Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra 2. kreds og 4 fra 9. kreds. Jackie Lauridsen bød velkommen til repræsentantskabet. Med baggrund i Pia Fischer Larsens død holdt repræsentantskabet et minuts stilhed. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år 6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat 7. Forelæggelse af budget for 2014/2015 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/ Behandling af indkomne forslag 9. Valg af næstformand Valg af næstformand (Mohamed Siam genopstiller ikke). I stedet opstiller Birgitte Langballe som næstformand 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. Såfremt Birgitte Langballe bliver valgt som næstformand, skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer Karen Nørrebro genopstiller Peter Schneider genopstiller Mohammed Siam opstiller b. Såfremt Birgitte Langballe ikke bliver valgt som næstformand, skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Karen Nørrebro genopstiller Peter Schneider genopstiller 11. Valg af suppleanter 12. Valg af kredsrepræsentanter 13. Valg af revisor. Revisor Steen Ingtrup har meddelt, at han går på pension. 14. Eventuelt Ad pkt. 1 - Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog John Frese fra BL som dirigent. John Frese fra BL blev valgt som dirigent og takkede for valget. Ad pkt. 2 - Valg af referent Tina Kastberg blev valgt som referent og takkede for valget. Ad pkt. 3 - Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen af 24. februar 2011 blev godkendt. side 1 af 6

2 Ad pkt. 4 - Valg af stemmeudvalg Følgende blev valgt til stemmeudvalget: Trine Koch, afdeling 133 Laila Andersen, afdeling 111 Dirigent John Frese Referent Tina Kastberg Ad pkt. 5 - Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år Jackie Lauridsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Den mundtlige beretning er vedhæftet nærværende referat. John Christensen, afdeling 118 tilkendegav, at han syntes, det er fint, at der bliver drøftet beboerdemokrati, men det som blev efterlyst på sidste års repræsentantskabsmøde var involvering af beboerdemokraterne i beboerdemokratiet, således at beboerdemokraterne inddrages i de beslutninger, der træffes i VIBO. John Christensen tilkendegav, at når der på formandsmøderne bliver behandlet et emne, som har generel interesse for alle afdelingsbestyrelser, så bør der efter hans mening efterfølgende gives en bredere information om dette. For så vidt angår spørgsmålet om at udstyre alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer med en ipad, tilkendegav John Christensen, at en ipad efter hans mening er en form for legetøj, som ikke er nødvendig for at kunne varetage arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem. John Christensen oplyste, at han ikke umiddelbart finder, at den skadesforebyggende indsats, som VIBO har igangsat efter skybruddet den 2. juli 2011 har været fuldstændig dækkende. Han har derfor fremsat et forslag om skybrudssikring, som bliver behandlet under punkt 8. John Christensen opfordrede bestyrelsen til at gøre det synligt, hvad midlerne i dispositionsfonden anvendes til. Jackie Lauridsen oplyste, at foreningsbestyrelsen efter hans overbevisning har ageret 100% i overensstemmelse med det ønske, som repræsentantskabet fremsatte på sidste års repræsentantskabsmøde og således har sat fokus på beboerdemokratiet, herunder involvering af beboerdemokraterne i beboerdemokratiet, hvilket er sket på temamøder, formandsmøder og ikke mindst efterårets afdelingsbestyrelseskonference. I forhold til John Christensens bemærkninger skal det præciseres, at beboerdemokraterne ikke kan involveres hver gang, der skal træffes beslutning i VIBO. Dette varetages som udgangspunkt af foreningsbestyrelsen og administrationen. Med hensyn til anskaffelse af ipad til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer har foreningsbestyrelsen rigtig gode erfaringer i forbindelse med, at foreningsbestyrelsesarbejdet er blevet digitaliseret. Disse gode erfaringer bør deles med alle afdelingsbestyrelser. Digitalisering, herunder brug af ipad er kommet for blive. Med hensyn til skybrudssikring har bestyrelsen udarbejdet et forslag, som ligeledes vil blive behandlet under punkt 8. Bestyrelsens forslag støtter op omkring John Christensens forslag, dog med den forskel, at bestyrelsen foreslår, at der afsættes flere penge til skybrudssikring. For så vidt angår synliggørelse af, hvad midlerne i dispositionsfonden bliver anvendt til, tages dette til efterretning. Der vil sammen med referatet af repræsentantskabsmødet blive vedlagt en specifikation over forbrug af midler fra dispositionsfonden. Beretningen blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. side 2 af 6

3 Ad pkt. 6 - Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat Anne-Merethe Bryder gennemgik årsregnskabet for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat. Anne-Merethe Bryder orienterede overordnet om, hvad midlerne fra dispositionsfonden og fra arbejdskapitalen anvendes til. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2012/2013 med tilhørende revisionsprotokollat Ad pkt. 7 - Forelæggelse af budget for 2014/2015 samt godkendelse af administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/2015 Anne-Merethe Bryder forelagde budgettet for 2014/2015 Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning. Jackie Lauridsen forelagde spørgsmålet om administrationsbidrag for regnskabsåret 2014/2015 og oplyste, at bestyrelsen indstiller en stigning i VIBOs administrationsbidrag på 2%, svarende til den generelle prisudvikling i samfundet. Dette vil betyde en stigning på kr. 61,00, således at administrationsbidraget kommer til at udgøre kr ,00 pr. lejemål. Repræsentantskabet godkendte enstemmigt en forhøjelse af administrationsbidraget på 2% for regnskabsåret 2014/2015. Ad pkt. 8 Behandling af indkomne forslag John Christensen, afdeling 118 er fremkommet med følgende forslag: Det foreslås, at Boligforeningen VIBO giver tilskud til, at afdelingerne skybrudssikres. Boligforeningen skal bidrage med op til halvdelen af den samlede udgift, dog maks. kr. 500 pr. bolig til skybrudssikring af afdelingerne. Den samlede omkostning for boligforeningen vil maks. udgøre ca. kr Foreningsbestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag: Det foreslås, at Boligforeningen VIBO giver tilskud til, at afdelingerne skybrudssikres. Boligforeningen skal bidrage med op til halvdelen af den samlede udgift. Bidraget til den enkelte afdeling kan dog ikke overstige kr kr. 500,00 pr. bolig. Den samlede omkostning for boligforeningen vil maks. udgøre ca. kr Bestyrelsens ændringsforslag er identisk med John Christensens forslag, bortset fra, at det beløb, bestyrelsen foreslår brugt til skybrudssikring, er højere end det af John Christensen foreslåede beløb, og at forslaget tilgodeser de små afdelinger. Repræsentantskabsmødet godkendte enstemmigt bestyrelsens ændringsforslag. Ad pkt. 9 - Valg af næstformand Mohamed Siam, afdeling 113 genopstiller ikke som næstformand. I stedet opstiller Birgitte Langballe, afdeling 107 som næstformand. Da der ikke var opstillet andre kandidater til posten som næstformand, blev Birgitte Langballe valgt som næstformand uden afstemning. Birgitte Langballe blev valgt for to år. Birgitte Langballe takkede for valget. side 3 af 6

4 Ad pkt Valg af bestyrelsesmedlemmer Karen Nørrebro, afdeling 135 og Peter Schneider, afdeling 106 genopstiller til bestyrelsen. Mohamed Siam, afdeling 113 opstiller ligeledes til bestyrelsen. Jackie Lauridsen oplyste, at Mohamed Siam havde planlagt at trække sig fra foreningsbestyrelsen, men at han på opfordring af foreningsbestyrelsen opstiller som bestyrelsesmedlem. Herudover opstiller Preben Koch, afdeling 133 og Kurt Steenfeldt Hansen, afdeling 155 til bestyrelsen. De nævnte kandidater præsenterede sig. Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning. Der var fremmødt 54 stemmeberettigede. Der var 54, som afgav stemmer. Der var ingen ugyldige stemmer. Stemmeudvalget foretog optælling af de afgivne stemmer, der fordelte sig således: Peter Schneider, afdeling stemmer Kurt Steenfeldt Hansen, afdeling stemmer Mohamed Siam, afdeling stemmer Karen Nørrebro, afdeling stemmer Preben Koch, afdeling stemmer Peter Schneider, afdeling 106 blev således genvalgt for to år. Kurt Steenfeldt Hansen, afdeling 155 blev valgt for to år og Mohamed Siam, afdeling 113 blev valgt for et år. Jackie Lauridsen ønskede Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen og Mohamed Siam til lykke med valget og sagde tak til Karen Nørrebro for hendes indsats i foreningsbestyrelsen. Ad pkt Valg af suppleanter Dirigenten oplyste, at der skal vælges 4 suppleanter. Følgende stillede op som suppleanter: Connie Svensson, afdeling 101 Rana Al-Chaer, afdeling 116 Cecilie Jensen, afdeling 122 Karsten Malmborg, afdeling 140 Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning. Der var 53, der afgav stemmer. Stemmerne fordelte sig således: Connie Svensson, afdeling stemmer Rana Al-Chaer, afdeling stemmer Cecilie Jensen, afdeling stemmer Karsten Malmborg, afdeling stemmer side 4 af 6

5 Suppleanterne er herefter valgt som følger: 1. suppleant: Karsten Malmborg, afdeling suppleant: Rana Al-Chaer, afdeling suppleant: Connie Svensson, afdeling suppleant: Cecilie Jensen, afdeling 122 Suppleanterne er valgt for et år. Ad pkt Valg af kredsrepræsentanter Dirigenten redegjorde for proceduren vedrørende valg af kredsdelegerede. Beregningen af kredsdelegerede sker på baggrund af boligforeningens indberetning af antallet af lejligheder til BL s medlemsstatistik. VIBO har 28 kredsdelegerede fordelt på følgende kommuner: København/Frederiksberg 12 kredsdelegerede Hillerød 2 kredsdelegerede Fredensborg 4 kredsdelegerede Gribskov 2 kredsdelegerede Høje-Taastrup 4 kredsdelegerede Rødovre 2 kredsdelegerede Tårnby 2 kredsdelegerede Dette svarer til 12 kredsdelegerede i kreds 1, 8 kredsdelegerede i kreds 2 og 8 kredsdelegerede i kreds 9. Med hensyn til valg af kredsdelegerede sker dette i henhold til VIBO s vedtægter 6, stk. 1, nr. 12, således at repræsentantskabet og foreningsbestyrelsen hver vælger halvdelen af antallet af kredsdelegerede samt suppleanter herfor. Foreningsbestyrelsen supplerer i nødvendigt omfang antallet af kredsdelegerede, indtil nyt valg finder sted. Repræsentantskabet skal vælge 6 kredsdelegerede i kreds 1, 4 kredsdelegerede i kreds 2 og 4 kredsdelegerede i kreds 9. Der blev herefter valgt kredsdelegerede. I 1. kreds blev følgende valgt; Bente Andersen, afdeling 108 Bettina Andersen, afdeling 108 Marianne Lykke, afdeling 112 Lissy Svenson, afdeling 113 Rana Al-Chaer, afdeling 116 John Christensen, afdeling 118 I 2. kreds blev følgende valgt: Connie Svensson, afdeling 101 Kirsten Kragh, afdeling 101 William Leidersdorf, afdeling. 103 Hanne Heilmann, afdeling 103 side 5 af 6

6 I 9. kreds blev følgende valgt: Karen Nørrebro, afdeling 135 Inge-Lise Ystrøm, afdeling 135 Rita Andersen, afdeling 135 Hacer Yildirim, afdeling 135 Ad pkt. 13 Valg af revisor VIBOs revisor Steen Ingtrup har meddelt, at han går på pension. Jackie Lauridsen takkede Steen Ingtrup for alle de år, han har revideret VIBOs regnskaber og ønskede ham held og lykke i sit fremtidige virke. Jackie Lauridsen orienterede om, at foreningsbestyrelsen i samarbejde med administrationen har indhentet tilbud og afholdt samtaler med tre forskellige revisionsfirmaer med henblik på at finde et egnet revisorfirma, som kan indstilles til repræsentantskabet. De tre revisionsfirmaer, der er indhentet tilbud fra og afholdt samtaler med, er alle valgt ud fra, at de kan løse opgaven med hensyn til revision af en almen boligorganisation, herunder at de har et kvalificeret branchekendskab. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Revisionsinstuttet vælges som VIBOs revisor. Dette med baggrund i, at Revisionsinstuttet har mange års erfaringen inden for revision af almene boligorganisationer, stort branchekendskab og en flot referenceliste sammenholdt med, at Revisionsinstuttet tillige er fremkommet med et fordelagtigt pristilbud. Anne-Merethe Bryder orienterede generelt om, hvem Revisionsinstuttet er. Repræsentantskabet valgte enstemmigt Revisionsinstuttet som revisor. Ad pkt. 14 Eventuelt Bent Cramer, afdeling 103 henstillede til bestyrelsen at overveje at åbne op for, at suppleanter i afdelingsbestyrelserne får mulighed for at deltage i den årlige afdelingsbestyrelseskonference og lignende arrangementer, under forudsætning af, at den enkelte afdeling betaler for deres deltagelse. Bent Cramer oplyste, at baggrunden for hans henstilling er, at suppleanter er en ressource og eventuelle fremtidige medlemmer af en afdelingsbestyrelse. Jackie Lauridsen takkede for et godt repræsentantskabsmøde og ønskede alle en god jul og et godt nytår. Referent: Tina Kastberg Dirigent: John Frese Formand: Jackie Lauridsen side 6 af 6

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere