Skive Vand A/S. 13. juli Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Vand A/S. 13. juli Landzonetilladelse til regnvandsbassin"

Transkript

1 Skive Vand A/S 13. juli 2017 Landzonetilladelse til regnvandsbassin Skive Kommune har modtaget ansøgning fra Skive Vand A/S om tilladelse til etablering af regnvandsbassin i Glattrup Mose på matrikel nr. 13r Glattrup, Skive Jorder. Regnvandsbassinet skal erstatte det tidligere projekterede regnvandsbassin i Glattrup Mose, hvor landzonetilladelse er givet den 16. november Regnvandsbassinet etableres som et vådt bassin, med en vådvolumen på m3 og et magasin volumen på m3, og det forsynes med et sand- og oliefang før indløbet i bassinet. Etablering af regnvandsbassin i landzone kræver en tilladelse efter planloven. Spildevandsplanen for Skive Kommune som blev vedtaget af byrådet i 2017, fordrer, at der fortrinsvis skal være våde regnvandsbassiner frem for tørre bassiner. Dette skyldes, at rensningen af regnvandet sikres bedst i våde bassiner, da det stillestående vand, giver mulighed for at der skal ske en bundfældning. SKIVE KOMMUNE Byg & Miljø Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Tlf.: Fax: CVR-nr.: EAN-nr. Reference: Oversigtskort med angivelse af den omtrentlige placering af bassin og udløb. Henvendelse til: Krista Kathrine Bernth Direkte tlf.:

2 Afgørelse Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af det ansøgte regnvandsbassin. Tilladelsen gives efter planlovens 35, stk. 1 Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Tilladelsen kan udnyttes, når klagefristen jf. nedenstående er udløbet, uden at der er indkommet klager. Det er samtidig en forudsætning, at øvrige nødvendige tilladelser er meddelt. Vilkår for tilladelsen Bassinet placeres indenfor feltet markeret på ovenstående kort. Skråningsanlægget/bredzonen skal have en hældning på 1:5 eller fladere. Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder, foderhuse el. lignende i bassinet. Der må ikke udsættes fisk, krebs eller andefugle i bassinet og ikke fodres i eller indenfor en afstand af 10 m fra bredden. Der må ikke plantes eller såes ved bassinets bredder. Ovenstående vilkår er stillet for, at der ved etablering af bassinet tages størst mulig hensyn til naturen, landskabet og til de omkringboende. Det er vigtigt, at der ikke udsættes dyr i bassinet og ikke plantes i eller ved bassinet således, at det naturlige plante- og dyreliv selv får mulighed for at indfinde sig. Begrundelse for tilladelsen Formålet med planlovens landzonebestemmelser er at medvirke til at hindre, at der etableres spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Bestemmelserne skal værne om natur og landskab, og beskytte jordbrugserhvervenes interesser. Regnvandsbassinet placeres i et naturområde omgivet af byzone og bebyggelse. Skive Kommune har i august/september 2016 etableret et stiforløb nord for det ansøgte regnvandsbassin, som beboere og besøgende ved Glattrup Mose kan benytte. Bassinet placeres langs med Thorvej og kan kun ses fra et kortere stykke af den nye sti. Etableringen af bassinet strider ikke imod Kommunens kommuneplan-retningslinjer eller øvrige beskyttelseszoner, og Skive Kommune finder samlet set afgørelsen i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages gennem landzonebestemmelserne.

3 Høring Udkast til afgørelsen har været i høring i perioden 26. juni til 10. juli Der er modtaget samlet høringssvar fra DN, Friluftsrådet og lokale repræsentanter fra området. I høringssvar stilles følgende spørgsmål: 1. Hvor høj regner man med at diget ud mod mosen skal være? 2. Er det planen at der skal anlægges diger hele vejen rundt om søen eller bliver det kun ud mod mosen? 3. Hvor meget stensætning tænkes der lavet? 4. Vi vil gerne kraftigt appellere til at den karakteristiske store eg som står i det nordøstlige hjørne ud mod stien får lov at blive stående. 5. Til slut kunne vi ønske os at der tænkes plads til en sti rundt om søen. Stien kunne forlænges langs fjernvarmeværkets hegn hele vejen rundt mod den eksisterende sti langs bækken. Skive Kommunes svar på de stillede spørgsmål: 1. Det bestræbes altid at indpasse regnvandsbassiner bedst muligt i omgivelserne. Som standard stilles vilkår om, at skråningsanlægget/bredzonen skal have en hældning på 1:5 eller fladere, netop for at indpasse bassinet i omgivelserne. 2. På bilag 2 i udledningstilladelsen ses en situationsplan over bassinet med indtegnede koter, hvor det omtrentligt fremgår, hvordan bassinet bliver tilpasset til terræn. Ud mod Thorsvej kommer kronekanten af bassinet stort set til at ligge i niveau med det eksisterende terræn, der ligger i kote 3,5-4 m. Ud mod mosen er der sat mere plads af til tilpasning, da hældningen her bliver større, men det bliver stadig inden for retningslinierne på 1:5 eller fladere. 3. Stensætningen ved udløbet fra bassinet sættes for at sikre mosen mod erosion ved udløbet. Skive Kommune forventer, at Skive Vand A/S tilpasser stensætningen til omgivelserne. 4. Skive Kommune anmoder Skive Vand A/S om at være opmærksomme på egen i det nordøstlige hjørne af bassinet, når de går i gang med anlægsarbejdet. Umiddelbart er egen uden for anlægsområdet, og forventes ikke at blive påvirket af projektet. 5. I forhold til at anlægge en sti rundt om søen er det ikke en del af Skive Vand A/S projekt. Skive Vand A/S midler kan kun anvendes til projekter, der omhandler håndtering af vand, og kan ikke benyttes til rekreative formål. Skive Kommunes svar på spørgsmålene er sendt direkte til DN, Friluftsrådet og lokale repræsentanter fra området, der ikke efterfølgende har haft yderligere bemærkninger. Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den 13. juli Afgørelsen meddeles den 13. juli 2017 og klagefristen udløber den 10. august 2017.

4 Klagefrist Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Plan-klagenævnet. Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger samt telefonnummer og -adresse til supportfunktion. Planklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår af Planklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således at afgørelsen ikke må udnyttes mens sagen behandles i Planklagenævnet. Klageberettiget er: 1) Adressaten for afgørelsen 2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører. 3) Offentlige myndigheder. 4) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 5) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 6) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. 7) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

5 Øvrigt Der gøres opmærksom på, at der hurtigt vil indfinde sig et naturligt dyre-og planteliv i bassinet, og at bassinet dermed bliver omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven. Oprensning eller andre indgreb i bassinet vil herefter kræve tilladelse fra kommunen. Med venlig hilsen Krista Kathrine Bernth Biolog Kopi af dette brev er sendt til: Museum Salling Danmarks Naturfredningsforening Skive-Salling, Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup Erhvervsstyrelsen Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Dansk Botanisk Forening