SGH Årsberetning for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH Årsberetning for 2011"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, torsdag den 01.marts 2012 kl Begivenhedsrigt år 2011 har som sædvanligt været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Hen over året har bestyrelsen været involveret i mange sager, så aktivitetsniveauet har været ganske højt. Umiddelbart adskiller 2011 sig fra tidligere år, fordi SGH har været involveret i flere sager end tidligere, fået mere omtale i pressen og haft oftere kontakt med jer medlemmer end i de foregående år. Om vi har opnået flere resultater end tidligere, vil jeg komme ind på senere. Ekstremregn satte dagsorden Ekstremregn har i den grad sat sit præg på Hvidovre Kommune ligesom i det øvrige land i Det værste eksempel oplevede vil lørdag den 3. juli, hvor der faldt mere end 100 mm på et par timer, hvilket selvfølgelig afstedkom oversvømmede boliger hos rigtig mange. Efterfølgende har denne hændelse selvfølgelig givet anledning til overvejelser på en lang række niveauer. Også hos SGH. I efteråret 2011 var SGH involveret i to store arrangementer, som gerne skulle have resulteret i en vis tryghed hos mange. I starten af november var SGH vært ved et arrangement på Spildevandscenter Avedøre, hvor vi fik fortalt og demonstreret, hvordan man gebærder sig, når der kommer vand på grunden. Fokus var især på alle de mange foranstaltninger, man selv kan gennemføre for at undgå, at ens hus sejler væk under et skybrud. Hvordan man mest hensigtsmæssigt fordeler vandet på grunden og etablerer det, man i spildevandscentret kalder vandhaven. En meget interessant aften, hvor man gik hjem med nogle gode ideer til, havde man selv kan gøre for at afbøde nogle af følgerne ved ekstremregn. Men vi gik også hjem med en erkendelse af, at det er ret lidt, den enkelte grundejer kan stille op, når himlens sluser åbner sig. Her skal helt andre kræfter til, og dem fik vi demonstreret ved et arrangement senere på måneden i Medborgersalen, hvor SGH stod som medarrangør sammen med kommunens folk til en meget velbesøgt aften, hvor vi endnu engang blev delagtiggjort i, hvad vi selv kan gøre for at undgå vand i husene, hvis regnen kommer i store mængder. Det drejer sig blandt andet om installation af højtvandslukker på vores kloaksystemer, skærmning for døre og kælderskakte. Men mest interessant var nok, hvad kommunen gør for at undgå, at vi igen oplever vand i vore huse. Områderne her i kommunen, der var hårdest ramt af ekstremregn, var villaområderne ved Harrestrup Å. Her blev det nævnt, at Hvidovre Kommune vil lægge pres på Københavns Kommune for at få åen renset op, træer fjernet og broer renoveret, så passagen af vand gennem åen bliver bedre. Nævnt blev også det store flerårige kloakprojekt, som kommunen har gang i, i netop dette område, hvor man øger både rørkapacitet og pumpekapacitet for at afvande området hurtigere og mere effektivt. Men det blev også fremhævet fra politikeres og embedsmænds side, at der er tale om store og meget dyre projekter, som ikke kan gennemføres over night. I SGHs bestyrelse er vi meget tilfredse med, at netop 1

2 dette problem har så stor interesse, og vi har det også udmærket med, at vi som organisation har været med til at skubbe på en positiv udvikling. I SGHs bestyrelse vil vi fortsat følge disse projekter nøje, og vil forsøge at fastholde politikernes fokus på den store udfordring, ekstremregnen udgør, også i fremtiden. Her er vi ligeledes trygge ved, at det ser ud til, at netop konsekvenserne af ekstremregn er et spørgsmål, som rækker ud over kommunegrænserne, hvorfor planerne om et tværkommunalt samarbejde er velkomment efter SGHs opfattelse. Her kan det måske nævnes, at Hvidovre Forsyning gerne vil informeres, hvis der har været vand i ens kælder. Det er vigtigt, at det registreres hos forsyningen Betalings-ringens konsekvenser for Hvidovre Efter regeringsskiftet sidste efterår indeholdt regeringsgrundlaget som bekendt et forslag om en betalingsring rundt om København. SGH var meget tidligt opmærksom på problemet med parkering samt andre gener i vores kommune. På et møde med Teknisk Forvaltning og formanden for Teknik- og Miljøudvalget gjorde vi opmærksom på frygten for de mange gener, den nye ring ville afstedkomme i Hvidovre Kommune. Nu er ringen droppet, og konsekvenserne af den for kommunen ikke aktuelle længere. Lokalplaner i samarbejde med grundejerforeninger For et par år siden gik Teknisk Forvaltning ud med et tilbud til grundejerne om at de i samarbejde med kommunens folk kan få udformet en ny lokalplan for deres forenings område. I SGH har vi ment, at det var en god ide, men fundet, at der er behov for en vis koordinering af planerne. Nu er arbejdet i gang, og SGH er involveret. Følgende har tilmeldt sig: Hvidovre Kirkeby, Landlyst, Toftegården, Ny Hvidovre, Bredevang og Nymarken. Hvidovre Kirkeby er i gang med opgaven, og her er SGHs næstformand Anders Aalund formand, hvorfor det er muligt for SGH at blive involveret i arbejdet og få nogle erfaringer. Når vi har tilstrækkeligt mange erfaringer, vil vi offentliggøre dem, så andre kan få glæde af dem. Privatisering af veje På et tidspunkt fremgik det af Teknik- og Miljøudvalgets dagsoden, at man overvejede at privatisere udvalgte veje i kommunen. Den sag tog SGH op et møde med kommunens folk, hvor den ide blev aflivet, da det ikke er princippet her i kommunen. Men ideen kan måske komme op igen, og derfor holder vi et vågent øje med, hvad der sker. SGH mener ikke, at nedslidte veje skal overlades til grundejernes vedligeholdelse. Den betaler vi i forvejen til over skatten. Udskiftning af egen jordledning SGH har også i det forgangne år haft kontaktet kommunen i en helt speciel sag nemlig formuleringen af et brev fra kommunen til grundejerne om udskiftning af egen jordledning. Teksten i brevet var sådan formuleret, at hvis vandledningen hos en enkelt grundejer på en vej blev utæt og skulle udskiftes, virkede det som om jordledninger hos samtlige grundejere på hele vejen skulle udskiftes, fordi disse jordledninger var mindst lige så gamle og nedslidte som den, der var gået hul på. SGH gjorde opmærksom på, at det ikke kunne være rigtigt og at formuleringen var uheldig. Dette erkendte kommunen, og formuleringen af det brev, der nu udsendes, er ændret, så det er til at forstå. 2

3 Sag om gebyrer på byggesager I forbindelse med budgetforhandlingerne foreslog politikerne en voldsom stigning i de såkaldte byggesags gebyrer. Der blev opereret med flere modeller med stigninger på mellem 17 og 25 pct. For etageboliger var den foreslåede stigning på 5 pct. Det fandt SGH uheldigt og foreslog, at skulle der være tale om stigninger, måtte det begrundes i dels pristals og dels øgede administrative omkostninger. Mindre hyppig indsamling af affald på veje Ved budgetforhandlingerne foreslog kommunen også mindre indsamling af affald på veje. Det siger SGH nej tak til af hygiejniske årsager. Der giver bybilledet et uappetitligt udseende, og det tiltrækker rotter, der er store smittespredere. Mindre hyppig fejning af veje og cykelstier Ved budgetforhandlingerne blev der foreslået mindre hyppig fejning af cykelstier. Her sagde SGH ok, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Mere end halvering af gasbrændertid til ukrudtsbekæmpelse Halvering af gasbrændertid fandt SGH ikke positivt på. Bestyrelsen mener, at dette på sigt ødelægger både vej og fortov. Standardsænkning på vinter- og glatførebekæmpelse Umiddelbart synes SGH ikke om et forslag om en standardsænkning af glatførebekæmpelsen. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager finder SGH det risikabelt at reducere dette arbejde generelt, da vi frygter, at det kan føre til flere trafikuheld. Gennemfører man alligevel reduktionen, foretrækker SGH, at man benytter sig af Alternativ 1, hvor glatførebekæmpelsen ophører i tidsrummet kl , da bestyrelsen opfatter denne løsning som den sikkerhedsmæssigt mest skånsomme. SGH opfordrede i øvrigt kommunalbestyrelsen til i den forbindelse at søge erfaringer fra dels andre kommuner, som har nogle alternative erfaringer, og dels hos norske og svenske kommuner, som er kendt for både at have betydeligt større snemængder end Danmark og for at salte meget mindre, end vi gør i Danmark. For eksempel anvender man grusning af glatte veje. SGH finder, at der netop på dette felt er behov for nytænkning. Postkassers Placering/postbudes knallertkørsel på fortove Årsskiftet bød på ændringer af placeringen af grundejernes postkasser. Den sag har SGH også været involveret i på flere fronter. Vi har blandt andet hjulpet med information om, hvor man kunne søge dispensation fra de nye regler på der trådte i kraft den 1. januar og har ellers været behjælpelig med, hvordan de nye regler skulle forstås. 3

4 Flere grundejerforeninger har også meldt om utilfredshed over, at postbudene med deres knallerter kører på fortovene, når de uddeler post. Klagerne med konkrete eksempler har vi videregivet til Rødovre Postkontor, som det her sorterer under. Og ellers oplyst om, hvordan den enkelte kan klage over kørsel på fortove, som er forbudt ifølge færdselsloven. Vores indtryk er, at bestræbelserne ikke helt er lykkedes. Man træffer stadig postbudene på fortovene, og vi har derfor igen bedt Rødovre Postkontor gøre noget ved sagen. Ny trafiksikkerhedspolitik svag Hvidovre Kommune har netop vedtaget en ny trafiksikkerhedspolitik, der i princippet betyder, at alle kommunens lokalveje bliver 40 km/t zone. Planen gælder primært de veje, hvor trafiksanering ikke er need to have men snarere nice to have, og hvor trafiksikkerheden i forvejen vurderes som ok. Den nye politik betyder derfor også, at kommunen fortsat kan trafiksanere på veje, hvor behovet for dokumenteret trafiksikkerhed er til stede altså hvor der sker uheld. SGH har i mere end 10 år kæmpet for 40 km/t zone i hele kommunen. Og derfor er vi selvfølgelig tilfreds med, at der nu sker noget. Men vi er ikke tilfreds med resultatet, for i realiteten er der bare lavet regler for, hvordan grundejerne selv kan etablere trafiksanering for egen regning. Skal vi kalde det en slags hånd i hanke med, hvor reguleringerne gennemføres. Også hastighedsbegrænsningen er i princippet sat til debat. Med kommunens ordning følger et tilbud om 25 pct. medfinansiering af chikanerne. Lidt ondt sagt betyder den nye politik i praksis, at kommunen nu har sikret sig nogle billige trafikbump på sine veje, hvor de ikke er nødvendige, fordi man indfører brugerbetaling for 75 pct.s vedkommende. Det er ikke den løsning, SGH har arbejdet for. Derfor beklager vi, at den er gennemført. Den betyder jo, at rige grundejerforeninger med mange penge i kassen kan betale sig til en sikkerhed, som de mindre velstillede nabogrundejerforening ikke har råd til. I princippet kan trafiksikkerheden variere fra grundejerforening til grundejerforening, og billedligt talt kan man risikere at bevæge sig hen ad en vej, hvor trafiksikkerheden er forskellig, fordi forskellige grundejerforeninger grænser op til den. Og som har forskellige ønsker og krav til sikkerheden. Og forskellig mulighed for at betale SGH mener ikke, at det er en måde at praktisere trafiksikkerhed på. Trafiksikkerhed er noget, der vedrører alle, der færdes i trafikken her i kommunen, og trafiksanering altid skal hvile på et seriøst grundlag i form af undersøgelser og analyser. Sikkerheden skal ære ens overalt i kommunen. Det er det, vi i forvejen betaler for over skattebilletten. Den samme holdning har SGH-medlemmer. Vi spurgte jer gennem rundspørge både i efteråret 2010 og 2011, og resultatet er det samme hver gang. Disse konkluderer entydigt to ting: Medlemmerne ønsker 40 km/t zoner gennemført Medlemmerne mener, at trafiksanering/trafiksikkerhed er et kommunalt anliggende, der betales via skatten. 4

5 Det seneste rundspørge er gennemført i perioden september Konklusionen på rundspørget er, at: 67 pct. af de adspurgte svarer ja til 40 km/t zone i kommunen 75 pct. af de adspurgte svarer ja til at kommunen skal finansiere trafiksaneringer Disse holdninger har SGH fremført over for Teknik- og Miljøudvalget adskillige gange gennem årene. Blandt andet inden for det seneste år på et borgermøde i marts sidste år, og i september 2011 gennem det Grønne Råd, hvor SGH er medlem. Og senest i en kommentar til Planstrategi Sidstnævnte krydrede vi med den allerseneste rundspørge blandt jer medlemmer fra september Men SGH er ikke helt blevet hørt så meget i den her sag som vi kunne ønske, og herfra skal der derfor ikke lyde nogen opfordring til at følge kommunens forslag. I stedet bør man lade kommunen bruge sine økonomiske midler til vejsanering, hvor der ifølge ulykkesstatistik og analyser viser, at der er et behov for at forbedre alle trafikanters sikkerhed. Ikke blot nogle få medborgere i en enkelt grundejerforening. Ny dagrenovationsordning skaber debat Som bekendt har Teknik- og Miljøudvalgets nye forslag til en dagrenovationsordning skabt enorm debat de seneste par måneder. Kontrakten med vognmanden skal fornys 1. oktober 2012, og et tilsyneladende enigt udvalg (ifølge referat fra kommunens hjemmeside og avisreferat) har valgt at gå videre med en ordning, hvor dagrenovationen afhentes hver 14. dag, og hvor de nye affaldscontainere skal placeres helt ude ved skel ved fortovskanten. I modsætning til nu, hvor dagrenovationen afhentes en gang om ugen op til 10 meter fra skel. I SGH overværede vi en meget kort gennemgang af ordningen på Det Grønne Råds møde i november Ingen fik på det tidspunkt et indtryk af, at ordningen var lige om hjørnet. Og på trods af, hvad politikerne har sagt offentligt i den sag, blev Det Grønne Råd bestemt ikke bedt om en holdning til ordningen. Alligevel gjorde to medlemmer af SGHs bestyrelse, der også er medlemmer af Det Grønne Råd, opmærksom på de ulemper, vi frygtede, der lå i den nye ordning. Bl.a. de hygiejniske og sundhedsmæssige. Men intet af dette er nogensinde ført til referat. Derefter eksploderer sagen nærmest i Hvidovre Avis. SGH kontaktede flere af politikerne om emnet, fordi vi er interesseret i at høre mere og give vores mening til kende. Men vi fik ingen som helst information af nogen art og blev aldrig inviteret til møder, høringer eller lign. I avisen fortalte politikerne os blot, at vi er blevet orienteret i Det Grønne Råd. Derfor måtte SGH også reagere i pressen. Derfor gennemfører SGH et rundspørget blandt jer medlemmer, og resultatet, som I allerede kender, er klart nej til ordningen. Ikke en blandt 26 medlemsforeninger med mere end medlemmer siger god for ordningen. Resultatet bliver sendt til politikerne og til Hvidovre Avis, som laver en stor omtale af analysen. Men ikke en eneste politiker reagerer på, hvad så mange grundejere mener. Uforståeligt når man sammenligner med, hvad politikerne ellers har af tilbagemeldinger fra borgerne. Borgermødet den 21. februar, som blev indkaldt, fordi sagen blev omtalt i København Radio, gav et fuldstændig enslydende svar. Nej tak til en ny ordning ja tak til at fortsætte den bestående ordning. 5

6 Hvad der nu sker, er uvist. Næsten ingen politikere melder konkret ud, hvad de mener, og de vil ikke diskutere sagen med borgerne. Det lader de embedsmændene om. Den endelige beslutning tages den 12. marts, og formanden for Teknik-og Miljøudvalget har sagt, at der bliver truffet en god beslutning. Der er dog en undtagelse. SGH er 100 pct. partipolitisk uafhængig, men vi vil alligevel i den her sag fremhæver SF, som offentligt har erkendt, at partiet har lært af de mange avisindlæg og af borgermødet. Partiet har derfor netop offentliggjort et helt nyt forslag, hvor man kombinerer en ny ordning med sortering af affald, som alligevel skal realiseres i Desuden lægger den optil valgfrihed mellem 7 dages og 14 dages tømning, og muligheden for at skifte mellem den ene og den anden ordning. Samt at containerne ikke skal placeres ude ved fortovskanten. Efter SGHs opfattelse ser denne ordning lovende ud, og den er tilsyneladende ikke meget dyrere end den nuværende. I SGH har vi kun mandat til at sige nej til ordningen med 14 dages tømning og placering ude ved skel og bibeholelse af den hidtidige ordning. Men vi søger alligevel et vink her på generalforsamlingen om SGH kan være positiv over for at arbejde videre sammen med de politikere, der vil på den nye ordning. Den er fleksibel, har bedre miljø både for brugeren og renovationsmedarbejderen. Og den skæmmer ikke villakvarterne som den ordning, Teknik- og Miljøudvalget har foreslået. Men ellers skal der herfra lyde en klar opfordring til jer alle om at give jeres mening til kende i den her sag. Det Grønne Råd SGH er medlem af Det Grønne Råd. Her har vi arbejdet med flere ting. En af de store ting er 40 km/t zone, som jeg har omtalt tidligere. Her fik vi en meget væsentlig finger med i spillet. Desuden har vi gennem rådet været med til at afgive høringssvar om flytning af Quark-centret, der kommer i vejen for den kommende Ringsted-bane. Samtidig har SGH både i eget regi og i Det Grønne Råds regi indgivet høringssvar mod Københavns Kommunes planer om at opføre 4 gigantvindmøller på Kalvebod Syd. Lige som det Grønne Råd har vi svaret, at vi er tilhængere af vedvarende energi herunder vindmøller. Men vi er imod forkerte placeringer. Og det er Kalvebod Syd. Møllerne står alt for tæt på meget tæt befolkede områder, hvorfor støj og chikaner vil blive en fremtidig dagligdag for de mennesker, der bor i området. Herunder mennesker i Hvidovre Kommune. Møllernes skæbne er indtil videre ukendte. Ikke altid enighed SGHs holdning har altid været at holde en god og konstruktiv kontakt til kommunens politikere og embedsmænd. Den holdning har vi fortsat, fordi vi mener, at det er gennem dialog, at tingene finder deres bedste løsning. Men dialog, forskellige holdninger og interesser betyder selvfølgelig også, at alle ikke kan få lige præcis det, de gerne vil have. Det gælder også SGH, og det må vi acceptere. 6

7 Men når det er sagt, må det også tilføjes, at det seneste år har budt på mange eksempler, hvor SGH skal råbe virkelig højt for at blive hørt. Og måske ikke bliver det alligevel. Og her har de politiske partier i kommunalbestyrelsen nok ikke så meget at lade hinanden høre. SGH sender relativt mange henvendelser til primært Teknik- og Miljøudvalget, og det er de færreste, vi får svar på, hvis vi ikke følger op igen og igen. De seneste eksempler er trafiksikkerhedsplanen og den omdiskuterede nye plan for dagrenovation, hvor det har været endog meget vanskeligt at blivehørt. Det seneste borgermøde om dagrenovationen er et lærerigt eksempel. Kommunalpolitikerne her i kommunen har udviklet en nærmest ekspertiseagtig evne til at undgå at møde borgerne direkte. Embedsmændene møder op på podiet, mens politikerne sidder som tilhørere i salen og siger ingenting. Denne specielle Hvidovre-model kunne man fristes til at kalde Mød ikke politikerne. Det er ærgerligt, for det er gennem dialog og gensidig respekt, at man opnår gode resultater for alle. Dialogen og kontakten er væsentlig for at få indflydelse på de ting, der foregår i kommunalt regi. Men det kræver hårdt arbejde og langvarig og intens påvirkning af politikerne at få ting gennemført. Der ligger en stor opgave i at få Hvidovres politikere til at forstå, at åbenhed og dialog med borgerne er, idet det er af altafgørende betydning, hvis man vil have en veldrevet kommune. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at SGH fortsat vil søge indflydelse og dialog og åbenhed i forhold til politikerne til gavn for jer grundejere. Synligheden større Gennem årene har vi SGHs bestyrelse flere gange efterlyst mere aktivitet hos jer medlemmer i jeres dialog med bestyrelsen. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Nyhedsbreve er et nyere islæt, som trækker på samme hammel. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året. Desuden skaber medlemsarrangementer dialog, og i det seneste år har vi gennemført to rundspørger blandt jer (trafik og dagrenovation). Alt dette har faktisk betydet, at vi i SGHs bestyrelse mener, at vi er kommet meget tættere på en god dialog med jer medlemmer gennem de senere år. Vi får også flere henvendelser fra jer. Og den store besvarelsesprocent på vores rundspørger, hvor I svarer stort set med det samme, er en meget tilfredsstillende udvikling. Det sikrer os som bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Det er godt, og derfor vil vi i det kommende år forsøge at udvikle denne kontakt endnu mere. Og vi vil også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet meget omtale i Hvidovre Avis og en enkelt gang i Københavns Radio. Det er også med til at øge SGHs synlighed i offentligheden. 7

8 Bestyrelsen høj aktivitet I bestyrelsen har aktivitetsniveauet det seneste år været højt som sædvanligt. Vi har det sidste år holdt 12 bestyrelsesmøder plus en række møder, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i med politikere, embedsmænd og lign. Samt medlemsarrangementer. Vi er tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen inviterer til. I årets løb har vi også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. På vegne af bestyrelsen i SGH Flemming J. Mikkelsen, den 1. marts

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune Den 1. maj havde Mikkel Dencker, 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget besøg

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 07-08-2017/BFR Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 Beretningens hovedpunkter Det drejer sig om byrådets vedtagelse af lokalplan 1031. Så er der

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent.

Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent. Bestyrelsens beretning 2010/11. Tak for ordet, dirigent. Året 2009/10 har været et godt år for sommerhusforeningen, synes vi i bestyrelsen. Det var nemlig året hvor vi, efter knapt 2 års arbejde, på de

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Deltagere: 13 pårørende fra Gefion, områdechef Lissi Nielsen samt driftschef. Referent:. 19. september 2012 Psykiatri

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 5. maj 2014 Hegn langs banen. Kan kommunen gøre noget, således at indhegningen til banelegemet mellem Christoffers

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Tak hr dirigent. Indledningsvis så vil jeg lige knytte et par kommentarer til året der er gået. På sidste års generalforsamling blev kassereren genvalgt efter

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat.

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat. Generalforsamling fredag den 24.04.2015 Referat. 1.Valg af dirigent Keld Lorentsen valgt Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 3. APRIL 2009. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 3. APRIL 2009. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 3. APRIL 2009 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk MØLLEGÅRD GRUNDEJERFORENING v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk Flemming Birkevang 68 46565761 formand@mollegard.dk Formand Hansen Jens Birkevang

Læs mere

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted.

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Robert Teddy Jensen Kornbakken 14, Esbønderup 3230 Græsted Esbønderup den 16. marts 2015. Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Hermed fremsendes

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsråd 02.10.09 Med baggrund erfaringerne fra tidligere velfungerende trafiksikkerhedsråd såvel i kommunerne som i amtet/regionen nedsættes et Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt kommune. Rådet

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere