rejseforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 rejseforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009

2 2

3 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens om regler om oplysningspligt og for trydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 6o således, at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o

4 hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. et par ord om rejseforsikringen Rejseforsikringen mindsker risikoen for, at et problem, der er opstået under en rejse kommer til at belaste din økonomi. Mange af de situationer, du kan komme ud for på en udlandsrejse, er nemlig ikke dækket af den offentlige sygesikring (det gule sygesikringsbevis). Vær opmærksom på, at denne forsikring kun dækker, hvis ferierejsen udelukkende har privat karakter. Bemærk, at denne indledende information alene er en kortfattet oversigt, og at skader altid opgøres i henhold til nedenstående forsikringsvilkår. hvad består forsikringen af? For rejser udenfor Europa dækker det gule sygesikringsbevis slet ikke og denne forsikring indeholder derfor en dækning, der svarer til dækningen på det gule sygesikringsbevis. Forsikringen dækker for eksempel, hvis du kaldes hjem, fordi der pludselig er opstået alvorlig sygdom i familien. Eller du kan få dine nærmeste til feriestedet, hvis du selv bliver alvorligt syg. Ekstraudgifter hvis din rejseledsager bliver syg dækkes også. Desuden dækker rejseforsikringen, hvis du må afbryde din ferie; for eksempel på grund af et forsinket fly eller hvis ferieboligen viser sig at være ubeboelig. Din familieforsikring dækker det indbo, du medbringer på rejsen mod brand-, vand- og tyveriskader samt ved beskadigelse og bortkomst af indskreven bagage. Rejseforsikringen supplerer familieforsikringen ved at dække ekstraudgifter ved bagageforsinkelse. afbestillingsforsikring Du kan udvide din rejseforsikring med en afbestillingsforsikring. Så har du mulighed for at få erstattet en forudbetalt ferierejse, hvis du må aflyse din ferie på grund af sygdom, tilskadekomst m.v. hos dig eller din nærmeste familie eller på grund af dødsfald i din nærmeste familie. hvordan læses vilkårene? Når du læser vilkårene, vil det være en god hjælp at have policen ved hånden, så du samtidig kan se, hvilke dækninger du har købt. I tilfælde af skade er det vigtigt at vide hvem forsikringen gælder for - se pkt. 1.1 og om den slags skade, der er sket, er dækket af forsikringen. 4

5 hvis skaden sker? Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.m., kan du hele døgnet kontakte: SOS INTERNATIONAL A/S ALARMCENTRAL Telefon +45 7o 1o 5o 5o Telefax +45 7o 1o 5o 56 effektiv skadehjælp! Gennem If Rejseforsikring yder SOS assistance og skadeservice direkte på feriestedet. Det betyder, at du helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Du kan i begrænset omfang få udbetalt erstatning på selve rejsen. Udbetalingen er afhængig af det øjeblikkelige individuelle behov. Den endelige behandling af skaden sker først, når du kommer hjem. krisehjælp Der er også mulighed for at få krisehjælp på feriestedet via SOS International. Krisehjælp gives til de sikrede, som var tilstede, da skaden skete, hvis skaden har medført akut psykisk krise. SOS International afgør, om der skal iværksættes krisehjælp. Som hovedregel sker det i forbindelse med større ulykker/hændelser som fx røveri, overfald, brand og trafik uheld. Kriseterapi gives på feriestedet og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det, der er aftalt, eller hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har afgjort en skade på. Der kan være sket en fejl, eller vi har måske ikke fået oplysninger nok. 5

6 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvem gælder forsikringen for? Hvor dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Forsikringens beløbsmæssige dækning Din oplysningspligt Lægeundersøgelse og obduktion Udbetaling og erstatning Dækning fra anden side Right of subrogation Overdragelse af erstatningskrav Generelle undtagelser Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering Ændring af forsikringsvilkår og præmietarif Forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikring i et andet selskab Klagemulighed Ankenævn SOS-hjælp Medicinsk forhåndsvurdering Dækningens omfang Forholdsregler ved forespørgsel Hjælp i skadetilfælde Sygdom Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Medicinsk forhåndsvurdering Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Akut sygdom eller tilskadekomst Hospitalsophold Ved dødsfald Hjemtransport Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Transport på selskabets regning Forholdsregler i skadetilfælde Hjemtransport Ved dødsfald Rejseafbrydelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forholdsregler i skadetilfælde Sygeledsagelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde

7 9 Tilkaldelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Transportforsinkelse Forsikringens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Forholdsregler i skadetilfælde Ferieboligsikring Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forholdsregler i skadetilfælde Overfald Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Undtagelser til dækningens omfang Forholdsregler i skadetilfælde Forsinket fremmøde Forsikringens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Særlige bestemmelser Forholdsregler i skadetilfælde Erstatningsrejse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen? Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Rejsekompensation Dækningens omfang Særlige bestemmelser Undtagelser til dækningens omfang Privatansvar ansvar for skade på feriebolig Dækningens omfang Retshjælp udgifter til rejseomkostninger i forbindelse med retssager i udlandet Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Sikkerhedsstillelse/Kaution Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Særlige bestemmelser vedrørende sikkerhedsstillelse Undtagelser til dækningens omfang Bagageforsinkelse Dækningens omfang Hvilke udgifter dækker forsikringen Begrænsninger Forholdsregler i skadetilfælde Afbestillingsforsikring Dækningens omfang Undtagelser til dækningens omfang Højeste erstatningsbeløb

8 Rejseforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. police tillæg. forsikringsvilkår for rejseforsikring verden i tilslutning til lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed 1. Fællesbestemmelser 1.1 hvem gælder forsikringen for? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vlkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Forsikringen dækker dig og din husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer der er gift med/lever i fast parforhold med dig eller dine hjemmeboende børn. De pågældende personer skal være tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Bofællesskab bestående af max. 2 personer sidestilles med fast parforhold. 1.2 hvor gælder forsikringen? Forsikringen dækker private ferierejser til udlandet i hele verden. 1.3 hvad omfatter forsikringen? Forsikringen dækker udlandsrejser af indtil 1 måneds varighed. For den enkelte rejse træder forsikringen i kraft, når du forlader din bopæl for at tiltræde rejsen, og den ophører ved hjemkomsten til bopælen, såfremt dette tidspunkt falder indenfor forsikringens tidsmæssige dækning, og præmien er betalt. 1.4 forsikringens beløbsmæssige dækning Ifs dækningspligt er maksimeret til den sum, der er anført under den relevante dækning. 1.5 din oplysningspligt Du er pligtig til at give If de oplysninger, som If anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Ved personskade har If til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til din helbredstilstand. Ifs læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til If oplyste. 1.6 lægeundersøgelse og obduktion Ved personskader har If ret til at lade sikrede undersøge af en af If udpeget læge, ligesom det ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. 1.7 udbetaling og erstatning Erstatning udbetales så snart If har modtaget de oplysninger, som If anser for nødvendige til at fastslå Ifs forpligtelse og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetalinger indtræder If i alle dine rettigheder. I det omfang If har stillet sikkerhed, indtræder det i enhver henseende i dine eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 1.8 dækning fra anden side I det omfang du kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt med If. 1.9 indtrædelsesrettigheder If indtræder fuldt og helt i dine rettig heder over for parter, som kan være ansvarlige for at yde erstatning eller bidrag med hensyn til ethvert anliggende, der vedrører krav under denne police. If kan for egne omkostninger overtage dine rettigheder over for tredje parter i det omfang, i hvilket If har ydet betaling. Du skal samarbejde med If og således stille oplysninger og dokumentation til rådighed, der med rimelighed kræves af If for at kunne opnå og gennemføre dets indtrædelsesrettigheder. If kan anlægge sag for egne omkostninger mod sådanne tredje parter på vegne af dig overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Ifs samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen generelle undtagelser: Forsikringen dækker ikke skade opstået direkte eller indirekte som følge af: Enhver skade (herunder også sygdom, tilskadekomst og dødsfald), der uanset din sindstilstand på skadetidspunktet er fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel, medmindre du godtgør, at skaden ikke står i forbindelse hermed Krig eller krigslignende aktioner, oprør samt borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog følger af krig, hvor der ikke anvendes nukleare, kemiske eller biologiske våben, og følger af oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i det land, hvor du opholder dig. Dækningen opretholdes i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud under forudsætning af, at du ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer, og at du ikke deltager i handlingerne. 8 Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

9 Strejke eller lockout Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling Deltagelse i ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller bjergbestigning Træning til eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykel- eller hestevæddeløb, boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, dykning med anvendelse af dykkereller frømandsudstyr, anden farlig sport samt professionel sport Forsikringen dækker endvidere ikke skader, der kan kræves erstattet på grundlag af forhandlereller leverandørgaranti eller andre køberetlige regler præmiebetaling, gebyr m.v Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den betalingsadresse, som du har oplyst til If I forbindelse med opkrævning og betaling kan If opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende gebyr. If kan endvidere opkræve gebyr for udførelse af serviceydelser, herunder udskrivning af policer m.m Betales præmien ikke i henhold til første påkrav, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anført frist Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte erstatningsbeløb og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2oo9. Erstatningssummerne for ansvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke. Selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik ændring af forsikringsvilkår og præmietarif Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif ændres, kan If gennemføre tilsvarende ændringer for denne forsikring med en måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering regnes ikke som en ændring af præmietarif. If kan ændre betingelser og/eller præmie med en måneds varsel til forfaldsdagen. Kan du ikke acceptere ændringerne, har du ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen. Hvis præmien ikke betales ophører forsikringen forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for et-årige perioder, og løber indtil den opsiges skriftligt af en af parterne med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver anmeldt skade er såvel du som If berettiget til i perioden fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen kan If, inden for samme periode, vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko, stille særlige sikringskrav eller forhøje præmien. Du kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyret kan ses på eller oplyses ved henvendelse. Ved nytegnede forsikringer henvises til særlige regler om fortrydelse foran i vilkårene. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 9

10 1.16 forsikring i et andet selskab I tilfælde af skade skal du give If besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler så erstatningen forholdsmæssigt klagemulighed Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside, Klik på Kontakt os. Du er også meget velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på telefon 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du inden for 3 måneder bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskade, når sagen drejer sig om erstatningens størrelse eller medicinsk bedømmelse, skyldsspørgsmålet ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager hvor parterne kan kræve sagen forelagt for Stormrådet og sager som allerede er indbragt for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 1.18 ankenævn Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo, kl. 1o-13. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller nævnet afviser at behandle denne. 2.0 SOS-hjælp Gennem Ifs Rejseforsikring Verden yder SOS International assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at du helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under ferierejsen. Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset om - fang, betinget af det øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når du kommer hjem fra rejsen. SOShjælp omfatter foreløbig skaderegulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. 3. Medicinsk forhåndsvurdering 3.1 dækningens omfang Før en udlandsrejse har du mulighed for at kontakte SOS International for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. 3.2 forholdsregler ved forespørgsel Til brug for vurderingen skal du i god tid før rejsen indsende en kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: Dit navn, adresse og cpr. nummer Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og varighed) Diagnose og sygdomsdebut Sygdoms- og behandlingsforløb inden for de seneste 2 måneder. Eventuelle ændringer i medicineringen Lægebesøg udover almindelige kontrolbesøg Eventuel planlagt behandling 4. Hjælp i skadetilfælde Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.m., kan du uanset tidspunktet og uanset ugedag kontakte: SOS INTERNATIONAL A/S ALARMCENTRAL Telefon +45 7o 1o 5o 5o Telefax +45 7o 1o 5o Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

11 5. Sygdom 5.1 dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til behandling. 5.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: behandling hos læge med autorisation i det land, hvor behandlingen foregår, lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (tosengsstue) eller intensiv afdeling, lægeordineret medicin, behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling, med max. DKK , behandling hos tandlæge med max. DKK , ambulancetransport til og fra behandlingsstedet, taxatransport til og fra behandlingsstedet, med max DKK 83o, sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge, behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt, telefonopkald, transport, læsestof m.v. med max DKK 83o i tilfælde hvor du er hospitalsindlagt mindst 24 timer, en eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted. hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt du ikke er blevet hjemtransporteret, kontakt til SOS International, behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, medmindre sygdommen indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, lægevurdering/-behandling, der ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, eller hvis du; ikke har søgt læge for sygdommen, ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, har afslået at få behandling for sygdommen, har opgivet at få behandling for sygdommen, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering / behandling, er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller har opgivet normal kontrolbesøg. 5.3 medicinsk forhåndsvurdering Er der tvivl om, hvorvidt en eksisterende eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS International kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sygdommen vil være dækket. Se dækning 3. Medicinsk forhåndsvurdering. 5.4 undtagelser til dækningens omfang: Forsikringen dækker ikke udgifter til: behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov, behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen ikke lægeordineret medicin, fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab indenfor 1 måned fra forventet fødselstidspunkt, provokeret abort, at erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater rekreation eller kurophold, behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, fortsat behandling eller ophold, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere, når SOS Internationals læge har besluttet, og når den be handlende læge har godkendt hjemtransporten, behandling og ophold i udlandet, når SOS Internationals læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til Danmark, sygetransport som følge af din frygt for smittefare, plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. 5.5 forholdsregler i skadetilfælde Det er en betingelse for Ifs dækningspligt, at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at du på anmodning giver SOS Internationals læge adgang til alle relevante sygejournaler. Du har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 11

12 5.6 akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan du altid kontakte SOS International, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. 5.7 hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS International, straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). 5.8 ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS International straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). SOS International træffes hver dag døgnet rundt på Telefon o 1o 5o 5o Telefax o 1o 5o 56 Mail sos.dk 6. Hjemtransport 6.1 dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst om fattet af dækning 5. Sygdom, dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport til Danmark. 6.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til: hjemtransport til Danmark eller til andet egnet behandlingssted, hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes max. med et beløb svarende til hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl. a. med henblik på obduktion, medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, dersom forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død, indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted hvor du i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde dig, hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager, kontakt til SOS International. 6.3 undtagelser til dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter: til hjemtransport som følge af din frygt for smittefare, til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark 6.4 transport på ifs regning Formidles transporten ikke af SOS International dækkes max. med det beløb, der svarer til de udgifter SOS International ville have haft, hvis SOS International havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig. 6.5 forholdsregler i skadetilfælde Du har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 6.6 hjemtransport Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS International straks underrettes. SOS Internationals læge vil sammen med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. 6.7 ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS International straks underrettes. SOS International vil sørge for det videre fornødne. SOS International træffes hver dag døgnet rundt på Telefon o 1o 5o 5o Telefax o 1o 5o 56 Mail 7. Rejseafbrydelse 7.1 dækningens omfang Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en pludseligt opstået alvorlig sygdom, der har ramt en eller flere af følgende personer i Danmark: Din husstand, jf. pkt. 1.1, dine børn, herunder sammenbragte børn, svigerbørn eller børnebørn. dine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. dine søskende, svogre eller svigerinder. 12 Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03

13 7.1.2 Brand eller indbrud i din private bolig eller din egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og din tilstedeværelse er påkrævet Bedrageriske handlinger i din egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og din tilstedeværelse er påkrævet Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed. Ved en dækningsberettiget skade kan rejseledsageren også afbryde rejsen. Ved rejseledsager forstås en person, som rejser sammen med dig på hele rejsen og som er dækket af forsikringen. 7.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (højst ordinært rutefly, økonomiklasse), til din hjemrejse til Danmark. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med SOS International. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter din afrejse. 7.3 forholdsregler i skadetilfælde Dokumentation for hjemkaldelsen i form af dødsattest, journaludskrift fra hospital, politirapport el. lign. indsendes til SOS International sammen med originalkvittering for de afholdte udgifter. 8. Sygeledsagelse 8.1 dækningens omfang Forsikringen dækker ekstraudgifter til rejse og ophold for dig, når alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos en af dine rejseledsagere medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. Ved rejseledsager forstås en person, som rejser sammen med dig på hele rejsen og som er dækket af forsikringen. Ved alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst forstås, at det kræver hospitalsindlæggelse Såfremt du rammes af lægedokumenteret alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald dækkes endvidere ekstraudgifter til, at 1 person kan blive hos eller følge dig. 8.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: rimelige ekstraudgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport, højst DKK per dag og DKK i alt for alle sikrede personer. ekstra transportudgifter til indhentning af fastlagt rejserute, dog højst ordinært rutefly, økonomiklasse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class. hjemrejse. Ledsager du den syge under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på (med fly højst ordinært rutefly, økonomiklasse). Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, hvis det er aftalt med SOS International. 8.3 undtagelser til dækningens omfang Forsikringen dækker ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor du gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit forholdsregler i skadetilfælde Dokumentation i form af lægeerklæring, journaludskrift eller dødsattest indsendes sammen med originalkvitteringer for de afholdte udgifter til SOS International. 9. Tilkaldelse 9.1 dækningens omfang Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for en pårørende, der efter aftale med SOS Internationals læge kaldes ud til dig på grund af din alvorlige, akut opståede sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død. 9.2 hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Rimelige rejseudgifter, dog højst ordinært rutefly, økonomiklasse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at rejsen foretages på økonomiklasse eller charterfly, dækkes højst rutefly business class Rimelige udgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport max. DKK per dag og DKK i alt for alle sikrede personer. Rejseforsikring Verden, forsikringsvilkår nr. R-03 13

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere