Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren"

Transkript

1 Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen =

2 Kolofon Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Denne vejledning er udarbejdet af i 2009 Bidragyder(e): Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Loven:... 2 Hovedregel:... 2 Små og mellemstore virksomheder:... 2 Tilbagebetaling:... 2 Kommerciel udnyttelse:... 3 Attestation private virksomheder:... 4 Offentlige institutioner:... 4 Revisors ansvar:... 4 Udfyldelse af skema 1:... 5 = 1

4 Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. Loven: Vejledningen anvendes ved beregning af tilbagebetaling af tilskud i henhold til Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren. Hovedregel: I henhold til ovennævnte lov skal der ske tilbagebetaling af det modtagne tilskud med tillæg af renter, såfremt det tilskudsberettigede projekt udnyttes kommercielt. Det vil sige, at der inden for en periode på tre år efter projektets afslutning er opnået et nettoprovenu. Ved nettoprovenu forstås bruttoomsætningen fratrukket omsætningsrelaterede omkostninger (produktion, salg og markedsføring), der er skabt direkte som et resultat af projektet. Der skal ikke ske tilbagebetaling, hvis: tilsagn om tilskud ikke overstiger kr., projektaktiviteterne vedrører opbygning af virksomhedernes innovationskompetence, det er små og mellemstore virksomheder, og det bevilgede tilskud ikke overstiger kr., og hvis projektet er et af de to første projekter under kr., som ansøgeren har fået tilsagn til efter den 15. juni 2006, tilsagn om tilskud der ikke overstiger kr., og projektet vedrører økologiskfremme af særlige økologiske projekter. Små og mellemstore virksomheder: Små og mellemstore erhvervsvirksomheder defineres i overensstemmelse med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte: medarbejdere: maksimalt 250 samlet balance: maksimalt 27 mio. ECU(200 mio. kr.) årsomsætning: maksimalt 40 mio. ECU (300 mio. kr.) ejerskab: et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne definition, må maksimalt eje 25 pct. af egenkapitalen. Derudover kan NaturErhvervstyrelsen frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskuddet er ydet til branchesammenslutninger og lignende, og hvis projektresultaterne udnyttes kommercielt af en bredere kreds. Tilbagebetaling: Det vil fremgå af tilsagnsbrevet, om der er tilbagebetalingskrav, hvilke dele af projektet der er omfattet af tilbagebetalingskrav og størrelsen af det tilskud, der er tilbagebetalingskrav på. 2

5 Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud. Hvis nettoprovenuet overstiger det udbetalte tilskud, skal maksimalt tilbagebetales et beløb svarende til tilskuddet. Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter. Såfremt ikke NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsendt til ansøger. NaturErhvervstyrelsen fastsætter den 1. januar rentesatsen for et år ad gangen, svarende til diskontoen tillagt 2 pct. Tilsagnshaver skal 3 år efter projektets afslutning og indenfor 3 måneder derefter fremsende en opgørelse over det nettoprovenu, ellers kræves det udbetalte tilskud tilbagebetalt. Beregning af opgørelse over nettoprovenu sker på baggrund af skema 1, Akkumuleret nettoomsætning. Denne opgørelse skal udfyldes med nettoprovenuet i en periode på 3 år fra projektperiodens afslutning (Skema findes på Tilbagebetalingen kan ikke overstige det udbetalte tilskud med tillæg af påløbne renter jf. renteloven. Opgørelsen over nettoprovenuet skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor, landøkonomisk konsulent eller af økonomiansvarlig indenfor offentlige institutioner. Tilbagebetalingen beregnes på baggrund af en opgørelse over den meromsætning, herunder licensindtægter og lignende, som er skabt gennem projektet. For alle projekter beregnes 3 års fristen for tilbagebetalingskravet fra datoen for projektperiodens afslutning. Dette sker også i de tilfælde, hvor den kommercielle udnyttelse ikke foretages umiddelbart efter projektperiodens afslutning. Kravet om tilbagebetaling ophører senest 3 år efter, at projektperioden er afsluttet. Kommerciel udnyttelse: Når projektperioden er afsluttet vil produktet/processen normalt være færdigudviklet, testmarkedsført og evalueret og en kommerciel udnyttelse vil kunne påbegyndes. Ingen kommerciel udnyttelse: Har der ikke været kommerciel udnyttelse af projektet, skal Erklæring vedrørende kommerciel tilbagebetaling for projekter, der har opnået tilskud under innovationsloven udfyldes og underskrives af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor (erklæringer for offentlige institutioner skal være underskrevet af en revisor eller økonomiansvarlig), erklæringen skal sendes til direktoratet 3 år efter projekts slutdato. Dokumentation: Tilskudshaver skal til enhver tid kunne dokumentere produktets nettoomsætning. 3

6 Krav til revisor/økonomiansvarlig i forbindelse/økonomiansvarlig med erklæring og projektregnskab Attestation private virksomheder: Skemaerne skal attesteres af tilskudsmodtagerens statsautoriserede eller registrerede revisor ved udarbejdelse af særskilt Revisorerklæring. (Skema findes på Offentlige institutioner: Hvis tilskudsmodtager er en offentlig institution, som er underlagt kontrol f.eks. af Rigsrevisionen, skal institutionen anvende vedlagte Erklæring vedrørende kommerciel tilbagebetaling for projekter, der har modtaget tilskud under innovationsloven. Skemaet skal attesteres af den økonomisk ansvarlige medarbejder. Revisors arbejde: Revisionen skal i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at opgørelsen er uden fejl og mangler. Under revisionen skal der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko foretages effektprøvelse af grundlaget og dokumentationen for de i opgørelsen anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisor skal i denne forbindelse undersøge, om der er etableret hensigtsmæssige forretningsgange, interne kontroller vedrørende projektet samt teste, om disse fungerer. Revisor skal undersøge, om projektet har skabt indtægter, som ikke fremgår af opgørelsen. Revisors ansvar: Ved forbehold kan det ikke indskrænke revisors arbejde og ansvar. Hvis revisor angiver en erklæring med forbehold eller supplerende oplysninger, kan NaturErhvervstyrelsen kræve yderligere oplysninger. Kontrol: NaturErhvervstyrelsen efterfølgende stikprøvevis kontrollere, om de indsendte skemaer er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogholderi, og alle projektets indtægter er medtaget i opgørelsen. 4

7 Udfyldelse af skema 1: 1. Navn Tilsagnshaver skal stå øverst på skemaet anføre eget navn eller navnet på virksomheden, projektets titel, navnet på den projektansvarlige, NaturErhvervstyrelsens journalnummer, projektets start og slutdato (kan findes i tilsagnsbrev), og hele tilskuddet, der er udbetalt for projektet. 2. Akkumuleret nettoomsætning Ved projektets akkumulerede nettoomsætning forstås alle indtægter, hvori det udviklede produkt eller proces indgår, herunder licensindtægter. Bemærk, at nettoomsætningen ikke omfatter omsætning i forbindelse med testmarkedsføring og lancering. Den akkumulerede nettoomsætning skal opgøres som et nettobeløb efter følgende retningslinier: Bruttoomsætning: xxxx kr. - Merværdiafgift: xxxx kr. -Fragtomkostninger: xxxx kr. hvis disse afholdes af sælger -Prisnedslag der direkte kan henføres til kvantums- og introduktionsrabatter: xxxx kr. Nettoomsætning xxxx kr. Hvis: Bruttoomsætningen reduceres med fragtomkostninger, eller prisnedslaget reducerer bruttoomsætningen, skal tilsagnshaver kunne dokumentere dette med fakturaer eller kreditnotaer. 3. Underskrift Skemaet skal underskrives af tilskudsmodtageren eller virksomhedens ansvarlige ledelse. 5

8 NaturErhvervstyrelsen Skema 1 Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Skema for akkumulerede nettoomsætning. Virksomhedens/institutionens navn: Projektets titel: Adresse: Projektansvarlig: J. nr.: Projektets startdato: Projektets slutdato: I alt udbetalt tilskud for projektet: Den akkumulerede nettoomsætning skal opgøres som et nettobeløb efter følgende retningslinier: Bruttoomsætning: Merværdiafgift: Fragtomkostninger: kvantums- og introduktionsrabatter Nettoomsætning: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Hvis: Bruttoomsætningen reduceres med fragtomkostninger, eller prisnedslaget reducerer bruttoomsætningen, skal tilsagnshaver kunne dokumentere dette med fakturaer eller kreditnotaer. Dato: Underskrift af tilskudsmodtageren eller virksomhedens ansvarlige ledelse. 6

9 NaturErhvervstyrelsen Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade 30, 1780 København V. Erklæring vedrørende kommerciel tilbagebetaling for projekter, der har opnået tilskud under innovationsloven: Titel for projektet DFFE s journalnummer: Nummer Naturrhvervstyrelsen Vi har revideret regnskab for projektet. Projektets startsdato til DKK. Projekets slutdato (indsendelse af nettoomsætning er optil 3 år efter projektet er afsluttet) Virksomhed udvisende akkumuleret nettoomsætning Beløb i forbindelse med nettoomsætning for vor revision at Virksomhed ledelse har ansvaret for projektregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af udtrykke en konklusion om den akkumulerede nettoomsætning. Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Erhvervstyrelsens behandling af projektregnskabet. virksomhed og Natur Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og NaturErhvervstyrelsen tilsagnsbrev af dato Revisionsstandarderne kræver, at vi tilrettelægger og udfører vor revision med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at projektregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i projektregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisor forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ministeriet for Fødevarer, Nyropsgade 30 Tel: Landbrug og Fiskeri DK-1780 Kbh. V Fax:

10 Konklusion Det er vor opfattelse, at projektregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler for kommerciel tilbagebetaling under innovationsloven., den Kontorsted dato Revisionsfirmaets navn og adresse / Firmastempel Underskrift STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 8

11 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere