SGH Årsberetning for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH Årsberetning for 2011"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, torsdag den 01.marts 2012 kl Begivenhedsrigt år 2011 har som sædvanligt været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Hen over året har bestyrelsen været involveret i mange sager, så aktivitetsniveauet har været ganske højt. Umiddelbart adskiller 2011 sig fra tidligere år, fordi SGH har været involveret i flere sager end tidligere, fået mere omtale i pressen og haft oftere kontakt med jer medlemmer end i de foregående år. Om vi har opnået flere resultater end tidligere, vil jeg komme ind på senere. Ekstremregn satte dagsorden Ekstremregn har i den grad sat sit præg på Hvidovre Kommune ligesom i det øvrige land i Det værste eksempel oplevede vil lørdag den 3. juli, hvor der faldt mere end 100 mm på et par timer, hvilket selvfølgelig afstedkom oversvømmede boliger hos rigtig mange. Efterfølgende har denne hændelse selvfølgelig givet anledning til overvejelser på en lang række niveauer. Også hos SGH. I efteråret 2011 var SGH involveret i to store arrangementer, som gerne skulle have resulteret i en vis tryghed hos mange. I starten af november var SGH vært ved et arrangement på Spildevandscenter Avedøre, hvor vi fik fortalt og demonstreret, hvordan man gebærder sig, når der kommer vand på grunden. Fokus var især på alle de mange foranstaltninger, man selv kan gennemføre for at undgå, at ens hus sejler væk under et skybrud. Hvordan man mest hensigtsmæssigt fordeler vandet på grunden og etablerer det, man i spildevandscentret kalder vandhaven. En meget interessant aften, hvor man gik hjem med nogle gode ideer til, havde man selv kan gøre for at afbøde nogle af følgerne ved ekstremregn. Men vi gik også hjem med en erkendelse af, at det er ret lidt, den enkelte grundejer kan stille op, når himlens sluser åbner sig. Her skal helt andre kræfter til, og dem fik vi demonstreret ved et arrangement senere på måneden i Medborgersalen, hvor SGH stod som medarrangør sammen med kommunens folk til en meget velbesøgt aften, hvor vi endnu engang blev delagtiggjort i, hvad vi selv kan gøre for at undgå vand i husene, hvis regnen kommer i store mængder. Det drejer sig blandt andet om installation af højtvandslukker på vores kloaksystemer, skærmning for døre og kælderskakte. Men mest interessant var nok, hvad kommunen gør for at undgå, at vi igen oplever vand i vore huse. Områderne her i kommunen, der var hårdest ramt af ekstremregn, var villaområderne ved Harrestrup Å. Her blev det nævnt, at Hvidovre Kommune vil lægge pres på Københavns Kommune for at få åen renset op, træer fjernet og broer renoveret, så passagen af vand gennem åen bliver bedre. Nævnt blev også det store flerårige kloakprojekt, som kommunen har gang i, i netop dette område, hvor man øger både rørkapacitet og pumpekapacitet for at afvande området hurtigere og mere effektivt. Men det blev også fremhævet fra politikeres og embedsmænds side, at der er tale om store og meget dyre projekter, som ikke kan gennemføres over night. I SGHs bestyrelse er vi meget tilfredse med, at netop 1

2 dette problem har så stor interesse, og vi har det også udmærket med, at vi som organisation har været med til at skubbe på en positiv udvikling. I SGHs bestyrelse vil vi fortsat følge disse projekter nøje, og vil forsøge at fastholde politikernes fokus på den store udfordring, ekstremregnen udgør, også i fremtiden. Her er vi ligeledes trygge ved, at det ser ud til, at netop konsekvenserne af ekstremregn er et spørgsmål, som rækker ud over kommunegrænserne, hvorfor planerne om et tværkommunalt samarbejde er velkomment efter SGHs opfattelse. Her kan det måske nævnes, at Hvidovre Forsyning gerne vil informeres, hvis der har været vand i ens kælder. Det er vigtigt, at det registreres hos forsyningen Betalings-ringens konsekvenser for Hvidovre Efter regeringsskiftet sidste efterår indeholdt regeringsgrundlaget som bekendt et forslag om en betalingsring rundt om København. SGH var meget tidligt opmærksom på problemet med parkering samt andre gener i vores kommune. På et møde med Teknisk Forvaltning og formanden for Teknik- og Miljøudvalget gjorde vi opmærksom på frygten for de mange gener, den nye ring ville afstedkomme i Hvidovre Kommune. Nu er ringen droppet, og konsekvenserne af den for kommunen ikke aktuelle længere. Lokalplaner i samarbejde med grundejerforeninger For et par år siden gik Teknisk Forvaltning ud med et tilbud til grundejerne om at de i samarbejde med kommunens folk kan få udformet en ny lokalplan for deres forenings område. I SGH har vi ment, at det var en god ide, men fundet, at der er behov for en vis koordinering af planerne. Nu er arbejdet i gang, og SGH er involveret. Følgende har tilmeldt sig: Hvidovre Kirkeby, Landlyst, Toftegården, Ny Hvidovre, Bredevang og Nymarken. Hvidovre Kirkeby er i gang med opgaven, og her er SGHs næstformand Anders Aalund formand, hvorfor det er muligt for SGH at blive involveret i arbejdet og få nogle erfaringer. Når vi har tilstrækkeligt mange erfaringer, vil vi offentliggøre dem, så andre kan få glæde af dem. Privatisering af veje På et tidspunkt fremgik det af Teknik- og Miljøudvalgets dagsoden, at man overvejede at privatisere udvalgte veje i kommunen. Den sag tog SGH op et møde med kommunens folk, hvor den ide blev aflivet, da det ikke er princippet her i kommunen. Men ideen kan måske komme op igen, og derfor holder vi et vågent øje med, hvad der sker. SGH mener ikke, at nedslidte veje skal overlades til grundejernes vedligeholdelse. Den betaler vi i forvejen til over skatten. Udskiftning af egen jordledning SGH har også i det forgangne år haft kontaktet kommunen i en helt speciel sag nemlig formuleringen af et brev fra kommunen til grundejerne om udskiftning af egen jordledning. Teksten i brevet var sådan formuleret, at hvis vandledningen hos en enkelt grundejer på en vej blev utæt og skulle udskiftes, virkede det som om jordledninger hos samtlige grundejere på hele vejen skulle udskiftes, fordi disse jordledninger var mindst lige så gamle og nedslidte som den, der var gået hul på. SGH gjorde opmærksom på, at det ikke kunne være rigtigt og at formuleringen var uheldig. Dette erkendte kommunen, og formuleringen af det brev, der nu udsendes, er ændret, så det er til at forstå. 2

3 Sag om gebyrer på byggesager I forbindelse med budgetforhandlingerne foreslog politikerne en voldsom stigning i de såkaldte byggesags gebyrer. Der blev opereret med flere modeller med stigninger på mellem 17 og 25 pct. For etageboliger var den foreslåede stigning på 5 pct. Det fandt SGH uheldigt og foreslog, at skulle der være tale om stigninger, måtte det begrundes i dels pristals og dels øgede administrative omkostninger. Mindre hyppig indsamling af affald på veje Ved budgetforhandlingerne foreslog kommunen også mindre indsamling af affald på veje. Det siger SGH nej tak til af hygiejniske årsager. Der giver bybilledet et uappetitligt udseende, og det tiltrækker rotter, der er store smittespredere. Mindre hyppig fejning af veje og cykelstier Ved budgetforhandlingerne blev der foreslået mindre hyppig fejning af cykelstier. Her sagde SGH ok, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Mere end halvering af gasbrændertid til ukrudtsbekæmpelse Halvering af gasbrændertid fandt SGH ikke positivt på. Bestyrelsen mener, at dette på sigt ødelægger både vej og fortov. Standardsænkning på vinter- og glatførebekæmpelse Umiddelbart synes SGH ikke om et forslag om en standardsænkning af glatførebekæmpelsen. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager finder SGH det risikabelt at reducere dette arbejde generelt, da vi frygter, at det kan føre til flere trafikuheld. Gennemfører man alligevel reduktionen, foretrækker SGH, at man benytter sig af Alternativ 1, hvor glatførebekæmpelsen ophører i tidsrummet kl , da bestyrelsen opfatter denne løsning som den sikkerhedsmæssigt mest skånsomme. SGH opfordrede i øvrigt kommunalbestyrelsen til i den forbindelse at søge erfaringer fra dels andre kommuner, som har nogle alternative erfaringer, og dels hos norske og svenske kommuner, som er kendt for både at have betydeligt større snemængder end Danmark og for at salte meget mindre, end vi gør i Danmark. For eksempel anvender man grusning af glatte veje. SGH finder, at der netop på dette felt er behov for nytænkning. Postkassers Placering/postbudes knallertkørsel på fortove Årsskiftet bød på ændringer af placeringen af grundejernes postkasser. Den sag har SGH også været involveret i på flere fronter. Vi har blandt andet hjulpet med information om, hvor man kunne søge dispensation fra de nye regler på der trådte i kraft den 1. januar og har ellers været behjælpelig med, hvordan de nye regler skulle forstås. 3

4 Flere grundejerforeninger har også meldt om utilfredshed over, at postbudene med deres knallerter kører på fortovene, når de uddeler post. Klagerne med konkrete eksempler har vi videregivet til Rødovre Postkontor, som det her sorterer under. Og ellers oplyst om, hvordan den enkelte kan klage over kørsel på fortove, som er forbudt ifølge færdselsloven. Vores indtryk er, at bestræbelserne ikke helt er lykkedes. Man træffer stadig postbudene på fortovene, og vi har derfor igen bedt Rødovre Postkontor gøre noget ved sagen. Ny trafiksikkerhedspolitik svag Hvidovre Kommune har netop vedtaget en ny trafiksikkerhedspolitik, der i princippet betyder, at alle kommunens lokalveje bliver 40 km/t zone. Planen gælder primært de veje, hvor trafiksanering ikke er need to have men snarere nice to have, og hvor trafiksikkerheden i forvejen vurderes som ok. Den nye politik betyder derfor også, at kommunen fortsat kan trafiksanere på veje, hvor behovet for dokumenteret trafiksikkerhed er til stede altså hvor der sker uheld. SGH har i mere end 10 år kæmpet for 40 km/t zone i hele kommunen. Og derfor er vi selvfølgelig tilfreds med, at der nu sker noget. Men vi er ikke tilfreds med resultatet, for i realiteten er der bare lavet regler for, hvordan grundejerne selv kan etablere trafiksanering for egen regning. Skal vi kalde det en slags hånd i hanke med, hvor reguleringerne gennemføres. Også hastighedsbegrænsningen er i princippet sat til debat. Med kommunens ordning følger et tilbud om 25 pct. medfinansiering af chikanerne. Lidt ondt sagt betyder den nye politik i praksis, at kommunen nu har sikret sig nogle billige trafikbump på sine veje, hvor de ikke er nødvendige, fordi man indfører brugerbetaling for 75 pct.s vedkommende. Det er ikke den løsning, SGH har arbejdet for. Derfor beklager vi, at den er gennemført. Den betyder jo, at rige grundejerforeninger med mange penge i kassen kan betale sig til en sikkerhed, som de mindre velstillede nabogrundejerforening ikke har råd til. I princippet kan trafiksikkerheden variere fra grundejerforening til grundejerforening, og billedligt talt kan man risikere at bevæge sig hen ad en vej, hvor trafiksikkerheden er forskellig, fordi forskellige grundejerforeninger grænser op til den. Og som har forskellige ønsker og krav til sikkerheden. Og forskellig mulighed for at betale SGH mener ikke, at det er en måde at praktisere trafiksikkerhed på. Trafiksikkerhed er noget, der vedrører alle, der færdes i trafikken her i kommunen, og trafiksanering altid skal hvile på et seriøst grundlag i form af undersøgelser og analyser. Sikkerheden skal ære ens overalt i kommunen. Det er det, vi i forvejen betaler for over skattebilletten. Den samme holdning har SGH-medlemmer. Vi spurgte jer gennem rundspørge både i efteråret 2010 og 2011, og resultatet er det samme hver gang. Disse konkluderer entydigt to ting: Medlemmerne ønsker 40 km/t zoner gennemført Medlemmerne mener, at trafiksanering/trafiksikkerhed er et kommunalt anliggende, der betales via skatten. 4

5 Det seneste rundspørge er gennemført i perioden september Konklusionen på rundspørget er, at: 67 pct. af de adspurgte svarer ja til 40 km/t zone i kommunen 75 pct. af de adspurgte svarer ja til at kommunen skal finansiere trafiksaneringer Disse holdninger har SGH fremført over for Teknik- og Miljøudvalget adskillige gange gennem årene. Blandt andet inden for det seneste år på et borgermøde i marts sidste år, og i september 2011 gennem det Grønne Råd, hvor SGH er medlem. Og senest i en kommentar til Planstrategi Sidstnævnte krydrede vi med den allerseneste rundspørge blandt jer medlemmer fra september Men SGH er ikke helt blevet hørt så meget i den her sag som vi kunne ønske, og herfra skal der derfor ikke lyde nogen opfordring til at følge kommunens forslag. I stedet bør man lade kommunen bruge sine økonomiske midler til vejsanering, hvor der ifølge ulykkesstatistik og analyser viser, at der er et behov for at forbedre alle trafikanters sikkerhed. Ikke blot nogle få medborgere i en enkelt grundejerforening. Ny dagrenovationsordning skaber debat Som bekendt har Teknik- og Miljøudvalgets nye forslag til en dagrenovationsordning skabt enorm debat de seneste par måneder. Kontrakten med vognmanden skal fornys 1. oktober 2012, og et tilsyneladende enigt udvalg (ifølge referat fra kommunens hjemmeside og avisreferat) har valgt at gå videre med en ordning, hvor dagrenovationen afhentes hver 14. dag, og hvor de nye affaldscontainere skal placeres helt ude ved skel ved fortovskanten. I modsætning til nu, hvor dagrenovationen afhentes en gang om ugen op til 10 meter fra skel. I SGH overværede vi en meget kort gennemgang af ordningen på Det Grønne Råds møde i november Ingen fik på det tidspunkt et indtryk af, at ordningen var lige om hjørnet. Og på trods af, hvad politikerne har sagt offentligt i den sag, blev Det Grønne Råd bestemt ikke bedt om en holdning til ordningen. Alligevel gjorde to medlemmer af SGHs bestyrelse, der også er medlemmer af Det Grønne Råd, opmærksom på de ulemper, vi frygtede, der lå i den nye ordning. Bl.a. de hygiejniske og sundhedsmæssige. Men intet af dette er nogensinde ført til referat. Derefter eksploderer sagen nærmest i Hvidovre Avis. SGH kontaktede flere af politikerne om emnet, fordi vi er interesseret i at høre mere og give vores mening til kende. Men vi fik ingen som helst information af nogen art og blev aldrig inviteret til møder, høringer eller lign. I avisen fortalte politikerne os blot, at vi er blevet orienteret i Det Grønne Råd. Derfor måtte SGH også reagere i pressen. Derfor gennemfører SGH et rundspørget blandt jer medlemmer, og resultatet, som I allerede kender, er klart nej til ordningen. Ikke en blandt 26 medlemsforeninger med mere end medlemmer siger god for ordningen. Resultatet bliver sendt til politikerne og til Hvidovre Avis, som laver en stor omtale af analysen. Men ikke en eneste politiker reagerer på, hvad så mange grundejere mener. Uforståeligt når man sammenligner med, hvad politikerne ellers har af tilbagemeldinger fra borgerne. Borgermødet den 21. februar, som blev indkaldt, fordi sagen blev omtalt i København Radio, gav et fuldstændig enslydende svar. Nej tak til en ny ordning ja tak til at fortsætte den bestående ordning. 5

6 Hvad der nu sker, er uvist. Næsten ingen politikere melder konkret ud, hvad de mener, og de vil ikke diskutere sagen med borgerne. Det lader de embedsmændene om. Den endelige beslutning tages den 12. marts, og formanden for Teknik-og Miljøudvalget har sagt, at der bliver truffet en god beslutning. Der er dog en undtagelse. SGH er 100 pct. partipolitisk uafhængig, men vi vil alligevel i den her sag fremhæver SF, som offentligt har erkendt, at partiet har lært af de mange avisindlæg og af borgermødet. Partiet har derfor netop offentliggjort et helt nyt forslag, hvor man kombinerer en ny ordning med sortering af affald, som alligevel skal realiseres i Desuden lægger den optil valgfrihed mellem 7 dages og 14 dages tømning, og muligheden for at skifte mellem den ene og den anden ordning. Samt at containerne ikke skal placeres ude ved fortovskanten. Efter SGHs opfattelse ser denne ordning lovende ud, og den er tilsyneladende ikke meget dyrere end den nuværende. I SGH har vi kun mandat til at sige nej til ordningen med 14 dages tømning og placering ude ved skel og bibeholelse af den hidtidige ordning. Men vi søger alligevel et vink her på generalforsamlingen om SGH kan være positiv over for at arbejde videre sammen med de politikere, der vil på den nye ordning. Den er fleksibel, har bedre miljø både for brugeren og renovationsmedarbejderen. Og den skæmmer ikke villakvarterne som den ordning, Teknik- og Miljøudvalget har foreslået. Men ellers skal der herfra lyde en klar opfordring til jer alle om at give jeres mening til kende i den her sag. Det Grønne Råd SGH er medlem af Det Grønne Råd. Her har vi arbejdet med flere ting. En af de store ting er 40 km/t zone, som jeg har omtalt tidligere. Her fik vi en meget væsentlig finger med i spillet. Desuden har vi gennem rådet været med til at afgive høringssvar om flytning af Quark-centret, der kommer i vejen for den kommende Ringsted-bane. Samtidig har SGH både i eget regi og i Det Grønne Råds regi indgivet høringssvar mod Københavns Kommunes planer om at opføre 4 gigantvindmøller på Kalvebod Syd. Lige som det Grønne Råd har vi svaret, at vi er tilhængere af vedvarende energi herunder vindmøller. Men vi er imod forkerte placeringer. Og det er Kalvebod Syd. Møllerne står alt for tæt på meget tæt befolkede områder, hvorfor støj og chikaner vil blive en fremtidig dagligdag for de mennesker, der bor i området. Herunder mennesker i Hvidovre Kommune. Møllernes skæbne er indtil videre ukendte. Ikke altid enighed SGHs holdning har altid været at holde en god og konstruktiv kontakt til kommunens politikere og embedsmænd. Den holdning har vi fortsat, fordi vi mener, at det er gennem dialog, at tingene finder deres bedste løsning. Men dialog, forskellige holdninger og interesser betyder selvfølgelig også, at alle ikke kan få lige præcis det, de gerne vil have. Det gælder også SGH, og det må vi acceptere. 6

7 Men når det er sagt, må det også tilføjes, at det seneste år har budt på mange eksempler, hvor SGH skal råbe virkelig højt for at blive hørt. Og måske ikke bliver det alligevel. Og her har de politiske partier i kommunalbestyrelsen nok ikke så meget at lade hinanden høre. SGH sender relativt mange henvendelser til primært Teknik- og Miljøudvalget, og det er de færreste, vi får svar på, hvis vi ikke følger op igen og igen. De seneste eksempler er trafiksikkerhedsplanen og den omdiskuterede nye plan for dagrenovation, hvor det har været endog meget vanskeligt at blivehørt. Det seneste borgermøde om dagrenovationen er et lærerigt eksempel. Kommunalpolitikerne her i kommunen har udviklet en nærmest ekspertiseagtig evne til at undgå at møde borgerne direkte. Embedsmændene møder op på podiet, mens politikerne sidder som tilhørere i salen og siger ingenting. Denne specielle Hvidovre-model kunne man fristes til at kalde Mød ikke politikerne. Det er ærgerligt, for det er gennem dialog og gensidig respekt, at man opnår gode resultater for alle. Dialogen og kontakten er væsentlig for at få indflydelse på de ting, der foregår i kommunalt regi. Men det kræver hårdt arbejde og langvarig og intens påvirkning af politikerne at få ting gennemført. Der ligger en stor opgave i at få Hvidovres politikere til at forstå, at åbenhed og dialog med borgerne er, idet det er af altafgørende betydning, hvis man vil have en veldrevet kommune. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at SGH fortsat vil søge indflydelse og dialog og åbenhed i forhold til politikerne til gavn for jer grundejere. Synligheden større Gennem årene har vi SGHs bestyrelse flere gange efterlyst mere aktivitet hos jer medlemmer i jeres dialog med bestyrelsen. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Nyhedsbreve er et nyere islæt, som trækker på samme hammel. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året. Desuden skaber medlemsarrangementer dialog, og i det seneste år har vi gennemført to rundspørger blandt jer (trafik og dagrenovation). Alt dette har faktisk betydet, at vi i SGHs bestyrelse mener, at vi er kommet meget tættere på en god dialog med jer medlemmer gennem de senere år. Vi får også flere henvendelser fra jer. Og den store besvarelsesprocent på vores rundspørger, hvor I svarer stort set med det samme, er en meget tilfredsstillende udvikling. Det sikrer os som bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Det er godt, og derfor vil vi i det kommende år forsøge at udvikle denne kontakt endnu mere. Og vi vil også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet meget omtale i Hvidovre Avis og en enkelt gang i Københavns Radio. Det er også med til at øge SGHs synlighed i offentligheden. 7

8 Bestyrelsen høj aktivitet I bestyrelsen har aktivitetsniveauet det seneste år været højt som sædvanligt. Vi har det sidste år holdt 12 bestyrelsesmøder plus en række møder, som nogle af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i med politikere, embedsmænd og lign. Samt medlemsarrangementer. Vi er tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen inviterer til. I årets løb har vi også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. På vegne af bestyrelsen i SGH Flemming J. Mikkelsen, den 1. marts

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere