Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Mere end 60 forældre og lærere var mødt frem, heraf mange for første gang, og alle klassetrin var repræsenteret. Thomas orienterede kort om, hvilken indflydelse forældrene har ifølge lovgivningen om de frie grundskoler, og hvordan skolen og bestyrelsen håndterer dette. Forældre vælger bestyrelse og tilsynsførende, mens f.eks. regnskabet kun er til orientering, fordi ansvaret for de mange tilskudskroner skal påhvile en snæver kreds (bestyrelsen) og ikke en bredere sammensat generalforsamling. 1) Valg af mødeleder og referent: Da sidste års myndige mødeleder Poul F. Christiansen ikke kunne være til stede, har bestyrelsen valgt at foreslå Thomas Ryhl som mødeleder. Lidt usædvanligt at vælge et bestyrelsesmedlem som mødeleder, men Thomas er ikke på valg, regnskabet er allerede godkendt, og bestyrelsen har valgt at gennemføre en skriftlig afstemning om børnehaveprojektet, så mødeledermanipulation af forsamlingen skulle også af den grund være udelukket. Der kan i øvrigt altid vælges ny mødeleder undervejs, om nogen måtte ønske det. Der var ikke andre forslag til mødeleder, og Thomas Ryhl blev herefter valgt som dirigent/mødeleder. Viceskoleleder Kim Johannesson valgtes som referent. 2) Beretninger om skolens virksomhed: Beretning fra den valgte tilsynsførende, Bente Haugård: Bente fortalte om sit hverv og om hvad tilsynet kræver, herunder at alle forældrevalgte tilsynsførende skal være certificerede. Bente gennemgik de formelle krav til tilsynsrapporten, herunder at den skal ligge på skolens hjemmeside, og fortalte om sit arbejde som tilsynsførende. Bente nævnte bl.a., at undervisningen på skolen skal stå mål med folkeskolen, og at hun sætter sig ind, hvordan skolen følger målene for folkeskolen. Hun kigger på materialer, taler med ledelsen, tjekker hjemmeside, karakterer m.m., og besøger skolen flere gange årligt. Bente vælger at lave rapporter på en måde, så de er tilgængelige for nye forældre og således giver et overordnet syn på skolens undervisning. Årets rapport blev lagt på skolens hjemmeside dagen før generalforsamlingen, og rundsendt til alle forældre og ansatte via intranettet (Viggo). Skolen får de bedste anbefalinger af den tilsynsførende, hvilket fremgår af rapporten. Bente læser sin rapport op, og fortalte supplerende, at hun har været tilsynsførende på skolen i de sidste 4 år. Bente bemærkede, at skiftet med ny leder m.m. kan være svært at håndtere men at det er lykkedes fint, og at hun oplever skolen som en enhed, der er blevet mere samlet de sidste 4 år.

2 Spørgsmålene fra forældre til beretningen gik bl.a. på, hvad en tilsynsførende er? Bente svarede, at hun har tilsyn med flere skoler, er en erfaren lærer og kommer her på skolen i større omfang end det ene årlige, der kræves som minimum. Nana, lærer på skolen, supplerede med at fremhæve den tilsynsførendes rolle som konstruktiv kritisk besøgende. Beretning fra skoleleder Søren Hansen: Søren fremlagde sin mundtlige beretning (se bilag 1), og fortalte bl.a. som et eksempel på den særlige lilleskole- tilgang til tilpasning af undervisningen til omgivelserne og aktuelle begivenheder - at vi alle skal se solformørkelse på fredag: En skole er også de små oplevelser i dagligdagen. Vi skal huske at pleje vores skolekultur. Søren nævnte, i forhold til ny overenskomst for lærerne, at vi har lavet vores egen lokalaftale uden at ændre i arbejdstiden og valgt f.eks. at lave fælles forberedelse. Det er ikke modsætning i at lave lilleskole med høj faglighed. Faglighed og kreativitet er netop ikke modsætninger, ligesom fordybelse og faglighed også bedst går hånd i hånd. Søren fortalte også om samarbejdet med kulturskolen, og fremhævede arbejdet i og med forældrerådet; forældrene bidrager med en masse energi og praktisk støtte til skolen. Når forældrekulturen er stærk, bliver skolekulturen også stærk. Der udspandt sig en god og positiv debat på baggrund af skolederens beretning. En række forældre fortalte, at de oplever, at skolen også er forældrenes., og at der ikke er modsætninger mellem lærere og forældre forældre føler sig velkomne. Man oplever også, at der er dialog og respekt mellem lærere og elever; det er ikke elever mod lærere. Mange har oplevet, at børnene hjælper hinanden på kryds og tværs, f.eks. på juleværkstederne. Den tilsynsførende, Bente Haugård, bemærkede, at man kan mærke, at ungerne er nysgerrige og har interesse for andre og hinanden. Det er, synes hun, et sundhedstegn! Der er et ønske om vejledning i at bruge Viggo (det nye intranet), og Søren kunne fortælle, at en række tiltag er og bliver sat i gang. Der blev talt om muligheden for at uddanne superbrugere blandt forældrene. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesformand Thomas Ryhl: Thomas Ryhl præsenterede den nuværende bestyrelse, der siden foråret 2014 har bestået af Rikke Vestmar, Kathrine Vedel og Jesper Andersen, med John Stilling- Laursen og Jens Balslev som suppleanter, alle valgt på generalforsamlingen i april 2014, og af Jesper Henriksen og Thomas Ryhl, udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. For første gang i mange år er alle også forældre til børn på skolen, fordelt på alle trin. Thomas orienterede om bestyrelsens arbejde, herunder at ledelsen og lærerne er repræsenteret på bestyrelsesmøderne. Disse møder handler meget om økonomi og rammer for skolens drift: Bestyrelsens

3 opgave er først og fremmest at sørge for en solid økonomi, at støtte pædagogiske initiativer samt ledelsens initiativer m.m. Det går den rigtige vej hvad angår børnetallet; vi stræber efter ca. 240 børn. Eleverne går her, fordi forældrene aktivt vælger skolen til, og derfor skal bestyrelsen hele tiden arbejde for at udbrede kendskabet til skolen, samt sikre kvaliteten og markedsføring. Der skal derfor hele tiden være fokus på at fortælle om skolen. Thomas lagde i sin beretning vægt på, at RLS også er forældrenes skole og at forældrene både på generalforsamlingen og i hverdagen - er velkomne til at stille spørgsmål. Også de kritiske. Bestyrelsens arbejde er i øvrigt løbende beskrevet i nyhedsbreve til forældre og lærere, og der er hele tiden en levende og god dialog med både forældre og lærere: Alt tyder på, at man ved, at man altid kan henvende sig, og det kommer der meget godt ud af. Beretningen gav ikke anledning til nogen debat. 3) Forelæggelse af årsregnskabet til orientering Thomas Ryhl forklarede først, at bestyrelsen er eneansvarlig over for Undervisningsministeriet for forskriftsmæssig brug af statstilskud og skolepenge m.v. Derfor er det bestyrelsen, der skal vedtage årsregnskabet, hvad den har gjort. Men jo flere, der har spørgsmål til måden, pengene er brugt på, jo bedre, og derfor er der altid på generalforsamlingen tid til en grundig gennemgang og mange spørgsmål. Som noget nyt er årsregnskabet siden sidste år blevet lagt på skolens hjemmeside, hvor også årets regnskab nu ligger. Herefter gennemgik den statsautoriserede revisor, Jens Haugbyrd (BDO), årsregnskabet for Årsregnskabet var omdelt, og indeholder bl.a. en beretning fra bestyrelse og skoleledelse, der er længere og mere detaljeret end sædvanligt. Årsregnskabet udviser et meget lille underskud på kr Bestyrelsen har behandlet og godkendt regnskabet, der følger de lovmæssige krav. Det udleverede årsregnskab indeholder bl.a. en erklæring om, hvad regnskabet indeholder og beskriver. Der er indtægter på 16,950 mill. kr., heraf ca. 12,5 mill. kr. i statstilskud og 4 mio. kr. i forældrebetaling (skolepenge). Elevtallet pr. 5. september 2014 endte på 234; da hver enkelt elev udløser et statstilskud på ca kr., oveni forældrebetalingen på ca kr., betød denne lille forskel alene næsten kr. i mistede indtægter. Revisor understregede, at den største udgift er undervisningsomkostninger på ca. 13 mill. kr., primært løn til lærere og pædagoger, og at de største hensættelser er sket til feriepenge for de samme. Skolen har en egenkapital på 5,1 mill. kr. og er derfor ganske godt sikret mod mindre konjunkturudsving. Der blev stillet spørgsmål vedr. likviditetsgraden. Revisor mener, at den ligger inden for normalområdet. Der blev stillet spørgsmål vedr. skolens betaling til skolebusordning, der er på kr. oven i forældrenes egenbetaling. Thomas Ryhl forklarede, at bestyrelsen har haft buskørslen i udbud, og at der på baggrund heraf forventes en meget betydelig besparelse i det kommende skoleår, samtidig med at det sikres, at kørslen så trygt som muligt.

4 Der blev også spurgt til specialundervisningstilskuddet og inklusionstilskuddet, der reduceres ganske kraftigt i disse år, og til planerne om låneomlægning og ny finansiering, i lyset af det historisk lave renteniveau. 4) Indkomne forslag (herunder bestyrelsens forslag om bygningsrenovering og udbygning med nye faglokaler og om etablering af en børnehave fra efteråret 2015): Bestyrelsens forslag var kort beskrevet i indkaldelsen og ganske detaljeret uddybet i den beskrivelse af børnehaveprojektet, der var rundsendt til alle forældre og ansatte ugen inden generalforsamlingen. Søren fremlagde byggeprojektet og børnehaveprojektet, der bl.a. indebærer en ombygning af det eksisterende torv og udgang væk fra vejen gennem det nuværende musiklokale, samt etablering af nyt klasselokale samme steds. Der bygges et nyt musiklokale på 170 m2 med mulighed for scene, integreret i hallen, og en bygning med et faglokale på samme størrelse, et fleksibelt multirum på 170 m2 med plads til f.eks. billedkunst, træ- og metalsløjd, keramik m.v. Der bygges desuden en børnehavepavillon, og skabes i den forbindelse også mulighed for en vuggestue(til- ) bygning. Det er hensigten, at både børnehavebygning og faglokaler skal være færdige til oktober i år. Der blev herefter stillet en række spørgsmål til projekterne. Der blev bl.a. udtrykt bekymring om, hvorvidt det hele bliver for pænt/friseret, men Søren garanterede skæve linjer og mudderpøl. Der blev foreslået et større torv mellem fagbygninger, og spurgt til bl.a. toiletforhold, lærerlokaler og behovet for nye lokaler. Et større skolekøkken blev ønsket, men det blev også forklaret, at et nyt (institutions- )køkken i sig selv koster min. 1,5 millioner kr., og derfor næppe etableres i 2015/16. Til børnehaveprojektet blev der bl.a. stillet spørgsmål om takster, hvor tanken er at følge Roskilde kommunes takster, til normering, der tænkes at være mindst lige så god som den kommunale, og gerne bedre, hvis økonomien tillader det, og til bygningernes kvalitet, der gerne skal være vældig god. Hvorfor ikke tænke vuggestue med? Det blev forklaret, at den er tænkt med, men at bestyrelsen har fundet det mest forsvarligt at starte med det mest oplagte, nemlig de 3-6- årige; bliver det den forventede succes, er en vuggestue et oplagt næste skridt. Værdigrundlaget blev drøftet, og der var enighed om, at en børnehave kan og skal promoveres på vores værdiggrundlag: Det er en lilleskolebørnehave. Bestyrelsen fik herefter generalforsamlingens helhjertede opbakning til at gå videre med om- og udbygningsplanerne til undervisning m.v. Efter en skriftlig afstemning fik bestyrelsen også bred opbakning til at gå videre med børnehaveprojektet. Alle undtagen én stemte ja, idet der var en blank stemme. Ingen stemte således imod. Det anbefales at besøge Vognmandsmarkens børnehave og Veddelev børnehus, i tillæg til de friskolebørnehaver, bestyrelsen allerede har besøgt.

5 5) Valg af tilsynsførende: Generalforsamlingen besluttede alene at vælge én tilsynsførende. Bente Haugaard blev herefter genvalgt som tilsynsførende for en ny fireårig periode ( ). 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Katrine Vedel (mor til Mathilde i 10. kl.), valgt til bestyrelsen i flere omgange siden 2004, blev i 2013 genvalgt for to år, og må nu stoppe, da Mathilde går ud. Forsamlingen takkede Kathrine på det varmeste for de mange års indsats i skolens tjeneste. Der skal hvert år vælges et bestyrelsesmedlem for en tre- årig periode. Tre kandidater meldte sig, og præsenterede sig: Ditte Kleener (mor til Maja i 5. kl., Malte i 9. kl. og Emil i 10. kl.), Eva Germannsen (mor til Benjamin i 7. kl., og Valdemar i 3. kl., og til en tidligere elev gennem 10 år) og Anne Juul (mor til Benjamin i bhkl. og Karoline i 5. kl.). Valgt til bestyrelsen for blev herefter Anne Juul. Der skal også hvert år vælges to suppleanter for en ét- årig periode. Tre kandidater meldte sig, og præsenterede sig: Ditte Kleener (se ovenfor), John Stilling- Laursen (far til Mikkel i 2. kl. og Magnus i bhkl.) og Jens Balslev (far til Mads i 6. kl., Ditte i 4. kl. og Sille i 1. kl.). Valgt som suppleanter for blev herefter Ditte Kleener og John Stilling- Laursen. 7) Valg af ikke- statsautoriseret revisor: Thomas Ryhl forklarede, at den forældrevalgte revisor ikke behøver men skam gerne må - deltage på alle bestyrelsesmøder, men primært skal se regnskabet kritisk igennem på forældrenes vegne, mindst én gang om året. Den forældrevalgte revisor har, som i øvrigt alle forældre på skolen, adgang til alle dokumenter, budgetter m.v., der er godkendt af bestyrelsen. Leif Sørensen (far til Laurits 8. kl. og bestyrelsesmedlem ) blev valgt for et år på generalforsamlingen i 2014, men ønskede ikke at genopstille, da Laurits forventer at tage på efterskole næste skoleår. Lone Korgaard Henriksen (mor til Lukas i 4. kl.) blev herefter valgt til ikke- statsautoriseret revisor. 8) Evt.: Der blev spurgt til legeplads og til, hvad der sker med rampen? Bestyrelsen svarede, at der i år bliver etableret en ny legeplads, der overholder de standarder for bl.a. faldunderlag, der anbefales af Teknologisk Institut, men at træerne rundt om legearealerne vil blive stående og stadig kan fungere som klatrestativer og hulebyggepladser. Der blev stillet spørgsmål til opdatering af ventelister og opdatering af hjemmesiden, og Søren fortalte, at der har planer om at lave en mere statisk hjemmeside med mulighed for at lave link til et nyhedsbrev, der så kan opdateres løbende. Ventelister bliver ikke lagt på hjemmesiden, men der vil blive gjort meget mere ud af at orientere om ledige pladser og møde interesserede forældre og børn med varme og engagement.

6 Endelig blev der spurgt til forældrevikardækningen i den kommende uge, hvor alle lærerne er på studietur til Island; den er på plads. Der har været stort forældreengagement også i denne del af skolens liv - som altid, når forældrene bliver bedt om at bidrage til skolens liv. Formanden takkede afslutningsvis madholdet med Søren, John og Mette i spidsen for en glimrende chili con carne, og forsamlingen for stort engagement. Herringløse, den 18. marts 2014 Som dirigent Thomas Ryhl

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere