Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014"

Transkript

1 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune

2 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler først og fremmest om det fælles mål: At skabe god trivsel på arbejdspladsen og kvalitet i opgaveløsningen. Kendetegnet for den fraværsindsats, der lykkes, er en helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på sammenhængene mellem arbejdsbetingelser, arbejdsmiljø, samarbejde, fraværskultur, god ledelse og opgaveløsningen. Åbenhed, klarhed og helhed i ledelsens og medarbejdernes gensidige forventninger og i den måde, vi handler på i dagligdagen, er afgørende for et godt samarbejde omkring sygefravær. Det gælder også for afviklingen af sygefraværssamtalerne. Ledelse og medarbejdere er derfor enige om, at der skal lægges vægt på: Fravær og nærvær Alle medarbejdere skal opleve at være anerkendt og værdsat som en del af arbejdspladsen og den fælles opgavevaretagelse. Der skal også være forståelse for, at der undertiden skal tages særlige hensyn til en medarbejder/kollega i en periode. Derfor er det vigtigt, at der opbygges en kultur og et arbejdsmiljø, hvor interessen for den enkelte medarbejder fremmer den fælles indsats for at reducere det hyppige sygefravær på arbejdspladsen. MED-udvalget som samarbejdsforum Det lokale MED-udvalg er et centralt samarbejdsforum omkring de samlede vilkår på arbejdspladsen. Det er derfor naturligt, at udvalget løbende drøfter sygefraværet og sygefraværsindsatsen på arbejdspladsen som en central del af arbejdsmiljøindsatsen, og at udvalget aftaler lokale retningslinjer for tilpasningen af den overordnede ret-

3 ningslinje til de lokale forhold. Det er vigtigt, at medarbejderen ved, hvad man kan forvente på egen arbejdsplads, når man er syg, og at dette er baseret på drøftelser i eget MED-udvalg. Inddragelse af TR og AMR Den lokale tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant har ofte fingeren på pulsen både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til arbejdspladsen som sådan. Derfor har samarbejdet mellem leder og tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant stor betydning ikke blot i forhold til de vanskelige fraværssager, men også i forhold til den løbende og kontinuerlige indsats for at udvikle sygefraværssamtalerne og nedbringe sygefraværet. Lederens ansvar Den lokale leder har stor betydning for en konstruktiv og effektiv indsats til nedbringelse af sygefravær. Medarbejderne kan berettiget forvente åbenhed og klarhed omkring lederens tilgang til fraværet, og til at lederen evner at tilrettelægge processer, der sikrer oplevelsen af ordentlighed og retfærdighed. Herunder at lederen har øje for en forebyggende, dialogbaseret og handlingsorienteret tilgang til sygefravær. Medarbejderens ansvar Det må forventes, at medarbejderne påtager sig et medansvar for at sikre lavt sygefravær. Eksempelvis at en sygemeldt medarbejder aktivt medvirker til hurtigst mulig afklaring af mulighederne for genoptagelse af arbejdet både af hensyn til sig selv og arbejdsfællesskabets opgaveløsning. Åbenhed på arbejdspladsen omkring det lokale fravær Indsatsen mod sygefraværet slutter aldrig heller ikke der hvor det er lavere end på andre arbejdspladser. Dels fordi der altid vil være ansatte, der bliver ramt af sygdom, og dels fordi nedbringelse af fraværet hænger sammen med den fortløbende trivselsindsats og MED-systemets systematiske bestræbelser for at forbedre arbejdsmiljøet i Aarhus Kommune. Der er derfor også brug for at fastholde den løbende dialog på arbejdspladsen om den lokale sygefraværskultur og betingelserne for at ændre den. De fælles hjælpeværktøjer Til at understøtte vores mål om at sygefraværet nedbringes mest muligt har vi en række fælles værktøjer: På Sygefraværsportalen kan du finde hjælp til fx fastlæggelse af en lokal sygefraværspolitik og udarbejdelse af lokale retningslinjer for omsætningen af den fælles retningslinje, forebyggende indsatser, hjælp til indkaldelse af og gennemførelse af den gode samtale, fastholdelsesindsatser m.v. I Retningslinje for sygefraværssamtaler finder du de aftalte rammer, der skal sikre, at vores intentioner og vores mål er baseret på en grundlæggende fælles forståelse af spillereglerne for sygefraværsindsatsen.

4 Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune

5 Forord I Aarhus Kommune handler bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet først og fremmest om at fremme god trivsel på arbejdspladsen som grundlag for kvalitet i opgaveløsningen. God trivsel og et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er med til at sikre et lavt sygefravær. Det samme gælder et godt og systematisk samarbejde omkring det sygefravær, der altid vil være på en arbejdsplads. På det grundlag har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune vedtaget en ny retningslinje for gennemførelse af sygefraværssamtaler. Retningslinjen gælder for hele kommunen. Det skal understreges, at der er tale om en minimumsstandard. Det betyder, at man ude lokalt som minimum skal følge retningslinjen og procedurerne. Retningslinjen er først og fremmest tænkt som ramme om ledelsens, medarbejdernes, tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanterne fælles og systematiske indsats for at nedbringe sygefraværet og gøre sygefraværssamtalerne så enkle, gennemsigtige og konstruktive som overhovedet muligt. Retningslinjen bygger på følgende principper: Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at nedbringe sygefraværet. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at deltage aktivt og finde løsninger. Opfølgning på sygefravær er en vigtig ledelsesopgave i samarbejde med den sygemeldte og den/de tillidsvalgte. Opfølgning skal give den syge optimale betingelser for tilbagevenden til arbejdet eller afklaring, så hurtigt som muligt. Arbejdsfastholdelse indgår som et element i sygefraværsindsatsen. Retningslinjen udgør endvidere en integreret del af en styrket indsats for trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Jf. 7 stk. 1-4 i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen indgået mellem KTO og KL ved overenskomsten 8. februar Retningslinjen indeholder to hovedafsnit: Første hovedafsnit beskriver rammerne for, hvordan opfølgningsprocessen overordnet skal forløbe. Andet hovedafsnit beskriver rammerne for, hvordan selve sygefraværssamtalerne skal afvikles, således det er klart for alle parter, hvad der skal ske ved en sygefraværssamtale.

6 I tilknytning til retningslinjen findes der henvisninger og links til alle relevante dokumenter, regler, vejledninger mv. på Aarhus Kommunes Sygefraværsportal, som kan tilgås via kommunens intranet. Retningslinjens formål Formålet med en retningslinje for opfølgning på sygefraværet og afholdelse af sygefraværssamtaler er at sikre de bedst mulige betingelser for: Systematisk indsats i forhold til sygefraværet. At medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. At medarbejderen kan fastholdes i arbejdet eller få en afklaring så hurtigt som muligt. At der sikres kontinuitet, sammenhæng og gennemsigtighed i indsatsen. Opfølgning på sygefravær Opfølgningen på sygefravær skal skabe afklaring om medarbejderens situation, herunder at få afklaret, om der er personlige eller arbejdsrelaterede forhold, som giver anledning til sygefraværet og vurdere, hvad arbejdspladsen og medarbejderen kan gøre for at medvirke til, at vedkommende har de optimale betingelser for at vende tilbage til arbejdet hurtigst muligt og blive fastholdt i job. Indkaldelsesprocedure Indkaldelse til sygefraværssamtalen skal foregå skriftligt med et rimeligt varsel, dvs. et varsel på 5 arbejdsdage med mindre den sygemeldte er indstillet på en tidligere samtale. I indkaldelsen skal det præciseres, at den sygemeldte har ret til at anmode tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten og/eller en bisidder om at deltage i sygefraværssamtalen. Indkaldelsen skal tydeligt angive samtalens formål og indhold, således at den sygemeldte, tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten og/eller bisidder opnår rimelige betingelser for at forberede mødet. Den skriftlige information kan ledsages af en mundtlig forklaring og mulighed for afklaring af tvivl. Sygefraværssamtalen Sygefraværssamtalen bygger på den gode dialog, hvor parterne i fællesskab arbejder sig hen i mod en bedre forståelse og indsigt. Det er optimalt hvis der kan etableres en ramme, som sikrer plads til begge parters perspektiver, tanker og oplevelser i samtalen. Lederen er den ansvarlige for samtalens rammer, indhold og forløb.

7 Mødet indledes med at lederen giver en orientering om de konkrete mål med samtalen. Det er af stor betydning for samtalens forløb og resultat, at forventningerne til samtalen, dens indhold, form og sigte afstemmes. Samtalen skal som minimum afdække: Det faktuelle sygefraværsmønster. Medarbejderens egen helhedsvurdering, herunder behov for ændring af forholdet til arbejdet og relation til ledelse og kolleger. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Leder og medarbejders bud på ændringer, der vil kunne sikre en hurtigere tilbagevenden. Initiativer, der kan sættes i værk. Aftale om hvad der må kommunikeres til kolleger. Aftale nyt møde, såfremt der er behov herfor. I sygefraværssamtalen skal indgå: Vurdering af arbejdsmiljøforhold. Såfremt det formodes, at sygefraværet skyldes arbejdsmiljøforhold, skal arbejdsmiljøorganisationen gøres bekendt med dette. Drøftelse af udarbejdelse af mulighedserklæring for at vurdere muligheden for delvis raskmelding o. lign. Præsentation af muligheden for samarbejde med de sociale myndigheder i sygefraværsperioden. Orientering om at bopælskommunen vil tage kontakt såfremt sygefraværet bliver længerevarende. Udarbejdelse af handleplan for tilbagevenden til arbejdet, såfremt leder og/eller medarbejder ønsker det. Referat/handleplan Efter hver sygefraværssamtale/opfølgningssamtale uanset om denne gennemføres som et møde eller en telefonsamtale samles der op på, hvad der er blevet talt om, og hvilke aftaler og konklusioner, man er nået frem til. Lederen har ansvaret for, at der udarbejdes et skriftligt referat/en handleplan, som underskrives af leder og fremsendes til den sygemeldte medarbejder og evt. deltagende tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant til kommentering inden for en angiven tidsfrist. Arbejdsfastholdelse Mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen eller blive arbejdsfastholdt i andet job vurderes løbende sammen med den sygemeldte. En realistisk vurdering af arbejdsevne og muligheder for at vende tilbage til arbejde, indgår derfor i forløbet med sygefraværssamtaler. Afskedigelse Viser det sig, at der ikke er muligheder for arbejdsfastholdelse i stillingen eller i tilsvarende stilling via omplacering, kan ledelsen indlede en afskedigelsessag.

8 I forbindelse med afsked skal arbejdspladsen medvirke til, at der skabes de under omstændighederne bedste vilkår for den afskedigede medarbejder. Der kan aftales forløb med iværksættelse af initiativer for arbejdsfastholdelse og mål herfor i opsigelsesperioden. Disse aftales skriftligt. Såfremt det viser sig at arbejdsfastholdelse i stillingen lykkes i forhold til den skriftlige aftale annulleres opsigelsen. Raskmelding Raskmelding foregår efter de retningslinjer, der er aftalt på arbejdspladsen/i afdelingen. Sygefraværssamtaler Dette hovedafsnit handler om minimumskravene til sygesamtaler. Målet med sygefraværssamtalen er både at give den sygemeldte medarbejder optimale betingelser for at vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt og planlægge et forløb, der også tager udgangspunkt i den daglige drift på arbejdspladsen. Målet er endvidere at undersøge, om der skulle være psykiske eller fysiske arbejdsmiljøforhold, der medvirker til fraværet. For at sikre, at den sygemeldte har optimale betingelser for at vende tilbage til arbejdet hurtigst muligt og af hensyn til arbejdspladsens planlægning af arbejdet, skal der etableres en gensidig kontakt mellem arbejdspladsen og den sygemeldte i hele fraværsperioden. Det er lederens ansvar at aftale med den sygemeldte, hvordan kontakten skal etableres. Der skal som minimum ske opfølgning på sygefravær på følgende tidspunkter: Første sygefraværsdag. Sygefraværssamtale * ved 14 sygefraværsdage * ved 28 sygefraværsdage og * hver 4. uge ved længerevarende sygefravær. Opfølgning på hyppigt/atypisk sygefravær. Det er lederens ansvar at sikre, at der i hver enkelt sygefraværssag udvises rettighed omhu i forhold til opfølgning over for den fraværsramte medarbejder. På grundlag af en konkret vurdering vil der således i mange tilfælde kunne iværksættes en tidlig indsats, dels i forhold til at bevare kontakten til arbejdspladsen, og dels i forhold til at give medarbejderen mulighed for at vende tidligt tilbage fra sygdommen. Eksempelvis vil nogle medarbejdere være i stand til enten at arbejde på nedsat arbejdstid med eksisterende jobfunktioner eller på fuld tid, hvis der er tale om andre jobfunktioner. Det afgørende er, at indsatsen indgår i en samlet plan for den enkelte medarbejder. Den sygemeldte har ret til at anmode tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten og/eller en bisidder om at deltage i sygefraværssamtalerne.

9 Første sygefraværsdag Sygdom skal anmeldes senest den 1. fraværsdag ved normal arbejdstids begyndelse til arbejdspladsen og på den af arbejdsgiveren foreskrevne måde. Som udgangspunkt til nærmeste leder. Der bør udarbejdes en lokal procedure for, hvordan en sygemelding gennemføres. Ved sygemeldingen skal medarbejdere, så vidt det er muligt, oplyse om fraværets karakter og hvor lang tid sygefraværet forventes at vare. Det er ikke en pligt for medarbejderen at oplyse, hvad pågældende fejler. Sygefraværssamtale Op til 14 dages sygefravær I langt de fleste tilfælde afsluttes et sygeforløb med, at medarbejderen raskmeldes og vender tilbage til eget job inden for de første 14 dage. Der kan på et tidligt tidspunkt være en viden eller formodning om, at en sygemelding naturligt kan strække sig udover 14 dage. F.eks. ved indlæggelse på sygehus, større planlagte operationer. Efter 14 dages sygefravær Efter 14 dages sygefravær skal den nærmeste leder følge op på sygefraværet enten med en sygefraværssamtale eller telefonisk, hvis den sygemeldte er forhindret i at møde op til en samtale på sin arbejdsplads. Efter 28 dages sygefravær Senest efter 28 dages sygefravær skal der sammen med den sygemeldte foretages en ny vurdering af mulighederne for at vende tilbage til eget job, herunder mulighederne for at blive delvis raskmeldt eller midlertidig omplaceret til andet arbejde. Ligeledes genvurderes samarbejdet med de sociale myndigheder, hvis et sådant er etableret, og betingelserne for handleplanen, såfremt en sådan er indgået, herunder hvilke nye initiativer der skal sættes i værk. Ved længerevarende sygefravær Ved længerevarende sygefravær udover 28 dage skal der som minimum gennemføres en opfølgningssamtale på sygefraværet hver 4. uge. Da langtidssygefravær er forskelligt fra sag til sag bør opfølgning efter 28 dages sygefravær aftales individuelt og indgå som en del af handleplanen. Samtalen skal som minimum omfatte følgende: Der skal sammen med den sygemeldte foretages en vurdering af mulighederne for at vende tilbage til eget job, herunder mulighederne for at blive delvis raskmeldt eller

10 midlertidig omplaceret til andet arbejde. Samtalen kan foregå som en rundbordssamtale i samarbejde med den sociale myndighed. Efter en opfølgningssamtale skal der foreligge en revideret handleplan underskrevet af lederen og medarbejderen. Såfremt der ikke er indgået en aftale med den sociale myndighed, skal det sammen med den sygemeldte vurderes, om det er relevant. Er der allerede indgået et samarbejde med myndighedsdelen, vil dette fremgå af handleplanen og afholdelse af rundbordssamtaler vil blive opfattet som opfølgningssamtaler. Den sygemeldte skal oplyses om, at de sociale myndigheder under alle omstændigheder følger op efter gældende regler, og at disse ikke nødvendigvis er sammenfaldende med arbejdspladsens opfølgninger. Sygefraværsopfølgningen omfatter også en vurdering af, om det er realistisk at fortsætte samarbejdet eller om afskedigelse er eneste mulige løsning. Hyppigt/atypisk sygefravær Hyppigt/atypisk sygefravær defineres som 5 sygefraværsperioder inden for 12 på hinanden følgende måneder og/eller 14 sygefraværsdage i alt inden for samme periode. Denne type sygefravær kan udgøre en central del af sygefraværet på arbejdspladsen og bør have samme opmærksomhed som vedvarende sygefravær. Det er i øvrigt lederens opgave at sikre løbende dialog med medarbejderen ved hyppigt/atypisk sygefravær, herunder indkalde til eventuel sygesamtale. Der foretages i forbindelse med denne type sygefravær følgende: Medarbejderen indkaldes til en sygefraværssamtale. Det skal undersøges, om der er psykiske eller fysiske arbejdsmiljøforhold eller private forhold, der kan begrunde sygefraværet. Såfremt det formodes, at sygefraværet skyldes arbejdsmiljøforhold, skal arbejdsmiljøorganisationen gøres bekendt med dette. Der skal udarbejdes skriftlig aftale om, hvordan en god arbejdsrytme kan genoprettes. Såfremt medarbejderens sygefraværsmønster fortsætter uændret, indkaldes til opfølgende samtale. Aftalen revurderes, og der udarbejdes et referat af mødet, der underskrives af lederen og fremsendes til den sygemeldte medarbejder til kommentering inden for en angiven tidsfrist.

11 Såfremt medarbejderens sygefraværsmønster stadigvæk fortsætter uændret og dette ikke er i overensstemmelse med de indgåede aftaler, kan ledelsen indlede en afskedigelsessag. Medarbejderen har ret til at anmode tillidsrepræsentanten/arbejdsmiljørepræsentanten og/eller en bisidder om at deltage i sygefraværssamtalerne.

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler Dato: 01-06-2018 Ref: CØP J.nr.: 81.00.00-P22-1-10 Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler 1. Formål Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværspolitik Ældre- og Handicapforvaltningen Sygdom og fravær Ældre- og Handicapforvaltningens sygefraværspolitik har til formål at styrke indsatsen før, under og efter ansattes sygdom. Gennem en

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik.

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. SYGEFRAVÆRSINDSATS Dagsorden 1. Møde med Lederne (1. time) Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. Hvilke udfordringer er der på arbejdspladsen i forhold til sygefraværet?

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Odder Kommune arbejder efter en 1-4-14 model, som indebærer, at der skal være kontakt mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder på første fraværsdag og herefter senest på

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter

Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter 2015 Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter Omsorgsplanen er tænkt som et arbejdsredskab for ledelse og kollegaer i situationer, hvor private og arbejdsrelaterede begivenheder præger arbejdssituationen.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær i Drift.

Nedbringelse af sygefravær i Drift. Dato: Marts 2017 Sag nr. 14/3485 Dok. nr. 145414-16_v1 Init.: Elmh Godkendt i MED 19.03.17. Nedbringelse af sygefravær i Drift. Indhold 1.... 3 2. Sygefravær.... 3 3. Kortere sygefravær.... 4 4. Langtidssygdom...

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Indledning I Varde Kommune skal alle arbejdspladser have en lokal fraværspolitik. Det er væsentligt, at indholdet i politikken er kendt for alle, så der er tydelighed

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS

KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS arbejdsmiljøkøbenhavn KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES FRAVÆRSINDSATS Spørgsmål, der fylder på mange arbejdspladser, når fravær skal forebygges

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice

Bilag 2. Sygdomspolitik i Koncernservice Bilag 2 UDKAST Sygdomspolitik i Koncernservice Indledning Nedenstående politik indgår i det løbende arbejde med at udvikle Koncernservice som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor sygefraværet

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES SYGEFRAVÆRSARBEJDE Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Skolen Skolen har i det nærmest forgangne regnskabsår et vikartilskudsforbrug (målt som vikartilskudsforbruget ved lærerpersonales

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Retningslinjer ved sygdom og fravær

Retningslinjer ved sygdom og fravær Retningslinjer ved sygdom og fravær (Politisk godkendt april 2016) Retningslinjer ved sygdom og fravær... 1 Formål... 2 Definition af sygdom/sygefravær... 3 Definition af fravær... 3 Strategisk arbejde

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Mere nærvær mindre fravær. Vejledning i håndtering af sygefravær

Mere nærvær mindre fravær. Vejledning i håndtering af sygefravær Mere nærvær mindre fravær Vejledning i håndtering af sygefravær Forord En arbejdsplads med nærvær er en arbejdsplads, hvor vi kan lide at gå på arbejde. Hvor vi har lyst til at møde op hver dag og yde

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af fravær

Retningslinjer for håndtering af fravær Retningslinjer for håndtering af fravær Juni 2009 2 Forord 3 Samtaler, handlingsplaner og opfølgning 4 Syge og raskmelding 5 Lægeerklæringer 5 Refusioner 7 Omsorg 7 Roller og ansvar for fraværshåndtering

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK 1 Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsp lads. V i ønsker medarbejdere, som trives i deres job.

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Trivsel og sygefravær i Region Syddanmark

Trivsel og sygefravær i Region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 11/12952 Dato: 28. juni 2011 Udarbejdet af: Aage Christensen E-mail: Aage. Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631807 Notat til

Læs mere

Sådan håndterer og nedbringer du sygefravær - ordentligt, effektivt og med styr på juraen

Sådan håndterer og nedbringer du sygefravær - ordentligt, effektivt og med styr på juraen Sådan håndterer og nedbringer du sygefravær - ordentligt, effektivt og med styr på juraen Af advokat Nilgün Aydin (Nilgün Aydin HR-jura) og ledelseskonsulent Pia Markersen (LEDERLYS) Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere