ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN"

Transkript

1 ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på eller på telefon Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og returnere til os sammen med en fotokopi af billedsiden i dit pas. Ved tilmelding opkræves et depositum på 5000,- kr. per person. Når du har betalt depositum, er du tilmeldt rejsen. Hvis du ønsker at tegne en afbestillingsforsikring, skal forsikringen indbetales senest samtidigt med depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest 75 dage før afrejse ved modtagelse af slutfaktura. Såfremt fristen for indbetaling overskrides, bortfalder rejsebureauets leveringspligt. Rejsedokumenterne til rejsen vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse. AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER Alle aftaler om specifikke ekstraydelser eksempelvis særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal for at have gyldighed fremgå af rejsedokumenterne. REJSEFORSIKRING Bhutan Specialisten påkræver, at alle rejsende har en gyldig rejseforsikring. Det er rejsedeltagerens eget ansvar at tegne rejseforsikringen og at sørge for, at den som minimum dækker ved sygdom og hjemtransport. Du har mulighed for at bestille rejseforsikring via Bhutan Specialisten og Gouda rejseforsikring. Der fremsendes brochurer med oplysninger om mulighederne for rejseforsikring hos Gouda. Ønsker du at tegne rejseforsikring gennem et andet selskab eller er du dækket i forvejen skal vi bede dig oplyse selskab og police nr. på den pågældende rejseforsikring senest 75 dage før afrejse. Vi opfordrer dig til altid at læse forsikringsselskabets police grundigt igennem og sikre dig, at den dækker det nødvendige. Bhutan Specialisten kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, der opstår på grund af deltagerens manglende forsikring. Er du 70 år eller derover, skal du være opmærksom på, at der skal søges om forhåndsgodkendelse hos forsikringsselskabet for at kunne få en rejseforsikring. Bestiller du din rejseforsikring igennem os og Gouda, bedes du derfor gøre opmærksom på, at du er 70 år eller derover. Derefter tilsender vi dig formularen til forhåndsgodkendelse. 1

2 Vi anbefaler vores gæster at tegne en afbestillingsforsikring samtidigt med bestilling af rejse. Bemærk, at afbestillingsforsikring kun kan bestilles i forbindelse med bestilling af rejse. AFBESTILLING Ved afbestilling indtil 75 dage før afrejse er indbetalt depositum på 5000,- kroner tabt. Evt. afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke. Ved afbestilling 75 til 30 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 75 % af rejsens samlede pris. Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter inden for et tidsrum af to uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling. Har du bestilt og betalt depositum for rejsen og mod forventning ikke kan få rejseforsikring hos Gouda eller et andet selskab, refunderer vi det fulde depositum. Du bedes meddele os dette hurtigst. UDEBLIVELSER: Udebliver kunden fra rejser eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke. Dette gælder ligeledes, såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige vaccinationer, pas/visering eller andre nødvendige rejsedokumenter. AFLYSNING Rejsen gennemføres normalt med minimum 10 deltagere, hvis ikke andet er nævnt. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil dette oftest ske 75 dage før afrejse og senest 30 dage før afrejse. En rejse kan også aflyses, hvis der på eller i umiddelbar nærhed af rejsedestinationen opstår oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer. En sådan aflysning vurderes på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I sådanne tilfælde tilbagebetales hele det indbetalte beløb. ÆNDRING AF PRIS Bhutan Specialisten forbeholder sig ret til prisforhøjelse som følge af forhold, vi ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. forhøjede fly- og biltransportpriser, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser, ændrede valutakurser. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10 % af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 20 dage før afrejse. 2

3 ÆNDRING AF REJSEPLAN Det kan forekomme, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Vi tilstræber at være åbne for ændringer pga. vejr og lokale forhold. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af sådanne situationer eller pga. force majeure, kan vi ikke gøres økonomisk ansvarlige herfor. Såfremt en rejseleder må melde fra, er Bhutan Specialisten ansvarlig for at finde en anden rejseleder. Skyldes rejselederens afmelding forhold, som Bhutan Specialisten ikke har indflydelse på, kan vi ikke stilles til ansvar for dette, og der kan ikke gøres krav på refusion. Ved flyforsinkelser er Bhutan Specialisten umiddelbart ansvarlig som repræsentant for flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes til Bhtuan Specialisten. Bhutan Specialistens ansvar rækker dog ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Såfremt et flyselskab yder gældende kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke gøres gældende. Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten er rejsearrangøren uvedkommende. FLYREJSEN Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i faktura/rejseplanen. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på faktura/rejseplan. Vi gør opmærksom på vigtigheden af, at alle navne på faktura/rejseplan og særligt på billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Bhutan Specialisten. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge. TRANSPORTØRENS ANSVAR Bhutan Specialisten optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede flyselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warsawa konventionerne og 3

4 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Bhutan Specialistens ansvar for mangler samt person- og tingskade for skibs- og togrejser er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandør har i henhold til henholdsvis Athen konventionen samt COTIF/CIF konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. KUNDENS ANSVAR Det er dit ansvar som kunde at returnere bestillingsformular og fotokopi af dit pas til os samt sikre rettidig betaling af depositum og restbetaling. Det er ligeledes dit ansvar at have gyldigt visum og pas (gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens begyndelse). Udebliver du fra aftalte afgangssteder eller rejsetidspunkter, eller kan du ikke tiltræde rejsen på grund af problemer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan du ikke opnå godtgørelse fra Bhutan Specialisten. Som allerede nævnt forudsætter din deltagelse i den aktuelle rejse, at du er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra fakturaer, rejseplaner og praktiske rejsetips. Det er endvidere dit ansvar at meddele os, såfremt der måtte ske ændrede forudsætninger i dit forhold efter bestilling af rejsen; eksempelvis opstået sygdom eller graviditet. Individuelt rejsende skal være opmærksom på, at de udleverede rejsedokumenter ikke omtaler alle forhold. Dette gælder specielt flybilletter, ændring af disse, bekræftelse (reconfirm) af rejseforløbet undervejs, visa etc. Stiller et rejsearrangement særlige krav til deltagernes fysik og/eller helbred, vil det altid fremgå af rejsebeskrivelsen. Dog forudsætter Bhutan Specialisten generelt, at ALLE rejsedeltagere er selvhjulpne. Kørestolsbrugere og/eller på anden måde bevægelseshæmmede med ledsagelse skal drøfte mulighederne for deltagelse med Bhutan Specialisten, før rejsen bestilles. I henhold til EU direktiv 1107/2006 kan bureauet endvidere kræve, at bevægelseshæmmede er ledsaget af en medhjælper under hele rejsen. Bhutan Specialisten forbeholder sig ret til uden ansvar for bureauet at afvise rejsedeltagere, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. 4

5 PAS OG VISUM Bhutan Specialisten oplyser forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser eller lignende betingelser, der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Bhutan Specialistens oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas (gældende 6 måneder efter hjemkomst) og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til et eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Bhutan Specialisten kan give den fornødne vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Bhutan Specialisten. VACCINATIONER Statens seruminstitut rådgiver om vaccinationer til de forskellige rejsemål på deres hjemmeside. Selve vaccinationen kan ske hos egen læge eller på vaccinationsklinik (www.ssi.dk) PRAKTISKE REJSETIPS I forbindelse med vores rejser udleverer vi en oversigt med praktiske rejsetips. Disse er først og fremmest ment som en hjælp og service til vores kunder, men de indeholder også oplysninger af mere formel karakter, hvorfor vi forudsætter, at deltagerne er bekendt med indholdet. PRODUKTANSVARSFORSIKRING Som følge af lovgivningen om udvidet ansvar for rejsearrangører, har Bhutan Specialisten tegnet forsikring hos Gouda rejseforsikring A/S. Bhutan Specialisten er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnummer REKLAMATION Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Bhutan Specialisten eller dets stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at Bhutan Specialisten straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Bhutan Specialisten i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem Bhutan Specialisten og den rejsende vedrørende mangler ved pakkerejser, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (telefon: ). Kunder, der ønsker at klage i sager vedr. flyselskaberne, vil skulle henvende sig til Forbrugerklagenævnet. Klager over flyaflysninger og/eller boardingafvisninger skal dog behandles af Statens Luftfartsvæsen (SLV). 5

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Kina fra nord til syd med Folkeskolen

Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kina fra nord til syd med Folkeskolen Kejserbyen Beijing, Shanghai Orientens dronning og spændende togrejse på 1. klasse med dansk rejseleder, 9 dage Specialrejse i samarbejde med Folkeskolen Afrejse d.

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. USA - Østkystens højdepunkter. Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning USA - Østkystens højdepunkter Dato 13-07-2014 Varighed 9 dage Pris 15.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Lincoln Memorial, Washington USA - Østkystens højdepunkter

Læs mere

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Rejs med hjerte, hjerne & holdning Japan med Herning, Midtjylland og Klub Folkebladet Dato 13-03-2015 Varighed 9 dage Pris 18.998, Afrejse Billund Rejseleder Dansk Japan med Herning, Midtjylland og Klub

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800

2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Namibia Safari og himbafolk Specialsafari med biolog og storvildtsjæger Lars Ørlund til bl. a. Naukluftørkenen og himbaerne 2015: 5. - 19./26. januar Kr. 27.800 Aarsleff Adventure w w w.l i v s r e j s

Læs mere

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk

Rejs med hjerte, hjerne & holdning. Albatros' Centralamerika. Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Rejs med hjerte, hjerne & holdning Albatros' Centralamerika Dato 11-11-2014 Varighed 18 dage Pris 29.998, Afrejse København Rejseleder Dansk Albatros' Centralamerika Et brag af en rejse til Panama, Costa

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007

Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance En rejse til Nashville og Memphis med Benny Ray og MyPlanet 11. marts - 22. marts 2007 Music & Line Dance Countrymusik og line dance hænger uløseligt sammen. Et ophold i countrymusikkens

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Fra Venedig til Sortehavet

Fra Venedig til Sortehavet Fra Venedig til Sortehavet Spændende sørejse gennem Bosporusstrædet til Ukraine med dansk rejseleder, 13 dage Venedig Bari Athen (Piræus) Jalta Odessa Istanbul Katakolon Dubrovnik Venedig Afrejse d. 15/09/2012

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere