ÅRS Side 1 af 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01-2007-ÅRS Side 1 af 10"

Transkript

1 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? Hvad gælder dækningen? Er der valgt Europadækning Er der valgt Verdensdækning Dækningsperiode Hvilke rejser omfatter dækningen Forsikringssummer Generelle undtagelser Dækningen omfatter ikke skade Overdragelse af rettigheder/regres Sygdom og hjemtransport Sygebehandling og hjemtransport Hvad omfatter dækningen Erstatning Dækningen omfatter ikke Anmeldelse Sygeledsagelse Hvad omfatter dækningen Rejseledsager Definition af rejseledsager Anmeldelse Rejseafbrydelse Hvad omfatter dækningen Hvad dækkes ikke Hvis rejsen genoptages Anmeldelse Erstatningsrejse Hvad omfatter dækningen Rejseperioden Erstatning Anmeldelse Erstatningsdøgn Hvad omfatter dækningen Hvad dækkes ikke Erstatning Rejseperioden Anmeldelse Tilkaldelse Hvad omfatter dækningen Erstatning Anmeldelse Evakuering Hvad omfatter dækningen Forsikringen dækker også Områder med krig m.m Anmeldelse Udvidet terrordækning Hvad omfatter dækningen Hjemrejse Akut krisehjælp Hvad omfatter dækningen Forsikringen dækker ikke Anmeldelse Ferieboligsikring Hvad omfatter dækningen Erstatning Forsinket fremmøde Hvad omfatter dækningen Erstatning Bagageforsinkelse Hvad omfatter dækningen Erstatning Anmeldelse Selvrisikodækning Erstatning Sikkerhedsstillelse Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter ikke Sikkerhedsstillelse Vejledning i skadestilfælde Afbestillingsforsikring Dækningsomfang Forsikringen dækker endvidere Erstatnings Beregning Hvad dækker forsikringen Max erstatning Undtagelser/Begrænsninger Forhold i skadetilfælde ÅRS Side 1 af 10

2 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Familiens Basisforsikring afsnit 1.1. Det er en betingelse for dækning, at sikrede er permanent bosiddende i Danmark og er dækket af den offentlige sygesikring. Hvis sikrede er over 70 år, kræver selskabet, at der afgives en helbredserklæring inden en rejse påbegyndes. Der afgives én helbredserklæring pr. rejse. 2. Hvad gælder dækningen? 2.1 Er der valgt Europadækning. Dækker forsikringen i følgende lande; Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanaløerne, Kanariske Øer, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i Europa henvises til den offentlige sygesikring. 2.2 Er der valgt Verdensdækning. Dækker forsikringen ferie rejser i hele verden. Forsikringen dækker ikke i Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i Europa henvises til den offentlige sygesikring. 2.3 Dækningsperiode Dækningen omfatter ferie og studierejser indtil 30 dages varighed og træder i kraft for den enkelte rejse, når sikrede forlader sin bopæl for at starte rejsen, og dækningen ophører ved hjemkomsten til bopælen (rejseperioden). 2.4 Hvilke rejser omfatter dækningen Dækningen omfatter alene private ferierejser og studierejser, hvor forsikringstager ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. 2.5 Forsikringssummer De forsikringssummer og maksimumsbeløb, der er nævnt i betingelserne og af policen, er grænsen for ETU Forsikrings erstatningspligt for alle skader i rejseperioden. 3. Generelle undtagelser 3.1 Dækningen omfatter ikke skade - der uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed: - forvoldes forsætligt af forsikringstager/sikrede, - skyldes, at sikrede er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer, medmindre det godtgøres, at skaden ikke står i forbindelse hermed, - som følge af strejke eller lock-out, - som følge af arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlige myndigheder - som følge af deltagelse i ekspeditioner og storvildtsjagt - som skyldes sikredes deltagelse i strafbare handlinger - som følge af bjergbestigning, motorløb, boksning brydning, faldskærmsudspring, parasailling, paragliding, dykning mere end 20 meter ned eller anden lignende farlig sport - som følge af atomudslip eller atombomber - som følge af indrejse til et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkende borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, terroristaktiviteter, militær undtagelsestilstand, revolution, epidemi, naturkatastrofer eller anden lign. tilstand. - som følge af indrejse i et område, hvor Udenrigsministeriet har frarådet indrejse, eller i forvejen har foretaget evakuering - som følge af kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra Danmark, medmindre det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under rejse - der er dækket på en anden forsikring eller af den offentlige sygesikring eller offentlige rejsesygesikring. 4. Overdragelse af rettigheder/regres Ingen kan uden ETU Forsikrings tilladelse pantsætte eller overdrage rettigheder ifølge denne dækning. Hvis der sker udbetalinger fra dækningen, indtræder ETU Forsikring i sikrede rettigheder. 5. Sygdom og hjemtransport Dækningen omfatter behandling og/eller hjemtransport ved akut sygdom eller tilskadekomst, der er opstået under rejsen. Behandling af en akut forværret sygdom/- tilskadekomst, hvis sikredes sygdom/tilskadekomst var i en stabil god fase inden afrejse. Ved rejser i Europa, jf. definition under Den offentlige Rejsesygesikring, skal den sikredes sygdom/tilskadekomst have været i stabil god fase 2 måneder inden afrejse ÅRS Side 2 af 10

3 Ved rejser udenfor Europa skal den sikredes sygdom/tilskadekomst have været i en stabil god fase i 6 måneder inden afrejse. Ved stabil god fase forstås: At tilstanden har været stationær uden nogen form for ændring, udvikling eller periodisk forværring som har: - krævet kontakt til læge (udover regelmæssige kontrolbesøg) - medført justering eller plan om ændring af behandling/medicinering - medført plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. 5.1 Sygebehandling og hjemtransport Erstatning for sygebehandling og hjemtransport kan højst udgøre 2,5 mio. kr. for hele husstanden. Det er en betingelse for erstatningen, at al behandling og transport sker efter aftale med SOS International. Det er således SOS International som afgør, hvornår og hvordan hjemtransport skal finde sted. Kontakt derfor altid SOS International inden nogen form for behandling eller transport påbegyndes. 5.2 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter nødvendige og rimelig udgifter til: - hospitalsbehandling og ophold, inkl. operationer og ambulancetransport til nærmeste behandlingssted - lægebehandling og lægeordineret medicin, røntgenbilleder og øvrige hjælpemidler - lægeordineret behandling af fysioterapeut eller kiropraktor med op til 5 behandlinger i udlandet for sikret person og maks. kr pr. person. - hotel og forplejning, når ekstraordinært ophold er ordineret af læge - hvis sikrede er afgået ved døden, dækkes udgifter til transport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger. Endvidere dækkes udgifter til forlængelse af denne rejseforsikring, hvis ferierejen pga. dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst strækker sig ud over dækningsperioden jf Erstatning De maksimale erstatningssummer til akut smertestillende tandbehandling udgør maks. kr pr. person, dog maks. kr pr. person ved tyggeskader. 5.4 Dækningen omfatter ikke Udgifter: - til behandling af kronisk sygdom eller eksisterende lidelse, hvis der sker forværring, som med rimelighed kunne forventes - til kontrol, behandling eller medicin til at holde en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse stabil - som skyldes, at sikrede har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling af en kronisk sygdom eller lidelse - som vedrører et behandlingsbehov, sikrede kendte inden afrejse fra Danmark - som skyldes, at sikrede er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg for en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse - til ikke lægeordineret medicin - til behandling og ophold i udlandet, hvis SOS Internationals læge har besluttet, og den behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan vente, til sikrede er kommet hjem til Danmark - til fortsat behandling og indlæggelse på et hospital, hvis sikrede nægter at lade sig transportere hjem, selv om SOS Internationals læge har besluttet, at sikrede kan transporteres hjem, og den behandlende læge har godkendt transporten - som skyldes, at sikrede ikke følger de anvisninger, som er givet af den behandlende læge og/eller af SOS Internationals læge - til fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet indenfor en 1 måned fra forventet fødselstidspunkt - til abortus provokatus medmindre det ud fra en lægelig vurdering er nødvendigt for at redde sikredes liv eller førlighed - til at erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater - til rekreation eller kurophold - til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark - til sygetransport som følge af sikredes frygt for smittefare - til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. 5.5 Anmeldelse Efter hjemkomst indsendes anmeldelse til ETU Forsikring sammen med dokumentation for ekstraudgifter. Lægeerklæring fra den ÅRS Side 3 af 10

4 behandlende læge på rejsen samt øvrig information, som er relevant for behandling af skaden. 6. Sygeledsagelse 6.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter dokumenterede ekstra rejseudgifter, som opstår ved sikredes lægedokumenterede akutte sygdom, alvorlige tilskadekomst eller dødsfald. Dækningen omfatter: - rimelige ekstra udgifter til hotelophold, forplejning og lokal transport med indtil kr. pr. dag pr. sygeledsager - hjemrejse sammen med den syge. Hvis hjemrejsen foregår sammen med den syge, dækkes samme klasse, eller højst økonomiklasse - udgifter til indhentning af den fastlagte rejserute, hvis der er mindst 7 dage tilbage af den oprindelige rejseperiode. 6.2 Rejseledsager Erstatningen for sygeledsagelse kan enten udbetales, til den del af husstanden, som er med på rejsen, eller til maks. 1 rejseledsager efter eget valg. Ved sygeledsagelse er børn under 18 år, som sikrede har med på rejse, dog altid dækket. 6.3 Definition af rejseledsager Rejseledsager er defineret som: En person, der har bestilt rejsen sammen med sikrede i den hensigt at foretage rejsen i fællesskab med denne. Rejseledsageren behøver ikke være forsikret i ETU Forsikring. Fremgår sikrede og rejseledsagerens navne ikke af samme rejsebevis eller lign., vil ETU Forsikring på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om der er tale om en rejseledsager. 6.4 Anmeldelse Anmeldelse skal omgående ske til SOS International, som afgør, om sygeledsagelse kan foretages og på hvilken måde. Efter hjemkomst indsendes anmeldelsen til ETU Forsikring sammen med dokumentation for ekstraudgifter, lægeerklæring fra den behandlende læge på stedet samt øvrig information, som er relevant for behandling af skaden. 7. Rejseafbrydelse 7.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter dokumenterede ekstra rejseudgifter (maksimum fly/økonomiklasse) som følge af hjemkaldelse grundet: - akut dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller en pludselig og alvorlig opstået sygdom, der har ramt sikredes: - ægtefælle eller samlever - børn, svigerbørn eller børnebørn - forældre, forældres fastboende samlever, bedsteforældre eller svigerforældre - søskende, svogre eller svigerinder - væsentlig skade pga. brand, storm, oversvømmelse, eksplosion eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed efter udrejsen. Ved skade som følge af brand eller tyveri er det et krav, at politianmeldelse foreligger - bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger - overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed. Det er en betingelse for ETU Forsikrings erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter sikredes afrejse. Dækningen omfatter endvidere, de ekstraudgifter sikrede har til transport hjem, hvis en rejseledsager jf. definition under punkt 6.2 bliver kaldt hjem til Danmark grundet en af ovenævnte årsager, og sikrede eller skulle have fortsat rejsen alene. 7.2 Hvad dækkes ikke Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det tidspunkt der var planlagt til hjemkomsttidspunkt. Hjemtransport af bil dækkes ikke, såfremt en af de medrejsende kan køre bilen hjem til Danmark. I øvrigt henvises til de i betingelserne øvrige undtagelser. 7.3 Hvis rejsen genoptages Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejsen. Det forudsætter dog, at der er mindst 7 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have været ifølge indsendt dokumentation. Hvis sikrede benytter sig af muligheden for returrejse bortfalder muligheden for at få erstatningsrejse eller erstatningsdøgn jf. punkt 8 og ÅRS Side 4 af 10

5 7.4 Anmeldelse Anmeldelse skal omgående ske til SOS International, som afgør, om hjemrejse kan foretages og på hvilken måde. Efter hjemkomsten indsendes der dokumentation til ETU Forsikring for hjemkaldelsen samt for ekstra rejseudgifter. I tilfælde af: - hospitalsindlæggelse eller dødsfald indsendes kopi af lægejournal, der udførligt beskriver behandlingsforløbet samt evt. dødsattest - indbrud, brand eller bedrageriske handlinger indsendes en politirapport som dokumentation - væsentlig skade som følge af brand, storm, eksplosion eller oversvømmelse indsendes dokumentation for skaden og dennes omfang, fx i form af rapport fra redningsselskab. 8. Erstatningsrejse 8.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter udgifter til erstatningsrejse, hvis den påbegyndte rejse på min. 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af at sikrede: - rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, som medfører hospitalsindlæggelse, eller lægeordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen i mere end halvdelen af rejseperioden - hjemtransporteres i første halvdel af rejseperioden i henhold til den behandlende læges skriftlige ordination - har foretaget rejseafbrydelse jf. punkt. 7 i første halvdel af rejseperioden, og ikke har anvendt mulighederne for at genoptage rejsen - er blevet evakueret jf. punkt. 11. Dog gives evakuering som følge af rejseselskabets konkurs ikke ret til udbetaling af erstatningsrejse. 8.2 Rejseperioden Rejseperioden beregnes i hele dage. Antallet af ødelagte rejsedøgn opgøres: - Fra kl. 00 døgnet efter første lægebesøg, til og med udskrivningsdatoen eller ophøret af ro og hvile - Fra kl. 00 døgnet efter sikrede er blevet hjemtransporteret, eller er rejst hjem, som følge af hændelse omfattet punkt 7 - Udrejse- og hjemrejsedagen regnes for to hele dage uanset tidspunkt - Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen, og aldrig ud over den oprindelige rejseperiode. 8.3 Erstatning Der ydes erstatningsrejse til den sikrede personkreds jf. punkt 1, som er med på rejsen. Dækningen omfatter endvidere erstatningsrejse til sikrede, hvis en rejseledsager jf. punkt. 6.2 bliver ramt af hændelse nævnt i punkt 8.1, og sikrede kan dokumentere, at som følge heraf har fortsat rejsen alene. Erstatningen opgøres til det beløb, sikrede har betalt til rejsearrangøren for rejsen. Der ydes kun erstatning for udgifter til fortæring, hvis disse er inkluderet i rejsens pris. Ved inkluderet arrangerede rejser udgør erstatningen dokumenterede udgifter til transport og ophold, der ikke kan refunderes. For bilkørsel en pris pr. kørt km af korteste vej fra bopælen til rejsemålet og retur. Beløbet opgøres i henhold til statens takster for tjenestekørsel i egen bil over km pr. år. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme rejseforsikring i ETU Forsikring, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Afholdte udgifter til udflugter, arrangementer fx koncertbilletter eller planlagt aktivitet fx lejet udstyr, skiliftkort, instruktion, der ikke kan finde sted som følge af forsikringsbegivenheden, og ikke kan refunderes, erstattes med indtil kr. pr. sikret person. Max. erstatning for erstatningsrejser udgør i alt kr. pr. skadesbegivenhed. 8.4 Anmeldelse Skaden anmeldes til ETU Forsikring efter hjemkomsten. Erstatningspligten er betinget af, at sikrede selv fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt oplysning om varigheden af sengeleje/lægeordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen. Fremgår det ikke direkte af lægeerklæringen fra den lokalt autoriserede behandlende læge, at der er anvist indlæggelse eller ro og hvile, vil ETU Forsikrings læge på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om forsikringen dækker. Opstår der tvivl om, i hvilken periode der kan være tale om indlæggelse eller ro og hvile, afgøres dette også af ETU Forsikrings læge. Ved rejseafbrydelse iht. punkt 7 er det tillige en betingelse, at ETU Forsikring får acceptabel dokumentation, hvis ETU Forsikrings læge ikke på forhånd har godkendt hjemtransporten / hjem ÅRS Side 5 af 10

6 rejsen. Lægeerklæringen og dokumentationen for afholdte udgifter indsendes til ETU Forsikring. 9. Erstatningsdøgn 9.1 Hvad omfatter dækningen Er sikrede ikke berettiget til erstatningsrejse efter betingelserne nævnt i punkt 8., dækkes antallet af ødelagte rejsedøgn hvis sikrede: - rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, som medfører hospitalsindlæggelse - bliver lægeordineret sengeleje på grund af akut sygdom eller tilskadekomst - hjemtransporteres i henhold til den behandlende læges skriftlige ordination - har foretaget rejseafbrydelse jf. punkt 7 - er blevet evakueret jf. punkt 11. Dog giver evakuering som følge af rejseselskabets konkurs ikke ret til udbetaling af erstatningsdøgn. 9.2 Hvad dækkes ikke Fremgår det ikke direkte af lægeerklæringen fra den lokalt autoriserede behandlende læge, at der er anvist indlæggelse eller lægeordineret sengeleje angivet i antal dage, dækker forsikringen ikke erstatningsdøgn. 9.3 Erstatning Erstatningen beregnes på baggrund af den dokumenterede pris, sikrede og den medforsikrede har betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes jf. punkt Maks. erstatning for erstatningsdøgn udgør i alt kr pr. døgn og kr. pr. skadebegivenhed. Der udbetales et beløb pr. ødelagt rejsedøgn til sikrede og 1 medforsikret. Ved sygeledsagelse udbetales erstatningen til hele den del af husstanden, som har ledsaget den sikrede. Dækningen omfatter også erstatningsdøgn til sikrede, hvis en rejseledsager jf. 6.2 bliver ramt af en hændelse omtalt i punkt 9.1, og sikrede som følge heraf har afholdt et antal rejsedøgn alene. 9.4 Rejseperioden Rejseperioden beregnes i hele dage. Antallet af ødelagte rejsedøgn opgøres: - Fra kl. 00 døgnet efter første lægebesøg, til og med udskrivningsdatoen eller ophøret af sengeleje - Fra kl. 00 døgnet efter sikrede er blevet hjemtransporteret, eller er rejst hjem, som følge af hændelse omfattet punkt 7 - Udrejse- og hjemrejsedagen regnes for to hele dage uanset tidspunkt - Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen, og aldrig ud over den oprindelige rejseperiode. 9.5 Anmeldelse Efter hjemkomsten indsendes skadesanmeldelse til ETU Forsikring. Se punkt 8.4 for krav om dokumentation. 10. Tilkaldelse 10.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter rimelig udgifter til rejse, ophold og rejseforsikring for max. to personer, der efter aftale med SOS International kaldes ud til sikrede på grund af dennes alvorlige akut opstående sygdom eller død. Det er en betingelse for ETU Forsikrings erstatningspligt at: - hospitalsopholdet forventes at vare mindst 5 dage fra indlæggelsen - sikrede ikke skal hjemtransporteres i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst inden for 3 døgn Erstatning Den samlede erstatning for opholdsudgifter inkl. fortæring er begrænset til max kr. pr. døgn og max kr. i alt pr. skadesbegivenhed. Erstatningen for rejseudgifter kan ikke overstige prisen for en rejse med fly på økonomiklasse Anmeldelse I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International, som afgør, om pårørende kan tilkaldes og på hvilken måde. Efter hjemkomsten indsendes dokumentation for rejseudgifter, ophold mv. til ETU Forsikring. 11. Evakuering 11.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen er subsidiær i forhold til den assistance lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller anden myndighed normalt yder. Forsikringen dækker udgifter til evakuering eller ekstraudgifter til hjemrejse, såfremt sikredes returbillet ikke kan anvendes i tilfælde af: - krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand, revolution, epidemi, eller anden lign. tilstand i området, hvor sikrede befinder sig. Behovet for evakuering skal være opstået akut på feriestedet og må ikke skyldes forhold, som er almindeligt ÅRS Side 6 af 10

7 kendte på tidspunktet, hvor sikrede rejser til destinationen. Tilstanden skal være erklæret og dokumenteret af Det Danske Udenrigsministerium, Den Danske ambassade eller lign. institution. - rejseselskabets konkurs. Dækningen er begrænset til de tilfælde, hvor hjemrejsen ikke dækkes af Rejsegarantifonden. Det er en betingelse for dækning, at sikrede ikke tidligere har undladt at følge udenrigsministeriets opfordring til evakuering. Dækningen er begrænset til højst kr. for ophold og transport pr. skadesbegivenhed Forsikringen dækker også Tab eller beskadigelse af den bagage, som sikrede må efterlade ved evakueringen med op til kr. pr. sikrede Områder med krig m.m ETU Forsikring og SOS International kan have begrænsede muligheder for at yde assistance i områder, hvor der fx er krig, livstruende epidemier eller naturkatastrofer Anmeldelse I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International, som afgør, om evakueringen skal foretages og på hvilken måde. Efter hjemkomsten indsendes den fornødne dokumentation for skaden til ETU Forsikring. 12. Udvidet terrordækning 12.1 Hvad omfatter dækningen Hvis sikrede opholder sig på en destination, som udsættes for terror i form af bombesprængning, angreb med kemiske eller biologiske våben, eller anden form for terror, der medfører personskade, dækkes ekstraudgifter til tidligere hjemrejse med op til halvdelen af det beløb, sikrede oprindeligt har betalt for transport til destinationen. Det er en forudsætning, at sikrede er indlogeret i en feriebolig beliggende inden for en radius at 10 km fra det sted, terrorhandlingen blev begået, og at en tidligere hjemrejse medfører ankomst til Danmark, minimum 72 timer før oprindeligt planlagt hjemkomsttidspunkt Hjemrejse Såfremt sikrede tilbydes hjemrejse fra anden side, er sikrede forpligtet til at modtage dette og kan således ikke vælge at gøre brug af denne dækning. Hjemtransport iværksat af rejsearrangøren eller af andre, herunder offentlige myndigheder, er ikke omfattet af denne dækning. Denne dækning kan således ikke danne grundlag for regreskrav fra sådan nævnte. Efter hjemkomst indsendes dokumentation til ETU Forsikring for de afholdte udgifter, tidspunkt for den reelle hjemkomst og den planlagte hjemkomst samt dokumentation for ferieboligens beliggenhed i forhold til det sted terrorhandlingen blev begået. Bemærk, hvis sikrede vælger at benytte sig af ovenstående dækning, giver det ikke ret til udbetaling af erstatningsrejse eller erstatningsdøgn jf. punkt 8 og Akut krisehjælp 13.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen giver ret til akut krisehjælp til sikrede, der under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, som medfører en akut psykisk krise: - røveri - overfald eller trusler - ulykke - brand eller eksplosion - naturkatastrofe, livstruende epidemi eller terrorangreb. Kriseterapi sker som hovedregel kun i forbindelse med større ulykker eller hændelser. Røveri, overfald, brand eller eksplosion skal anmeldes til nærmeste politi. Dækningen omfatter kriseterapi på stedet, og hvis SOS International anbefaler det, dækker den også udgifter til max 5 psykologbehandlinger pr. person efter hjemkomsten til Danmark. Kriseterapien ydes af SOS Internationales kriseteam Forsikringen dækker ikke Hvis sikrede: - Opholder sig på en krigsskueplads, dog dækker forsikringen, hvis sikrede opholder sig på en krigsskueplads ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne under punkt 11 er opfyldt Anmeldelse Ved behov for kriseterapi kontaktes SOS International, som vurderer om behovet og træffer endelig beslutning vedrørende kriseterapi og eventuel udsendelse af kriseteam. Efter hjemkomsten indsendes den fornødne dokumentation for skaden til ETU Forsikring ÅRS Side 7 af 10

8 14. Ferieboligsikring 14.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter dokumenterede merudgifter, hvis en bestilt feriebolig eller campingvogn/telt ikke kan benyttes som følge af: - vand eller brandskade - oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Erstatning Erstatningen er begrænset til kr. pr. døgn, dog max kr. pr. skadesbegivenhed. Dækningen ydes ikke, hvis sikrede har modtaget refusion for udgifterne. Der indsendes dokumentation til ETU Forsikring for merudgifterne sammen med dokumentation for skaden og for refusion, der allerede er ydet. 15. Forsinket fremmøde 15.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter dokumenterede ekstra udgifter til indhentning af fastlagt rejserute, hvis sikrede uforskyldt og uforudsigeligt møder forsinket til det fastlagte udrejsetidspunkt, og derfor ikke kommer med på rejsen som planlagt. Det er en betingelse for dækning, at udrejse sker fra Danmark, og at rejsen er bestilt og betalt senest 24 timer før afrejsen fra hjemmet. Der skal endvidere være indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler Erstatning Erstatningen er begrænset til rejsens pris (max. fly/økonomiklasse) til det første bestemmelsessted. Erstatningen kan maks. udgøre kr pr. skadesbegivenhed. I tilfælde af krav om erstatning indsendes dokumentation for årsagen til forsinkelsen og for ekstraudgifterne til ETU Forsikring. 16. Bagageforsinkelse 16.1 Hvad omfatter dækningen Hvis indskrevet bagage er forsinket i mere end 6 timer i forhold til sikredes ankomst til rejsemålet, ydes en kontant erstatning på kr kr. pr. person pr. påbegyndt døgn dog max. kr for hele husstanden pr. ferierejse Erstatning Erstatningen for forsinket udstyr, fx klapvogn, skieller golfudstyr eller lignende, er dog begrænset til kr pr. ferierejse uanset hvor mange rejsende der er på den pågældende rejse, og uanset hvor mange der er fælles om indholdet. Det er en betingelse for erstatning, at den sikrede har modtaget, og for ETU Forsikring, kan fremvise et bagagebevis for den indskrevne bagage Anmeldelse Sammen med anmeldelse til ETU Forsikring indsendes bevis for indskrivning af bagagen samt dokumentation for forsinkelse fra rejsearrangør/transportselskab (PIR-rapport, Property Irregularity Report) 17. Selvrisikodækning Dækningen omfatter den selvrisiko, der gælder for kasko- eller ansvarsskade der sker i forbindelse med lejet personbil, motorcykel, knallert, båd eller campingvogn. Det er dog en betingelse at den sikrede lovligt er fører af det pågældende køretøj, og at køretøjet er ansvar og kaskoforsikret Erstatning Den maksimale erstatning pr. ferierejse udgør kr Sikkerhedsstillelse 18.1 Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter sikkerhedsstillelse / kaution for betaling af sikredes advokatomkostninger samt krav fra lokale myndigheder til dækning af eventuelle erstatningskrav rejst mod sikrede, når disse krav stammer fra private tvister opstået under rejsen. Dækningen er begrænset til kr. pr. ferierejse Dækningen omfatter ikke - tvister i forbindelse med kontrakts-, erhvervs-, eller arbejdsforhold - tvister mellem sikrede og rejsebureauet - straffesager eller bøder - tvister i forbindelse med ansvar for kørsel i og på motorkøretøjer. - tvister i forbindelse med sejlads Sikkerhedsstillelse Når ETU Forsikring har ydet dækning, overtager selskabet i enhver henseende sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle krav mod andre forsikringsselskaber ÅRS Side 8 af 10

9 om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatninger. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som tilbagebetales til ETU Forsikring, når den frigives. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af: - sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning - sikredes manglende fremmøde til retsmøde - eller sikredes manglende medvirken til at give ETU alle informationer, der kan belyse sagen, herunder fremsendelse af skadesanmeldelse og levere relevante dokumenter, skriftlig sagsfremstilling m.v. - sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, skal den tilbagebetales til ETU Forsikring straks ved beslaglæggelse. 19. Vejledning i skadestilfælde Hvis De får brug for akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, kan De kontakte SOS International a/s døgnet rundt: SOS International a/s Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Danmark Telefon Telefax Ved skade, der er omfattet af forsikringen, betales dokumenterede udgifter til telefon/telefax af ETU Forsikring. Husk, at have følgende oplysninger klar, når De ringer: 1. Patientens navn 2. Patientens opholdsted, hotel/værelse, hospital/afdeling, stue samt telefonnummer 3. Oplysning om skadestilfældet, og hvilken hjælp der behøves 4. Behandlende læge, telefonnummer, træffetid og sprog 5. Eventuelt andre oplysninger af betydning for SOS Internationals hjælp. Hvis der ikke er tale om akut hjælp, De ønsker at anmelde en skade, eller blot har spørgsmål til forsikringen kontakt da ETU Forsikring på Afbestillingsforsikring 20.1 Dækningsomfang Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde rejse på grund af død, eller sikrede rammes af en alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der sidestilles hermed Forsikringen dækker endvidere 1. Hvis de samme hændelser, som er nævnt i 20.1, rammer sikredes ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, forældre eller svigerforældre, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller en rejseledsager. 2. Selskabets højeste grænse for erstatning ved afbestilling, som er omfattet af 20.1, er maksimalt 5 rejsedeltagere, uanset der er tegnet fælles eller flere policer. 3. Hvis afbestilling finder sted på grund af rejseledsagers død eller alvorlig sygdom jf. afsnit 20.1 er selskabets erstatningspligt begrænset til maksimalt 3 rejseledsagere, som har tegnet en afbestillingsforsikring hos ETU Forsikring, på en eller flere policer. En rejseledsager er en person, som er anført på samme rejsebevis eller billet som sikrede, eller som har bestilt rejsen i den hensigt at foretage denne i fællesskab med sikrede. 4. Ved brand, eksplosion eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejse, når det er nødvendigt for sikrede at forblive i Danmark, og der foreligger politirapport. 5. Ved bedrageriske handlinger i sikredes virksomhed i Danmark, begået af en af virksomhedens ansat person eller med driftsmæssig tilknytning hertil, umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at blive i Danmark, og der foreligger politirapport. 6. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed opstået umiddelbart før afrejsen. 7. Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede umiddelbart inden afrejsen på grund af nedlæggelse af eller indskrænkninger hos den virksomhed, hvor sikredes har været ansat med mindst 20 timers ugentlig arbejde i det seneste år. 8. Når sikrede, af medicinske grunde ikke kan tåle vaccinationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav for rejse til den destination, som sikrede skal rejse til ÅRS Side 9 af 10

10 9. Hvis sikrede ikke består eksamen ved universitet eller tilsvarende højere læreanstalt, hvor sikrede studere på fuld tid, og sikrede skal til reeksamination. Det er en forudsætning, at rejsen blev købt før tidspunktet for reeksaminationen ligger i rejseperioden eller senest op til 1 uge efter planlagt hjemkomst. 21. Erstatnings Beregning 21.1 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker maksimalt den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, hvis en begivenhed indtræder, som omfattet af forsikringen Max erstatning Selskabets samlede erstatningspligt for afbestillingsforsikring i ét forsikrings år kan aldrig overstige den afbestillingssum, som er angivet i policen. 22. Undtagelser/Begrænsninger Forsikringen dækker ikke: 1. Dersom sikrede på tidspunktet for bestilling af rejsen kendte til den sygdom, der gav anledning til afbestillingen, og vidste eller burde vide, at sygdommen kunne forventes at føre til en afbestilling af rejsen. 2. Dersom afbestillingen skyldes sygdom, tilskadekomst eller død, der rammer sikredes bedsteforældre, efter de er fyldt 80 år. 3. Hvis afbestillingen skyldes død, tilskadekomst eller sygdom hos personkredsen nævnt i pkt. 20.2, bortset fra bedsteforældre, og denne person er fyldt 75 år, begrænses selskabets erstatningspligt til 50%. 4. Såfremt afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker efter afrejsetidspunktet. 23. Forhold i skadetilfælde Ethvert skadetilfælde i henhold til denne dækning skal straks anmeldes til selskabet. Sammen med anmeldelsen skal vedlægges dokumentation i form af: - vilkårene for køb af rejsen - lægeattest eller dødsattest - ubenyttede fly-, busbilletter elle lignende - evt. politirapport - evt. anden relevant dokumentation ÅRS Side 10 af 10

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Indboforsikring. Trekroner Indboforsikring Indbodækning. 1 Hvor dækker forsikringen? 2 Hvilke genstande er dækket? Forsikringsbetingelser

Indboforsikring. Trekroner Indboforsikring Indbodækning. 1 Hvor dækker forsikringen? 2 Hvilke genstande er dækket? Forsikringsbetingelser Indboforsikring Forsikringsbetingelser Trekroner Indboforsikring Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Indboforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere