rejseforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 rejseforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009

2 2

3 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens om regler om oplysningspligt og for trydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 6o således, at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o

4 hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. et par ord om rejseforsikringen Rejseforsikringen mindsker risikoen for, at et problem, der er opstået under en rejse kommer til at belaste din økonomi. Mange af de situationer, du kan komme ud for på en udlandsrejse, er nemlig ikke dækket af den offentlige sygesikring (det gule sygesikringsbevis). Vær opmærksom på, at denne forsikring kun dækker, hvis ferierejsen udelukkende har privat karakter. Bemærk, at denne indledende information alene er en kortfattet oversigt, og at skader altid opgøres i henhold til nedenstående forsikringsvilkår. hvad består forsikringen af? For rejser udenfor Europa dækker det gule sygesikringsbevis slet ikke og denne forsikring indeholder derfor en dækning, der svarer til dækningen på det gule sygesikringsbevis. Forsikringen dækker for eksempel, hvis du kaldes hjem, fordi der pludselig er opstået alvorlig sygdom i familien. Eller du kan få dine nærmeste til feriestedet, hvis du selv bliver alvorligt syg. Ekstraudgifter hvis din rejseledsager bliver syg dækkes også. Desuden dækker rejseforsikringen, hvis du må afbryde din ferie; for eksempel på grund af et forsinket fly eller hvis ferieboligen viser sig at være ubeboelig. Din familieforsikring dækker det indbo, du medbringer på rejsen mod brand-, vand- og tyveriskader samt ved beskadigelse og bortkomst af indskreven bagage. Rejseforsikringen supplerer familieforsikringen ved at dække ekstraudgifter ved bagageforsinkelse. afbestillingsforsikring Du kan udvide din rejseforsikring med en afbestillingsforsikring. Så har du mulighed for at få erstattet en forudbetalt ferierejse, hvis du må aflyse din ferie på grund af sygdom, tilskadekomst m.v. hos dig eller din nærmeste familie eller på grund af dødsfald i din nærmeste familie. hvordan læses vilkårene? Når du læser vilkårene, vil det være en god hjælp at have policen ved hånden, så du samtidig kan se, hvilke dækninger du har købt. I tilfælde af skade er det vigtigt at vide hvem forsikringen gælder for - se pkt. 1.1 og om den slags skade, der er sket, er dækket af forsikringen. 4

5 hvis skaden sker? Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.m., kan du hele døgnet kontakte: SOS INTERNATIONAL A/S ALARMCENTRAL Telefon +45 7o 1o 5o 5o Telefax +45 7o 1o 5o 56 effektiv skadehjælp! Gennem If Rejseforsikring yder SOS assistance og skadeservice direkte på feriestedet. Det betyder, at du helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Du kan i begrænset omfang få udbetalt erstatning på selve rejsen. Udbetalingen er afhængig af det øjeblikkelige individuelle behov. Den endelige behandling af skaden sker først, når du kommer hjem. krisehjælp Der er også mulighed for at få krisehjælp på feriestedet via SOS International. Krisehjælp gives til de sikrede, som var tilstede, da skaden skete, hvis skaden har medført akut psykisk krise. SOS International afgør, om der skal iværksættes krisehjælp. Som hovedregel sker det i forbindelse med større ulykker/hændelser som fx røveri, overfald, brand og trafik uheld. Kriseterapi gives på feriestedet og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det, der er aftalt, eller hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har afgjort en skade på. Der kan være sket en fejl, eller vi har måske ikke fået oplysninger nok. 5

6 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvem gælder forsikringen for? Hvor dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Forsikringens beløbsmæssige dækning Din oplysningspligt Lægeundersøgelse og obduktion Udbetaling og erstatning Dækning fra anden side Right of subrogation Overdragelse af erstatningskrav Generelle undtagelser Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering Ændring af forsikringsvilkår og præmietarif Forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikring i et andet selskab Klagemulighed Ankenævn SOS-hjælp Medicinsk forhåndsvurdering Dækningens omfang Forholdsregler ved forespørgsel Hjælp i skadetilfælde Sygdom Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Medicinsk forhåndsvurdering Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Akut sygdom eller tilskadekomst Hospitalsophold Ved dødsfald Hjemtransport Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Transport på selskabets regning Forholdsregler i skadetilfælde Hjemtransport Ved dødsfald Rejseafbrydelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forholdsregler i skadetilfælde Sygeledsagelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde

7 9 Tilkaldelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Transportforsinkelse Forsikringens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Forholdsregler i skadetilfælde Ferieboligsikring Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forholdsregler i skadetilfælde Overfald Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Forsinket fremmøde Forsikringens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Forholdsregler i skadetilfælde Erstatningsrejse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Rejsekompensation Dækningens omfang Særlige bestemmelser Undtagelser til dækningens omfang Privatansvar ansvar for skade på feriebolig Dækningens omfang Retshjælp udgifter til rejseomkostninger i forbindelse med retssager i udlandet Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Sikkerhedsstillelse/Kaution Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Særlige bestemmelser vedrørende sikkerhedsstillelse Undtagelser til dækningens omfang Bagageforsinkelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Afbestillingsforsikring Dækningens omfang Undtagelser til dækningens omfang Højeste erstatningsbeløb

8 Rejseforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. police tillæg. forsikringsvilkår for rejseforsikring verden i tilslutning til lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed 1. Fællesbestemmelser 1.1 hvem gælder forsikringen for? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vlkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Forsikringen dækker dig og din husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer der er gift med/lever i fast parforhold med dig eller dine hjemmeboende børn. De pågældende personer skal være tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Bofællesskab bestående af max. 2 personer sidestilles med fast parforhold. 1.2 hvor gælder forsikringen? Forsikringen dækker private ferierejser til udlandet i hele verden. 1.3 hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker udlandsrejser af indtil 1 måneds varighed. For den enkelte rejse træder forsikringen i kraft, når du forlader din bopæl for at tiltræde rejsen, og den ophører ved hjemkomsten til bopælen, såfremt dette tidspunkt falder indenfor forsikringens tidsmæssige dækning, og præmien er betalt. 1.4 forsikringens beløbsmæssige dækning Ifs dækningspligt er maksimeret til den sum, der er anført under den relevante dækning. 1.5 din oplysningspligt Du er pligtig til at give If de oplysninger, som If anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Ved personskade har If til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til din helbredstilstand. Ifs læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til If oplyste. 1.6 lægeundersøgelse og obduktion Ved personskader har If ret til at lade sikrede undersøge af en af If udpeget læge, ligesom det ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. 1.7 udbetaling og erstatning Erstatning udbetales så snart If har modtaget de oplysninger, som If anser for nødvendige til at fastslå Ifs forpligtelse og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetalinger indtræder If i alle dine rettigheder. I det omfang If har stillet sikkerhed, indtræder det i enhver henseende i dine eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 1.8 dækning fra anden side I det omfang du kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt med If. 1.9 indtrædelsesrettigheder If indtræder fuldt og helt i dine rettig heder over for parter, som kan være ansvarlige for at yde erstatning eller bidrag med hensyn til ethvert anliggende, der vedrører krav under denne police. If kan for egne omkostninger overtage dine rettigheder over for tredje parter i det omfang, i hvilket If har ydet betaling. Du skal samarbejde med If og således stille oplysninger og dokumentation til rådighed, der med rimelighed kræves af If for at kunne opnå og gennemføre dets indtrædelsesrettigheder. If kan anlægge sag for egne omkostninger mod sådanne tredje parter på vegne af dig overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Ifs samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen generelle undtagelser: Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som følge af: Enhver skade (herunder også sygdom, tilskadekomst og dødsfald), der uanset din sindstilstand på skadetidspunktet er fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel, medmindre du godtgør, at skaden ikke står i forbindelse hermed Krig eller krigslignende aktioner, oprør samt borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog følger af krig, hvor der ikke anvendes nukleare, kemiske eller biologiske våben, og følger af oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor du opholder dig. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud under forudsætning af, at du ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer, og at du ikke deltager i handlingerne. 8 Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

9 Strejke eller lockout Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling Deltagelse i ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller bjergbestigning Træning til eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykel- eller hestevæddeløb, boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, dykning med anvendelse af dykkereller frømandsudstyr, anden farlig sport samt professionel sport Forsikringen dækker endvidere ikke skader, der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetlige regler præmiebetaling, gebyr m.v Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som du har oplyst til If I forbindelse med opkrævning og betaling kan If opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende gebyr. If kan endvidere opkræve gebyr for udførelse af serviceydelser, herunder udskrivning af policer m.m Betales præmien ikke i henhold til første påkrav, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anført frist Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte erstatningsbeløb og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2oo9. Erstatningssummerne for ansvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke. Selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik ændring af forsikringsvilkår og præmietarif Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif ændres, kan If gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring med en måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering regnes ikke som en ændring af præmietarif. If kan ændre betingelser og/eller præmie med en måneds varsel til forfaldsdagen. Kan du ikke acceptere ændringerne, har du ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen. Hvis præmien ikke betales ophører forsikringen forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for et-årige perioder, og løber indtil den opsiges skriftligt af en af parterne med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver anmeldt skade er såvel du som If berettiget til i perioden fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen kan If, inden for samme periode, vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko, stille særlige sikringskrav eller forhøje præmien. Du kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyret kan ses på eller oplyses ved henvendelse. Ved nytegnede forsikringer henvises til særlige regler om fortrydelse foran i vilkårene. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 9

10 1.16 forsikring i et andet selskab I tilfælde af skade skal du give If besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler så erstatningen forholdsmæssigt klagemulighed Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside, Klik på Kontakt os. Du er også meget velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på telefon 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du inden for 3 måneder bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskade, når sagen drejer sig om erstatningens størrelse eller medicinsk bedømmelse, skyldsspørgsmålet ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager hvor parterne kan kræve sagen forelagt for Stormrådet og sager som allerede er indbragt for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 1.18 ankenævn Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo, kl. 1o-13. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller nævnet afviser at behandle denne. 2.0 SOS-hjælp Gennem Ifs Rejseforsikring Verden yder SOS International assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at du helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under ferierejsen. Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset om - fang, betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når du kommer hjem fra rejsen. SOShjælp omfatter foreløbig skaderegulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. 3. Medicinsk forhåndsvurdering 3.1 dækningens omfang Før en udlandsrejse har du mulighed for at kontakte SOS International for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. 3.2 forholdsregler ved forespørgsel Til brug for vurderingen skal du i god tid før rejsen indsende en kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: Dit navn, adresse og cpr. nummer Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og varighed) Diagnose og sygdomsdebut Sygdoms- og behandlingsforløb inden for de seneste 2 måneder. Eventuelle ændringer i medicineringen Lægebesøg udover almindelige kontrolbesøg Eventuel planlagt behandling 4. Hjælp i skadetilfælde Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.m., kan du uanset tidspunktet og uanset ugedag kontakte: SOS INTERNATIONAL A/S ALARMCENTRAL Telefon +45 7o 1o 5o 5o Telefax +45 7o 1o 5o Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

11 5. Sygdom 5.1 dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til behandling. 5.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: behandling hos læge med autorisation i det land, hvor behandlingen foregår, lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (tosengsstue) eller intensiv afdeling, lægeordineret medicin, behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling, med max. DKK , behandling hos tandlæge med max. DKK , ambulancetransport til og fra behandlingsstedet, taxatransport til og fra behandlingsstedet, med max DKK 83o, sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge, behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt, telefonopkald, transport, læsestof m.v. med max DKK 83o i tilfælde hvor du er hospitalsindlagt mindst 24 timer, en eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted. hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt du ikke er blevet hjemtransporteret, kontakt til SOS International, behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, medmindre sygdommen indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, lægevurdering/-behandling, der ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, eller hvis du; ikke har søgt læge for sygdommen, ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, har afslået at få behandling for sygdommen, har opgivet at få behandling for sygdommen, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering / behandling, er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller har opgivet normal kontrolbesøg. 5.3 medicinsk forhåndsvurdering Er der tvivl om, hvorvidt en eksisterende eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS International kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sygdommen vil være dækket. Se dækning 3. Medicinsk forhåndsvurdering. 5.4 undtagelser til dækningens omfang: Forsikringen dækker ikke udgifter til: behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov, behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen ikke lægeordineret medicin, fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab indenfor 1 måned fra forventet fødselstidspunkt, provokeret abort, at erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater rekreation eller kurophold, behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, fortsat behandling eller ophold, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere, når SOS Internationals læge har besluttet, og når den be handlende læge har godkendt hjemtransporten, behandling og ophold i udlandet, når SOS Internationals læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til Danmark, sygetransport som følge af din frygt for smittefare, plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. 5.5 forholdsregler i skadetilfælde Det er en betingelse for Ifs dækningspligt, at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at du på anmodning giver SOS Internationals læge adgang til alle relevante sygejournaler. Du har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 11

12 5.6 akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan du altid kontakte SOS International, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. 5.7 hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS International, straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). 5.8 ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS International straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). SOS International træffes hver dag døgnet rundt på Telefon o 1o 5o 5o Telefax o 1o 5o 56 Mail sos.dk 6. Hjemtransport 6.1 dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst om fattet af dækning 5. Sygdom, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark. 6.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til: hjemtransport til Danmark eller til andet egnet behandlingssted, hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes max. med et beløb svarende til hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl. a. med henblik på obduktion, medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, dersom forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død, indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted hvor du i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde dig, hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager, kontakt til SOS International. 6.3 undtagelser til dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter: til hjemtransport som følge af din frygt for smittefare, til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark 6.4 transport på ifs regning Formidles transporten ikke af SOS International dækkes max. med det beløb, der svarer til de udgifter SOS International ville have haft, hvis SOS International havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig. 6.5 forholdsregler i skadetilfælde Du har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 6.6 hjemtransport Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS International straks underrettes. SOS Internationals læge vil sammen med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. 6.7 ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS International straks underrettes. SOS International vil sørge for det videre fornødne. SOS International træffes hver dag døgnet rundt på Telefon o 1o 5o 5o Telefax o 1o 5o 56 Mail 7. Rejseafbrydelse 7.1 dækningens omfang Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en pludseligt opstået alvorlig sygdom, der har ramt en eller flere af følgende personer i Danmark: Din husstand, jf. pkt. 1.1, dine børn, herunder sammenbragte børn, svigerbørn eller børnebørn. dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. dine søskende, svogre eller svigerinder. 12 Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

13 7.1.2 Brand eller indbrud i din private bolig eller din egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og din tilstedeværelse er påkrævet Bedrageriske handlinger i din egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og din tilstedeværelse er påkrævet Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed. Ved en dækningsberettiget skade kan rejseledsageren også afbryde rejsen. Ved rejseledsager forstås en person, som rejser sammen med dig på hele rejsen og som er dækket af forsikringen. 7.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (højst ordinært rutefly, økonomiklasse), til din hjemrejse til Danmark. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med SOS International. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter din afrejse. 7.3 forholdsregler i skadetilfælde Dokumentation for hjemkaldelsen i form af dødsattest, journaludskrift fra hospital, politirapport el. lign. indsendes til SOS International sammen med originalkvittering for de afholdte udgifter. 8. Sygeledsagelse 8.1 dækningens omfang Forsikringen dækker ekstraudgifter til rejse og ophold for dig, når alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos en af dine rejseledsagere medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. Ved rejseledsager forstås en person, som rejser sammen med dig på hele rejsen og som er dækket af forsikringen. Ved alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst forstås, at det kræver hospitalsindlæggelse Såfremt du rammes af lægedokumenteret alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald dækkes endvidere ekstraudgifter til, at 1 person kan blive hos eller følge dig. 8.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: rimelige ekstraudgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport, højst DKK per dag og DKK i alt for alle sikrede personer. ekstra transportudgifter til indhentning af fastlagt rejserute, dog højst ordinært rutefly, økonomiklasse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class. hjemrejse. Ledsager du den syge under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på (med fly højst ordinært rutefly, økonomiklasse). Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, hvis det er aftalt med SOS International. 8.3 undtagelser til dækningens omfang Forsikringen dækker ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor du gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit forholdsregler i skadetilfælde Dokumentation i form af lægeerklæring, journaludskrift eller dødsattest indsendes sammen med originalkvitteringer for de afholdte udgifter til SOS International. 9. Tilkaldelse 9.1 dækningens omfang Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for en pårørende, der efter aftale med SOS Internationals læge kaldes ud til dig på grund af din alvorlige, akut opståede sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død. 9.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Rimelige rejseudgifter, dog højst ordinært rutefly, økonomiklasse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class Rimelige udgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport max. DKK per dag og DKK i alt for alle sikrede personer. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 13

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri Indbodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For indbodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for boforsikring. Hvemerdækket?

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere