Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter 3.6 Samarbejdspartnere 3.7 Organisationsudvikling 3.8 APV 4. Handlingsplan for at nå de enkelte mål på afdelingsniveau. 5. Organisationsplan 6. Budget og budgetforudsætninger 7. Bilag 1. Virksomhedsgrundlag Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område. Mission Vi uddanner og videreuddanner fremtidens ledere og medarbejdere til landbrugserhvervet og agroindustrien, udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt. Vision Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelser. Vi vil være kendt som et uddannelsesmiljø, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunktet i undervisningen i et dynamisk samspil mellem elever, undervisere og erhvervslivet. 1

2 Vores værdier er: KVALITET: - Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør. - Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet indenfor undervisning, service og faciliteter. - Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau. - Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi. - Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt hvad vi foretager os. FÆLLESSKAB: - Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden. - Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister. - Vi har det sjovt. - Vi udviser hjælpsomhed overfor hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet. - Vi respekterer hinandens indsats. - Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat. VILJE: - Vi har viljen til at vinde. - Vi har viljen til at gøre en forskel. - Vi har viljen til handling og udvikling. - Vi har viljen til at prøve noget nyt. - Alle har viljen til at gøre det, vi tror på. MULIGHEDER: - Vi ser muligheder - Vi gir muligheder - Alle tager imod muligheder. 2

3 Ledelsens overordnede mål Den daglige ledelse har som overordnet målsætning at drive Bygholm Landbrugsskole på en sådan måde, at vi bevæger os i retning af at opfylde visionen. Derfor står ledelsen i spidsen for at udarbejde og løbende justere en strategi med nogle udvalgte fokuspunkter, som vi vil forfølge og hvis handlingsplaner vi vil implementere. Ledelsens mål for den pædagogiske udvikling Undervisningen er baseret på skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Det er målet, at alle elever oplever at blive engageret i et fagligt læringsfællesskab. Lærere og ledelse udvikler i fællesskab rammer, metoder og indhold sådan, at alle elever udnytter deres fulde læringspotentiale. Både forskning i hvad der fastholder eleverne i uddannelse og Bygholms egen trivselsmålinger og elevevalueringer viser, at lærernes faglighed og engagement er afgørende for elevernes læring. Derfor skal undervisningen på Bygholm Landbrugsskole fortsat bygge på disse erfaringer: Eleverne skal opleve relevante sammenhænge mellem teoretiske og praktiske fagelementer. Lærerne skal derfor kunne skabe kobling mellem teoretiske fagelementer og uddannelsens praktiske felt. Lærerne skal have kompetencen til at omsætte skolens pædagogiske og didaktiske grundlag i deres daglige undervisning. Eleverne skal opleve, at lærerne kan trække praksiskendskab og -erfaringer ind i undervisningen. Lærerne skal derfor have kontakt til erhvervet og de skal være fagligt dygtige. Eleverne skal opleve nærværende og engagerede lærere. Lærerne skal derfor give eleverne hurtig feedback på opgaver og læringsmæssig udvikling, stille tydelige krav til eleverne og sikre en forventningsafstemning med den enkelte elev om læringsmål og evaluering af disse. Vi vil fortsat have dygtige og engagerede lærere. Lærerne skal lave det, de er bedst til, nemlig de opgaver, der kræver pædagogiske og didaktiske kompetencer, faglighed og erhvervskontakt samt kompetencer til elevkontakt. Ledelsen vil sikre, at der sker en udvikling af pædagogikken og kommer et øget fokus på didaktik gennem den pædagogiske ledelse, hvor der er fokus på dialog med den enkelte lærer om undervisningen. Ledelsen vil bevare lærernes store engagement i undervisningsopgaven og elevrelationen. Derfor skal lærerne have frihed til at udfylde rammerne for undervisningen indenfor skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Ledelsen vil sikre, at lærerne har tæt kontakt til landbrugserhvervet eller jævnligt bliver opdateret med erhvervets praksis. Dette skal ske ved, at et antal af lærernes årlige efteruddannelsesdage skal bruges på enten praksisobservationer eller erhvervspraktik. 3

4 Ledelsen overværer jævnligt undervisningen som grundlag for dialog med læreren om pædagogik, didaktik og udvikling. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med afsæt i følgende konkrete mål: undervisningsmiljøet giver den enkelte lyst til at lære og udvikle sig og blive medansvarlig for læringsprocesserne undervisningsformerne styrker elevernes selvstændighed samt vurderings- og samarbejdsevner, så de bliver rustede til at matche erhvervets krav samt til at deltage aktivt i det danske demokrati Der skal være livlig kontakt til erhvervet og omverdenen generelt det faglige niveau er højt, og de faglige udfordringer er tilpasset, så hver enkelt udnytter sit potentiale bedst muligt de nyeste undervisningsmetoder benyttes både pædagogisk og teknologisk det faglige indhold ajourføres konstant både med hensyn til viden og teknologi og har relation til praksis Det enkelte menneske har betydning og gør en forskel Der er et højt aktivitetsniveau og et godt studiemiljø i kostskolen, hvor eleverne har det sjovt sammen, får fælles oplevelser, knyttet vigtige venskaber og dannet netværk Kun på den måde kan Bygholm Landbrugsskole leve op til elevernes og kursisternes høje forventninger om en spændende, udfordrende og faglig relevant undervisning, der udvikler den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Landbrugserhvervet og følgeerhvervene Bygholm Landbrugsskole ønsker at uddanne og efteruddanne landmænd til at kunne matche fremtidens udfordringer. Vi ønsker derfor at indgå i en løbende dialog med erhvervet og samfundet omkring krav til kvalifikationer og kompetencer hos nuværende og fremtidige ejere og medarbejdere. Gennem et tæt partnerskab med erhvervet vil vi styrke vores position som en kompetent og innovativ leverandør af undervisning på et højt fagligt og fremadrettet niveau. Bygholm Landbrugsskole har som mål at være en skole, der konstant udvikler og iværksætter nye tiltag i takt med elevernes, kursisternes og erhvervets ønsker og behov. Skolen vil fortsat udbygge brugen af kontaktlærere og mentorer i forhold til at fastholde eleverne i uddannelse. Desuden vil der være en tæt kontakt til lærermestre, og der vil være et sammenfald mellem de landmænd, skolen benytter som praktikværter i forbindelse med staldpraktikken, og medlemmerne af skolens lokale uddannelsesudvalg. Skolen vil ligeledes prioritere besøg af elever, mens de er i praktik hos lærermestrene således, at alle elever bliver besøgt af en lærer fra skolen i deres praktiksted før de vender tilbage på skolen for at gennemføre 1. hovedforløb. I den forbindelse vil skolen også afvikle et møde med lærermesteren. Dertil kommer, at lærermestrene vil blive inviteret til arrangementer på skolen. Skolen foretager en grundig screening af eleverne ved indgangen til uddannelsen, herunder uddannelsesparathed, og tilbyder en grundforløbspakke på 40 uger til elever med behov for dette. 4

5 Eksterne kunder Arbejdet med at udbrede kendskabet til Bygholm Kursuscenter hos potentielle kunder vil fortsætte i Derved vil flere få mulighed for at opleve Bygholm kursuscenter som et af de bedste steder til at tilfredsstille eksterne kunders forventninger til et godt sted at holde møder og konferencer for rimelige penge. Vi sætter kunderne i centrum og skaber tilfredshed gennem målbevidst service og kvalitet i ydelserne. Hos os skal folk have følelsen af at være en stor og vigtig kunde ved et mindre kursus- og konferencecenter. Medarbejdere Bygholm Landbrugsskole vil være medarbejdernes foretrukne arbejdsplads og er derfor bevidst om, at medarbejderne er Bygholm Landbrugsskoles vigtigste ressource. Engagerede, veluddannede, forandringsparate og glade medarbejdere er en forudsætning for skolens image og afgørende for skolens fremtidige udvikling. Bygholm Landbrugsskole vil derfor være en spændende arbejdsplads for dygtige medarbejdere, der brænder for deres arbejde, og hvor den enkelte får udfordringer og har ansvar og indflydelse på eget arbejde samt for i fællesskab at skabe udvikling og resultater. Lærernes faglige niveau skal vedligeholdes, udvikles og synliggøres Hjemmesidebeskrivelse opdateres en gang om året med kompetencer og udviklingsarbejder Referenceindikatorerne på det faglige niveau skal synliggøres. Der styres generelt med afsæt i kompetenceudviklingsplaner 2. Strategiske fokuspunkter Overordnet styres der efter følgende 3 hovedmål, som igen afstedkommer en lang række underliggende mål. Sidstnævnte er kun til internt brug. 1. Bygholm skal opnå og fastholde et positivt regnskabsresultat, herunder en samlet omsætning på mindst 38 mio. kr., hvor IDV andelen udgør 4,0 mio.kr. 2. På Bygholm skal der samlet set være 200 årselever og heraf skal mindst 85% være kostelever og landbrugselevernes gennemførelsesprocent skal være mindst Bygholm skal fortsat være kendt for at have branchens bedste faglige uddannelse, hvor vi aktivt bringer viden i spil blandt elever og øvrige interessenter. 5

6 Dertil kommer følgende områder, som der vil blive rettet et særligt fokus på i 2014, da det er et overordnet mål for skolen at skabe aktiviteter sammen med andre aktører inden for uddannelsesområdet og andre relevante områder. Samarbejde med Horsens Kommune og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i Horsens omkring Uddannelse Horsens, herunder garantiskolesamarbejdet, arbejdet med innovation og kreativitet samt Internationalisering, et samarbejde omkring undervisning i entreprenørskab, fælles innovationsuge, fælles uddannelsesmesse, rusmiddelpolitik etc. Skolens udbud af EUX-landmand fra august 2014 i samarbejde med Learnmark. Samarbejde med Learnmark omkring implementeringen af erhvervuddannelsesreformen Øget samarbejde med efterskoler, herunder specielt Braaskovgaard Efterskole Revision af landbrugets lederuddannelse med henblik på en opdateret uddannelse fra februar Dette arbejde foregår sammen med Landbrug og Fødevarer, Landboundgom og de øvrige landbrugsskoler, som udbyder denne uddannelse. 3. Delmål 3.1. Mål for elevtallet. Vores helt overordnede mål er at være elevernes og kursisternes foretrukne uddannelsessted. Målet for 2014 er 170,5 årselever Uddannelsestrin Antal årselever Grundforløb 35,5 EUX-landmand 7,5 Første hovedforløb 31,2 Studenterforløb 5,0 Andet hovedforløb 46,5 Produktionsleder 21,0 Virksomhedsleder 14,3 Agrarøkonom 8,0 Folkeskoleelever 3,0 Årselever i alt 172,0 6

7 Studiemiljøet er af afgørende betydning for elevernes valg af skole. Målet er, at bevare andelen på 85 % af eleverne, som vælger at bo på skolen. For at sikre Bygholms position som en af de skoler med den absolut bedst fungerende kostskole, tages der løbende skridt til nye initiativer for at fastholde et godt og højt aktivitetsniveau for eleverne i fritiden. Fastholdelse i praktiktiden bliver fremover et vigtigt mål for skolen og derfor rettes fokus på følgende: Fortsat drift af sociale og faglige elektroniske netværk, herunder skolens facebookside, til elever i praktik, hvor der kan informeres om temadage, specialefag, links til faglige nyheder og andre relevante arrangementer. Mulighed for dialog med relevante faglærere. Der vil fortsat blive afviklet en lang række møder og ekskursioner for grundforløbselever i samarbejde med landboungdom, hvor også skolens øvrige elever har mulighed for at deltage. Fra 2014 og frem vil skolen have som mål at øge samarbejdsfladen til netop landboungdommen, så alle elever fra grundforløbet til agrarstudiet bliver omfattet af dette sociale og faglige arbejde, jf. samarbejdsaftale indgået mellem L&F, Landboungdom og Bygholm PR Det overordnede mål er at få positiv omtale blandt skolens mange interessenter samt i et eller flere medier mindst en gang pr. måned. Der sendes følgende pressemeddelelser: Gruppebillede af hvert afgangshold med navne, postnr. og by Legatmodtagere fotograferes og billede sendes Af nye undervisningsforløb Vedrørende kursister fra øvrige lande Oplysning om orienteringsaftener og 1-2 store åbent hus arrangementer Nye undervisere profileres i fagblade Systematisk og generel storytelling Desuden er målet at skolen får ydet en betydelig og nødvendig indsats i markedsføringen af kursusafdelingen for at nå målet om øget kendskabsgrad til den at der udgives artikler skrevet af eller ved interview af lærere og elever at skolen deltager ved Agromek, Landsskuet og diverse dyrskuer samt at der gennemføres forskellige events at den øgede kontakt via facebook fastholdes at uddannelserne omtales med highlights at der sendes kvartalsvise nyhedsbreve ( På Kornet ) til gamle og nuværende elever at hjemmesiden hele tiden opdateres og hitter på forskellige søgemaskiner at der tages initiativer vedrørende undervisning, ekskursioner, fester, møder o.lign. 7

8 3.3. Skolelandbruget Skolelandbruget drives på følgende måde: 14 ha er bortforpagtet til LRØ, foreløbig indtil udgangen af 2014, som et led i at drive VidenCenterBygholm. 162 ha er bortforpagtet til en landmand foreløbig indtil august 2014 og genudlejes derefter. 12 ha driver skolen selv i forbindelse med hestefolde og markpraktik for elever o.lign. 12 ha eng, skov og bygningskompleks Kostalden er udlejet til kviehotel foreløbig indtil oktober Kursusafdelingen Det kortsigtede mål (3 års sigt) for omsætningen er 5 mio. kr. Der laves opsøgende salg og opfølgning herpå Der sikres med jævne mellemrum en økonomisk trimning af indtjeningsgrundlaget via forog efterkalkulationer Målet er en gennemsnitlig dækningsgrad på 40% 3.5. Internationale aktiviteter Mål med det internationale arbejde i kursusafdelingen 1. At skabe/vedligeholde et internationalt netværk 2. At få flere internationale kursister til Bygholm Landbrugsskole 3. At danske virksomheder ved at Bygholm kan levere faciliteter til internationale kurser og formår at afvikle disse. 4. At de internationale kursister ikke kommer fra en ungdomsuddannelse, men er færdiguddannede voksne mennesker, der kommer til Danmark i efteruddannelsesregi for at får mere viden indenfor deres respektive fagområder. Succeskriterier 1. At der minimum er 6 hold kursister om året foruden de thailandske studerende med min. 8 deltagere på hvert hold. Varigheden af kurserne vil typisk være dage. 2. At dækningsgraden på udenlandske aktiviteter er minimum 40%. Mål med det internationale arbejde i undervisningsafdelingen 8

9 Bygholm skal være en attraktiv samarbejdspartner/skole for de elever, der overvejer at komme en tur til udlandet for at arbejde. I samarbejde med Travel 2 Farm og gennem Leonardo programmet bliver grundforløbselever og 1. hovedforløbselever sendt i praktik i Europa, uden det kommer til at koste eleven mange penge, da hovedparten af elevens udgifter vil blive dækket. Lignende projekter for ældre elever kan også komme på tale. Mål med det internationale elevarbejde på Bygholm Landbrugsskole 1. At øge interessen og muligheden for praktik i et europæisk land blandt grundforløbselever og 1. hovedforløbselever med støtte fra T2F 2. At skabe mulighed for at komme på et kursus i et europæisk land 3. At skabe et internationalt fokus blandt Bygholm elever, så de får lyst til at tage ud i Verden 4. At bibringe eleverne viden om forskellige kulturer 5. At skabe synergier mellem danske elever og udenlandske kursister såvel fagligt som socialt Succeskriterier 1. At der årligt kommer minimum 20 grundforløbselever og/eller 1. hovedforløbselever i praktik eller på kursus i udlandet 2. At en lærer over en periode på 3 uger bliver efteruddannet/udvekslet ved en samarbejdsskole i Australien. Andet Der vil også blive samarbejdet med IAEA/Agriventure og jobstafetten/udland hvor dette vil være relevant. Dertil kommer samarbejde via Europea, Inpact og med samarbejdspartnere i lande som Australien, Irland, Kina samt i østeuropæiske lande m.fl Samarbejdspartnere Erhvervsakademi Dania EFIF IT-fællesskab med Århus Købmandsskole som værtsskole og en række øvrige institutioner IFIRS Indkøbsfællesskab med Hansenberg som værtsskole VidenCenterBygholm Samarbejde med Learnmark omkring EUX-landmand Driver VCB i samarbejde med LandbrugsRådgivningØstjylland Leila (Ledelse I Landbruget) Være samarbejdspartner i forhold til Landscentret i udbuddet af ledelseskurser. VEU samarbejde med primært Århus Tech som er koordinerende institution i et samarbejde omkring AMU med deltagelse af i alt 15 uddannelsesinstitutioner Landscenteret omkring såvel danske som udenlandske elever og kursister Landboungdom Uddannelse Horsens Horsens Erhvervsråd 9

10 Danske Landbrugsskoler Diverse landboforeninger Samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i og udenfor landbrugskredse i ind- og udland Virksomhedskontakt Skolens overordnede mål er, at der skal være en tæt kontakt til erhvervet, så undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. Målet er samtidig at skabe sammenhæng mellem praktikperioder og skoleophold. Kun ved at skabe en tæt sammenhæng udnyttes læringsmulighederne optimalt. Dette gøres ved at: Skolens lærere har tæt kontakt til erhvervet gennem undervisning, ekskursioner, egne relationer til erhvervet samt gennem brug af gæstelærere og projektejendomme. Skolens lærere gennemfører et praktikpladsbesøg hos eleverne forud for optag på 1. hovedforløb. Formålet med besøget er at få klarlagt, om eleven trives på praktikstedet og om eleven når de mål for uddannelsen, der er aftalt med lærermesteren. Dette sker dels gennem en samtale med eleven, dels gennem en samtale med lærermesteren. Grundforløbseleverne inviteres ind på skolen mindst en gang mens de er i praktik. Der afholdes en læringsdag, hvor 1. hovedforløbselevernes praktikværter inviteres ind på skolen for sammen med eleverne at drøfte bl.a. gensidige forventninger til hinanden og det kommende samarbejde på bedriften. Derved fremmes lærermestrenes og elevernes forståelse for vigtigheden af begge læringsmiljøer som baggrund for at kunne erhverve de kompetencer, der fremgår af undervisningsbekendtgørelsen i landbrugsuddannelsen. Desuden er det målet, at øge/fastholde gennemførelsesprocenten på uddannelsen. Skolen har et tæt samarbejde med ca. 10 af egnens landmænd om at have grundforløbselever i staldpraktik og malkepraktik. Der afvikles mindst to årlige møder i skolens lokale uddannelsesudvalg Organisationsudvikling Vores mål er fortsat at lade hele organisationen arbejde efter de fastlagte mål på en fremadrettet og systematisk måde. Målene fremgår af de strategiske fokuspunkter i afsnit 2 og er yderligere konkretiseret i bilagene hjemhørende under punkt 7. Sidstnævnte bilag er dog kun til internt brug. 10

11 3.8. APV Der er senest udarbejdet en APV for hele organisationen i efteråret Handlingsplaner. Der laves handlingsplaner i de enkelte afdelinger med udgangspunkt i de strategiske fokuspunkter. 5. Organisationsplan. Fremgår af medarbejderhåndbogen. 6. Budget og budgetforudsætninger Fremgår af budgettet. 7. Bilag Strategiske fokuspunkter med resultatmål (er ikke tilgængelige for offentligheden). 11

Virksomheds- og Strategiplan Bygholm Landbrugsskole

Virksomheds- og Strategiplan Bygholm Landbrugsskole Virksomheds- og Strategiplan Bygholm Landbrugsskole 2017-2020 Virksomhedsgrundlag Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi

Strategi Strategi 2012-2014 1 2 Vores fælles vej fremad Den folder, du sidder med i hånden, indeholder det strategiske grundlag for Tech College Aalborg. Ud over den nye Strategi 2012-2014 består folderen af skolens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK PROFIL FOR SKOLENS MEDARBEJDERE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE ODENSE-VEJLE INFORMATION OG VEJLEDNING LÆS MERE PÅ SDE.DK MÅL Syddansk Erhvervsskole vil være et kompetencecenter

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE PROJEKTSAMARBEJDET NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Hovedkonklusioner fra slutevalueringen OM NEXT EUD FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE HVORDAN VAR NEXT EUD TILRETTELAGT? Next EUD Fremtidens erhvervsskole er

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere