februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009"

Transkript

1 Vi giver Egedal en ommer Egedal Radikale Venstre Tillid og Trivsel i Egedal kommune - et forslag til en Tillidsreform Medarbejdere Afgang i alt Ekstern afgang Intern afgang februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009 Figur 1. Antal medarbejdere i Egedal kommune og årlig afgang. Kilde: Opgørelse fra Egedal kommune, lønkontoret. Indledning De sidste år har Egedal kommune mistet omkring en fjerdel af samtlige medarbejdere årligt ved ekstern afgang (se figur 1). Samlet har kommunen de sidste to år skulle genbesætte op mod halvdelen af stillingerne. Herudover har flere hundrede medarbejdere skiftet job internt. Det er en meget voldsom udskiftning og det afspejler en kommune, der ikke fungerer som den skal. 1 Det afspejler at medarbejderne ikke trives. 1 Egedal kommune er også over det sammenlignelige gennemsnit når det gælder udbetalingen af sygedagpenge. Det kan skyldes mange faktorer, men kan også afspejle dårlig trivsel på kommunens arbejdspladser. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget millioner på spil for kommunekassen. Egedal kommune. September

2 Det underbygges af den organisationsevaluering 2 der blev gennemført af Egedal kommune i Evalueringen peger på en række problemer i indenfor manglende samarbejde og dårlig kommunikation i den nye struktur og under den nuværende ledelse. Der peges på uklarhed omkring roller og kompetencer, manglende ledelsesrum, topstyring, lange, ufleksible og træge beslutningsgange, en for bureaukratisk organisation, detailstyring og på at beslutninger bliver taget hen over hovedet på medarbejderne. Den dårlige kommunikation forklares med at ledere og medarbejdere er usikre på, hvordan man ønsker, at kommunen skal fungere. Den kritik falder direkte tilbage på den nuværende ledelse og på kommunalbestyrelsen. Det har ganske enkelt ikke været muligt at skabe klare planer og strategier for Egedal kommune. Det er ikke lykkes at sikre trivslen hos den enkelte medarbejder. Det er ikke lykkes at skabe tillid og opbakning til den enkelte medarbejder. Tab af så mange medarbejdere koster dyrt. Hver gang en medarbejder i Egedal Kommune siger op koster det i form af tab af viden og ressourcer, øgede udgifter til rekruttering og oplæring, tab af effektivitet og manglende fokus på kerneopgaver, ledelse og strategi. Den dårlige trivsel og store udskiftning blandt medarbejderne er derfor også en væsentlig forklaring på den dårlige økonomi i Egedal kommune. Udviklingen afspejler mangel på ledelse og prioritering, og afspejler, at den sammenlægning, der skulle give effektive sagsgange, stordriftsfordele og administrative besparelser, er gået skævt. Et centralt problem har været at sammenlægningen har givet flere ledelseslag og skabt en struktur, hvor der har været for langt fra den enkelte medarbejder til ledelsen. Det har også betydet, at den lokale selvforvaltning der prægede flere af de gamle kommuner er blevet erstattet af en topstyret ledelsesstil, som har skabt frustrationer og forvirring. Udviklingen afspejler også en landspolitisk tendens. De sidste år har vi set en stadig stærkere styring af den offentlige sektor og af kommunerne. Det ført til et forfejlet syn på medarbejderne og til en ledelsesmodel baseret på kontrol og overvågning. Det er i skarp kontrast til moderne værdibaseret ledelse og på talrige studier, der viser at medarbejdernes produktivitet snarere øges gennem tillid, frihed og ansvaret for egne opgaver end via sanktioner, overvågning og kontrol. Vidste du, - At kommunerne skal kontrollere og måle alt i folkeskolerne - eks. elevernes fravær, antal elever for hver computer m/internet, der er yngre end 5 år, og hver af skolernes pædagogiske handlingsplaner. Resultaterne skal fremsendes i en kvalitetsrapport til Undervisningsministeriet. Det koster på landsplan tid svarende til lærertimer. - At folkeskolelærere både skal lave elevplaner (alle elever), uddannelsesbøger (fra 6 klasse) og uddannelsesplaner (fra 9.klasse). Det er en meget stor skriftlig byrde for den enkelte skolelærer, som tager enormt meget tid fra den egentlige undervisningstid. - At en socialrådgiver på beskæftigelses-området i gennemsnit bruger 11 minutter i timen på at tale med borgere, enten i telefonen eller ansigt til ansigt. De resterende del af arbejdstiden bruges på administrative opgaver, møder osv. - At der skal foretages tre årlige tilsyn med alle plejehjem i Danmark (omkring 1100 stk.), bestående af et anmeldt og et uanmeldt besøg samt et besøg af embedslægerne. Ofte overlapper indholdet af de tre tilsyn hinanden. Efter hvert besøg udarbejdes en tilsynsrapport som sendes i høring hos ældrerådet og bruger- og pårørenderådet. I alt mere end rapporter. - At hjemmeplejerne skal registrere på en håndholdt computer præcis hvornår de kommer til en borgers hjem, og hvornår de går igen. - At hjemmesygeplejersken udover patientjournaler skal afgive en skematisk indberetning om sit arbejde til kommunen. På baggrund heraf skal kommunen udarbejde en yderligere beretning som indsendes til Sundhedsstyrelsen. Egedal Radikale Venstre foreslår, at der gennemføres en 2 Evaluering af den administrative organisation i Egedal Kommune

3 tillids- og afbureaukratiseringsreform 3 i Egedal kommune. En sådan reform skal frigøre ressourcer, øge medarbejderglæden og give bedre service for borgerne. Tillidsreform i Egedal kommune De sidste år, ikke mindst under VK regeringen, er der sket en markant forøgelse af detaljerede krav og planer, der har overbebyrdet den enkelte medarbejder i administrativt arbejde. Minuttyranniet har bredt sig hos plejepersonalet, folkeskolen er blevet overdænget med kvalitetsrapporter og elevplaner. Tilsyn og kontrol af landets institutioner er skærpet markant. Tillidsreformen er Radikale Venstres bud på en kvalitetsreform af den offentlige sektor. 4 Den herskende kontrol og detailstyring af landets daginstitutioner, ældrepleje, folkeskole og sociale institutioner skal erstattes af tillid og større ansvar til den enkelte institution og til de offentligt ansatte. De ansatte ved fra deres daglige arbejde, hvor skoen trykker, og bør derfor have større indflydelse på deres arbejde. Vi kan dog ikke vente på, at Folketinget skaber forbedringer og afskaffer det unødvendige bureaukrati. Egedal Radikale Venstre ønsker derfor at bruge principperne i tillidsreformen til at gennemføre en lokal reform i Egedal kommune. Vi vil gennemføre en lokal tillidsreform, hvor vi fjerner de unødvendige administrative byrder, sikrer øget effektivitet og trivsel hos medarbejderne og bedre kvalitet i ydelserne til borgerne. Her skal vi til fulde udnytte den spirende fleksibilitet, der er lagt op til i de seneste udspil fra regering og folketing. Målet er at reducere de administrative byrder for at sikre, at medarbejderne har tid og overskud til optimal løsning af kerneopgaverne i forhold til borgere og brugere. Det øger medarbejdernes arbejdsglæde, hvis de ansatte får lov til at bruge deres faglighed, kompetencer og sunde dømmekraft. I bestræbelserne på at understøtte Egedal kommune som en moderne, værdibevidst og attraktiv arbejdsplads og for at stimulere fagligheden er det afgørende, at der sker en afvikling af uhensigtsmæssige eller overflødige kommunale dokumentationsopgaver, regler samt arbejds-og beslutningsgange. Ligeledes skal nye opgaver og regler tænkes sammen med eller afløse gamle for ikke at øge den samlede administrative byrde. Udgangspunktet er værdibaseret ledelse. Overflødige, ressourcekrævende administrative opgaver skal afløses af tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre kommunalt ansatte. Derved sikrer vi, at motivation og respekt for fagligheden kommer tilbage til medarbejderne i Egedal kommune. Tillidsreformen skal afspejle en tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige og en tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde. Egedal Radikale Venstre mener, at en tillidsreform vil have følgende positive effekter: Øget medarbejderglæde, mindre udskiftning af medarbejdere, mindre sygefravær, bedre rekrutteringsmuligheder 3 Reformen benævnes herefter som Tillidsreform. I både Århus, Høje Tåstrup og Kolding har der på radikalt initiativ været igangsat lignende lokale tillidsreformer. 4 Tillidsreformen er blevet meget positivt modtaget af bl.a. Kommunernes Landsforening, BUPL, DJØF og FOA. 3

4 Større vægt på faglighed og kompetencer og dermed bedre service. Større fokus på kerneopgaver og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne Et højere serviceniveau for borgerne med øget kvalitet Konkrete forslag: Et kommende arbejde med en Tillidsreform, bør tage afsæt i følgende hovedprincipper: 1. Styrket ledelse og samarbejde: En Tillidsreform i Egedal kommune skal starte fra toppen og sætte fokus på ledelse, samarbejde og på en effektivisering af ledelsen. Skal det lykkes kræver det et bredt, konstruktivt og positivt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Der skal (gen-)indføres en mere flad og effektiv ledelsesstruktur i kommunen og der skal skabes et større 'ledelsesrum', så ledelsen kan navigere mellem politiske forventninger, krav om effektivitet og organisatoriske udfordringer på en effektiv måde. Ledelsen skal opleve samme grad af tillid, der skal udvises over for medarbejdere generelt i Egedal kommune. Derfor vil denne reform gavne alle medarbejdere i Egedal kommune. 2. Øget lokalt ansvar. Egedal kommune har gennem de sidste år centraliseret beslutningskompetencerne og skabt for stor afstand mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. En styrket lokal beslutningskompetence på den enkelte børnehave, i den lokale sportshal og på plejehjemmene vil ikke alene øge trivslen og engagementet blandt medarbejderne - det vil også sikre bedre prioriteringer og en styrket lokal planlægning. Sammen vil det give mærkbare fordele både når det gælder trivslen blandt medarbejderne og i effektiviteten og kvaliteten i ydelserne. 3. Afbureaukratisering: Der skal gennemføres en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces, hvor medarbejdere i alle afdelinger deltager i et forløb, hvor der tages et eftersyn af unødige eller uhensigtsmæssige administrative procedurer. 5 Det skal føre til ændringer i administrative procedurer, der både letter medarbejdernes hverdag og har direkte positive virkninger for borgerservice. Der skal være plads og frihed til differentierede løsninger, der blandt andet bygger på medarbejderes og lederes konkrete vurderinger. Herved sikres faglighed og praktisk anvendelighed. Virksomhedsplaner og løbende, generelle afrapporteringer mv. skal vurderes med henblik på relevans og omfang. Der skal arbejdes med en løbende målsætning om at reducere administrative byrder og tilstræbes et princip i Egedal kommune om, at når man tildeler nye opgaver, skal der tilsvarende fjernes andre. Det sikrer, at det altid er de mest vigtige opgaver, der udføres og skaber mere klarhed for medarbejderne og administrationen som helhed. 4. Langsigtet planlægning: Et afgørende skridt er at skabe en mere langsigtet plan og strategi for alle kommunes centrale opgaver. God ledelse handler i høj grad om at skabe retning og strategier med bred opbakning blandt medarbejdere og borgere. Det giver effektivitet, det giver arbejdsro og det giver bedre trivsel. Men der har i den grad manglet retning og strategi i Egedal Kommune, hvor den politiske ustabilitet har sat sig dybe og dyre spor hele vejen ned gennem den store kommunale organisation. Vi vil 5 Den Tillids- og afbureaukratiseringsreform, der på radikalt initiativ er igangsat i Århus kommune har ført til 133 forenklingsforslag. 30 er afskaffet eller forenklet. Otte er undervejs. Otte har ført til ansøgninger til regeringen for at få lov. Kilde: Danske Kommuner, nr. 28, 1. oktober

5 arbejde for at der for alle områder af den kommunale organisation skabes langsigtede planer og klare strategier som borgere og medarbejdere kan have tillid til. 5. Stærkere økonomistyring: Trivslen i Egedal kommune har lidt under den dårlige økonomi og de mange panikagtige nedskæringsrunder. Økonomistyringen i kommunen er ikke tilfredsstillende, og det giver sig udslag i de panikagtige nedskæringsrunder. Centrale økonomiske parametre ændrer sig voldsomt med få ugers varsel og budgetgrundlaget skaber ikke klare prioriteter og retning. Et afgørende skridt i en trivsels og tillids-reform er at få bedre styr på økonomien. Det skal ske gennem en langt bedre budgetprocedure og opfølgning. Administrationen udfører et enormt arbejde i forberedelsen af den årlige budgetprocedure, men kommunalbestyrelsen overdænges med et utallige detailforslag, der resulterer i at ledelsen og kommunalbestyrelsen mister overblikket. Det sætter sig spor i manglende retning og prioritering. I stedet skal der gennemføres en række centrale, nødvendige tværgående analyser af den kommunale indsats for at sætte fokus på øget effektivitet, bedre prioritering og dermed bedre økonomi. 6. Åbenhed og gennemsigtighed. Åbenhed er som kopattesalve, sagde Lars Kolind engang. Det kan bruges til alt muligt, og det virker. Vi skal styrke åbenheden i alle kommunens sagsgange og i al information fra kommunen. Det vil give bedre mulighed for dialog med borgerne om hvilke strategier, metoder og løsninger der giver størst udbytte og effektivitet. Samtidig vil det sikre borgerne indsigt i og indflydelse på de prioriteringer og beslutninger, der ligger bag kommunens serviceydelser. Vi skal overalt, hvor det er muligt, styrke åbenheden og gennemsigtigheden i forvaltningen. 7. Styrket lederuddannelse. Det er vigtigt for en reel gennemførelse af Tillidsreformen, at der afsættes ressourcer til styrket lederudvikling og yderligere kompetenceudvikling. Medarbejdere, talenter, ledertalenter og ledere skal parallelt med en gennemførelse af reformen have solide muligheder for at blive dygtigere fagligt og personligt. Lederuddannelsen skal bygge på en anerkendende og værdibaseret tilgang med høj grad af selvledelse, og dermed skabe det langsigtede fundament for Tillidsreformen. 8. Digitalisering. Det skal være øget fokus på positive effekter af digitalisering, hvor det kan skabe konkrete forbedringer, smartere arbejdsgange, øget arbejdsglæde og bedre borgerservice. Det er vigtigt, at understrege, at mere tillid til medarbejderne ikke betyder, at krav til evaluering, dokumentation og afrapportering, ikke længere skal honoreres. Tanken er derimod, at vi skal have et mere kritisk blik for relevans af papirarbejdet og dokumentationen. At en større del af de enkelte medarbejderes opgaver skal være baseret på tillid betyder heller ikke, at vi fremadrettet skal acceptere fagligt anarki, ligesom man skal have fokus på, at en tillidsreform ikke må betyde en øget grad af suboptimering i forskellige enheder i Egedal kommune. Der skal hele vejen igennem være fokus på udstukne retningslinjer og strategier. Gennemførelse af Tillidsreformen Det er afgørende for en reel gennemførelse af Tillidsreformen, at medarbejderne får medejerskab til reformen. Derfor bør tillidsreform-arbejdet iværksættes med en bred inddragelse af alle medarbejdere. Kommunalbestyrelsen skal løbende have lejlighed til at vurdere de løbende tilbagemeldinger med henblik på vurdering af relevans og omfang. Der kan være behov for at tilpasse ledelsesstrukturen og for at igangsætte nye initiativer indenfor f.eks. lederuddannelse, 5

6 digitalisering og åbenhed. I lighed med et sparekatalog, kunne administrationen udarbejde et tillidskatalog med opgaver, der kan afvikles eller alternativt reduceres. Opgaverne prioriteres i forhold til relevans. Dette katalog kunne bruges i mere strategiske drøftelser for Egedal kommunes udvikling. Det er oplagt, at tillidskataloget kunne præsenteres i forbindelse med det årlige strategiseminar for kommunalbestyrelsen. Arbejdet med regelforenkling er så småt gået i gang også på landsplan, hvor der er taget de første spæde skridt til en regelforenkling og til øget kommunalt selvstyre og fleksibilitet. Egedal Radikale Venstre mener, at det er oplagt, at Egedal kommune udnytter de muligheder til at få erfaring med regelfrie områder. Vi skal ikke blot vente på en fremstrakt hånd fra regeringen. Vi skal udnytte de lokale frihedsgrader til at påbegynde Tillidsreformen, og herunder afbureaukratiseringen, hurtigst muligt, så vi hurtigt kan opnå positive effekter. I kølvandet på iværksættelsen af en tillidsreform bør der kunne drages strategiskkommunikative fordele. Udover de rent umiddelbare, positive effekter af en tillidsreform, som skal lette medarbejdernes hverdag, så kunne disse gevinster, bruges til at fortælle de gode historier om Egedal kommune som en attraktiv arbejdsplads. Det skal medvirke til, at vi kan rekruttere de rigtige og dygtige medarbejdere til Egedal kommune. Afsluttende bemærkninger Egedal Radikale Venstre foregiver ikke, at en tillidsreform er let at gennemføre, endsige nem at tilgå for hverken det politiske eller administrative system. Der er mange udfordringer forbundet med gennemførelse af en sådan reform i Egedal kommune. Men behovet er stort og inddrages alle medarbejdere kan det både skabe ny gejst og frigøre energi. Det er det Egedal kommune har brug for. Styrket ledelse og samarbejde, øget lokalt ansvar, afbureaukratisering, langsigtet planlægning, stærkere økonomistyring, åbenhed og gennemsigtighed, styrket lederuddannelse og digitalisering. Det er Egedal Radikale Venstres bud på, hvad der skal til for at stabilisere økonomien, styrke trivslen blandt medarbejderne og øge tilfredsheden blandt borgerne i Egedal kommune. Det er hovedpunkterne i en Tillidsreform i Egedal Kommune. Det kan godt lade sig gøre. Det er ikke en revolution. Det er en evolution indenfor ledelse, tillid og trivsel som kan skabe konkrete resultater for både medarbejdere og borgere. Og det er en evolution, der mange steder i Egedal, blandt de mange dygtige medarbejdere, allerede er i gang. En Tillidsreform skal give det arbejde opbakning og skabe ny dynamik. Til gavn for medarbejderne, til gavn for borgerne til gavn for hele Egedal kommune. 6

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK

Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK Min Lederside i BUF - Bedre ledelsesrum i KK René Bugge, BUF Min lederside forside Ledersiden giver: Fast ramme for: 1. Struktureret og systematisk ledelsesdialog 2. Nemmere at samle op og følg på 3. Vedværende

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere