Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk revisorerklæring"

Transkript

1 Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End-of-Life Vehicles) for udtjente biler. I henhold til reglerne om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) beskriver dette dokument baggrunden for den lovfastsatte revisorerklæring for markedsført udstyr i Danmark, samt vejleder revisorer i udfærdigelsen af den elektroniske revisorerklæring. Bemærk!! Lovændring i 2014 Producenter med udstyr til brug i erhverv skal nu også revideres Producenter kan nu indberette re-eksporterede mængder. Revisor skal revidere 1

2

3 Indhold Del Kriterier for udarbejdelse af revisorerklæring Standard for revisorerklæring Formål med revisorerklæringer DPA-Systems anvendelse af de indberettede data Normal eller udskudt revisorerklæring...7 Del Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring Opstart af revisorerklæring Revisionsforløbet Afslutning af revisionsforløb Hvordan og til hvem fremsendes erklæringen Nedlæggelse af revisors login

4

5 Del Virksomheder, i form af producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter på det danske marked, er som udgangspunkt omfattet af miljølovgivningen om producentansvar, såfremt virksomhedernes produkter producerer, transporterer eller er afhængige af strøm for at virke 1. Producentansvaret medfører, at virksomheden skal foretage en registrering hos DPA- System for lovligt at kunne markedsføre sine varer. Tilsvarende gælder for udenlandske selskaber, etableret i et EU land, der har registreret sig for producentansvar i Danmark, via en bemyndiget repræsentant og udenlandske virksomheder uden for EU. I forbindelse med registreringen skal producent oplyse, hvilken kategori udstyret tilhører, samt om udstyret finder anvendelse i husholdninger eller om det er udstyr til erhvervsmæssig brug 2. I forbindelse med den årlige lovpligtige indberetning til DPA-System, i perioden 1. januar til 31. marts, skal producenten indberette, hvor mange kilo elektriske produkter eller udstyr, der er afsat på det danske marked i det forgående år. Der er i lovgivningen krav om, at indberetningen under givne forudsætninger skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller tilsvarende for udenlandske selskaber. Således skal virksomheden have attesteret sine markedsførte mængder, hvis den årlige omsætning af de elektroniske produkter udgør mere end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller hvis virksomheden har pligt til at revidere sit årsregnskab jf. årsregnskabsloven. Såfremt en producent har en årlig omsætning på mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller er fritaget for revideret årsregnskab jf. årsregnskabsloven, kan producenten afgive en ledelseserklæring, og derved undlade at få indberetningen attesteret af revisor. Bemærk, en udenlandsk producent repræsenteret i DK for producentansvar med en bemyndiget repræsentant, kan også fritages fra revisorerklæring, såfremt den udenlandske virksomhed i de seneste 2 år opfylder min. 2 af årsregnskabslovens kvantitative undtagelseskriterier fra at revidere sit årsregnskab, det vil sige: Balancesum på under 4 mio. DKK. Nettoomsætning på under 8 mio. DKK. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på max.12 ansatte. NB! Som følge af lovændring skal revisorer fra og med indberetningsperioden 2015 og dataåret 2014 også attestere indberettede mængder af udstyr til erhvervsmæssig anvendelse (tidligere kun markedsført udstyr til husholdninger). Desuden kan producenter fra og med kalenderåret 2014 indberette reeksporterede mængder med henblik på refusion. Revisor skal nu også revidere disse mængder, samt sikre, at den behørige dokumentation er tilstede. 1 Afklaring af, hvorvidt udstyr der virker ved strøm er omfattet af producentansvar, kan findes på 2 De 10 kategorier og definition af udstyr beregnet til slutbrugere i husholdninger eller erhvervsbrug, kan findes på 5

6 Miljøstyrelsen og FSR Danske Revisorer har i 2012 udformet en standard, Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger Revisionsforløbet er senere revideret, dels som følge af ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Erhvervsudstyr og reeksporterede mængder er fra dataåret 2014 også blevet revisionspligtigt). Dels i form af formuleringsmæssige ændringer, som følge af forslag fra revisorer med henblik på at forbedre forståelsen af de arbejdshandlinger, som udføres. Revisorerklæringen er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, og er indarbejdet i den elektroniske revisorerklæring. Formålet med revisors attestation af de markedsførte mængder er, at sikre validiteten og dermed kvaliteten af de indberettede data. Kvaliteten er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og indtægter på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig, for at undgå konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er omfattet af producentansvar. Revisors attestation medvirker således til, at de økonomiske konsekvenser af lovgivningen påføres producenterne på den tilsigtede måde uden konkurrenceforvridende effekt. Revisor optræder i denne forbindelse, som offentlighedens uafhængige kontrolinstans. Indberetning i kilo Konkret betyder lovgivningen for producenten, at et kg markedsført elektrisk udstyr medfører tilsvarende indsamling af udstyret, når det er udtjent. På grund af elektrisk udstyrs generelle indhold af bla. værdifulde metaller kan ordningen udmønte sig i reelle indtægter for producenten, hvorimod indhold af problematiske stoffer omvendt kan blive en omkostning for producenten. Det er således væsentligt, at både mængden i kilo er korrekt, og at kategoriseringen af udstyrets type er korrekt. De indberettede markedsførte mængder anvendes af DPA-System til følgende formål: Beregning af tildelingsordningen DPA-System tildeler hvert år producenter af udstyr rettet mod husholdninger et antal kommunale indsamlingssteder geografisk fordelt i Danmark. Til disse indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere opsamlingsmateriel og afhente elskrot svarende til de kategorier, som markedsføres. Mængden beregnes som en forholdsmæssig andel af de markedsførte mængder. Efterfølgende skal producenterne sikre en miljømæssig korrekt ressourceudnyttelse af det indsamlede udtjente udstyr. Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse I forbindelse med tildelingsordningen kan der være krav om, at stille en finansiel sikkerhed over for DPA- System. Sikkerhedsstillelsen skal anvendes, såfremt producenterne ikke varetager deres forpligtelser om at indsamle elskrot fra de tildelte kommunale indsamlingssteder. 6

7 Beregning af gebyr til DPA-System DPA-System er finansieret via gebyrindbetalinger fra producenterne. Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte mængder. Indberetning til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen Data om Danmarks opfyldelse af producentansvar skal afrapporteres til EU-Kommissionen. Disse data bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt Danmark, som helhed, lever op til kravene i WEEE-direktivet. Det betyder bla. at den målfastsatte indsamlingsprocent bliver beregnet ud fra den årlige markedsførte mængde af elektrisk udstyr. Revisorerklæringen skal være fuldført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det betyder, at virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal sørge for, at få udformet den digitale revisorerklæring senest 31. maj. Virksomheder, som opererer med forskudt regnskabsår (regnskabsår der ikke følger kalenderåret) skal, senest 31. marts, indsende en ledelseserklæring, som dels midlertidigt berigtiger de indberettede markedsførte mængder, og dels oplyser, hvornår DPA-System vil modtage den endelige revisorerklæring. Den udskudte revisorerklæring skal være digitalt udført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisors opgaver i forbindelse med udfærdigelse af en revisorerklæring er uafhængige af, om virksomheden har normalt eller forskudt regnskabsår, ligesom begge typer erklæring har krav til, at afleveringsfristen (31. maj eller fastsat udskudt dato) overholdes. Erklæringerne kan kun udfyldes elektronisk på NB! Det er teknisk muligt, at lade én person udføre revisionen, mens en anden person signerer efter revisionsfirmaets prokuraregler. 7

8

9 Del Udførelsen af en revisorerklæring kræver, at revisor tilknyttes virksomheden elektronisk, samt gennemgår de 15 trin i den elektroniske revisorerklæring. Nedenfor vises den overordnede systematik i revisionsforløbet og i det følgende beskrives forløbet for producenten og revisors opgaver trin for trin. Billede 1 til 6: Opstart af revisorerklæring Virksomheden (producenten/importøren) inviterer revisor Revisors adgang til systemet Billede 7 til 19: Selve revisionsforløbet Kontrol af mængder Kontrol af forretningsgange* Stikprøvekontroller** Billede 20 til 21: Afslutning af revisorerklæring Udkast Endelig godkendelse * Spørgsmål vedr. forretningsgange Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Forefindes der ikke en skriftlig forretningsgang, opfattes det som en indikation på, at der ikke arbejdes systematisk med afklaring af, hvorvidt der handles med udstyr omfattet af lovgivningen. ** Spørgsmål vedr. stikprøver Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Det forventes, at revisor udtager stikprøver efter et væsentlighedskriterium, som vedrører i hvilket omfang den indberettede vægt i kg er retvisende. Dvs. udtager stikprøver på varenumre, som har højest omsætning og/eller højest vægt. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2) hvad revisor mener mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 9

10 BILLEDE 1: PRODUCENTEN LOGGER IND PÅ MIN SIDE OG VÆLGER IKONET REVISOR- OG LEDELSESERKLÆRING NB! Der er først, adgang til erklæringerne når de markedsførte mængder er indberettet af producenten eller dennes kollektive ordning. BILLEDE2: PRODUCENTEN VÆLGER DEN ERKLÆRINGSTYPE, DER GÆLDER FOR VIRKSOMHEDEN. I dette tilfælde vælges Revisorerklæring 10

11 BILLEDE 3: PRODUCENTEN INVITERER REVISOR Ved indtastning af revisors navn og fremsendes en mail til den pågældende revisor med anmodning om at udføre revisionen. BILLEDE 4: REVISOR MODTAGER EN MAIL MED LOGIN OG KODEORD TIL AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. 11

12 NB! Revisor skal senest 7 dage efter modtagelse af invitations-mailen anvende login oplysningerne. Overskrides 7 dages fristen, nedlægges revisors adgang af sikkerhedsmæssige grunde. Skulle revisor overskride fristen trods et ønske om at revidere virksomhedens data, skal virksomheden invitere revisor på ny, og revisor får tilsendt nye adgangskode. BILLEDE 5: REVISOR FÅR MULIGHED FOR AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. Hvis revisor afslår, modtager producent en besked om dette og revisors LOGIN nedlægges. Efter accept af revisionsopgaven bliver revisor bedt om at registrere en række stamdata. Først vælges land for revisionskontorets beliggenhed, dernæst indtastes VAT/CVR (dansk CVR henter data fra i Det Centrale virksomheds Register), og det er muligt at ændre det autogenererede kodeord. Herefter etableres revisors side. 12

13 BILLEDE 6: REVISORS MIN SIDE MED ADGANG TIL PRODUCENTENS OPLYSNINGER Revisors Min Side indeholder: 1. Revisors Brugernavn, Navn og CVR og Revisors kunde (producentens) Navn og CVR 2. Revisors stamdata 3. Den elektroniske revisorerklæring selve revisionsforløbet. 4. Producentens indberettede mængder for tidligere år. 5. Producentens revisorerklæringer for tidligere år (fra 2011 og frem) 6. Producentens uploadede dokumentation for refusion for reeksporterede mængder (1. gang 2015). Vælg ikonet Revisorerklæring for at begynde selve revisionsforløbet. 13

14 BILLEDE 7: REVISORERKLÆRING TRIN 1 AF 15: REVISOR ERKLÆRER Revisorbekræfter, at revisorerklæringen udformes på basis af den internationale standard (ISRS 4400 DK) og at revisor fungerer, som samfundets uafhængige kontrollant. Revisorerklæringen kan først endeligt afsluttes, når disse forhold er accepteret NB! Det er muligt at lade én medarbejder udfylde erklæringen, mens en anden underskriftsberettiget signerer erklæringen. 14

15 BILLEDE 8: REVISORERKLÆRING TRIN 2 AF 15: MARKEDSFØRTE MÆNGDER På skærmen vises de indberettede mængder fortrykt. Revisor undersøger, om der er afvigelser mellem indberettede markedsførte kg og de kg, der reelt er markedsført iflg. virksomhedens bogholderisystem (faktisk markedsførte kg). Fra og med dataåret 2014 vises også mængder for udstyr til erhverv. Såfremt der er afvigelser noteres den korrekte markedsførte mængde i kolonnen Faktisk markedsførte kg. Hvis virksomheden har markedsført mængder i andre kategorier end de allerede registrerede, noteres den faktiske markedsførte mængde ud for den korrekte kategori. Det er muligt at tilknytte kommentarer i kolonnen Bemærkning Hvis revisor ikke har mulighed for at kontrollerede de faktiske markedsførte mængder i virksomhedens administrationssystem afmærkes rubrikken Kunne ikke kontrolleres og evt. bemærkning tilknyttes. Bemærk! Som alternativ til fysisk at veje produktet, kan det kontrolleres, hvorvidt vægten opgjort i et data-eller produktblad, svarer til den mængde i kg der står i virksomhedens administrationssystem. 15

16 BILLEDE 9: REVISORERKLÆRING TRIN 3 AF 15: RE-EKSPORTEREDE MÆNGDER Fra og med indberetningsperioden startende 1. januar 2015 er det muligt for producenten at indberette, mængden af markedsført udstyr der evt. er blevet reeksporteret af et senere handelsled i Danmark. (Første gang for kalender året 2014). Det er producenten selv, som står for indberetningen heraf. Producenten skal, som forudsætning for, at mængden kan godkendes, uploade dokumentation i form af en erklæring fra det senere omsætningsled, der angiver, hvor stor en reeksport der har været af producentens udstyr i kalenderåret. Denne dokumentation findes også på revisors side. Revisor skal kontrollere, hvorvidt og i hvilket omfang denne dokumentation er tilstede. Såfremt dokumentation er er uploaded korrekt, findes den under ikonet Reeksport erklæring (se s.13) Den reeksporterede mængde fratrækkes den solgte mængde i den efterfølgende databehandling hos DPA- System. Det nettotal som herefter fremkommer, anvendes herefter til tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyrer, samt opgørelse af nationale målsætninger. Reeksporterede mængder kan kun forekomme fra og med kalenderåret Bestemmelsen skyldes en lovændring. 16

17 BILLEDE 10: REVISORERKLÆRING TRIN 4 AF 15: ER PRODUKTERNE OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Formålet er at sikre, at producenten arbejder systematisk med registrering af, hvorvidt de enkelte produkter er omfattet eller ej. Med korrekt registreret menes, at produkter, der er omfattet af producentansvar, figurerer som omfattet i virksomhedens administrative systemer. Produkter, der ikke er omfattet af producentansvar bør figurere, som ikke omfattet i virksomhedens administrative systemer, for at være korrekt registreret. Det bør således fremgå eksplicit, hvorvidt et produkt er omfattet eller ikke omfattet. Revisor besvarer spørgsmålet om en nedskrevet forretningsgang ved at markere feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. På DPA-Systems hjemmeside findes i sektionen WEEE- produkter vejledning til at vurdere, hvorvidt virksomhedens varer er omfattet af producentansvar. 17

18 BILLEDE 11: REVISORERKLÆRING TRIN 5 AF 15: KONTROL AF PRODUKTER OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 18

19 BILLEDE 12: REVISORERKLÆRING TRIN 6 AF 15: ER PRODUKTERNE KATEGORISERET KORREKT? Her kontrollerer revisor om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikre en korrekt indplacering af virksomhedens elektriske produkter i de 10 lovfastsatte produktkategorier. Kategoriseringen benyttes til, at skabe mulighed for standardiseret sammenligning på tværs af år og lande af, hvor meget udstyr i forskellige kategorier udstyr der er hhv. solgt og indsamlet. Endvidere er der i lovgivningen knyttet specifikke målsætninger til de enkelte kategorier med hensyn til krav om indsamling og ressourceudnyttelse. Det er således både ansvarsmæssigt såvel som omkostnings-/indtægtsmæssigt relevant, at sikre at kategoriseringen er korrekt. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. De 10 kategorier er defineret i Bilag 1 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Se også ikke udtømmende eksempelliste i Bilag 2 på DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE- Produkter 19

20 BILLEDE 13: REVISORERKLÆRING TRIN 7 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES KATEGORISERING Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er kategoriseret korrekt. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 20

21 BILLEDE 14: REVISORERKLÆRING TRIN 8 AF 15: ER PRODUKTERNE KNYTTET TIL DEN RETTE SLUTBRUGER? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, der sikrer, at produkter omfattet af producentansvar, fordeles på de relevante slutbruger-kategorier: husholdning- eller erhvervsmæssigbrug. Formålet med at angive slutbrugeren er, at der herved fastlægges, hvorvidt udstyret skal indgå i den kommunale indsamling af elskrot eller om indsamlingen skal gå via producentens/brugerens egne systemer uden om kommunen. Der kan være stor forskel på omkostning/indtægt ved producentansvar afhængig af, hvilket slutbrugersegment udstyret tilhører. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres Bemærkning kan tilknyttes. I forbindelse med registreringen skal det angives, om udstyret har slutbrugersegment i husholdning eller slutbruger erhverv - alt efter om det er fremstillet til brug i husholdninger eller i erhvervsvirksomheder. På DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE produkter findes yderligere definition af slutbruger husholdning/erhverv NB! Udstyr til erhvervsmæssig anvendelse først er blevet omfattet af krav om revisorpåtegning fra og med indberetningsperioden startende 1. januar

22 BILLEDE 15: REVISORERKLÆRING TRIN 9 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES TILKNYTNING TIL SLUTBRUGER Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er korrekt fordelt på slutbruger-segment hhv. husholdning og erhverv. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 22

23 BILLEDE 16: REVISORERKLÆRING TRIN 10 AF 15: ENHEDSVÆGTE Her kontrollerer revisor, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang til at sikre registrering af produkternes korrekte enhedsvægte i kilo ved beregning af markedsførte mængder. Formålet med at anvende produkternes eksakte vægt i kilo, og ikke stk eller kroner er, at den lovgivning, som ligger til grund for producentansvaret har til sigte at øge udnyttelsen af de ressourcer, i form af kobber, guld, plast etc, der indgår i udstyret. Vægtopgørelsen, er altså en måleenhed for de input og output af materialeressourcer, der er på det danske marked. Resultatet af kontrollen noteres af revisor i form af en markering i feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. Enhedsvægten af et produkt defineres som produktets vægt inklusiv ledninger, oplader osv. i den form det markedsføres til køberen, men eksklusiv batterier, emballage, brugsvejledning og lignende. Den summerede vægt per kategori for kalenderåret opgøres altid i hele kg. Det er ikke tilladt at bruge omregningsfaktorer. 23

24 BILLEDE 17: REVISORERKLÆRING TRIN 11 AF 15: KONTROL AF ENHEDSVÆGTE Ved at udtage stikprøver kontrollerer revisor om den anvendte enhedsvægt, der er brugt til beregning af de markedsførte mængder, stemmer overens med den faktiske enhedsvægt, der fremkommer ved kontrolvejning. De udvalgte prøver skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Ved kontrol af voluminøse og/eller tunge produkter, eller produkter på fjernlager, skal revisor i stedet kontrollere, at enhedsvægten anvendt i administrationssystemet er baseret på pålidelige, skriftlige kilder, fx produktblade. Ved kontrol af små/lette produkter gælder samme regel. I kolonnen til venstre skrives det valgte produkt/varenummer. I de følgende kolonner skrives først anvendt vægt i kg, dvs vægten af produktet med 3 decimaler (fx 1,234), som er anvendt ved beregning af markedsførte mængder. I kolonnen Faktisk vægt i kg skrives den faktiske enhedsvægt (3 decimaler) af produktet, som fremkommer ved kontrolvejningen. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 24

25 BILLEDE 18: REVISORERKLÆRING TRIN 12 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING MARKEDSFØRT MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den markedsførte mængde. (Se også beskrivelser på de næste sider.) Formålet er, at kontrollere i hvilket omfang evt. fejl, som revisor identificerede sidste år er blevet korrigeret. Herunder f.eks. fejlagtige enhedsvægte, kategoriseringer, og fejlenes påvirkning på indberetningen af de markedsførte mængder i erklæringens trin 2. Afvigelser kan betyde forskel mellem rapporterede mængder og faktisk markedsførte mængder (identificeret i 1. aftalte arbejdshandling), men kan også betyde at virksomheden, i egne administrative systemer, ikke har registreret produkter omfattet af producentansvar korrekt. NB! Skærmbillederne for Trin 12 og 13 vises kun i systemet, hvis der sidste år er påvist afvigelser, der medfører rettelser. Erhvervsudstyr er først omfattet af revisionspligt fra og med kalenderåret

26 BILLEDE 19: REVISORERKLÆRING TRIN 13 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING RE-EKSPORTERET MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den reeksporterede mængde (Se også beskrivelse på Trin 12) Virksomhedens revisorerklæring fra sidste indberetnings år skal således være til rådighed for revisor. Tidligere års revisorerklæringer (fra 2011 og frem) kan ses på revisors Min Side efter login. På revisors Min Side er det ligeledes muligt at se virksomhedens årsrapporter med bl.a. markedsførte mængder fra tidligere år og dokumentationserklæringer om reeksport (først muligt fra Ifølge lovgivningen skal evt. afvigelser i virksomhedens tidligere indberettede data så vidt muligt ændres i indberetningsperioden 1/1-31/3. Er dette ikke muligt, skal ændringerne foretages i efterfølgende års indberetningsperiode. Såfremt der er foretaget rettelser i de, tal som blev indberettet året før, skal revisor kontrollere, om de af virksomheden (eller dennes kollektive ordning) indberettede markedsførte mængder, stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder, anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. 26

27 Markering i Ja betyder, at virksomheden har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem, for samme periode. Markering i Nej betyder, at virksomheden ikke har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen ikke stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Kunne ikke kontrolleres foretages hvis: revisor ikke har kunnet udføre aftalte arbejdshandling. I bemærkningsfeltet angives iagttagelser, f.eks. hvorfor kontrollen ikke kunne udføres. 27

28 BILLEDE 20: REVISORERKLÆRING TRIN 14 AF 15: AFSLUT ELLER UBESVAREDE SPØRGSMÅL På siden Fejl eller ubesvarede spørgsmål listes spørgsmål, der enten ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt. Ved klik på Tilbage knap føres revisor til det første trin med manglende eller mangelfuld 28

29 besvarelse. Ved klik på knappen Gem og næste kan den foreløbige samlede erklæring ses og evt. udskrives som udkast. Det er ikke muligt at attestere en mangelfuld erklæring. BILLEDE 21: REVISORERKLÆRING TRIN 15 AF 15 UDKAST ELLER ENDELIG ATTESTERING Nederst på siden har revisor valget mellem knapperne Afslut, Udskriv udkast og Godkend til underskrift, eller Godkend med NemId. Knappen Afslut fører revisor tilbage til Min Side. Afslut vælges hvis revisor ønsker at vente med at færdiggøre/attestere erklæringen. Det foreløbigt udførte arbejde er gemt til næste gang revisor åbner erklæringsforløbet. Knappen Udskriv udkast generer en dpf-fil med foreløbig indtastede data. Evt. manglende eller mangelfulde besvarelser af spørgsmålene i forløbet vil fremgå af udkastet. Revisor kan efter valg af Udskriv udkast stadig tilgå erklæringen via sit login. Knappen Godkend til underskrift giver mulighed for at gemme eller udskrive pdf-fil med den endelige erklæring. Efter godkendelse til underskrift ophører revisors adgang til systemet. Knappen Godkend med NemId giver mulighed for digitalt at signere dokumentet med virksomhedens NemId. Efter signering ophører revisors adgang til systemet. NB! Revisor bliver udelukket fra systemet så snart Godkend til underskrift eller Godkend med Nem-Id er valgt. Hvis der er usikkerhed om, om revisorerklæringen er færdig, vælg da i stedet Udskriv udkast og der bliver genereret et udkast som du kan gemme eller skrive ud. 29

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere