Serritslev Vandværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serritslev Vandværk A.m.b.a."

Transkript

1 Juni 2012 Serritslev Vandværks historie Fra Lokalhistorisk arkiv, har vi fået følgende uddrag af vandværkets historie. Indtil 1936 havde hvert hus i Serritslev Mejeriby sin egen brønd og vandpumpe. Brøndene var ikke ret dybe, da grundvandet stod ret højt i området, som regel ikke meget over 4 meter. Brøndenes vandkvalitet blev betragtet som værende ret god, men i tørkeperioder var der i mange af dem meget lidt vand. Byen var begyndt at vokse og det var især imod nord, langs hovedvejen, at udvidelsen fandt sted. Det medførte, at man kom tættere på kirkegården, og flere fandt det uheldigt, at få gravet brønde så tæt på denne. Den nærmest beliggende ejendom til kirkegården var den gamle præstegård, som dengang ejedes af gårdejer Peter Bøgeskov, og han blev en ivrig fortaler for at få oprettet et fællesvandværk, som kunne forsyne hele byen. Efter at en del beboere havde givet tilsagn blev det vedtaget, at der skulle laves en vandboring. På forhånd stod det klart, at det ville blive en dyb boring eftersom mejeriet nogle år før havde fået boret, og da kom man ned på 60 m. Det første forsøg gjorde man ca. 100 m syd for mejeriet, og her fandt man vand i en dybde af 67 m. Nu skete der imidlertid det, at der fra mejeriets side blev protesteret idet det blev hævdet, at denne nye boring måske kunne have uheldig virkning på mejeriets boring. Der blev derfor forsøgt andre steder, vest og syd for byen, men det viste sig vanskeligt at finde noget vand, på trods af, at der vistnok blev gjort 4 forsøg. Det blev derfor den første boring man vendte tilbage til og brugte. Før det kunne lade sig gøre, blev der indgået en aftale med mejeriet gående ud på, at såfremt vandværkets boring kom til at genere mejeriets vandforsyning, så skulle vandværket lukke sin boring. Til alt held skete det aldrig, der var altid rigeligt med vand til begge boringer. Det viste sig, at den nye boring var meget god, og havde en stor ydeevne. Selv om den er 67 m dyb, så stiger vandet op af sig selv, således at der kun er ca. 7 m til boringens vandspejl. Dermed kunne man nøjes med en almindelig grundvandspumpe som var meget billigere end de komplicerede dybvandspumper. Den første pumpe var en 4 ½ pumpe med vindkedel og af mærket Seest. Denne pumpe sendte vandet ud i en 2000 l trykvandsbeholder, som stabiliserede vandtrykket inden det gik ud i ledningsnettet. Hovedledningen var en 50 mm stålrørsledning omviklet med jute og efterbehandlet med varm asfalt. Ledningen var samlet med indstiksmuffer, som blev udstemmet med tjæret hamp og efterstøbt med bly. Den blev lagt fra vandværket under Hovedvejen (nu Syrenvej), langs østsiden af denne og med en afgrening hen ad Vestergade (nu Hybenvej). Alle stikledninger var udført i almindelig ¾ galvaniseret jernrør og tilkoblet hovedledningen ved hjælp af anboringsbøjler. -1

2 Det oppumpede vand fandtes ret godt, selv om der var et ret stort indhold af Jern, mangan og metangas. Det fandt man sig i helt frem til 1964, hvor der blev etableret et vandrensningsanlæg, og vandværket fik sin udformning, som det har i dag. Det kan måske godt forundre, at der gik så mange år, inden der kom rensning på vandet, men det var ikke et særtilfælde for Serritslev Vandværk. Det kan godt siges, at generelt var rensning af vand en mangelvare på de fleste små vandværker. Rensningsanlægget i Serritslev, vil senere blive nævnt. Til den følgende del af historien, vil det være forhandlingsprotokollen og regnskabsbogen som er kilderne til historien. Forhandlingsprotokollen findes i Lokalhistorisk arkiv, helt fra stiftelsesåret 1936, og giver et godt indblik i vandværkets 60 års historie (skrivende stund 1996). Generelt kan det siges, at forbrugerne aldrig har været flinke til at møde op ved den årlige generalforsamling, bestyrelsen har næsten altid siddet alene, og ordnet problemerne. Bestyrelsen tog så det dårlige fremmøde som et tegn på, at forbrugerne var tilfredse med tingenes tilstand. Selvfølgelig kunne der komme nogle småklager, når der var snavset vand, eller for lidt tryk på vandet, eller hvis der slet ingen vand var i rørene, hvilket godt kunne ske i tørre sommerperioder, hvor alle folk pludselig gik i gang med havevanding. Dette var bestyrelsen nødt til at imødegå med restriktioner og begrænsende vandingsforbud. I de 60 år, har der været 8 formænd, og det er: Gårdejer Peter Bøgeskov Tømrermester Emanuel Jensen Barbermester Egon Schüsler Cykelhandler Holger Rasmussen Landpost Janus Christensen Vejformand Carlo Hansen Tømrermester Frode Jensen Damefrisør Dagmar Andersen Det vil være på sin plads at nævne 2 personer, som har gjort et mangeårigt arbejde i vandværkets tjeneste, og det er Dagmar Andersen og Rubæk Thomsen. De har begge været i bestyrelsen i 30 år, og i denne periode har Dagmar Andersen beklædt posten som bestyrelsesformand i 25 år. Rubæk Thomsen har i hele perioden været kasserer og passet vandværket samt udskyllet filteranlægget ca. en gang om ugen. Dette arbejde er blevet udført meget samvittighedsfuldt og er skyld i at værket altid har kunnet levere vand, som er helt i orden. Det efterfølgende er en kort opsummering år for år frem til i dag Det er informationer taget, dels fra de gamle forhandlingsprotokoller og dels fra den nyere protokol og fra bestyrelsesmødereferater. Der er ikke gjort noget forsøg på at få oplysninger verificeret fra anden kilde. Hvor der ikke står noget, skyldes det enten, at der ikke er tilgængelige oplysninger, eller at der ikke er sket ændringer. -2

3 Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Emanuel Jensen og Hans Hald Lars Knudsen og Gunnar Hansen afholdtes stiftende generalforsamling på Afholdshjemmet hvor 17 interessenter var mødt op. 25 ejendomme viste interesse. Arbejdet for kr blev sat i gang. Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Aage Kornum og Hans Hald Vandværket er under opførelse, det består af den nederste del af det nuværende vandværk. På generalforsamlingen blev et forslag, der kostede kr. forkastet, og beløbet blev nedsat til kr Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Aage Kornum og Hans Hald Regnskabet balancerer med kr ,79 og udviser en kassebeholdning på kr. 131,42. Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Aage Kornum og Terkel Terkelsen 33 ejendomme er tilsluttet med i alt 42 forbrugere. Regnskabet balancerer med kr Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Aage Kornum og Terkel Terkelsen Bestyrelsen: P. Bøgeskov, Aage Kornum og Terkel Terkelsen Regnskabet balancerer med kr Restgælden på kr , er afviklet og der er taget et 10 årigt lån på kr i Serritslev Sparekasse Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: -3

4 1949. Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Janus Christensen, Købmand Jensen og Karl Andersen Der indkøbes en ny pumpe til en pris af kr ,15. Bestyrelsen bevilligede formanden kr. 25 for opkrævning af Vandafgift, da der skulle bruges mange penge til pumpen. Der er nu 64 medlemmer, og det blev vedtaget at hæve vandafgiften med en krone pr. hane (man betalte i forhold til hvor mange vandhaner og klosetter man havde) Bestyrelsen: Kontorbestyrer Carlo Hansen, Købmand Jensen og Karl Andersen Postbud Konrad Bertelsen Bestyrelsen: Postbud Konrad Bertelsen Bestyrelsen: Postbud Konrad Bertelsen Eternitrør var populære, ikke mindst fordi de var billige, men Serritslev Vandværk fik aldrig nedlagt disse rør, lidt senere kom PVC-rør Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, Postbud Konrad Bertelsen. Det er nødvendigt at etablere en ny boring, da tilslutningen er stor, og den nye skole er storforbruger. Der blev lavet aftale med Brøndborer Christensen om at etablere en 4 boring til en pris på kr. 65,- pr. meter. Dybden blev 62 m, og prisen blev på kr ,- samt kr. 667,17 til Smedemester Børge Larsen Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, Postbud Konrad Bertelsen Den nye boring har kostet i alt kr Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, Sygekasserer Godtfred Jensen Der er blevet installeret en ny pumpe Bestyrelsen: Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, Sygekasserer Godtfred Jensen Der er flere klager over urent vand, og det blev vedtaget at lade ledningen skylle en gang om ugen Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, -4

5 Sygekasserer Godtfred Jensen Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget en vedtægtsændring således at nye medlemmer også skal betale en tilslutningsafgift Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Sognerådsmedlem Carlo Hansen, Købmand Jensen og Kasserer, Godtfred Jensen Kassereren er Ester Andersen, hvis løn er på kr. 175,- om året. Det blev bestemt at forlænge hovedledningen langs den nye vej ved Lokalforeningen (Gyvelvej), da der skulle bygges 4 huse her. Der blev også taget stilling til en skade forvoldt på et kabel under nedgravningen af vandrør. Skaden var på kr. 778,-. Ingeniør Nis Jørgensen fra Thisted projekterede en tilbygning til vandværket, denne skulle indeholde rensningsanlæg og lagertank. Jorden blev købt af Victor Jensen for kr ,-. Efter tilladelse fra amtet blev byggeriet sat i gang. Prisen skulle blive omkring kr ,-. En ekstraordinær generalforsamling gav bestyrelsen mandat til at bygge, hvis det kunne holdes indenfor en pris af kr , Bestyrelsen: Byggeriet af tilbygningen med iltningstårn og rensefiltre blev overdraget Murermester Aksel Riis Jensen fra Jerslev mens Smedemester Børge Larsen fra Serritslev tog sig af det maskinelle Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen -5

6 1972. Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Plejer Bjarne Baggesen Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Værkfører Gustav Iversen Der er nu 163 forbrugere, idet der i årets løb er kommet 24 nye forbrugere til. Regnskabet balancerer med kr ,-, der er en kassebeholdning på kr. 421, Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Værkfører Gustav Iversen Havevanding foregår om aftenen i 2 timer, lige husnumre på lige datoer og ulige husnumre på ulige datoer Forhandlinger med Brønderslev Kommune om ledning til Serritslev startes op, da man ikke mener værket har kapacitet til flere forbrugere. En ledning kan lægges samtidig med, at der lægges en kloakledning mellem Serritslev og Brønderslev Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Værkfører Gustav Iversen Vejassistent Finn Bjerning, Lavendelvej og Repræsentant Knud Ledningen til Brønderslev blev betalt af Serritslev med kr ,- + moms, dette medførte en forhøjelse af vandafgiften. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling for at afklare om forsyningsområdet skal udvides med landområderne. 22 beboere fra Serritslevvej har ønsket at komme med i Serritslev Vandværk. Kun 1 ud af de fremmødte stemte for at udvide vandværket og forsyne landområderne, og forslaget faldt Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Vejassistent Finn Bjerning, Lavendelvej og Repræsentant Knud Der er forbrugere, der ønsker en måler installeret Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Vejassistent Finn Bjerning, Lavendelvej og Repræsentant Knud Vandværket får sit første regulativ godkendt af kommunen. Vandafgiften hæves med kr. 10,- til kr. 45,- pr hovedhane pr. kvartal. Smedemester Børge Larsen laver plan over ledninganlæg i den nye udstykning syd for Serritslev Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech -6

7 Vejassistent Finn Bjerning, Lavendelvej og Repræsentant Knud Der er nu 171 forbrugere. Vandpriserne var dette år steget til: 50 kr. pr kvartal for en hovedhane, 10 kr. for et toilet pr. kvartal og 150 kr. om året for en drikkekop Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Lærer H. Mousten Pedersen, Jasminvej og Repræsentant Knud I forbindelse med kloakering af Hybenvej, er der nedlagt nye ledninger Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Nu kan forbrugerne indbetale pr. giro, men at sætte individuelle målere op fandt bestyrelsen for dyrt Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Lærer H. Mousten Pedersen, Jasminvej og Repræsentant Knud Der er lagt nye ledninger i Pagodevej og Kvædevej. Regnskabet balancerer med kr Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Lærer H. Mousten Pedersen, Jasminvej og Repræsentant Knud Antallet af forbrugere er nu 191. Vandafgiften holdt sig også i år på niveauet fra Bestyrelsen har vedtaget at den nye hal kan blive tilsluttet vederlagsfrit Bestyrelsen: Der er etableret nye ledninger i Hybenvej og en ny pumpe, hvilket har givet højere tryk hos de yderste forbrugere. Levnedsmiddelkontrollen i Hjørring tager vandprøver i Vandværket Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Smedemester Børge Larsen -7

8 Lærer H. Mousten Pedersen, Jasminvej og Repræsentant Knud Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Børge Larsen Lærer H. Mousten Pedersen, Jasminvej og Repræsentant Knud Rubech Thomsen har været kasserer og passet vandværket i 25 år Bestyrelsen: Bestyrelsen: Formand Damefrisør Dagmar Andersen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Bestyrelsen bestemte at vandværket skulle have en grundig renovering og monterede et automatisk udpumpningsanlæg fra Grundfos med 5 pumper (anlægget kører stadig 2012). Anlægget kostede kr som værket kunne betale kontant Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Det blev bestemt at opsætte individuelle vandmålere som vandværket betaler. Dagmar Andersen fratrådte efter eget ønske efter mere end 25 år i bestyrelsen. Der blev anskaffet et Edb-system til forbrugsafregning (udgift kr ) Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Iltningstårnet blev renset Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Der er monteret nye borerørspumper ligesom filtermassen er fornyet Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Karl Glimsholt Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Vandværket har en formue på kr Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, Kasserer Mejerist F. Rubech Thomsen, Knud Jacobsen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Prisen er kr. 2,50 for en m 3 vand. Det blev bestemt at udskifte alle målere i stedet for at foretage en delvis kontrol Bestyrelsen: -8

9 2001. Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, kasserer Irene Ingvardsen og Erling Baggesen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Der har i årets løb været 3 brud på ledningsnettet. Regnskabsåret er omlagt til at følge kalenderåret. Rubech Thomsen forlod efter 35 år bestyrelsen Bestyrelsen: Der er opsat ny automatik ved pumpeanlægget og indkøbt et nyt Edbanlæg til kassereren, som også får løn for sit arbejde Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, kasserer Irene Ingvardsen og Erling Baggesen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Der er udarbejdet nye vedtægter Bestyrelsen: Formand Ole J. Olesen, kasserer Irene Ingvardsen og Erling Baggesen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, kasserer Irene Ingvardsen og Erling Baggesen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Vandafgiften steg til kr. 3,00 pr. m 3 vand. Der er nu 200 forbrugere Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, kasserer Irene Ingvardsen og Erling Baggesen Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Iltningstrappen blev rengjort. Ledning ført ud til nye grunde på Blåregnvej. Vandværket malet, og der holdes åbent hus. Der udpumpes ca m 3 vand ud til forbrugerne om året Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Irene Ingvardsen, Slåenvej, Erling Baggesen, Hybenvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Bestyrelsen blev udvidet til 5 medlemmer. Rentvandstanken blev rengjort. Alle målere blev i årets løb udskiftet af Poulstrup VVS. Vandprisen stiger til kr. 3,50 kr. pr. m Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Irene Ingvardsen, Slåenvej, Erling Baggesen, Hybenvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Birger Bjerre, Jasminvej og Repræsentant Knud Der blev holdt åbent hus for forbrugerne i vandværket og ca. 25 forbrugere kom forbi. Vandværket ændret fra et Interessentskab til et Andelsselskab med begrænset ansvar Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Finn Pedersen, Syrenvej, Arne Jensen, Lavendelvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Margit Holm, Slåenvej og Knud På grund af en brækket ventilspindel i de gamle filterkar, blev det besluttet at lave nye åbne filtre. Priser blev indhentet og Jysk Vandrens blev sammen med Jerslev VVS valgt som entreprenør (pris i alt ca ). Vi blev forsynet med vand fra Brønderslev i perioden. Ledning i Enebærvej blev omlagt, da kommunen gravede i vejen alligevel (kr ) Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Finn Pedersen, Syrenvej, -9

10 Arne Jensen, Lavendelvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Margit Holm, Slåenvej og Knud Der er opkrævet et ekstraordinært indskud på kr fra alle godt 200 forbrugere Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Finn Pedersen, Syrenvej, Arne Jensen, Lavendelvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Margit Holm, Slåenvej og Knud Vandværket har 75 års jubilæum. Vandprisen er kr. 6,80 pr. m Bestyrelsen: Formand Poul Petersen, Gyvelvej, kasserer Finn Pedersen, Syrenvej, Arne Jensen, Lavendelvej, Jan Christensen, Lavendelvej og Flemming Pedersen, Slåenvej. Margit Holm, Slåenvej og Knud Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: Bestyrelsen: -10

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift. Skaarup Vandværks Historie 1909 til 1922 1909 Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere