Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30"

Transkript

1 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde. Annemette El- Azem bød derefter velkommen, og fremhævede den historiske ramme generalforsamlingen afholdtes i (festsalen på arbejdermuseet). Hun fremhævede at det var dejligt at der var mødt så mange frem, og at deltagerne repræsenterede medlemsskaren bredt. 2. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Dorte Olsen og Ditte Brøgger Løjborg Begge valgt. Dirigenterne fastslog at generalforsamlingen var korrekt indkaldt jf. DS love. Ved mødets åbning var der i alt indskrevet 104 deltagere Heraf: Aktive: 83 Seniorer: 17 Studerende: 4 Passive: 0 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 4. Valg af referenter Bestyrelsen foreslår Mette Glud Holm og Anker Elvius fra regionskontoret. Begge valgt. 5. Godkendelse af stemmeudvalg Bestyrelsen foreslår: Peter Marsling og Flemming Bo Hansen Samt fra regionskontoret Lone Lomholt og Peter Westberg Disse 4 blev valgt. 6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning og forslag v. hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Balslev Rasmus Balslev vælger at fremhæve 3 elementer fra beretningen: 1. DS 2022 som er arbejdet med at formulere en vision for at sikre at DS også er en stærk og attraktiv fagforening i Arbejdet baserer sig på en beslutning på repræsentantskabsmødet i De væsentligste elementer i er: Visionen Flere kraftcentre - lokalt medejerskab og initiativ Fra top-down til bottom op 1

2 Fra medlem til aktiv medejer Udfordringer Individualisme - Som generel samfundstendens Faglighed under pres - Lav offentlig vækst - Bureaukratisering - Status Mål Overenskomster Tryghed Socialfaglig udvikling Politisk indflydelse Arbejdsglæde Proces Udfordrende forløb med gode input fra medlemmer Vi fremlægger ikke fuld strategi men handlingsplan på REP Påvirkning af reformer Beskæftigelsesreformerne: DS arbejder med at påvirke reformerne og kommunernes gennemførelse af dem. DS mål er en sammenhængende og helhedspræget rehabilitering. DS er gået imod de nedskæringer af ydelserne, der er en del af reformerne DS har arbejdet for at fastholde de positive socialfaglige elementer 3. OK 13 Rasmus Balslev oplister kort hovedtrækkene, fra OK13. og de erfaringer der især er vigtige at inddrage i forberedelsen af OK15. Smalt forlig igen Lockout af underviserne viste at arbejdsgiversiden er villig til at bruge konfliktvåbnet Arbejdstid var et tema vil også blive det i OK15. Fortsat pres på fortolkning af arbejdstid specielt fleksibilitet ønskes fra arbejdsiver Styrkeforholdet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiver er tippet ikke til vores fordel Vores mulighed for aktion og konflikt? Sammenholdet mellem de faglige organisationer skal styrkes KTO og Sundhedskartellet i et stort forhandlingsfællesskab LO og FTF overvejer et tættere samarbejde Rasmus opsummerer, at kompetencefonden var det mest opsigtsvækkende ved OK13. Heldigvis blev den hurtigt tømt, så behovet blev dokumenteret. 7. Godkendelse af regionsbestyrelsens årsberetning v/ Annemette El-Azem Annemette El-Azem, supplerede den udsendte skriftlige beretning, med en mundtlig beretning med flg. ordlyd: Den stramme finanspolitik, nulvækst, besparelser og en storm af reformer er alt sammen forhold, der overordnet set har påvirket og stadig påvirker socialrådgiveres arbejdsliv i særlig grad. Ved OK 13 var der som følge af finanskrisen meget få penge på bordet både på det private og på det offentlige område. Langt de fleste OK er blev indgået uden en sikring af reallønnen. 2

3 Skal vi tro på de seneste meldinger fra Danmarks Statistik så har den danske økonomi stabiliseret sig. De 3 - årige OK på det private område i foråret tegner dog konturerne af snævre forlig. Nu er vi i gang med at forberede OK- 15 og i de sidste 4 måneder har jeg været rundt til medlemsmøder og til fyraftensmøder på kommunale og regionale arbejdspladser. Samstemmende har det lydt, at det er svært at få penge fra den lokal løndannelse og samstemmende har I tilbagemeldt at lokal løndannelse kun giver mening, hvis arbejdsgiver forpligtes langt mere til at indgå i realitets forhandlinger. Vores lønmodel fungerer kun når arbejdsgiver er indstillet på at bruge de penge, der er til rådighed. Tillidsrepræsentanterne i Region Øst har kæmpet hårdt for de lønaftaler, der trods alt er kommet hentet hjem i perioden. Det har ikke været uden problemer og tvistsystemet er flere steder taget i anvendelse. Erfaringen siger, at alt overvejende kan det betale sig at bruge tvistsystemet, når arbejdsgiver ikke vil indgå konstruktivt i forhandlingerne. En stor tak skal gives til DS s tillidsrepræsentanter for deres ihærdige, stædige og til tider meget utaknemmelige arbejde med at sikre medlemmer andel af de lokale lønmidler. På min runde i regionen ligger kravet om bedre løn og reallønssikring - men også kravet om en højere pensionsprocent. Her i optakten har KL meldt ud, at de vil have større rum til ledelse og at de vil have mere fleksible arbejdstidsregler som et modsvar har vi igangsat diskussionen om arbejdstid kan tænkes langt mere fleksibelt og langt mere tilpasset den enkeltes aktuelle livs situation. Kan arbejdstid ses i et livsperspektiv efter et arbejdsliv/privatlivsbalance princip med en timebanks opsparingsordning. Målet er - at få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv uden at dette medfører lønnedgang. Nye tanker som ikke realiseres over nat eller ved een OK forhandling men diskussionen er igangsat i medlemsgruppen og blandt andre organisationer. Aktuelt har CO 10 optaget diskussionen som et tema i sin kravudtagelse. Bliver der konflikt det er stadig et åbent spørgsmål- ingen ved om den model, der blev brugt overfor lærerne vil blive taget frem igen? Konkret har KL meldt ud, at de vil have større fleksibilitet i arbejdstidsregler og særligt arbejdstidsregler for pædagoger og sosu er. Hvornår det kommende folketingsvalg falder, vil have indflydelse på spørgsmålet om konflikt men ingen kan på dette tidspunkt besvare spørgsmålet. DS forhandlingsdelegation samler nu de mange meget gode tilbagemeldinger fra jer sammen og i den sammenhæng skal jeg sige jer tak for alle de gode diskussioner, de gode bidrag og mange problematiseringer og tilkendegivelser i har givet os at arbejde med. Kravene er ved at blive udformet om 2-3 måneder vil vi alle være meget klogere på OK 15. Nulvækst, besparelser, reformerne på beskæftigelsesområdet, overgrebspakken, skærpede krav til underretninger, manualisering og dokumentation samt indførelse af nye ofte langsomt fungerende IT løsninger uden tilførelse af flere hænder har alt sammen skabt meget pressede arbejdsforhold. I Øst understøtter vi AMIR og TR i arbejdet med at skabe rammerne for de sunde, sikre og udviklende arbejdspladser. Det er et sejt træk - at vende en arbejdsplads, når arbejdsmiljøet først er rullet baglæns det tager tid. Men ved en fælles stædig indsats i forhold til et dokumenterbart usundt arbejdsmiljø, der ansatte syge, er det flere steder 3

4 lykkedes at få vendt udviklingen til det bedre. MED systemet er nøglen til en løsning. Arbejdsmiljø vil fortsat være en opgave vi skal løse indtil vi endeligt knækker koden. Tag fagligheden tilbage, giv tillid, regler med mening, bryd tavshedskulturen og slip kritikken fri er oplagte emner for det kommende arbejde. I Øst vil vi styrke samarbejdet med klubberne og tilbyde medlemsarrangementer. Vi har i perioden eksperimenteret med nye mødeformer, fyraftensmøder og teater sammen med DS Københavns kommune tidligere kendt som KKS og med SL. Og i den kommende periode vil vi også rette henvendelse til de store faggrupper- beskæftigelsesfaggruppen og børnefaggruppen for at invitere til at lave fælles lokale arrangementer. Under aktivitetsprogrammet som Rikke Helk fremlægger - får I mulighed for at komme med alle jeres ideer til kommende arrangementer. I Øst udarbejder vi i samarbejde med FTF-A TILBUD TIL LEDIGE De store optag på uddannelsen og de deraf følgende mange nyuddannede socialrådgivere bevirker, at det specielt i hovedstadsområdet tager længere tid at komme i arbejde. Tilbud i form af jobrotations/traineeprojekter er en god hjælp til at få erhvervserfaring på cv et. Københavns kommune har velvilligt indgået i samarbejdet med disse ordninger til gavn for de nyuddannede. Derudover har FTR Anne Berit Nielsen og TR Sesse Trussel begge ansat i BIF gjort reklame for BIF som et arbejdsområde for socialrådgivere. FTFA og vi inviterede ledige som deltog i et informationsmøde i BIF. Det er ikke altid, at nyuddannede ser beskæftigelsesområdet som et potentielt arbejdsfelt og den udfordring tager vi op sammen med Metropol. Vi skal i den kommende periode fortsætte det samarbejde vi har med socialrådgivere ansat i Region Hovedstaden. På trods af en ihærdig målrettet indsats fra klubben og Region Øst i et samarbejde medfører det netop vedtagne budget en 7 % nedskæring af socialrådgiverstillinger. Vi skal i direkte kontakt med beslutningstagerne for at oplyse/diskutere /monitorere socialrådgiveres arbejde i psykiatrien og somatikken. At være en lille faggruppe i en stor monofaglig kultur kan være svært i nulvækst og besparelsestider. Vi skal forsat styrke vores uddannelsepolitiske arbejde igennem uddannelsesudvalgene på Metropol og UCSJ bedre praktik og kvalitet i uddannelsen, er to oplagte emner at arbejde med. Det gode samarbejde med SDS skal udbygges f.eks. kunne fælles initiativer som praktikcafe udbygges. Endelig vil jeg sige tak til jer alle en personlig tak for samarbejdet i perioden, til jer medlemmer, til regionsbestyrelsen, til de ansatte på regionskontoret, til AMIR, til TR, til SDS - tak for godt og konstruktivt samarbejde. Rasmus Balslev gennemgik herefter de væsentligste forslag Hovedbestyrelsen (HB) fremsætter til Repræsentantskabsmødet i år (Rep14): Ændring af Aktionsfondens vedtægter så konfliktstøtte fremover kan ydes som lån til medlemmerne. En model lærerne anvendte da de blev lockoutet. Forretningsudvalget udvides fra de nuværende 2 (formand/næstformand i hovedforeningen) til 5, således at regionsformændene bliver medlemmer. Formand/næstformand vil i henhold til forslaget udgøre den daglige ledelse. Nye vedtægter for selvstændige medlemmer. Såfremt forslaget vedtages, vil der være krav om at der er tegnet Overenskomst med DS, såfremt de er arbejdsgivere for socialrådgivere. 4

5 Ændring af lønningsvedtægten: Alle fuldtidsvalgte hæves et løntrin. Pt. aflønnes formanden på løntrin. 53, øvrige på løntrin 51 på den kommunale lønskala. HB har også fremsat et ændringsforslag til deres eget forslag, nemlig at der indføres en anciennitetsbestemmelse, så de nye indplaceringer først gælder fra 2. valgperiode (efter genvalg). Lønsikring? HB foreslår at der iværksættes en undersøgelse af interessen for at tegne en kollektiv lønsikringsaftale for alle medlemmer. En kollektiv aftale vil medføre en stigning i A-kasse kontingentet, men vil være langt billigere end de individuelle muligheder der eksisterer i dag. Budgetforslag: HB foreslår fortsat fastfrysning af kontingentet. Betyder at der skal findes besparelser på et par mio. årligt, som kompensation for udviklingen i pris- og lønudviklingen. Det er lykkedes at lave et forslag til budget i balance, bl.a. i kraft af at der forventes en fortsat stigning i medlemsskaren. Forventningen er bl.a. baseret på kendskabet til det aktuelle antal studerende. Budgetforslaget indeholder imidlertid også en række besparelser på administration og drift. I det budgetforslag der fremlægges, er alle kendte forslag der fremsættes på REP indarbejdet. Herunder bl.a. en årlig aktivitetskonto til HB til det fortsatte arbejde med DS Der foreslås endvidere et bidrag på 4 kr. pr. md/mdl. til aktionsfonden. Debat: Anne Petersen: Minder om konflikten i 81 slogannet det lønner sig at kæmpe. Var efter AP s opfattelse en vildvej, og minder om nogle af de problemer der opstod. Bl.a. var afgrænsning af hvad der var konfliktramt arbejde ikke klare. Det tema vedr. autorisation af socialrådgivere der blev rejst den gang, er der ikke sket mere med. Orienterede desuden om de aktuelle nedskæringer i sygehusvæsenet, hvor socialrådgiverfunktionen reduceres væsentligt. Johnny Holme-Pedersen: Savner debatten om demokratiet i DS i beretningerne, og gennemgang af forslagene fra HB. Han mener at udvidelse af FU er en centralisering. JHP henviser til Henrik Mathiesens valggrundlag (opstilling til HB), hvor han problematiserer at der er så få aktive medlemmer i DS. JHP mener at Socialrådgiveren har alt for lidt omtale af de organisatoriske emner. JHP roser det siddende formandskab som han mener gør det godt, og beklager at Birthe Povlsen ikke er tydelig i hvorfor hun stiller op som modkandidat til næstformandsposten. Annemette El-Azem samler op: 81 erfaringerne skal naturligvis huskes. Også lærernes skal inddrages. DS går ikke alene i konflikt frivilligt men det er jo uklart om der lægges en masterplan igen, som vi rammes af. Sidst mente lærerne de kunne gå alene, og ønskede ikke at andre organisationer lavede sympatiaktioner. Annemette er ikke sikker på at det også er den efterfølgende konklusion. Annemette er enig i forslaget om at udvide FU, for at sikre den tværgående koordinering. Men er meget opmærksom på at der ikke må ske yderligere topstyring, og centralisering af magten i DS. Annemette vægter den lokale indflydelse meget højt. Er også enig i at det er problematisk at socialrådgiverfunktionen på sygehusene rammes af besparelser. Beretningen sættes herefter til afstemning. Beretningen godkendes. 8. Godkendelse af regnskab 2012 og 2013 samt orientering om halvårsregnskab 2014 v/ Majken Tingstrøm 5

6 Konstaterer at regnskaberne for 2012 og 13 udviser betydeligt bedre resultater end budgetteret. Samlet for begge årene, er resultatet mere end bedre end budgetteret. Årsagen til de gode resultater, er primært økonomisk tilbageholdenhed. Majken Tingstrøm går ikke i detaljer, men forsikrer at der er sparet på alt hvad der kan. Undtagen medlemsarrangementer. Her er der i 2012 brugt det budgetterede, medens der i 2013 også her har været et mindreforbrug på dette område. En del af mindreforbruget i 13, er bevidst udskudte aktiviteter til 14. Bl.a. den 2 dages TRkonference, der blev afholdt i april. Herudover er nogle medlemsarrangementer blevet aflyst grundet for få tilmeldte. Det tilskrives primært at ambitionsniveauet har været højt og fortsat vil være det. Det forventes at egenkapitalen med udgangen af 2014 rammer det planlagte niveau som anbefalet af de kritiske revisorer på sidste GF. Kritisk revisor. De interne kritiske revisorer John M. Nielsen og Flora Ghosh kommenterede regnskaberne for 2012 og 13. Da John M. Nielsen var blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen, aflagde Flora Ghosh beretningen med flg. ordlyd: ANGÅENDE REGNSKABERNE 2012 OG 2013 Flora og jeg har aftalt at dele opgaverne som internt kritiske revisorer mellem os sådan, at jeg først ser på regnskaberne for 2012 og 2013 og derefter ser Flora på halvsårsregnskabet for 2014 og budgettet. Vi har foreslået, at generalforsamlingen behandler regnskaberne for 2012 og 2013 under et. Jeg giver derfor vores kommentarer til begge regnskaber på en gang. Det fritager ikke generalforsamlingen for efterfølgende at skulle stemme om regnskaberne hver for sig. Der er nogle forhold, som kan gøre ens opgave som interne kritiske revisorer lettere. Det er: At foreningen har en relevant og hensigtsmæssig regnskabspraksis At regnskaberne er gennemskuelige At der er god overensstemmelse mellem regnskab og budget. Det viser nemlig, at bestyrelsen har gjort det, som den sagde, at den ville gøre At der er tale om en hensigtsmæssig forvaltning af vores fælles midler At der er en realistisk økonomisk planlægning ud fra de midler foreningen faktisk råder over Hvis man ser på regnskaberne for 2012 og 2013, kan man konstatere, at det er ganske let at være interne kritiske revisorer, for alle de ønskede forhold er til stede i meget høj grad. Begge år kommer vi ud med et overskud, selv om der var budgetteret med et underskud. Det må her konstateres, at det ikke skyldes dårlig budgetlægning fra bestyrelsens side. Det skyldes i stedet, at bestyrelsen har gennemført noget, som ikke kan betegnes som andet en end sparekampagne af særdeles drakonisk karakter. En kendsgerning som bestyrelsen hermed modtager vores fulde anerkendelse og respekt for. Anerkendelsen og respekten bliver ikke mindre af, at bestyrelsen så har valgt at lade overskuddet begge år indgå i foreningens egenkapital, som nu ser ganske pæn ud. Bestyrelsen har hermed valgt at følge den opfordring, som Flora og jeg fremsatte i 2012, og det kan vi da kun være særdeles glade for. Der er i øvrigt ikke nogen ting at bemærke til regnskabets poster og bevægelserne i løbet af de to år 6

7 Når situationen nu er sådan, kan det jo give os rum til at se lidt nærmere på andre principielle forhold, som der kan være i forbindelse med foreningens forbrug. Flora og jeg er faldet over forholdene omkring Regionsformandens forbrug. Her skal jeg skynde mig at sige, at hvis nogen nu tror, at jeg vil rulle en Lars Løkke Rasmussen agtig historie ud, så tager de grundigt fejl. Vi har ingen bemærkninger til Regionsformandens faktiske forbrug i de to år. Det er der intet grundlag for. Næh, det vi bare vil gøre opmærksom på er, at der ikke er opsat nogen retningslinjer for formandens forbrug, altså hvad og hvordan kan formanden bruge penge. Det er vigtigt igen at understrege, at vi ikke rejser dette forhold, fordi der er problemer. Vi peger udelukkende på forholdet, fordi vi af principielle grunde mener, at det er både rigtigt og rimeligt at bestyrelsen og formanden har en beskreven ramme at agere inden for. Derfor vil vi anbefale, at bestyrelsen i den kommende periode opstiller nogle retningslinjer for til hvad og hvordan formanden kan bruge penge i forbindelse med løsningen af sine mange daglige opgaver. Med disse ord anbefaler vi regnskaberne for 2012 og 2013 til generalforsamlingens godkendelse. Der stemmes herefter om godkendelse af regnskaberne: 2012 regnskab godkendes 2013 Regnskab godkendes. Halvårsregnskab 2014: Majken Tingstrøm orienterer om halvårsregnskabet: Regnskabet udviser et overskud på kr. (mod et budgetteret underskud på ). Dette skyldes primært periodeforskydninger, da Generalforsamling og minisocialrådgiverdage, som begge er store udgiftsposter ligger i andet halvår. Desuden der afsat midler til at regionskontorets planlagte flytning sidst på året. Flytningen vil medføre en større besparelse på huslejen fremover, men medfører en række engangsudgifter i forbindelse med selve flytningen og indretning af nye lokaler. Begrundelsen for flytningen er netop den fremtidige besparelse. Det forventes at egenkapital vil udgøre de planlagte kr. ved årets udgang. Annemette El-Azem svarer herefter på spørgsmål vedr. det nye lejemål: Placeringen (i den gamle politistation i Roskilde) er ca. samme afstand fra Roskilde station som det nuværende kontor. Den primære årsag til besparelsen er, at lokalerne er mindre, bl.a. er der ikke mødefaciliteter. På forespørgsel bekræfter Annemette desuden at der i beregning af besparelsen er taget højde for udgifter til mødeaktiviteter ude i byen. 9. Godkendelse af budgetter for 2015 og 2016 v/ Majken Tingstrøm Medlemstallet er steget pænt alligevel skal der findes besparelser. Udover fastfrysningen af kontingentet, skyldes det bl.a. oprettelsen af aktivitetskontoen (i HB-regi). Der skal derfor findes varige besparelser for ca kr. årligt. Flytningen giver ca <=> at der samlet bliver en smule øgede midler, som afsættes til medlemsarrangementer. Intern kritisk revisor Flora Ghosh: Det er vigtigt at der ikke spares på medlemsarrangementer. Hun anbefaler budgettet. Majken Tingstrøm bekræfter endnu engang, at der i budgettet er taget højde for øgede mødeudgifter når større møder ikke længere kan holdes på regionskontoret. Budgetforslag for 2015 og 2016 sættes herefter til afstemning. Forslaget vedtages. 10. Drøftelse og godkendelse af aktivitetsplan v/ Rikke Helk 7

8 Gennemgår kort det udsendte forslag til arbejdsprogram. Bestyrelsen lægger op til at generalforsamlingen kommer med supplerende forslag til aktiviteter. I stedet for at disse fremsættes som ændringsforslag, anmoder bestyrelsen om at generalforsamlingen accepterer at alle forslag medtages, hvorefter den kommende bestyrelse medtager forslagene i planlægningen af arbejdet. Der er ingen protester til denne fremgangsmåde, hvorfor Rikke Helk opfordrer til at der gives konkrete input til alle punkterne. Forslaget behandles under et. Der kan skydes fra hoften. Der indlægges en pause, hvor der kan summes. Herefter fremkom der flg. forslag: Fokus på nyuddannede. Foreslår mentorer til nyuddannede/nyansatte. Behov for sparring i hverdagen Indføre mentorer på uddannelsesstederne. Følges fra studiet og ind i arbejdslivet. Indsats omkring MED fortsættes. Vigtigt med viden og indsigt på MED området. Opmærksom på små klubber, som er ved at etablere sig. Udfordringer med mange uorganiserede. Svært at få opbakning til klubben. Styrke faglighed ude i de små klubber. Evidens i socialt arbejde i psykiatrien. Nødvendigt at dokumentere, hvad vi kan. Fokus på MED arbejdet. Vigtigt med MED-arrangementer i DS. Fortsat indbyde til FTR træf. Opleves at TR klædes mindst på til klubarbejdet. Bør være mere fokus på klubarbejdet i uddannelse og temadage. Inspiration via erfaringsudveksling omkring fællesskab for at få stærke og velfungerende klubber skal styrkes. Supervision for TR. Aktiviteter i regionen for ledere og medarbejdere. Debat mellem medarbejdere og ledere om, hvordan vi agerer i felten. Som forening skal vi forholde os til nye reformer og konsekvenser for borgerne. Fokus på Medlemmerne accepterer flere og flere forringelser, af angst for de vilkår man rammes af hvis man ryger ud. Der går på kompromis med fagligheden den efterspørges ikke. Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Politik for anmeldelse af dårlig psykisk arbejdsmiljø. Brug for forskning i området. Arbejde for mere tid til at oplære nye kolleger. Fokus på ledige over 50 år. TR supervision kan tilbydes gratis af erfarne medlemmer, som er uddannet supervisor. Der er indsnævring i metodefrihed. Indsamling af erfaring, hvordan midlerne som udmøntes i forbindelse med nye reformer bruges. Kan politikere og andre påvirkes således systemer mv. forenkles. Vigtigt med opmærksomhed på om der er plads til de nyuddannede på arbejdsmarkedet. Mere synlighed mellem intro og outro på uddannelsesstederne. Mere tilstedeværelse på uddannelsesstederne. Inspiration til bisidderfunktionen. Undervise TR i forhandling om andet end løn. Kobling mellem politikere og praktikere bør styrkes. Politikere bør tilbydes praktik hos socialrådgiver. Minisocialrådgiverdage fastholdes. Facilitere samarbejde mellem myndighedssocialrådgivere og socialrådgivere i andre sektorer. Fokus på privatansatte 8

9 Dirigenterne konstaterede herefter at arbejdsprogrammet var vedtaget, med bemærkning om at bestyrelsen vil indarbejde de fremsatte forslag i den konkrete planlægning af arbejdet. 11. Behandling af indkomne forslag a) til regionsgeneralforsamlingen Der var ikke indkommet forslag. b) til repræsentantskabsmødet Der var ikke indkommet forslag til behandling. 12. Præsentation af kandidater til: a. regionsbestyrelse Følgende kandidater præsenterede sig mundtligt: Rasmus Balslev. Katrine Gudmansen Rikke Helk Lykke Bang Frederiksen (ikke til stede) Læses op af Rikke Helk Mai Birk Andersen Helen Marcussen Katja Barfod (ikke til stede) Majken Tingstrøm læser opstillingsgrundlaget Majken Tingstrøm Ellen Bækgård Mette Louise Brix Christoffer Appel Hansen Jens Kirk Poulsen b. kritiske revisorer Flora Ghosh og John Nielsen genopstiller. c. repræsentantskab Der blev ikke foretaget præsentation af kandidaterne, men henvistes til de skriftlige opstillingsgrundlag i mapperne på bordene. Flg. stillede op: Louise Dülch Kristiansen Katrine Gudmandsen Rikke Helk Christoffer Appel Hansen Ellen Bækgård Mai Birk Andersen Lykke Bang Frederiksen Signe Færch Majken Tingstrøm Mette Louise Brix Jens Kirk Poulsen Nina Run Sigurddottir Nielsen Vinnie Eliaseen Alice Silkjær Møller Christine Nørgaard Nielsen Peter Brix Adsersen 9

10 Susanne Borth Ditte Brøndum Karen Schmidt Rolando Muñoz Joan Nielsson Mathiasen Helle Dalsgaard Annebett Koch Lis Glazer Berit Vind Helen Marcussen Birgit Nielsen Nicolas Filip Johansen Kaare Therkelsen Mia Heick Annette Andersen Annemette Aagaard Lone Petersen Marie Overby Linda Schäffer 13. Valg: a) af bestyrelsesmedlemmer og mindst 3 suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. b) af to interne kritiske revisorer Dirigenterne konstaterer at der er tale om fredsvalg. c) til repræsentantskabet, herunder suppleanter Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. 14. Eventuelt Det demonstrerer hvordan man bruger en mikrofon. Rasmus Balslev: Opfordrer til at man giver en applaus til den genvalgte regionsformand Annemette El-Azem. Gives Anita Barfod (formand seniorsektionen) her ender vi alle. Laver 6 arrangementer i hver region årligt, + generalforsamling m.v. 25 års jubilæum fejres i år. Sektionen har 1000 mdl. 15. Oplæg v/ Rasmus Meyer om fagbevægelsens udfordringer i fremtiden U.f. referat. 16. Resultat af valg a) Bestyrelsesmedlemmer 1. Rasmus Hangaard Balslev 2. Rikke Helk 3. Majken Tingstrøm 4. Katrine Gudmandsen 5. Mai Birk Andersen 6. Mette Louise Brix 7. Christoffer Appel Hansen 8. Ellen Bækgaard 9. Jens Kirk Poulsen 10

11 10. Katja Hoffmann Barfod Suppleanter Lykke Bang Frederiksen Helen Marcussen b) Intern kritiske revisorer 1. John Nielsen og Flora Ghosh genvalgtes uden modkandidater. c) Repræsentantskabet 1. Louise Dülch Kristiansen 2. Katrine Gudmandsen 3. Rikke Helk 4. Christoffer Appel Hansen 5. Ellen Bækgård 6. Mai Birk Andersen 7. Lykke Bang Frederiksen 8. Signe Færch 9. Majken Tingstrøm 10. Mette Louise Brix 11. Jens Kirk Poulsen 12. Nina Run Sigurddottir Nielsen 13. Vinnie Eliaseen 14. Alice Silkjær Møller 15. Christine Nørgaard Nielsen 16. Peter Brix Adsersen 17. Susanne Borth 18. Ditte Brøndum 19. Karen Schmidt 20. Rolando Muñoz 21. Joan Nielsson Mathiasen 22. Helle Dalsgaard 23. Annebett Koch 24. Lis Glazer 25. Berit Vind 26. Helen Marcussen 27. Birgit Nielsen 28. Nicolas Filip Johansen 29. Kaare Therkelsen 30. Mia Heick Suppleanter 1. Annette Andersen 2. Annemette Aagaard 3. Lone Petersen 4. Marie Overby 5. Linda Schäffer 11

12 17. Afslutning v/ regionsformand Annemette El-Azem Annemette takkede dirigenterne for hvervet, og forsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling. Mindede om den efterfølgende middag. Referatet er godkendt af dirigenterne pr. mail hhv (Dorte Olsen) og (Ditte Brøgger Løjborg. 12

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere