ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR 3. DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE 4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES 5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING 6. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOMMENDE ÅR 7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Ole Jespersen, modtager genvalg Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg Varmeaftagervalgt: Klaus Keller, modtager genvalg 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN På valg er: Medlemsvalgt: Leo Nørgaard Varmeaftagervalgt: Ny vælges 10. VALG AF REVISOR Bestyrelsen indstiller til valg af Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerskab som ny revisor. 11. EVENTUELT SAGSNR ISA/ISA DOK. NR

2 Ad pkt. 1: Per B. Jørgensen, formanden for bestyrelsen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Viborg Fjernvarme Advokat Erik Bertelsen fra Kromann Reumert blev enstemmigt valgt som dirigent. Erik Bertelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad pkt. 2: Bestyrelsesformanden, Per B. Jørgensen, aflagde beretning for regnskabsåret 1. januar december Først blev Flemming Præstegaard, der blev valgt til bestyrelsen ved sidste generalforsamling og kort tid herefter afgik ved døden, mindet af Per B. Jørgensen. Per B. Jørgensen fremhævede, at Flemming Præstegaards tid i bestyrelsen havde været kort, og han ville blive savnet. I øvrigt blev der i det hele henvist til indholdet af den trykte beretning, der er vedhæftet dette referat. Endvidere vedlægges kopi af den mundtlige beretning for fuldstændighedens skyld. Per B. Jørgensen informerede bl.a. om status på geotermisagen og den risiko for sagsanlæg fra Energi Viborg, som Viborg Fjernvarme faktisk forventede. I forhold til retssager informerede Per B. Jørgensen også om, at de kritiske fjernvarmeforbrugere havde anlagt retssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i Viborg Fjernvarme. I forhold til fremtidens fjernvarmemuligheder, henviste Per B. Jørgensen til mulighederne for varme fra Apple. Per B. Jørgensen tilføjede i den forbindelse i forhold til den skriftlige beretning, at mulighederne vedrørende Apple udvikler sig dag for dag, og at udviklingen byder på endnu bedre muligheder for Viborg Fjernvarmes medlemmers varmeforsyning. Viborg Fjernvarme havde været inviteret til et møde vedrørende mulighederne for varme fra Apple, og selvom detaljerne ikke kunne afsløres, kunne Per B. Jørgensen fortælle, at mulighederne var meget lovende. Per B. Jørgensen forklarede desuden, at der lørdag d. 9. maj 2015 ville blive afholdt en inspirationsdag vedrørende de muligheder som den enkelte har for at spare udgifter til varme. Denne dag opfordrede Per B. Jørgensen både medlemmer og ikke-medlemmer til at deltage i. Endelig henviste Per B. Jørgensen til, at Viborg Kommune havde opsagt den overenskomst, som blev indgået mellem Viborg Fjernvarme og Viborg Kommune i 1953 i forbindelse med anlæg og drift af et varmeværk i Viborg. Som følge heraf ville bestyrelsen i Viborg Fjernvarme konsekvensrette i vedtægterne, idet der er flere steder, hvor der henvises til eller forudsættes, at den nævnte overenskomst er gældende. Formanden opfordrede til, at generalforsamlingen tilkendegav, hvorvidt der var indvendinger herimod. Eftersom der ikke var nogen, der ønskede ordet i den forbindelse, eller i øvrigt under den efterfølgende debat under dirigentens ledelse kom med indvendinger herimod, sagde Per B. Jørgensen, at vedtægterne ville blive konsekvensrettet som foreslået af bestyrelsen. Herefter overgik beretningen til dirigentens behandling, og følgende tog ordet i debatten, der primært omhandlede samarbejde med andre varmevirksomheder: Johannes Steensgaard, Boligselskabet Sct. Jørgen: SIDE 2

3 Johannes Steensgaard forklarede, at han havde bedt om ordet som privat medlem af Viborg Fjernvarme og ikke repræsentant for Boligselskabet Sct. Jørgen, fordi han gerne ville kommentere den efter hans opfattelse meget korte skriftlige del af beretningen vedrørende samarbejde med andre varmevirksomheder. Johannes Steensgaard mente, at der tilsyneladende ikke skete så meget med dette samarbejde, og han frygtede, at det betød, at muligheden for at blive forsynet med fjernvarme fra miljørigtig varme gik tabt. Han sagde, at udnyttelsen af spildvarmen fra Apple forudsatte en hurtig, effektiv og smidig planlægningsproces, og han gav udtryk for, at denne proces ikke måtte ødelægges af mangel på samarbejde mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg. Han opfordrede til, at selskaberne kunne samles i ét selskab, og denne opfordring ville han også aflevere skriftligt til Viborg Fjernvarme. Han fremhævede igen, at med Apples anlæg i Foulum havde Viborg fået århundredets mulighed for miljørigtig varme. Han mente derfor, at stridighederne måtte bilægges og han mente kun, at dette ville kunne gøres på én måde, nemlig ved at samle Viborg Fjernvarme og Energi Viborg i ét selskab. Han forklarede, at der med forslaget efter hans vurdering ville kunne opnås en administrativ besparelse på mere end 2 mio. kr. årligt - svarende til over 40 mio. kr. over 20 år. Det nye selskab kunne efter Johannes Steensgaards mening f.eks. hedde Viborg Varme A/S. Sammenlægningen/stiftelsen af det nye selskab ville medføre, at Viborg Fjernvarme og boligselskaberne skulle overdrage deres beføjelser angående varmedistribution til det nye selskab, og andre distributører i Viborg Kommune skulle selvfølgelig inviteres med. De nuværende ejere af distributionsnettet ville skulle sikres i det nye selskabs vedtægter, og medarbejderne ville være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelser. Han forestillede sig 9 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de fire kunne vælges af forbrugerne. Det kunne f.eks. være én af lejerne, én af private udlejere, én fra de almene udlejere og én fra parcel-husejerne. Han sluttede med at opfordre til, at man tænkte lidt mindre på snævre egeninteresser og mere på Viborg Fjernvarmes ve og vel. Per B. Jørgensen, formand: Per B. Jørgensen fik herefter ordet for at svare på indlægget. Han sagde, at Viborg Fjernvarme arbejdede for at forbedre samarbejdet med Energi Viborg. Han frygtede dog ikke, at den eventuelle mangel på samarbejde, ville medføre, at samarbejdet med Apple ville blive tabt på gulvet. Han sagde igen, at der i sidste uge havde været et orienteringsmøde med Apple, og de ting, som Apple havde foreslået, passede lige ind i Viborg Fjernvarmes planer. Han understregede i den forbindelse, at det er Energi Viborg, ikke Viborg Fjernvarme, der vil komme til at forhandle med Apple, da det er Energi Viborg, der skal stå for produktion. Per B. Jørgensen understregede, at Viborg Fjernvarmes ønske er at få de forskellige modeller frem og få dem konsekvensberegnet. Per B. Jørgensen tilføjede, at hvis Energi Viborg vælger at se bort fra Viborg Fjernvarme, så kan de faktisk gøre det, idet Viborg Fjernvarme er bundet af driftsaftalen med Energi Viborg. Per B. Jørgensen medgav, at der sikkert ville være besparelsespotentiale, særligt hos Energi Viborg. Han mente selv, at Energi Viborgs pris er for høj. Han sagde dog, at Johannes Steensgaards model blot var én af mange muligheder, men eftersom der skal to til at nå hinanden opfordrede han dog Johannes Steensgaard til at fremføre samme forslag for Energi Viborg. Peter Schaarup, Sct. Laurentii Vej 51: Peter Schaarup fik ordet og sagde, at det var rigtig godt, at Johannes Steensgaard bragte samarbejdet mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme op, idet det er i overensstemmelse med forslaget på sidste generalforsamling. Han understrege- SIDE 3

4 de dog, at Johannes Steensgaard som tidligere borgmester ved, at der ikke er et krav om kvalifikationer for at sidde i bestyrelsen i Energi Viborg. Han opfordrede derfor Johannes Steensgaard til at rette henvendelse til sine egne kollegaer i Viborg Byråd, fordi anklagen over for Viborg Fjernvarme efter hans mening er skudt forbi. Peter Schaarup sagde, at han var enig i, at det skal være et samarbejde, og at det kommer der også til at være med Aarhus eller Randers. De potentielle samarbejdspartnere som Aarhus og Randers vil imidlertid næppe synes, at en række kommunalpolitikere er de bedste samarbejdspartnere. Stig Jensen, Kildebakken 47: Stig Jensen gav udtryk for, at man ikke længere ved, hvad der foregår i Energi Viborg, og at der var forhold, som han undrede sig over i forslaget fra Johannes Steensgaard, idet det undrede ham, at ejerne skulle sidde på flertallet i bestyrelsen efter Johannes Steensgaards forslag. --- Da der ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten herefter, at debatten til dette punkt var udtømt, hvorefter beretningen blev taget til efterretning. Ad pkt. 3: Årsrapporten blev gennemgået af statsaut. revisor Peter Mølkjær, Revisionsaktieselskabet Deloitte. Den fuldstændige årsrapport er tilgængelig på Viborg Fjernvarmes kontor og hjemmeside. Hoved- og nøgletal Revisoren konstaterede, at det har været et meget mildt varmeår, og ledningstabet udgør 23,1 % i år. Distributionstabet pr. km ledningsnet er gået betragteligt ned. Revisoren forklarede, at når man kigger samlet på det økonomiske resultat, skal man huske på, at Viborg Fjernvarme er et hvile-i-sig-selv selskab. Den forskel, der naturligt vil opstå, er enten overdækning eller underdækning. Overdækningen går tilbage til forbrugerne. Balancesummen er øget betragteligt, hvilket skyldes, at der har været mange tilbagebetalinger til forbrugerne. Egenkapitalen er den samme. Resultatopgørelsen I forhold til resultatopgørelsen kan det ses, at distributionsomkostningerne er ca. 1,5 mio. kr. højere end sidste år. Dette skyldes, at det har været nødvendigt at investere i at sikre nettet for fremtiden. Balancen Hovedposten under balancen er materielle anlægsaktiver. Der er samlet investeret i 11,5 mio. kr. SIDE 4

5 Konklusionen er, at det er en revisionspåtegning uden forbehold. Likviditeten er selvfølgelig et væsentligt punkt. Det viser, at der er et likviditetsbehov på 30 mio. kr. Det er fuldstændig sædvanligt og som det plejer at være på dette tidspunkt af året. Sidste år blev der taget pant i ledningsnettet. I forhold til geotermiprojektet skal det bemærkes, at der foreligger et udkast til en afgørelse om, at 25 mio. kr. ikke kan indregnes i varmeprisen. Hvis det kommer til, at det skal betales af Viborg Fjernvarme, så kan det betales af egenkapitalen. SKAT Der har været en dialog med Skat, fordi der i 2010 kom et bindende svar om, at et andet fjernvarmeværk, der minder meget om Viborg Fjernvamre, skulle betale skat. Derfor henvendte Viborg Fjernvarme sig til SKAT, og fik det svar, at de sideordnede aktiviteter vil være omfattet af skattepligt, hvorimod fjernvarmeaktiviteterne ikke vil være omfattet Da der ikke var nogen bemærkninger til regnskabet, konstaterede dirigenten med forsamlingens tilslutning, at regnskabet var godkendt. Ad pkt. 4 Morten Abildgaard, direktør i Viborg Fjernvarme, præsenterede budgettet for 2015, og henviste til, at det også var fremlagt på hjemmesiden. Han startede med at konstatere, at Viborg Fjernvarme har produktionsomkostninger på 116 mio. kr. Budgettet er baseret på et normalt varmeår, som er det, som Dansk Fjernvarme opgør. I forhold til distributionsomkostningerne er det især ledningsnettet, der er den største post. Energispareomkostningerne er i øvrigt stødt stigende, idet bliver sværere og sværere at leve op til energisparekravene. Viborg Fjernvarme har valgt at fokusere tiltagene omkring ledningsnettet, for at Viborg Fjernvarmes forbrugere vil få glæde af initiativerne. Når tallene for energispareomkostningerne fremstår som faldende, er det altså fordi tiltagene sker i eget net. Viborg Fjernvarme sparer ca. 1,5 mio. kr. i forhold til, hvis Viborg Fjernvarme ikke foretog besparelserne i eget net. Finansielle poster. Derefter gennemgik Morten Abildgaard noterne til budgettet. Incitamentsbidraget inspirerer til at få en bedre afkøling. Ved at få fremløbstemperaturen så langt ned som muligt, så sparer Viborg Fjernvarme mange penge. Denne fordel overstiger langt incitamentsbidragets størrelse på i alt kr. I øvrigt fortalte Morten Abildgaard, at Viborg Fjernvarme har et stigende antal brugere, og at der serviceres et større antal kunder pr. medarbejder nu. Morten Abildgaard forklarede nærmere om ledningsnettet, at det i øjeblikket var det lange seje træk, og at det er vigtigt at ledningsnettet bliver dimensioneret ordentligt. Morten Abildgaard henviste i øvrigt til et arrangementet om sparetiltag. Varmetabet er den altovervejende omkostning. Viborg Fjernvarme har i den forbindelse anskaffet sig et kamera, så små brud kan lokaliseres. Det betyder, at spædevandstabet falder. De meget praktiske tiltag, som Viborg Fjernvarme foretager, virker faktisk. Der var ingen bemærkninger til budgettet. SIDE 5

6 Budgettet blev taget til efterretning. Ad pkt. 5 Derefter gennemgik direktør Morten Abildgaard investeringsplanen, dvs. det 3-årige investeringsbudget for perioden Viborg Fjernvarme har sat penge af til at lave nye stikledninger. Når vi ser på lokalplanen, betyder de nye huse, at der er flere, der skal på fjernvarme. Viborg Fjernvarme vil gerne halvere det nuværende ledningstab og ser i den forbindelse på de bedste business case. Efter måleren er fjernvarmetabet forbrugerens, men Viborg Fjernvarme gør en indsats med at isolere det. Indtil videre er der blevet taget godt imod dette initiativ. Viborg Fjernvarme har energirådgivning med tilbagebetalingstider på 0,5 år. Der er rigtig mange steder, hvor der kan foretages forandringer, så det kommer til at tage flere år. Morten Abildgaard forklarede i øvrigt, at der ved omkostningen til renovering af ledningsnettet (begrænsningen af ledningstabet) blev indregnet lønomkostninger. Under pkt. 4 var det, der ikke vedrører ledninger. Flere og flere steder i landet indfører man en lejemodel for fjernvarmeveksler. Viborg Fjernvarme har stor interesse i, at der bliver lavet nye veksler. I den forbindelse vil Viborg Fjernvarme arbejde med en model, hvor Viborg Fjernvarme lejer vekslerne ud. Det vil være en omkostningsbestemt leje. På den måde er der mulighed for at få en ny veksler, hvilket skulle være en fordel for alle. De gør det allerede i Skive, og Morten Abildgaard oplever flere kunder, der spørger ind til denne løsning. Endelig kom Morten Abildgaard ind på, at det var nødvendigt at optimere tryk og flow. Det har Viborg Fjernvarme således sat penge af til på nogle udvalgte steder. Baggrunden for denne investering er at støtte den gaskonvertering, der kommer på et tidspunkt. Viborg Fjernvarme skal have noget software, der skal vise, hvordan ledningerne skal lægges ud. Der var ingen bemærkninger til investeringsplanen. Dirigenten konstaterede herefter, at investeringsplanen var blevet taget til efterretning. Ad pkt. 6 Der er ikke yderligere bemærkninger fra bestyrelsen. Ad pkt. 7 Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag. Ad pkt. 8 På valg som bestyrelsesmedlemmer var Ole Jespersen (medlemsvalgt/ejere), Rene Nielsen (medlems-valgt/private udlejere) samt Klaus Keller (varmeaftagervalgt). Alle genopstillede. SIDE 6

7 Dirigenten informerede om, at det i vedtægterne er foreskrevet, at valget i alle valggrupper sker under én og samme afstemning. Dirigenten opfordrede herefter medlemmerne til at komme med eventuelle forslag, hvis de ønskede andre bestyrelsesmedlemmer. Henrik Toft, Koldingvej 88 G, foreslog sig selv som bestyrelsesmedlem som medlemsvalgt/ejere, og begrundede dette med erfaringen fra sit professionelle virke, hvori han de sidste år har arbejdet med fjernvarme. Derigennem har han fået stor erfaring med de styringssystemer, som der findes inden for varme, og han kender bl.a. til geotermi, varmepumper mm. Ole Jespersen præsenterede herefter sig selv og forklarede, at han blev valgt ind i bestyrelsen i Viborg Fjernvarme for to år siden. I løbet af de to år har han fået indsigt i værket, og selvom han ikke altid har været enig med den øvrige bestyrelsen, så synes han, at der har været en god dialog. Han sluttede med at konstatere, at der venter rigtig mange opgaver i de næste par år, og de opgaver vil han gerne være med til at løse som en del af bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at eftersom Rene Nielsen (medlemsvalgt/private udlejere) og Klaus Keller (varmeaftagervalgt) var de eneste, der var opstillet i deres valggrupper og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, at de begge var genvalgt. På medlemsvalgt/ejere var der foreslået to kandidater til at besætte pladsen. Dirigenten foranstaltede skriftlig afstemning således, at en stemmeseddel skulle påføres én kandidat blandt de to forslag. Der blev afgivet 9 blanke eller ugyldige stemmer. De øvrige stemmer fordeltes således: Ole Jespersen: 550 Henrik Toft: 230 Ole Jespersen blev således valgt. Ad pkt. 9: Leo Nørgaard (medlemssiden) var på valg til suppleant til bestyrelsen. Leo Nørgaard modtog gerne genvalg. Der skulle foreslås en ny suppleant til varmeaftagersiden. Grethe Hassing, Boligselskabet Viborg, foreslog Erik Faarup. Erik Faarup, Asmild Eng 37, præsenterede herefter sig selv og forklarede, at han var tidligere VVS-installatør og derigennem havde han opnået praktisk fjernvarmekendskab. Han er desuden medlem af Komitéen af de utilfredse fjernvarmebrugere. Erik Faarup forklarede, at han var blevet foreslået af Boligselskabet Viborg og LLO til at varetage varmeaftagernes interesser. Han ville således arbejde for mere åbenhed fra Viborg Fjernvarmes side. Han sagde, at hvis der kan gennemføres mere åbenhed (det er der allerede på nærværende generalforsamling), så kan Viborg Fjernvarme måske fremadrettet udgå gentagelser af historien. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at opstille, og da ingen på generalforsamlingen havde indvendinger mod valget blev Leo Nørgaard (medlemsvalgt) og Erik Faarup (varmeaftagervalgt) valgt som suppleanter til bestyrelsen. SIDE 7

8 Ad pkt. 10: Bestyrelsen foreslog valg af Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerskab som ny revisor. Per B. Jørgensen begrundede forslaget med, at bestyrelsen havde lyttet til generalforsamlingen fra tidligere år, og at det var sundt at skifte revisor en gang i mellem. Da der ikke var andre forslag til revisor, konstaterede dirigenten, at Ullits & Winther var valgt som revisor. Ad pkt. 11: Dirigenten mindede om, at der ikke kunne besluttes noget under dette punkt. Ole Jespersen fik ordet og takkede for opbakningen og genvalget. Da dirigenten så, at der ikke var andre, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Per B. Jørgensen takkede ligeledes forsamlingen. Generalforsamlingen var slut. Advokat Erik Bertelsen, dirigent. SIDE 8

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere