Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008""

Transkript

1 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011 Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU

2 RESUMÉ Delprojektet vedrørende privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af produktionsanlæg ved blandt andet at inddrage miljøaspekter ved udledning fra akvakulturproduktionen, er gennemført af Fødevareøkonomisk Institut i perioden fra januar til oktober Delprojektet vedrørende regnskabsstatistik for akvakultur 2008 er gennemført af Danmarks Statistik (DST) i perioden fra februar 2009 til oktober 2010, som opfølgning på et tilsvarende projekter vedrørende , 2006 og Projektet er finansieret af Den Europæiske Fiskerifond EFF og Fødevareministeriet. Formålet med projektet er dels at udarbejde privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af dambrug, dels at udarbejde en regnskabsstatistik for akvakultur i en forsøgsperiode, der dækker regnskabsåret Der er opstillet 6 specifikke mål for projektet: At gennemføre privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af produktionsanlæg ved blandt andet at inddrage miljøaspekter ved udledning fra akvakulturproduktionen. Udarbejdelse af Regnskabsstatistik for Akvakultur At styrke regnskabsstatistikken ved indarbejdelse af registerdata fra Danmarks Miljøportal, der løbende bliver ajourført af kommunerne, de tilsynsførende miljømyndigheder. At tilpasse statistikken de krav, som der stilles til medlemslandene i EU rådsforordningen 199/2008 af 25. februar 2008 og senere tiltrådte kommissionsforordning. At videreudvikle segmenteringen i Regnskabsstatistik for Akvakultur, så den yderligere tilpasses brugernes behov og erhvervets fremtidige udvikling. At forbedre dataindsamling og behandling af data således, at der sikres en høj kvalitet i statistikken, samtidig med at den enkelte ejer og revisor belastes mindst muligt. Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 er baseret på data fra Fiskeri Direktoratets (FD) akvakulturregister, Danmarks Miljøportals register over dambrug samt regnskaber for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Projektet er udført af DST med støtte fra en rådgivende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for akvakulturerhvervet, erhvervets interesseorganisation Dansk Akvakultur, FD og erhvervets revisorer. Projektets hovedkonklusion er, at der er blevet udarbejdet privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af danske dambrug samt en ensartet og pålidelig regnskabsstatistik for akvakulturerhvervet for

3 Indhold Resumé... 2 Baggrund... 4 Arbejdsgruppe... 4 Udarbejdelse af elektronisk indberetningsskema... 5 Regnskabsstatistik for Akvakultur Udarbejdelse af databehandlingsmodel... 7 Udarbejdelse af database... 7 Udarbejdelse af stikprøve... 9 Konklusion... 9 Bilagsoversigt: Bilag 1: Elektronisk indberetningsskema 2008 Bilag 2: Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2008 Bilag 3: Vejledning til indberetning 2008 Bilag 4: Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Bilag 5: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 579, 2009 Bilag 6: Anonymiseret benchmarkrapport 2008 Bilag 7: Notat Produktivitetsanalyse af danske dambrug

4 BAGGRUND Baggrunden for projektet er et ønske om, at der udarbejdes dels et notat med privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af produktionsanlæg ved blandt andet at inddrage miljøaspekter ved udledning fra akvakulturproduktionen, dels en regnskabsstatistik for akvakultur begge til brug for akvakulturerhvervets udøvere, Dansk Akvakultur, Fødevareministeriet samt andre interessenter. Projektet skal blandt andet ses som en opfølgning af Dambrugsudvalgets og Havbrugsudvalgets anbefalinger om, at der udarbejdes en regnskabsstatistik for erhvervet, idet en oversigt over driftsøkonomien i forskellige typer opdrætsanlæg vil være til stor nytte for såvel erhvervet som banker, finansieringsinstitutter og Fødevareministeriet 1. Endvidere er projektet en opfølgning på Projektet vedrørende udarbejdelse af et arbejdsgrundlag for etablering af en regnskabsstatistik for akvakultur, herefter benævnt pilotprojektet, udarbejdet af FOI fra januar til juni Her var konklusionen, at der både er ønske, opbakning og mulighed for at udarbejde en regnskabsstatistik for akvakulturerhvervet, såfremt den fornødne finansiering kan fremskaffes. Endelig er projektet en opfølgning af regnskabsstatistik for akvakulturerhvervet for årene 2004 til ARBEJDSGRUPPE Til støtte for projektet er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for akvakulturerhvervet, erhvervets interesseorganisation Dansk Akvakultur, Fiskeridirektoratet (FD), FødevareErhverv (FE), Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og erhvervets revisorer. Arbejdsgruppens opgave har været at rådgive DST og sikre en tæt kontakt til erhvervet. Arbejdsgruppen har bestået af følgende medlemmer: Direktør Brian Thomsen. Dansk Akvakultur Seniorrådgiver Villy J. Larsen. Dansk Akvakultur Kommunikationschef Gitte Nielsen. Aquapri A/S Kontorchef John Kjersgaard. Fiskeridirektoratet Statsautoriseret revisor Poul Spencer Poulsen. PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret revisor Jørn Bak. Deloitte Fra DST: Kontorchef Vøgg Løwe Nielsen Fuldmægtig Peter Vig Jensen Fuldmægtig Michael Brogaard 1 Havbrugsudvalget, Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark, Rapport. Marts Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 4

5 Fra FOI: Fuldmægtig Rasmus Nielsen Der har i projektperioden været afholdt et møde i arbejdsgruppen. Samarbejdet med FD har bevirket en bedre kvalitetssikring af data i FDs akvakulturregister samt en bedre kortlægning af kommercielle, ikke kommercielle og ophørte akvakulturanlæg. Arbejdsgruppens arbejde har været med til at sikre en positiv modtagelse og opbakning til statistikken fra erhvervet og dets revisorer. VEDRØRENDE REGNSKABSSTATISTIK 2008: UDARBEJDELSE AF ELEKTRONISK INDBERETNINGSSKEMA Det elektroniske indberetningsskema for 2008 (Bilag 1) er udviklet som et funktionelt regnearksskema i MS Excel, der muliggør en nem og ensartet indberetning af akvakulturanlæggenes regnskabsdata. Indberetningsskemaet er målrettet mod virksomhedernes revisorer, da det er dem, der indberetter virksomhedernes regnskabsoplysninger til DST. Udgangspunktet for det elektroniske indberetningsskema er den harmoniserede kontoplan for 2008 (Bilag 2). Kontoplanen er blevet opdateret med de nødvendige ændringer, samt de ændringer, som har vist sig at være hensigtsmæssige i forhold til revisorernes indberetning. Det elektroniske indberetningsskema er ligesom den harmoniserede kontoplan opstillet med den fornødne bredde til at dække såvel virksomheder i selskabsform som enkeltmandsejede virksomheder. Herudover er der taget højde for de forskellige anlægstyper, der kendetegner akvakulturerhvervet i Danmark. Struktur efter Årsregnskabslov I kontoplan og indberetningsskema er der taget hensyn til den struktur, der anvendes i årsregnskabsloven for enkeltmandsvirksomheder og mindre selskaber, dvs. klasse A, B og C. Yderligere er DSTs erfaringer fra arbejdet med indsamling af data for landbrug, fiskeri m.m. blevet inddraget for at sikre en høj kvalitet af data samtidig med en nem og smidig indberetningsform for brugerne. Kobling mellem kontoplan og indberetningsskema Kontoplanen er nøje forbundet med det elektroniske indberetningsskema. Kontoplanen tilstræbes at indeholde alle de relevante og betydende poster, der måtte forekomme i regnskaber for akvakulturerhvervet. En del af posterne fra kontoplanen er samlet til aggregerede poster i indberetningsskemaet. Baggrunden for dette er at lette arbejdet for indberetterne af skemaet, samt at ikke alle poster i kontoplanen vil være relevante i en regnskabsstatistik. Ved indberetning af regnskabsdata kan kontoplanen således bruges som vejledning til placering af poster i indberetningsskemaets aggregerede poster. 5

6 Det elektroniske indberetningsskema Det elektroniske indberetningsskema er i den foreliggende udgave et gennemarbejdet og afprøvet produkt. Der vil i de kommende år naturligt opstå behov for ændringer og tilpasninger i forhold til lovgivning eller ønsker fra erhvervet m.v., hvilket stiller krav til en tæt kontakt til erhvervet. En hensigtsmæssig måde at sikre dette er at fortsætte den ovenfor nævnte arbejdsgruppe, der kan holde løbende kontakt og mødes med passende mellemrum. Indberetning Indberetning til DST sker kun elektronisk. Indberetningsskemaet er udstyret med hjælpefunktioner, der skal hjælpe indberetteren og forebygge fejl og mangler i indberetningen. Som eksempler kan nævnes, at der er indbygget test af dele af regnskabet, samt at hvis regnskabet indgår flere år i træk, vil sidste års ultimoposter blive indlæst som primoposter det følgende år. Regnskabsskemaet indeholder desuden et lagerark, hvor data kan gemmes og hentes fra. Dette muliggør, at mange anlægsregnskaber kan indberettes i samme skema, samt at flere anlægsregnskaber kan aggregeres til et samlet virksomhedsregnskab, som revisor kan sammenholde med oplysningerne i virksomhedens årsrapport som en validering af de indberettede data. Vejledning til indberetning og indberetningsskema Til indberetningsskemaet er der udarbejdet en grundig vejledning (Bilag 3), der formidler de retningslinier, som regnskabsdata skal indberettes efter samt regnearkets indretning, anvendelse og funktionalitet. Denne vejledning er ligesom indberetningsskemaet blevet udviklet af DST og testet af både arbejdsgruppen samt indberettende revisorer. Datasikkerhed og videreformidling af data Oplysninger som indberettes til DST på individniveau opbevares i specielle databaser, hvor kun de relevante medarbejdere har adgang. Data på individniveau vil i anonymiseret form kunne stilles til rådighed for udvalgte madarbejdere på FOI efter DSTs sædvanlige godkendelsesprocedure. DST vil kun videreformidle data til offentligheden på aggregeret niveau. REGNSKABSSTATISTIK FOR AKVAKULTUR 2008 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 (Bilag 4) er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 148 anlægsregnskaber, hvilket svarer til 53 pct. af den samlede population. 134 af regnskaberne er indhentet fra revisorer efter tilsagn fra de medvirkende anlægsejere, mens 14 er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som supplement til de frivillige indberetninger. De indsamlede regnskaber dækker 74 pct. af det samlede bruttoudbytte i erhvervet, således som det fremgår af oplysninger fra FD. De 280 anlæg er fordelt på 162 virksomheder. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår, er som udgangspunkt anvendt regnskaber, som er afsluttet i Som følge af at statistikken er baseret på en delmængde af samtlige regnskaber, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed. Det har heller ikke i 2008 været muligt at udtage en tilfældig stikprøve til statistikken på grund af manglende tilsagn. Derfor er alle anlæg, som har givet deres tilsagn om deltagelse i statistikken blevet udtaget. 6

7 De regnskaber, som ikke er indberettet eller rekvireret fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, er ligesom for 2004 til 2007 beregnet med en datasimuleringsmodel, hvor det enkelte regnskab bliver beregnet på baggrund af registerdata for de enkelte enheder suppleret med regnskabsdata for en repræsentativ gruppe af kendte regnskaber. UDARBEJDELSE AF DATABEHANDLINGSMODEL Som følge af videreudvikling af DSTs datasimuleringsmodel har det været muligt at gennemføre en automatiseret simulering af de manglende regnskaber for de traditionelle dambrugsanlæg. Den automatiske beregningsprocedure medvirker til at undgå manuelle beregningsfejl. Statistikken for 2008 er tilgængelig i DSTs Statistikbank og er udsendt til alle erhvervets virksomheder samt de revisorer, der deltog i indberetningen af regnskaber. De virksomheder, der har bidraget med regnskaber, har endvidere modtaget en individuel benchmarkrapport (Bilag 6), hvor de kan se egne tal i forhold til en repræsentativ gruppe af lignende virksomheder. UDARBEJDELSE AF DATABASE For at kunne håndtere den store mængde data, der indberettes til DST fra revisorer samt FDs og Danmarks Miljøportals registre har DST oprettet en database specielt til data for akvakultur. Det har været nødvendigt at opbygge en speciel database for akvakultur, da området kræver en anden tilgang end det anvendte system for jordbrug. Dette skyldes blandt andet, at stamdata og klassifikationer i systemet fra jordbrug leveres fra Danmarks Statistiks landbrugsregister, mens akvakulturanlæggene klassificeres af DST på baggrund af FDs og Danmarks Miljøportals registre, samt vha. Dansk Akvakultur og arbejdsgruppens detaljerede viden om erhvervet. Akvakulturerhvervet består af en forholdsvis lille population, hvilket kræver en stor relativ stikprøve for at kunne præsentere tal for segmenterne i populationen. Idet antallet af revisorindberettede regnskaber ikke har kunnet leve op til de målsætninger, som blev beskrevet i Pilotprojektet, har det været nødvendigt at udvikle en datasimuleringsmodel til beregning af ikke indberettede regnskaber. Grundlag i databasen Databasens grundlag er den totale population af danske akvakulturanlæg bearbejdet af DST. Indlæsning af FD data Data fra FD indlæses i databasen med oplysninger om anlægstype, art, anvendelsestype samt produktion i mængde og værdi. For anlæg, hvor der ikke indberettes yderligere oplysninger, danner FDs data dermed grundlaget for klassifikationen og dermed for segmentering og simuleringen af regnskabet. 7

8 Indlæsning af regnskaber Inden regnskaber indsendes til DST har den indberettende revisor mulighed for at teste regnskabet i det elektroniske indberetningsskema for fejl og mangler. DST opdeler eventuelle virksomhedsindberettede regnskaber på anlægsniveau. For de anlæg, hvor der indberettes oplysninger fra revisor, overskrives data fra FD med de indberettede regnskabsdata. Grunden til, at regnskabsdata kommer i første række, er, at regnskaberne kan have et andet regnskabsår end kalenderåret, samt at den producerede mængde og værdi ikke altid er det samme som den solgte mængde og værdi. Yderligere kan de indberettede data til FD være på virksomhedsniveau. Bearbejdning af regnskaber Når regnskaberne er indlæst i databasen valideres de ved hjælp af logisk opbyggede udsagn, således at regnskabet testes for inkonsistens og yderligere fejl og mangler, som ikke er testet i indberetningsskemaet. Yderligere giver databasen den mulighed, at man kan sammenligne data fra det indkomne regnskab med sidste års data fra samme anlæg. Klassifikationer Alle anlæg i databasen klassificeres efter deres populationsstatus, hvilket vil sige, om de er aktive kommercielle anlæg, ikke kommercielle anlæg, inaktive anlæg eller ophørte anlæg. Yderligere klassificeres anlæggene efter anlægstype, økonomisk størrelsesklasse, produktionsform, art m.m. Klassifikationerne danner grundlag for den senere segmentering og simulering af anlæggene i statistikken. Stamdata Indeholder oplysninger om anlæggets interne nummer, CVR nummer, tilknyttet revisorkontor samt om regnskabet er indberettet af revisor, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller om regnskabet skal simuleres. Simulering af regnskaber For de regnskaber, hvor der ikke indberettes regnskabsoplysninger, bruges FDs data som udgangspunkt for en simulering af regnskabet. I databasen er der en specielt udviklet funktion, hvor man kan klassificere de ikke indberettede regnskaber efter blandt andet anlægstype og økonomisk størrelsesklasse. På baggrund af værdien i regnskabet beregnes en opregningsfaktor, som ganges på et gennemsnit for den repræsentative gruppe, som anlægget er en del af. På den måde bliver samtlige ikke indberettede regnskaber beregnet. Udtræk af data Udtræk af data sker med et specielt tilpasset udtræk direkte fra databasen, hvilket betyder, at det er nemt og hurtigt at lave nye udtræk fra databasen. Den fleksible løsning betyder, at det er nemt og hurtigt at bearbejde data til statistikken og levere aggregerede data til såvel interne som eksterne brugere. Det fleksible design af databasen gør det også muligt at udtrække rapporter, som for eksempel benchmarkrapporten, som udsendes til den enkelte virksomhedsejer. Revisordatabase I databasen er der også integreret en revisordatabase, således at der kan holdes styr på udsendelse af materiale og indberetning af regnskaber fra de forskellige revisorkontorer, samt danne grundlag for afregning. 8

9 UDARBEJDELSE AF STIKPRØVE DSTs indstilling til udtagelse af stikprøver har været, at segmenter med mindre end ca. 35 anlæg som udgangspunkt bør repræsenteres ved en totaltælling. Dette skyldes blandt andet, at flere regnskaber indberettes på virksomhedsniveau. I de tilfælde, hvor virksomheden råder over flere anlæg, kan det betyde, at antallet af udvælgelsesmulige anlæg i de enkelte segmenter falder. Totaltælling ønskes på følgende anlægstyper: Modeldambrug type 1 Modeldambrug type 3. Havbrug. Ålebrug. Indpumpningsanlæg. Skaldyropdræt Andre anlæg. For de traditionelle ferskvandsdambrug bør der udtages en stikprøve, hvis antallet af tilsagn er tilstrækkeligt. Segmentet ønskes yderligere opdelt på 4 økonomiske størrelsesklasser. Idet de store anlæg dækker en forholdsvis større del af erhvervets samlede produktion og udbytte, og idet spredningen blandt disse anlæg er større end spredningen for de små anlæg, ønskes der udtaget større stikprøver for de store økonomiske størrelsesklasser end for de små. Med udgangspunkt i populationsstørrelsen for 2008 er den anbefalede stikprøvestørrelse for de traditionelle ferskvandsdambrug ca. 100 anlæg. Forslaget til stikprøvestørrelser bør revurderes, hvis der sker væsentlige ændringer i populationen, samt hvis der sker væsentlige ændringer i antallet af tilsagn om deltagelse i regnskabsstatistikken. Det vil på længere sigt, når segmenteringen er endeligt fastlagt, evt. være muligt at reducere stikprøvens størrelse, hvis spredningen i de enkelte segmenter er tilstrækkelig lille, og segmenterne er tilstrækkelig homogene. Så længe statistikken er i en forsøgsperiode og ikke har fundet sin endelige form, er det dog vigtigt at understrege, at den ovenstående stikprøve betragtes som et minimum. KONKLUSION På baggrund af dette projekt konkluderes, at der er blevet udarbejdet dels et notat med privat- og samfundsøkonomiske produktivitetsanalyser for forskellige typer af dambrug, dels en ensartet og pålidelig regnskabsstatistik for akvakulturerhvervet for 2008, der i lighed med statistikken for 2007 er forbedret ved at omfatte data for modeldambrug type 1 og muslingeopdræt. Der er udarbejdet et elektronisk indberetningsskema, som følger opbygningen i den harmoniserede kontoplan. Det elektroniske indberetningsskema har været anvendt med succes til indberetninger af regnskaber til regnskabsstatistikken for 2004 til

10 Regnskabsstatistik for akvakultur er nu blevet udarbejdet for årene , og er blevet godt modtaget både af erhvervet og andre brugere af statistikken. Segmentering på anlægstype og økonomisk størrelsesklasse, som har været anvendt i statistikken for 2008 har vist sig at være formålstjenlig, idet det kombinerer erhvervets ønsker med et godt og praktisk gennemførligt statistisk grundlag. At anlægstypen Dambrug med recirkulering er erstattet med modeldambrug type 1 anses af såvel DST som Dansk Akvakultur som en forbedring af statistikken. Udviklingen i erhvervet peger i retning af, at antallet af traditionelle dambrug vil falde i fremtiden, og at en del af disse vil overgå til andre anlægstyper, som modeldambrug af den ene eller anden type. Til grundlag for statistikken anbefales det, at der laves totaltællinger på de delpopulationer, der har færre end 35 anlæg. For delpopulationer med flere end 35 anlæg anbefales en stikprøve på ca. 50 %. Med udgangspunkt i populationen for 2008 giver dette et behov for ca. 150 anlægsregnskaber. Det vil på længere sigt, når segmenteringen er endeligt fastlagt, evt. være muligt at reducere stikprøvens størrelse, hvis spredningen i de enkelte segmenter er tilstrækkelig lille, og segmenterne er tilstrækkelig homogene. Så længe statistikken er i en forsøgsperiode og ikke har fundet sin endelige form, er det dog vigtigt at understrege, at den ovenstående stikprøve betragtes som et minimum. Til det videre arbejde med en kommende regnskabsstatistik for akvakultur har DST følgende anbefalinger: Samarbejde med FD om adgang til akvakulturregisteret, overførsel af data til DST samt dialog vedrørende kvalificering af data bør fortsætte. Der skal arbejdes for, at indberetningen til FD sker på anlægsniveau, da dette giver de bedste data som grundlag for statistikken. Til støtte for statistikken bør der være en arbejdsgruppe for at sikre en tæt kontakt til erhvervet. Det bør herigennem tilstræbes, at der skabes kendskab til den harmoniserede kontoplan for akvakultur både i erhvervet og hos de revisorer, der laver regnskab for akvakulturvirksomheder, således at erhvervet får en mere ensartet regnskabsopstilling. Dette vil gøre indberetningen til regnskabsstatistikken lettere for revisorerne. En kommende statistik bør være fleksibel over for ændringer i erhvervets forhold, herunder muligheden for indarbejdelse af nye anlægstyper, arter og produktionsformer. 10

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Regnskabsstatistik for Akvakultur er at belyse økonomien i dansk fiskeopdræt. Herudover er regnskabsstatistikken

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Produktivitetsanalyse af dansk akvakultur

Produktivitetsanalyse af dansk akvakultur Produktivitetsanalyse af dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2015-4 Rapport for projekt produktivitet i dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Produktivitetsanalyse af danske dambrug

Produktivitetsanalyse af danske dambrug Fødevareøkonomisk Institut Bilag 7 Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen September 2010 Produktivitetsanalyse af danske dambrug Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri Projektet

Læs mere

AKVAKULTUR. Vejledning til indberetning 2014

AKVAKULTUR. Vejledning til indberetning 2014 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf.: 39 17 33 03/25 Fax: 39 17 30 37 www.dst.dk 4. juni 2015 JHR AKVAKULTUR Vejledning til indberetning 2014 Denne vejledning er udarbejdet som støtte

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice

Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed. Leif Jensen Forskningsservice Introduktion til Danmarks Statistiks Forskningsservice med fokus på datasikkerhed Leif Jensen Forskningsservice >> >> Oprettelse af konkrete projekter Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke muligheder er der

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning Linked 2 MS-Rev & Parseport VORES NAVN BETYDER NO Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.7 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Industriens køb af varer og tjenester

Industriens køb af varer og tjenester Velkommen til online-indberetning til Industriens køb af varer og tjenester Kvikguiden viser, hvordan blanketten udfyldes trin for trin. På sidste side kan I læse yderligere forklaring af hvad I skal indberette.

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 8. november 2013 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen,

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

brugerundersøgelser Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset KL NOVEMBER 2005 KL-Kompasset / vejledning 2005

brugerundersøgelser Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset KL NOVEMBER 2005 KL-Kompasset / vejledning 2005 Vejledning i gennemførelse af KL-Kompasset brugerundersøgelser KL NOVEMBER 2005 1. Vejledningens formål a. Sikre sammenlignelige undersøgelser KL-Kompassets store styrke er de gode muligheder kommunerne

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Akvakultur

Vedtægter for Dansk Akvakultur Vedtægter for Dansk Akvakultur Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquaculture Organisation. Dansk Akvakultur har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren inden for akvakultursektoren 2012 Fremme af bæredygtighed og værditilvækst inden for akvakultursektoren gennem erhvervsrettet rådgivning Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Rapport for projekt

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 29. maj 2015 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark XML-komitéen 19. maj 2004 Sag 2004-0000033 /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Oplæg om den fremtidige fødevarestatistik

Oplæg om den fremtidige fødevarestatistik Danmarks Statistik, 26. november 2010 VLN/- Oplæg om den fremtidige fødevarestatistik Indledning og baggrund Danmarks Statistik overtog fra 1. januar 2009 ansvaret for udarbejdelse af regnskabsstatistikkerne

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2013

Akvakultur årsindberetning 2013 Akvakultur årsindberetning 2013 Indsendes inden 1. marts 2014 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller CPR-nr). Driftstatuskode a

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Hvad er dansk industri i statistikkerne?

Hvad er dansk industri i statistikkerne? Hvad er dansk industri i statistikkerne? Ingeborg Vind, Konjunkturstatistik Kontaktudvalg for industristatistik, 20. nov. 2014 Hvornår er noget dansk? Svar 1 Grænseprincip/territorium Det foregår i Danmark

Læs mere