Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30"

Transkript

1 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde. Annemette El- Azem bød derefter velkommen, og fremhævede den historiske ramme generalforsamlingen afholdtes i (festsalen på arbejdermuseet). Hun fremhævede at det var dejligt at der var mødt så mange frem, og at deltagerne repræsenterede medlemsskaren bredt. 2. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Dorte Olsen og Ditte Brøgger Løjborg Begge valgt. Dirigenterne fastslog at generalforsamlingen var korrekt indkaldt jf. DS love. Ved mødets åbning var der i alt indskrevet 104 deltagere Heraf: Aktive: 83 Seniorer: 17 Studerende: 4 Passive: 0 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 4. Valg af referenter Bestyrelsen foreslår Mette Glud Holm og Anker Elvius fra regionskontoret. Begge valgt. 5. Godkendelse af stemmeudvalg Bestyrelsen foreslår: Peter Marsling og Flemming Bo Hansen Samt fra regionskontoret Lone Lomholt og Peter Westberg Disse 4 blev valgt. 6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning og forslag v. hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Balslev Rasmus Balslev vælger at fremhæve 3 elementer fra beretningen: 1. DS 2022 som er arbejdet med at formulere en vision for at sikre at DS også er en stærk og attraktiv fagforening i Arbejdet baserer sig på en beslutning på repræsentantskabsmødet i De væsentligste elementer i er: Visionen Flere kraftcentre - lokalt medejerskab og initiativ Fra top-down til bottom op 1

2 Fra medlem til aktiv medejer Udfordringer Individualisme - Som generel samfundstendens Faglighed under pres - Lav offentlig vækst - Bureaukratisering - Status Mål Overenskomster Tryghed Socialfaglig udvikling Politisk indflydelse Arbejdsglæde Proces Udfordrende forløb med gode input fra medlemmer Vi fremlægger ikke fuld strategi men handlingsplan på REP Påvirkning af reformer Beskæftigelsesreformerne: DS arbejder med at påvirke reformerne og kommunernes gennemførelse af dem. DS mål er en sammenhængende og helhedspræget rehabilitering. DS er gået imod de nedskæringer af ydelserne, der er en del af reformerne DS har arbejdet for at fastholde de positive socialfaglige elementer 3. OK 13 Rasmus Balslev oplister kort hovedtrækkene, fra OK13. og de erfaringer der især er vigtige at inddrage i forberedelsen af OK15. Smalt forlig igen Lockout af underviserne viste at arbejdsgiversiden er villig til at bruge konfliktvåbnet Arbejdstid var et tema vil også blive det i OK15. Fortsat pres på fortolkning af arbejdstid specielt fleksibilitet ønskes fra arbejdsiver Styrkeforholdet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiver er tippet ikke til vores fordel Vores mulighed for aktion og konflikt? Sammenholdet mellem de faglige organisationer skal styrkes KTO og Sundhedskartellet i et stort forhandlingsfællesskab LO og FTF overvejer et tættere samarbejde Rasmus opsummerer, at kompetencefonden var det mest opsigtsvækkende ved OK13. Heldigvis blev den hurtigt tømt, så behovet blev dokumenteret. 7. Godkendelse af regionsbestyrelsens årsberetning v/ Annemette El-Azem Annemette El-Azem, supplerede den udsendte skriftlige beretning, med en mundtlig beretning med flg. ordlyd: Den stramme finanspolitik, nulvækst, besparelser og en storm af reformer er alt sammen forhold, der overordnet set har påvirket og stadig påvirker socialrådgiveres arbejdsliv i særlig grad. Ved OK 13 var der som følge af finanskrisen meget få penge på bordet både på det private og på det offentlige område. Langt de fleste OK er blev indgået uden en sikring af reallønnen. 2

3 Skal vi tro på de seneste meldinger fra Danmarks Statistik så har den danske økonomi stabiliseret sig. De 3 - årige OK på det private område i foråret tegner dog konturerne af snævre forlig. Nu er vi i gang med at forberede OK- 15 og i de sidste 4 måneder har jeg været rundt til medlemsmøder og til fyraftensmøder på kommunale og regionale arbejdspladser. Samstemmende har det lydt, at det er svært at få penge fra den lokal løndannelse og samstemmende har I tilbagemeldt at lokal løndannelse kun giver mening, hvis arbejdsgiver forpligtes langt mere til at indgå i realitets forhandlinger. Vores lønmodel fungerer kun når arbejdsgiver er indstillet på at bruge de penge, der er til rådighed. Tillidsrepræsentanterne i Region Øst har kæmpet hårdt for de lønaftaler, der trods alt er kommet hentet hjem i perioden. Det har ikke været uden problemer og tvistsystemet er flere steder taget i anvendelse. Erfaringen siger, at alt overvejende kan det betale sig at bruge tvistsystemet, når arbejdsgiver ikke vil indgå konstruktivt i forhandlingerne. En stor tak skal gives til DS s tillidsrepræsentanter for deres ihærdige, stædige og til tider meget utaknemmelige arbejde med at sikre medlemmer andel af de lokale lønmidler. På min runde i regionen ligger kravet om bedre løn og reallønssikring - men også kravet om en højere pensionsprocent. Her i optakten har KL meldt ud, at de vil have større rum til ledelse og at de vil have mere fleksible arbejdstidsregler som et modsvar har vi igangsat diskussionen om arbejdstid kan tænkes langt mere fleksibelt og langt mere tilpasset den enkeltes aktuelle livs situation. Kan arbejdstid ses i et livsperspektiv efter et arbejdsliv/privatlivsbalance princip med en timebanks opsparingsordning. Målet er - at få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv uden at dette medfører lønnedgang. Nye tanker som ikke realiseres over nat eller ved een OK forhandling men diskussionen er igangsat i medlemsgruppen og blandt andre organisationer. Aktuelt har CO 10 optaget diskussionen som et tema i sin kravudtagelse. Bliver der konflikt det er stadig et åbent spørgsmål- ingen ved om den model, der blev brugt overfor lærerne vil blive taget frem igen? Konkret har KL meldt ud, at de vil have større fleksibilitet i arbejdstidsregler og særligt arbejdstidsregler for pædagoger og sosu er. Hvornår det kommende folketingsvalg falder, vil have indflydelse på spørgsmålet om konflikt men ingen kan på dette tidspunkt besvare spørgsmålet. DS forhandlingsdelegation samler nu de mange meget gode tilbagemeldinger fra jer sammen og i den sammenhæng skal jeg sige jer tak for alle de gode diskussioner, de gode bidrag og mange problematiseringer og tilkendegivelser i har givet os at arbejde med. Kravene er ved at blive udformet om 2-3 måneder vil vi alle være meget klogere på OK 15. Nulvækst, besparelser, reformerne på beskæftigelsesområdet, overgrebspakken, skærpede krav til underretninger, manualisering og dokumentation samt indførelse af nye ofte langsomt fungerende IT løsninger uden tilførelse af flere hænder har alt sammen skabt meget pressede arbejdsforhold. I Øst understøtter vi AMIR og TR i arbejdet med at skabe rammerne for de sunde, sikre og udviklende arbejdspladser. Det er et sejt træk - at vende en arbejdsplads, når arbejdsmiljøet først er rullet baglæns det tager tid. Men ved en fælles stædig indsats i forhold til et dokumenterbart usundt arbejdsmiljø, der ansatte syge, er det flere steder 3

4 lykkedes at få vendt udviklingen til det bedre. MED systemet er nøglen til en løsning. Arbejdsmiljø vil fortsat være en opgave vi skal løse indtil vi endeligt knækker koden. Tag fagligheden tilbage, giv tillid, regler med mening, bryd tavshedskulturen og slip kritikken fri er oplagte emner for det kommende arbejde. I Øst vil vi styrke samarbejdet med klubberne og tilbyde medlemsarrangementer. Vi har i perioden eksperimenteret med nye mødeformer, fyraftensmøder og teater sammen med DS Københavns kommune tidligere kendt som KKS og med SL. Og i den kommende periode vil vi også rette henvendelse til de store faggrupper- beskæftigelsesfaggruppen og børnefaggruppen for at invitere til at lave fælles lokale arrangementer. Under aktivitetsprogrammet som Rikke Helk fremlægger - får I mulighed for at komme med alle jeres ideer til kommende arrangementer. I Øst udarbejder vi i samarbejde med FTF-A TILBUD TIL LEDIGE De store optag på uddannelsen og de deraf følgende mange nyuddannede socialrådgivere bevirker, at det specielt i hovedstadsområdet tager længere tid at komme i arbejde. Tilbud i form af jobrotations/traineeprojekter er en god hjælp til at få erhvervserfaring på cv et. Københavns kommune har velvilligt indgået i samarbejdet med disse ordninger til gavn for de nyuddannede. Derudover har FTR Anne Berit Nielsen og TR Sesse Trussel begge ansat i BIF gjort reklame for BIF som et arbejdsområde for socialrådgivere. FTFA og vi inviterede ledige som deltog i et informationsmøde i BIF. Det er ikke altid, at nyuddannede ser beskæftigelsesområdet som et potentielt arbejdsfelt og den udfordring tager vi op sammen med Metropol. Vi skal i den kommende periode fortsætte det samarbejde vi har med socialrådgivere ansat i Region Hovedstaden. På trods af en ihærdig målrettet indsats fra klubben og Region Øst i et samarbejde medfører det netop vedtagne budget en 7 % nedskæring af socialrådgiverstillinger. Vi skal i direkte kontakt med beslutningstagerne for at oplyse/diskutere /monitorere socialrådgiveres arbejde i psykiatrien og somatikken. At være en lille faggruppe i en stor monofaglig kultur kan være svært i nulvækst og besparelsestider. Vi skal forsat styrke vores uddannelsepolitiske arbejde igennem uddannelsesudvalgene på Metropol og UCSJ bedre praktik og kvalitet i uddannelsen, er to oplagte emner at arbejde med. Det gode samarbejde med SDS skal udbygges f.eks. kunne fælles initiativer som praktikcafe udbygges. Endelig vil jeg sige tak til jer alle en personlig tak for samarbejdet i perioden, til jer medlemmer, til regionsbestyrelsen, til de ansatte på regionskontoret, til AMIR, til TR, til SDS - tak for godt og konstruktivt samarbejde. Rasmus Balslev gennemgik herefter de væsentligste forslag Hovedbestyrelsen (HB) fremsætter til Repræsentantskabsmødet i år (Rep14): Ændring af Aktionsfondens vedtægter så konfliktstøtte fremover kan ydes som lån til medlemmerne. En model lærerne anvendte da de blev lockoutet. Forretningsudvalget udvides fra de nuværende 2 (formand/næstformand i hovedforeningen) til 5, således at regionsformændene bliver medlemmer. Formand/næstformand vil i henhold til forslaget udgøre den daglige ledelse. Nye vedtægter for selvstændige medlemmer. Såfremt forslaget vedtages, vil der være krav om at der er tegnet Overenskomst med DS, såfremt de er arbejdsgivere for socialrådgivere. 4

5 Ændring af lønningsvedtægten: Alle fuldtidsvalgte hæves et løntrin. Pt. aflønnes formanden på løntrin. 53, øvrige på løntrin 51 på den kommunale lønskala. HB har også fremsat et ændringsforslag til deres eget forslag, nemlig at der indføres en anciennitetsbestemmelse, så de nye indplaceringer først gælder fra 2. valgperiode (efter genvalg). Lønsikring? HB foreslår at der iværksættes en undersøgelse af interessen for at tegne en kollektiv lønsikringsaftale for alle medlemmer. En kollektiv aftale vil medføre en stigning i A-kasse kontingentet, men vil være langt billigere end de individuelle muligheder der eksisterer i dag. Budgetforslag: HB foreslår fortsat fastfrysning af kontingentet. Betyder at der skal findes besparelser på et par mio. årligt, som kompensation for udviklingen i pris- og lønudviklingen. Det er lykkedes at lave et forslag til budget i balance, bl.a. i kraft af at der forventes en fortsat stigning i medlemsskaren. Forventningen er bl.a. baseret på kendskabet til det aktuelle antal studerende. Budgetforslaget indeholder imidlertid også en række besparelser på administration og drift. I det budgetforslag der fremlægges, er alle kendte forslag der fremsættes på REP indarbejdet. Herunder bl.a. en årlig aktivitetskonto til HB til det fortsatte arbejde med DS Der foreslås endvidere et bidrag på 4 kr. pr. md/mdl. til aktionsfonden. Debat: Anne Petersen: Minder om konflikten i 81 slogannet det lønner sig at kæmpe. Var efter AP s opfattelse en vildvej, og minder om nogle af de problemer der opstod. Bl.a. var afgrænsning af hvad der var konfliktramt arbejde ikke klare. Det tema vedr. autorisation af socialrådgivere der blev rejst den gang, er der ikke sket mere med. Orienterede desuden om de aktuelle nedskæringer i sygehusvæsenet, hvor socialrådgiverfunktionen reduceres væsentligt. Johnny Holme-Pedersen: Savner debatten om demokratiet i DS i beretningerne, og gennemgang af forslagene fra HB. Han mener at udvidelse af FU er en centralisering. JHP henviser til Henrik Mathiesens valggrundlag (opstilling til HB), hvor han problematiserer at der er så få aktive medlemmer i DS. JHP mener at Socialrådgiveren har alt for lidt omtale af de organisatoriske emner. JHP roser det siddende formandskab som han mener gør det godt, og beklager at Birthe Povlsen ikke er tydelig i hvorfor hun stiller op som modkandidat til næstformandsposten. Annemette El-Azem samler op: 81 erfaringerne skal naturligvis huskes. Også lærernes skal inddrages. DS går ikke alene i konflikt frivilligt men det er jo uklart om der lægges en masterplan igen, som vi rammes af. Sidst mente lærerne de kunne gå alene, og ønskede ikke at andre organisationer lavede sympatiaktioner. Annemette er ikke sikker på at det også er den efterfølgende konklusion. Annemette er enig i forslaget om at udvide FU, for at sikre den tværgående koordinering. Men er meget opmærksom på at der ikke må ske yderligere topstyring, og centralisering af magten i DS. Annemette vægter den lokale indflydelse meget højt. Er også enig i at det er problematisk at socialrådgiverfunktionen på sygehusene rammes af besparelser. Beretningen sættes herefter til afstemning. Beretningen godkendes. 8. Godkendelse af regnskab 2012 og 2013 samt orientering om halvårsregnskab 2014 v/ Majken Tingstrøm 5

6 Konstaterer at regnskaberne for 2012 og 13 udviser betydeligt bedre resultater end budgetteret. Samlet for begge årene, er resultatet mere end bedre end budgetteret. Årsagen til de gode resultater, er primært økonomisk tilbageholdenhed. Majken Tingstrøm går ikke i detaljer, men forsikrer at der er sparet på alt hvad der kan. Undtagen medlemsarrangementer. Her er der i 2012 brugt det budgetterede, medens der i 2013 også her har været et mindreforbrug på dette område. En del af mindreforbruget i 13, er bevidst udskudte aktiviteter til 14. Bl.a. den 2 dages TRkonference, der blev afholdt i april. Herudover er nogle medlemsarrangementer blevet aflyst grundet for få tilmeldte. Det tilskrives primært at ambitionsniveauet har været højt og fortsat vil være det. Det forventes at egenkapitalen med udgangen af 2014 rammer det planlagte niveau som anbefalet af de kritiske revisorer på sidste GF. Kritisk revisor. De interne kritiske revisorer John M. Nielsen og Flora Ghosh kommenterede regnskaberne for 2012 og 13. Da John M. Nielsen var blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen, aflagde Flora Ghosh beretningen med flg. ordlyd: ANGÅENDE REGNSKABERNE 2012 OG 2013 Flora og jeg har aftalt at dele opgaverne som internt kritiske revisorer mellem os sådan, at jeg først ser på regnskaberne for 2012 og 2013 og derefter ser Flora på halvsårsregnskabet for 2014 og budgettet. Vi har foreslået, at generalforsamlingen behandler regnskaberne for 2012 og 2013 under et. Jeg giver derfor vores kommentarer til begge regnskaber på en gang. Det fritager ikke generalforsamlingen for efterfølgende at skulle stemme om regnskaberne hver for sig. Der er nogle forhold, som kan gøre ens opgave som interne kritiske revisorer lettere. Det er: At foreningen har en relevant og hensigtsmæssig regnskabspraksis At regnskaberne er gennemskuelige At der er god overensstemmelse mellem regnskab og budget. Det viser nemlig, at bestyrelsen har gjort det, som den sagde, at den ville gøre At der er tale om en hensigtsmæssig forvaltning af vores fælles midler At der er en realistisk økonomisk planlægning ud fra de midler foreningen faktisk råder over Hvis man ser på regnskaberne for 2012 og 2013, kan man konstatere, at det er ganske let at være interne kritiske revisorer, for alle de ønskede forhold er til stede i meget høj grad. Begge år kommer vi ud med et overskud, selv om der var budgetteret med et underskud. Det må her konstateres, at det ikke skyldes dårlig budgetlægning fra bestyrelsens side. Det skyldes i stedet, at bestyrelsen har gennemført noget, som ikke kan betegnes som andet en end sparekampagne af særdeles drakonisk karakter. En kendsgerning som bestyrelsen hermed modtager vores fulde anerkendelse og respekt for. Anerkendelsen og respekten bliver ikke mindre af, at bestyrelsen så har valgt at lade overskuddet begge år indgå i foreningens egenkapital, som nu ser ganske pæn ud. Bestyrelsen har hermed valgt at følge den opfordring, som Flora og jeg fremsatte i 2012, og det kan vi da kun være særdeles glade for. Der er i øvrigt ikke nogen ting at bemærke til regnskabets poster og bevægelserne i løbet af de to år 6

7 Når situationen nu er sådan, kan det jo give os rum til at se lidt nærmere på andre principielle forhold, som der kan være i forbindelse med foreningens forbrug. Flora og jeg er faldet over forholdene omkring Regionsformandens forbrug. Her skal jeg skynde mig at sige, at hvis nogen nu tror, at jeg vil rulle en Lars Løkke Rasmussen agtig historie ud, så tager de grundigt fejl. Vi har ingen bemærkninger til Regionsformandens faktiske forbrug i de to år. Det er der intet grundlag for. Næh, det vi bare vil gøre opmærksom på er, at der ikke er opsat nogen retningslinjer for formandens forbrug, altså hvad og hvordan kan formanden bruge penge. Det er vigtigt igen at understrege, at vi ikke rejser dette forhold, fordi der er problemer. Vi peger udelukkende på forholdet, fordi vi af principielle grunde mener, at det er både rigtigt og rimeligt at bestyrelsen og formanden har en beskreven ramme at agere inden for. Derfor vil vi anbefale, at bestyrelsen i den kommende periode opstiller nogle retningslinjer for til hvad og hvordan formanden kan bruge penge i forbindelse med løsningen af sine mange daglige opgaver. Med disse ord anbefaler vi regnskaberne for 2012 og 2013 til generalforsamlingens godkendelse. Der stemmes herefter om godkendelse af regnskaberne: 2012 regnskab godkendes 2013 Regnskab godkendes. Halvårsregnskab 2014: Majken Tingstrøm orienterer om halvårsregnskabet: Regnskabet udviser et overskud på kr. (mod et budgetteret underskud på ). Dette skyldes primært periodeforskydninger, da Generalforsamling og minisocialrådgiverdage, som begge er store udgiftsposter ligger i andet halvår. Desuden der afsat midler til at regionskontorets planlagte flytning sidst på året. Flytningen vil medføre en større besparelse på huslejen fremover, men medfører en række engangsudgifter i forbindelse med selve flytningen og indretning af nye lokaler. Begrundelsen for flytningen er netop den fremtidige besparelse. Det forventes at egenkapital vil udgøre de planlagte kr. ved årets udgang. Annemette El-Azem svarer herefter på spørgsmål vedr. det nye lejemål: Placeringen (i den gamle politistation i Roskilde) er ca. samme afstand fra Roskilde station som det nuværende kontor. Den primære årsag til besparelsen er, at lokalerne er mindre, bl.a. er der ikke mødefaciliteter. På forespørgsel bekræfter Annemette desuden at der i beregning af besparelsen er taget højde for udgifter til mødeaktiviteter ude i byen. 9. Godkendelse af budgetter for 2015 og 2016 v/ Majken Tingstrøm Medlemstallet er steget pænt alligevel skal der findes besparelser. Udover fastfrysningen af kontingentet, skyldes det bl.a. oprettelsen af aktivitetskontoen (i HB-regi). Der skal derfor findes varige besparelser for ca kr. årligt. Flytningen giver ca <=> at der samlet bliver en smule øgede midler, som afsættes til medlemsarrangementer. Intern kritisk revisor Flora Ghosh: Det er vigtigt at der ikke spares på medlemsarrangementer. Hun anbefaler budgettet. Majken Tingstrøm bekræfter endnu engang, at der i budgettet er taget højde for øgede mødeudgifter når større møder ikke længere kan holdes på regionskontoret. Budgetforslag for 2015 og 2016 sættes herefter til afstemning. Forslaget vedtages. 10. Drøftelse og godkendelse af aktivitetsplan v/ Rikke Helk 7

8 Gennemgår kort det udsendte forslag til arbejdsprogram. Bestyrelsen lægger op til at generalforsamlingen kommer med supplerende forslag til aktiviteter. I stedet for at disse fremsættes som ændringsforslag, anmoder bestyrelsen om at generalforsamlingen accepterer at alle forslag medtages, hvorefter den kommende bestyrelse medtager forslagene i planlægningen af arbejdet. Der er ingen protester til denne fremgangsmåde, hvorfor Rikke Helk opfordrer til at der gives konkrete input til alle punkterne. Forslaget behandles under et. Der kan skydes fra hoften. Der indlægges en pause, hvor der kan summes. Herefter fremkom der flg. forslag: Fokus på nyuddannede. Foreslår mentorer til nyuddannede/nyansatte. Behov for sparring i hverdagen Indføre mentorer på uddannelsesstederne. Følges fra studiet og ind i arbejdslivet. Indsats omkring MED fortsættes. Vigtigt med viden og indsigt på MED området. Opmærksom på små klubber, som er ved at etablere sig. Udfordringer med mange uorganiserede. Svært at få opbakning til klubben. Styrke faglighed ude i de små klubber. Evidens i socialt arbejde i psykiatrien. Nødvendigt at dokumentere, hvad vi kan. Fokus på MED arbejdet. Vigtigt med MED-arrangementer i DS. Fortsat indbyde til FTR træf. Opleves at TR klædes mindst på til klubarbejdet. Bør være mere fokus på klubarbejdet i uddannelse og temadage. Inspiration via erfaringsudveksling omkring fællesskab for at få stærke og velfungerende klubber skal styrkes. Supervision for TR. Aktiviteter i regionen for ledere og medarbejdere. Debat mellem medarbejdere og ledere om, hvordan vi agerer i felten. Som forening skal vi forholde os til nye reformer og konsekvenser for borgerne. Fokus på Medlemmerne accepterer flere og flere forringelser, af angst for de vilkår man rammes af hvis man ryger ud. Der går på kompromis med fagligheden den efterspørges ikke. Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Politik for anmeldelse af dårlig psykisk arbejdsmiljø. Brug for forskning i området. Arbejde for mere tid til at oplære nye kolleger. Fokus på ledige over 50 år. TR supervision kan tilbydes gratis af erfarne medlemmer, som er uddannet supervisor. Der er indsnævring i metodefrihed. Indsamling af erfaring, hvordan midlerne som udmøntes i forbindelse med nye reformer bruges. Kan politikere og andre påvirkes således systemer mv. forenkles. Vigtigt med opmærksomhed på om der er plads til de nyuddannede på arbejdsmarkedet. Mere synlighed mellem intro og outro på uddannelsesstederne. Mere tilstedeværelse på uddannelsesstederne. Inspiration til bisidderfunktionen. Undervise TR i forhandling om andet end løn. Kobling mellem politikere og praktikere bør styrkes. Politikere bør tilbydes praktik hos socialrådgiver. Minisocialrådgiverdage fastholdes. Facilitere samarbejde mellem myndighedssocialrådgivere og socialrådgivere i andre sektorer. Fokus på privatansatte 8

9 Dirigenterne konstaterede herefter at arbejdsprogrammet var vedtaget, med bemærkning om at bestyrelsen vil indarbejde de fremsatte forslag i den konkrete planlægning af arbejdet. 11. Behandling af indkomne forslag a) til regionsgeneralforsamlingen Der var ikke indkommet forslag. b) til repræsentantskabsmødet Der var ikke indkommet forslag til behandling. 12. Præsentation af kandidater til: a. regionsbestyrelse Følgende kandidater præsenterede sig mundtligt: Rasmus Balslev. Katrine Gudmansen Rikke Helk Lykke Bang Frederiksen (ikke til stede) Læses op af Rikke Helk Mai Birk Andersen Helen Marcussen Katja Barfod (ikke til stede) Majken Tingstrøm læser opstillingsgrundlaget Majken Tingstrøm Ellen Bækgård Mette Louise Brix Christoffer Appel Hansen Jens Kirk Poulsen b. kritiske revisorer Flora Ghosh og John Nielsen genopstiller. c. repræsentantskab Der blev ikke foretaget præsentation af kandidaterne, men henvistes til de skriftlige opstillingsgrundlag i mapperne på bordene. Flg. stillede op: Louise Dülch Kristiansen Katrine Gudmandsen Rikke Helk Christoffer Appel Hansen Ellen Bækgård Mai Birk Andersen Lykke Bang Frederiksen Signe Færch Majken Tingstrøm Mette Louise Brix Jens Kirk Poulsen Nina Run Sigurddottir Nielsen Vinnie Eliaseen Alice Silkjær Møller Christine Nørgaard Nielsen Peter Brix Adsersen 9

10 Susanne Borth Ditte Brøndum Karen Schmidt Rolando Muñoz Joan Nielsson Mathiasen Helle Dalsgaard Annebett Koch Lis Glazer Berit Vind Helen Marcussen Birgit Nielsen Nicolas Filip Johansen Kaare Therkelsen Mia Heick Annette Andersen Annemette Aagaard Lone Petersen Marie Overby Linda Schäffer 13. Valg: a) af bestyrelsesmedlemmer og mindst 3 suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. b) af to interne kritiske revisorer Dirigenterne konstaterer at der er tale om fredsvalg. c) til repræsentantskabet, herunder suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. 14. Eventuelt Det demonstrerer hvordan man bruger en mikrofon. Rasmus Balslev: Opfordrer til at man giver en applaus til den genvalgte regionsformand Annemette El-Azem. Gives Anita Barfod (formand seniorsektionen) her ender vi alle. Laver 6 arrangementer i hver region årligt, + generalforsamling m.v. 25 års jubilæum fejres i år. Sektionen har 1000 mdl. 15. Oplæg v/ Rasmus Meyer om fagbevægelsens udfordringer i fremtiden U.f. referat. 16. Resultat af valg a) Bestyrelsesmedlemmer 1. Rasmus Hangaard Balslev 2. Rikke Helk 3. Majken Tingstrøm 4. Katrine Gudmandsen 5. Mai Birk Andersen 6. Mette Louise Brix 7. Christoffer Appel Hansen 8. Ellen Bækgaard 9. Jens Kirk Poulsen 10

11 10. Katja Hoffmann Barfod Suppleanter Lykke Bang Frederiksen Helen Marcussen b) Intern kritiske revisorer 1. John Nielsen og Flora Ghosh genvalgtes uden modkandidater. c) Repræsentantskabet 1. Louise Dülch Kristiansen 2. Katrine Gudmandsen 3. Rikke Helk 4. Christoffer Appel Hansen 5. Ellen Bækgård 6. Mai Birk Andersen 7. Lykke Bang Frederiksen 8. Signe Færch 9. Majken Tingstrøm 10. Mette Louise Brix 11. Jens Kirk Poulsen 12. Nina Run Sigurddottir Nielsen 13. Vinnie Eliaseen 14. Alice Silkjær Møller 15. Christine Nørgaard Nielsen 16. Peter Brix Adsersen 17. Susanne Borth 18. Ditte Brøndum 19. Karen Schmidt 20. Rolando Muñoz 21. Joan Nielsson Mathiasen 22. Helle Dalsgaard 23. Annebett Koch 24. Lis Glazer 25. Berit Vind 26. Helen Marcussen 27. Birgit Nielsen 28. Nicolas Filip Johansen 29. Kaare Therkelsen 30. Mia Heick Suppleanter 1. Annette Andersen 2. Annemette Aagaard 3. Lone Petersen 4. Marie Overby 5. Linda Schäffer 11

12 17. Afslutning v/ regionsformand Annemette El-Azem Annemette takkede dirigenterne for hvervet, og forsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling. Mindede om den efterfølgende middag. Referatet er godkendt af dirigenterne pr. mail hhv (Dorte Olsen) og (Ditte Brøgger Løjborg. 12

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade,

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade, REFERAT Vestjysk Region Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 18.00 AU Heming, Birk Center park 15, 7400 Heming - lokale 2053 Fremmedte: 34 30 stemmeberettigede Ingenierforenlngen, IDA Vestre Havnepromenade

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde

Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 111 R EP R Æ SE N TA N TS K AB S MØDE 2012 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G SIDE: 1 af 11 Referat af Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde Fredag 23. november - lørdag

Læs mere

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 1. VALG AF DIRIGENT... 2 2. BESTYRELSENS BERETNING... 2 3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB... 4 4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere