Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne"

Transkript

1 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2: /ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske ) har anmeldt en aftale med en række rejsearrangører om formidling af ferierejseforsikringer. Det anmeldte omfatter vilkår og et tillæg hertil indeholdende bestemmelser om provision. 2. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk Der er endvidere anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens 11, stk Rejsebureauet har en ikke-eksklusiv ret til at formidle salg af Europæiskes produkter i Danmark. Vilkårene bestemmer, at rejsebureauet i forbindelse med salg af rejser skal formidle Europæiskes rejseforsikringer på de af Europæiske til enhver tid fastlagt priser og vilkår samt modtage præmiebetaling. 5. En del af provisionen (volumenprovisionen) er progressiv. Satserne ændres ikke uanset om den forventede omsætning bliver større eller mindre i aftaleåret. 6. Styrelsen finder, at aftalen ikke indeholder bestemmelser, der begrænser konkurrencen. Der er således ikke bestemmelser om eksklusivitet eller mestbegunstigelse, og aftalen hindrer ikke andre forsikringsselskaber i at indgå aftaler med bureauerne. 7. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Europæiskes markedsandel udgjorde i 1998 over 50 pct. Forud for 1998 var den højere, og selskabet har derved en dominerende stilling. Efter 1998 har selskabet mistet enkelte agenter, men der foreligger ikke samlede opgørelser af markedsstillingen. Europæiske har således i kraft af sin høje markedsandel en dominerende stilling ved anmeldelsen, og selv om markedsandelen senere er reduceret, er Europæiske stadig mere end dobbelt så stor som konkurrenter på markedet. Europæiske indtager derfor stadig en dominerende stilling på markedet. Efter de oplysninger styrelsen har kendskab til foreligger der ikke en adfærd, der er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1, og der kan derfor meddeles en erklæring efter kl. 11, stk. 4. Afgørelse 9. Europæiske Rejseforsikring A/S meddeles en erklæring om, at selskabets aftale med rejsebureauerne ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til falder ind under forbudet i 6, stk. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens 9. en erklæring om, at selskabet, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke udøver en adfærd, der er omfattet af 11, stk. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af 11, stk. 3, jf. konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling

2 2 af Indledning 10. Europæiske Rejseforsikring A/S har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med en lang række rejsearrangører om formidling af Europæiskes ferierejseforsikringer gennem rejsebureauerne i forbindelse med salg af ferierejser med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk. 1. Europæiske har endvidere anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Konkurrencerådet traf i efteråret 1997 afgørelse om, at der forelå anmeldelsespligt efter den gamle konkurrencelovs 5, stk. 1 for Europæiskes daværende aftaler med rejsebureauerne. Rådet traf tillige afgørelse om, at aftalerne var underlagt aktindsigt efter den daværende lovs 10, stk. 1, nr Europæiske indbragte begge afgørelser for Konkurrenceankenævnet, men ankesagen blev hævet efter ikrafttrædelsen af den nye konkurrencelov, da der ikke var retlig interesse i sagens udfald. 3.2 Parterne 13. Europæiske er en 100 % ejet dattervirksomhed af European International Holding A/S, som er et 100 % ejet datterselskab af Europäische Reiseversicherung AG, München, Tyskland, der igen er et datterselskab 100% ejet af Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München, Tyskland. 14. Europæiske ejer 67% af aktierne i vagtcentralselskabet Euro Alarm A/S og 20% af aktierne i Euro Center Holding A/S. 15. Europæiskes omsætning (bruttopræmieindtægter) var i mio. kr. For så vidt angår 1999 er alene oplyst, at omsætningen var mindre end i Europæiske har ikke oplyst koncernomsætning. 16. Europæiskes største agenter er SLG og Star Tour. Blandt disse omsatte SLG-selskaberne Spies A/S og Tjæreborg Rejser A/S i 1996/97 henholdsvis kr. 692 mio. og 584 mio. 17. Uden for Danmark administrerer Europæiske den offentlige sygesikrings forpligtelser. 3.3 Europæiske Rejseforsikring A/S aftale mv. med rejsebureauerne 18. Europæiskes formidling af rejseforsikringer gennem rejsebureauerne omfatter ifølge det anmeldte en række Salgsagentvilkår Almindelige bestemmelser, samt et tillæg hertil, som indeholder bestemmelser om provision til rejsebureauet. 19. Ifølge vilkårenes 1.1 har rejsebureauet en ikke-eksklusiv ret i Danmark til at formidle salg af Europæiskes produkter. Rejsebureauet forhindres ikke i at formidle produkter i konkurrence med Europæiske, jf. vilkårenes Rejsebureauet skal ifølge vilkårenes formidle Europæiskes rejseforsikringer i forbindelse med udbud eller salg af rejser i Europæiskes navn og på de af Europæiske til enhver tid fastsatte priser og vilkår samt modtage præmiebetaling herfor. 21. Rejsebureauet skal afregne månedsvis til Europæiske for de formidlede forsikringspolicer, jf. vilkårenes I den forbindelse skal rejsebureauet efter påkrav stille en tidsubegrænset bankgaranti til sikkerhed for betalingsforpligtelserne over for Europæiske, jf. vilkårenes Med mindre andet er aftalt er aftalen gældende for sammenhængende perioder af 12 måneder. Aftalen kan af Europæiske eller af rejsebureauet opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en salgsperiode.

3 3 af Provisionen til bureauet er (jf. tillægget) sammensat af 3 elementer 1 : en grundprovision, en volumenprovision og en EDB-indberetnings-provision. 24. Grundprovisionen er en fast procentsats af bruttopræmien afhængig af produktet. 25. Volumenprovision: En forud fastlagt pct. af bruttopræmien (for alle produkter) 26. EDB-indberetningsprovision gives for elektronisk indberettede bruttopræmier. 27. Satserne for volumenprovisionen afhænger af den forventede omsætning. For de fleste af agenterne benyttes en skala for provisionssatserne. For de største af agenterne er volumenprocenterne individuelt aftalt og væsentligt højere. Satserne ændres ikke i aftaleperioden uanset den forventede omsætning opnås eller ej. 28. Der ydes markedsføringstilskud betinget af, at Europæiske er repræsenteret i annoncer mv. og placeres på en fremtrædende måde Markedet for rejseforsikringer Rejseforsikringer 29. Ferierejseforsikringer udbydes i to forskellige former - som enkeltrejseforsikringer og som årsrejseforsikringer. Enkeltrejseforsikringer tegnes i forbindelse med en konkret rejse. En årsrejseforsikring kan tegnes særskilt eller som et valgfrit modul til en eksisterende familieforsikring. En årsrejseforsikring gælder uanset antallet af ferierejser i løbet af et år. 30. Europæiske har hidtil kun udbudt enkeltrejseforsikringer, men fra år 2000 udbydes også årsrejseforsikringer. Ifølge anmelder udbydes nu også årsrejseforsikringer af Gouda og IHI. 31. Årsrejseforsikringer kan desuden tegnes hos en del almindelige forsikringsselskaber som et supplement til forsikringstagers øvrige forsikringer. 32. Enkeltrejseforsikringer udbydes kun af få selskaber 2. Enkeltrejseforsikringer dækker ofte forsikringsbegivenheder, som også vil være helt eller delvist omfattet af familie- og ulykkesforsikringer. 33. For rejser i Europa og middelhavslandene dækker ferierejse-forsikringer det, som ikke dækkes af det gule sygesikringsbevis fra den offentlige sygesikring. Dette kan f.eks. være hjemtransport for andre end den lægeordinerede rejseledsager; udgifter i forbindelse med afbrydelse af rejsen i forbindelse med nære familiemedlemmers sygdom eller død etc., erstatningsrejse ved sygdom, udvidet bagagedækning, f.eks. ved tyveri og bagageforsinkelse; udgifter i forbindelse med at forsikringstager uforskyldt møder for sent til enten ud- eller hjemrejse; ulykkesforsikring i forbindelse med invaliditet eller dødsfald som følge af ulykke m.v. 34. For rejser uden for Europa og middelhavslandene dækker ferierejseforsikringen foruden ovenstående også det, som i Europa ville være dækket af den offentlige sygesikring. 35. Af de øvrige udbydere af rejseforsikringer formidler Gouda Rejseforsikring A/S og ERIKA Forsikring AB også rejseforsikringer gennem rejsebureauerne. De øvrige selskaber (bortset fra Sunny Feriedækning) formidler forsikringerne bl.a. gennem egne salgskontorer, forsikringsselskaber, banker og Falck. 36. Sunny Feriedækning A/S henvender sig direkte til de rejsende med enkeltrejseforsikringer Det relevante marked

4 4 af Produktmarkedet 37. Det oplyses i det anmeldte, at det relevante produktmarked er forsikringsmæssig afdækning af risici i forbindelse med private rejser i udlandet. Ydelserne omfatter en forsikringsmæssig del og en tjenesteydelsesdel, der ligger såvel før og under som efter den enkelte rejse. 38. Ydelserne er delvist samme ydelser, som indgår i den offentlige sygesikring. Den offentlige sygesikring er ikke en del af det relevante marked, idet der mellem Europæiske og den offentlige sygesikring ikke hersker nogen effektiv konkurrence. Der foreligger ikke noget substitutionsforhold. 39. Familie- og ulykkesforsikringer dækker også delvist over de samme ydelser, men den almindelige familieforsikring vil heller ikke indgå på markedet for rejseforsikringer, da der ikke er noget indbyrdes substitutionsforhold. En familie, der skal ud på den årlige ferierejse, ser ikke familieforsikringen som et alternativ til rejseforsikringen. Hvis familien i forvejen har en familieforsikring, der dækker rejseudgifter, overvejer den ikke at tegne en yderligere rejseforsikring, med mindre den herved sikres yderligere dækning. De forsikringsselskaber, der udbyder rejseforsikringer som et tillægsmodul til familie- og ulykkesforsikringer, må dog anses som en del af produktmarkedet, da der er en reel substitutionsmulighed mellem disse produkter og de rejseforsikringer, der sælges særskilt. 40. Forsikringerne har forskelligt geografisk dækningsområde. Nogle forsikringer gælder fx bare Europa og middelhavslandene. Andre gælder nærmere afgrænsede fjerntliggende mål. Dækningsområdet vil have betydning for substitionsforholdet. En forsikringstager efterspørger dækning for nogle ganske bestemte rejser, og hvis selskabet ikke tilbyder dækning for dette område, vil forsikringstager ikke medtage det blandt sine valgmuligheder. Gennemgående tilbyder i hvert fald de større forsikringsudbydere samme dækningsområde, og der er derfor ikke skelnet efter destination. Forholdet medvirker til, at ydelserne er heterogene, men forskellen er næppe så stor, at det begrunder en geografisk opdeling af produktet. 41. Det relevante marked afgrænses derfor til markedet for ferierejseforsikringer: Enkeltrejseferieforsikringer og årsrejseferieforsikringer - herunder suppleringsmoduler til familieog ulykkesforsikringer Geografisk 42. Salg af ferierejseforsikringer sælges ifølge den anmeldte aftale gennem rejsebureauerne i Danmark. Salg af Europæiske produkter i andre lande foregår typisk gennem et af Europæiskes søsterselskaber. Anmelder har således afgrænset det geografiske marked til Danmark. 43. Forsikringsvirksomhed kan i Danmark drives på basis af tilladelse (koncession) fra Finanstilsynet jf. 5, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed 3 Alle virksomheder, der opfylder kravene til at opnå tilladelse, kan udbyde forsikringsydelser. Tilsvarende gælder de øvrige lande i EU, og der er intet i vejen for, at fx rejsebureauerne formidler rejseforsikringer for udenlandske forsikringsselskaber. I de senere år er dannet store internationale rejsebureauer som fx SLG, Thomson og Kuoni, der alle er aktive i Danmark. Disse selskaber samarbejder i Danmark med rejseforsikringsselskaber i Danmark ligesom de øvrige forsikringsselskaber, der udbyder rejseforsikring i Danmark, gør dette fra selskaber i Danmark. Det relevante geografiske marked er derfor Danmark Parternes stilling på det relevante marked 44. Det anføres i det anmeldte, at Europæiskes markedsposition kan opgøres til mere end 10% og mindre end 40%. Styrelsen er ikke enig i dette. Når man afgrænser markedet som angivet foran var Europæiskes andel i 1998 over 50 pct. Andelen har været faldende i de senere år. Flere forsikringsselskaber, der udbyder familieforsikring mv., er begyndt at tilbyde tillæg med rejseforsikring, og der er kommet nye selskaber som Fair Forsikring og ERIKA (Nordic Insurance). Nordic Insurance har fra marts 2000 tegnet kontrakt med Star Tour, der hidtil har været en af Europæiskes største agenter.

5 5 af Anmelder anfører de væsentligste konkurrenter til at være: Gouda Rejseforsikring A/S, Kompas Rejseforsikring A/S, IHI og Rejseforsikringen Skandinavien 4. Vurdering 4.1. Konkurrencelovens anvendelsesområde 46. Europæiske og rejsebureauerne som parter i det anmeldte udøver erhvervsvirksomhed, og aftalen er derfor omfattet af konkurrencelovens Der foreligger ikke koncernforhold jf. konkurrencelovens 5, 4 og aftalen er ikke omfattet af nogen EU-gruppefritagelse eller undtagelse, jf. konkurrencelovens 4. Aftalen kan derfor vurderes i forhold til konkurrencelovens Aftalens parter har tilsammen en omsætning på over 1 mia. kr., og aftalen er derfor ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens Konkurrencelovens 6 og 9 Meddelelsen om handelsagenter 49. Europæiske henviser i anmeldelsen til, at rejsebureauerne i forhold til Europæiske må betragtes som handelsagenter, og henviser i den forbindelse til Kommissionens meddelelse om handelsagenter 5. Ifølge Kommissionens meddelelse er aftaler med handelsagenter, som de defineres i meddelelsen, ikke omfattet af EF-traktatens art. 85. (nu art. 81). Da 6, stk. 1, i den ny konkurrencelov i vidt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med EF-traktatens art. 81 er det Europæiskes opfattelse, at aftalerne med rejsebureauerne derfor ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Argumentet for, at handelsagentforhold ikke omfattes af EF-traktatens art. 81 er, at handelsagentens virksomhed ikke udgør en selvstændig virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Det er derfor ifølge EF-Domstolens praksis en forudsætning for, at der foreligger et handelsagentforhold, som er omfattet af meddelelsen, at distributøren ikke bærer nogen risiko for de kontrakter, som indgås for agenturgiver ( risikokriteriet ), og at agenten kan betragtes som et rent hjælpeorgan, der i realiteten udgør en del af agenturgivers virksomhed ( integrationskriteriet ) EF-Domstolen udtaler i Vlaamse Reisbureaus-sagen 7, at når en agent både sælger produkter for agenturgiver, men også i stort omfang sælger konkurrerende ydelser for andre agenturgivere, så kan agentens virksomhed ikke betragtes som et hjælpeorgan, som er integreret i agenturgivers virksomhed, hvorfor agenten må betragtes som en selvstændig mellemmand. Praksis fra Kommissionen peger i retning af, at Kommissionen har anset det for tilstrækkeligt, at agenten i væsentligt omfang driver egen virksomhed eller repræsenterer andre agenturgivere uanset om der er tale om konkurrerende produkter De bureauer, som Europæiske har indgået aftaler med, driver ved siden af deres opgaver for Europæiske selvstændig virksomhed i form af rejsebureau, og disse aktiviteter er sektorens hovedopgaver. Bureauerne er dermed ikke et rent hjælpeorgan for Europæiske, og integrationskriteriet kan ikke anses for opfyldt. 53. Ved vurderingen af aftalen må der imidlertid tages hensyn til det råderum, Europæiske har aftalt med sin aftalepart, og herunder om der lægges begrænsninger på dennes eller trediemands aktiviteter. Europæiskes aftaler med rejsebureauerne har karakter af distributionsaftaler, hvor

6 6 af 8 rejsebureauet gives fuldmagt til at indgå aftaler, som forpligter Europæiske over for kunden. Europæiske giver i aftalen rejsebureauerne klare retningslinjer for, hvordan materialet skal præsenteres, og Europæiske fastsætter priser for produkterne. Agenturgiver (Europæiske) fastsætter fuldt ud kontraktsvilkårene i forhold til tredjemand (forsikringskunden), og bærer derved den økonomiske risiko ved kontraktindgåelsen og kan derfor uden at overtræde kl. 6, stk. 1, fastsætte bl.a. pris og forsikringsbetingelser for trediemand. Derudover har Europæiske ingen instruktionsbeføjelser over for rejsebureauerne, som er selvstændige virksomheder. Aftalen hindrer ikke at rejsebureauerne videregiver provisionen til kunderne i form af en lavere pris på selve rejsen. Aftalens nærmere indhold 54. Aftalen indeholder ifølge anmeldelsen ikke bestemmelser om eksklusivitet eller fortrinsret. Provision ydes efter ensartede procenter for alle, der sælger de pågældende produkter respektive indberetter via EDB. Volumenprovision ydes med satser, der vokser med højere årsomsætning. Satsen fastsættes periodevis forud og fastholdes, selv om måltallet for årsomsætning ikke opnås eller overskrides. 55. Markedsføringstilskud ydes efter en konkret vurdering, men ifølge anmelder således, at de ligger inden for, hvad det ville have kostet Europæiske at indrykke annoncer i programmerne mv. Heri er der taget hensyn til hvilken værdi markedsføringen konkret kan tillægges. Der er ikke tale om en fast skala. 56. Anmelder har begrundet progressionen i satserne for volumenprovision med omkostningsbesparelser. De viser sig ved personaletræning hos agenten, administration af aftaler, afregning mv., edb-bistand til småagenter, support fx i forbindelse med tryksager samt information til kunderne om Europæiske og særtjenester. Ifølge anmelder er omkostningerne ved disse funktioner forholdsvis lavere hos store rejsearrangører end hos små. 57. Anmelder har fremlagt beregninger til støtte herfor. Der er opgjort omkostningsbesparelser svarende til af omsætningen for en meget stor agent i forhold til et gennemsnit af mange små. Rabatspændet mellem de to grupper svarer til omkostningsforskellen. 58. Styrelsen finder, at der i forhold til konkurrencelovens 6 ikke er grundlag for at antage, at rabatbestemmelserne indebærer nogen overtrædelse af kl. 6, stk. 1. Omkostningsopgørelserne omtales også i forbindelse med anmelders anmodning om en erklæring efter kl. 11, stk De øvrige provisionsbestemmelser og bestemmelserne om markedsføringstilskud må efter de foreliggende oplysninger anses for omkostningsbetingede og ikke omfattet af kl Agentaftalen indeholder således ikke bestemmelser i strid med kl. 6. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Konkurrencelovens 11, stk. 1 Dominans 61. Anmelder anfører, at Europæiske ikke indtager en dominerende stilling på markedet. Anmelder bestrider, at Europæiskes markedsandel i 1998 var over 50 pct. som anført i pkt. 44. Anmelder gør gældende, at 1) der skal ses bort fra de forsikringer, som Europæiske har ydet for rejser ud af Grønland og for skole- og undervisningsmarkedet. 2) KS ikke har inddraget familieforsikring mv. korrekt (pkt ) 3) en af Europæiskes største kunder fra marts 2000 har tegnet aftale med ERIKA. Det vil ifølge anmelder betyde et fald i omsætningen.

7 7 af 8 4) KS ikke har inddraget alle relevante udbydere. 62. Til nr. 1) skal styrelsen anføre, at den vedrører en markedsandel på max 0,4 pct.. Rejseforsikring af skoler mv. indgår som en del af markedet, og der er ingen grund til at se bort fra det. Hvis rejser ud af Grønland er tegnet i Danmark som led i forsikringsvirksomhedernes aktiviteter her i landet, vil de indgå i det relevante marked. Under hensyn til størrelsesordenen har styrelsen ikke undersøgt spørgsmålet nærmere. 63. Nr. 2) er der taget hensyn til i pkt. 39 og 40. En almindelig familieforsikring til flere tusinde kroner omfattende ansvar, indbo, retshjælp osv. konkurrerer ikke med en rejseforsikring til kr. 64. Nr. 3) kan tidligst have betydning fra marts Aftalen med ERIKA (Nordic Insurance) er ganske vist ikke eksklusiv, men oplysninger viser, at et betydeligt antal forsikringer fra dette tidspunkt er flyttet fra Europæiske. Der findes ikke samlede opgørelser for 2000 og skøn over forholdene er usikre. 65. Til nr. 4) bemærkes, at styrelsens undersøgelse omfatter samtlige virksomheder, der har været nævnt som udbydere på markedet. 66. Det må derfor konkluderes, at Europæiskes markedsandel i 1998 var over 50 pct. Udviklingen herefter er usikker. En markedsandel på 50 pct. og derover kan ifølge konkurrencelovens forarbejder i sig selv tages som tegn på dominans. Det forudsættes dog at denne markedsandel kan opretholdes over en vis periode. Europæiskes markedsandel har over en længere periode ligget over 50 pct. 67. Selskabet har dermed indtaget en dominerende stilling i hvert fald frem til Dertil kommer, at selskabets markedsstilling understøttes af produktets heterogenitet (pkt. 40), der gør det lettere at anlægge en selvstændig politik. Yderligere styrkes Europæiske af samarbejdet med den offentlige sygesikring (pkt. 17). Misbrug 68. Anmelder har fremlagt opgørelser, der viser, at der er gennemsnitlige omkostningsforskelle mellem små- og mellemstore agenter og den største agent, der svarer til rabatspændet. Anmelder har anført, at omkostningsbesparelserne er beregnet og vurderet meget konservativt, da der er set bort fra en række omkostninger og besparelser ved stigende omsætning. 69. Styrelsen finder, at opgørelserne med rimelighed godtgør, at der er omkostningsforskelle af en størrelsesorden som anført. Det kan være tvivlsomt om provisionsskalaens enkelte trin svarer til omkostningsforskellene, men som helhed kan der heri ikke antages at foreligge ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. kl. 11, stk. 2, nr Der foreligger således ikke noget misbrug, jf. kl. 11, stk. 1. Konklusion 71. Europæiske har haft en dominerende stilling indtil 1998, og formodentlig også derefter. Selskabet har ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til i 1998 eller derefter haft en adfærd, der er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter kl. 11, stk Beskrivelsen gælder for en provisionsaftale pr. 1. januar 1999 for en 2-årig salgsperiode. 2 Europæiske, Gouda, Kompas, Sunny Feriedækning, Rejseforsikringen Skandinavien, AIG, IHI og

8 8 af 8 ERIKA Forsikring AB gennem datterselskabet Nordic International Assistance. 3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 23. august Aftalen vil heller ikke kunne være omfattet af fritagelse i henhold til den kommende gruppefritagelse for vertikale aftaler allerede af den grund, at Europæiskes markedsandel overstiger 30 pct. 5 Kommissionens meddelelse fra maj 1962 vedrørende aftaler med handelsrepræsentanter om enerepræsentation (EFT 139 af s ) Det bemærkes, at Kommissionen på sin hjemmeside den 24. maj 2000 har offentliggjort Guidelines on Vertical Restrains til afløsning bl. a. af Meddelelse af maj Guidelines præciserer en række forhold, men ændrer ikke retstilstanden. 6 Bundeskartellamt mod Wolkswagen, dom af , sag C-266/93, Sukker-sagerne, dom af , forenede sager 40/73 m.fl., samt Vlaamse Reisbureaus, dom af , sag 311/85. 7 Se note 5 ovenfor. 8 Lundgaard Hansen m.fl. s. 380

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere