februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009"

Transkript

1 Vi giver Egedal en ommer Egedal Radikale Venstre Tillid og Trivsel i Egedal kommune - et forslag til en Tillidsreform Medarbejdere Afgang i alt Ekstern afgang Intern afgang februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009 Figur 1. Antal medarbejdere i Egedal kommune og årlig afgang. Kilde: Opgørelse fra Egedal kommune, lønkontoret. Indledning De sidste år har Egedal kommune mistet omkring en fjerdel af samtlige medarbejdere årligt ved ekstern afgang (se figur 1). Samlet har kommunen de sidste to år skulle genbesætte op mod halvdelen af stillingerne. Herudover har flere hundrede medarbejdere skiftet job internt. Det er en meget voldsom udskiftning og det afspejler en kommune, der ikke fungerer som den skal. 1 Det afspejler at medarbejderne ikke trives. 1 Egedal kommune er også over det sammenlignelige gennemsnit når det gælder udbetalingen af sygedagpenge. Det kan skyldes mange faktorer, men kan også afspejle dårlig trivsel på kommunens arbejdspladser. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget millioner på spil for kommunekassen. Egedal kommune. September

2 Det underbygges af den organisationsevaluering 2 der blev gennemført af Egedal kommune i Evalueringen peger på en række problemer i indenfor manglende samarbejde og dårlig kommunikation i den nye struktur og under den nuværende ledelse. Der peges på uklarhed omkring roller og kompetencer, manglende ledelsesrum, topstyring, lange, ufleksible og træge beslutningsgange, en for bureaukratisk organisation, detailstyring og på at beslutninger bliver taget hen over hovedet på medarbejderne. Den dårlige kommunikation forklares med at ledere og medarbejdere er usikre på, hvordan man ønsker, at kommunen skal fungere. Den kritik falder direkte tilbage på den nuværende ledelse og på kommunalbestyrelsen. Det har ganske enkelt ikke været muligt at skabe klare planer og strategier for Egedal kommune. Det er ikke lykkes at sikre trivslen hos den enkelte medarbejder. Det er ikke lykkes at skabe tillid og opbakning til den enkelte medarbejder. Tab af så mange medarbejdere koster dyrt. Hver gang en medarbejder i Egedal Kommune siger op koster det i form af tab af viden og ressourcer, øgede udgifter til rekruttering og oplæring, tab af effektivitet og manglende fokus på kerneopgaver, ledelse og strategi. Den dårlige trivsel og store udskiftning blandt medarbejderne er derfor også en væsentlig forklaring på den dårlige økonomi i Egedal kommune. Udviklingen afspejler mangel på ledelse og prioritering, og afspejler, at den sammenlægning, der skulle give effektive sagsgange, stordriftsfordele og administrative besparelser, er gået skævt. Et centralt problem har været at sammenlægningen har givet flere ledelseslag og skabt en struktur, hvor der har været for langt fra den enkelte medarbejder til ledelsen. Det har også betydet, at den lokale selvforvaltning der prægede flere af de gamle kommuner er blevet erstattet af en topstyret ledelsesstil, som har skabt frustrationer og forvirring. Udviklingen afspejler også en landspolitisk tendens. De sidste år har vi set en stadig stærkere styring af den offentlige sektor og af kommunerne. Det ført til et forfejlet syn på medarbejderne og til en ledelsesmodel baseret på kontrol og overvågning. Det er i skarp kontrast til moderne værdibaseret ledelse og på talrige studier, der viser at medarbejdernes produktivitet snarere øges gennem tillid, frihed og ansvaret for egne opgaver end via sanktioner, overvågning og kontrol. Vidste du, - At kommunerne skal kontrollere og måle alt i folkeskolerne - eks. elevernes fravær, antal elever for hver computer m/internet, der er yngre end 5 år, og hver af skolernes pædagogiske handlingsplaner. Resultaterne skal fremsendes i en kvalitetsrapport til Undervisningsministeriet. Det koster på landsplan tid svarende til lærertimer. - At folkeskolelærere både skal lave elevplaner (alle elever), uddannelsesbøger (fra 6 klasse) og uddannelsesplaner (fra 9.klasse). Det er en meget stor skriftlig byrde for den enkelte skolelærer, som tager enormt meget tid fra den egentlige undervisningstid. - At en socialrådgiver på beskæftigelses-området i gennemsnit bruger 11 minutter i timen på at tale med borgere, enten i telefonen eller ansigt til ansigt. De resterende del af arbejdstiden bruges på administrative opgaver, møder osv. - At der skal foretages tre årlige tilsyn med alle plejehjem i Danmark (omkring 1100 stk.), bestående af et anmeldt og et uanmeldt besøg samt et besøg af embedslægerne. Ofte overlapper indholdet af de tre tilsyn hinanden. Efter hvert besøg udarbejdes en tilsynsrapport som sendes i høring hos ældrerådet og bruger- og pårørenderådet. I alt mere end rapporter. - At hjemmeplejerne skal registrere på en håndholdt computer præcis hvornår de kommer til en borgers hjem, og hvornår de går igen. - At hjemmesygeplejersken udover patientjournaler skal afgive en skematisk indberetning om sit arbejde til kommunen. På baggrund heraf skal kommunen udarbejde en yderligere beretning som indsendes til Sundhedsstyrelsen. Egedal Radikale Venstre foreslår, at der gennemføres en 2 Evaluering af den administrative organisation i Egedal Kommune

3 tillids- og afbureaukratiseringsreform 3 i Egedal kommune. En sådan reform skal frigøre ressourcer, øge medarbejderglæden og give bedre service for borgerne. Tillidsreform i Egedal kommune De sidste år, ikke mindst under VK regeringen, er der sket en markant forøgelse af detaljerede krav og planer, der har overbebyrdet den enkelte medarbejder i administrativt arbejde. Minuttyranniet har bredt sig hos plejepersonalet, folkeskolen er blevet overdænget med kvalitetsrapporter og elevplaner. Tilsyn og kontrol af landets institutioner er skærpet markant. Tillidsreformen er Radikale Venstres bud på en kvalitetsreform af den offentlige sektor. 4 Den herskende kontrol og detailstyring af landets daginstitutioner, ældrepleje, folkeskole og sociale institutioner skal erstattes af tillid og større ansvar til den enkelte institution og til de offentligt ansatte. De ansatte ved fra deres daglige arbejde, hvor skoen trykker, og bør derfor have større indflydelse på deres arbejde. Vi kan dog ikke vente på, at Folketinget skaber forbedringer og afskaffer det unødvendige bureaukrati. Egedal Radikale Venstre ønsker derfor at bruge principperne i tillidsreformen til at gennemføre en lokal reform i Egedal kommune. Vi vil gennemføre en lokal tillidsreform, hvor vi fjerner de unødvendige administrative byrder, sikrer øget effektivitet og trivsel hos medarbejderne og bedre kvalitet i ydelserne til borgerne. Her skal vi til fulde udnytte den spirende fleksibilitet, der er lagt op til i de seneste udspil fra regering og folketing. Målet er at reducere de administrative byrder for at sikre, at medarbejderne har tid og overskud til optimal løsning af kerneopgaverne i forhold til borgere og brugere. Det øger medarbejdernes arbejdsglæde, hvis de ansatte får lov til at bruge deres faglighed, kompetencer og sunde dømmekraft. I bestræbelserne på at understøtte Egedal kommune som en moderne, værdibevidst og attraktiv arbejdsplads og for at stimulere fagligheden er det afgørende, at der sker en afvikling af uhensigtsmæssige eller overflødige kommunale dokumentationsopgaver, regler samt arbejds-og beslutningsgange. Ligeledes skal nye opgaver og regler tænkes sammen med eller afløse gamle for ikke at øge den samlede administrative byrde. Udgangspunktet er værdibaseret ledelse. Overflødige, ressourcekrævende administrative opgaver skal afløses af tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre kommunalt ansatte. Derved sikrer vi, at motivation og respekt for fagligheden kommer tilbage til medarbejderne i Egedal kommune. Tillidsreformen skal afspejle en tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige og en tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde. Egedal Radikale Venstre mener, at en tillidsreform vil have følgende positive effekter: Øget medarbejderglæde, mindre udskiftning af medarbejdere, mindre sygefravær, bedre rekrutteringsmuligheder 3 Reformen benævnes herefter som Tillidsreform. I både Århus, Høje Tåstrup og Kolding har der på radikalt initiativ været igangsat lignende lokale tillidsreformer. 4 Tillidsreformen er blevet meget positivt modtaget af bl.a. Kommunernes Landsforening, BUPL, DJØF og FOA. 3

4 Større vægt på faglighed og kompetencer og dermed bedre service. Større fokus på kerneopgaver og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne Et højere serviceniveau for borgerne med øget kvalitet Konkrete forslag: Et kommende arbejde med en Tillidsreform, bør tage afsæt i følgende hovedprincipper: 1. Styrket ledelse og samarbejde: En Tillidsreform i Egedal kommune skal starte fra toppen og sætte fokus på ledelse, samarbejde og på en effektivisering af ledelsen. Skal det lykkes kræver det et bredt, konstruktivt og positivt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Der skal (gen-)indføres en mere flad og effektiv ledelsesstruktur i kommunen og der skal skabes et større 'ledelsesrum', så ledelsen kan navigere mellem politiske forventninger, krav om effektivitet og organisatoriske udfordringer på en effektiv måde. Ledelsen skal opleve samme grad af tillid, der skal udvises over for medarbejdere generelt i Egedal kommune. Derfor vil denne reform gavne alle medarbejdere i Egedal kommune. 2. Øget lokalt ansvar. Egedal kommune har gennem de sidste år centraliseret beslutningskompetencerne og skabt for stor afstand mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. En styrket lokal beslutningskompetence på den enkelte børnehave, i den lokale sportshal og på plejehjemmene vil ikke alene øge trivslen og engagementet blandt medarbejderne - det vil også sikre bedre prioriteringer og en styrket lokal planlægning. Sammen vil det give mærkbare fordele både når det gælder trivslen blandt medarbejderne og i effektiviteten og kvaliteten i ydelserne. 3. Afbureaukratisering: Der skal gennemføres en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces, hvor medarbejdere i alle afdelinger deltager i et forløb, hvor der tages et eftersyn af unødige eller uhensigtsmæssige administrative procedurer. 5 Det skal føre til ændringer i administrative procedurer, der både letter medarbejdernes hverdag og har direkte positive virkninger for borgerservice. Der skal være plads og frihed til differentierede løsninger, der blandt andet bygger på medarbejderes og lederes konkrete vurderinger. Herved sikres faglighed og praktisk anvendelighed. Virksomhedsplaner og løbende, generelle afrapporteringer mv. skal vurderes med henblik på relevans og omfang. Der skal arbejdes med en løbende målsætning om at reducere administrative byrder og tilstræbes et princip i Egedal kommune om, at når man tildeler nye opgaver, skal der tilsvarende fjernes andre. Det sikrer, at det altid er de mest vigtige opgaver, der udføres og skaber mere klarhed for medarbejderne og administrationen som helhed. 4. Langsigtet planlægning: Et afgørende skridt er at skabe en mere langsigtet plan og strategi for alle kommunes centrale opgaver. God ledelse handler i høj grad om at skabe retning og strategier med bred opbakning blandt medarbejdere og borgere. Det giver effektivitet, det giver arbejdsro og det giver bedre trivsel. Men der har i den grad manglet retning og strategi i Egedal Kommune, hvor den politiske ustabilitet har sat sig dybe og dyre spor hele vejen ned gennem den store kommunale organisation. Vi vil 5 Den Tillids- og afbureaukratiseringsreform, der på radikalt initiativ er igangsat i Århus kommune har ført til 133 forenklingsforslag. 30 er afskaffet eller forenklet. Otte er undervejs. Otte har ført til ansøgninger til regeringen for at få lov. Kilde: Danske Kommuner, nr. 28, 1. oktober

5 arbejde for at der for alle områder af den kommunale organisation skabes langsigtede planer og klare strategier som borgere og medarbejdere kan have tillid til. 5. Stærkere økonomistyring: Trivslen i Egedal kommune har lidt under den dårlige økonomi og de mange panikagtige nedskæringsrunder. Økonomistyringen i kommunen er ikke tilfredsstillende, og det giver sig udslag i de panikagtige nedskæringsrunder. Centrale økonomiske parametre ændrer sig voldsomt med få ugers varsel og budgetgrundlaget skaber ikke klare prioriteter og retning. Et afgørende skridt i en trivsels og tillids-reform er at få bedre styr på økonomien. Det skal ske gennem en langt bedre budgetprocedure og opfølgning. Administrationen udfører et enormt arbejde i forberedelsen af den årlige budgetprocedure, men kommunalbestyrelsen overdænges med et utallige detailforslag, der resulterer i at ledelsen og kommunalbestyrelsen mister overblikket. Det sætter sig spor i manglende retning og prioritering. I stedet skal der gennemføres en række centrale, nødvendige tværgående analyser af den kommunale indsats for at sætte fokus på øget effektivitet, bedre prioritering og dermed bedre økonomi. 6. Åbenhed og gennemsigtighed. Åbenhed er som kopattesalve, sagde Lars Kolind engang. Det kan bruges til alt muligt, og det virker. Vi skal styrke åbenheden i alle kommunens sagsgange og i al information fra kommunen. Det vil give bedre mulighed for dialog med borgerne om hvilke strategier, metoder og løsninger der giver størst udbytte og effektivitet. Samtidig vil det sikre borgerne indsigt i og indflydelse på de prioriteringer og beslutninger, der ligger bag kommunens serviceydelser. Vi skal overalt, hvor det er muligt, styrke åbenheden og gennemsigtigheden i forvaltningen. 7. Styrket lederuddannelse. Det er vigtigt for en reel gennemførelse af Tillidsreformen, at der afsættes ressourcer til styrket lederudvikling og yderligere kompetenceudvikling. Medarbejdere, talenter, ledertalenter og ledere skal parallelt med en gennemførelse af reformen have solide muligheder for at blive dygtigere fagligt og personligt. Lederuddannelsen skal bygge på en anerkendende og værdibaseret tilgang med høj grad af selvledelse, og dermed skabe det langsigtede fundament for Tillidsreformen. 8. Digitalisering. Det skal være øget fokus på positive effekter af digitalisering, hvor det kan skabe konkrete forbedringer, smartere arbejdsgange, øget arbejdsglæde og bedre borgerservice. Det er vigtigt, at understrege, at mere tillid til medarbejderne ikke betyder, at krav til evaluering, dokumentation og afrapportering, ikke længere skal honoreres. Tanken er derimod, at vi skal have et mere kritisk blik for relevans af papirarbejdet og dokumentationen. At en større del af de enkelte medarbejderes opgaver skal være baseret på tillid betyder heller ikke, at vi fremadrettet skal acceptere fagligt anarki, ligesom man skal have fokus på, at en tillidsreform ikke må betyde en øget grad af suboptimering i forskellige enheder i Egedal kommune. Der skal hele vejen igennem være fokus på udstukne retningslinjer og strategier. Gennemførelse af Tillidsreformen Det er afgørende for en reel gennemførelse af Tillidsreformen, at medarbejderne får medejerskab til reformen. Derfor bør tillidsreform-arbejdet iværksættes med en bred inddragelse af alle medarbejdere. Kommunalbestyrelsen skal løbende have lejlighed til at vurdere de løbende tilbagemeldinger med henblik på vurdering af relevans og omfang. Der kan være behov for at tilpasse ledelsesstrukturen og for at igangsætte nye initiativer indenfor f.eks. lederuddannelse, 5

6 digitalisering og åbenhed. I lighed med et sparekatalog, kunne administrationen udarbejde et tillidskatalog med opgaver, der kan afvikles eller alternativt reduceres. Opgaverne prioriteres i forhold til relevans. Dette katalog kunne bruges i mere strategiske drøftelser for Egedal kommunes udvikling. Det er oplagt, at tillidskataloget kunne præsenteres i forbindelse med det årlige strategiseminar for kommunalbestyrelsen. Arbejdet med regelforenkling er så småt gået i gang også på landsplan, hvor der er taget de første spæde skridt til en regelforenkling og til øget kommunalt selvstyre og fleksibilitet. Egedal Radikale Venstre mener, at det er oplagt, at Egedal kommune udnytter de muligheder til at få erfaring med regelfrie områder. Vi skal ikke blot vente på en fremstrakt hånd fra regeringen. Vi skal udnytte de lokale frihedsgrader til at påbegynde Tillidsreformen, og herunder afbureaukratiseringen, hurtigst muligt, så vi hurtigt kan opnå positive effekter. I kølvandet på iværksættelsen af en tillidsreform bør der kunne drages strategiskkommunikative fordele. Udover de rent umiddelbare, positive effekter af en tillidsreform, som skal lette medarbejdernes hverdag, så kunne disse gevinster, bruges til at fortælle de gode historier om Egedal kommune som en attraktiv arbejdsplads. Det skal medvirke til, at vi kan rekruttere de rigtige og dygtige medarbejdere til Egedal kommune. Afsluttende bemærkninger Egedal Radikale Venstre foregiver ikke, at en tillidsreform er let at gennemføre, endsige nem at tilgå for hverken det politiske eller administrative system. Der er mange udfordringer forbundet med gennemførelse af en sådan reform i Egedal kommune. Men behovet er stort og inddrages alle medarbejdere kan det både skabe ny gejst og frigøre energi. Det er det Egedal kommune har brug for. Styrket ledelse og samarbejde, øget lokalt ansvar, afbureaukratisering, langsigtet planlægning, stærkere økonomistyring, åbenhed og gennemsigtighed, styrket lederuddannelse og digitalisering. Det er Egedal Radikale Venstres bud på, hvad der skal til for at stabilisere økonomien, styrke trivslen blandt medarbejderne og øge tilfredsheden blandt borgerne i Egedal kommune. Det er hovedpunkterne i en Tillidsreform i Egedal Kommune. Det kan godt lade sig gøre. Det er ikke en revolution. Det er en evolution indenfor ledelse, tillid og trivsel som kan skabe konkrete resultater for både medarbejdere og borgere. Og det er en evolution, der mange steder i Egedal, blandt de mange dygtige medarbejdere, allerede er i gang. En Tillidsreform skal give det arbejde opbakning og skabe ny dynamik. Til gavn for medarbejderne, til gavn for borgerne til gavn for hele Egedal kommune. 6

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

FOR. Silkeborg Kommune. Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet. Dansk Sygeplejeråd

FOR. Silkeborg Kommune. Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet. Dansk Sygeplejeråd Silkeborg Kommune Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet Underskrevet af de faglige organisationer og Silkeborg Kommune den 25. juni 2015

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere