Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014"

Transkript

1 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

2 Orientering om vandværkets drift, vedligeholdelse og fremtidig udbygning: Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 473 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et ledningsnet på ca. 25 km. Vandværket har i 2014 udpumpet m3 og faktureret m3 for perioden I samme periode i 2014 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på m3. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 3,1 %, hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Grænsen for hvornår der skal betales strafafgift (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Som bestyrelsen har orienteret om på de seneste 2 års generalforsamlingen, må der i de kommende år påregnes væsentlige investeringer. En del af disse arbejder er igangsat i 2014, og omfatter bl.a. et helt nyt og tidssvarende styresystem (SRO) på selve vandværket, der giver mulighed for ekstern overvågning og styring af filter, indvinding såvel som udpumpning til forbrugerne. Endvidere er der i efteråret tilføjet en ny ringforbindelse mellem Birkede Brovej og Møllevej som skal sikre, at der er vandforsyning til hovedparten af forbrugerne i Søster Svenstrup området, såfremt vandledningen på Søster Svenstrup Byvej skal repareres ved brud eller helt eller delvist udskiftes p.g.a alder. I forbindelse med etablering af denne ringforbindelse opstod der desværre et utilsigtet brud på ledningsnettet, som betød at forbrugerne i Søster Svenstrup området ikke havde vand i ca. 10 timer. Det er bestyrelsens vurdering, at der findes ca. 3 til 4 km. vandledninger fra vandværkets start i 1930'erne. Yderligere har bestyrelsen ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej samt den første del af Byvejen (Hasselvænget til Byvejen 1 under observation. Endvidere planlægges der en omlægning af ringforbindelsen igennem Lærkevænget. I alle tilfælde må der påregnes væsentlige omkostninger til disse arbejder. Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnet end hvad der må betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud ved Mosevej 1, ved Søster Svenstrup Byvej nr. 2, nr. 10 og nr. 23. Særligt bruddene på Søster Svenstrup Byvej er i et område, der som tidligere nævnt kan forventes renoveret i de kommende år. Udskiftningen af vandmålerne, der startede i 2013, er fortsat med yderligere ca. 150 målere i Der installeres en ny elektronisk fjernaflæsnings vandmåler af typen Kamstrup MC21. Udskiftningen af de resterende vandmålere påregnes gennemført i løbet af Opsætningen af de nye vandmålere har også i 2014 i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og ved en ejendom, hvilket både husejeren og vandværket selvfølgelig finder tilfredsstillende. Fremover kan forbrugerne finde brud ved at kigge på vandmåleren og se om der er forbrug de små pile skal forsvinde når der ikke er forbrug. Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der inden for de kommende 4-6 år må påregnes væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 vænger i Dåstrup) ca. 1,5-2 mio. kr. samt forbedring af hygiejne på vandværket ca. 1 mio. kr. Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, og har aftale med banken om en driftskredit, såfremt dette måtte være nødvendigt. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at benytte sig af denne kredit, og bestyrelsen håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

3 Dette er naturligvis ikke muligt uden prismæssige justeringer i vandværkets takster som forbrugerne oplevede i 2014, men taksterne for 2015 foreslås dog på samme niveau som i I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen. Årsrapport for 2014 Vandværkets bestyrelse har den 9. februar 2015 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til nedennævnte Resultat for 2014 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2014 samt forslag til Budget 2015 og det tilhørende Takstblad for Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dåstrup, den 9. feb Bestyrelsen Arne Christiansen Formand Erik Kristoffersen Næstformand Finn B. Rasmussen Kasserer Jørn Rasmussen Kim Nielsen Erik Ohm Jørgen Trebbien Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

4 De generalforsamlingsvalgte interne revisorers gennemgang af regnskabet for 2014 jævnfør opstillede krav fra ekstern revisor: Som Dåstrup Vandværks A.m.b.a.'s generalforsamlingsvalgte interne revisorer kan bekræftes, at vi har foretaget følgende gennemgang af den af vandværket udarbejdede resultatopgørelse for 2014 samt balance pr : - Vandværkets samtlige bogføringsbilag er gennemgået, og det er kontrolleret at driftsmæssige bilag over kr jævnfør vandværkets forretningsorden - er påtegnet af vandværkets formand og/eller vandværkspasser. - Vandværkets likvide bankkonti er afstemt til foreliggende kontoudskrifter pr Den kontante beholdning er konstateret tilstede. - Konto for debitorer og kreditorer er gennemgået og afstemt. - Udbetalte honorarer er afstemt til foretagen indberetning til Skat. - Udpumpet vand er afstemt til afregnede grønne afgifter (vandafgift). Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Dåstrup, den / Per Kristensen Ole Sørensen Generalforsamlingsvalgte interne revisorer Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

5 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

6 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

7 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R P E R I O D E N 1. januar til 31. december 2014 INDTÆGTER: Regnskab Regnskab Budget Driftsbidrag : Fast bidrag kr ,00 Variabelt bidrag kr ,39 Driftsbidrag i alt , , Renteindtægter 7.791, , Diverse indtægter , , INDTÆGTER I ALT , , UDGIFTER: Elektricitet , , Reparationer / vedligeholdelse (se note 1) , , Vandanalyser , , Pasning af grønt område samt honorarer m.v. (se note 2) , , Kontingent FVD og forsikring , , Annoncer, kontorhold m.v. (se note 3) , , Mødeudgifter / generalforsamling , , Kurser 3.620, , Grøn vandafgift (ekstra afgift v/svind over 10 %) 0,00 0,00 0 Udgifter til opkrævning via PBS samt Foreningscentralen , , Diverse omkostninger (se note 4) , , Ekstern revisor Tab på debitorer , , , Driftsudgifter i alt , , Afskrivninger: (se note 5) Boringer kr ,00 Bygninger m.v. kr , ,00 Maskinanlæg kr , ,00 Stikledninger m.v. kr , ,00 Forsyningsledninger m.v. kr , ,00 Vandmålere kr ,00 0 Afskrivninger i alt , , Renteudgifter/provision - driftskredit 0, UDGIFTER I ALT , , RESULTAT / OVERSKUD , , (Alle beløb er excl. moms). Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

8 B A L A N C E P R D E C E M B E R AKTIVER: Kassebeholdning kr ,50 Girokonto kr ,79 Nordea Driftskonto kr ,61 Pluskonto kr ,94 kr ,905,55 Danske Bank Toprente 2,25 % kr ,66 Boringer (3 stk.) kr ,72 Bygningsanlæg m.v. kr ,01 Maskinanlæg m.v. kr ,05 Forsyningsledninger m.v. kr ,39 Stikledninger m.v. kr ,00 Vandmålere kr ,00 Samlet værdi før afskrivning (se note 5) kr ,17 afskrivninger (totalt) kr ,40 Samlet værdi efter afskrivning kr ,77 Debitorer - tilgodehavende moms kr ,95 Grundværdi (vandværksejendom Byvejen 26) kr ,00 AKTIVER I ALT kr ,22 ================================================================= PASSIVER: Gæld: Skyldig vandafgift (grøn afgift) kr ,00 Kreditorer kr ,30 Gæld i alt kr ,30 EGENKAPITAL: Formuekonto: Saldo pr. 1/1-2014: kr ,64 Overskud 2014 kr ,28 Egenkapital pr. 31. december 2014 kr ,92 PASSIVER I ALT kr ,22 ================================================================= Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

9 Note 1: Vedligeholdelse i alt kr ,07 Reparation af forsyningsledninger kr ,85 Reparation på værket/styring m.v. kr ,36 Reparation vedr. råvand kr ,02 Reparation på bygninger kr. 0,00 Inventar på vandværk kr ,27 Roskilde Forsyning kr ,40 Telefon på vandværket kr Diverse vedligehold vandværk kr ,41 Note 2: Pasning af grønt område samt honorarer m.v. - ialt kr ,40 Pasning af grønne områder kr ,00 Honorar, vandværkspasser kr ,00 Honorar, formand kr ,00 Honorar, kasserer kr ,00 Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer (telefon og internet) kr ,00 Kørselsgodtgørelse kr ,40 Note 3: Kontor- og annonceudgifter m.v. kr ,84 Kontorartikler og tryksager kr ,20 Annoncer kr. 882,64 Lions Ramsø -uddeling af info kr ,00 Note 4: Diverse omkostninger i alt kr ,84 Diverse gebyrer, bank m.v. kr ,00 Regnskabsprogram PBS m.v. kr ,80 Kontingent Vandrådet kr. 500,00 Lokal avis, formanden kr ,00 Faglitteratur kr ,25 Diverse udgifter, bl.a. arbejdsdag på værket, nyt dokumentationssystem (ledelsessystem), opmærksomheder m.v. kr ,79 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

10 Note 5: Specifikation af afskrivninger ultimo 2014 Afskrivningsgrundlag - primo 2014 Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2013 Tilgang (nye afskrivningsværdier i 2014) Afskrivningsgrundlag i 2014 (værdi primo tilgang 2014) Afskrivning i 2014 (i hele kr.) Værdi pr Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2014 Boringer 2 % , ,00 0, , , , ,00 Bygningsanlæg m.v. 4 % , ,00 0, , , , ,00 Maskinanlæg m.v. 7 % , , , , , , ,00 Forsyningsledninger m.v. 2 % , , , , , , ,40 Stikledninger 2 % , ,00 0, , , , ,00 Vandmålere 20 % 0,00 0, , , , , ,00 I alt , , , , , , ,40 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

11 B U D G E T (og ) INDTÆGTER: Driftsbidrag fast og variabelt Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Elektricitet Vedligeholdelse Honorar (grøn mand kr vandværkspasser kr formand og kasserer hver kr ) Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer Kørselsgodtgørelse Kontingent FVD og forsikring Annoncer, kontorhold m.v Vandanalyser Mødeudgifter, generalforsamling Kurser Udgifter PBS samt dataleverandør Grøn vandafgift p.g.a. svind 0 0 Diverse omkostninger Ekstern revisor DRIFTSUDGIFTER I ALT Afskrivninger: Bygninger (4 %) Boringer (2 %) Maskinanlæg (7 % ) Forsyningsledn. (3 %) Stikledninger (2 %) Vandmålere (20 %) Afskrivninger i alt Renteudgifter/provision driftskredit UDGIFTER I ALT Resultat 2015 / Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

12 Helårlig driftsbidrag: T A K S T B L A D F O R ========================== Fast afgift pr. andel (jf. nedenfor) kr. 950,- Variabel forbrugsafgift pr. m 3 kr. 9,50 Den enkelte ejendoms faste afgifts-andel fastlægges således: Pr. boligenhed / ejendomsenhed 1 andel pr. enhed. Forbrug under 300 m 3 1 andel pr. enhed. Forbrug mellem 301 og 600 m 3 2 andele pr. enhed. Forbrug over 601 m 3 3 andele pr. enhed. Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens bedømmelse med pr. m 3 kr. 9,50 Til ovennævnte m 3 -takster tillægges grøn vandafgift (kr. 5,86) og drikkevandbidrag (kr. 0,67) pr. 1. jan Statslige afgifter i alt pr. m 3 kr. 6,53 Opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. marts og 1. september. Anlægsbidrag: Tilslutningsafgift omfatter bidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet samt normal stikledning m.v. Afgiften, der betales inden tilslutning til vandforsyningen, udgør pr. boligenhed kr ,oo. Alle anlægsudgifter ved nytilslutninger er vandværket uvedkommende. Anlægsudgifterne afholdes af den/de nye forbrugere. Nærmere betingelser skal være opfyldt forinden igangsætning af arbejdet. Betingelserne foreligger hos vandværket. Tilslutningsafgift reguleres årligt efter FVD's indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr udgør 107,19, d. v. s. en stigning på 0,08 %. Andre bidrag: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer m.v. således: * Rykker tillægges gebyr på kr. 100,- * Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev) kr. 300,- * Måler-aflæsningsgebyr kr. 250,- * Genåbningsgebyr (ved genåbning af vandforsyning efter kr. 500,- lukning betales ligeledes påløbne omkostninger efter regning). * Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane kr. 500,- * Overtrædelse af vandingsregler kr. 500,- Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %. Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere