Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30"

Transkript

1 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde. Annemette El- Azem bød derefter velkommen, og fremhævede den historiske ramme generalforsamlingen afholdtes i (festsalen på arbejdermuseet). Hun fremhævede at det var dejligt at der var mødt så mange frem, og at deltagerne repræsenterede medlemsskaren bredt. 2. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Dorte Olsen og Ditte Brøgger Løjborg Begge valgt. Dirigenterne fastslog at generalforsamlingen var korrekt indkaldt jf. DS love. Ved mødets åbning var der i alt indskrevet 104 deltagere Heraf: Aktive: 83 Seniorer: 17 Studerende: 4 Passive: 0 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 4. Valg af referenter Bestyrelsen foreslår Mette Glud Holm og Anker Elvius fra regionskontoret. Begge valgt. 5. Godkendelse af stemmeudvalg Bestyrelsen foreslår: Peter Marsling og Flemming Bo Hansen Samt fra regionskontoret Lone Lomholt og Peter Westberg Disse 4 blev valgt. 6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning og forslag v. hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Balslev Rasmus Balslev vælger at fremhæve 3 elementer fra beretningen: 1. DS 2022 som er arbejdet med at formulere en vision for at sikre at DS også er en stærk og attraktiv fagforening i Arbejdet baserer sig på en beslutning på repræsentantskabsmødet i De væsentligste elementer i er: Visionen Flere kraftcentre - lokalt medejerskab og initiativ Fra top-down til bottom op 1

2 Fra medlem til aktiv medejer Udfordringer Individualisme - Som generel samfundstendens Faglighed under pres - Lav offentlig vækst - Bureaukratisering - Status Mål Overenskomster Tryghed Socialfaglig udvikling Politisk indflydelse Arbejdsglæde Proces Udfordrende forløb med gode input fra medlemmer Vi fremlægger ikke fuld strategi men handlingsplan på REP Påvirkning af reformer Beskæftigelsesreformerne: DS arbejder med at påvirke reformerne og kommunernes gennemførelse af dem. DS mål er en sammenhængende og helhedspræget rehabilitering. DS er gået imod de nedskæringer af ydelserne, der er en del af reformerne DS har arbejdet for at fastholde de positive socialfaglige elementer 3. OK 13 Rasmus Balslev oplister kort hovedtrækkene, fra OK13. og de erfaringer der især er vigtige at inddrage i forberedelsen af OK15. Smalt forlig igen Lockout af underviserne viste at arbejdsgiversiden er villig til at bruge konfliktvåbnet Arbejdstid var et tema vil også blive det i OK15. Fortsat pres på fortolkning af arbejdstid specielt fleksibilitet ønskes fra arbejdsiver Styrkeforholdet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiver er tippet ikke til vores fordel Vores mulighed for aktion og konflikt? Sammenholdet mellem de faglige organisationer skal styrkes KTO og Sundhedskartellet i et stort forhandlingsfællesskab LO og FTF overvejer et tættere samarbejde Rasmus opsummerer, at kompetencefonden var det mest opsigtsvækkende ved OK13. Heldigvis blev den hurtigt tømt, så behovet blev dokumenteret. 7. Godkendelse af regionsbestyrelsens årsberetning v/ Annemette El-Azem Annemette El-Azem, supplerede den udsendte skriftlige beretning, med en mundtlig beretning med flg. ordlyd: Den stramme finanspolitik, nulvækst, besparelser og en storm af reformer er alt sammen forhold, der overordnet set har påvirket og stadig påvirker socialrådgiveres arbejdsliv i særlig grad. Ved OK 13 var der som følge af finanskrisen meget få penge på bordet både på det private og på det offentlige område. Langt de fleste OK er blev indgået uden en sikring af reallønnen. 2

3 Skal vi tro på de seneste meldinger fra Danmarks Statistik så har den danske økonomi stabiliseret sig. De 3 - årige OK på det private område i foråret tegner dog konturerne af snævre forlig. Nu er vi i gang med at forberede OK- 15 og i de sidste 4 måneder har jeg været rundt til medlemsmøder og til fyraftensmøder på kommunale og regionale arbejdspladser. Samstemmende har det lydt, at det er svært at få penge fra den lokal løndannelse og samstemmende har I tilbagemeldt at lokal løndannelse kun giver mening, hvis arbejdsgiver forpligtes langt mere til at indgå i realitets forhandlinger. Vores lønmodel fungerer kun når arbejdsgiver er indstillet på at bruge de penge, der er til rådighed. Tillidsrepræsentanterne i Region Øst har kæmpet hårdt for de lønaftaler, der trods alt er kommet hentet hjem i perioden. Det har ikke været uden problemer og tvistsystemet er flere steder taget i anvendelse. Erfaringen siger, at alt overvejende kan det betale sig at bruge tvistsystemet, når arbejdsgiver ikke vil indgå konstruktivt i forhandlingerne. En stor tak skal gives til DS s tillidsrepræsentanter for deres ihærdige, stædige og til tider meget utaknemmelige arbejde med at sikre medlemmer andel af de lokale lønmidler. På min runde i regionen ligger kravet om bedre løn og reallønssikring - men også kravet om en højere pensionsprocent. Her i optakten har KL meldt ud, at de vil have større rum til ledelse og at de vil have mere fleksible arbejdstidsregler som et modsvar har vi igangsat diskussionen om arbejdstid kan tænkes langt mere fleksibelt og langt mere tilpasset den enkeltes aktuelle livs situation. Kan arbejdstid ses i et livsperspektiv efter et arbejdsliv/privatlivsbalance princip med en timebanks opsparingsordning. Målet er - at få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv uden at dette medfører lønnedgang. Nye tanker som ikke realiseres over nat eller ved een OK forhandling men diskussionen er igangsat i medlemsgruppen og blandt andre organisationer. Aktuelt har CO 10 optaget diskussionen som et tema i sin kravudtagelse. Bliver der konflikt det er stadig et åbent spørgsmål- ingen ved om den model, der blev brugt overfor lærerne vil blive taget frem igen? Konkret har KL meldt ud, at de vil have større fleksibilitet i arbejdstidsregler og særligt arbejdstidsregler for pædagoger og sosu er. Hvornår det kommende folketingsvalg falder, vil have indflydelse på spørgsmålet om konflikt men ingen kan på dette tidspunkt besvare spørgsmålet. DS forhandlingsdelegation samler nu de mange meget gode tilbagemeldinger fra jer sammen og i den sammenhæng skal jeg sige jer tak for alle de gode diskussioner, de gode bidrag og mange problematiseringer og tilkendegivelser i har givet os at arbejde med. Kravene er ved at blive udformet om 2-3 måneder vil vi alle være meget klogere på OK 15. Nulvækst, besparelser, reformerne på beskæftigelsesområdet, overgrebspakken, skærpede krav til underretninger, manualisering og dokumentation samt indførelse af nye ofte langsomt fungerende IT løsninger uden tilførelse af flere hænder har alt sammen skabt meget pressede arbejdsforhold. I Øst understøtter vi AMIR og TR i arbejdet med at skabe rammerne for de sunde, sikre og udviklende arbejdspladser. Det er et sejt træk - at vende en arbejdsplads, når arbejdsmiljøet først er rullet baglæns det tager tid. Men ved en fælles stædig indsats i forhold til et dokumenterbart usundt arbejdsmiljø, der ansatte syge, er det flere steder 3

4 lykkedes at få vendt udviklingen til det bedre. MED systemet er nøglen til en løsning. Arbejdsmiljø vil fortsat være en opgave vi skal løse indtil vi endeligt knækker koden. Tag fagligheden tilbage, giv tillid, regler med mening, bryd tavshedskulturen og slip kritikken fri er oplagte emner for det kommende arbejde. I Øst vil vi styrke samarbejdet med klubberne og tilbyde medlemsarrangementer. Vi har i perioden eksperimenteret med nye mødeformer, fyraftensmøder og teater sammen med DS Københavns kommune tidligere kendt som KKS og med SL. Og i den kommende periode vil vi også rette henvendelse til de store faggrupper- beskæftigelsesfaggruppen og børnefaggruppen for at invitere til at lave fælles lokale arrangementer. Under aktivitetsprogrammet som Rikke Helk fremlægger - får I mulighed for at komme med alle jeres ideer til kommende arrangementer. I Øst udarbejder vi i samarbejde med FTF-A TILBUD TIL LEDIGE De store optag på uddannelsen og de deraf følgende mange nyuddannede socialrådgivere bevirker, at det specielt i hovedstadsområdet tager længere tid at komme i arbejde. Tilbud i form af jobrotations/traineeprojekter er en god hjælp til at få erhvervserfaring på cv et. Københavns kommune har velvilligt indgået i samarbejdet med disse ordninger til gavn for de nyuddannede. Derudover har FTR Anne Berit Nielsen og TR Sesse Trussel begge ansat i BIF gjort reklame for BIF som et arbejdsområde for socialrådgivere. FTFA og vi inviterede ledige som deltog i et informationsmøde i BIF. Det er ikke altid, at nyuddannede ser beskæftigelsesområdet som et potentielt arbejdsfelt og den udfordring tager vi op sammen med Metropol. Vi skal i den kommende periode fortsætte det samarbejde vi har med socialrådgivere ansat i Region Hovedstaden. På trods af en ihærdig målrettet indsats fra klubben og Region Øst i et samarbejde medfører det netop vedtagne budget en 7 % nedskæring af socialrådgiverstillinger. Vi skal i direkte kontakt med beslutningstagerne for at oplyse/diskutere /monitorere socialrådgiveres arbejde i psykiatrien og somatikken. At være en lille faggruppe i en stor monofaglig kultur kan være svært i nulvækst og besparelsestider. Vi skal forsat styrke vores uddannelsepolitiske arbejde igennem uddannelsesudvalgene på Metropol og UCSJ bedre praktik og kvalitet i uddannelsen, er to oplagte emner at arbejde med. Det gode samarbejde med SDS skal udbygges f.eks. kunne fælles initiativer som praktikcafe udbygges. Endelig vil jeg sige tak til jer alle en personlig tak for samarbejdet i perioden, til jer medlemmer, til regionsbestyrelsen, til de ansatte på regionskontoret, til AMIR, til TR, til SDS - tak for godt og konstruktivt samarbejde. Rasmus Balslev gennemgik herefter de væsentligste forslag Hovedbestyrelsen (HB) fremsætter til Repræsentantskabsmødet i år (Rep14): Ændring af Aktionsfondens vedtægter så konfliktstøtte fremover kan ydes som lån til medlemmerne. En model lærerne anvendte da de blev lockoutet. Forretningsudvalget udvides fra de nuværende 2 (formand/næstformand i hovedforeningen) til 5, således at regionsformændene bliver medlemmer. Formand/næstformand vil i henhold til forslaget udgøre den daglige ledelse. Nye vedtægter for selvstændige medlemmer. Såfremt forslaget vedtages, vil der være krav om at der er tegnet Overenskomst med DS, såfremt de er arbejdsgivere for socialrådgivere. 4

5 Ændring af lønningsvedtægten: Alle fuldtidsvalgte hæves et løntrin. Pt. aflønnes formanden på løntrin. 53, øvrige på løntrin 51 på den kommunale lønskala. HB har også fremsat et ændringsforslag til deres eget forslag, nemlig at der indføres en anciennitetsbestemmelse, så de nye indplaceringer først gælder fra 2. valgperiode (efter genvalg). Lønsikring? HB foreslår at der iværksættes en undersøgelse af interessen for at tegne en kollektiv lønsikringsaftale for alle medlemmer. En kollektiv aftale vil medføre en stigning i A-kasse kontingentet, men vil være langt billigere end de individuelle muligheder der eksisterer i dag. Budgetforslag: HB foreslår fortsat fastfrysning af kontingentet. Betyder at der skal findes besparelser på et par mio. årligt, som kompensation for udviklingen i pris- og lønudviklingen. Det er lykkedes at lave et forslag til budget i balance, bl.a. i kraft af at der forventes en fortsat stigning i medlemsskaren. Forventningen er bl.a. baseret på kendskabet til det aktuelle antal studerende. Budgetforslaget indeholder imidlertid også en række besparelser på administration og drift. I det budgetforslag der fremlægges, er alle kendte forslag der fremsættes på REP indarbejdet. Herunder bl.a. en årlig aktivitetskonto til HB til det fortsatte arbejde med DS Der foreslås endvidere et bidrag på 4 kr. pr. md/mdl. til aktionsfonden. Debat: Anne Petersen: Minder om konflikten i 81 slogannet det lønner sig at kæmpe. Var efter AP s opfattelse en vildvej, og minder om nogle af de problemer der opstod. Bl.a. var afgrænsning af hvad der var konfliktramt arbejde ikke klare. Det tema vedr. autorisation af socialrådgivere der blev rejst den gang, er der ikke sket mere med. Orienterede desuden om de aktuelle nedskæringer i sygehusvæsenet, hvor socialrådgiverfunktionen reduceres væsentligt. Johnny Holme-Pedersen: Savner debatten om demokratiet i DS i beretningerne, og gennemgang af forslagene fra HB. Han mener at udvidelse af FU er en centralisering. JHP henviser til Henrik Mathiesens valggrundlag (opstilling til HB), hvor han problematiserer at der er så få aktive medlemmer i DS. JHP mener at Socialrådgiveren har alt for lidt omtale af de organisatoriske emner. JHP roser det siddende formandskab som han mener gør det godt, og beklager at Birthe Povlsen ikke er tydelig i hvorfor hun stiller op som modkandidat til næstformandsposten. Annemette El-Azem samler op: 81 erfaringerne skal naturligvis huskes. Også lærernes skal inddrages. DS går ikke alene i konflikt frivilligt men det er jo uklart om der lægges en masterplan igen, som vi rammes af. Sidst mente lærerne de kunne gå alene, og ønskede ikke at andre organisationer lavede sympatiaktioner. Annemette er ikke sikker på at det også er den efterfølgende konklusion. Annemette er enig i forslaget om at udvide FU, for at sikre den tværgående koordinering. Men er meget opmærksom på at der ikke må ske yderligere topstyring, og centralisering af magten i DS. Annemette vægter den lokale indflydelse meget højt. Er også enig i at det er problematisk at socialrådgiverfunktionen på sygehusene rammes af besparelser. Beretningen sættes herefter til afstemning. Beretningen godkendes. 8. Godkendelse af regnskab 2012 og 2013 samt orientering om halvårsregnskab 2014 v/ Majken Tingstrøm 5

6 Konstaterer at regnskaberne for 2012 og 13 udviser betydeligt bedre resultater end budgetteret. Samlet for begge årene, er resultatet mere end bedre end budgetteret. Årsagen til de gode resultater, er primært økonomisk tilbageholdenhed. Majken Tingstrøm går ikke i detaljer, men forsikrer at der er sparet på alt hvad der kan. Undtagen medlemsarrangementer. Her er der i 2012 brugt det budgetterede, medens der i 2013 også her har været et mindreforbrug på dette område. En del af mindreforbruget i 13, er bevidst udskudte aktiviteter til 14. Bl.a. den 2 dages TRkonference, der blev afholdt i april. Herudover er nogle medlemsarrangementer blevet aflyst grundet for få tilmeldte. Det tilskrives primært at ambitionsniveauet har været højt og fortsat vil være det. Det forventes at egenkapitalen med udgangen af 2014 rammer det planlagte niveau som anbefalet af de kritiske revisorer på sidste GF. Kritisk revisor. De interne kritiske revisorer John M. Nielsen og Flora Ghosh kommenterede regnskaberne for 2012 og 13. Da John M. Nielsen var blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen, aflagde Flora Ghosh beretningen med flg. ordlyd: ANGÅENDE REGNSKABERNE 2012 OG 2013 Flora og jeg har aftalt at dele opgaverne som internt kritiske revisorer mellem os sådan, at jeg først ser på regnskaberne for 2012 og 2013 og derefter ser Flora på halvsårsregnskabet for 2014 og budgettet. Vi har foreslået, at generalforsamlingen behandler regnskaberne for 2012 og 2013 under et. Jeg giver derfor vores kommentarer til begge regnskaber på en gang. Det fritager ikke generalforsamlingen for efterfølgende at skulle stemme om regnskaberne hver for sig. Der er nogle forhold, som kan gøre ens opgave som interne kritiske revisorer lettere. Det er: At foreningen har en relevant og hensigtsmæssig regnskabspraksis At regnskaberne er gennemskuelige At der er god overensstemmelse mellem regnskab og budget. Det viser nemlig, at bestyrelsen har gjort det, som den sagde, at den ville gøre At der er tale om en hensigtsmæssig forvaltning af vores fælles midler At der er en realistisk økonomisk planlægning ud fra de midler foreningen faktisk råder over Hvis man ser på regnskaberne for 2012 og 2013, kan man konstatere, at det er ganske let at være interne kritiske revisorer, for alle de ønskede forhold er til stede i meget høj grad. Begge år kommer vi ud med et overskud, selv om der var budgetteret med et underskud. Det må her konstateres, at det ikke skyldes dårlig budgetlægning fra bestyrelsens side. Det skyldes i stedet, at bestyrelsen har gennemført noget, som ikke kan betegnes som andet en end sparekampagne af særdeles drakonisk karakter. En kendsgerning som bestyrelsen hermed modtager vores fulde anerkendelse og respekt for. Anerkendelsen og respekten bliver ikke mindre af, at bestyrelsen så har valgt at lade overskuddet begge år indgå i foreningens egenkapital, som nu ser ganske pæn ud. Bestyrelsen har hermed valgt at følge den opfordring, som Flora og jeg fremsatte i 2012, og det kan vi da kun være særdeles glade for. Der er i øvrigt ikke nogen ting at bemærke til regnskabets poster og bevægelserne i løbet af de to år 6

7 Når situationen nu er sådan, kan det jo give os rum til at se lidt nærmere på andre principielle forhold, som der kan være i forbindelse med foreningens forbrug. Flora og jeg er faldet over forholdene omkring Regionsformandens forbrug. Her skal jeg skynde mig at sige, at hvis nogen nu tror, at jeg vil rulle en Lars Løkke Rasmussen agtig historie ud, så tager de grundigt fejl. Vi har ingen bemærkninger til Regionsformandens faktiske forbrug i de to år. Det er der intet grundlag for. Næh, det vi bare vil gøre opmærksom på er, at der ikke er opsat nogen retningslinjer for formandens forbrug, altså hvad og hvordan kan formanden bruge penge. Det er vigtigt igen at understrege, at vi ikke rejser dette forhold, fordi der er problemer. Vi peger udelukkende på forholdet, fordi vi af principielle grunde mener, at det er både rigtigt og rimeligt at bestyrelsen og formanden har en beskreven ramme at agere inden for. Derfor vil vi anbefale, at bestyrelsen i den kommende periode opstiller nogle retningslinjer for til hvad og hvordan formanden kan bruge penge i forbindelse med løsningen af sine mange daglige opgaver. Med disse ord anbefaler vi regnskaberne for 2012 og 2013 til generalforsamlingens godkendelse. Der stemmes herefter om godkendelse af regnskaberne: 2012 regnskab godkendes 2013 Regnskab godkendes. Halvårsregnskab 2014: Majken Tingstrøm orienterer om halvårsregnskabet: Regnskabet udviser et overskud på kr. (mod et budgetteret underskud på ). Dette skyldes primært periodeforskydninger, da Generalforsamling og minisocialrådgiverdage, som begge er store udgiftsposter ligger i andet halvår. Desuden der afsat midler til at regionskontorets planlagte flytning sidst på året. Flytningen vil medføre en større besparelse på huslejen fremover, men medfører en række engangsudgifter i forbindelse med selve flytningen og indretning af nye lokaler. Begrundelsen for flytningen er netop den fremtidige besparelse. Det forventes at egenkapital vil udgøre de planlagte kr. ved årets udgang. Annemette El-Azem svarer herefter på spørgsmål vedr. det nye lejemål: Placeringen (i den gamle politistation i Roskilde) er ca. samme afstand fra Roskilde station som det nuværende kontor. Den primære årsag til besparelsen er, at lokalerne er mindre, bl.a. er der ikke mødefaciliteter. På forespørgsel bekræfter Annemette desuden at der i beregning af besparelsen er taget højde for udgifter til mødeaktiviteter ude i byen. 9. Godkendelse af budgetter for 2015 og 2016 v/ Majken Tingstrøm Medlemstallet er steget pænt alligevel skal der findes besparelser. Udover fastfrysningen af kontingentet, skyldes det bl.a. oprettelsen af aktivitetskontoen (i HB-regi). Der skal derfor findes varige besparelser for ca kr. årligt. Flytningen giver ca <=> at der samlet bliver en smule øgede midler, som afsættes til medlemsarrangementer. Intern kritisk revisor Flora Ghosh: Det er vigtigt at der ikke spares på medlemsarrangementer. Hun anbefaler budgettet. Majken Tingstrøm bekræfter endnu engang, at der i budgettet er taget højde for øgede mødeudgifter når større møder ikke længere kan holdes på regionskontoret. Budgetforslag for 2015 og 2016 sættes herefter til afstemning. Forslaget vedtages. 10. Drøftelse og godkendelse af aktivitetsplan v/ Rikke Helk 7

8 Gennemgår kort det udsendte forslag til arbejdsprogram. Bestyrelsen lægger op til at generalforsamlingen kommer med supplerende forslag til aktiviteter. I stedet for at disse fremsættes som ændringsforslag, anmoder bestyrelsen om at generalforsamlingen accepterer at alle forslag medtages, hvorefter den kommende bestyrelse medtager forslagene i planlægningen af arbejdet. Der er ingen protester til denne fremgangsmåde, hvorfor Rikke Helk opfordrer til at der gives konkrete input til alle punkterne. Forslaget behandles under et. Der kan skydes fra hoften. Der indlægges en pause, hvor der kan summes. Herefter fremkom der flg. forslag: Fokus på nyuddannede. Foreslår mentorer til nyuddannede/nyansatte. Behov for sparring i hverdagen Indføre mentorer på uddannelsesstederne. Følges fra studiet og ind i arbejdslivet. Indsats omkring MED fortsættes. Vigtigt med viden og indsigt på MED området. Opmærksom på små klubber, som er ved at etablere sig. Udfordringer med mange uorganiserede. Svært at få opbakning til klubben. Styrke faglighed ude i de små klubber. Evidens i socialt arbejde i psykiatrien. Nødvendigt at dokumentere, hvad vi kan. Fokus på MED arbejdet. Vigtigt med MED-arrangementer i DS. Fortsat indbyde til FTR træf. Opleves at TR klædes mindst på til klubarbejdet. Bør være mere fokus på klubarbejdet i uddannelse og temadage. Inspiration via erfaringsudveksling omkring fællesskab for at få stærke og velfungerende klubber skal styrkes. Supervision for TR. Aktiviteter i regionen for ledere og medarbejdere. Debat mellem medarbejdere og ledere om, hvordan vi agerer i felten. Som forening skal vi forholde os til nye reformer og konsekvenser for borgerne. Fokus på Medlemmerne accepterer flere og flere forringelser, af angst for de vilkår man rammes af hvis man ryger ud. Der går på kompromis med fagligheden den efterspørges ikke. Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Politik for anmeldelse af dårlig psykisk arbejdsmiljø. Brug for forskning i området. Arbejde for mere tid til at oplære nye kolleger. Fokus på ledige over 50 år. TR supervision kan tilbydes gratis af erfarne medlemmer, som er uddannet supervisor. Der er indsnævring i metodefrihed. Indsamling af erfaring, hvordan midlerne som udmøntes i forbindelse med nye reformer bruges. Kan politikere og andre påvirkes således systemer mv. forenkles. Vigtigt med opmærksomhed på om der er plads til de nyuddannede på arbejdsmarkedet. Mere synlighed mellem intro og outro på uddannelsesstederne. Mere tilstedeværelse på uddannelsesstederne. Inspiration til bisidderfunktionen. Undervise TR i forhandling om andet end løn. Kobling mellem politikere og praktikere bør styrkes. Politikere bør tilbydes praktik hos socialrådgiver. Minisocialrådgiverdage fastholdes. Facilitere samarbejde mellem myndighedssocialrådgivere og socialrådgivere i andre sektorer. Fokus på privatansatte 8

9 Dirigenterne konstaterede herefter at arbejdsprogrammet var vedtaget, med bemærkning om at bestyrelsen vil indarbejde de fremsatte forslag i den konkrete planlægning af arbejdet. 11. Behandling af indkomne forslag a) til regionsgeneralforsamlingen Der var ikke indkommet forslag. b) til repræsentantskabsmødet Der var ikke indkommet forslag til behandling. 12. Præsentation af kandidater til: a. regionsbestyrelse Følgende kandidater præsenterede sig mundtligt: Rasmus Balslev. Katrine Gudmansen Rikke Helk Lykke Bang Frederiksen (ikke til stede) Læses op af Rikke Helk Mai Birk Andersen Helen Marcussen Katja Barfod (ikke til stede) Majken Tingstrøm læser opstillingsgrundlaget Majken Tingstrøm Ellen Bækgård Mette Louise Brix Christoffer Appel Hansen Jens Kirk Poulsen b. kritiske revisorer Flora Ghosh og John Nielsen genopstiller. c. repræsentantskab Der blev ikke foretaget præsentation af kandidaterne, men henvistes til de skriftlige opstillingsgrundlag i mapperne på bordene. Flg. stillede op: Louise Dülch Kristiansen Katrine Gudmandsen Rikke Helk Christoffer Appel Hansen Ellen Bækgård Mai Birk Andersen Lykke Bang Frederiksen Signe Færch Majken Tingstrøm Mette Louise Brix Jens Kirk Poulsen Nina Run Sigurddottir Nielsen Vinnie Eliaseen Alice Silkjær Møller Christine Nørgaard Nielsen Peter Brix Adsersen 9

10 Susanne Borth Ditte Brøndum Karen Schmidt Rolando Muñoz Joan Nielsson Mathiasen Helle Dalsgaard Annebett Koch Lis Glazer Berit Vind Helen Marcussen Birgit Nielsen Nicolas Filip Johansen Kaare Therkelsen Mia Heick Annette Andersen Annemette Aagaard Lone Petersen Marie Overby Linda Schäffer 13. Valg: a) af bestyrelsesmedlemmer og mindst 3 suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. b) af to interne kritiske revisorer Dirigenterne konstaterer at der er tale om fredsvalg. c) til repræsentantskabet, herunder suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. 14. Eventuelt Det demonstrerer hvordan man bruger en mikrofon. Rasmus Balslev: Opfordrer til at man giver en applaus til den genvalgte regionsformand Annemette El-Azem. Gives Anita Barfod (formand seniorsektionen) her ender vi alle. Laver 6 arrangementer i hver region årligt, + generalforsamling m.v. 25 års jubilæum fejres i år. Sektionen har 1000 mdl. 15. Oplæg v/ Rasmus Meyer om fagbevægelsens udfordringer i fremtiden U.f. referat. 16. Resultat af valg a) Bestyrelsesmedlemmer 1. Rasmus Hangaard Balslev 2. Rikke Helk 3. Majken Tingstrøm 4. Katrine Gudmandsen 5. Mai Birk Andersen 6. Mette Louise Brix 7. Christoffer Appel Hansen 8. Ellen Bækgaard 9. Jens Kirk Poulsen 10

11 10. Katja Hoffmann Barfod Suppleanter Lykke Bang Frederiksen Helen Marcussen b) Intern kritiske revisorer 1. John Nielsen og Flora Ghosh genvalgtes uden modkandidater. c) Repræsentantskabet 1. Louise Dülch Kristiansen 2. Katrine Gudmandsen 3. Rikke Helk 4. Christoffer Appel Hansen 5. Ellen Bækgård 6. Mai Birk Andersen 7. Lykke Bang Frederiksen 8. Signe Færch 9. Majken Tingstrøm 10. Mette Louise Brix 11. Jens Kirk Poulsen 12. Nina Run Sigurddottir Nielsen 13. Vinnie Eliaseen 14. Alice Silkjær Møller 15. Christine Nørgaard Nielsen 16. Peter Brix Adsersen 17. Susanne Borth 18. Ditte Brøndum 19. Karen Schmidt 20. Rolando Muñoz 21. Joan Nielsson Mathiasen 22. Helle Dalsgaard 23. Annebett Koch 24. Lis Glazer 25. Berit Vind 26. Helen Marcussen 27. Birgit Nielsen 28. Nicolas Filip Johansen 29. Kaare Therkelsen 30. Mia Heick Suppleanter 1. Annette Andersen 2. Annemette Aagaard 3. Lone Petersen 4. Marie Overby 5. Linda Schäffer 11

12 17. Afslutning v/ regionsformand Annemette El-Azem Annemette takkede dirigenterne for hvervet, og forsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling. Mindede om den efterfølgende middag. Referatet er godkendt af dirigenterne pr. mail hhv (Dorte Olsen) og (Ditte Brøgger Løjborg. 12

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening".

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Universitetssektionen er oprettet i medfør

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN 7. SEPTEMBER 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard, mødeleder Ulla Blok Kristensen Afbud Tina Boel Bo Christensen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere