Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk revisorerklæring"

Transkript

1 Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End-of-Life Vehicles) for udtjente biler. I henhold til reglerne om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) beskriver dette dokument baggrunden for den lovfastsatte revisorerklæring for markedsført udstyr i Danmark, samt vejleder revisorer i udfærdigelsen af den elektroniske revisorerklæring. Bemærk!! Lovændring i 2014 Producenter med udstyr til brug i erhverv skal nu også revideres Producenter kan nu indberette re-eksporterede mængder. Revisor skal revidere 1

2

3 Indhold Del Kriterier for udarbejdelse af revisorerklæring Standard for revisorerklæring Formål med revisorerklæringer DPA-Systems anvendelse af de indberettede data Normal eller udskudt revisorerklæring...7 Del Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring Opstart af revisorerklæring Revisionsforløbet Afslutning af revisionsforløb Hvordan og til hvem fremsendes erklæringen Nedlæggelse af revisors login

4

5 Del Virksomheder, i form af producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter på det danske marked, er som udgangspunkt omfattet af miljølovgivningen om producentansvar, såfremt virksomhedernes produkter producerer, transporterer eller er afhængige af strøm for at virke 1. Producentansvaret medfører, at virksomheden skal foretage en registrering hos DPA- System for lovligt at kunne markedsføre sine varer. Tilsvarende gælder for udenlandske selskaber, etableret i et EU land, der har registreret sig for producentansvar i Danmark, via en bemyndiget repræsentant og udenlandske virksomheder uden for EU. I forbindelse med registreringen skal producent oplyse, hvilken kategori udstyret tilhører, samt om udstyret finder anvendelse i husholdninger eller om det er udstyr til erhvervsmæssig brug 2. I forbindelse med den årlige lovpligtige indberetning til DPA-System, i perioden 1. januar til 31. marts, skal producenten indberette, hvor mange kilo elektriske produkter eller udstyr, der er afsat på det danske marked i det forgående år. Der er i lovgivningen krav om, at indberetningen under givne forudsætninger skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller tilsvarende for udenlandske selskaber. Således skal virksomheden have attesteret sine markedsførte mængder, hvis den årlige omsætning af de elektroniske produkter udgør mere end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller hvis virksomheden har pligt til at revidere sit årsregnskab jf. årsregnskabsloven. Såfremt en producent har en årlig omsætning på mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller er fritaget for revideret årsregnskab jf. årsregnskabsloven, kan producenten afgive en ledelseserklæring, og derved undlade at få indberetningen attesteret af revisor. Bemærk, en udenlandsk producent repræsenteret i DK for producentansvar med en bemyndiget repræsentant, kan også fritages fra revisorerklæring, såfremt den udenlandske virksomhed i de seneste 2 år opfylder min. 2 af årsregnskabslovens kvantitative undtagelseskriterier fra at revidere sit årsregnskab, det vil sige: Balancesum på under 4 mio. DKK. Nettoomsætning på under 8 mio. DKK. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på max.12 ansatte. NB! Som følge af lovændring skal revisorer fra og med indberetningsperioden 2015 og dataåret 2014 også attestere indberettede mængder af udstyr til erhvervsmæssig anvendelse (tidligere kun markedsført udstyr til husholdninger). Desuden kan producenter fra og med kalenderåret 2014 indberette reeksporterede mængder med henblik på refusion. Revisor skal nu også revidere disse mængder, samt sikre, at den behørige dokumentation er tilstede. 1 Afklaring af, hvorvidt udstyr der virker ved strøm er omfattet af producentansvar, kan findes på 2 De 10 kategorier og definition af udstyr beregnet til slutbrugere i husholdninger eller erhvervsbrug, kan findes på 5

6 Miljøstyrelsen og FSR Danske Revisorer har i 2012 udformet en standard, Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger Revisionsforløbet er senere revideret, dels som følge af ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Erhvervsudstyr og reeksporterede mængder er fra dataåret 2014 også blevet revisionspligtigt). Dels i form af formuleringsmæssige ændringer, som følge af forslag fra revisorer med henblik på at forbedre forståelsen af de arbejdshandlinger, som udføres. Revisorerklæringen er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, og er indarbejdet i den elektroniske revisorerklæring. Formålet med revisors attestation af de markedsførte mængder er, at sikre validiteten og dermed kvaliteten af de indberettede data. Kvaliteten er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og indtægter på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig, for at undgå konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er omfattet af producentansvar. Revisors attestation medvirker således til, at de økonomiske konsekvenser af lovgivningen påføres producenterne på den tilsigtede måde uden konkurrenceforvridende effekt. Revisor optræder i denne forbindelse, som offentlighedens uafhængige kontrolinstans. Indberetning i kilo Konkret betyder lovgivningen for producenten, at et kg markedsført elektrisk udstyr medfører tilsvarende indsamling af udstyret, når det er udtjent. På grund af elektrisk udstyrs generelle indhold af bla. værdifulde metaller kan ordningen udmønte sig i reelle indtægter for producenten, hvorimod indhold af problematiske stoffer omvendt kan blive en omkostning for producenten. Det er således væsentligt, at både mængden i kilo er korrekt, og at kategoriseringen af udstyrets type er korrekt. De indberettede markedsførte mængder anvendes af DPA-System til følgende formål: Beregning af tildelingsordningen DPA-System tildeler hvert år producenter af udstyr rettet mod husholdninger et antal kommunale indsamlingssteder geografisk fordelt i Danmark. Til disse indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere opsamlingsmateriel og afhente elskrot svarende til de kategorier, som markedsføres. Mængden beregnes som en forholdsmæssig andel af de markedsførte mængder. Efterfølgende skal producenterne sikre en miljømæssig korrekt ressourceudnyttelse af det indsamlede udtjente udstyr. Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse I forbindelse med tildelingsordningen kan der være krav om, at stille en finansiel sikkerhed over for DPA- System. Sikkerhedsstillelsen skal anvendes, såfremt producenterne ikke varetager deres forpligtelser om at indsamle elskrot fra de tildelte kommunale indsamlingssteder. 6

7 Beregning af gebyr til DPA-System DPA-System er finansieret via gebyrindbetalinger fra producenterne. Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte mængder. Indberetning til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen Data om Danmarks opfyldelse af producentansvar skal afrapporteres til EU-Kommissionen. Disse data bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt Danmark, som helhed, lever op til kravene i WEEE-direktivet. Det betyder bla. at den målfastsatte indsamlingsprocent bliver beregnet ud fra den årlige markedsførte mængde af elektrisk udstyr. Revisorerklæringen skal være fuldført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det betyder, at virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal sørge for, at få udformet den digitale revisorerklæring senest 31. maj. Virksomheder, som opererer med forskudt regnskabsår (regnskabsår der ikke følger kalenderåret) skal, senest 31. marts, indsende en ledelseserklæring, som dels midlertidigt berigtiger de indberettede markedsførte mængder, og dels oplyser, hvornår DPA-System vil modtage den endelige revisorerklæring. Den udskudte revisorerklæring skal være digitalt udført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisors opgaver i forbindelse med udfærdigelse af en revisorerklæring er uafhængige af, om virksomheden har normalt eller forskudt regnskabsår, ligesom begge typer erklæring har krav til, at afleveringsfristen (31. maj eller fastsat udskudt dato) overholdes. Erklæringerne kan kun udfyldes elektronisk på NB! Det er teknisk muligt, at lade én person udføre revisionen, mens en anden person signerer efter revisionsfirmaets prokuraregler. 7

8

9 Del Udførelsen af en revisorerklæring kræver, at revisor tilknyttes virksomheden elektronisk, samt gennemgår de 15 trin i den elektroniske revisorerklæring. Nedenfor vises den overordnede systematik i revisionsforløbet og i det følgende beskrives forløbet for producenten og revisors opgaver trin for trin. Billede 1 til 6: Opstart af revisorerklæring Virksomheden (producenten/importøren) inviterer revisor Revisors adgang til systemet Billede 7 til 19: Selve revisionsforløbet Kontrol af mængder Kontrol af forretningsgange* Stikprøvekontroller** Billede 20 til 21: Afslutning af revisorerklæring Udkast Endelig godkendelse * Spørgsmål vedr. forretningsgange Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Forefindes der ikke en skriftlig forretningsgang, opfattes det som en indikation på, at der ikke arbejdes systematisk med afklaring af, hvorvidt der handles med udstyr omfattet af lovgivningen. ** Spørgsmål vedr. stikprøver Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Det forventes, at revisor udtager stikprøver efter et væsentlighedskriterium, som vedrører i hvilket omfang den indberettede vægt i kg er retvisende. Dvs. udtager stikprøver på varenumre, som har højest omsætning og/eller højest vægt. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2) hvad revisor mener mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 9

10 BILLEDE 1: PRODUCENTEN LOGGER IND PÅ MIN SIDE OG VÆLGER IKONET REVISOR- OG LEDELSESERKLÆRING NB! Der er først, adgang til erklæringerne når de markedsførte mængder er indberettet af producenten eller dennes kollektive ordning. BILLEDE2: PRODUCENTEN VÆLGER DEN ERKLÆRINGSTYPE, DER GÆLDER FOR VIRKSOMHEDEN. I dette tilfælde vælges Revisorerklæring 10

11 BILLEDE 3: PRODUCENTEN INVITERER REVISOR Ved indtastning af revisors navn og fremsendes en mail til den pågældende revisor med anmodning om at udføre revisionen. BILLEDE 4: REVISOR MODTAGER EN MAIL MED LOGIN OG KODEORD TIL AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. 11

12 NB! Revisor skal senest 7 dage efter modtagelse af invitations-mailen anvende login oplysningerne. Overskrides 7 dages fristen, nedlægges revisors adgang af sikkerhedsmæssige grunde. Skulle revisor overskride fristen trods et ønske om at revidere virksomhedens data, skal virksomheden invitere revisor på ny, og revisor får tilsendt nye adgangskode. BILLEDE 5: REVISOR FÅR MULIGHED FOR AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. Hvis revisor afslår, modtager producent en besked om dette og revisors LOGIN nedlægges. Efter accept af revisionsopgaven bliver revisor bedt om at registrere en række stamdata. Først vælges land for revisionskontorets beliggenhed, dernæst indtastes VAT/CVR (dansk CVR henter data fra i Det Centrale virksomheds Register), og det er muligt at ændre det autogenererede kodeord. Herefter etableres revisors side. 12

13 BILLEDE 6: REVISORS MIN SIDE MED ADGANG TIL PRODUCENTENS OPLYSNINGER Revisors Min Side indeholder: 1. Revisors Brugernavn, Navn og CVR og Revisors kunde (producentens) Navn og CVR 2. Revisors stamdata 3. Den elektroniske revisorerklæring selve revisionsforløbet. 4. Producentens indberettede mængder for tidligere år. 5. Producentens revisorerklæringer for tidligere år (fra 2011 og frem) 6. Producentens uploadede dokumentation for refusion for reeksporterede mængder (1. gang 2015). Vælg ikonet Revisorerklæring for at begynde selve revisionsforløbet. 13

14 BILLEDE 7: REVISORERKLÆRING TRIN 1 AF 15: REVISOR ERKLÆRER Revisorbekræfter, at revisorerklæringen udformes på basis af den internationale standard (ISRS 4400 DK) og at revisor fungerer, som samfundets uafhængige kontrollant. Revisorerklæringen kan først endeligt afsluttes, når disse forhold er accepteret NB! Det er muligt at lade én medarbejder udfylde erklæringen, mens en anden underskriftsberettiget signerer erklæringen. 14

15 BILLEDE 8: REVISORERKLÆRING TRIN 2 AF 15: MARKEDSFØRTE MÆNGDER På skærmen vises de indberettede mængder fortrykt. Revisor undersøger, om der er afvigelser mellem indberettede markedsførte kg og de kg, der reelt er markedsført iflg. virksomhedens bogholderisystem (faktisk markedsførte kg). Fra og med dataåret 2014 vises også mængder for udstyr til erhverv. Såfremt der er afvigelser noteres den korrekte markedsførte mængde i kolonnen Faktisk markedsførte kg. Hvis virksomheden har markedsført mængder i andre kategorier end de allerede registrerede, noteres den faktiske markedsførte mængde ud for den korrekte kategori. Det er muligt at tilknytte kommentarer i kolonnen Bemærkning Hvis revisor ikke har mulighed for at kontrollerede de faktiske markedsførte mængder i virksomhedens administrationssystem afmærkes rubrikken Kunne ikke kontrolleres og evt. bemærkning tilknyttes. Bemærk! Som alternativ til fysisk at veje produktet, kan det kontrolleres, hvorvidt vægten opgjort i et data-eller produktblad, svarer til den mængde i kg der står i virksomhedens administrationssystem. 15

16 BILLEDE 9: REVISORERKLÆRING TRIN 3 AF 15: RE-EKSPORTEREDE MÆNGDER Fra og med indberetningsperioden startende 1. januar 2015 er det muligt for producenten at indberette, mængden af markedsført udstyr der evt. er blevet reeksporteret af et senere handelsled i Danmark. (Første gang for kalender året 2014). Det er producenten selv, som står for indberetningen heraf. Producenten skal, som forudsætning for, at mængden kan godkendes, uploade dokumentation i form af en erklæring fra det senere omsætningsled, der angiver, hvor stor en reeksport der har været af producentens udstyr i kalenderåret. Denne dokumentation findes også på revisors side. Revisor skal kontrollere, hvorvidt og i hvilket omfang denne dokumentation er tilstede. Såfremt dokumentation er er uploaded korrekt, findes den under ikonet Reeksport erklæring (se s.13) Den reeksporterede mængde fratrækkes den solgte mængde i den efterfølgende databehandling hos DPA- System. Det nettotal som herefter fremkommer, anvendes herefter til tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyrer, samt opgørelse af nationale målsætninger. Reeksporterede mængder kan kun forekomme fra og med kalenderåret Bestemmelsen skyldes en lovændring. 16

17 BILLEDE 10: REVISORERKLÆRING TRIN 4 AF 15: ER PRODUKTERNE OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Formålet er at sikre, at producenten arbejder systematisk med registrering af, hvorvidt de enkelte produkter er omfattet eller ej. Med korrekt registreret menes, at produkter, der er omfattet af producentansvar, figurerer som omfattet i virksomhedens administrative systemer. Produkter, der ikke er omfattet af producentansvar bør figurere, som ikke omfattet i virksomhedens administrative systemer, for at være korrekt registreret. Det bør således fremgå eksplicit, hvorvidt et produkt er omfattet eller ikke omfattet. Revisor besvarer spørgsmålet om en nedskrevet forretningsgang ved at markere feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. På DPA-Systems hjemmeside findes i sektionen WEEE- produkter vejledning til at vurdere, hvorvidt virksomhedens varer er omfattet af producentansvar. 17

18 BILLEDE 11: REVISORERKLÆRING TRIN 5 AF 15: KONTROL AF PRODUKTER OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 18

19 BILLEDE 12: REVISORERKLÆRING TRIN 6 AF 15: ER PRODUKTERNE KATEGORISERET KORREKT? Her kontrollerer revisor om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikre en korrekt indplacering af virksomhedens elektriske produkter i de 10 lovfastsatte produktkategorier. Kategoriseringen benyttes til, at skabe mulighed for standardiseret sammenligning på tværs af år og lande af, hvor meget udstyr i forskellige kategorier udstyr der er hhv. solgt og indsamlet. Endvidere er der i lovgivningen knyttet specifikke målsætninger til de enkelte kategorier med hensyn til krav om indsamling og ressourceudnyttelse. Det er således både ansvarsmæssigt såvel som omkostnings-/indtægtsmæssigt relevant, at sikre at kategoriseringen er korrekt. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. De 10 kategorier er defineret i Bilag 1 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Se også ikke udtømmende eksempelliste i Bilag 2 på DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE- Produkter 19

20 BILLEDE 13: REVISORERKLÆRING TRIN 7 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES KATEGORISERING Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er kategoriseret korrekt. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 20

21 BILLEDE 14: REVISORERKLÆRING TRIN 8 AF 15: ER PRODUKTERNE KNYTTET TIL DEN RETTE SLUTBRUGER? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, der sikrer, at produkter omfattet af producentansvar, fordeles på de relevante slutbruger-kategorier: husholdning- eller erhvervsmæssigbrug. Formålet med at angive slutbrugeren er, at der herved fastlægges, hvorvidt udstyret skal indgå i den kommunale indsamling af elskrot eller om indsamlingen skal gå via producentens/brugerens egne systemer uden om kommunen. Der kan være stor forskel på omkostning/indtægt ved producentansvar afhængig af, hvilket slutbrugersegment udstyret tilhører. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres Bemærkning kan tilknyttes. I forbindelse med registreringen skal det angives, om udstyret har slutbrugersegment i husholdning eller slutbruger erhverv - alt efter om det er fremstillet til brug i husholdninger eller i erhvervsvirksomheder. På DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE produkter findes yderligere definition af slutbruger husholdning/erhverv NB! Udstyr til erhvervsmæssig anvendelse først er blevet omfattet af krav om revisorpåtegning fra og med indberetningsperioden startende 1. januar

22 BILLEDE 15: REVISORERKLÆRING TRIN 9 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES TILKNYTNING TIL SLUTBRUGER Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er korrekt fordelt på slutbruger-segment hhv. husholdning og erhverv. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 22

23 BILLEDE 16: REVISORERKLÆRING TRIN 10 AF 15: ENHEDSVÆGTE Her kontrollerer revisor, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang til at sikre registrering af produkternes korrekte enhedsvægte i kilo ved beregning af markedsførte mængder. Formålet med at anvende produkternes eksakte vægt i kilo, og ikke stk eller kroner er, at den lovgivning, som ligger til grund for producentansvaret har til sigte at øge udnyttelsen af de ressourcer, i form af kobber, guld, plast etc, der indgår i udstyret. Vægtopgørelsen, er altså en måleenhed for de input og output af materialeressourcer, der er på det danske marked. Resultatet af kontrollen noteres af revisor i form af en markering i feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. Enhedsvægten af et produkt defineres som produktets vægt inklusiv ledninger, oplader osv. i den form det markedsføres til køberen, men eksklusiv batterier, emballage, brugsvejledning og lignende. Den summerede vægt per kategori for kalenderåret opgøres altid i hele kg. Det er ikke tilladt at bruge omregningsfaktorer. 23

24 BILLEDE 17: REVISORERKLÆRING TRIN 11 AF 15: KONTROL AF ENHEDSVÆGTE Ved at udtage stikprøver kontrollerer revisor om den anvendte enhedsvægt, der er brugt til beregning af de markedsførte mængder, stemmer overens med den faktiske enhedsvægt, der fremkommer ved kontrolvejning. De udvalgte prøver skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Ved kontrol af voluminøse og/eller tunge produkter, eller produkter på fjernlager, skal revisor i stedet kontrollere, at enhedsvægten anvendt i administrationssystemet er baseret på pålidelige, skriftlige kilder, fx produktblade. Ved kontrol af små/lette produkter gælder samme regel. I kolonnen til venstre skrives det valgte produkt/varenummer. I de følgende kolonner skrives først anvendt vægt i kg, dvs vægten af produktet med 3 decimaler (fx 1,234), som er anvendt ved beregning af markedsførte mængder. I kolonnen Faktisk vægt i kg skrives den faktiske enhedsvægt (3 decimaler) af produktet, som fremkommer ved kontrolvejningen. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 24

25 BILLEDE 18: REVISORERKLÆRING TRIN 12 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING MARKEDSFØRT MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den markedsførte mængde. (Se også beskrivelser på de næste sider.) Formålet er, at kontrollere i hvilket omfang evt. fejl, som revisor identificerede sidste år er blevet korrigeret. Herunder f.eks. fejlagtige enhedsvægte, kategoriseringer, og fejlenes påvirkning på indberetningen af de markedsførte mængder i erklæringens trin 2. Afvigelser kan betyde forskel mellem rapporterede mængder og faktisk markedsførte mængder (identificeret i 1. aftalte arbejdshandling), men kan også betyde at virksomheden, i egne administrative systemer, ikke har registreret produkter omfattet af producentansvar korrekt. NB! Skærmbillederne for Trin 12 og 13 vises kun i systemet, hvis der sidste år er påvist afvigelser, der medfører rettelser. Erhvervsudstyr er først omfattet af revisionspligt fra og med kalenderåret

26 BILLEDE 19: REVISORERKLÆRING TRIN 13 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING RE-EKSPORTERET MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den reeksporterede mængde (Se også beskrivelse på Trin 12) Virksomhedens revisorerklæring fra sidste indberetnings år skal således være til rådighed for revisor. Tidligere års revisorerklæringer (fra 2011 og frem) kan ses på revisors Min Side efter login. På revisors Min Side er det ligeledes muligt at se virksomhedens årsrapporter med bl.a. markedsførte mængder fra tidligere år og dokumentationserklæringer om reeksport (først muligt fra Ifølge lovgivningen skal evt. afvigelser i virksomhedens tidligere indberettede data så vidt muligt ændres i indberetningsperioden 1/1-31/3. Er dette ikke muligt, skal ændringerne foretages i efterfølgende års indberetningsperiode. Såfremt der er foretaget rettelser i de, tal som blev indberettet året før, skal revisor kontrollere, om de af virksomheden (eller dennes kollektive ordning) indberettede markedsførte mængder, stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder, anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. 26

27 Markering i Ja betyder, at virksomheden har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem, for samme periode. Markering i Nej betyder, at virksomheden ikke har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen ikke stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Kunne ikke kontrolleres foretages hvis: revisor ikke har kunnet udføre aftalte arbejdshandling. I bemærkningsfeltet angives iagttagelser, f.eks. hvorfor kontrollen ikke kunne udføres. 27

28 BILLEDE 20: REVISORERKLÆRING TRIN 14 AF 15: AFSLUT ELLER UBESVAREDE SPØRGSMÅL På siden Fejl eller ubesvarede spørgsmål listes spørgsmål, der enten ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt. Ved klik på Tilbage knap føres revisor til det første trin med manglende eller mangelfuld 28

29 besvarelse. Ved klik på knappen Gem og næste kan den foreløbige samlede erklæring ses og evt. udskrives som udkast. Det er ikke muligt at attestere en mangelfuld erklæring. BILLEDE 21: REVISORERKLÆRING TRIN 15 AF 15 UDKAST ELLER ENDELIG ATTESTERING Nederst på siden har revisor valget mellem knapperne Afslut, Udskriv udkast og Godkend til underskrift, eller Godkend med NemId. Knappen Afslut fører revisor tilbage til Min Side. Afslut vælges hvis revisor ønsker at vente med at færdiggøre/attestere erklæringen. Det foreløbigt udførte arbejde er gemt til næste gang revisor åbner erklæringsforløbet. Knappen Udskriv udkast generer en dpf-fil med foreløbig indtastede data. Evt. manglende eller mangelfulde besvarelser af spørgsmålene i forløbet vil fremgå af udkastet. Revisor kan efter valg af Udskriv udkast stadig tilgå erklæringen via sit login. Knappen Godkend til underskrift giver mulighed for at gemme eller udskrive pdf-fil med den endelige erklæring. Efter godkendelse til underskrift ophører revisors adgang til systemet. Knappen Godkend med NemId giver mulighed for digitalt at signere dokumentet med virksomhedens NemId. Efter signering ophører revisors adgang til systemet. NB! Revisor bliver udelukket fra systemet så snart Godkend til underskrift eller Godkend med Nem-Id er valgt. Hvis der er usikkerhed om, om revisorerklæringen er færdig, vælg da i stedet Udskriv udkast og der bliver genereret et udkast som du kan gemme eller skrive ud. 29

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2012 DPA-System 05-04-2013 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere