Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre"

Transkript

1 Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt

2 Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre er der gennemført et forsøg på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk med tilskud i henhold til Innovationsloven. I denne skrivelse gennemgås resultaterne fra forsøget. Det er samtidig den faglige afrapportering af projektet til Dir. F. Fødevareerhverv. Baggrund: Ved at eksperimentere med kombinationer af sorter, rækkeafstande, plantetal, brug af radrensning og gødskning har vi de sidste år fået god indsigt i muligheden for at sikre dyrkningen af kvalitetshvede i økologiske sædskifter med lavt gødningsniveau. På denne baggrund søges de tilsvarende muligheder undersøgt for havre, så den økologiske landmand, der ønsker at dyrke havre til gryn, kan tilrette sin dyrkning på en sådan måde, at grynkvalitet opnås. Forsøget: Der er brugt 3 sorter og 3 rækkeafstande i forsøget. Parcellerne har været 6 * 20 m. I den oprindelige forsøgsplan var hver af disse parceller delt op i en gødet og en ugødet del, men desværre tog maskinstationen, der skulle gøde forsøget fejl og gødede hele arealet. Derfor indgår gødskning ikke som en faktor i forsøget. De varierede faktorer i forsøget har været: Sorter: Coach, Revisor og Freddy. Rækkeafstand: 12, 24 og 36. Renholdelse: 12 og 24 ukrudtsstrigles, 36 radrenses. Plantetal: Ved planter/m 2 ; ved planter/m 2 ; ved planter/m 2 Gentagelser: Hver behandling blev udført i 2 parceller, så der var 3 * 3 * 2 = 18 parceller. Registreringer: Forfrugt: Vårbyg m. en god efterafgrøde af rødkløver. Forforfrugt: Rødkløver. Pløjning: 13. marts Opharvning: 26. april Såning: 28. april Blindharvning: 7. maj Strigling: 17. maj Gylleudbringning: 18. maj svarende til 50 kg tot-n/ha i kvæggylle Radrensning: 21. maj Radrensning: 12. juni Høst: 22. august Afskalning: 12. november Analyseret Årslev: Januar-februar 2004 Ristet og valset på Bageriet Aurion: Januar 2004 Smagstest: 19. februar 2004 Observationer: Der blev foretaget en god pløjning og såbedet i forsøget var fint. Såningen blev relativt sen, men trods en høj jordtemperatur var fremspiringen i forsøget langsom. Også

3 langsommere end den omgivende mark. Det kan tyde på at forsøget er sået lidt dybere end den omgivende mark. Parceller med 24 og 36 rækkeafstand fremspirede først, hvilket ligeledes kan skyldes forskel i sådybden. Det tilstræbte plantetal blev knap nået, idet alle parceller havde 4-10% mindre antal planter. Ukrudtstrykket var lille til moderat, hvad angår frøukrudt. Til gengæld var der enkelte pletter med kvik. Især en enkelt parcel var stærkt generet. Denne er kasseret ved opgørelsen af resultater. De foretagne ukrudtsbehandlinger kunne udmærket håndtere problemet. Radrensningerne gik fornuftigt og kunne holde ukrudtet nede. Der var ikke væsentlig forskel i ukrudtsmængderne ved de 3 forskellige rækkeafstande eller ukrudtsbehandlinger. Forsøget var stort set fri for angreb af sygdomme og skadedyr. Bortset fra et svagt angreb af havrebladplet og kortvarig forekomst af meldug. Høsten blev foretaget med en Forsøgsmejetærsker fra Nordsjællands Landboforening. Høstudbytterne er præsenteret i tabellen. Udbytte* Udbytte Rel. Udbytte Rensesvin d Kg/hl Coach ,6 60, ,6 58,1 Coach ,6 60, ,5 59,5 Coach ,2 59,4 Kasseret - - Freddy ,6 57, ,4 61,7 Freddy ,7 60, ,6 60,9 Freddy ,2 60, ,3 59,7 Revisor ,4 57, ,3 61,9 Revisor ,6 58, ,1 59,4 Revisor ,7 60, ,4 60,2 *Høstudbytte korrigeret til 15% vand og efter rensesvind. Kg/hl 59,15 60,05 59,40 59,60 60,75 60,25 59,70 58,95 60,40

4 En parcel er blevet kasseret p.g.a. for megen kvik i parcellen. Udbyttemålingerne kan opsummeres i følgende kommentarer: Udbyttet i forsøget er ikke særlig højt taget i betragtning, at omgivende mark gav kg/ha i gennemsnit. Og forsøget var dog godet med ekstra 50 kg tot-n/ha. Der er ikke fundet nogen forklaring på dette. Der er ikke målt forskel på sorternes udbytte. Udbyttet falder ved øget rækkeafstand for alle 3 sorter. Udbyttetabet for at benytte 24 er 7-13%, mens det stiger til 21-48% ved at benytte 36. Faldet for coach på 36 rækkeafstand er dog bemærkelsesværdigt højt. Det kan skyldes, at det er her der er kasseret en parcel, så udbyttet her kun er bestemt af en gentagelse. Målinger af rensesvind og hektolitervægt viser ingen sammenhæng til hverken sorter eller rækkeafstande. Afskalning: Vi havde i lang tid søgt efter et sted at få afskallet havreprøverne fra forsøget og havde troet at vi skulle sende dem til et udenlandsk laboratorium for at få dem afskallet. Men så viste det sig, at Flakkebjerg Forsøgsstation havde en forsøgsafskaller stående. Så afskalningen kom til at foregå på Flakkebjerg. Afskalleren kom fra Rønhave Forsøgsstation og havde ikke været benyttet på Flakkebjerg. Det gjorde afskalningen til

5 lidt af et eksperiment. Undervejs ved afskalningen blev processen prøvet af. Afskalningen foregik kun ved en hastighed på afskalleren, så alle prøver blev behandlet ens. På det færdige produkt, var der forskel på sorterne, da Freddy havde væsentlig flere skalandele tilbage i den afskallede vare. En korrekt behandling ville have været, hvis der var samme afskalningssucces for alle sorter. Dette var imidlertid ikke muligt med det benyttede apparatur. Valsning Valsning af havren blev foretaget af Jørgen Ussing Larsen på Bageriet Aurion. Den afskallede havre blev opvarmet i en time ved C. Derefter blev den stillet til afkøling ned til 30 0 C. Derefter blev den valset som hel havre. Det færdige produkt var dog ikke så groft som grovvalsede havregryn, da havren ikke var sorteret på forhånd. Så produktet var en mellemting mellem fin- og grovvalsede havregryn. Analyser Den afskallede havre blev indleveret til Afdeling for Råvarekvalitet, Danmarks Jordbrugsforskning, v. Lene Petersen, som har udfærdiget følgende beskrivelse af analyserne. Analyse af de afskallede havrekerner omfattede karakterisering af størrelsesfordeling ved sigteanalyse, bestemmelse af fedtindhold i kerner, bestemmelse af stivelsens forklistring på Amylograf samt en farvemåling af de færdige gryn (Minolta Chromameter). Størrelsesfordeling af kernerne er bestemt ved sigteanalyse af hele afskallede havrekerner. Størrelsesfordelingen er bestemt som % af kerner større end x mm. I Tabel 1 og Figur 1 ses resultater for de tre sorter. Tabel 1. Størrelsesfordeling af afskallede kerner fra tre havresorter, Sort >2.5 mm >2.2 mm >2.0 mm >1.8 mm >1.6 mm Bund mm Freddy 8.89* Coach ** Revisor *) Stor andel af uafskallede kerner **) Stor andel af knuste kerner

6 Størrelsesfordeling % af kerner Freddy Coach Revisor 0.00 >2.5 mm >2.2 mm >2.0 mm >1.8 mm >1.6 mm Bund Sold Figur 1. Størrelsesfordeling af havre, Der ses nogen forskel mellem sorterne. Revisor har større andel af små kerner sammenlignet med de to andre sorter. Andelen af kerner med størrelse 2.0 til 2.5 mm udgør ca 75 % for Freddy og Coach, men er kun 65 % for Revisor. Der må derfor forventes et større spild ved skæring til grits for sorten Revisor. Rækkeafstandens indflydelse på størrelsesfordelingen er vist i Figur 2. Der er ikke en signifikant indflydelse af rækkeafstanden. Der ses en tendens til stigning i andelen af store kerner ved forøgelse af rækkeafstanden fra 12 til 24 eller 36.

7 Kernestørrelsesfordeling Freddy Kernestørrelsesfordeling Revisor % af kerner % af kerner >2.5 >2.2 >2.0 >1.8 >1.6 Bund Sold >2.5 >2.2 >2.0 >1.8 >1.6 Bund Sold Kernestørrelsesfordeling Coach % af kerner >2.5 >2.2 >2.0 >1.8 >1.6 Bund Sold Figur 2. Størrelsesfordeling af havrekerner dyrket med tre rækkeafstande, Resultater fra analyse af fedtindhold ses i Tabel 2. Der er forskel mellem sorterne, idet Coach har det højeste indhold af fedt. Der er ingen signifikant effekt af rækkeafstanden. Tabel 2. Fedtindhold af afskallede havrekerner, Sort Afstand % fedt i kerner Freddy Freddy Freddy Coach Coach Coach Revisor Revisor Revisor Havrens forklistringevne er bestemt ved måling af viskositeten på Amylograf. Resultaterne viste nogen forskel mellem sorterne. Viskositeten af Coach var den højeste (440 AE), herefter Revisor (390 AE), og den laveste blev målt for Freddy (270 AE).

8 Smagstest Den færdigvalsede havregryn deltog i februar 2004 i en smagstest med Aarstidernes Smagspanel. Testen blev tilrettelagt af Thomas Hess fra Fremtiderne. Alle 9 forsøgsled blev stillet frem og bedømt på farve, duft, konsistens i hhv. tør og opblødt vare samt smag. Der deltog 16 personer i smagstesten, der gav følgende resultater: Udseend e Duft Tør konsiste ns Opblødt konsiste ns Smag C-12 C-24 C-36 R-12 R-24 R-36 F-12 F-24 F-36 Hvid Lys Grå Mørk Støvet Let støvet Korn Græs Meget hård Hård Blød Meget blød Meget tør Tør Saftig Meget saftig Meget bittert Bittert Sødt Meget sødt Bedst udseende Analysen af data fra smagstesten gav følgende konklusioner: Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem rækkeafstanden og udseendet, smagen eller konsistensen af de færdige havregryn. Der er fundet forskelle på sorterne på enkelte karakterer. Freddy er bedømt som mørkere i udseendet end Revisor og Coach. Revisor og Coach er bedømt som mere støvede i duften end Freddy. Der er tendens til at Coach opleves blødere i konsistensen end Freddy og Revisor. Freddy opleves som mere tør i opblødt konsistens (med mælk) end Coach og Revisor. Freddy opleves som mere bitter i smagen end Coach og Revisor. Grynenes udseende spiller en stor rolle i den primære kvalitetsbedømmelse, herunder farve og størrelse på grynene samt forekomst af smuld. Coach giver større og mere

9 ensartede flager med den mindste andel af smuld. Freddy er lidt mørkere og giver lidt mere smuld, mens Revisor giver meget smuld i de færdige gryn. Dette kan ses af følgende fotos: Sammenhæng mellem oplevet grynkvalitet og kvalitetsmålinger: For begge typer af kvalitetsvurdering er der fastlagt klare forskelle mellem sorterne, og kun meget små forskelle mellem rækkeafstanden. Sorten Coach giver de største kerner og de mest regelmæssige gryn uden smuld. Det er også den sort, der har det højeste fedtindhold samt den bedste forklistringsevne. En høj forklistringsevne forventes at give bedre sammenhæng af grynene ved udvalsning. Afslutning Den opstillede hypotese om, at rækkeafstanden ville have en væsentlig indflydelse på udbytte, analysetallene for havrekernerne og for smagen har ikke kunnet eftervises i dette forsøg. Der er set et betydeligt udbyttetab ved at forøge rækkeafstanden, også højere end forventet med havre, som har en stor evne til at kompensere for lavt plantetal.

10 Kernestørrelsen er forskellig mellem sorter, mest markant ved at Revisor har mindre kerner end Coach og Freddy. Coach har det største fedtindhold og den højeste viskositet. Dette gav sig markant udslag i at Coach havde de mest faste og sammenhængende gryn, hvilket sandsynligvis er en væsentlig årsag til, at Coach af de fleste smagere bedømmes som havende det bedste udseende. Konklusionen er, at der i dette forsøg ikke har kunnet ses nogen virkning af rækkeafstanden, men det kan ikke udelukkes, at der ved højere udbytter og højere plantetal vil kunne ses sådanne virkninger. Forsøget har vist visse sortsforskelle, som det er værd at være opmærksom på. Især fedtindhold og forklistringsevne er interessante faktorer at inddrage ved havrens fysiske egenskaber til anvendelse som gryn.

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere