17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud"

Transkript

1 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) REFERAT 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af bestyrelsessuppleant 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Fastsættelse af diæter og honorar 13. Eventuelt. Side 1 af 5

2 Dansk Tækkemandslaugs formand, Søren Vodder bød velkommen til DTLs generalforsamling Ad. 1. Valg af dirigent Søren Vodder foreslog på bestyrelsens vegne Gro Andersen, Dansk Byggeri som dirigent. Gro Andersen blev enstemmigt valgt. Gro Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i overensstemmelse med vedtægterne. Det blev oplyst, at der var fremmødt 17 stemmeberettigede DTLmedlemmer. Ad. 2. Valg af referent Gro Andersen foreslog på bestyrelsens vegne Niels Strange, Dansk Byggeri som referent. Niels Strange blev enstemmigt valgt. Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse Søren Vodder aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling. Gro Andersen overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen. På spørgsmål til beretningen fra Fleming Grøfte til de kommende ændringer i garantiordningen, oplyste Gro Andersen, at den gældende grænse på 1 million kr. falder væk for renoveringsopgaver, som det blandt andet var ønsket af DTL på sidste års generalforsamling. Vedrørende nybyggeri vil der stadig gælde en maksimumgrænse for entreprisesummen på kr. 1 mio. inkl. moms for BYG GARANTIORDNING. Herudover er der Nyhusforeningens tilbud til forbrugerne. Spørgsmål vedrørende Tækkevejledningen John Kunze og Finn Guld mente ikke, at der burde være angivet en tagtykkelse på min. 25 cm, idet de ikke mente, at der var belæg for, at stråtage under denne tykkelse var dårligere end tykkere stråtage. Det afhang alene af, hvilke rørlængder der blev brugt. Det ville være et problem på Sjælland med de små og smalle huse med korte tagflader. Henrik Henriksen mente, hvis man, før man påbegyndte tækkearbejdet, skriftligt redegjorde for arbejdets udførelse, så kunne man komme ud over minimumskravet. Carlo F. Christensen forespurgte, hvordan de seneste ændringer i tækkevejledningen ville komme til medlemmernes kendskab inden den endelige udsendelse. Søren Vodder oplyste, at der på sidste generalforsamling blev nedsat en redigeringsgruppe, der bearbejder de indkomne forslag og som har ansvaret for udgivelsen. Carlo F. Christensen mente, at det eventuelt var nødvendigt, at vejledningen skulle vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Efter en del debat blev det accepteret, at bestyrelsen behandler emnet og genovervejer, om der skal være en endelig og sidste skriftlig høringsrunde før udgivelsen. Claus Alstrup spurgte, om ikke der kom et afsnit ind i tækkevejledningen om lynafledere. Søren Vodder svarede, at det havde været overvejet, men at der ikke fandtes dokumentation mht. virkning samt at forsikringsselskaberne ikke længere gav rabat på præmien, når der var monteret lynafledere. Efterfølgende blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Side 2 af 5

3 Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse DTLs kasserer Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL 2004, der var underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapitalen. Henrik Henriksen gjorde opmærksom på revisorernes påtegning til regnskabet vedrørende muligheden for at kunne kontrollere DTLs kontingentindtægter, der opkræves af Dansk Byggeri. Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år a. At gøre 2005 til tækkematerialernes år, fx ved at sætte fokus på emnet i bladet Tækkemanden samt tage det op som hovedemne ved bindedage 2005 i Køge. b. At sætte fokus på indholdet omkring materialelære i lærlingeuddannelsen. c. At sælge tækkefaget over for beslutningstagere ved nyt byggeri, fx arkitekter m.fl. d. Arbejde aktivt for et godt samarbejde mellem DTLs medlemmer samt søge at få udbygget og styrket medlemskredsen. e. Erik Jensen foreslog bestyrelsen, at DTL aktivt skal arbejde for at få ændret kravene til afstande mellem bygninger og til skel. (Se debat under eventuelt) Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens handlingsplan med tilføjelse af Erik Jensens forslag. Ad. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag til vedtægtsændringer eller andre bindende beslutninger for DTL. Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL for året 2005 med forslag om uændret kontingent og indskud. Indskud: kr ,- Fast kontingent: kr ,- pr år Lønsumskontingent: 0,3% Kontingent for associerede medlemmer: kr ,-. Carlo F. Christensen spurgte til DTL s betaling til Dansk Byggeri for sekretariatsdrift. Henrik Henriksen oplyste, at den fastsatte betaling ikke svarede til de ydelser, som DTL modtog fra Dansk Byggeri. Henrik Henriksen henviste til beskrivelsen af sekretariatets funktioner og ydelser, der blev bragt i Tækkemanden nr. 03. fra december Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag. Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Søren Vodder orienterede om, at Jesper Glerup ønskede at trække sig fra DTLs bestyrelse for at koncentrere sig om sin virksomhed. På valg er: Jens Greve er på valg - modtager genvalg Side 3 af 5

4 Søren Vodder er på valg - modtager genvalg Som afløser for Jesper Glerup indstillede bestyrelsen Brian Randrup Nielsen for en 1-årig periode. Jens Greve, Søren Vodder samt Brian Randrup Nielsen blev enstemmigt valgt. Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant Søren Vodder oplyste, at Karsten V. Hansen ikke ønskede at genopstille pga. manglende tid. Per Keis modtager genvalg Bestyrelsen indstillede Finn Guld som ny suppleant til bestyrelsen. Per Keis og Finn Guld blev enstemmigt valgt. Ad. 10. Valg af revisor På valg er Finn Guld, der modtager genvalg Brian Randrup Nielsen var ikke på valg. Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen, om der var modstand mod Brian Randrup Nielsen efter, at han var blevet medlem af bestyrelsen. Gro Andersen oplyste, at der jf. vedtægterne ikke var nogen hindring for, at Brian Randrup Nielsen fortsatte som revisor. Generalforsamlingen accepterede, at Brian Randrup Nielsen fortsatte som revisor og Finn Guld blev enstemmigt valgt. Ad. 11. Valg af revisorsuppleant Erik Jensen modtager genvalg. Erik Jensen blev enstemmigt valgt. Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorarer Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne en uændret betaling for diæter og honorar, der betales med fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse iht. statens takster ved bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget. Ad. 13. Eventuelt Gro Andersen gav ordet frit ved dette punkt og der var efterfølgende en livlig debat, herunder: Erik Jensens forslag om at arbejde aktivt for at ændre på afstandskrav til skel og andre bygninger på samme grund blev suppleret af andre, der fortalte om forskellige byggerier, der opførtes rundt i landet, hvor der gives dispensation fra kraven i Bygningsreglementerne. Side 4 af 5

5 Niels Strange understregede betydningen af, at DTLs sekretariat bliver holdt underrettede omkring disse dispensationer og henviste i øvrigt til Tækkemanden nr. 01 fra foråret 2004, hvor retningslinierne i Allerød kommune blev beskrevet. Dengang bad Tækkemanden om at få indsendt materiale og andre oplysninger om div. dispensationer, der blev givet landet over. Der er endnu ikke kommet noget ind fra medlemskredsen. Det vil have betydning for en dokumentation, der er nødvendig for at få de overordnede krav jf. BRS 1995 ændret. Yderligere vil det være af betydning for den enkelte tækkemand rundt i landet. Carlo F. Christensen bekræftede denne betydning ud fra egne erfaringer som formand for teknisk udvalg i sin kommune. Claus Alstrup spurgte, om det var muligt at ansætte en lærling på lettere administrative vilkår, fx ved at låne en lærling fra skolepraktikordningen eller noget tilsvarende. Fleming Grøfte oplyste, at skolepraktikordningen ikke eksisterede længere, men at det var muligt at lave en kombinationsaftale med en anden mester, fx et tømrer. Fleming Grøfte oplyste, at han selv havde stor hjælp fra Byggeriets Erhvervsservice mht. løn mv., når han havde ansatte i sit firma og det kunne han anbefale andre firmaer. Carlo F. Christensen forespurgte, om det var muligt at lave en ordning, hvor man kunne låne en lærling, således at det var muligt i fællesskab at tage flere lærlinge ind i faget. Niels Strange oplyste, at der skal ligge en kontraktaftale på skrift om lærlingeforholdet, også ved delelærlinge, således at de ansvarsmæssige forhold mht. uddannelsen samt forsikringer mv. er klare og entydige. John Kunze genoptog debatten vedrørende minimums tagtykkelsen på 25 cm. Der udspandt sig en lang debat, hvor for- og imod- talere kom til orde, også om de forskellige årsager, der kan være til, at stråtagene bryder sammen, herunder: er det for fast, for tykt, for tæt eller er det af helt andre årsager. Søren Vodder gentog, at bindedagen 2005 vil tage netop disse spørgsmål op til debat. Debatten blev afsluttet med, at beslutningen i forbindelse med formandens beretning, vedrørende debatten om tækkevejledningen blev gentaget. Afslutning på generalforsamlingen Dirigenten, Gro Andersen rundede debatten af og afsluttede sit hverv som dirigent og overlod ordet til formand Søren Vodder. Søren Vodder takkede Gro Andersen for en god styring af generalforsamlingen samt deltagerne for en god og konstruktiv debat. Mødet sluttede kl Side 5 af 5

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere