Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk revisorerklæring"

Transkript

1 Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End-of-Life Vehicles) for udtjente biler. I henhold til reglerne om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) beskriver dette dokument baggrunden for den lovfastsatte revisorerklæring for markedsført udstyr i Danmark, samt vejleder revisorer i udfærdigelsen af den elektroniske revisorerklæring. Bemærk!! Lovændring i 2014 Producenter med udstyr til brug i erhverv skal nu også revideres Producenter kan nu indberette re-eksporterede mængder. Revisor skal revidere 1

2

3 Indhold Del Kriterier for udarbejdelse af revisorerklæring Standard for revisorerklæring Formål med revisorerklæringer DPA-Systems anvendelse af de indberettede data Normal eller udskudt revisorerklæring...7 Del Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring Opstart af revisorerklæring Revisionsforløbet Afslutning af revisionsforløb Hvordan og til hvem fremsendes erklæringen Nedlæggelse af revisors login

4

5 Del Virksomheder, i form af producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter på det danske marked, er som udgangspunkt omfattet af miljølovgivningen om producentansvar, såfremt virksomhedernes produkter producerer, transporterer eller er afhængige af strøm for at virke 1. Producentansvaret medfører, at virksomheden skal foretage en registrering hos DPA- System for lovligt at kunne markedsføre sine varer. Tilsvarende gælder for udenlandske selskaber, etableret i et EU land, der har registreret sig for producentansvar i Danmark, via en bemyndiget repræsentant og udenlandske virksomheder uden for EU. I forbindelse med registreringen skal producent oplyse, hvilken kategori udstyret tilhører, samt om udstyret finder anvendelse i husholdninger eller om det er udstyr til erhvervsmæssig brug 2. I forbindelse med den årlige lovpligtige indberetning til DPA-System, i perioden 1. januar til 31. marts, skal producenten indberette, hvor mange kilo elektriske produkter eller udstyr, der er afsat på det danske marked i det forgående år. Der er i lovgivningen krav om, at indberetningen under givne forudsætninger skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller tilsvarende for udenlandske selskaber. Således skal virksomheden have attesteret sine markedsførte mængder, hvis den årlige omsætning af de elektroniske produkter udgør mere end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller hvis virksomheden har pligt til at revidere sit årsregnskab jf. årsregnskabsloven. Såfremt en producent har en årlig omsætning på mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, eller er fritaget for revideret årsregnskab jf. årsregnskabsloven, kan producenten afgive en ledelseserklæring, og derved undlade at få indberetningen attesteret af revisor. Bemærk, en udenlandsk producent repræsenteret i DK for producentansvar med en bemyndiget repræsentant, kan også fritages fra revisorerklæring, såfremt den udenlandske virksomhed i de seneste 2 år opfylder min. 2 af årsregnskabslovens kvantitative undtagelseskriterier fra at revidere sit årsregnskab, det vil sige: Balancesum på under 4 mio. DKK. Nettoomsætning på under 8 mio. DKK. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på max.12 ansatte. NB! Som følge af lovændring skal revisorer fra og med indberetningsperioden 2015 og dataåret 2014 også attestere indberettede mængder af udstyr til erhvervsmæssig anvendelse (tidligere kun markedsført udstyr til husholdninger). Desuden kan producenter fra og med kalenderåret 2014 indberette reeksporterede mængder med henblik på refusion. Revisor skal nu også revidere disse mængder, samt sikre, at den behørige dokumentation er tilstede. 1 Afklaring af, hvorvidt udstyr der virker ved strøm er omfattet af producentansvar, kan findes på 2 De 10 kategorier og definition af udstyr beregnet til slutbrugere i husholdninger eller erhvervsbrug, kan findes på 5

6 Miljøstyrelsen og FSR Danske Revisorer har i 2012 udformet en standard, Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger Revisionsforløbet er senere revideret, dels som følge af ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Erhvervsudstyr og reeksporterede mængder er fra dataåret 2014 også blevet revisionspligtigt). Dels i form af formuleringsmæssige ændringer, som følge af forslag fra revisorer med henblik på at forbedre forståelsen af de arbejdshandlinger, som udføres. Revisorerklæringen er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, og er indarbejdet i den elektroniske revisorerklæring. Formålet med revisors attestation af de markedsførte mængder er, at sikre validiteten og dermed kvaliteten af de indberettede data. Kvaliteten er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og indtægter på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig, for at undgå konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er omfattet af producentansvar. Revisors attestation medvirker således til, at de økonomiske konsekvenser af lovgivningen påføres producenterne på den tilsigtede måde uden konkurrenceforvridende effekt. Revisor optræder i denne forbindelse, som offentlighedens uafhængige kontrolinstans. Indberetning i kilo Konkret betyder lovgivningen for producenten, at et kg markedsført elektrisk udstyr medfører tilsvarende indsamling af udstyret, når det er udtjent. På grund af elektrisk udstyrs generelle indhold af bla. værdifulde metaller kan ordningen udmønte sig i reelle indtægter for producenten, hvorimod indhold af problematiske stoffer omvendt kan blive en omkostning for producenten. Det er således væsentligt, at både mængden i kilo er korrekt, og at kategoriseringen af udstyrets type er korrekt. De indberettede markedsførte mængder anvendes af DPA-System til følgende formål: Beregning af tildelingsordningen DPA-System tildeler hvert år producenter af udstyr rettet mod husholdninger et antal kommunale indsamlingssteder geografisk fordelt i Danmark. Til disse indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere opsamlingsmateriel og afhente elskrot svarende til de kategorier, som markedsføres. Mængden beregnes som en forholdsmæssig andel af de markedsførte mængder. Efterfølgende skal producenterne sikre en miljømæssig korrekt ressourceudnyttelse af det indsamlede udtjente udstyr. Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse I forbindelse med tildelingsordningen kan der være krav om, at stille en finansiel sikkerhed over for DPA- System. Sikkerhedsstillelsen skal anvendes, såfremt producenterne ikke varetager deres forpligtelser om at indsamle elskrot fra de tildelte kommunale indsamlingssteder. 6

7 Beregning af gebyr til DPA-System DPA-System er finansieret via gebyrindbetalinger fra producenterne. Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte mængder. Indberetning til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen Data om Danmarks opfyldelse af producentansvar skal afrapporteres til EU-Kommissionen. Disse data bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt Danmark, som helhed, lever op til kravene i WEEE-direktivet. Det betyder bla. at den målfastsatte indsamlingsprocent bliver beregnet ud fra den årlige markedsførte mængde af elektrisk udstyr. Revisorerklæringen skal være fuldført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det betyder, at virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal sørge for, at få udformet den digitale revisorerklæring senest 31. maj. Virksomheder, som opererer med forskudt regnskabsår (regnskabsår der ikke følger kalenderåret) skal, senest 31. marts, indsende en ledelseserklæring, som dels midlertidigt berigtiger de indberettede markedsførte mængder, og dels oplyser, hvornår DPA-System vil modtage den endelige revisorerklæring. Den udskudte revisorerklæring skal være digitalt udført senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisors opgaver i forbindelse med udfærdigelse af en revisorerklæring er uafhængige af, om virksomheden har normalt eller forskudt regnskabsår, ligesom begge typer erklæring har krav til, at afleveringsfristen (31. maj eller fastsat udskudt dato) overholdes. Erklæringerne kan kun udfyldes elektronisk på NB! Det er teknisk muligt, at lade én person udføre revisionen, mens en anden person signerer efter revisionsfirmaets prokuraregler. 7

8

9 Del Udførelsen af en revisorerklæring kræver, at revisor tilknyttes virksomheden elektronisk, samt gennemgår de 15 trin i den elektroniske revisorerklæring. Nedenfor vises den overordnede systematik i revisionsforløbet og i det følgende beskrives forløbet for producenten og revisors opgaver trin for trin. Billede 1 til 6: Opstart af revisorerklæring Virksomheden (producenten/importøren) inviterer revisor Revisors adgang til systemet Billede 7 til 19: Selve revisionsforløbet Kontrol af mængder Kontrol af forretningsgange* Stikprøvekontroller** Billede 20 til 21: Afslutning af revisorerklæring Udkast Endelig godkendelse * Spørgsmål vedr. forretningsgange Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Forefindes der ikke en skriftlig forretningsgang, opfattes det som en indikation på, at der ikke arbejdes systematisk med afklaring af, hvorvidt der handles med udstyr omfattet af lovgivningen. ** Spørgsmål vedr. stikprøver Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Det forventes, at revisor udtager stikprøver efter et væsentlighedskriterium, som vedrører i hvilket omfang den indberettede vægt i kg er retvisende. Dvs. udtager stikprøver på varenumre, som har højest omsætning og/eller højest vægt. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2) hvad revisor mener mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 9

10 BILLEDE 1: PRODUCENTEN LOGGER IND PÅ MIN SIDE OG VÆLGER IKONET REVISOR- OG LEDELSESERKLÆRING NB! Der er først, adgang til erklæringerne når de markedsførte mængder er indberettet af producenten eller dennes kollektive ordning. BILLEDE2: PRODUCENTEN VÆLGER DEN ERKLÆRINGSTYPE, DER GÆLDER FOR VIRKSOMHEDEN. I dette tilfælde vælges Revisorerklæring 10

11 BILLEDE 3: PRODUCENTEN INVITERER REVISOR Ved indtastning af revisors navn og fremsendes en mail til den pågældende revisor med anmodning om at udføre revisionen. BILLEDE 4: REVISOR MODTAGER EN MAIL MED LOGIN OG KODEORD TIL AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. 11

12 NB! Revisor skal senest 7 dage efter modtagelse af invitations-mailen anvende login oplysningerne. Overskrides 7 dages fristen, nedlægges revisors adgang af sikkerhedsmæssige grunde. Skulle revisor overskride fristen trods et ønske om at revidere virksomhedens data, skal virksomheden invitere revisor på ny, og revisor får tilsendt nye adgangskode. BILLEDE 5: REVISOR FÅR MULIGHED FOR AT ACCEPTERE ELLER AFSLÅ OPGAVEN. Hvis revisor afslår, modtager producent en besked om dette og revisors LOGIN nedlægges. Efter accept af revisionsopgaven bliver revisor bedt om at registrere en række stamdata. Først vælges land for revisionskontorets beliggenhed, dernæst indtastes VAT/CVR (dansk CVR henter data fra i Det Centrale virksomheds Register), og det er muligt at ændre det autogenererede kodeord. Herefter etableres revisors side. 12

13 BILLEDE 6: REVISORS MIN SIDE MED ADGANG TIL PRODUCENTENS OPLYSNINGER Revisors Min Side indeholder: 1. Revisors Brugernavn, Navn og CVR og Revisors kunde (producentens) Navn og CVR 2. Revisors stamdata 3. Den elektroniske revisorerklæring selve revisionsforløbet. 4. Producentens indberettede mængder for tidligere år. 5. Producentens revisorerklæringer for tidligere år (fra 2011 og frem) 6. Producentens uploadede dokumentation for refusion for reeksporterede mængder (1. gang 2015). Vælg ikonet Revisorerklæring for at begynde selve revisionsforløbet. 13

14 BILLEDE 7: REVISORERKLÆRING TRIN 1 AF 15: REVISOR ERKLÆRER Revisorbekræfter, at revisorerklæringen udformes på basis af den internationale standard (ISRS 4400 DK) og at revisor fungerer, som samfundets uafhængige kontrollant. Revisorerklæringen kan først endeligt afsluttes, når disse forhold er accepteret NB! Det er muligt at lade én medarbejder udfylde erklæringen, mens en anden underskriftsberettiget signerer erklæringen. 14

15 BILLEDE 8: REVISORERKLÆRING TRIN 2 AF 15: MARKEDSFØRTE MÆNGDER På skærmen vises de indberettede mængder fortrykt. Revisor undersøger, om der er afvigelser mellem indberettede markedsførte kg og de kg, der reelt er markedsført iflg. virksomhedens bogholderisystem (faktisk markedsførte kg). Fra og med dataåret 2014 vises også mængder for udstyr til erhverv. Såfremt der er afvigelser noteres den korrekte markedsførte mængde i kolonnen Faktisk markedsførte kg. Hvis virksomheden har markedsført mængder i andre kategorier end de allerede registrerede, noteres den faktiske markedsførte mængde ud for den korrekte kategori. Det er muligt at tilknytte kommentarer i kolonnen Bemærkning Hvis revisor ikke har mulighed for at kontrollerede de faktiske markedsførte mængder i virksomhedens administrationssystem afmærkes rubrikken Kunne ikke kontrolleres og evt. bemærkning tilknyttes. Bemærk! Som alternativ til fysisk at veje produktet, kan det kontrolleres, hvorvidt vægten opgjort i et data-eller produktblad, svarer til den mængde i kg der står i virksomhedens administrationssystem. 15

16 BILLEDE 9: REVISORERKLÆRING TRIN 3 AF 15: RE-EKSPORTEREDE MÆNGDER Fra og med indberetningsperioden startende 1. januar 2015 er det muligt for producenten at indberette, mængden af markedsført udstyr der evt. er blevet reeksporteret af et senere handelsled i Danmark. (Første gang for kalender året 2014). Det er producenten selv, som står for indberetningen heraf. Producenten skal, som forudsætning for, at mængden kan godkendes, uploade dokumentation i form af en erklæring fra det senere omsætningsled, der angiver, hvor stor en reeksport der har været af producentens udstyr i kalenderåret. Denne dokumentation findes også på revisors side. Revisor skal kontrollere, hvorvidt og i hvilket omfang denne dokumentation er tilstede. Såfremt dokumentation er er uploaded korrekt, findes den under ikonet Reeksport erklæring (se s.13) Den reeksporterede mængde fratrækkes den solgte mængde i den efterfølgende databehandling hos DPA- System. Det nettotal som herefter fremkommer, anvendes herefter til tildeling, sikkerhedsstillelse og gebyrer, samt opgørelse af nationale målsætninger. Reeksporterede mængder kan kun forekomme fra og med kalenderåret Bestemmelsen skyldes en lovændring. 16

17 BILLEDE 10: REVISORERKLÆRING TRIN 4 AF 15: ER PRODUKTERNE OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Formålet er at sikre, at producenten arbejder systematisk med registrering af, hvorvidt de enkelte produkter er omfattet eller ej. Med korrekt registreret menes, at produkter, der er omfattet af producentansvar, figurerer som omfattet i virksomhedens administrative systemer. Produkter, der ikke er omfattet af producentansvar bør figurere, som ikke omfattet i virksomhedens administrative systemer, for at være korrekt registreret. Det bør således fremgå eksplicit, hvorvidt et produkt er omfattet eller ikke omfattet. Revisor besvarer spørgsmålet om en nedskrevet forretningsgang ved at markere feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. På DPA-Systems hjemmeside findes i sektionen WEEE- produkter vejledning til at vurdere, hvorvidt virksomhedens varer er omfattet af producentansvar. 17

18 BILLEDE 11: REVISORERKLÆRING TRIN 5 AF 15: KONTROL AF PRODUKTER OMFATTET AF PRODUCENTANSVAR Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser foretages en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 18

19 BILLEDE 12: REVISORERKLÆRING TRIN 6 AF 15: ER PRODUKTERNE KATEGORISERET KORREKT? Her kontrollerer revisor om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikre en korrekt indplacering af virksomhedens elektriske produkter i de 10 lovfastsatte produktkategorier. Kategoriseringen benyttes til, at skabe mulighed for standardiseret sammenligning på tværs af år og lande af, hvor meget udstyr i forskellige kategorier udstyr der er hhv. solgt og indsamlet. Endvidere er der i lovgivningen knyttet specifikke målsætninger til de enkelte kategorier med hensyn til krav om indsamling og ressourceudnyttelse. Det er således både ansvarsmæssigt såvel som omkostnings-/indtægtsmæssigt relevant, at sikre at kategoriseringen er korrekt. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. De 10 kategorier er defineret i Bilag 1 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Se også ikke udtømmende eksempelliste i Bilag 2 på DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE- Produkter 19

20 BILLEDE 13: REVISORERKLÆRING TRIN 7 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES KATEGORISERING Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er kategoriseret korrekt. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 20

21 BILLEDE 14: REVISORERKLÆRING TRIN 8 AF 15: ER PRODUKTERNE KNYTTET TIL DEN RETTE SLUTBRUGER? Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, der sikrer, at produkter omfattet af producentansvar, fordeles på de relevante slutbruger-kategorier: husholdning- eller erhvervsmæssigbrug. Formålet med at angive slutbrugeren er, at der herved fastlægges, hvorvidt udstyret skal indgå i den kommunale indsamling af elskrot eller om indsamlingen skal gå via producentens/brugerens egne systemer uden om kommunen. Der kan være stor forskel på omkostning/indtægt ved producentansvar afhængig af, hvilket slutbrugersegment udstyret tilhører. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres Bemærkning kan tilknyttes. I forbindelse med registreringen skal det angives, om udstyret har slutbrugersegment i husholdning eller slutbruger erhverv - alt efter om det er fremstillet til brug i husholdninger eller i erhvervsvirksomheder. På DPA-Systems hjemmeside i sektionen WEEE produkter findes yderligere definition af slutbruger husholdning/erhverv NB! Udstyr til erhvervsmæssig anvendelse først er blevet omfattet af krav om revisorpåtegning fra og med indberetningsperioden startende 1. januar

22 BILLEDE 15: REVISORERKLÆRING TRIN 9 AF 15: KONTROL AF PRODUKTERNES TILKNYTNING TIL SLUTBRUGER Ved at udtage stikprøver skal revisor kontrollere, hvorvidt virksomhedens omfattede produkter er korrekt fordelt på slutbruger-segment hhv. husholdning og erhverv. De udvalgte prøver skal udgøre 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Produktnavne eller varenumre skrives i venstre kolonne og markeres, som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt afvigelsen er betydende, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 22

23 BILLEDE 16: REVISORERKLÆRING TRIN 10 AF 15: ENHEDSVÆGTE Her kontrollerer revisor, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang til at sikre registrering af produkternes korrekte enhedsvægte i kilo ved beregning af markedsførte mængder. Formålet med at anvende produkternes eksakte vægt i kilo, og ikke stk eller kroner er, at den lovgivning, som ligger til grund for producentansvaret har til sigte at øge udnyttelsen af de ressourcer, i form af kobber, guld, plast etc, der indgår i udstyret. Vægtopgørelsen, er altså en måleenhed for de input og output af materialeressourcer, der er på det danske marked. Resultatet af kontrollen noteres af revisor i form af en markering i feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. Enhedsvægten af et produkt defineres som produktets vægt inklusiv ledninger, oplader osv. i den form det markedsføres til køberen, men eksklusiv batterier, emballage, brugsvejledning og lignende. Den summerede vægt per kategori for kalenderåret opgøres altid i hele kg. Det er ikke tilladt at bruge omregningsfaktorer. 23

24 BILLEDE 17: REVISORERKLÆRING TRIN 11 AF 15: KONTROL AF ENHEDSVÆGTE Ved at udtage stikprøver kontrollerer revisor om den anvendte enhedsvægt, der er brugt til beregning af de markedsførte mængder, stemmer overens med den faktiske enhedsvægt, der fremkommer ved kontrolvejning. De udvalgte prøver skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Ved kontrol af voluminøse og/eller tunge produkter, eller produkter på fjernlager, skal revisor i stedet kontrollere, at enhedsvægten anvendt i administrationssystemet er baseret på pålidelige, skriftlige kilder, fx produktblade. Ved kontrol af små/lette produkter gælder samme regel. I kolonnen til venstre skrives det valgte produkt/varenummer. I de følgende kolonner skrives først anvendt vægt i kg, dvs vægten af produktet med 3 decimaler (fx 1,234), som er anvendt ved beregning af markedsførte mængder. I kolonnen Faktisk vægt i kg skrives den faktiske enhedsvægt (3 decimaler) af produktet, som fremkommer ved kontrolvejningen. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. Såfremt der er afvigelser laves en vurdering af, hvorvidt disse påvirker den solgte mængde i kg (afvigelse*solgte antal enheder), som er registreret hos DPA-System. Såfremt der er en afvigelse, angiver revisor (i trin 2), hvad revisor mener, at mængden burde være, som følge af den identificerede afvigelse. 24

25 BILLEDE 18: REVISORERKLÆRING TRIN 12 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING MARKEDSFØRT MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den markedsførte mængde. (Se også beskrivelser på de næste sider.) Formålet er, at kontrollere i hvilket omfang evt. fejl, som revisor identificerede sidste år er blevet korrigeret. Herunder f.eks. fejlagtige enhedsvægte, kategoriseringer, og fejlenes påvirkning på indberetningen af de markedsførte mængder i erklæringens trin 2. Afvigelser kan betyde forskel mellem rapporterede mængder og faktisk markedsførte mængder (identificeret i 1. aftalte arbejdshandling), men kan også betyde at virksomheden, i egne administrative systemer, ikke har registreret produkter omfattet af producentansvar korrekt. NB! Skærmbillederne for Trin 12 og 13 vises kun i systemet, hvis der sidste år er påvist afvigelser, der medfører rettelser. Erhvervsudstyr er først omfattet af revisionspligt fra og med kalenderåret

26 BILLEDE 19: REVISORERKLÆRING TRIN 13 AF 15: SIDSTE ÅRS INDBERETNING RE-EKSPORTERET MÆNGDE Her kontrollerer revisor, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer efter sidste revision blev afsluttet. Rettelserne kan ses for den reeksporterede mængde (Se også beskrivelse på Trin 12) Virksomhedens revisorerklæring fra sidste indberetnings år skal således være til rådighed for revisor. Tidligere års revisorerklæringer (fra 2011 og frem) kan ses på revisors Min Side efter login. På revisors Min Side er det ligeledes muligt at se virksomhedens årsrapporter med bl.a. markedsførte mængder fra tidligere år og dokumentationserklæringer om reeksport (først muligt fra Ifølge lovgivningen skal evt. afvigelser i virksomhedens tidligere indberettede data så vidt muligt ændres i indberetningsperioden 1/1-31/3. Er dette ikke muligt, skal ændringerne foretages i efterfølgende års indberetningsperiode. Såfremt der er foretaget rettelser i de, tal som blev indberettet året før, skal revisor kontrollere, om de af virksomheden (eller dennes kollektive ordning) indberettede markedsførte mængder, stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder, anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. 26

27 Markering i Ja betyder, at virksomheden har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem, for samme periode. Markering i Nej betyder, at virksomheden ikke har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen ikke stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Kunne ikke kontrolleres foretages hvis: revisor ikke har kunnet udføre aftalte arbejdshandling. I bemærkningsfeltet angives iagttagelser, f.eks. hvorfor kontrollen ikke kunne udføres. 27

28 BILLEDE 20: REVISORERKLÆRING TRIN 14 AF 15: AFSLUT ELLER UBESVAREDE SPØRGSMÅL På siden Fejl eller ubesvarede spørgsmål listes spørgsmål, der enten ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt. Ved klik på Tilbage knap føres revisor til det første trin med manglende eller mangelfuld 28

29 besvarelse. Ved klik på knappen Gem og næste kan den foreløbige samlede erklæring ses og evt. udskrives som udkast. Det er ikke muligt at attestere en mangelfuld erklæring. BILLEDE 21: REVISORERKLÆRING TRIN 15 AF 15 UDKAST ELLER ENDELIG ATTESTERING Nederst på siden har revisor valget mellem knapperne Afslut, Udskriv udkast og Godkend til underskrift, eller Godkend med NemId. Knappen Afslut fører revisor tilbage til Min Side. Afslut vælges hvis revisor ønsker at vente med at færdiggøre/attestere erklæringen. Det foreløbigt udførte arbejde er gemt til næste gang revisor åbner erklæringsforløbet. Knappen Udskriv udkast generer en dpf-fil med foreløbig indtastede data. Evt. manglende eller mangelfulde besvarelser af spørgsmålene i forløbet vil fremgå af udkastet. Revisor kan efter valg af Udskriv udkast stadig tilgå erklæringen via sit login. Knappen Godkend til underskrift giver mulighed for at gemme eller udskrive pdf-fil med den endelige erklæring. Efter godkendelse til underskrift ophører revisors adgang til systemet. Knappen Godkend med NemId giver mulighed for digitalt at signere dokumentet med virksomhedens NemId. Efter signering ophører revisors adgang til systemet. NB! Revisor bliver udelukket fra systemet så snart Godkend til underskrift eller Godkend med Nem-Id er valgt. Hvis der er usikkerhed om, om revisorerklæringen er færdig, vælg da i stedet Udskriv udkast og der bliver genereret et udkast som du kan gemme eller skrive ud. 29

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning September 2017 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE)

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2013/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00013 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

WEEE og BAT Statistik 2009

WEEE og BAT Statistik 2009 WEEE og BAT Statistik 2009 DPA-System November 2010 2 Indhold: Forord... 4 Kommunedata... 7 Tabel 1. Kommunale indsamlingssteder og indsamlede batterier pr.kommune... 7 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere