elever bliver besøgt af en lærer fra skolen i deres praktiksted før de vender tilbage på skolen for at gennemføre 1. hovedforløb. I den forbindelse vil skolen også afvikle et møde med lærermesteren. Dertil kommer, at lærermestrene vil blive inviteret til arrangementer på skolen. Skolen foretager en grundig screening af eleverne ved indgangen til uddannelsen, herunder uddannelsesparathed, og tilbyder en grundforløbspakke på 40 uger til elever med behov for dette. 4

5 Eksterne kunder Arbejdet med at udbrede kendskabet til Bygholm Kursuscenter hos potentielle kunder vil fortsætte i Derved vil flere få mulighed for at opleve Bygholm kursuscenter som et af de bedste steder til at tilfredsstille eksterne kunders forventninger til et godt sted at holde møder og konferencer for rimelige penge. Vi sætter kunderne i centrum og skaber tilfredshed gennem målbevidst service og kvalitet i ydelserne. Hos os skal folk have følelsen af at være en stor og vigtig kunde ved et mindre kursus- og konferencecenter. Medarbejdere Bygholm Landbrugsskole vil være medarbejdernes foretrukne arbejdsplads og er derfor bevidst om, at medarbejderne er Bygholm Landbrugsskoles vigtigste ressource. Engagerede, veluddannede, forandringsparate og glade medarbejdere er en forudsætning for skolens image og afgørende for skolens fremtidige udvikling. Bygholm Landbrugsskole vil derfor være en spændende arbejdsplads for dygtige medarbejdere, der brænder for deres arbejde, og hvor den enkelte får udfordringer og har ansvar og indflydelse på eget arbejde samt for i fællesskab at skabe udvikling og resultater. Lærernes faglige niveau skal vedligeholdes, udvikles og synliggøres Hjemmesidebeskrivelse opdateres en gang om året med kompetencer og udviklingsarbejder Referenceindikatorerne på det faglige niveau skal synliggøres. Der styres generelt med afsæt i kompetenceudviklingsplaner 2. Strategiske fokuspunkter Overordnet styres der efter følgende 3 hovedmål, som igen afstedkommer en lang række underliggende mål. Sidstnævnte er kun til internt brug. 1. Bygholm skal opnå og fastholde et positivt regnskabsresultat, herunder en samlet omsætning på mindst 38 mio. kr., hvor IDV andelen udgør 4,0 mio.kr. 2. På Bygholm skal der samlet set være 200 årselever og heraf skal mindst 85% være kostelever og landbrugselevernes gennemførelsesprocent skal være mindst Bygholm skal fortsat være kendt for at have branchens bedste faglige uddannelse, hvor vi aktivt bringer viden i spil blandt elever og øvrige interessenter. 5

6 Dertil kommer følgende områder, som der vil blive rettet et særligt fokus på i 2014, da det er et overordnet mål for skolen at skabe aktiviteter sammen med andre aktører inden for uddannelsesområdet og andre relevante områder. Samarbejde med Horsens Kommune og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i Horsens omkring Uddannelse Horsens, herunder garantiskolesamarbejdet, arbejdet med innovation og kreativitet samt Internationalisering, et samarbejde omkring undervisning i entreprenørskab, fælles innovationsuge, fælles uddannelsesmesse, rusmiddelpolitik etc. Skolens udbud af EUX-landmand fra august 2014 i samarbejde med Learnmark. Samarbejde med Learnmark omkring implementeringen af erhvervuddannelsesreformen Øget samarbejde med efterskoler, herunder specielt Braaskovgaard Efterskole Revision af landbrugets lederuddannelse med henblik på en opdateret uddannelse fra februar Dette arbejde foregår sammen med Landbrug og Fødevarer, Landboundgom og de øvrige landbrugsskoler, som udbyder denne uddannelse. 3. Delmål 3.1. Mål for elevtallet. Vores helt overordnede mål er at være elevernes og kursisternes foretrukne uddannelsessted. Målet for 2014 er 170,5 årselever Uddannelsestrin Antal årselever Grundforløb 35,5 EUX-landmand 7,5 Første hovedforløb 31,2 Studenterforløb 5,0 Andet hovedforløb 46,5 Produktionsleder 21,0 Virksomhedsleder 14,3 Agrarøkonom 8,0 Folkeskoleelever 3,0 Årselever i alt 172,0 6

7 Studiemiljøet er af afgørende betydning for elevernes valg af skole. Målet er, at bevare andelen på 85 % af eleverne, som vælger at bo på skolen. For at sikre Bygholms position som en af de skoler med den absolut bedst fungerende kostskole, tages der løbende skridt til nye initiativer for at fastholde et godt og højt aktivitetsniveau for eleverne i fritiden. Fastholdelse i praktiktiden bliver fremover et vigtigt mål for skolen og derfor rettes fokus på følgende: Fortsat drift af sociale og faglige elektroniske netværk, herunder skolens facebookside, til elever i praktik, hvor der kan informeres om temadage, specialefag, links til faglige nyheder og andre relevante arrangementer. Mulighed for dialog med relevante faglærere. Der vil fortsat blive afviklet en lang række møder og ekskursioner for grundforløbselever i samarbejde med landboungdom, hvor også skolens øvrige elever har mulighed for at deltage. Fra 2014 og frem vil skolen have som mål at øge samarbejdsfladen til netop landboungdommen, så alle elever fra grundforløbet til agrarstudiet bliver omfattet af dette sociale og faglige arbejde, jf. samarbejdsaftale indgået mellem L&F, Landboungdom og Bygholm PR Det overordnede mål er at få positiv omtale blandt skolens mange interessenter samt i et eller flere medier mindst en gang pr. måned. Der sendes følgende pressemeddelelser: Gruppebillede af hvert afgangshold med navne, postnr. og by Legatmodtagere fotograferes og billede sendes Af nye undervisningsforløb Vedrørende kursister fra øvrige lande Oplysning om orienteringsaftener og 1-2 store åbent hus arrangementer Nye undervisere profileres i fagblade Systematisk og generel storytelling Desuden er målet at skolen får ydet en betydelig og nødvendig indsats i markedsføringen af kursusafdelingen for at nå målet om øget kendskabsgrad til den at der udgives artikler skrevet af eller ved interview af lærere og elever at skolen deltager ved Agromek, Landsskuet og diverse dyrskuer samt at der gennemføres forskellige events at den øgede kontakt via facebook fastholdes at uddannelserne omtales med highlights at der sendes kvartalsvise nyhedsbreve ( På Kornet ) til gamle og nuværende elever at hjemmesiden hele tiden opdateres og hitter på forskellige søgemaskiner at der tages initiativer vedrørende undervisning, ekskursioner, fester, møder o.lign. 7

8 3.3. Skolelandbruget Skolelandbruget drives på følgende måde: 14 ha er bortforpagtet til LRØ, foreløbig indtil udgangen af 2014, som et led i at drive VidenCenterBygholm. 162 ha er bortforpagtet til en landmand foreløbig indtil august 2014 og genudlejes derefter. 12 ha driver skolen selv i forbindelse med hestefolde og markpraktik for elever o.lign. 12 ha eng, skov og bygningskompleks Kostalden er udlejet til kviehotel foreløbig indtil oktober Kursusafdelingen Det kortsigtede mål (3 års sigt) for omsætningen er 5 mio. kr. Der laves opsøgende salg og opfølgning herpå Der sikres med jævne mellemrum en økonomisk trimning af indtjeningsgrundlaget via forog efterkalkulationer Målet er en gennemsnitlig dækningsgrad på 40% 3.5. Internationale aktiviteter Mål med det internationale arbejde i kursusafdelingen 1. At skabe/vedligeholde et internationalt netværk 2. At få flere internationale kursister til Bygholm Landbrugsskole 3. At danske virksomheder ved at Bygholm kan levere faciliteter til internationale kurser og formår at afvikle disse. 4. At de internationale kursister ikke kommer fra en ungdomsuddannelse, men er færdiguddannede voksne mennesker, der kommer til Danmark i efteruddannelsesregi for at får mere viden indenfor deres respektive fagområder. Succeskriterier 1. At der minimum er 6 hold kursister om året foruden de thailandske studerende med min. 8 deltagere på hvert hold. Varigheden af kurserne vil typisk være dage. 2. At dækningsgraden på udenlandske aktiviteter er minimum 40%. Mål med det internationale arbejde i undervisningsafdelingen 8

9 Bygholm skal være en attraktiv samarbejdspartner/skole for de elever, der overvejer at komme en tur til udlandet for at arbejde. I samarbejde med Travel 2 Farm og gennem Leonardo programmet bliver grundforløbselever og 1. hovedforløbselever sendt i praktik i Europa, uden det kommer til at koste eleven mange penge, da hovedparten af elevens udgifter vil blive dækket. Lignende projekter for ældre elever kan også komme på tale. Mål med det internationale elevarbejde på Bygholm Landbrugsskole 1. At øge interessen og muligheden for praktik i et europæisk land blandt grundforløbselever og 1. hovedforløbselever med støtte fra T2F 2. At skabe mulighed for at komme på et kursus i et europæisk land 3. At skabe et internationalt fokus blandt Bygholm elever, så de får lyst til at tage ud i Verden 4. At bibringe eleverne viden om forskellige kulturer 5. At skabe synergier mellem danske elever og udenlandske kursister såvel fagligt som socialt Succeskriterier 1. At der årligt kommer minimum 20 grundforløbselever og/eller 1. hovedforløbselever i praktik eller på kursus i udlandet 2. At en lærer over en periode på 3 uger bliver efteruddannet/udvekslet ved en samarbejdsskole i Australien. Andet Der vil også blive samarbejdet med IAEA/Agriventure og jobstafetten/udland hvor dette vil være relevant. Dertil kommer samarbejde via Europea, Inpact og med samarbejdspartnere i lande som Australien, Irland, Kina samt i østeuropæiske lande m.fl Samarbejdspartnere Erhvervsakademi Dania EFIF IT-fællesskab med Århus Købmandsskole som værtsskole og en række øvrige institutioner IFIRS Indkøbsfællesskab med Hansenberg som værtsskole VidenCenterBygholm Samarbejde med Learnmark omkring EUX-landmand Driver VCB i samarbejde med LandbrugsRådgivningØstjylland Leila (Ledelse I Landbruget) Være samarbejdspartner i forhold til Landscentret i udbuddet af ledelseskurser. VEU samarbejde med primært Århus Tech som er koordinerende institution i et samarbejde omkring AMU med deltagelse af i alt 15 uddannelsesinstitutioner Landscenteret omkring såvel danske som udenlandske elever og kursister Landboungdom Uddannelse Horsens Horsens Erhvervsråd 9

10 Danske Landbrugsskoler Diverse landboforeninger Samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i og udenfor landbrugskredse i ind- og udland Virksomhedskontakt Skolens overordnede mål er, at der skal være en tæt kontakt til erhvervet, så undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. Målet er samtidig at skabe sammenhæng mellem praktikperioder og skoleophold. Kun ved at skabe en tæt sammenhæng udnyttes læringsmulighederne optimalt. Dette gøres ved at: Skolens lærere har tæt kontakt til erhvervet gennem undervisning, ekskursioner, egne relationer til erhvervet samt gennem brug af gæstelærere og projektejendomme. Skolens lærere gennemfører et praktikpladsbesøg hos eleverne forud for optag på 1. hovedforløb. Formålet med besøget er at få klarlagt, om eleven trives på praktikstedet og om eleven når de mål for uddannelsen, der er aftalt med lærermesteren. Dette sker dels gennem en samtale med eleven, dels gennem en samtale med lærermesteren. Grundforløbseleverne inviteres ind på skolen mindst en gang mens de er i praktik. Der afholdes en læringsdag, hvor 1. hovedforløbselevernes praktikværter inviteres ind på skolen for sammen med eleverne at drøfte bl.a. gensidige forventninger til hinanden og det kommende samarbejde på bedriften. Derved fremmes lærermestrenes og elevernes forståelse for vigtigheden af begge læringsmiljøer som baggrund for at kunne erhverve de kompetencer, der fremgår af undervisningsbekendtgørelsen i landbrugsuddannelsen. Desuden er det målet, at øge/fastholde gennemførelsesprocenten på uddannelsen. Skolen har et tæt samarbejde med ca. 10 af egnens landmænd om at have grundforløbselever i staldpraktik og malkepraktik. Der afvikles mindst to årlige møder i skolens lokale uddannelsesudvalg Organisationsudvikling Vores mål er fortsat at lade hele organisationen arbejde efter de fastlagte mål på en fremadrettet og systematisk måde. Målene fremgår af de strategiske fokuspunkter i afsnit 2 og er yderligere konkretiseret i bilagene hjemhørende under punkt 7. Sidstnævnte bilag er dog kun til internt brug. 10

11 3.8. APV Der er senest udarbejdet en APV for hele organisationen i efteråret Handlingsplaner. Der laves handlingsplaner i de enkelte afdelinger med udgangspunkt i de strategiske fokuspunkter. 5. Organisationsplan. Fremgår af medarbejderhåndbogen. 6. Budget og budgetforudsætninger Fremgår af budgettet. 7. Bilag Strategiske fokuspunkter med resultatmål (er ikke tilgængelige for offentligheden). 11

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere