Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne"

Transkript

1 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2: /ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske ) har anmeldt en aftale med en række rejsearrangører om formidling af ferierejseforsikringer. Det anmeldte omfatter vilkår og et tillæg hertil indeholdende bestemmelser om provision. 2. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk Der er endvidere anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens 11, stk Rejsebureauet har en ikke-eksklusiv ret til at formidle salg af Europæiskes produkter i Danmark. Vilkårene bestemmer, at rejsebureauet i forbindelse med salg af rejser skal formidle Europæiskes rejseforsikringer på de af Europæiske til enhver tid fastlagt priser og vilkår samt modtage præmiebetaling. 5. En del af provisionen (volumenprovisionen) er progressiv. Satserne ændres ikke uanset om den forventede omsætning bliver større eller mindre i aftaleåret. 6. Styrelsen finder, at aftalen ikke indeholder bestemmelser, der begrænser konkurrencen. Der er således ikke bestemmelser om eksklusivitet eller mestbegunstigelse, og aftalen hindrer ikke andre forsikringsselskaber i at indgå aftaler med bureauerne. 7. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Europæiskes markedsandel udgjorde i 1998 over 50 pct. Forud for 1998 var den højere, og selskabet har derved en dominerende stilling. Efter 1998 har selskabet mistet enkelte agenter, men der foreligger ikke samlede opgørelser af markedsstillingen. Europæiske har således i kraft af sin høje markedsandel en dominerende stilling ved anmeldelsen, og selv om markedsandelen senere er reduceret, er Europæiske stadig mere end dobbelt så stor som konkurrenter på markedet. Europæiske indtager derfor stadig en dominerende stilling på markedet. Efter de oplysninger styrelsen har kendskab til foreligger der ikke en adfærd, der er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1, og der kan derfor meddeles en erklæring efter kl. 11, stk. 4. Afgørelse 9. Europæiske Rejseforsikring A/S meddeles en erklæring om, at selskabets aftale med rejsebureauerne ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til falder ind under forbudet i 6, stk. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens 9. en erklæring om, at selskabet, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke udøver en adfærd, der er omfattet af 11, stk. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af 11, stk. 3, jf. konkurrencelovens 11, stk Sagsfremstilling

2 2 af Indledning 10. Europæiske Rejseforsikring A/S har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med en lang række rejsearrangører om formidling af Europæiskes ferierejseforsikringer gennem rejsebureauerne i forbindelse med salg af ferierejser med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk. 1. Europæiske har endvidere anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk Konkurrencerådet traf i efteråret 1997 afgørelse om, at der forelå anmeldelsespligt efter den gamle konkurrencelovs 5, stk. 1 for Europæiskes daværende aftaler med rejsebureauerne. Rådet traf tillige afgørelse om, at aftalerne var underlagt aktindsigt efter den daværende lovs 10, stk. 1, nr Europæiske indbragte begge afgørelser for Konkurrenceankenævnet, men ankesagen blev hævet efter ikrafttrædelsen af den nye konkurrencelov, da der ikke var retlig interesse i sagens udfald. 3.2 Parterne 13. Europæiske er en 100 % ejet dattervirksomhed af European International Holding A/S, som er et 100 % ejet datterselskab af Europäische Reiseversicherung AG, München, Tyskland, der igen er et datterselskab 100% ejet af Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München, Tyskland. 14. Europæiske ejer 67% af aktierne i vagtcentralselskabet Euro Alarm A/S og 20% af aktierne i Euro Center Holding A/S. 15. Europæiskes omsætning (bruttopræmieindtægter) var i mio. kr. For så vidt angår 1999 er alene oplyst, at omsætningen var mindre end i Europæiske har ikke oplyst koncernomsætning. 16. Europæiskes største agenter er SLG og Star Tour. Blandt disse omsatte SLG-selskaberne Spies A/S og Tjæreborg Rejser A/S i 1996/97 henholdsvis kr. 692 mio. og 584 mio. 17. Uden for Danmark administrerer Europæiske den offentlige sygesikrings forpligtelser. 3.3 Europæiske Rejseforsikring A/S aftale mv. med rejsebureauerne 18. Europæiskes formidling af rejseforsikringer gennem rejsebureauerne omfatter ifølge det anmeldte en række Salgsagentvilkår Almindelige bestemmelser, samt et tillæg hertil, som indeholder bestemmelser om provision til rejsebureauet. 19. Ifølge vilkårenes 1.1 har rejsebureauet en ikke-eksklusiv ret i Danmark til at formidle salg af Europæiskes produkter. Rejsebureauet forhindres ikke i at formidle produkter i konkurrence med Europæiske, jf. vilkårenes Rejsebureauet skal ifølge vilkårenes formidle Europæiskes rejseforsikringer i forbindelse med udbud eller salg af rejser i Europæiskes navn og på de af Europæiske til enhver tid fastsatte priser og vilkår samt modtage præmiebetaling herfor. 21. Rejsebureauet skal afregne månedsvis til Europæiske for de formidlede forsikringspolicer, jf. vilkårenes I den forbindelse skal rejsebureauet efter påkrav stille en tidsubegrænset bankgaranti til sikkerhed for betalingsforpligtelserne over for Europæiske, jf. vilkårenes Med mindre andet er aftalt er aftalen gældende for sammenhængende perioder af 12 måneder. Aftalen kan af Europæiske eller af rejsebureauet opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en salgsperiode.

3 3 af Provisionen til bureauet er (jf. tillægget) sammensat af 3 elementer 1 : en grundprovision, en volumenprovision og en EDB-indberetnings-provision. 24. Grundprovisionen er en fast procentsats af bruttopræmien afhængig af produktet. 25. Volumenprovision: En forud fastlagt pct. af bruttopræmien (for alle produkter) 26. EDB-indberetningsprovision gives for elektronisk indberettede bruttopræmier. 27. Satserne for volumenprovisionen afhænger af den forventede omsætning. For de fleste af agenterne benyttes en skala for provisionssatserne. For de største af agenterne er volumenprocenterne individuelt aftalt og væsentligt højere. Satserne ændres ikke i aftaleperioden uanset den forventede omsætning opnås eller ej. 28. Der ydes markedsføringstilskud betinget af, at Europæiske er repræsenteret i annoncer mv. og placeres på en fremtrædende måde Markedet for rejseforsikringer Rejseforsikringer 29. Ferierejseforsikringer udbydes i to forskellige former - som enkeltrejseforsikringer og som årsrejseforsikringer. Enkeltrejseforsikringer tegnes i forbindelse med en konkret rejse. En årsrejseforsikring kan tegnes særskilt eller som et valgfrit modul til en eksisterende familieforsikring. En årsrejseforsikring gælder uanset antallet af ferierejser i løbet af et år. 30. Europæiske har hidtil kun udbudt enkeltrejseforsikringer, men fra år 2000 udbydes også årsrejseforsikringer. Ifølge anmelder udbydes nu også årsrejseforsikringer af Gouda og IHI. 31. Årsrejseforsikringer kan desuden tegnes hos en del almindelige forsikringsselskaber som et supplement til forsikringstagers øvrige forsikringer. 32. Enkeltrejseforsikringer udbydes kun af få selskaber 2. Enkeltrejseforsikringer dækker ofte forsikringsbegivenheder, som også vil være helt eller delvist omfattet af familie- og ulykkesforsikringer. 33. For rejser i Europa og middelhavslandene dækker ferierejse-forsikringer det, som ikke dækkes af det gule sygesikringsbevis fra den offentlige sygesikring. Dette kan f.eks. være hjemtransport for andre end den lægeordinerede rejseledsager; udgifter i forbindelse med afbrydelse af rejsen i forbindelse med nære familiemedlemmers sygdom eller død etc., erstatningsrejse ved sygdom, udvidet bagagedækning, f.eks. ved tyveri og bagageforsinkelse; udgifter i forbindelse med at forsikringstager uforskyldt møder for sent til enten ud- eller hjemrejse; ulykkesforsikring i forbindelse med invaliditet eller dødsfald som følge af ulykke m.v. 34. For rejser uden for Europa og middelhavslandene dækker ferierejseforsikringen foruden ovenstående også det, som i Europa ville være dækket af den offentlige sygesikring. 35. Af de øvrige udbydere af rejseforsikringer formidler Gouda Rejseforsikring A/S og ERIKA Forsikring AB også rejseforsikringer gennem rejsebureauerne. De øvrige selskaber (bortset fra Sunny Feriedækning) formidler forsikringerne bl.a. gennem egne salgskontorer, forsikringsselskaber, banker og Falck. 36. Sunny Feriedækning A/S henvender sig direkte til de rejsende med enkeltrejseforsikringer Det relevante marked

4 4 af Produktmarkedet 37. Det oplyses i det anmeldte, at det relevante produktmarked er forsikringsmæssig afdækning af risici i forbindelse med private rejser i udlandet. Ydelserne omfatter en forsikringsmæssig del og en tjenesteydelsesdel, der ligger såvel før og under som efter den enkelte rejse. 38. Ydelserne er delvist samme ydelser, som indgår i den offentlige sygesikring. Den offentlige sygesikring er ikke en del af det relevante marked, idet der mellem Europæiske og den offentlige sygesikring ikke hersker nogen effektiv konkurrence. Der foreligger ikke noget substitutionsforhold. 39. Familie- og ulykkesforsikringer dækker også delvist over de samme ydelser, men den almindelige familieforsikring vil heller ikke indgå på markedet for rejseforsikringer, da der ikke er noget indbyrdes substitutionsforhold. En familie, der skal ud på den årlige ferierejse, ser ikke familieforsikringen som et alternativ til rejseforsikringen. Hvis familien i forvejen har en familieforsikring, der dækker rejseudgifter, overvejer den ikke at tegne en yderligere rejseforsikring, med mindre den herved sikres yderligere dækning. De forsikringsselskaber, der udbyder rejseforsikringer som et tillægsmodul til familie- og ulykkesforsikringer, må dog anses som en del af produktmarkedet, da der er en reel substitutionsmulighed mellem disse produkter og de rejseforsikringer, der sælges særskilt. 40. Forsikringerne har forskelligt geografisk dækningsområde. Nogle forsikringer gælder fx bare Europa og middelhavslandene. Andre gælder nærmere afgrænsede fjerntliggende mål. Dækningsområdet vil have betydning for substitionsforholdet. En forsikringstager efterspørger dækning for nogle ganske bestemte rejser, og hvis selskabet ikke tilbyder dækning for dette område, vil forsikringstager ikke medtage det blandt sine valgmuligheder. Gennemgående tilbyder i hvert fald de større forsikringsudbydere samme dækningsområde, og der er derfor ikke skelnet efter destination. Forholdet medvirker til, at ydelserne er heterogene, men forskellen er næppe så stor, at det begrunder en geografisk opdeling af produktet. 41. Det relevante marked afgrænses derfor til markedet for ferierejseforsikringer: Enkeltrejseferieforsikringer og årsrejseferieforsikringer - herunder suppleringsmoduler til familieog ulykkesforsikringer Geografisk 42. Salg af ferierejseforsikringer sælges ifølge den anmeldte aftale gennem rejsebureauerne i Danmark. Salg af Europæiske produkter i andre lande foregår typisk gennem et af Europæiskes søsterselskaber. Anmelder har således afgrænset det geografiske marked til Danmark. 43. Forsikringsvirksomhed kan i Danmark drives på basis af tilladelse (koncession) fra Finanstilsynet jf. 5, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed 3 Alle virksomheder, der opfylder kravene til at opnå tilladelse, kan udbyde forsikringsydelser. Tilsvarende gælder de øvrige lande i EU, og der er intet i vejen for, at fx rejsebureauerne formidler rejseforsikringer for udenlandske forsikringsselskaber. I de senere år er dannet store internationale rejsebureauer som fx SLG, Thomson og Kuoni, der alle er aktive i Danmark. Disse selskaber samarbejder i Danmark med rejseforsikringsselskaber i Danmark ligesom de øvrige forsikringsselskaber, der udbyder rejseforsikring i Danmark, gør dette fra selskaber i Danmark. Det relevante geografiske marked er derfor Danmark Parternes stilling på det relevante marked 44. Det anføres i det anmeldte, at Europæiskes markedsposition kan opgøres til mere end 10% og mindre end 40%. Styrelsen er ikke enig i dette. Når man afgrænser markedet som angivet foran var Europæiskes andel i 1998 over 50 pct. Andelen har været faldende i de senere år. Flere forsikringsselskaber, der udbyder familieforsikring mv., er begyndt at tilbyde tillæg med rejseforsikring, og der er kommet nye selskaber som Fair Forsikring og ERIKA (Nordic Insurance). Nordic Insurance har fra marts 2000 tegnet kontrakt med Star Tour, der hidtil har været en af Europæiskes største agenter.

5 5 af Anmelder anfører de væsentligste konkurrenter til at være: Gouda Rejseforsikring A/S, Kompas Rejseforsikring A/S, IHI og Rejseforsikringen Skandinavien 4. Vurdering 4.1. Konkurrencelovens anvendelsesområde 46. Europæiske og rejsebureauerne som parter i det anmeldte udøver erhvervsvirksomhed, og aftalen er derfor omfattet af konkurrencelovens Der foreligger ikke koncernforhold jf. konkurrencelovens 5, 4 og aftalen er ikke omfattet af nogen EU-gruppefritagelse eller undtagelse, jf. konkurrencelovens 4. Aftalen kan derfor vurderes i forhold til konkurrencelovens Aftalens parter har tilsammen en omsætning på over 1 mia. kr., og aftalen er derfor ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens Konkurrencelovens 6 og 9 Meddelelsen om handelsagenter 49. Europæiske henviser i anmeldelsen til, at rejsebureauerne i forhold til Europæiske må betragtes som handelsagenter, og henviser i den forbindelse til Kommissionens meddelelse om handelsagenter 5. Ifølge Kommissionens meddelelse er aftaler med handelsagenter, som de defineres i meddelelsen, ikke omfattet af EF-traktatens art. 85. (nu art. 81). Da 6, stk. 1, i den ny konkurrencelov i vidt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med EF-traktatens art. 81 er det Europæiskes opfattelse, at aftalerne med rejsebureauerne derfor ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Argumentet for, at handelsagentforhold ikke omfattes af EF-traktatens art. 81 er, at handelsagentens virksomhed ikke udgør en selvstændig virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Det er derfor ifølge EF-Domstolens praksis en forudsætning for, at der foreligger et handelsagentforhold, som er omfattet af meddelelsen, at distributøren ikke bærer nogen risiko for de kontrakter, som indgås for agenturgiver ( risikokriteriet ), og at agenten kan betragtes som et rent hjælpeorgan, der i realiteten udgør en del af agenturgivers virksomhed ( integrationskriteriet ) EF-Domstolen udtaler i Vlaamse Reisbureaus-sagen 7, at når en agent både sælger produkter for agenturgiver, men også i stort omfang sælger konkurrerende ydelser for andre agenturgivere, så kan agentens virksomhed ikke betragtes som et hjælpeorgan, som er integreret i agenturgivers virksomhed, hvorfor agenten må betragtes som en selvstændig mellemmand. Praksis fra Kommissionen peger i retning af, at Kommissionen har anset det for tilstrækkeligt, at agenten i væsentligt omfang driver egen virksomhed eller repræsenterer andre agenturgivere uanset om der er tale om konkurrerende produkter De bureauer, som Europæiske har indgået aftaler med, driver ved siden af deres opgaver for Europæiske selvstændig virksomhed i form af rejsebureau, og disse aktiviteter er sektorens hovedopgaver. Bureauerne er dermed ikke et rent hjælpeorgan for Europæiske, og integrationskriteriet kan ikke anses for opfyldt. 53. Ved vurderingen af aftalen må der imidlertid tages hensyn til det råderum, Europæiske har aftalt med sin aftalepart, og herunder om der lægges begrænsninger på dennes eller trediemands aktiviteter. Europæiskes aftaler med rejsebureauerne har karakter af distributionsaftaler, hvor

6 6 af 8 rejsebureauet gives fuldmagt til at indgå aftaler, som forpligter Europæiske over for kunden. Europæiske giver i aftalen rejsebureauerne klare retningslinjer for, hvordan materialet skal præsenteres, og Europæiske fastsætter priser for produkterne. Agenturgiver (Europæiske) fastsætter fuldt ud kontraktsvilkårene i forhold til tredjemand (forsikringskunden), og bærer derved den økonomiske risiko ved kontraktindgåelsen og kan derfor uden at overtræde kl. 6, stk. 1, fastsætte bl.a. pris og forsikringsbetingelser for trediemand. Derudover har Europæiske ingen instruktionsbeføjelser over for rejsebureauerne, som er selvstændige virksomheder. Aftalen hindrer ikke at rejsebureauerne videregiver provisionen til kunderne i form af en lavere pris på selve rejsen. Aftalens nærmere indhold 54. Aftalen indeholder ifølge anmeldelsen ikke bestemmelser om eksklusivitet eller fortrinsret. Provision ydes efter ensartede procenter for alle, der sælger de pågældende produkter respektive indberetter via EDB. Volumenprovision ydes med satser, der vokser med højere årsomsætning. Satsen fastsættes periodevis forud og fastholdes, selv om måltallet for årsomsætning ikke opnås eller overskrides. 55. Markedsføringstilskud ydes efter en konkret vurdering, men ifølge anmelder således, at de ligger inden for, hvad det ville have kostet Europæiske at indrykke annoncer i programmerne mv. Heri er der taget hensyn til hvilken værdi markedsføringen konkret kan tillægges. Der er ikke tale om en fast skala. 56. Anmelder har begrundet progressionen i satserne for volumenprovision med omkostningsbesparelser. De viser sig ved personaletræning hos agenten, administration af aftaler, afregning mv., edb-bistand til småagenter, support fx i forbindelse med tryksager samt information til kunderne om Europæiske og særtjenester. Ifølge anmelder er omkostningerne ved disse funktioner forholdsvis lavere hos store rejsearrangører end hos små. 57. Anmelder har fremlagt beregninger til støtte herfor. Der er opgjort omkostningsbesparelser svarende til af omsætningen for en meget stor agent i forhold til et gennemsnit af mange små. Rabatspændet mellem de to grupper svarer til omkostningsforskellen. 58. Styrelsen finder, at der i forhold til konkurrencelovens 6 ikke er grundlag for at antage, at rabatbestemmelserne indebærer nogen overtrædelse af kl. 6, stk. 1. Omkostningsopgørelserne omtales også i forbindelse med anmelders anmodning om en erklæring efter kl. 11, stk De øvrige provisionsbestemmelser og bestemmelserne om markedsføringstilskud må efter de foreliggende oplysninger anses for omkostningsbetingede og ikke omfattet af kl Agentaftalen indeholder således ikke bestemmelser i strid med kl. 6. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens Konkurrencelovens 11, stk. 1 Dominans 61. Anmelder anfører, at Europæiske ikke indtager en dominerende stilling på markedet. Anmelder bestrider, at Europæiskes markedsandel i 1998 var over 50 pct. som anført i pkt. 44. Anmelder gør gældende, at 1) der skal ses bort fra de forsikringer, som Europæiske har ydet for rejser ud af Grønland og for skole- og undervisningsmarkedet. 2) KS ikke har inddraget familieforsikring mv. korrekt (pkt ) 3) en af Europæiskes største kunder fra marts 2000 har tegnet aftale med ERIKA. Det vil ifølge anmelder betyde et fald i omsætningen.

7 7 af 8 4) KS ikke har inddraget alle relevante udbydere. 62. Til nr. 1) skal styrelsen anføre, at den vedrører en markedsandel på max 0,4 pct.. Rejseforsikring af skoler mv. indgår som en del af markedet, og der er ingen grund til at se bort fra det. Hvis rejser ud af Grønland er tegnet i Danmark som led i forsikringsvirksomhedernes aktiviteter her i landet, vil de indgå i det relevante marked. Under hensyn til størrelsesordenen har styrelsen ikke undersøgt spørgsmålet nærmere. 63. Nr. 2) er der taget hensyn til i pkt. 39 og 40. En almindelig familieforsikring til flere tusinde kroner omfattende ansvar, indbo, retshjælp osv. konkurrerer ikke med en rejseforsikring til kr. 64. Nr. 3) kan tidligst have betydning fra marts Aftalen med ERIKA (Nordic Insurance) er ganske vist ikke eksklusiv, men oplysninger viser, at et betydeligt antal forsikringer fra dette tidspunkt er flyttet fra Europæiske. Der findes ikke samlede opgørelser for 2000 og skøn over forholdene er usikre. 65. Til nr. 4) bemærkes, at styrelsens undersøgelse omfatter samtlige virksomheder, der har været nævnt som udbydere på markedet. 66. Det må derfor konkluderes, at Europæiskes markedsandel i 1998 var over 50 pct. Udviklingen herefter er usikker. En markedsandel på 50 pct. og derover kan ifølge konkurrencelovens forarbejder i sig selv tages som tegn på dominans. Det forudsættes dog at denne markedsandel kan opretholdes over en vis periode. Europæiskes markedsandel har over en længere periode ligget over 50 pct. 67. Selskabet har dermed indtaget en dominerende stilling i hvert fald frem til Dertil kommer, at selskabets markedsstilling understøttes af produktets heterogenitet (pkt. 40), der gør det lettere at anlægge en selvstændig politik. Yderligere styrkes Europæiske af samarbejdet med den offentlige sygesikring (pkt. 17). Misbrug 68. Anmelder har fremlagt opgørelser, der viser, at der er gennemsnitlige omkostningsforskelle mellem små- og mellemstore agenter og den største agent, der svarer til rabatspændet. Anmelder har anført, at omkostningsbesparelserne er beregnet og vurderet meget konservativt, da der er set bort fra en række omkostninger og besparelser ved stigende omsætning. 69. Styrelsen finder, at opgørelserne med rimelighed godtgør, at der er omkostningsforskelle af en størrelsesorden som anført. Det kan være tvivlsomt om provisionsskalaens enkelte trin svarer til omkostningsforskellene, men som helhed kan der heri ikke antages at foreligge ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. kl. 11, stk. 2, nr Der foreligger således ikke noget misbrug, jf. kl. 11, stk. 1. Konklusion 71. Europæiske har haft en dominerende stilling indtil 1998, og formodentlig også derefter. Selskabet har ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til i 1998 eller derefter haft en adfærd, der er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter kl. 11, stk Beskrivelsen gælder for en provisionsaftale pr. 1. januar 1999 for en 2-årig salgsperiode. 2 Europæiske, Gouda, Kompas, Sunny Feriedækning, Rejseforsikringen Skandinavien, AIG, IHI og

8 8 af 8 ERIKA Forsikring AB gennem datterselskabet Nordic International Assistance. 3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 23. august Aftalen vil heller ikke kunne være omfattet af fritagelse i henhold til den kommende gruppefritagelse for vertikale aftaler allerede af den grund, at Europæiskes markedsandel overstiger 30 pct. 5 Kommissionens meddelelse fra maj 1962 vedrørende aftaler med handelsrepræsentanter om enerepræsentation (EFT 139 af s ) Det bemærkes, at Kommissionen på sin hjemmeside den 24. maj 2000 har offentliggjort Guidelines on Vertical Restrains til afløsning bl. a. af Meddelelse af maj Guidelines præciserer en række forhold, men ændrer ikke retstilstanden. 6 Bundeskartellamt mod Wolkswagen, dom af , sag C-266/93, Sukker-sagerne, dom af , forenede sager 40/73 m.fl., samt Vlaamse Reisbureaus, dom af , sag 311/85. 7 Se note 5 ovenfor. 8 Lundgaard Hansen m.fl. s. 380

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb Helbredsoplysninger 1.0. Generelle regler 1.1. Risikobeløb Ved risikobeløbet forstås den største risiko, som selskabet har for den enkelte forsikrede, hvad enten det er dødsrisiko eller invaliderisiko.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere