Rapport. Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød. Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød. Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen"

Transkript

1 Rapport Næringsindhold i udskæringer af dansk okse- og kalvekød 1.august 2012 Proj.nr Version 2 UNK/MT Ursula Kehlet, Mianne T. Darré, Kirsten Jensen, Niels T. Madsen og Lars Kristensen Formål SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere næringsindholdet i kalve- og okseprodukter samt at udarbejde en tabel over næringsindholdet med henblik på udarbejdelse af obligatorisk næringsdeklaration. I henhold til mærkningsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne) skal alle færdigpakkede fødevarer fra senest 13. december 2016 deklareres med indhold af energi, fedt, mættet fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt. Kravet omfatter færdigpakkede udskæringer, som er fx marineret kød, kød tilsat lage, fx hakkebøffer med krydderkant, og alt kød som er tilsat ingredienser skal mærkes med næringsdeklaration oplysninger. Gennemførelse Prøveudtagningen omfattede eksakt de samme prøver af kalve- og oksekød, som branchen i 2011 fik dokumenteret mættet fedt for. Alle prøver blev analyseret for protein. Et estimat for det gennemsnitlige saltindhold blev beregnet ud fra analyse af 10 kalve- og okseprodukter med variation i protein-, fedt- og bindevævsindhold. Kulhydratindholdet blev vurderet ud fra eksisterende litteratur, og energiindholdet blev beregnet ud fra indholdet af de energigivende næringsstoffer. Konklusion Det aktuelle indhold af protein i dansk kalve- og oksekød er analyseret for udvalgte udskæringer, biprodukter, talgprodukter samt hakket oksekød. Det gennemsnitlige saltindhold i kalve- og oksemuskler blev beregnet til 0,17 g/100 g. En komplet tabel over næringsstoffer, hvis indhold skal fremgå af den kommende obligatoriske næringsdeklaration, foreligger i nærværende rapport og beror på konkrete kemiske analyser, vurdering ud fra eksisterende litteratur samt beregninger. Tabellen omfatter følgende næringsstoffer: Fedt Mættet fedt Protein Kulhydrat Salt (natrium) Energi 1

2 BAGGRUND Indførelsen af lovpligtig næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer blev vedtaget i efteråret 2011 og træder i kraft ultimo 2016 eller ultimo 2014, hvis der deklareres frivilligt inden ikrafttræden. Følgende næringsstoffer skal fremgå af den lovpligtige næringsdeklaration: Fedt Mættet fedt Protein Kulhydrat, herunder sukkerarter Salt (natrium) Energi I den forbindelse har Teknologisk Institut/DMRI fået til opgave at tilvejebringe næringsoplysninger for kalve- og oksekød af de eksakt samme udskæringer, som branchen fik etableret dokumentation for til grundlag for fedtskat. Data for total og mættet fedt suppleres med proteinanalyse samt en stikprøveanalyse af natriumindhold, en vurdering af kulhydratindhold og beregning af energi. Herved kan branchens virksomheder tilvejebringe dokumentation for den lovpligtige næringsdeklaration. FORMÅL Formålet med foreliggende undersøgelse var at dokumentere det aktuelle proteinindhold i udskæringer fra dansk kalve- og oksekød til brug for fremtidig lovpligtig næringsdeklaration. Derudover blev der udarbejdet en komplet tabel for næringsstoffer i kalve- og oksekød, hvis indhold skal fremgå af den kommende obligatoriske næringsdeklaration. FREMGANGSMÅDE Kemiske analyser for protein blev gennemført i alle kalve- og oksekødsprøver, som blev udtaget i forbindelse med KAF-projektet Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød. En udførlig beskrivelse af udvælgelsen af dyr og antal, skæringsspecifikationer samt analyseforbehandling af prøver kan derfor findes i rapport fra førnævnte projekt [1]. Da natriumindholdet i kød er lavt (60-70 mg/100 g) [2], og tidligere analyseresultater viser en relativ lille variation i det gennemsnitlige natriumindhold i muskler fra kalv og okse [3], blev det besluttet at analysere 10 kalve- og okseprodukter for natrium. Derudover blev alle biprodukter fra kalv og okse analyseret for natrium, da de tidligere analyser viser en stor variation i natrium for biprodukter som hjerte, lever og nyre [3]. Ifølge litteraturen er det ikke entydigt, hvilke faktorer der har betydning for natriumindholdet i oksekød og kød. 2

3 Udskæringer og produkter Der blev dokumenteret næringsindhold i: 69 udskæringer fra kalv 9 biprodukter fra kalv 69 udskæringer fra okse 7 biprodukter fra okse 4 talgprodukter fra et miks af kalv og okse Hakket oksekød med 6 varierende fedtintervaller Antal dyr Prøveudtagningen omfattede 8 gennemsnitlige kalve (tyrekalve) og 8 gennemsnitlige okser (ungtyre, ungkøer, køer) i henhold til klassificeringskarakteristikaene vægt, alder, formklasse, fedningsgrad og farve Kalve var defineret som kvæg <12 mdr., og okse var defineret som kvæg > 12 mdr. Udbening Slagtekroppene blev udskåret efter kommercielle skæringsspecifikationer til standardudskæringer og produkter. Der blev endvidere udtaget talgprodukter samt prøver af hakket oksekød med varierende fedtindhold. Pooling af prøver Forinden kemisk analyse blev de indsamlede prøver fra de udtagne dyr poolet, således at der fremkom en poolet prøve pr. udskæring for hhv. kalv og okse. Proteinanalyser Prøver for alle kalve- og okseudskæringer, bi- og talgprodukter samt hakket kød blev analyseret for protein. Proteinbestemmelsen blev udført på Teknologisk Instituts akkrediterede laboratorium (DANAK, TEST Reg. nr. 392) efter ANF Alle analyser blev gennemført som dobbeltbestemmelser, hvor analyseusikkerheden blev angivet som 95 % konfidensinterval og lå i niveauer som angivet i tabel 1. Tabel 1. Usikkerhedsangivelse (95 % konfidensinterval) på proteinbestemmelse. Én dobbeltbestemmelse ± 0,53 Re-analyse ± 0,80 Beregning af resultater (protein) Okse- og kalveprodukter bestod i praksis af et eller flere produkter, trimning og afskær (som angivet i bilag 1), hvor der for hver enkelt del var udført kemisk analyse for protein. Resultaterne for disse enkelte dele blev opsummeret til de respektive overordnede produkter m/u ben og produkter med forskellig grad af nedtrimning. For udskæringer med ben/knogler blev der taget højde for knoglens proteinindhold, som var fastsat til at være 20 g/100 g for kalv og 26 g/100 g for okse. Proteinindholdet i knogler blev beregnet ud fra knoglers nitrogenindhold [4] ved at multiplicere med omregningsfaktor for protein 6,25 [5]. 3

4 Natriumanalyser Natriumindholdet blev bestemt i 10 poolede prøver for kalve- og okseprodukter med variation i fedt-, protein- og bindevævsindhold (tabel 2). Gennemsnittet for disse 10 analyser blev anvendt som estimat for det gennemsnitlige natriumindhold i kalve- og oksekødsprodukter inkl. hakket oksekød samt talgprodukter. For biprodukter fra kalv og okse blev der udført en konkret analyse for natrium for hvert produkt. Analyse for natrium blev udført på Fødevarestyrelsens akkrediterede laboratorier (DANAK, TEST Reg. nr. 424) efter GENAT01,01. Alle analyser for natrium blev udført som dobbeltbestemmelse med en analyseusikkerhed anført som et 95 % konfidensinterval. I henhold til de kommende obligatoriske næringsdeklarationer skal saltindholdet deklareres som salt og ikke som natrium [6]. For omregning fra mængden af natrium til mængden af salt skal der derfor ganges med 2,5: Salt (g/100 g) = (natrium (mg/100 g) x 2,5) / 1000 Tabel 2. Udvalgte kalve- og okseprodukter med variation i fedt-, protein- og bindevævsindhold blev analyseret for natrium til at estimere et samlet gennemsnit. Udskæringer KALV OKSE Tykkam Inderlår PAD Bovkerne Spidsbryst Slag Skankekød Tyksteg Filet, midt Talg Oksegrever Kulhydratindhold Generelt er kulhydratindholdet i kød meget lavt, og kød betragtes ikke som en nævneværdig kilde til kulhydrat [2]. I Fødevaredatabanken er værdier for kulhydrat 0 g/100 g eller <1 g/100 g for alle opgivne kalve- og oksekødsprodukter heriblandt biprodukter [7]. Dog indeholder oksemørbrad og spidsbryst 1 g/100 g, mens lever fra okse indeholder 4,5 g/100 g og kalvelever 4,0 g/100 g. I den amerikanske fødevaredatabase USDA National Nutrient Database for Standard Reference data er niveauer for kulhydrat i okseudskæringer endvidere sat til 0,00 g/100 g [8]. Værdier for kulhydrat i kalve- og okseprodukter er derfor angivet som 0-1 g/100 4

5 g for alle kalve- og okseprodukter, biprodukter og talgprodukter, med undtagelse af kalve- og okselever. Beregning af energiindhold Energiindhold i kj og kcal blev beregnet som summen af energigivende næringsstoffer med følgende omregningsfaktorer 1 : Fedt: 37 kj/g og 9 kcal/g Protein: 17 kj/g og 4 kcal/g Kulhydrat: 17 kj/g og 4 kcal/g Energi (kj/100 g) = fedt (g/100g) x 37 kj + protein (g/100g) x 17 kj + kulhydrat (g/100g) x 17 kj Energi (kcal/100 g) = fedt (g/100g) x 9 kcal + protein (g/100g) x 4 kcal + kulhydrat (g/100g) x 4 kcal Hvor kulhydratindholdet i kalve- og okseprodukter er angivet som 0-1 g/100 g, anvendes kulhydratindhold på 0,5 g/100 g til beregning af energiindhold i ovenstående formler i henhold til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 2. 1 I henhold til Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer, bilag 2(BEK nr 910 af 24/09/2009) 2 Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til forordningen nr.1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne). April

6 Estimat for saltindhold RESULTATER OG DISKUSSION Analyseresultater for natriumindhold i de 10 udvalgte produkter for kalv og okse med variation i fedt-, protein- og bindevævsindhold er vist i tabel 3. Derudover er saltindholdet beregnet for hvert produkt. Det gennemsnitlige saltindhold i kalve- og okseprodukter er beregnet til 0,17 g/100 g, hvilket er relativt lavt taget de officielle anbefalinger for saltindtag i betragtning (5-6 g/dag) [9]. Det gennemsnitlige saltindhold er hermed estimeret til at være 0,17 g/100 g og er anvendt på alle kalve- og okseprodukter, talgprodukter samt hakket oksekød. Tabel 3. Natriumindhold (mg/100 g) og beregnet saltindhold (g/100 g) i 10 udvalgte kalve- og okseprodukter samt beregnet gennemsnit og spredning. Produkt Natriumindhold Saltindhold A mg/100 g g/100g Tykkam (kalv) 117,3 0,293 Bovkerne (kalv) 54,5 0,136 Slag (kalv) 71,1 0,178 Tyksteg (kalv) 68,6 0,171 Inderlår PAD (okse) 39,4 0,098 Spidsbryst (okse) 64,7 0,162 Skankekød (okse) 81,6 0,204 Filet, midt (okse) 37,6 0,094 Talg (okse) 77,6 0,194 Oksegrever 70,4 0,176 Gennemsnit 68,3 0,17 Spredning 22,8 0,057 A Saltindholdet er beregnet ved at gange natriumindhold med 2,5 og herefter dividere med 1000 for at omregne fra mg til g. Kalveudskæringer Analyseresultater for protein samt estimat for kulhydrat, salt og beregnet energiindhold i udskæringer for kalv (< 12 mdr.) ses i tabel 4, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. 6

7 Tabel 4. Næringsindhold i udskæringer for kalv (<12 mdr.). Værdierne er angivet pr. 100 g produkt. Kalveudskæringer Total fedt A Mættet fedt A Protein A Kulhydrat B Energi C Salt D PISTOL 9,0 3,6 20, ,17 LANGRYG 9,1 3,6 18, ,17 KØLLE 8,5 3,4 20, ,17 LÅR 8,4 3,3 20, ,17 LONGLOIN 10,7 4,3 20, ,17 HØJREB, m/ben 11,0 4,4 20, ,17 HEL UDBENET RYG 10,2 4,1 20, ,17 TYNDSTEG, m/ben 11,5 4,6 20, ,17 TYNDSTEG 9,1 3,6 20, ,17 T-BONE 9,8 3,9 20, ,17 MIDTERFILET, m/ben 10,8 4,3 20, ,17 MIDTERFILET 9,3 3,7 20, ,17 ENTRECOTE, m/ben 11,2 4,5 19, ,17 ENTRECOTE, m/kappe 11,3 4,6 19, ,17 ENTRECOTE, u/kappe 7,7 3,0 20, ,17 STRIPLOIN 9,3 3,7 20, ,17 HEL FILET, u/fedt 1,9 0,6 21, ,17 FILET, u/fedt & tyndsteg 1,9 0,6 22, ,17 HEL FILET, u/fedt & m/slips 4,3 1,6 21, ,17 MØRBRAD, m/fedt & streng 7,5 3,0 20, ,17 MØRBRAD, u/fedt & m/streng 3,6 1, ,17 MØRBRAD, u/fedt & streng 2,7 0,9 20, ,17 CHATEAUBRIAND 2,5 0,9 21, ,17 INDERLÅR 4,5 1,7 21, ,17 INDERLÅR, u/kappe 2,1 0,7 21, ,17 INDERLÅR, PAD 1,3 0, ,17 TYKSTEG, m/fedt & sål 5,9 2,3 20, ,17 TYKSTEG, u/fedt & m/sål 3,7 1,4 21, ,17 TYKSTEG, m/fedt & u/sål 5,1 2, ,17 TYKSTEG, u/fedt & sål 2,4 0,8 21, ,17 TYKSTEG, PAD 1,9 0,6 21, ,17 LÅRTUNGE 4,0 1,5 21, ,17 LÅRTUNGE, PAD 1,3 0,4 21, ,17 MELLEMSKANK & OSSOBUCO 9,4 3,8 20, ,17 KLUMP 4,1 1,5 20, ,17 KLUMP, u/benkød 2,8 1,0 20, ,17 KLUMP, PAD 1,6 0,5 20, ,17 CUVETTE 8,7 3,5 20, ,17 TREKANTSTEG 8,0 3,2 20, ,17 CULOTTE 9,0 3,6 19, ,17 YDERLÅR 4,4 1,7 21, ,17 YDERLÅR, u/fedt 3,0 1,1 21, ,17 YDERLÅR, PAD 1,6 0,5 21, ,17 7

8 Kalveudskæringer Total fedt A Mættet fedt B Protein C Kulhydrat D Energi E Salt F MUSKEL 2,7 0, ,17 VINGE 11,4 4,6 19, ,17 FORFJERDING, m/5 ben 10,0 4,0 19, ,17 HEL BOV, m/skank 8,7 3, ,17 HEL BOV, u/skank 9,1 3,6 19, ,17 BOVKLUMP 6,3 2,5 20, ,17 BOVKERNE 6,4 2,5 20, ,17 BOVKERNE, afpudset 2,5 0,9 21, ,17 UNDERBOV 6,0 2,3 20, ,17 UNDERBOV, PAD 3,0 1,1 20, ,17 BOVKILE 2,7 0,9 19, ,17 FORSKANK, m/ben 7,3 2, ,17 SKANKEKØD 4,7 1,8 21, ,17 HEL TYKKAM, m/ben & hals 7,7 3, ,17 TYKKAM, lang 6,1 2,4 19, ,17 TYKKAM, kort 6,6 2,6 19, ,17 HEL BRYST, m/ben 15,6 6,4 18, ,17 HEL UDBENET BRYST 15,1 6,2 18, ,17 SPIDSBRYST 8,1 3,2 19, ,17 SPIDSBRYST, tilskåret 7,6 3,0 19, ,17 MELLEMBRYST 17,1 7,0 18, ,17 SLAG MED BEN 15,3 6, ,17 FLANCHET 4,5 1,7 20, ,17 FLANCHET, PAD 2,7 0,9 21, ,17 BAVETTE 6,1 2,4 19, ,17 BAVETTE, PAD 2,9 1,0 20, ,17 A Konkret kemisk analyse af total fedt [1] B Beregnet ud fra den lineære sammenhæng mellem total og mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Estimat for det gennemsnitlige saltindhold i 10 kalve- og okseprodukter Kalve, biprodukter Analyseresultater for protein og salt samt estimat for kulhydrat- og beregnet energiindhold i biprodukter fra kalv (< 12 mdr.) ses i tabel 5, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. Værdier for salt beror ikke på estimat for det gennemsnitlige natriumindhold, men er fremkommet på baggrund af en konkret analyse af natrium, med mindre andet opgives. Analyseværdierne for salt i biprodukter, med undtagelse af nyrer, er i overensstemmelse med det estimeret gennemsnitlige natriumindhold på 0,17. 8

9 Tabel 5. Næringsindhold i biprodukter fra kalv (< 12 mdr.). Værdierne er angivet pr. 100 g produkt. Biprodukter Total fedt A Mættet fedt B Protein C Kulhydrat D Energi E Salt F HALER 12,2 4,9 19, ,20 HJERTE 8,6 3,4 16, ,24 LEVER 2,9 1,0 19, ,16 TUNGE 13,1 5,3 17, ,21 NYRER 3,2 1,2 15, ,47 MELLEMGULV 17,5 7,2 19, ,20 BRISLER 6,4 2,5 17, ,19 NYRETAPPE 6,2 2,4 19, ,17* HOVEDKØD 8,8 3,5 21, ,17* A Konkret kemisk analyse af total fedt [1] B Beregnet ud fra den lineære sammenhæng mellem total og mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Konkret kemisk analyse for natrium *Nyretappe og hovedkød regnes for værende muskler, og der er ikke udført en konkret analyse for disse to produkter, og derfor angives estimatet for det gennemsnitlige saltindhold. Okseudskæringer Analyseresultater for protein samt estimat for kulhydrat, salt og beregnet energiindhold i udskæringer for okse (> 12 mdr.) ses i tabel 6, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. Tabel 6. Total fedt og mættet fedtindhold i udskæringer for okse (>12 mdr.) Okseudskæringer Total fedt A Mættet fedt A Protein A Kulhydrat B Energi C Salt D PISTOL 12,4 5,0 21, ,17 LANGRYG 12,4 5, ,17 KØLLE 12,0 4,9 21, ,17 LÅR 11,7 4,7 21, ,17 LONGLOIN 14,3 5,8 21, ,17 HØJREB, m/ben 15,5 6,3 21, ,17 HEL UDBENET RYG 13,6 5,5 19, ,17 TYNDSTEG, m/ben 13,5 5,5 22, ,17 TYNDSTEG 10,2 4,1 20, ,17 T-BONE 11,7 4,7 22, ,17 MIDTERFILET, m/ben 15,4 6,3 21, ,17 MIDTERFILET 13,4 5,4 20, ,17 ENTRECOTE, m/ben 15,7 6,4 20, ,17 ENTRECOTE, m/kappe 15,4 6,3 18, ,17 ENTRECOTE, u/kappe 10,8 4,3 19, ,17 9

10 Okseudskæringer Total fedt A Mættet fedt A Protein A Kulhydrat B Energi C Salt D STRIPLOIN 12,3 5,0 20, ,17 HEL FILET, u/fedt 3,7 1,4 21, ,17 FILET, u/fedt & tyndsteg 3,6 1,3 21, ,17 HEL FILET, u/fedt & m/slips 6,7 2,6 20, ,17 MØRBRAD, m/fedt & streng 9,5 3,8 19, ,17 MØRBRAD, u/fedt & m/streng 6,0 2,3 19, ,17 MØRBRAD, u/fedt & streng 4,8 1,8 19, ,17 CHATEAUBRIAND 5,0 1,9 19, ,17 INDERLÅR 5,3 2, ,17 INDERLÅR, u/kappe 2,9 1,0 21, ,17 INDERLÅR, PAD 2,3 0,8 21, ,17 TYKSTEG, m/fedt & sål 7,1 2,8 20, ,17 TYKSTEG, u/fedt & m/sål 5,4 2,1 20, ,17 TYKSTEG, m/fedt & u/sål 5,8 2,2 20, ,17 TYKSTEG, u/fedt & sål 3,5 1,3 20, ,17 TYKSTEG, PAD 2,9 1, ,17 LÅRTUNGE 5,1 2,0 20, ,17 LÅRTUNGE, PAD 1,9 0,6 21, ,17 MELLEMSKANK & OSSOBUCO 14,3 5,8 20, ,17 KLUMP 5,1 2,0 20, ,17 KLUMP, u/benkød 3,6 1,3 20, ,17 KLUMP, PAD 2,3 0,8 20, ,17 CUVETTE 11,1 4,5 19, ,17 TREKANTSTEG 10,5 4,2 19, ,17 CULOTTE 10,8 4,3 19, ,17 YDERLÅR 5,9 2, ,17 YDERLÅR, u/fedt 4,0 1,5 21, ,17 YDERLÅR, PAD 2,8 1, ,17 MUSKEL 4,2 1,6 21, ,17 VINGE 16,1 6,6 20, ,17 FORFJERDING, m/5 ben 14,7 6,0 20, ,17 HEL BOV, m/skank 12,6 5,1 21, ,17 HEL BOV, u/skank 13,0 5,3 20, ,17 BOVKLUMP 8,3 3,3 20, ,17 BOVKERNE 8,6 3,4 20, ,17 BOVKERNE, afpudset 3,9 1,4 21, ,17 UNDERBOV 8,1 3,2 20, ,17 UNDERBOV, PAD 4,4 1,7 20, ,17 BOVKILE 3,7 1, ,17 FORSKANK, m/ben 10,9 4,4 23, ,17 SKANKEKØD 6,3 2, ,17 HEL TYKKAM, m/ben & hals 11,3 4,6 21, ,17 TYKKAM, lang 9,0 3,6 19, ,17 TYKKAM, kort 9,9 4,0 18, ,17 10

11 Okseudskæringer Total fedt A Mættet fedt B Protein C Kulhydrat D Energi E Salt F HEL BRYST, m/ben 21,1 8, ,17 HEL UDBENET BRYST 20,1 8,3 17, ,17 SPIDSBRYST 10,7 4, ,17 SPIDSBRYST, tilskåret 10,0 4,0 19, ,17 MELLEMBRYST 21,5 8,8 17, ,17 SLAG MED BEN 19,8 8,1 19, ,17 FLANCHET 6,7 2, ,17 FLANCHET, PAD 5,0 1,9 20, ,17 BAVETTE 8,4 3,3 19, ,17 BAVETTE, PAD 6,1 2,4 19, ,17 A Konkret kemisk analyse af total fedt [1] B Beregnet ud fra den lineære sammenhæng mellem total og mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Estimat for det gennemsnitlige saltindhold i 10 kalve- og okseprodukter Okse, biprodukter Analyseresultater for protein og salt samt estimat for kulhydrat- og beregnet energiindhold i biprodukter fra okse (> 12 mdr.) ses i tabel 7, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. Værdier for salt beror på en konkret analyse af natrium, med mindre andet opgives. Analyseværdierne for salt i biprodukter er i overensstemmelse med det estimeret gennemsnitlige natriumindhold på 0,17. Tabel 7. Næringsindhold i biprodukter fra okse (>12 mdr.). Værdierne er angivet pr. 100 g produkt. Biprodukter Total fedt A Mættet fedt B Protein C Kulhydrat D Energi E Salt F HALER 17,0 7,0 22, ,19 HJERTE 8,6 3,4 17, ,22 LEVER 3,3 1,2 19,2 4, ,16 TUNGE 16,8 6,9 16, ,20 MELLEMGULV 12,1 4,9 19, ,22 NYRETAPPE 7,8 3,1 19, ,17* HOVEDKØD 10,3 4,1 21, ,17* A Konkret kemisk analyse af total fedt [1] B Beregnet ud fra den lineære sammenhæng mellem total og mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Konkret kemisk analyse for natrium *Nyretappe og hovedkød regnes for værende muskler og der er ikke udført en konkret analyse for disse to produkter, og derfor angives estimatet for det gennemsnitlige saltindhold. 11

12 Hakket oksekød Analyseresultater for protein samt estimat for kulhydrat, salt og beregnet energiindhold i hakket oksekød med forskelligt fedtinterval ses i tabel 8, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. Tabel 8. Næringsindhold i hakket oksekød med forskelligt fedtinterval. Værdierne er angivet pr. 100 g produkt. Fedtinterval Total fedt A Mættet fedt B Protein c Kulhydrat D Energi E Salt F 3-7 % 5,0 1,9 21, , % 8,0 3,2 20, , % 12,0 4,9 20, , % 14,0 5,7 19, , % 16,0 6,5 19, , % 19,0 7,8 19, ,17 A Gennemsnitligt fedtindhold af fedtinterval. B Beregnet ud fra den lineære sammenhæng mellem total og mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Estimat for det gennemsnitlige saltindhold i 10 kalve- og okseprodukter Talg og oksegrever Analyseresultater for protein og salt samt estimat for kulhydrat- og beregnet energiindhold i talgprodukter for okse og kalv ses i tabel 9, hvor analyseresultater for total og mættet fedt også fremgår. Værdier for salt beror på en konkret analyse af natrium, med mindre andet opgives. Tabel 9. Total fedt og mættet fedt i talgprodukter fra kalv og okse baseret på konkrete kemiske analyser. Talgprodukter Total fedt A Mættet fedt B Protein C Kulhydrat D Energi E Salt F KOLD TALG, OKSE 67,0 23,4 9, ,19 KOLD TALG, KALV 68,0 26,6 9, ,17* AFSMELTET TALG 99,7 49,1 0, ,17* OKSEGREVER 3,8 1,5 27, ,18 A Konkret kemisk analyse af total fedt [1] B Konkret kemisk analyse af mættet fedt [1] C Konkret kemisk analyse af protein D Vurdering ud fra eksisterende data i Fødevaredatabanken E Beregnet F Konkret kemisk analyse for natrium KONKLUSION Det aktuelle proteinindhold i dansk kalve- og oksekød er dokumenteret for udvalgte udskæringer, biprodukter, talgprodukter samt hakket oksekød. Derudover foreligger en komplet tabel over næringsstoffer i kalve- og oksekød, hvis indhold skal fremgå af den kommende obligatoriske næringsdeklaration. 12

13 REFERENCER [1]: Kehlet U, Kristensen L (2011). Rapport Næringsværdi og mættet fedtindhold i dansk kalve- og oksekød. Version 3. DMRI, Teknologisk Institut. [2]: Fødevaredirektoratet (2002): Kødindtaget i Danmark og dets betydning for ernæring og sundhed. 1. udgave. Fødevaredirektoratet, Afdeling for Ernæring. [3] Kousgaard, et al., Undersøgelse af forskellige okse- og kalvekødsudskæringers sammensætning og næringsværdi. Slagteriernes Forskningsinstitut, 21. april 1981, arbejdsnr [4]: Field RA, Riley ML, Mello FC, Corbridge MH, Kotual AW (1974). Bone Composition in Cattle, Pigs, Sheep and Poultry, Journal of Animal Science; 38; 3. [5]: Fødevaredatabanken (2011). Basale oplysninger, makronæringsstoffer. DTU Fødevareinstituttet. Fra: Jones DB (1941). Factors for Converting Percentages of Nitrogen in Foods and Feeds into Percentages of Protein. United States, Department of Agriculture, Circular No.183. [6]: Fødevarestyrelsen (2011). Næringsdeklarationer. e=basic [7]: Fødevaredatabanken (2009). DTU Fødevareinstituttet. [8]: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23. Nutrient Data Laboratory Home Page, [9]: Alt om kost (2011). Salt. 13

14 BILAG 1 Udskæringer og produkter med dokumenteret mættet fedtindhold for hhv. kalv og okse. 1/2 KROP 1/2 KROP PISTOL LÅR LONGLOIN VINGE VINGE L/O 5BEN SLAG M/ MELLEMBRYST LONGLOIN: HEL UDBENET RYG HEL FILET U/FEDT HØJREB M/BEN FILET U/FEDT U/TYNDSTEG TYNDSTEG M/BEN STRIPLOIN TYNDSTEG MIDTERFILET M/BEN MIDTERFILET ENTRECOTE M/BEN ENTRECOTE M/KAPPE ENTRECOTE U/KAPPE MØRBRAD M/FEDT OG M/STRENG MØRBRAD U/FEDT OG M/STRENG MØRBRAD U/FEDT OG U/STRENG CHATOBRIAN T-BONE LÅR: INDERLÅR INDERLÅR U/KAPPE INDERLÅR PAD TYKSTEG M/FEDT OG M/SÅL TYKSTEG M/FEDT OG U/SÅL TYKSTEG U/FEDT OG U/SÅL TYKSTEG PAD LÅRTUNGE LÅRTUNGE PAD TYKSTEG U/FEDT OG M/SÅL BAGSKANK M/BEN MELLEMSKANK OSSOBUCO KLUMP KLUMP U/BENKØD KLUMP PAD CUVETTE TREKANTSSTEG CULOTTE YDERLÅR YDERLÅR U/FEDT YDERLÅR PAD MUSKEL KØLLE HEL BOV M/BEN BOVKLUMP BOVKERNE BOVKERNE AFPUDSET UNDERBOV UNDERBOV PAD BOVKILE FORSKANK M/ BEN SKANKEKØD HEL TYKKAM M/ BEN OG M/HALS TYKKAM LANG TYKKAM KORT HEL BRYST M/ BEN HEL UDBENET BRYST SPIDSBRYST SPIDSBRYST TILSKÅRET MELLEMBRYST SLAG FLANCHET FLANCHET PAD BAVETTE BAVETTE PAD HEL BOV U/SKANK FORFJERDING 5.BENS SLAG MED BEN Trimning er for lille til fedtanalyse. Vægten registreres. HJERTE LEVER TUNGE NYRER (KUN FOR KALVE) HOVEDKØD MELLEMGULV NYRETAPPE HALER BRISLER (KUN FOR KALVE) BEREGNEDE PRODUKTER HAKKET OKSEKØD LANGRYG: KØLLE: FORFJERDING 5.BENS: SUM AF LONGLOIN INCL TYKSTEG-CUVETTE-CULOTTE SUM AF LÅR EXCL. TYKSTEG-CUVETTE-CULOTTE SUM AF VINGE EXCL MELLEMBRYST OG SLAG HAKKET OKSEKØD Der etableres en tabel med værdier for mættet fedt for hakket kød med fedtindhold 3-22% SLAG MED BEN: SUM AF MELLEMBRYST OG SLAG TALG T-BONE: SUM AF TYNDSTEGSFILET OG MØRBRAD TRIMMET TALG PAD = Peeled And Denuded KOLD TALG (MIX AF KALV OG OKSE) AFSMELTET TALG (MIX AF KALV OG OKSE) OKSEGREVER (MIX AF KALV OG OKSE) 14

Produktkatalog kalv-og okseudskæringer

Produktkatalog kalv-og okseudskæringer Bilag 5 Dato 16/9 2011 Projektnr. 2000696 Init.MTDE Mættet fedtindhold i dansk okse- og kalvekød Produktkatalog kalv-og okseudskæringer 1 Forord Produktkataloget er oprettet for at dokumentere skærekvaliteten

Læs mere

SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere det aktuelle indhold af mættet fedt i udskæringer fra dansk kalve- og oksekød.

SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere det aktuelle indhold af mættet fedt i udskæringer fra dansk kalve- og oksekød. Rapport Mættet fedtindhold i dansk okse- og kalvekød Ursula Nana Kehlet & Lars Kristensen 1. august 2012 Proj.nr. 2000696 Version 3 UNK/LRK Formål SAMMENDRAG Formålet med undersøgelsen var at dokumentere

Læs mere

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde:

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde: Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Rapport 8. december 2010 Projektnr. 1379380-01 NTM, CCM Estimat for mættet fedt i dansk okse- og kalvekød Sammendrag Baggrund: Med

Læs mere

L 111 - Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven).

L 111 - Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet Rapport Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød Ursula Kehlet 20. september 2013 Proj.nr. 2002310-13 Version 1 UNK/MT Baggrund SAMMENDRAG I 2012 vedtog EU en liste over 222 tilladte sundhedsanprisninger

Læs mere

Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg. Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg. Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg

Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg. Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg. Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg Pistol 2800 Kg Kalvepistol 45-55 kg Lår 2801 Kg Kalvelår 30-35 kg Vinge 2802 Kg Kalvevinge 40-50 kg Reb 2804 Kg Kalvehøjreb m/9 ben, Egen modning 2001 Kg Kalvehøjreb u/rygben m/rundben, Egen modning 2805

Læs mere

Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg. Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg. Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg

Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg. Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg. Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg Pistol 1900 Kg Oksepistol 65-75 kg Lår 1901 Kg Okselår 35-45 kg Vinge 1902 Kg Oksevinge 65-75 kg Reb 1903 Kg Okselangreb m/ben 15-20 kg 1904 1000 Kg Oksehøjreb m/9-10 ben, egen modning, Alder -30 mdr.,

Læs mere

Slagterfagets Fællesudvalg.

Slagterfagets Fællesudvalg. Slagterfagets Fællesudvalg. SVENDEPRØVEVEJLEDNING Til Bekendtgørelse om uddannelsen til industrislagter med speciale kreaturslagter Bek. Nr. 329 af 28/04/2009 Svendeprøve For Kreaturslagter speciale. 1

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Indkøbsvejledning til okse- og lammekød. godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig

Indkøbsvejledning til okse- og lammekød. godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig Indkøbsvejledning til okse- og lammekød godkendte landbrug kvalitetssikring sikkerhed for dig Specifikationer er vigtige 2 Detaljerede trinvise opskæringsspecifikationer for alle udskæringer i denne brochure

Læs mere

FineFood vil sikre, at vores logo altid garanterer for en god kvalitet og dermed en god oplevelse for dem der spiser vores produkter.

FineFood vil sikre, at vores logo altid garanterer for en god kvalitet og dermed en god oplevelse for dem der spiser vores produkter. OM OS Fine Food er leverandør af ferske kødprodukter til danske restauranter, grillbarer, pizzeriaer mm. samt leverandør af udvalgte kødprodukter til detailhandlen. Vi har fokus på levering af den bedste

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

Økologisk sortiment Beskrivelse Specialtekst Nationalitet Enh. Køl/Frost Placering FJERKRÆ BEST. BEST. BEST. BEST. BEST. SKAF. BEST. BEST. BEST.

Økologisk sortiment Beskrivelse Specialtekst Nationalitet Enh. Køl/Frost Placering FJERKRÆ BEST. BEST. BEST. BEST. BEST. SKAF. BEST. BEST. BEST. KG CE Beskrivelse Specialtekst Nationalitet Enh. Køl/Frost Placering FJERKRÆ 63916 800762 ØKO AND BERBERIE 2XMIN 2,8KG KG K 63214 801219 ØKO AND 4x2,8-3,2KG FRILANDSAND KG K BEST. 63915 800756 ØKO HAKKET

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød

3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød 3 Oplysninger om hele stege, stykstege og tern og strimler i Fokus Kød Her kan du læse om Stege og hele udskæringer af svinekød Sprængning af kød Stykstege af svinekød Tern og strimler af svinekød Stege

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Vi producerer kød i pagt med naturen

Vi producerer kød i pagt med naturen Vi producerer kød i pagt med naturen Skallebølle tehus Vissenbjerg SKALLEBØLLE KØDKVÆG Kødpakke I: Kødpakker 1 stk. inderlår (ca. 3 kg) 1 stk. cuvette (ca. 2 kg) T-bone steaks (ca. 2 kg) 1 stk. mørbradhoved

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BC Slagter sortiment. BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk

BC Slagter sortiment. BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk BC Slagter sortiment BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk VuiV Oksekød Vi har en række oksekødsprodukter fra andre leverandører på lager. Danish

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Beregning af Energibehov og Mellemmåltid

Beregning af Energibehov og Mellemmåltid Beregninger - 2 1 2 Beregning af Energibehov og Mellemmåltid 1. Eksempel: Tove Jensen (fra sidst) 2. Energibehov: 6960 kj Energibehov= Basalstofskifte x Fysisk Aktivitetsniveau (øgning i energibehov) 3.

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen Deklarationsberegneren - kom godt i gang Tue Christensen februar 2017 Deklarationsberegneren - kom godt i gang 2017 Af Tue Christensen Copyright: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt

Læs mere

kød & pålæg sortiment

kød & pålæg sortiment kød & pålæg sortiment Flæskekød Ben 00721 Svin ribben trekant ca 8kg/ks kg kg Århus Kød Flæskekød Brystflæsk 00557 Brystflæsk a1 ca 5,5-6,5kg kg kg Inco-Kød Flæskekød Brystflæsk 215742 Brystflæsk u/slag

Læs mere

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Agnes N. Pedersen Seniorrådgiver Colourbox Seminar om danskernes kostvaner 12 marts 2015 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Agnes N. Pedersen

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

14 Tilberedning af kød

14 Tilberedning af kød 14 Tilberedning af kød Her kan du læse om Farve under tilberedning Mørhed Nedbrydning af kødets proteiner Bindevæv Lugt og smag Gourmetsaltning WOF Stegemutagener Vandindhold og saftighed Centrumtemperaturens

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

kød & pålæg sortiment

kød & pålæg sortiment Kød & Pålæg sortiment Kød & Pålæg Vi har inddelt vores sortiment i forskellige kategorier, så det er nemmere for dig at finde lige netop det du skal bruge. Du skal dog være opmærksom på, at alle varer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Slagtekroppen består af muskel-, binde-, fedt- og knoglevæv.

Slagtekroppen består af muskel-, binde-, fedt- og knoglevæv. KØD Kød er først og fremmest musklerne fra slagtedyr, fjerkræ og vildt. Andre spiselige dele som tunge, lever, hjerte, brisler og nyrer, i daglig tale kaldet indmad, hører også med til kødgruppen. Her

Læs mere

Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører. Underbilag E.2.1. Kravspecifikationer - kød og pålæg. Okse, ungkvæg og kalv

Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører. Underbilag E.2.1. Kravspecifikationer - kød og pålæg. Okse, ungkvæg og kalv Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører Underbilag E.2.1. Kravspecifikationer - kød og pålæg Okse, ungkvæg og kalv 5. Spidsbryst Vægt 3000-3500 g. Vægttolerance Vægtintervallet skal

Læs mere

Sortiment. Grambogaard Oksekød. Grambogaard Kalvekød

Sortiment. Grambogaard Oksekød. Grambogaard Kalvekød Sortiment Grambogaard Oksekød GR104 GRAMBOGAARD OKSEFILET GR111 GRAMBOGAARD HØJREB GR115 GRAMBOGAARD OKSE TYKSTEG GR116 GRAMBOGAARD OKSETYNDSTEG GR118 GRAMBOGAARD OKSECULOTTE GR119 GRAMBOGAARD OKSECYVETTER

Læs mere

Cerealier del 2 - Kiks og kager Kortlægning af næringsstofindhold. Analytisk undersøgelse

Cerealier del 2 - Kiks og kager Kortlægning af næringsstofindhold. Analytisk undersøgelse Cerealier del 2 - Kiks og kager Kortlægning af næringsstofindhold. Analytisk undersøgelse Cerealier del 2 Kiks og kager - Kortlægning af næringsstofindhold. Analytisk undersøgelse Kirsten Skovmand Hansen

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Kød. Indkøb, kødkvalitet og opbevaring. De kødtyper, der hovedsageligt anvendes i de danske køkkener, stammer fra tre slags husdyr:

Kød. Indkøb, kødkvalitet og opbevaring. De kødtyper, der hovedsageligt anvendes i de danske køkkener, stammer fra tre slags husdyr: Varekendskab Kød De kødtyper, der hovedsageligt anvendes i de danske køkkener, stammer fra tre slags husdyr: Kreaturer (kalv, ko). Får. Svin. Kødet fra disse dyr betegnes henholdsvis oksekød, kalvekød,

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet 1)

Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet 1) BEK nr 1769 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-800-000130 Senere

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover.

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover. Lam Partering Kødet er finttrådet og bliver let mørt. Optøningen skal ske langsomt i køleskab, da det eftermodner kødet. Kødet bliver mere mørt og får mere smag. Bov, kølle og ryg er ca. 2 døgn om at tø

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g.

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g. Navn: Alliancegrød. Ingredienser: Vand, Hindbær, Saft (Sukker, Saft fra koncentrat (æble-, rød drue-, ribs-, lilla gulerod-, citron-, solbær-, hyldebær- og kirsebær)), Solbær, Sukker, Ribs, Mod.tapiocastivelse.

Læs mere

Lektion 7 Energi (kcal)

Lektion 7 Energi (kcal) Lektion 7 Energi (kcal) I denne uge ser vi på Energi i form af kcal/kj Uge 1 Måltidsmønster Uge 3 Frokost & aftensmad Uge 5 Væske Uge 7 Energi (kcal/kj) Uge 9 Energiindtag: Kulhydrater Uge 11 Opsummering:

Læs mere

1. Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød

1. Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød Oversigt over forsknings- og udviklingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kvægafgiftsfonden pr. 1. januar 2011 1. Næringsværdi og mættet fedtindhold i oksekød SKAT ventes at indføre en udifferentieret

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Smag på verden. Alverdens mad til verdens middagsborde

Smag på verden. Alverdens mad til verdens middagsborde Smag på verden Alverdens mad til verdens middagsborde - Convenience Hurtigt og bekvemt. Sådan er det med vores produkter inden for convenience. Kebab, burgere, stegt bacon, pølser... og meget meget mere.

Læs mere

kød & pålæg sortiment

kød & pålæg sortiment kød & pålæg sortiment Flæskekød And 01638 Mørbrad svin grambogård kg kg Grambogård Flæskekød Ben 01904 Grillkøller fersk kg kg Inco Flæskekød Ben 04269 Svin ribben trekant ca 8kg/ks kg kg Inco-Kød Flæskekød

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Merværdi i dansk oksekødsproduktion

Merværdi i dansk oksekødsproduktion Dansk Kvæg Kongres 1. marts 2010 Merværdi i dansk oksekødsproduktion Margrethe Therkildsen Institut for Fødevarekvalitet Desværre ingen kroner og ører men Resultater der viser at kødkvaliteten kan øges

Læs mere

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Fedt i 100 g råt kød: Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Skinkeschnitzel af inderlår 2 g Wok strimler af inderlår 2 g Kalkun uden skind 2 g Kalveschnitzel af inderlår

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 31. januar 2013 Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 1 Indledning Den 25. oktober 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Kvalitet af skolefrokost. - undersøgelse af skoleelevers frokostmåltider

Kvalitet af skolefrokost. - undersøgelse af skoleelevers frokostmåltider Kvalitet af skolefrokost - undersøgelse af skoleelevers frokostmåltider Kvalitet af skolefrokost - undersøgelse af skoleelevers frokostmåltider Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Kirsten Skovmand Hansen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Pris-/rabatopsætning. Side 1 14-02-2007 09:59:26. Hotel- og Restaurantskolen

Pris-/rabatopsætning. Side 1 14-02-2007 09:59:26. Hotel- og Restaurantskolen Side 1 10 OKSE MØRBRAD M SENE Ordre 155,40 1,00 0,00 1,00 03-01-2007 155,40 Nej 14 OKSE MØRBRAD JERSEY 1.5 KG Ordre 110,25 1,00 0,00 1,00 06-04-2006 110,25 Nej 25 OKSE STEG 16-18 KG Ordre 72,45 1,00 0,00

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - men uanset

Læs mere

Næringsdeklarationer og tolerancer. Undersøgelse af udvalgte færdigpakkede fødevarer

Næringsdeklarationer og tolerancer. Undersøgelse af udvalgte færdigpakkede fødevarer Næringsdeklarationer og tolerancer Undersøgelse af udvalgte færdigpakkede fødevarer Næringsdeklarationer og tolerancer Undersøgelse af udvalgte færdigpakkede fødevarer Aase Æ. Mikkelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold.

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold. 13 Mærkningsregler Her kan du læse om Mærkningsregler ved indkøb af kød Definition af Kød som ingrediens Mærkning af bindevævsindhold i hakket kød Hvilke mærkningsregler gælder ved indkøb af kød? Mærkningsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Et moderne slagtehus med respekt for traditionerne og godt gammeldags håndværk

Et moderne slagtehus med respekt for traditionerne og godt gammeldags håndværk Et moderne slagtehus med respekt for traditionerne og godt gammeldags håndværk Gudme Privatslagteri Teglværksvej 89 5884 Gudme Tlf. 62 25 10 81 www.gudmeprivatslagteri.dk Vi er gode til meget Vi er i ordets

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

kød & pålæg sortiment

kød & pålæg sortiment kød & pålæg sortiment Flæskekød And 01638 Mørbrad svin grambogård kg kg Grambogård Flæskekød Ben 01904 Grillkøller fersk kg kg Inco Flæskekød Ben 04269 Svin ribben trekant ca 8kg/ks kg kg Inco-kød Flæskekød

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler

Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 6 1.1 Baggrund 6 1.2 Hvem er vejledningen rettet til 6 1.3 Levnedsmidler, der er omfattet af næringsdeklarationsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Nr. 47 397 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring Maj 2013

Læs mere