Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter 3.6 Samarbejdspartnere 3.7 Organisationsudvikling 3.8 APV 4. Handlingsplan for at nå de enkelte mål på afdelingsniveau. 5. Organisationsplan 6. Budget og budgetforudsætninger 7. Bilag 1. Virksomhedsgrundlag Formålet med Bygholm Landbrugsskole er at udbyde uddannelse, efteruddannelse og konsulentvirksomhed, som relaterer sig til det landbrugsmæssige område. Mission Vi uddanner og videreuddanner fremtidens ledere og medarbejdere til landbrugserhvervet og agroindustrien, udbyder arbejdsmarkedsuddannelser og bidrager til landbrugserhvervets samfundskontakt. Vision Vi vil fremstå som et aktivt og kraftfuldt videncenter inden for landbrug, farm management og ledelse med internationale perspektiver, og vi vil være det foretrukne uddannelsessted for landbrugsuddannelse og landbrugets lederuddannelser. Vi vil være kendt som et uddannelsesmiljø, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunktet i undervisningen i et dynamisk samspil mellem elever, undervisere og erhvervslivet. 1

2 Vores værdier er: KVALITET: - Vi har et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør. - Vi arbejder efter at opnå højeste kvalitet indenfor undervisning, service og faciliteter. - Vi er stolte af vores høje kvalitetsniveau. - Vi stræber efter rettidighed og høj faglighed, så det tilfører vores kunder og os selv værdi. - Alle på Bygholm såvel ansatte som elever og kursister skal opleve kvalitet i alt hvad vi foretager os. FÆLLESSKAB: - Vi vægter fællesskab, trivsel og glæde højt og værdsætter hinanden. - Vi respekterer hinanden og vores elever og kursister. - Vi har det sjovt. - Vi udviser hjælpsomhed overfor hinanden, og vi mener, at forståelse for forskelligheder er vigtige i samarbejdet. - Vi respekterer hinandens indsats. - Alle ansatte, elever og kursister skal føle sig værdsat. VILJE: - Vi har viljen til at vinde. - Vi har viljen til at gøre en forskel. - Vi har viljen til handling og udvikling. - Vi har viljen til at prøve noget nyt. - Alle har viljen til at gøre det, vi tror på. MULIGHEDER: - Vi ser muligheder - Vi gir muligheder - Alle tager imod muligheder. 2

3 Ledelsens overordnede mål Den daglige ledelse har som overordnet målsætning at drive Bygholm Landbrugsskole på en sådan måde, at vi bevæger os i retning af at opfylde visionen. Derfor står ledelsen i spidsen for at udarbejde og løbende justere en strategi med nogle udvalgte fokuspunkter, som vi vil forfølge og hvis handlingsplaner vi vil implementere. Ledelsens mål for den pædagogiske udvikling Undervisningen er baseret på skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Det er målet, at alle elever oplever at blive engageret i et fagligt læringsfællesskab. Lærere og ledelse udvikler i fællesskab rammer, metoder og indhold sådan, at alle elever udnytter deres fulde læringspotentiale. Både forskning i hvad der fastholder eleverne i uddannelse og Bygholms egen trivselsmålinger og elevevalueringer viser, at lærernes faglighed og engagement er afgørende for elevernes læring. Derfor skal undervisningen på Bygholm Landbrugsskole fortsat bygge på disse erfaringer: Eleverne skal opleve relevante sammenhænge mellem teoretiske og praktiske fagelementer. Lærerne skal derfor kunne skabe kobling mellem teoretiske fagelementer og uddannelsens praktiske felt. Lærerne skal have kompetencen til at omsætte skolens pædagogiske og didaktiske grundlag i deres daglige undervisning. Eleverne skal opleve, at lærerne kan trække praksiskendskab og -erfaringer ind i undervisningen. Lærerne skal derfor have kontakt til erhvervet og de skal være fagligt dygtige. Eleverne skal opleve nærværende og engagerede lærere. Lærerne skal derfor give eleverne hurtig feedback på opgaver og læringsmæssig udvikling, stille tydelige krav til eleverne og sikre en forventningsafstemning med den enkelte elev om læringsmål og evaluering af disse. Vi vil fortsat have dygtige og engagerede lærere. Lærerne skal lave det, de er bedst til, nemlig de opgaver, der kræver pædagogiske og didaktiske kompetencer, faglighed og erhvervskontakt samt kompetencer til elevkontakt. Ledelsen vil sikre, at der sker en udvikling af pædagogikken og kommer et øget fokus på didaktik gennem den pædagogiske ledelse, hvor der er fokus på dialog med den enkelte lærer om undervisningen. Ledelsen vil bevare lærernes store engagement i undervisningsopgaven og elevrelationen. Derfor skal lærerne have frihed til at udfylde rammerne for undervisningen indenfor skolens pædagogiske og didaktiske grundlag. Ledelsen vil sikre, at lærerne har tæt kontakt til landbrugserhvervet eller jævnligt bliver opdateret med erhvervets praksis. Dette skal ske ved, at et antal af lærernes årlige efteruddannelsesdage skal bruges på enten praksisobservationer eller erhvervspraktik. 3

4 Ledelsen overværer jævnligt undervisningen som grundlag for dialog med læreren om pædagogik, didaktik og udvikling. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med afsæt i følgende konkrete mål: undervisningsmiljøet giver den enkelte lyst til at lære og udvikle sig og blive medansvarlig for læringsprocesserne undervisningsformerne styrker elevernes selvstændighed samt vurderings- og samarbejdsevner, så de bliver rustede til at matche erhvervets krav samt til at deltage aktivt i det danske demokrati Der skal være livlig kontakt til erhvervet og omverdenen generelt det faglige niveau er højt, og de faglige udfordringer er tilpasset, så hver enkelt udnytter sit potentiale bedst muligt de nyeste undervisningsmetoder benyttes både pædagogisk og teknologisk det faglige indhold ajourføres konstant både med hensyn til viden og teknologi og har relation til praksis Det enkelte menneske har betydning og gør en forskel Der er et højt aktivitetsniveau og et godt studiemiljø i kostskolen, hvor eleverne har det sjovt sammen, får fælles oplevelser, knyttet vigtige venskaber og dannet netværk Kun på den måde kan Bygholm Landbrugsskole leve op til elevernes og kursisternes høje forventninger om en spændende, udfordrende og faglig relevant undervisning, der udvikler den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Landbrugserhvervet og følgeerhvervene Bygholm Landbrugsskole ønsker at uddanne og efteruddanne landmænd til at kunne matche fremtidens udfordringer. Vi ønsker derfor at indgå i en løbende dialog med erhvervet og samfundet omkring krav til kvalifikationer og kompetencer hos nuværende og fremtidige ejere og medarbejdere. Gennem et tæt partnerskab med erhvervet vil vi styrke vores position som en kompetent og innovativ leverandør af undervisning på et højt fagligt og fremadrettet niveau. Bygholm Landbrugsskole har som mål at være en skole, der konstant udvikler og iværksætter nye tiltag i takt med elevernes, kursisternes og erhvervets ønsker og behov. Skolen vil fortsat udbygge brugen af kontaktlærere og mentorer i forhold til at fastholde eleverne i uddannelse. Desuden vil der være en tæt kontakt til lærermestre, og der vil være et sammenfald mellem de landmænd, skolen benytter som praktikværter i forbindelse med staldpraktikken, og medlemmerne af skolens lokale uddannelsesudvalg. Skolen vil ligeledes prioritere besøg af elever, mens de er i praktik hos lærermestrene således, at alle elever bliver besøgt af en lærer fra skolen i deres praktiksted før de vender tilbage på skolen for at gennemføre 1. hovedforløb. I den forbindelse vil skolen også afvikle et møde med lærermesteren. Dertil kommer, at lærermestrene vil blive inviteret til arrangementer på skolen. Skolen foretager en grundig screening af eleverne ved indgangen til uddannelsen, herunder uddannelsesparathed, og tilbyder en grundforløbspakke på 40 uger til elever med behov for dette. 4

5 Eksterne kunder Arbejdet med at udbrede kendskabet til Bygholm Kursuscenter hos potentielle kunder vil fortsætte i Derved vil flere få mulighed for at opleve Bygholm kursuscenter som et af de bedste steder til at tilfredsstille eksterne kunders forventninger til et godt sted at holde møder og konferencer for rimelige penge. Vi sætter kunderne i centrum og skaber tilfredshed gennem målbevidst service og kvalitet i ydelserne. Hos os skal folk have følelsen af at være en stor og vigtig kunde ved et mindre kursus- og konferencecenter. Medarbejdere Bygholm Landbrugsskole vil være medarbejdernes foretrukne arbejdsplads og er derfor bevidst om, at medarbejderne er Bygholm Landbrugsskoles vigtigste ressource. Engagerede, veluddannede, forandringsparate og glade medarbejdere er en forudsætning for skolens image og afgørende for skolens fremtidige udvikling. Bygholm Landbrugsskole vil derfor være en spændende arbejdsplads for dygtige medarbejdere, der brænder for deres arbejde, og hvor den enkelte får udfordringer og har ansvar og indflydelse på eget arbejde samt for i fællesskab at skabe udvikling og resultater. Lærernes faglige niveau skal vedligeholdes, udvikles og synliggøres Hjemmesidebeskrivelse opdateres en gang om året med kompetencer og udviklingsarbejder Referenceindikatorerne på det faglige niveau skal synliggøres. Der styres generelt med afsæt i kompetenceudviklingsplaner 2. Strategiske fokuspunkter Overordnet styres der efter følgende 3 hovedmål, som igen afstedkommer en lang række underliggende mål. Sidstnævnte er kun til internt brug. 1. Bygholm skal opnå og fastholde et positivt regnskabsresultat, herunder en samlet omsætning på mindst 38 mio. kr., hvor IDV andelen udgør 4,0 mio.kr. 2. På Bygholm skal der samlet set være 200 årselever og heraf skal mindst 85% være kostelever og landbrugselevernes gennemførelsesprocent skal være mindst Bygholm skal fortsat være kendt for at have branchens bedste faglige uddannelse, hvor vi aktivt bringer viden i spil blandt elever og øvrige interessenter. 5

6 Dertil kommer følgende områder, som der vil blive rettet et særligt fokus på i 2014, da det er et overordnet mål for skolen at skabe aktiviteter sammen med andre aktører inden for uddannelsesområdet og andre relevante områder. Samarbejde med Horsens Kommune og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i Horsens omkring Uddannelse Horsens, herunder garantiskolesamarbejdet, arbejdet med innovation og kreativitet samt Internationalisering, et samarbejde omkring undervisning i entreprenørskab, fælles innovationsuge, fælles uddannelsesmesse, rusmiddelpolitik etc. Skolens udbud af EUX-landmand fra august 2014 i samarbejde med Learnmark. Samarbejde med Learnmark omkring implementeringen af erhvervuddannelsesreformen Øget samarbejde med efterskoler, herunder specielt Braaskovgaard Efterskole Revision af landbrugets lederuddannelse med henblik på en opdateret uddannelse fra februar Dette arbejde foregår sammen med Landbrug og Fødevarer, Landboundgom og de øvrige landbrugsskoler, som udbyder denne uddannelse. 3. Delmål 3.1. Mål for elevtallet. Vores helt overordnede mål er at være elevernes og kursisternes foretrukne uddannelsessted. Målet for 2014 er 170,5 årselever Uddannelsestrin Antal årselever Grundforløb 35,5 EUX-landmand 7,5 Første hovedforløb 31,2 Studenterforløb 5,0 Andet hovedforløb 46,5 Produktionsleder 21,0 Virksomhedsleder 14,3 Agrarøkonom 8,0 Folkeskoleelever 3,0 Årselever i alt 172,0 6

7 Studiemiljøet er af afgørende betydning for elevernes valg af skole. Målet er, at bevare andelen på 85 % af eleverne, som vælger at bo på skolen. For at sikre Bygholms position som en af de skoler med den absolut bedst fungerende kostskole, tages der løbende skridt til nye initiativer for at fastholde et godt og højt aktivitetsniveau for eleverne i fritiden. Fastholdelse i praktiktiden bliver fremover et vigtigt mål for skolen og derfor rettes fokus på følgende: Fortsat drift af sociale og faglige elektroniske netværk, herunder skolens facebookside, til elever i praktik, hvor der kan informeres om temadage, specialefag, links til faglige nyheder og andre relevante arrangementer. Mulighed for dialog med relevante faglærere. Der vil fortsat blive afviklet en lang række møder og ekskursioner for grundforløbselever i samarbejde med landboungdom, hvor også skolens øvrige elever har mulighed for at deltage. Fra 2014 og frem vil skolen have som mål at øge samarbejdsfladen til netop landboungdommen, så alle elever fra grundforløbet til agrarstudiet bliver omfattet af dette sociale og faglige arbejde, jf. samarbejdsaftale indgået mellem L&F, Landboungdom og Bygholm PR Det overordnede mål er at få positiv omtale blandt skolens mange interessenter samt i et eller flere medier mindst en gang pr. måned. Der sendes følgende pressemeddelelser: Gruppebillede af hvert afgangshold med navne, postnr. og by Legatmodtagere fotograferes og billede sendes Af nye undervisningsforløb Vedrørende kursister fra øvrige lande Oplysning om orienteringsaftener og 1-2 store åbent hus arrangementer Nye undervisere profileres i fagblade Systematisk og generel storytelling Desuden er målet at skolen får ydet en betydelig og nødvendig indsats i markedsføringen af kursusafdelingen for at nå målet om øget kendskabsgrad til den at der udgives artikler skrevet af eller ved interview af lærere og elever at skolen deltager ved Agromek, Landsskuet og diverse dyrskuer samt at der gennemføres forskellige events at den øgede kontakt via facebook fastholdes at uddannelserne omtales med highlights at der sendes kvartalsvise nyhedsbreve ( På Kornet ) til gamle og nuværende elever at hjemmesiden hele tiden opdateres og hitter på forskellige søgemaskiner at der tages initiativer vedrørende undervisning, ekskursioner, fester, møder o.lign. 7

8 3.3. Skolelandbruget Skolelandbruget drives på følgende måde: 14 ha er bortforpagtet til LRØ, foreløbig indtil udgangen af 2014, som et led i at drive VidenCenterBygholm. 162 ha er bortforpagtet til en landmand foreløbig indtil august 2014 og genudlejes derefter. 12 ha driver skolen selv i forbindelse med hestefolde og markpraktik for elever o.lign. 12 ha eng, skov og bygningskompleks Kostalden er udlejet til kviehotel foreløbig indtil oktober Kursusafdelingen Det kortsigtede mål (3 års sigt) for omsætningen er 5 mio. kr. Der laves opsøgende salg og opfølgning herpå Der sikres med jævne mellemrum en økonomisk trimning af indtjeningsgrundlaget via forog efterkalkulationer Målet er en gennemsnitlig dækningsgrad på 40% 3.5. Internationale aktiviteter Mål med det internationale arbejde i kursusafdelingen 1. At skabe/vedligeholde et internationalt netværk 2. At få flere internationale kursister til Bygholm Landbrugsskole 3. At danske virksomheder ved at Bygholm kan levere faciliteter til internationale kurser og formår at afvikle disse. 4. At de internationale kursister ikke kommer fra en ungdomsuddannelse, men er færdiguddannede voksne mennesker, der kommer til Danmark i efteruddannelsesregi for at får mere viden indenfor deres respektive fagområder. Succeskriterier 1. At der minimum er 6 hold kursister om året foruden de thailandske studerende med min. 8 deltagere på hvert hold. Varigheden af kurserne vil typisk være dage. 2. At dækningsgraden på udenlandske aktiviteter er minimum 40%. Mål med det internationale arbejde i undervisningsafdelingen 8

9 Bygholm skal være en attraktiv samarbejdspartner/skole for de elever, der overvejer at komme en tur til udlandet for at arbejde. I samarbejde med Travel 2 Farm og gennem Leonardo programmet bliver grundforløbselever og 1. hovedforløbselever sendt i praktik i Europa, uden det kommer til at koste eleven mange penge, da hovedparten af elevens udgifter vil blive dækket. Lignende projekter for ældre elever kan også komme på tale. Mål med det internationale elevarbejde på Bygholm Landbrugsskole 1. At øge interessen og muligheden for praktik i et europæisk land blandt grundforløbselever og 1. hovedforløbselever med støtte fra T2F 2. At skabe mulighed for at komme på et kursus i et europæisk land 3. At skabe et internationalt fokus blandt Bygholm elever, så de får lyst til at tage ud i Verden 4. At bibringe eleverne viden om forskellige kulturer 5. At skabe synergier mellem danske elever og udenlandske kursister såvel fagligt som socialt Succeskriterier 1. At der årligt kommer minimum 20 grundforløbselever og/eller 1. hovedforløbselever i praktik eller på kursus i udlandet 2. At en lærer over en periode på 3 uger bliver efteruddannet/udvekslet ved en samarbejdsskole i Australien. Andet Der vil også blive samarbejdet med IAEA/Agriventure og jobstafetten/udland hvor dette vil være relevant. Dertil kommer samarbejde via Europea, Inpact og med samarbejdspartnere i lande som Australien, Irland, Kina samt i østeuropæiske lande m.fl Samarbejdspartnere Erhvervsakademi Dania EFIF IT-fællesskab med Århus Købmandsskole som værtsskole og en række øvrige institutioner IFIRS Indkøbsfællesskab med Hansenberg som værtsskole VidenCenterBygholm Samarbejde med Learnmark omkring EUX-landmand Driver VCB i samarbejde med LandbrugsRådgivningØstjylland Leila (Ledelse I Landbruget) Være samarbejdspartner i forhold til Landscentret i udbuddet af ledelseskurser. VEU samarbejde med primært Århus Tech som er koordinerende institution i et samarbejde omkring AMU med deltagelse af i alt 15 uddannelsesinstitutioner Landscenteret omkring såvel danske som udenlandske elever og kursister Landboungdom Uddannelse Horsens Horsens Erhvervsråd 9

10 Danske Landbrugsskoler Diverse landboforeninger Samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i og udenfor landbrugskredse i ind- og udland Virksomhedskontakt Skolens overordnede mål er, at der skal være en tæt kontakt til erhvervet, så undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger. Målet er samtidig at skabe sammenhæng mellem praktikperioder og skoleophold. Kun ved at skabe en tæt sammenhæng udnyttes læringsmulighederne optimalt. Dette gøres ved at: Skolens lærere har tæt kontakt til erhvervet gennem undervisning, ekskursioner, egne relationer til erhvervet samt gennem brug af gæstelærere og projektejendomme. Skolens lærere gennemfører et praktikpladsbesøg hos eleverne forud for optag på 1. hovedforløb. Formålet med besøget er at få klarlagt, om eleven trives på praktikstedet og om eleven når de mål for uddannelsen, der er aftalt med lærermesteren. Dette sker dels gennem en samtale med eleven, dels gennem en samtale med lærermesteren. Grundforløbseleverne inviteres ind på skolen mindst en gang mens de er i praktik. Der afholdes en læringsdag, hvor 1. hovedforløbselevernes praktikværter inviteres ind på skolen for sammen med eleverne at drøfte bl.a. gensidige forventninger til hinanden og det kommende samarbejde på bedriften. Derved fremmes lærermestrenes og elevernes forståelse for vigtigheden af begge læringsmiljøer som baggrund for at kunne erhverve de kompetencer, der fremgår af undervisningsbekendtgørelsen i landbrugsuddannelsen. Desuden er det målet, at øge/fastholde gennemførelsesprocenten på uddannelsen. Skolen har et tæt samarbejde med ca. 10 af egnens landmænd om at have grundforløbselever i staldpraktik og malkepraktik. Der afvikles mindst to årlige møder i skolens lokale uddannelsesudvalg Organisationsudvikling Vores mål er fortsat at lade hele organisationen arbejde efter de fastlagte mål på en fremadrettet og systematisk måde. Målene fremgår af de strategiske fokuspunkter i afsnit 2 og er yderligere konkretiseret i bilagene hjemhørende under punkt 7. Sidstnævnte bilag er dog kun til internt brug. 10

11 3.8. APV Der er senest udarbejdet en APV for hele organisationen i efteråret Handlingsplaner. Der laves handlingsplaner i de enkelte afdelinger med udgangspunkt i de strategiske fokuspunkter. 5. Organisationsplan. Fremgår af medarbejderhåndbogen. 6. Budget og budgetforudsætninger Fremgår af budgettet. 7. Bilag Strategiske fokuspunkter med resultatmål (er ikke tilgængelige for offentligheden). 11

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere