Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl i Prøvehallen, Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt). 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder fastsættelse af andelskrone. 5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. 6. Indkomne forslag. 7. Godkendelse af budget og evt. ændring i boligafgift (foreslås uændret). 8. Valg til bestyrelsen. 9. Eventuelt. Ad 6. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen: 1. Bestyrelsen bemyndiges til omlægning af lån. Restgælden for det nuværende lån nedbringes samtidig med at trækningsretten på kassekreditten anvendes. 2. Forslag til ændring af vedtægternes 14, stk. 1, til: "Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen i følgende rækkefølge: a) Til personer, der indstilles af andelshaveren. b) Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, skal den nu ledige bolig sælges efter reglerne i 14 b, c eller d. c) Til eksterne købere indstillet af en af foreningens medlemmer. Hver andelshaver kan indstille én køber. Bestyrelsen trækker lod iblandt de indstillede købere, der efterfølgende bliver tilbudt boligen i prioriteret rækkefølge svarende til rækkefølgen, der blev fastlagt ved lodtrækning. d) Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen (ekstern venteliste). Reglerne for denne venteliste fastsættes af bestyrelsen." 3. Forslag til ændring af vedtægternes 7, nyt stk. 3, så der bliver overensstemmelse med andelsboligloven: "Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningenslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende." Fra andelshavere: Forslag til ændring af 30, stk. 2 (ændring er fremhævet med sort): "Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan kun vælges andelshavere, der er bosiddende med folkeregisteradresse i andelsboligforeningen, og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand." Begrundelsen for forslaget var, at det bør være de folk, der aktivt bruger og benytter sig af de faciliteter, der rådes over, der bedst kan vurdere, hvad der er brug for af forbedringer, investeringer etc. Ad 1) Revisor Per Larsen, Datarevision, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og afholdtes rettidigt efter andelsboligforeningens vedtægter. Dirigenten konstaterede ligeledes, at der var 28 andelshavere til stede, og at der var indleveret 8

2 fuldmagter (36 stemmer i alt). Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig, men de forslåede ændringer i foreningens vedtægter kunne ikke vedtages på generalforsamlingen, da dette krævede en repræsentation af 113 andelshavere svarende til 2/3 dele af medlemmerne. Ad 2) Maria Thea Pedersen fra bestyrelsen blev valgt som referent. Ad 3) Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og dirigenten forespurgte, om der var nogle spørgsmål eller kommentarer til denne. Det var ikke tilfældet. Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 4) Revisor Per Larsen gennemgik regnskabet for 2006/2007. Andelsboligforeningen har en sund og stærk økonomi og boligafgiften blev foreslået uændret. I gennemgangen af foreningens indtægter blev det præciseret, hvorledes disse har ændret sig i regnskabet i forhold til budgettet for samme periode. I perioden har der været 14 frikøb af særmoderniseringer, hvilket har givet en ekstraordinær engangsindtægt, mens indtægterne i boligafgift er blevet reduceret med den lejeindtægt de 14 særmoderniseringer ville have indbragt siden frikøbet. Derudover er lejeindtægterne fra lejelejlighederne faldet en anelse grundet et enkelt salg af en lejelejlighed i perioden. Af de væsentligste udgifter blev prioritetsrenterne gennemgået på foreningens lån. Revisor Per Larsen forklarede, at af foreningens to lån, så skal det store lån på de 51 mio. kr. lægges om inden 1. januar Renten er steget, men økonomien i foreningen er god, hvilket betyder at det er unødvendigt med en stigning i boligafgiften. Foreningen har henlæggelser til brug for låneomlægning og samtidig over 5 mio. kr. i indeståender på kassekreditten i banken til en rente på omkring de 4%., mens trækningsretten på denne facilitet er 6 mio. kr. Det store likviditetsoverskud forslås anvendt til nedbringelse af gælden, for at undgå en stor forhøjelse i de renter, som skal betales efter låneomlægningen. Revisor Per Larsen forklarede ligeledes, at det ikke er meningen, at gælden skal afvikles førend at der bruges penge på renovering af ejendommen. Derefter blev fastsættelsen af andelskronen gennemgået. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Andelskronen, der sidste år var kr pr. m 2 blev enstemmigt godkendt til kr pr. m 2. Ad 5) Martin Nielsen refererede kort til vedligeholdelsesrapporten udarbejdet af Rambøll, som bestyrelsen bestræber sig på at følge. Der er bl.a. indhentet tilbud på renovering af facaden på Vigerslev Allé og dette arbejde vil blive igangsat hurtigst muligt. Der kom et par spørgsmål fra salen til Vej & Park vedrørende Vigerslev Allé. Bestyrelsen forklarede, at det er en evig kamp med Vej & Park, men at der gøres alt der kan for at finde en løsning på de dårlige forhold på Vigerslev Allé. Ad 6) Forslag 1, omlægning af lån Revisor Per Larsen forklarede, at bestyrelsen i samråd med revisor og administrator ønsker at finde den mest optimale låneomlægning for foreningen. For at foretage låneomlægningen skal bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen. Der var ingen spørgsmål fra salen. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

3 Forslag 2, overdragelse af bolig Revisor Per Larsen forklarede at grundet at dette forslag vedrørte en vedtægtsændring, så krævedes der kvalificeret flertal for at forslaget kunne endeligt godkendes, hvilket således ikke kunne ske på denne generalforsamling grundet for få stemmeberettigede andelshavere. Derfor ville det kræve en ekstraordinær generalforsamling, såfremt forslaget blev stemt igennem på generalforsamlingen. Rieke Müller og Maria Thea Pedersen fra bestyrelsen forklarede kort forslaget, og begrundelsen bag. Bestyrelsen ønsker, at proceduren vedrørende ledige lejligheder skal være mere klar og ligge fast. Forslaget blev enstemmigt godkendt, men det skal bringes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 kan vedtage forslaget uanset antallet af stemmeberettigede andelshavere. Forslag 3, belåning af andele Der blev forklaret af Revisor Per Larsen, at denne vedtægtsændring var taget med som forslag grundet ændringer i lovgrundlaget. Forslaget blev enstemmigt godkendt, men det skal vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag 4, bosiddende i bestyrelsen Andelshaver Heidi Bisgaard stillede dette forslag. Der var ingen spørgsmål, men et par kommentarer fra salen om enighed i begrundelsen bag forslaget. Forslaget blev enstemmigt godkendt, men det skal vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling. Ad 7) Revisor Per Larsen gennemgik budgettet. Reparationer og vedligeholdelse er ekstraordinært steget med kr. (ekstra udgift til køb af nye legepladser), men idet hensættelserne er nedsat til kr. er det samlede budget for reparation og vedligeholdelse samt henlæggelsen uændret i forhold til sidste års budget. Andelsboligforeningen har en sund økonomi, og der er fri likviditet til en låneomlægning. Budgettet og en uændret boligafgift blev enstemmigt godkendt. Ad 8) Formand Martin Nielsen modtog ikke genvalg, som formand, men stillede op til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Kenneth Larsen modtog ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Lars Bang modtog genvalg, men kunne ikke deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlem Ulrich Jørgensen var trådt ud af bestyrelsen i utide i løbet af året og blevet erstattet af suppleant Rikke Olling, som stillede op til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Kasper Svendsen trådte ud af bestyrelsen i utide efter et år. Derved var følgende bestyrelsesposter på valg: Formandsposten for 2 år Bestyrelsesmedlem for 2 år Bestyrelsesmedlem for 2 år Bestyrelsesmedlem for 1 år Bestyrelsesmedlem for 1 år Bestyrelsesmedlem Rieke Müller stillede som eneste kandidat op til formandsposten og blev valgt. Derved blev Rieke Müllers plads i bestyrelsen ledig således, at der blev endnu en post ledig, som: Bestyrelsesmedlem for 1 år

4 Der var 5 kandidater, som stillede op til bestyrelsen: Martin Nielsen, Rikke Olling, Line Rasmussen, Heidi Bisgaard og Maria Gregersen. De fem kandidater blev valgt til bestyrelsen, og generalforsamlingen godkendte, at posterne på henholdsvis 1 år og 2 år ville blive fordelt af bestyrelsen selv ved førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen i øvrigt skal konstitueres. Claus Olsen og Martin Kristensen blev valgt til suppleanter for bestyrelsen. Tak til Kenneth Larsen, Lars Bang, Ulrich Jørgensen og Kasper Svendsen som har forladt bestyrelsen. Efter første bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober er bestyrelsens sammensætning således: Formand Rieke Müller på valg 2009 Bestyrelsesmedlem Maria Thea Pedersen på valg 2008 Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen på valg 2008 Bestyrelsesmedlem Heidi Bisgaard på valg 2008 Bestyrelsesmedlem Rikke Olling på valg 2009 Bestyrelsesmedlem Line Rasmussen på valg 2009 Bestyrelsesmedlem Maria Gregersen på valg 2009 Suppleanter: Claus Olsen på valg 2008 Martin Kristensen på valg 2008 Ad 9) Under punktet eventuelt blev der vanen tro bragt adskillige emner op. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at andelshaverne naturligvis er velkomne til at indgå i dialog med bestyrelsen i beboertiden den første onsdag i hver måned mellem og 19.00, hvor alle emner kan bringes frem i lyset og efterfølgende behandles på bestyrelsesmøderne. Ligeledes er andelshaverne velkomne til selv at undersøge interessante emner for foreningen og komme med forslag etc. til bestyrelsen. Der blev forespurgt til bolignet grundet et husstandsomdelt reklamefremstød fra ComX. Bestyrelsen forklarede, at der løbende følges med i markedsudviklingen, men at bestyrelsen ikke mente, at der var optimalt at sætte dette i gang på nuværende tidspunkt. Et par andelshavere fortalte om deres dårlige erfaringer med Administration Danmark, og gav udtryk for, at de ønskede at bestyrelsen foretager en gennemgang af aftalen med Administration Danmark hvert 2. eller 3. år. Andre i salen fortalte om deres gode erfaringer med Administration Danmark. Bestyrelsen forklarede, at samarbejdet med Administration Danmark fungerede virkelig godt. I sammenligning med den gamle administrator Difko, som havde uorden i alle sager og havde lange sagsbehandlingstider, så har Administration Danmark styr på sagerne, korte sagsbehandlingstider og en altid høflig betjening. Bestyrelsen udtrykte klart, at den ikke ønskede at skifte administrator. Der var dog bred enighed om, at alle aftaler med foreningens samarbejdspartnere skal gennemgås regelmæssigt.

5 En enkelt ytrede sin utilfredshed omkring proceduren vedrørende byggetilladelser, og bestyrelsen gav ham ret i, at der havde været lidt rod i procedurerne vedrørende byggetilladelser. Bestyrelsen var opmærksom på dette, og vil stramme op. Der blev nævnt, at lyset i en af opgangene aldrig virker. Erik sagde, at han ville kigge på dette. Derudover blev lyset i pavillonerne diskuteret. Nogle andelshavere mente, at der ikke skulle være lys i disse hele natten pga. det elforbruget, mens andre mente, at det ville være uhensigtsmæssigt at gårdene var helt mørke om natten. Erik sagde, at han faktisk havde afmonteret adskillige store elslugende lysstofrør i forbindelse med opsætningen af lys i pavillonerne. Flere andelshavere ønskede et ordensreglement opsat på pavillonerne, da der er meget lydt i gårdene og disse andelshavere havde oplevet meget støj i forbindelse med benyttelsen af pavillonerne. Der blev fremsat et ønske om, at lyset i vaskerierne slukkes ved lukketid. Parkeringsbåse var et andet ønske fra salen. Bestyrelsen fortalte om deres dialog med Købanhavns Kommune, som har vedligeholdelsespligten på de hvide optegninger. Andelshaverne udtrykte en del utilfredshed med parkeringsforholdene bl.a. at bilerne holder skævt, der er aldrig ledige pladser, pendlerne optager pladserne, bilerne holder helt op til ejendommene, at parkeringsarealet benyttes af plejehjemsansatte, om Vigerslev Allé kan laves om til privatparkering, osv. Parkeringen af cykler blev også nævnt. Foran ejendommene bedes hensættelsen af cykler foretages ordentligt, så de ikke står og flyder. Desuden blev der opfordret til at "sommer"-cykler sættes i kælderen for at gøre plads til at helårs-cyklister kan have deres cykler i stativerne i gårdene. Legepladserne blev ligeledes nævnt. Der savnes et legehus til de små børn. Bestyrelsen forklarede, at der var forsøgt at tilgodese alle aldersgrupper i planlægningen af hvilke redskaber, som skulle opsættes. En andelshaver nævnte, at Ingeniørhøjskolen konstant byggede legehuse, som man kunne købe billigt, men dette forslag blev mødt med skepsis grundet de stringente sikkerhedskrav, som er på legepladsområdet. Det blev foreslået, at andelshavere med ønske om legehuse, indkøbte plastiklegehuse, som kunne sættes op og tages ned nemt, således at disse ikke står og flyder i gårdene, når de ikke benyttes. Derefter kom et par andelshavere med deres utilfredshed over vaskerierne, som i følge dem altid er beskidte og de mente ikke, at vasketiderne bliver overholdt. Så var der utilfredshed omkring trappevasken, som i følge de pågældende andelshavere er for dårlig. Erik vil tage fat i firmaet, som står for trappevaskeriet. Til sidst blev det foreslået, at der blev holdt en fest, så man kunne lære de andre andelshavere at kende. Bestyrelsen svarede, at der skulle have været afholdt en sommerfest, men på grund af det dårlige vejr, var planerne blevet droppet.

6 Rieke Muller Maria Thea Pedersen Martin Nielsen Rikke Olling Line Rasmussen Heidi Bisgaard Maria Gregersen

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere