i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for et hjælpemiddel. Hjælpemidler kan være lige fra strømpepåtager til velfærdsteknologiske løsninger. Sagsbehandler foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælpemidler, f.eks. under en samtale eller konkret afprøvning, hvor den nedsatte funktion vurderes i forhold til borgerens daglige livsførelse. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Borgere med fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune, eller hvor Høje Taastrup er handlekommune. Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv Øvrige tilbud og muligheder efter den sociale lovgivning skal være undersøgt og udtømt. Ved bevilling lægges der vægt på at finde det billigste og bedst egnede hjælpemiddel. Borgeren har ved bevilling i udgangspunkt frit leverandørvalg, dog refunderes højst et beløb svarende til den pris som kommunen kan erhverve hjælpemidlet til hos sin leverandør. Undtaget fra det frie valg er arbejdsmiljøredskaber og situationer, hvor Høje-Taastrup Kommune kan levere et hjælpemiddel, som er identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe sig. Pris Hjælpemidler bevilges som et gratis Levering i forbindelse med bevilling og reparation er gratis for borgeren. Borgeren skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet, herunder lapning og udskiftning af dæk og slanger. Hvordan får borgeren besked om afgørelse? Afgørelsen meddeles mundtligt eller skriftligt til borgeren af sagsbehandler. Hvor borgeren ikke får fuldt medhold gives skriftlig begrundelse og klagevejledning. Hvor borgeren får medhold sendes bestilling til hjælpemiddeldepotet. Hjælpemiddeldepotet udskriver en låneseddel (afgørelse), som borgeren skal underskrive. Dokumentation Sagsbehandler dokumenterer bevillingen i hjælpemiddelsystemet. Hvilket omfang har ydelsen?

2 Hjælpemidler der ydes som udlån kan være nyindkøbt, eller der kan være tale om et genbrugshjælpemiddel, dvs. hjælpemidlet har tidligere været udlånt. Bevilling af hjælpemidler gælder så længe borgeren har et behov for hjælpemidlet. Hvis borgerens behov for hjælpemidler ændrer sig, foretages fornyet vurdering. Udlånshjælpemidler skal leveres tilbage til kommunen, når borgeren ikke længere har brug for dem. Borgeren tager selv bevilgede hjælpemidler med, hvis borgeren flytter inden for Danmarks grænser. Hvilket indhold har ydelsen? Rådgivning Høje-Taastrup Kommune yder rådgivning om frit valg af hjælpemiddel, samt instruktion i brugen heraf m.v. Udlevering af hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet leverer hjælpemidlet. Tilpasning og instruktion i brug af hjælpemidlet foretages i forbindelse med udlevering af hjælpemidlet. Hvis borgeren gør brug af det frie valg, anskaffer borgeren selv hjælpemidlet. Reparation Hjælpemiddeldepotet reparerer udlånte hjælpemidler, når de går i stykker. Reparation sker efter bevilling af sagsbehandleren eller hjælpemiddeldepotet. Det beror på en teknisk vurdering, om der er behov for at udskifte hjælpemidlet. Vedligeholdelse Borgeren skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet,herunder. til lapning og udskiftning af dæk og slange. Hjemtagning af hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet afhenter hjælpemidlet, når borgeren ikke længere har behov for det. Generelt gælder det, at der ryddes op efter eget besøg. Opgaver der ikke må varetages ifølge kvalitetsstandarden Almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlet som f.eks. lapning samt udskiftning af dæk og slanger Flytning af møbler Opbevaringsfaciliteter f.eks. skure, skabe og hylder Flytning af hjælpemidler i forbindelse med at borger flytter bopæl Hvem leverer hjælpen Krav til leverandøren Høje-Taastrup Kommunes Hjælpemiddeldepot. Observationspligt af borgerens almene tilstand mv. Medarbejdere der er i borgerens hjem forventes altid at handle på uopsættelige situationer efter fald, ved sygdom m.v.

3 Dokumentation Personale Borgeren kvitterer for modtagelsen af hjælpemidlet på lånesedlen. Der stilles ikke krav til depotpersonalets uddannelse. Det er et krav, at medarbejdere, som løser opgaver i borgerens hjem, har den nødvendige erfaring. Det er et krav, at medarbejdere, som løser opgaver i borgerens hjem, kan forevise privat straffeattest, som ikke giver anledning til problemer. Det er et krav, at medarbejderen kan kommunikere med borgerne. Det er et krav, at medarbejderen kan give en instruktion i brug af hjælpemidlerne. Det er et krav, at medarbejderen er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne. Mødet med borgeren Levering af hjælpemidler skal ske inden for det aftalte tidsrum (maksimalt et 3- timers interval). Kvalitetskrav til den leverede hjælp Det bevilgede hjælpemiddel matcher borgerens behov bedst muligt inden for rammerne af kommunens serviceniveau. Dag for levering af hjælpemidlet dokumenteres i hjælpemiddelsystemet. Udlevering Standardhjælpemidler udleveres hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter bevilling. Hjælpemidler, der ikke forefindes på Hjælpemiddeldepotet, udleveres senest dagen efter hjælpemidlet er hjemkommet til Hjælpemiddeldepotet. I uopsættelige situationer leveres hjælpemidlet senest dagen efter bevilling. Tidspunkt for levering af bevilgede hjælpemidler aftales mellem borger og hjælpemiddeldepotet. Hjælpemiddeldepotet udleverer en brugervejledning til hydrauliske og elektriske hjælpemidler. Reparation Reparationer foretages hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter henvendelse fra borgeren. I uopsættelige situationer foretages reparationer samme dag, som borgeren henvender sig til Hjælpemiddeldepotet. Andet At 80 % af borgerne er tilfredse med den leverede service. Relaterede kvalitetsstandarder Lovhenvisninger Bevilling af udlånshjælpemidler og boligændringer Høje-Taastrup Kommunes interne retningslinjer for arbejdsgange på Hjælpemiddeldepotet

4 Lov om Social Service 112. Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for hjælpemidler Bevilling af specifikke udlånshjælpemidler og forbrugsgoder Ved bevilling af et specifikt udlånshjælpemiddel i Høje-Taastrup Kommune, skal ansøger opfylde de generelle kriterier i lovgivningen for tildeling af et hjælpemiddel, jf. kvalitetsstandard Udlånshjælpemidler. Bevillingen beror på et skøn. For at sikre et ensartet bevillingsniveau er der i det følgende beskrevet nogle typiske situationer, der kan føre til bevilling af de mest almindelige hjælpemidler. Listen er ikke udtømmende. Afgørelsen træffes altid ud fra en konkret individuel vurdering. Det betyder, at det er muligt at få bevilget et givent hjælpemiddel i andre situationer end den typiske situation, der er beskrevet. HJÆLPEMIDDEL TYPISK BORGER Rollator Rollatoren fungerer som gangredskab for borgeren med det formål at gøre borgeren mere mobil. Sædet på rollatoren kan bruges til at sidde og holde hvil på. Det er muligt at bære/køre varer eller andet i rollatorens kurv. Medvirke til at undgå eller udskyde behovet for indkøbsordning. Borgeren klarer sig stort set uden hjælp. Borgeren har nedsat gangfunktion eller nedsat lungefunktion, udtrættes hurtigt, har svært ved at gå udendørs over længere afstande og er bange for at falde. Borgeren er begyndt at blive hjemme, har vanskeligheder med at få klaret indkøb, må have familien eller naboen til at hjælpe med dette, overvejer indkøbsordning. Kommer ikke længere til sociale aktiviteter i nærmiljøet, føler sig isoleret. Borgeren opnår at klare sig uden hjælp eller klare sig stort set uden hjælp. Kan færdes selvstændigt udendørs. Klarer selv de daglige indkøb, har evt. hjælp til indkøb af store tunge ting. Borgeren kan fortsætte med de sociale aktiviteter, kan evt. selv gå til vedligeholdende træning. Borgeren vedligeholder selv sit funktionsniveau ved at færdes gående udendørs. Toiletforhøjer Formålet med bevilling af toiletforhøjer er at gøre det lettere for borgeren at rejse og sætte sig fra toilettet. Medvirke til at undgå eller udskyde behovet for hjælp til personlig pleje. 1. Borgeren klarer sig uden hjælp til toiletbesøg, men har problemer med slid i hofter og/eller knæ. Det er vanskeligt for borgeren at rejse og sætte sig ved lave møbler samt at bukke sig ned mod gulvet. Borgerens toilet er lavt, det er efterhånden et problem at komme op og ned fra toilettet. Borgeren har indtil nu brugt radiatoren til at trække sig op ved, men føler det stadigt mere vanskeligt, er desuden bange for at radiatoren ikke kan holde. Borgeren klarer toiletbesøget uden hjælp, men

5 det kræver en stor mængde ressourcer at benytte toilettet, og det er forbundet med smerter. 2. Borgeren klarer sig stort set uden hjælp til toiletbesøg. Situationen er blevet lidt værre end ovenfor beskrevet, og der er behov for lidt personstøtte til at komme op fra toilettet. 3. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Borgeren nærmest falder ned på toilettet og der er behov for massiv hjælp til at hjælpe borgeren op igen. 1. Borgeren vil opleve toiletbesøg som mindre ressourcekrævende og smertefuldt, vil evt. have større overskud i hverdagen. Borgerens livskvalitet vil forbedres. Borgeren vil ved at benytte toiletforhøjeren med armlæn bruge kroppen mere hensigtsmæssigt, og dermed belaste leddene mindre. Behov for personlig hjælp udskydes. 2. Borgeren vil, i hvert fald i en periode, blive i stand til at klare toiletbesøg uden hjælp og derudover opleve de samme fordele som ovenfor beskrevet. 3. Borgeren vil blive i stand til at klare toiletbesøg stort set uden hjælp eller med væsentlig mindre hjælp. Arbejdsmiljø 3. Ved at borgeren får mulighed for at bruge kroppen mere hensigtsmæssigt og dermed udnytter sine kræfter mere optimalt, vil det blive muligt for hjælperen at yde den nødvendige støtte i mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger og med mindre belastninger. Plejeseng Sengen fungerer som arbejdsredskab for hjælperne for at tilgodese deres arbejdsforhold. Sengens el-funktioner muliggør at hjælperne kan udføre plejen i gode og forsvarlige arbejdsstillinger. 1. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Borgeren har nedsat gangfunktion og har en dårlig standfunktion, kan kun stå kort tid af gangen, går indendørs med rollator, og sidder det meste af dagen. Det er vurderet, at borgerens funktionsniveau ikke kan bedres med træning. Borgeren får hjælp til den personlige hygiejne. Grundet den dårlige standfunktion, er det meget vanskeligt for borgeren at stå op ved vasken og blive vasket forneden. Der er risiko for fald, og hjælperens arbejdsstillinger er uhensigtsmæssige, idet hun skal støtte borgeren, samtidig med at hun udfører den personlige hygiejne. Pga. den dårlige balance skal det gå hurtigt, hvilket tilsvarende gør det vanskeligt at arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger for hjælperen. Plejesengen muliggør, at den personlige pleje mht. nedre toilette kan forgå, imens borgeren ligger i sengen. 2. Borger er ude af stand til at klare sig selv. Borgeren er sengeliggende (f.eks. terminal). Al pleje af borgeren foregår ved sengen, eller borgeren kan ved hjælp af forflytningshjælpemidler forflyttes fra seng til bækkenstol / kørestol. Borgeren transporteres kørende rundt i boligen, f. eks. i bækkenstolen ud på badeværelset for at blive badet siddende i denne. 1. Hverdagen lettes. Borgeren undgår den ressourcekrævende og risikofyldte situation stående ved håndvasken. Risikoen for fald nedsættes og borgeren fysiske overskud bliver evt. lidt større. Borgeren opnår øget komfort ved at kunne udnytte plejesengens el-funktioner, og dermed opnå en bedre liggestilling. Det bliver lidt lettere at komme ind og ud af

6 sengen. 2. Borgeren opnår fordele ved at kunne udnytte sengens el-funktioner, f.eks. vil et eleveret hovedgærde gøre det muligt at udføre forskellige aktiviteter i sengen. Arbejdsmiljø Ved bevilling af plejeseng sikres det, at den personlige pleje kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger for hjælperne. Tryksårsforebyggende madrasser Madrasserne fungerer som trykaflastning til de borgere, der er tryksårstruet eller som har udviklet tryksår. Madrasserne findes i forskellige klassifikationer som bevilges ud fra borgerens funktionsniveau. Forebyggelsen af tryksår med tryksårsforebyggende madrassen vil reducere behovet for sårpleje og personlig hjælp betydeligt. 1. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Borgeren sidder i sin hvilestol eller ligger i sin seng det meste af dagen. Borgerens evne til at gå er betydelig nedsat. Kan gå lidt omkring med rollator, men gør det kun sjældent. Borgeren har svært ved at vende sig i sengen, ligger derfor på ryggen det meste af tiden. Borgeren er inkontinent, bruger ble døgnet rundt. Borgeren er småtspisende og drikker ikke nok. Borgeren har et rødt hudområde svarende til korsbenet, det røde mærke forsvinder ikke ved aflastning eller sårpleje. Borgeren bevilges en trykaflastende madras i den lavere kategori. 2. Borgeren er ude af stand til at klare sig selv. Borgeren er sengeliggende (f.eks. terminal) eller forflyttes med lift til komfortkørestol nogle timer dagligt. Borgeren plejes i sengen, og borgeren sidder i sengen og indtager de fleste måltider samt ser TV. Borgeren er ikke i stand til at hjælpe til ved stillingsskift i sengen. Borgeren spiser og drikker ikke ret meget. Borgeren har fået 2 overfladiske tryksår på bagdelen. Personalet er begyndt at vende borgerne hver anden time om natten. Borgeren bevilges en trykaflastende madras af den højere kategori. 1. Det begyndende tryksår aflastes. Aflastningen bevirker at rødmen forsvinder og der forebygges, så der ikke opstår yderligere tryksår. Borgerens liggekomfort forøges, og smerterne / ømheden fra såret forsvinder. 2. Tryksåret begynder langsomt at hele op. Det forebygges at yderlige tryksår opstår. Borgerens liggekomfort øges, og aflastningen opretholdes selvom hovedgærdet på el-sengen eleveres. Borgeren slipper for at få forstyrret sin nattesøvn for at blive vendt. Manuel kørestol En manuel kørestol erstatter en nedsat eller manglende gangfunktion og sætter borgeren i stand til at færdes ude og / eller inde, så det stadig er muligt at deltage i de almindelige daglige aktiviteter. Den manuelle kørestol medvirker til at udskyde behovet for hjælp til indkøb og forbedrer arbejdsmiljøet for hjælperen. 1. Borgeren klarer sig stort set uden hjælp. Støtter sig til møbler indendørs, men kan ikke gå ret langt udendørs. Går med rollator over kortere afstande, men kan ikke længere gå på indkøb, udflugter o. lign. 2. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Kan kun gå få meter med rollator eller personstøtte. Færdes udendørs med kraftig støtte. Går

7 usikkert ved træthed og svækkelse. Faldrisiko. 3. Borgeren er ude af stand til at gå og er ude af stand til at forflytte sig selv. Har brug for personhjælp til forflytninger. Borgeren har god siddende kropsstabilitet og balance. 1. Borgeren klarer sig uden hjælp eller stort set uden hjælp til indkøb, udflugter o. lign. evt. i selskab med ægtefælle, hjælper eller familie. Kan selv flytte sig over på en anden stol og selv køre lidt omkring. 2. Borgeren klarer sig stort set uden hjælp. Borgeren kan deltage i indkøb, udflugter o. lign. i selskab med ægtefælle, hjælper eller familie. Benytter kørestolen indendørs ved træthed og svækkelse. Kan selv køre kørestolen indendørs og over meget korte afstande udendørs. 3. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Borgeren benytter kørestolen overalt. Borgeren får mulighed for at deltage indkøb, udflugter o. lign. i selskab med ægtefælle, hjælper eller familie. Borgeren kører selv stolen indendørs og bliver derved i stand til at udføre nogle daglige aktiviteter. Borgeren er afhængig af hjælp til at skubbe kørestolen udendørs og til forflytninger i forbindelse med toiletbesøg, stoleskift o. lign. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet for hjælperne bliver forbedret, da det er mindre belastende at skubbe en kørestol end at støtte en gangbesværet person. Komfortkørestol En komfortkørestol erstatter en manglende gangfunktion og sætter borgeren i stand til at færdes ude og / eller inde med personhjælp, så det stadig er muligt at deltage i nogle af de almindelige daglige aktiviteter. Stolens fleksibilitet muliggør stillingsskift og dermed aflastning i den siddende stilling. Borgeren er ude af stand til at gå og er ude af stand til at forflytte sig. Borgeren forflyttes med personløfter. Borgeren har dårlig kropsstabilitet og siddende balance. Borgeren er alment svækket og ofte meget træt. Får ondt af at sidde i samme stilling i længere tid. Borgeren opnår at kunne deltage i de aktiviteter, som hun ønsker og magter. Pga. borgerens almene svækkelse er der ofte behov for at komme i seng og hvile midt på dagen. Derudover er det muligt ved hjælp af stolens indstillingsmuligheder at foretage stillingsskift i løbet af dagen, så trykgener mindskes og borgeren opnår en højere grad af siddekomfort. Trehjulet elkørestol (elscooter) En trehjulet el-kørestol bevilges som erstatning for en betydelig nedsat gangfunktion med det formål at give borgeren mulighed for selvstændigt at kunne færdes udendørs. Behovet for hjælp til indkøb udskydes. Borgeren klarer sig vanskeligt uden hjælp. Borgeren har betydelig nedsat gangfunktion. Har tidligere gået udendørs med rollator til de ønskede gøremål, men kan nu kun gå ganske korte afstande udendørs. Kan ikke længere selvstændigt gå til sociale aktiviteter og indkøb i nærmiljøet, kan ikke benytte offentlige transportmidler. Borgeren har tidligere selv klaret de daglige indkøb, har besøgt venner og bekendte i nærmiljøet og har perio-

8 disk benyttet det nærliggende plejehjems cafe og aktivitetstilbud. Borgeren kommer ikke længere udendørs på egen hånd. Familien er begyndt at handle for hende, indkøbsordning overvejes, borgeren kan ikke længere passe sine sociale aktiviteter, føler sig isoleret og trist. Borgeren er tilmeldt HUR s handicapkørsel som benyttes til længere ture til familie og lign., ordningen funger ikke i forhold til de daglige ture i nærmiljøet. Borgeren opnår at klare sig stort set uden hjælp med hensyn til udendørs færden. Kan færdes selvstændigt udendørs. Klarer selv de daglige indkøb. Borgeren kan fortsætte med de sociale aktiviteter i nærmiljøet. Borgerens bevægeradius er blevet udvidet. Kan nu genoptage gamle aktiviteter. Bevilges efter forbrugsgode paragraffen/ 113 i lov om Social Service. Der vil typisk være tale om egenbetaling

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Formålet med hjælpen

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Borgerens vægt og højde har betydning for produktvalg og indstillingsmuligheder.

Borgerens vægt og højde har betydning for produktvalg og indstillingsmuligheder. Vejledning til tryksårsskema Tryksårsskemaet er et arbejdsredskab for Hjælpemiddelteamet. For at sagsbehandleren kan lave en individuel vurdering af borgerens behov for aflastning, er det vigtigt at alle

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere