Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Kommissorium:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Kommissorium:"

Transkript

1 Uddannelsesudvalg ved Erhvervsakademiet Lillebælt - september 2014 Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: I Lovbekendtgørelse nr 935 af 25/08/2014 om erhvervsakademier for videregående uddannelse og Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser (BEK nr 193 af 27/02/2014) er det fastsat, at Erhvervsakademierne indenfor disse rammer skal nedsætte uddannelsesudvalg. For Erhvervsakademiet Lillebælt nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som Erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. Der nedsættes som minimum 8 uddannelsesudvalg et for hvert univers for fuldtidsuddannelserne, hvor efter- og videreuddannelse er repræsenteret. Et særskilt uddannelsesudvalg for Ledelse etableres i regi af Ledelsesakademiet Lillebælt. Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Et uddannelsesudvalg består af medlemmer og sammensættes således: To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved Erhvervsakademiet, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde. To medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved Erhvervsakademiet, der er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. Fire medlemmer udpeges fra aftagervirksomheder Relevante organisationer for arbejdstagere og arbejdsgivere kan indstille 2-4 medlemmer Derudover kan udpeges op til to medlemmer ved selvsupplering. Akademiets ledelse tilforordnes udvalget. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, dagsordener samt referater skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Kommissorium: Formål: Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet, og relevans for samfundet og den regionale uddannelsesdækning. Konstituering: På det første møde i udvalget vælges en formand. Formanden vælges blandt de udefrakommende medlemmer Arbejdsopgaver:

2 - Inddragelse ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer - Indstilling til bestyrelsen eller rektors godkendelse om de institutionsspecifikke elementer i studieordningerne - Indsamler og videreformidler relevante informationer om udviklingen på området både nationalt og internationalt - Skaber kontakter til erhvervsvirksomheder inden for området, f.eks. til praktik, hovedopgaver og projektsamarbejder - Bidrager med input til uddannelsens Kvalitets og udviklingsrapport (KUK) - Kommer med input til de studerendes evaluering af uddannelsen (Ennova) og den udarbejdede handlingsplan/opfølgningsplan - Er rådgivende i forhold til andre relevante emner Mødestruktur: Der afholdes som udgangspunkt to møder i udvalget april og oktober. Oktobermødet indledes med en fælles del for samtlige udvalg af ca. 1 times varighed, hvorefter de ordinære udvalgsmøder for de respektive uddannelser afholdes. Datoer for møderne fastsættes for et år ad gangen Dagsorden, bilag og øvrigt materiale sendes til mødedeltagerne senest 5 dage forud for mødet Uddannelseschefen underrettes om eventuelt afbud Formand og uddannelseschef udarbejder i fællesskab dagsorden Forslag til dagsordenspunkter sendes til uddannelseschefen senest 14 dage før mødets afholdelse Formanden leder møderne Referat: Uddannelseschefen udarbejder et beslutningsreferat Udkast til referat udsendes senest 2 uger efter mødets afholdelse med en indsigelsesfrist på 7 dage Referatet offentliggøres internt i Erhvervsakademiet for samtlige medlemmer af uddannelsesudvalgene

3 PBA. I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT For dig der vil arbejde med ledelse, koncept- og virksomhedsudvikling i et internationalt perspektiv KORT OM UDDANNELSEN Uddannelsen er udviklet til at matche det markante behov for professionelle ledere og medarbejdere, der eksisterer i virksomheder inden for den brede hospitality management branche. Som professionsbachelor bliver du i stand til at varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring, drift og udvikling af virksomheder, som beskæftiger sig med f.eks. oplevelsesøkonomi, turisme eller hotel og rejser. HR-konsulent Koncertarrangør Projektchef Produktchef Marketingchef Salgschef Destinationschef Uddannelsen er en 1½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden. Undervisningen foregår på både dansk og engelsk, og derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer. JOB OG KARRIERE Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel Danmark som udlandet i virksomheder, der beskæftiger sig med et af de mange spændende områder inden for hospitality management. Eksempler på jobtitler er: Konferencekonsulent Kundekonsulent UDDANNELSE MED INTERNATIONALT PRÆG Som Professionsbachelor i International Hospitality Management får man en bedre forståelse for økonomi, ledelse og kultur indenfor hospitality branchen. Derudover har man muligheden for at specialisere sig qua praktikopholdet indenfor den gren af branchen, man kunne tænke sig at afprøve. Det faktum at uddannelsen er international betyder, at man kan tage andet semester i udlandet, hvis man har lyst til at komme ud og udforske en anden kultur. Lisa Mortensen, pba. i International Hospitality Management

4 UDDANNELSENS OPBYGNING 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER Økonomi 15 ECTS Ledelse 10 ECTS Videnskabsteori 5 ECTS Kultur og gæsteforståelse i et internationalt perspektiv 10 ECTS Strategi 15 ECTS Valgfrie uddannelseselementer 5 ECTS Praktik 15 ECTS Bachelorprojekt 15 ECTS VIDEREUDDANNELSE HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet på 1½ år (via merit) HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit) ADGANGSKRAV En af følgende erhvervsakademiuddannelser: Serviceøkonom Markedsføringsøkonom Finansøkonom Handelsøkonom (individuel vurdering) Anden relevant erhvervsakademiuddannelse (individuel vurdering) Er du i tvivl? Spørg studievejlederen. STUDIESTART Hvert år i august/september. UDDANNELSESSTED Undervisningen finder sted på Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C. Læs mere om uddannelsen og hvordan du bliver optaget på eal.dk/ihm. KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER: Kristine Telford Christensen Mail: Tlf.: EAL.DK FB.COM/EALDK

5 SERVICEØKONOM For dig der drømmer om at planlægge events, udvikle turismeog oplevelsesøkonomi og være med, hvor tingene sker KORT OM UDDANNELSEN Øget fritid og større krav til kvalitet i fritiden medfører massiv vækst i servicefagene. Hotel-, turisme- og øvrige servicebrancher, herunder oplevelsesøkonomi bredt betragtet, har behov for dygtige medarbejdere, der kan tage udfordringerne op og være med til at videreudvikle erhvervet. Behovet for veluddannede medarbejdere vil vokse i årene fremover, da der satses hårdt på udvikling af service- og turisterhvervene i Region Syddanmark. Som færdiguddannet serviceøkonom står du i første række til et spændende job i fremtidens vækstbrancher. Uddannelsen varer to år og udbydes også på engelsk. JOB OG KARRIERE Eksempler på jobtitler for serviceøkonomer er: Eventkonsulent Servicekonsulent Konceptudvikler Konferencekoordinator Udviklingskonsulent Projektmedarbejder Salgskonsulent Aktivitetschef Turistchef Restaurantchef Receptionschef BRANCHEN DER ALDRIG SOVER Med en baggrund fra erhvervslivet og rødder i servicebranchen, har serviceøkonom uddannelsen givet mig en unik mulighed for at udvide min horisont med en bred teoretisk viden kombineret med praktik. Jeg får mulighed for at bruge min kreative tankegang til at løse problemstillinger, via virkelighedsrelaterede cases og praktisk udførsel. Jeg bliver udfordret på den fede måde via tværfaglig undervisning og engagerede undervisere. Ligeledes er der et utal af muligheder for videreuddannelse, uanset hvilken vej jeg vælger fremadrettet... Ditte Vonsild Poulsen, serviceøkonom

6 UDDANNELSENS OPBYGNING 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER Metode 5 ECTS Servicevirksomheden 9 ECTS Organisation 5 ECTS Planlægning 9 ECTS Specialisering 2 ECTS Servicevirksomheden 6 ECTS Organisation 2 ECTS Planlægning 10 ECTS Kommunikation 4 ECTS Specialisering 8 ECTS Organisation 3 ECTS Planlægning 3 ECTS Kommunikation 4 ECTS Specialisering 5 ECTS Praktik 15 ECTS Organisation 5 ECTS Planlægning 8 ECTS Kommunikation 2 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS SPECIALISERING Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering inden for ét af følgende områder: Hotel- og restaurant management Turismemanagement VIDEREUDDANNELSE Pba. i International Hospitality Management (overbygning) Pba. i Innovation og entrepreneurship (overbygning) Pba. i Sportsmanagement (overbygning) STUDIESTART Hvert år i august/september samt hvert år i februar. UDDANNELSESSTED Uddannelsen udbydes både i Odense og Vejle: Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 25, 7100 Vejle Læs mere om uddannelsen og hvordan du bliver optaget på eal.dk/serviceoekonom. ADGANGSKRAV Gymnasial uddannelse med matematik eller erhvervsøkonomi på niveau C En af følgende erhvervsuddannelser: - gastronom (med specialer) - detailslagter (med specialer) - tjener (trin 2) - receptionist - bager (trin 2) - konditor (trin 2) - eventkoordinator (trin 2) - detailhandel (med specialer) - handelsuddannelse (med specialer) - kontoruddannelse (med specialer) - generel kontoruddannelse KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER: Odense Susanne Skov Nielsen Mail: Tlf.: Vejle Kirsten Stürup Mail: Tlf.: Er du i tvivl? Spørg studievejlederen EAL.DK FB.COM/EALDK

7 Tilfredshedsundersøgelse 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt - Erhvervsakademier samlet December 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt Professionsbachelor Int. Hospitality Management Svarprocent: 50% (50/100) Uddannelsesrapport Fortroligt

8 Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder og Prioriteringskort - prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål under fokusområderne (Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning, Socialt miljø og Praktik) 5. Fysisk miljø, Udstyr & materialer, Egen indsats, Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Eksamener & prøver 6. UM's IT-indikator og evt. institutionsspecifikke spørgsmål 7. Tema spørgsmål og baggrundsresultater (Resultater fordelt på demografi) 8. Appendiks Indledning Denne rapport belyser Studieglæde, Udbytte og Loyalitet for de studerende på Professionsbachelor Int. Hospitality Management og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. I alt har 100 studerende haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, og af disse har 50 valgt at svare. Professionsbachelor Int. Hospitality Management har således opnået en svarprocent på 50%. Formål Et dialogværktøj De overordnede formål med denne rapport er at støtte Professionsbachelor Int. Hospitality Management i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt på skolen at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt på institutionen omkring det løbende forbedringsarbejde Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper uddannelsesinstitutionen i dialogen omkring: Early warning - dvs. "har vi et problem?" at identificere ændringer i de studerendes opfattelser - dvs. "gør vi det rigtige?" at identificere de områder, der betyder noget for de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet - dvs. "hvordan kommer vi videre?" at evaluere forbedringsinitiativer - dvs. "gjorde vi det rigtigt?" Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i efteråret I alt har studerende fra Erhvervsakademier deltaget i undersøgelsen fordelt på 11 institutioner. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med sidste års resultat (hvis muligt). Har vi rykket os? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Resultater for uddannelser på institutionen. Hvad er resultatet fra uddannelse til uddannelse? Projektledelse Ennova har varetaget analysen og rapporteringen og for visse uddannelsesinstitutioner også dataindsamlingen. God fornøjelse med det videre arbejde! [2]

9 Datagrundlag Antal svar Antal mulige svar Svarprocent Erhvervsakademiet Lillebælt % Automationsteknolog % Autoteknolog % Bygningskonstruktør % Datamatiker % Energiteknolog % Financial Controller % Finansbachelor % Finansøkonom % Handelsøkonom % Installatør % IT- og elektronikteknolog % Jordbrugsteknolog % Laborant % Logistikøkonom % Markedsføringsøkonom % Multimediedesign AK % PBA i e-konceptudvikling % PBA i i Produktudvikling og Teknisk Integration % PBA i innovation og entrepreneurship % PBA i international handel og markedsføring % PBA i jordbrugsvirksomhed % PBA i softwareudvikling % PBA i webudvikling % Procesteknolog % Produktionsteknolog % Professionsbachelor Int. Hospitality Management % Serviceøkonom % Lokationer/fagområder på Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle (Erhvervsakademi Lillebælt) % Odense (Erhvervsakademi Lillebælt) % Byggeri og energi % Salg og marketing % Multimedie og IT % Professionsbachelor Int. Hospitality Management på Erhvervsakademiet Lillebælt 1. semester % 5314pbh1e % 5314pbh1e % 3. semester pbh3e % Professionsbachelor Int. Hospitality Management på andre uddannelsesinstitutioner Cphbusiness % Erhvervsakademi Dania % UCN % [3]

10 Studieglæde, Udbytte og Loyalitet Studieglæde Studieglæden er et udtryk for, hvor godt de studerende trives på deres uddannelse, hvordan de studerende vurderer uddannelsen i forhold til en ideal uddannelse samt deres motivation med deres uddannelse. Tallet i [ ] viser udviklingen siden Erhvervsakademiet Lillebælts sidste måling. Er udviklingen mindre end +/- 1 angives det som. Vurdering [+3] Studieglæde [+2] 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? 53 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [+2] 2. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? [+6] [+2] 3. Jeg føler mig motiveret i min uddannelse 58 [+3] Jeg ser frem til at komme i gang med dagens studieopgaver Udbytte Udbytte er et udtryk for, hvor tilfredse de studerende er med deres faglige Udbytte og niveau på uddannelsen samt om undervisningsformerne er gode. Vurdering [-1] 64 [-1] [-3] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 58 [-6] 64 [-2] [-2] 66 [+7] [+5] 20 0 Udbytte 5. Hvor tilfreds er du med dit faglige Udbytte af din uddannelse? 6. Hvor tilfreds er du med det faglige niveau på din uddannelse? 7. De valgte undervisningsformer passer mig godt Loyalitet Loyalitet udtrykkes gennem de studerendes valg og anbefaling af uddannelsen, tilsammen med om de forventer at gennemføre uddannelsen. Loyalitet er også et udtryk for om de studerende bidrager til et godt studiemiljø. Vurdering [+2] [+2] 66 [+9] 64 [+2] [+6] 56 [-1] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [-6] [-2] 94 [+5] 91 [-1] Loyalitet 8. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (med studiemiljø menes både socialt og fagligt miljø) 9. Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 10. Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 11. Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse [4]

11 Segmentering Segmentering Figuren viser, hvordan de studerende kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres Studieglæde og Loyalitet. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af de studerende på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Lav LOYALITET Høj DE TROFASTE PÅ-VEJ-VÆK KERNEN AMBASSADØR DE TROLØSE Lav STUDIEGLÆDE Høj AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj Studieglæde og høj Loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. KERNEN Kernen er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj Studieglæde og Loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav Studieglæde og mellem til høj Loyalitet. Når de - trods den lave Studieglæde - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. DE TROLØSE De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk studerende er generelt kendetegnet ved lav Studieglæde, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Typer af studerende på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Ambassadør Kernen De trofaste De troløse På-vej-væk Professionsbachelor Int. Hospitality Management 20% [+9] 44% [-3] 26% [-2] 10% [-4] Erhvervsakademiet Lillebælt 30% [+4] 45% [-4] 14% 10% Erhvervsakademier samlet 30% 48% 13% 8% Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 15% [+2] 52% [+6] 21% [-5] 12% [-2] [5]

12 Studieglæde, Udbytte og Loyalitet på Erhvervsakademiet Lillebælt Studieglæde Her kan I se niveauet for Studieglæde for hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management Studieglæde Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [+3] Professionsbachelor Int. Hospitality Management 1. semester 3. semester pbh3e531 Udbytte Her kan I se niveauet for Udbytte for hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [-1] 61 Udbytte 20 0 Professionsbachelor Int. Hospitality Management 1. semester 3. semester pbh3e531 Loyalitet Her kan I se niveauet for Loyalitet for hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management Loyalitet Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres hold/semestre på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [+2] Professionsbachelor Int. Hospitality Management 1. semester 3. semester pbh3e531 [6]

13 Hvor skal der sættes ind for at forbedre de studerendes Studieglæde og Loyalitet? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Studieglæde, Udbytte og Loyalitet blandt de studerende på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieglæde og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal TILPAS OBSERVER VEDLIGEHOLD PRIORITER sættes ind. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Lav VURDERING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for Studieglæden og Loyaliteten, bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større Studieglæde og Loyalitet. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for de studerendes Studieglæde og Loyalitet, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende Studieglæde og Loyalitet. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på Studieglæden og Loyaliteten. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingerne relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for de studerendes Studieglæde og Loyalitet. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til de studerende, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af Studieglæden og Loyalitet. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for de studerendes Studieglæde og Loyalitet. Følg udviklingen på området. [7]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre de studerendes Studieglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder (Indsatsparametre) 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management Figuren viser de studerendes vurdering af de seks overordnede områder, som påvirker Studieglæde og Loyalitet. Vurdering [+9] [+2] [-1] 66 [+5] [+3] 72 [+6] [+3] 51 [-33] 81 [-1] Ledelse og organisering af uddannelsen Undervisning Socialt miljø Praktik Effekt på Studieglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for Studieglæden hos de studerende på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. 16% Ledelse og organisering af uddannelsen 62% Undervisning 15% Socialt miljø 7% Praktik Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieglæde og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER 45 Lav Praktik Socialt miljø Ledelse og organisering af uddannelsen EFFEKT AF EN FORBEDRING Undervisning PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisning TILPAS Socialt miljø OBSERVER Ledelse og organisering af uddannelsen Praktik [8]

15 Ledelse og organisering af uddannelsen Gennemgang af de fire indsatsområder De fire indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede Studieglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Ledelse og organisering af uddannelsen Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Ledelse og organisering af uddannelsen på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Ledelse og organisering af uddannelsen. Vurdering [+9] 65 [+2] [-1] [+3] [+6] [+6] [+7] 70 [+11] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [+3] [+3] [+14] 57 [-3] [+12] 59 [+2] [+3] [-5] 67 [-1] 59 [-9] 0 Ledelse og organisering af uddannelsen 17. Uddannelsen er velstruktureret 12. Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 13. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 14. Arbejdsmængden er godt fordelt på min uddannelse 16. Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Ledelse og organisering af uddannelsen på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [-5] 49 [-5] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [-1] 56 [-7] Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer) [9]

16 Ledelse og organisering af uddannelsen Prioriteringskort for Ledelse og organisering af uddannelsen Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Ledelse og organisering af uddannelsen, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Professionsbachelor Int. Hospitality Managements Ledelse og organisering af uddannelsen. VURDERING 70 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 17. Uddannelsen er velstruktureret VEDLIGEHOLD 13. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 16. Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse TILPAS 12. Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 14. Arbejdsmængden er godt fordelt på min uddannelse OBSERVER 15. Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer) [10]

17 Undervisning Undervisning Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. Vurdering [+5] [+3] [+7] [+3] 66 [+6] 67 [-1] 70 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 68 [+5] 64 [+2] 66 [-1] [+3] [+4] [+4] 75 [+6] 74 [-1] Undervisning 29. Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse 30. Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesretning 31. Undervisningen har et højt fagligt niveau 32. Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 35. Mine undervisere er engagerede i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [-3] 68 [-1] 69 [-2] [-4] 61 [+4] [+2] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 70 [+3] 75 [-1] [+4] 69 [+5] 75 [-1] 74 [-1] 72 [+5] Viden fra erhvervslivet og relevante brancher inddrages i undervisningen (f.eks. virksomhedscases, virksomhedsbesøg og gæsteundervisere) 34. I forbindelse med undervisningen har vi kontakt med erhvervslivet (gæstelæsere, virksomhedsbesøg mv.) 36. Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad it og digitale læremidler som en del af undervisningen 37. Anvendelsen af it og digitale læremidler forbedrer Udbyttet af undervisningen 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 80 Vurdering [+8] [+4] 62 [-1] 66 [+3] 68 [+9] [+6] 74 [+6] [+2] Uddannelsen klæder mig på til at anvende IT, som en del af den profession, jeg på sigt skal varetage 39. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 40. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine undervisere 41. Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv, eller en medstuderende har behov for det [11]

18 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 80 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Professionsbachelor Int. Hospitality Managements Undervisning. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 29. Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse 31. Undervisningen har et højt fagligt niveau 32. Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 39. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen VEDLIGEHOLD 30. Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesretning 35. Mine undervisere er engagerede i undervisningen 36. Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad it og digitale læremidler som en del af undervisningen 41. Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv, eller en medstuderende har behov for det TILPAS 37. Anvendelsen af it og digitale læremidler forbedrer Udbyttet af undervisningen 40. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine undervisere OBSERVER 33. Viden fra erhvervslivet og relevante brancher inddrages i undervisningen (f.eks. virksomhedscases, virksomhedsbesøg og gæsteundervisere) 34. I forbindelse med undervisningen har vi kontakt med erhvervslivet (gæstelæsere, virksomhedsbesøg mv.) 38. Uddannelsen klæder mig på til at anvende IT, som en del af den profession, jeg på sigt skal varetage [12]

19 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø. Vurdering [+6] [+3] 70 [+14] 71 [+2] 71 [+3] 71 [+9] 68 [+8] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [+4] [-2] [+2] 20 0 Socialt miljø 42. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse 43. På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 44. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 45. Der er en god stemning på mit uddannelsessted De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesstedet [13]

20 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Professionsbachelor Int. Hospitality Managements Socialt miljø. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 42. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse 43. På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 44. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 45. Der er en god stemning på mit uddannelsessted TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 46. Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesstedet [14]

21 Praktik Praktik Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Praktik på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Praktik. Figuren nedenfor viser hvor mange af de studerende der har svaret, de har været i Praktik. Vurdering [-33] 81 [-1] [-38] 75 [-5] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [-25] [+2] 77 [-2] 47 [-36] [+2] 79 [+2] Ja 10% 0 Praktik 56. Mit praktikophold sætter mine tidligere fag i perspektiv 54. Mit praktikophold er relevant i forhold til uddannelsen 55. Mit praktikophold giver mig en øget faglighed Nej 90% 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Praktik på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [-14] [-1] 62 [+3] 51 [-28] 71 [-3] 72 [-1] 75 [+4] Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode 57. Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? Figuren til højre viser fordelingen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst til højre stillet. Nej 31% Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 100 Vurdering [+5] 70 [-3] 71 [-1] 67 [-3] Ja 69% Jeg har klare forventninger til Udbyttet af mit kommende praktikophold [15]

22 Praktik Prioriteringskort for Praktik 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Praktik, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Professionsbachelor Int. Hospitality Managements Praktik. VURDERING OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 55. Mit praktikophold giver mig en øget faglighed 56. Mit praktikophold sætter mine tidligere fag i perspektiv 57. Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken VEDLIGEHOLD 54. Mit praktikophold er relevant i forhold til uddannelsen TILPAS 61. Jeg har klare forventninger til Udbyttet af mit kommende praktikophold OBSERVER 53. Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode [16]

23 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området. Vurdering [+13] 65 [-1] 61 [-2] 64 [+8] 59 [+12] 63 [-2] [-1] 63 [+7] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 64 [+19] 63 [-2] 61 [-2] 66 [+12] 58 [+5] 68 [-1] 63 [-1] 63 [+5] 20 0 Udstyr & materialer 66. Der er god support til uddannelsesstedets tekniske udstyr 63. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer tilfredsstillende 64. Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Udstyr & materialer på Professionsbachelor Int. Hospitality Management. Vurdering [-1] [+2] [+4] 67 [+7] [-6] 54 [-3] 56 [+5] Undervisningsmaterialet er tidssvarende 65. Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før jeg skal bruge det 67. Biblioteket opfylder de studierelaterede behov, jeg har 68. Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder? [17]

24 Udstyr & materialer Prioriteringskort for Udstyr & materialer 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Udstyr & materialer, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Professionsbachelor Int. Hospitality Managements Udstyr & materialer. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 64. Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse 65. Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før jeg skal bruge det 66. Der er god support til uddannelsesstedets tekniske udstyr VEDLIGEHOLD 63. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer tilfredsstillende TILPAS 62. Undervisningsmaterialet er tidssvarende OBSERVER 67. Biblioteket opfylder de studierelaterede behov, jeg har 68. Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder? [18]

25 Image, Uddannelsens relevans og brugbarhed samt Eksamener & Prøver Image, Uddannelsens relevans og brugbarhed samt Eksamener & Prøver 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management Figuren til højre viser resultaterne for Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed. Vurdering [+5] [+6] [+2] [+4] [-1] Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse 48. Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 49. Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig Eksamener & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Figuren til højre viser hvor mange studerende der har været til eksamen. Det er kun de studerende der har svaret "Ja" til spørgsmålet om eksamen, der har fået stillet de to spørgsmål nedenfor. Nej 8% Ja 92% 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 80 Vurdering [+2] [+6] Bedømmelseskriterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikerede 79. Der er god sammenhæng mellem undervisningen og eksamenskrav [19]

26 Undervisningsministeriets IT-indikator Figuren til højre viser resultaterne for Undervisningsministeriets IT-indikator for Erhvervsakademiet Lillebælt Vurdering [-3] [+6] 70 [+3] 75 [-1] [+4] 69 [+5] Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management [+2] 58 [+8] [-6] 75 [-1] 74 [-1] 72 [+5] [-3] 56 [+5] 20 0 Undervisningsministeriets IT-indikator 36. Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad it og digitale læremidler som en del af undervisningen 37. Anvendelsen af it og digitale læremidler forbedrer Udbyttet af undervisningen 38. Uddannelsen klæder mig på til at anvende IT, som en del af den profession, jeg på sigt skal varetage 68. Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder? [20]

27 TEMA: Studie- og Praktikophold i udlandet Studie- og praktikophold i udlandet 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Studie-/ Praktikophold i udlandet. Figuren nedenfor viser hvor mange af de studerende der har svaret, de har været på Studie-/Praktikophold i udlandet. Vurdering Ja 10% Mine undervisere har fokus på de internationale kompetencer i min uddannelse (f.eks. udviklet min evne til at agere i professionel sammenhæng med folk fra en anden kulturbaggrund) 93. Mit ophold i udlandet giver mig de rette kompetencer til at studere og arbejde i udlandet 94. Mit ophold i udlandet er relevant i forhold til uddannelsen 100. Mit ophold i udlandet giver mig en øget faglighed 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management Nej 90% Vurdering Overvejer du at tage på et ophold i udlandet i løbet i din nuværende uddannelse? Figuren til højre viser fordelingen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret "Ja", der har fået spørgsmålet længst til højre stillet. 0 Nej 53% 101. Mit ophold i udlandet udvikler mine personlige kompetencer Ja 47% 105. Jeg er alt i alt tilfreds med mit ophold i udlandet Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 100 Vurdering Uddannelsen forbereder mig på et ophold i udlandet [21]

28 TEMA: Uddannelse og Job Uddannelse og Job Figuren til højre viser resultaterne for Uddannelse og Job 100 Professionsbachelor Int. Hospitality Management Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademier samlet Landsgennemsnit Professionsbachelor Int. Hospitality Management 80 Vurdering Jeg har en klar forståelse af, hvilke jobs min uddannelse retter sig mod 111. Jeg har en klar forståelse af, hvilke jobfunktioner jeg kan varetage i mit kommende job 112. Min uddannelse giver mig de rette kompetencer, som jeg kan anvende i mit kommende job [22]

29 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til KVU/MVU uddannelserne indenfor Erhvervsakademier og Professionshøjskoler, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af Studieglæde- og Loyalitetsskabelse på de mange danske uddannelsesintitutioner. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvordan er de studerendes Studieglæde, Udbytte med uddannelse og Loyalitet? Hvilke faktorer har størst betydning for de studerendes Studieglæde, Udbytte med uddannelsen og Loyalitet Tolkning af modellen Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan den studerendes Studieglæde på uddannelsesinstitutionen er. Dette vil påvirke den studerendes Udbytte med uddannelsen i kraft af, at jo mere tilfreds man er med at gå på uddannelsesinstitutionen, jo bedre vil det typisk også gå med studiet. Dette påvirker tilsammen om den studerende bliver på uddannelsen, hermed Loyaliteten Indsatsområder Resultatområder Loyalitet Ledelse og organisering af uddannelsen Studieglæde Undervisning Socialt miljø Udbytte Praktik [23]

30 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har de studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en studerende har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot Studieglæden, Udbytte og Loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for den studerende. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og Studieglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for den studerende. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre den studerendes Studieglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og Studieglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget Studieglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for den studerendes Studieglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for de studerende, og som har størst betydning for deres Studieglæde. LEDELSE OG ORGANISERING AF UDDANNELSEN Hvor skal vi starte? UNDERVISNING SOCIALT MILJØ PRAKTIK [24]

31 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fire områder: Organisering af uddannelsen, Undervisningen, Socialt miljø og Praktik. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre den overordnede Studieglæde og Loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder (Prioriter), mens område 1 ligger i feltet for muligheder (Tilpas). Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [25]

32

33

34 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T W

35 Tilfredshedsundersøgelse 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt - Erhvervsakademier samlet December 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt Serviceøkonom Svarprocent: 52% (184/354) Uddannelsesrapport Fortroligt

36 Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder og Prioriteringskort - prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål under fokusområderne (Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning, Socialt miljø og Praktik) 5. Fysisk miljø, Udstyr & materialer, Egen indsats, Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Eksamener & prøver 6. UM's IT-indikator og evt. institutionsspecifikke spørgsmål 7. Tema spørgsmål og baggrundsresultater (Resultater fordelt på demografi) 8. Appendiks Indledning Denne rapport belyser Studieglæde, Udbytte og Loyalitet for de studerende på Serviceøkonom og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. I alt har 354 studerende haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, og af disse har 184 valgt at svare. Serviceøkonom har således opnået en svarprocent på 52%. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte Serviceøkonom i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt på skolen at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt på institutionen omkring det løbende forbedringsarbejde Et dialogværktøj Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper uddannelsesinstitutionen i dialogen omkring: Early warning - dvs. "har vi et problem?" at identificere ændringer i de studerendes opfattelser - dvs. "gør vi det rigtige?" at identificere de områder, der betyder noget for de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet - dvs. "hvordan kommer vi videre?" at evaluere forbedringsinitiativer - dvs. "gjorde vi det rigtigt?" Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i efteråret I alt har studerende fra Erhvervsakademier deltaget i undersøgelsen fordelt på 11 institutioner. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med sidste års resultat (hvis muligt). Har vi rykket os? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Resultater for uddannelser på institutionen. Hvad er resultatet fra uddannelse til uddannelse? Projektledelse Ennova har varetaget analysen og rapporteringen og for visse uddannelsesinstitutioner også dataindsamlingen. God fornøjelse med det videre arbejde! [2]

37 Datagrundlag Antal svar Antal mulige svar Svarprocent Erhvervsakademiet Lillebælt % Automationsteknolog % Autoteknolog % Bygningskonstruktør % Datamatiker % Energiteknolog % Financial Controller % Finansbachelor % Finansøkonom % Handelsøkonom % Installatør % IT- og elektronikteknolog % Jordbrugsteknolog % Laborant % Logistikøkonom % Markedsføringsøkonom % Multimediedesign AK % PBA i e-konceptudvikling % PBA i i Produktudvikling og Teknisk Integration % PBA i innovation og entrepreneurship % PBA i international handel og markedsføring % PBA i jordbrugsvirksomhed % PBA i softwareudvikling % PBA i webudvikling % Procesteknolog % Produktionsteknolog % Professionsbachelor Int. Hospitality Management % Serviceøkonom % Lokationer/fagområder på Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle (Erhvervsakademi Lillebælt) % Odense (Erhvervsakademi Lillebælt) % Byggeri og energi % Salg og marketing % Multimedie og IT % Serviceøkonom på Erhvervsakademiet Lillebælt 1. semester % 5314seo1ed % 5314seo1ed % 5314seo1ei % 5314seo1ei % 5614sev1ed % 5614sev1ei % 2. semester seo2ed % 3. semester % 5314seo3ed % 5314seo3ed % 5314seo3ei % 5614ser3eS % Serviceøkonom på andre uddannelsesinstitutioner Cphbusiness % Erhvervsakademi Dania % Erhvervsakademi Aarhus 71 85% UCN % Erhvervsakademi Midtvest % Erhvervsakademi Sjælland % [3]

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (28/43) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 38% (19/5) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (46/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 5% (29/58) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (224/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (142/238) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 6% (234/387) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: % (695/87) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Uddannelsesudvalgenes sammensætning:

Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Uddannelsesudvalg ved september 14 Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: I Lovbekendtgørelse nr 935 af 25/8/14 om erhvervsakademier for videregående uddannelse og Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 51% (786/1527) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (38/) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 48% (/12) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (29/42) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 43% (18 besvarelser ud af 252 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2533/379) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 82% (544/2) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: % (528/659) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 82% (952/1161) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 62% (158 besvarelser ud af 254 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 - Svarprocent: 28% (334/1191) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: % (2579/34) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (64/179) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 55% (2584/4697) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 53% (1 besvarelser ud af 225 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (118/252) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (775/243) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (122/274) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 77% (2896/32) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 25% (7/28) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 87% (53/61) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (254/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 57% (126/223) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 211 December 211 Svarprocent: 51% (1.344 besvarelser ud af 2.5 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 46% (37/) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 53% (221/417) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (419/747) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 76% (287/377) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2925/4434) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere