Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg"

Transkript

1 Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012

2 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives standpunktsbedømmelse i alle områdefag og grundfag, også de der udtrækkes til prøve. Standpunktskarakteren gives når undervisningen i faget er gennemført og senest 6 uger får evt. prøveafholdelse. En standpunktsbedømmelse udtrykker elevens standpunkt i faget relateret til målene. Udviklingen af de personlige kompetencer i løbet af uddannelsen indgår ikke i denne vurdering. Standpunktsbedømmelse gives ud fra elevens faglige standpunkt. Vurderingen foretages i forhold til fagets mål i bekendtgørelsen (i grundfagene ud fra elevens valgte niveau G C). Standpunktet fastsættes ved anvendelse af den gældende karakterskala jævnfør Bekendtgørelse om Karakterskala og anden bedømmelse Elever, der har godskrivning for område- eller grundfag skal ikke have standpunktsbedømmelse og ikke til prøve i det pågældende fag. Standpunktskarakteren i grundfagene tager udgangspunkt i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens uddannelsesplan. Valg af grundfagsniveau skal normalt ske før uddannelsesstart. Elevens valg af grundfagsniveauer skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Vejledende standpunktsbedømmelser Elevens opnåede fagmål afvinkes løbende i elevplan. Eleven modtager vejledende standpunktsbedømmelse efter hver skoleperiode. Den vejledende standpunktsbedømmelse (delkarakter) udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fagmål, der er arbejdet med i uddannelsen indtil nu på dette tidspunkt. De vejledende standpunktskarakterer skal være indtastet senest 2 uger efter afslutningen af modulet. De vejledende standpunktskarakter fremgår i elevplan og erstatter skolevejledningen. Elevens ansættende myndighed kan se elevens karakter i elevplan. Der kan udstedes skolevejledning efter anmodning fra eleven eller ansættende myndighed. Det fremgår i den lokale uddannelsesplan, hvilke fagmål der arbejdes med i de enkelte skoleperioder/moduler. Ej bestået vejledende eller endelig standpunktsbedømmelse Hvis et grundfag eller et områdefag ikke er bestået ved vejledende standpunktsbedømmelse, tilbydes eleven en samtale med kontaktlæreren og evt. faglæreren, hvor elevens muligheder drøftes. Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse afholdes en helhedsevaluering, hvor elevens muligheder drøftes. Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse kan eleven tilbydes: - En ny skoleperiode og en fornyet bedømmelse - Vejledning med efterfølgende bedømmelse i faget. Bedømmelsen tilrettelægges af læreren Juni 2011 s. 2 rev. aug. 2012

3 Prøver Prøver i områdefag udarbejdes på grundlag af fagmålene for et enkelt områdefag og bedømmer udelukkende elevens faglige standpunkt i forhold til fagmålene for faget. Prøverne er mundtlige og gennemføres efter skolens retningslinjer for områdefagsprøver. Prøver i grundfagene gennemføres ud fra de i Bekendtgørelsen grundfag om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne og evt. ændringer af denne fastsatte retningslinjer for prøver i det enkelte grundfag. Prøver i grundfagene bedømmer udelukkende elevens faglige standpunkt. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som det fremgår af uddannelsens overordnede formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve. Prøven bedømmer både de faglige kompetencer og de personlige kompetencer. Prøven er individuel. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation. Bedømmelsen sker i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Principper for indstilling til prøve i område eller grundfag Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb eller har opnået godskrivning herfor, medmindre andet følger af reglerne om de enkelte uddannelser. For at kunne indstille sig til prøve i et grundfag, skal eleven have afleveret de obligatoriske skriftlige opgaver i faget. For at opgaverne kan godkendes, skal eleven selvstændigt have skrevet opgaverne og der må ikke være tale om afskrift uden kildehenvisninger. Skolen afgør, om eleven har opfyldt betingelserne. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.. Principper for indstilling til den afsluttende prøve For at eleven kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert af områdefagene være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst karakteren 02, ingen af karaktererne må være -3. Standpunktsbedømmelser i praktikuddannelsen skal være bedømt Godkendt Ved den afsluttende prøve skal eleven mindst opnå karakteren 02. Ved forlængelse eller afkortning af uddannelsesforløbet afholdes den afsluttende prøve ved afslutningen af forløbet. For Social- og sundhedshjælper uddannelsen 6.6. For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være beståkarakteren, ingen af karaktererne må være karakterskalaens Juni 2011 s. 3 rev. aug. 2012

4 laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget Naturfag niveau E, og hvert af de valgfri specialefag skal være bedømt Bestået. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være Godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik For Social- og sundhedsassistent uddannelsen 6.7. For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget Naturfag, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt Bestået. Standpunktsbedømmelsen for hver enkel praktikperiode skal være Godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. I standpunktsbedømmelsen skal der tages hensyn til, hvor i uddannelsesforløbet den pågældende praktikdel er placeret. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik For Pædagogisk assistent uddannelsen 6.4. For at elever i uddannelsen kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.1., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være Godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Principper for placering af prøver Prøver i områdefag og grundfag placeres, når undervisningen i fagene er gennemført, normalt i slutningen af uddannelsen. Prøver i områdefag placeres efter eleven har gennemført den sidste praktik. Prøver i grundfag placeres, så der er sammenhæng mellem undervisningens placering i uddannelsen og prøvens afholdelse. Den afsluttende prøve placeres i slutningen af sidste skoleperiode efter at områdefagsprøven har været afholdt Ved forlængelse eller afkortning af uddannelsesforløbet afholdes den afsluttende prøve ved afslutningen af forløbet. Prøver i den pædagogiske assistentuddannelse: Der afholdes prøve i et grundfag og et områdefag. Det udtrukne grundfag offentliggøres 3 uger før prøvedag og det udtrukne områdefag offentliggøres 5 uger før prøvedato. Begge prøver placeres i modul 6. Den afsluttende prøve afholdes i slutningen af modul 6. Prøver i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 (ssh) Der afholdes prøve i enten et grundfag eller områdefag. Prøven i det udtrukne fag afholdes i skoleperiode 3. Det udtrukne prøvefag offentliggøres 3 uger før prøvedato. Den afsluttende prøve afholdes i slutningen af 3. skoleperiode. Juni 2011 s. 4 rev. aug. 2012

5 Prøver i social- og sundhedsuddannelsens trin 2 (ssa) Der afholdes prøve i et grundfag og et områdefag. Prøven i grundfaget afholdes i slutningen af skoleperiode 3, det udtrukne prøvefag offentliggøres 3 uger før prøvedatoen. Prøven i områdefaget i afholdes som udgangspunkt i starten af skoleperiode 4, det udtrukne prøvefag offentliggøres 5 uger før prøvedato. Prøver i grundforløbet Eleverne indstilles til grundforløbsprøven når kompetencemålene er opnået. Grundforløbsprøven afholdes som udgangspunkt i slutningen af 20, 40 forløbene. Af hensyn til bedst mulig overgang mellem grundforløb og evt. hovedforløbsuddannelse kan grundforløbsprøve afholdes på et andet tidspunkt. Tilrettelæggelse og planlægning af mundtlige prøver Skolen udarbejder nærmere eksamensplaner og informerer eksaminanderne, se bilag 1. Ved undervisningens start skal skolen skriftligt informere eleverne om de almindelige regler om prøver, der gælder for den pågældende uddannelse, herunder: - Prøvetidspunkter - Antallet af prøver - Eventuelle regler om udtræk af fag - Eventuelle regler vedrørende indstilling af eksaminanderne til prøve - Eventuelle regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøverne I rimelig tid inden prøven skal skolen skriftligt informere eksaminanderne om de nærmere regler mv., der fastsættes for den pågældende prøve, herunder: - Tidspunkter for de enkelte prøvers afholdelse - Afleveringsfrister for opgaver - Regler om hjælpemidler mv. i de enkelte fag herunder de regler, som solen selv fastsætter inden for reglerne om uddannelsens rammer - Regler om eventuel forberedelsestid for eksaminanderne herunder dennes varighed - Procedure for bedømmelsen til prøver Skolen skal gøre eksaminatorer og censorer bekendt med eksamensplanen, for så vidt angår den pågældende uddannelse eller det pågældende fag. Ved afvikling af prøver skal skolen tilrettelægge forløbet og vilkårene under hensyn til reglerne om de enkelte uddannelser og reglerne om specialpædagogisk støtte samt følgende hensyn: - For den enkelte eksaminand må der normalt kun afholdes prøve i et fag om dagen, og så vidt muligt skal der gå mindst en dag mellem hver prøve - Eksaminanden skal under hele prøven have hensigtsmæssige arbejdsforhold - Eksaminanden skal under hele prøven være afskåret fra at modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler end de tilladte - Eksaminanden må ved mundtlige prøver først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøven, ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning Juni 2011 s. 5 rev. aug. 2012

6 - Hvor der afleveres materiale til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det Mundtlige prøver Prøver med mundtlig eller praktisk besvarelse er offentlige. Prøverne afvikles på dansk. Afmelding til prøve kan finde sted, indtil prøven er påbegyndt. Hvis prøven er påbegyndt tæller det som et prøveforsøg. En prøve er påbegyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, når forberedelsesmaterialet eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. En eksaminand, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp ved besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. Eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Eksaminandens lærer er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, f.eks. forfald på grund af sygdom, afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver, herunder mundtligt forsvar af projekter. Skolen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. Bekendtgørelse om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser Opgaverne til prøver med mundtlig besvarelse fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne, med mindre andet fremgår af reglerne om de enkelte prøver. Hver eksaminand skal kunne vælge mellem mindst 4 muligheder. Ved lodtrækningen skal eksaminator samt censor eller skolens leder være til stede Bekendtgørelse om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser Regler for prøver i forbindelse med sygdom og omprøve Omprøve Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Juni 2011 s. 6 rev. aug. 2012

7 Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve. Ved omprøve skal censor, som udgangspunkt være en anden end ved den oprindelige prøve. Ved sygdom Hvis eleven på grund af dokumenteret sygdom er forhindret i at deltage i eller gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. Karakterlister, prøveplan og beviser mv. Skolen fører karakterlister, prøveplaner over alle karakterer for alle eksaminander. Karakterlisterne påføres karakterer, der er opnået ved prøver på skolen, samt eventuelle karakterer fra en anden skole, hvis disse indgår i en samlet eksamen. Karakterlisterne udfyldes og underskrives af eksaminator(er) og censor(er). Karakterlisterne er skolens dokumentation for karaktererne og skal opbevares i 30 år. Karakterer og eksamensgennemsnit for den enkelte eksaminand indberettes til Danmarks Statistik efter Undervisningsministeriets bestemmelse. Der udstedes prøvebeviser af skolen. I reglerne om den enkelte uddannelse er fastsat betingelser for udstedelse af uddannelsesbevis. Der må kun udstedes et originalbevis for en eksamen. En kopi, herunder oversættelser til fremmed sprog, skal være betegnet Kopi. Eksaminander, der forlader uddannelsen uden at have fuldført denne, har ret til at få enkeltfagsbeviser for beståede prøver. Skolen skal opbevare kopi af de nævnte beviser i 30 år. Kopien kan opbevares på elektronisk medie. Klager over skolens afgørelser vedrørende prøver og standpunktsbedømmelser Reglerne fremgår Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, Klager over forhold ved prøver indgives af eleven til skolen. Hvis eleven er under 18 år kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Procedure Klagen indgives senest 14 dage efter, at bedømmelsen er prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Skolen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Eleven skal have udleveret en kopi af den stillede opgave til brug i klagesagen. Eleven kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling, med mindre andet er fastsat i bekendtgørelse eller i henhold til bekendtgørelse. Klagen kan vedrøre: A) Juni 2011 s. 7 rev. aug. 2012

8 prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav B) prøveforløbet eller C) bedømmelsen. Når skolen modtager klagen forelægges klagen straks for de oprindelige bedømmere. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for skolens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Skolen fastsætter en frist på normalt 14 dage for afgivelse af udtalelser fra bedømmerne. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 8 dage. Afgørelse træffes af skolens leder. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Afgørelsen skal være skriftlig og kan gå ud på: A) en ny bedømmelse (ombedømmelse), B) tilbud om en ny prøve (omprøve) eller C) at klageren ikke får medhold i klagen. Kun når bedømmerne er enige om det, kan skolens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Skolen skal straks give klageren og bedømmerne besked på afgørelsen. Med mindre klagen vedrører retlige spørgsmål, kan afgørelsen ikke indbringes for anden myndighed. Hvis klagen vedrører retlige spørgsmål afgiver skolen en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt 8 dage. Derefter sendes klagen, skolens udtalelse og klagerens kommentarer til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan tage stilling til, om der er foretaget korrekt bedømmelse og om prøven er afholdt i overensstemmelse med reglerne for den pågældende prøve. Ministeriet kan ikke tage stilling til bedømmelsen, og kan således ikke ændre en bedømmelse, men kan pålægge skolen at sørge for en ombedømmelse Juni 2011 s. 8 rev. aug. 2012

9 Bilag 1: Prøve i områdefag, grundfag og afsluttende prøve for henholdsvis Pædagogisk Assistent uddannelsen, Social- og sundhedsassistent uddannelsen og social- og sundhedshjælper uddannelsen. 1. Prøve i områdefag: Pædagogisk Assistent Opgaveform /spørgsmål Materiale 5 uger før eksamen trækkes faget. Der er timer og en enkelt spørgedag til faget umiddelbart før eksamen. Eleverne må arbejde sammen, men modtager vejledning individuelt, men eleven skal selvstændigt under vejledning arbejde med emnet, evt. formuleret som en case, med en selvformuleret begrundelse for emnevalg, problemformulering/stilling + litteraturliste. Relevante producerede produkter fremstilles. (Eks. En sund madpakke, kreativt produkt.) Eleven laver et oplæg/manuskript. Lodtrækning (hver eksaminand skal have 4 valgmuligheder) Forberedelse varighed/form Eleven fremlægger sit oplæg, varighed ca minutter. Underviseren (eksaminator) eksaminerer i ca minutter eleven i oplægget og til emnet nærliggende stof fra faget. Efter aftale kan censor stille spørgsmål. Efter 20 minutter sendes eleven ud og underviser og censor afklarer karakteren. Eleven kommer ind igen og modtager karakteren med begrundelse. I alt tidsramme: 30 minutter. Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes senest 8 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 9 rev. aug. 2012

10 Social- og sundhedsassistent Opgaveform /spørgsmål Materiale 5 uger før prøven, gives besked om hvilket områdefag, der er udtrukket til prøve. Prøven bliver afholdt i skoleperiode 4. Prøven er mundtlig, individuel og tager udgangspunkt i èt eller flere temaer fastsat af den fagansvarlige underviser i det udtrukne områdefag. Temaerne har tilknytning til områdefagets formål og fagmål og relateres til en konkret situation fra praksis. På den første repetitionsdag i det udtrukne områdefag præsenterer den fagansvarlige underviser temaerne. Dagen før selve prøven trækkes et af temaerne og dette tema vil så danne udgangspunkt for selve prøven. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Prøven varer 20 min., derefter foregår votering mellem eksaminator og censor. Der indledes med et oplæg. Det udtrukne områdefag kan have en særlig arbejdsmetode knyttet til temaet. Denne vil så danne udgangspunkt for dit oplæg. Efter oplægget stiller eksaminator (som er den fagansvarlige underviser) spørgsmål ud fra oplægget, samt formål og målene for det aktuelle områdefag. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig. 5 dages forberedelse på 5. dagen trækkes tema, selve prøven 6. og 7. dag. Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes senest 8 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 10 rev. aug. 2012

11 Social- og sundhedshjælper Opgaveform /spørgsmål Materiale 3 uger før prøven gives besked om hvilket fag der er udtrukket til prøve. (Der afholdes enten prøve i områdefag eller grundfag). Prøven afholdes i skoleperiode 3. Skolen udarbejder nogle cases, der tager udgangspunkt i praksisbeskrivelser med problemområder eller spørgsmål, der er relevante for det udtrukne fag. Eleven udvælger en case kl , 2 dage før prøven. Dagen før prøven udarbejder eleven sit oplæg, der danner udgangspunkt for prøven. Der er mulighed for vejledning. Eleven kan vælge at arbejde i grupper under forberedelsen til prøven. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Eleven fremlægger sit oplæg, varighed ca minutter. Underviseren (eksaminator) eksaminerer i ca minutter eleven i oplægget og til emnet nærliggende stof fra faget. Efter aftale kan censor stille spørgsmål. Efter 20 minutter sendes eleven ud og underviser og censor afklarer karakteren. Eleven kommer ind igen og modtager karakteren med begrundelse. I alt tidsramme: 30 minutter. Besvarelsens form Mundtlig. Mundtlig/skriftlig Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes senest 8 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 11 rev. aug. 2012

12 2. Prøve i Grundfag: Naturfag gælder for alle niveauer Opgaveform /spørgsmål Materiale 3 uger før prøven gives besked, hvis faget er udtrukket til prøve. Eleverne på alle uddannelser trækker en case eller et emneområde, hvor de skal eksamineres i 2-3 mål inden for faget. Der skal inddrages et eksperiment i fremlæggelsen. Alle materialer og hjælpemidler må bruges Lodtrækning ( Forberedelse varighed/form Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Eksamen har en varighed på 30 min. inkl. votering og karaktergivning. Der trækkes lod mellem casene, således at der er 4 valgmuligheder til sidste person, der trækker. Der er afsat en uge til grundfagseksamen. 1. dag er introduktions-/ repetitionsdag 2. dag Trækning af spørgsmål ved skoledagens start med deltagelse af en lederrepræsentant dag forberedelse til eksamen dag afholdelse af eksamen Mundtlig Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes senest 8 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 12 rev. aug. 2012

13 Dansk gælder for niveau D & C Opgaveform /spørgsmål Materiale Lodtrækning ( Forberedelse varighed/form 2 uger før prøven gives besked, hvis faget er udtrukket til prøve. Mundtlig prøve som består af 2 dele: 1. del: ukendt tekst del: egne portfolieopgaver, mindst 2.stk. Alle materialer og hjælpemidler må bruges Forberedelse på en ½ time Eksamen har en varighed på en ½ time inkl. votering og karaktergivning. Ukendt tekst trækkes (lodtrækning) 1. del: Eleven skal vise forståelse for ukendt tekst gennem analyse og perspektivering. 2. del: Eleven skal redegøre for form og indhold omkring egne portfolieopgaver. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Mundtlig Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes så censor har det i hænde senest 5 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 13 rev. aug. 2012

14 Samfundsfag PA-udd. Opgaveform /spørgsmål Materiale 3 uger før prøven gives besked, hvis faget er udtrukket til prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever, en projektopgave af en varighed på op mod en uges arbejde. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Der afholdes individuel mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/ 3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring projektet, samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål.. Prøven inkl. votering varer ca. 30 min. Karakteren fastsættes i på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Materiale til censor Materiale til censor skal fremsendes senest 8 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 14 rev. aug. 2012

15 3. Beskrivelse af den afsluttende prøve: Grundforløb Opgaveform /spørgsmål Materiale Eleven arbejder med et selvvalgt projekt/emne inden for det specialiseringsområde, eleven har valgt (sosu eller PA). Eleven kan arbejde alene eller i gruppe. Eleven har mulighed for vejledning under hele forløbet. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Eleven arbejder med projektet i 8 dage. Projektet danner grundlag for prøven, hvor elevens tilegnelse af de kompetence mål, som skal opfyldes ved overgang fra grundforløb til hovedforløb bedømmes. Eksaminationen er individuel. Der afsættes 20 min. til eksaminationen og 10 min. til votering. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig. Eleven skal skriftligt aflevere: begrundelse for emnevalg, problemformulering/arbejdsspørgsmål og datasøgning, som sendes til censor så hurtigt som det foreligge,r dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedatoen Juni 2011 s. 15 rev. aug. 2012

16 Social- og sundhedshjælper Opgaveform /spørgsmål Materiale Eleven har ca. 7 dage til projektarbejdet Eleven vælger et emne, der er relevant i forhold til arbejdsområdet som social- og sundhedshjælper. Emnet må gerne bygge videre på case eller lignende, men eleven skal selvstændigt formulere indgangsvinkler til projektet. Emnet bearbejdes med fokus på social- og sundhedshjælperens rolle, funktioner og samarbejde. Konklusion og evaluering bør indgå i projektet. Emnevalg godkendes af vejleder. Eleverne laver en opgaveformulering indeholdende: Ø Begrundelse for emnevalg Ø Afgrænsning og arbejdsspørgsmål Ø Samarbejdsaftale Opgaveformuleringen godkendes af vejleder og sendes til censor. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Prøven er mundtlig. Eleven udarbejder i en gruppe sammen med andre elever eller alene et projekt. Projektet danner grundlag for eksaminationen. Prøven er individuel Prøven varer 30 minutter pr. elev incl. votering Eleven starter med et oplæg på ca 10 min, som indeholder hovedpunkter fra projektet. Oplæget kan indeholde kreative elementer. En drøftelse med udgangspunkt i spørgsmål fra eksaminator og evt. fra censor. Drøftelsen ledes af eksaminator, der skal sikre, at alle relevante faglige synsvinkler medinddrages, og at eleven får mulighed for at vise, at hun/han kan se en bredere sammenhæng og kan omsætte sin viden til praksis. Juni 2011 s. 16 rev. aug. 2012

17 En evaluering af processen i projektarbejdet, herunder evaluering af evt. samarbejde og egen læreproces. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig. Eleven afleverer emnevalg/problemformulering, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato. Juni 2011 s. 17 rev. aug. 2012

18 Pædagogisk assistent Opgaveform /spørgsmål Materiale Eleven arbejder i ca. 2 uger, alene eller i gruppe med et selvvalgt emne. Omdrejningspunktet er PA en som fagperson, og alle fag skal afspejles i projektet. I projektet indgår et kreativt produkt, som har relation til projektet. Der ydes vejledning under arbejdet med projektet. Eleven afleverer skriftlig begrundelse for emnevalg, problemformulering/problemstilling og kildehenvisninger, som sendes til censor. Lodtrækning Forberedelse varighed/form Prøven er mundtlig, individuel og varer ca. 30 min. inkl. Votering. Eleven fremlægger sit projekt for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må max. Fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog om projektet. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige præstation. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig. Eleven afleverer emnevalg/problemformulering, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato. Juni 2011 s. 18 rev. aug. 2012

19 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Opgaveform / spørgsmål Materialer Der afsættes ca. 3 uger (incl.prøve) til at arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling indenfor social- og sundhedsområdet. Eleverne arbejder med projektet individuelt eller i selvvalgte grupper. Der udarbejdes en projektformulering, der godkendes af eksaminator og sendes til censor inden prøven. Eksaminator er en af kontaktlærerne eller en anden af holdets undervisere. Lodtrækning (hver eksaminand skal have 4 valgmuligheder) Forberedelse varighed / form Prøven foregår individuelt. Til eksaminationen afsættes 30 min. pr. elev. Til votering + karaktergivning afsættes 5 min. pr. elev. Prøven tager udgangspunkt i elevens oplæg og projektets produkt. Eksaminator stiller spørgsmål og indgår i dialog om projektet. Eleven forlader lokalet under voteringen. I den samlede bedømmelse indgår produktet og den mundtlige præstation. Eleven skal mindst opnå karakteren 02. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig og understøttes af et kreativt produkt, der kan være plancher, collage, videooptagelser, rollespil, skulptur eller lignende. Eleven afleverer emnevalg/problemformulering og kildeangivelse, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato. Juni 2011 s. 19 rev. aug. 2012

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau

Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistent Formål Prøven har til formål at give mulighed for at dokumentere og vurdere elevens tilegnelse af de faglige mål, som er fastsat for grundfaget. Prøvens

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere