Dets Vedtægter og Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dets Vedtægter og Vejledning"

Transkript

1 Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled mellem skolens øvrige elever, den daglige styrelse (rektor og kontor), samt bestyrelse. 1c Alle holdninger, meninger og overbevisninger er velkomne i alt arbejde og debat i elevrådet. 1d Elevrådet skal ved alle debatter objektivt vurdere relevansen af det gældende emne. 1e Elevrådet skal altid have forbedringer og udvikling for øje i al arbejde og debat. 1f Elevrådet skal repræsentere hele skolens behov og tage højde for andre elevers behov end deres egne. 1g Elevrådet skal stræbe mod et repræsentativt elevråd. 1h elevrådet skal bestræbe sig efter så stor enighed som muligt. 1i elevrådet skal efterstræbe et højt informationsniveau til skolens resterende elever gennem relevante medier og pr. 1j elevrådet skal efterstræbe at appellere til et bredt udsnit af skolens elever. 2 ; Struktur og størrelse 2a Poster: 2aa: Poster i elevrådet Formand Næstformand Sekretær 1/5

2 Kassér Kritisk revisor Organisator Promoveringsansvarlig 2ab: Posternes arbejdsopgaver: Valgbestemte poster: vælges af hele elevrådet Ikke valgbestemte poster: vælges af formanden og næstformanden mellem kandidater der er godkendt af elevrådet. Formand: er valgbestemt. Formanden skal have og kunne danne sig overblik over alle relevante emner, samt have en indflydelse eller mulighed for samme i alle sager. Denne skal fungere som talerør til resten af skolens elever, samt være genkendelig for både elever og lærere. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til møderne. Samtidig er formanden ansvarlig for valg af koordineringsudvalgsmedlemmerne, som altid består af formand, næstformand, sekretær(er) og tre elevrådsmedlemmer, hvorfra der vælges en ordstyrer. Dog ikke ved et mistillidsvotumsmøde opstillet mod formanden. Formanden har den ene plads i bestyrelsen med stemmeberettigelse og repræsentere eleverne efter bedste overbevisning. Næstformand: er valgbestemt. Næstformanden skal bistå formanden, fungere som sparingspartner og stedfortræder ved arrangementer hvor formanden ikke kan tiltræde. Næstformanden er det andet medlem af bestyrelsen, dog uden stemmeret. Ved mistillidsvotum mod formanden, indtræder næstformanden som fungerende formand for elevrådet indtil valg af ny formand. Sekretær(er): er ikke valgbestemt. Skriver referater af møder og styrer alle elevrådets papirer og indkomne post. Sekretæren står for administrationen af elevrådets kartotek. Sørger for at tælle stemmer ved afstemninger i elevrådet. Kassér: er ikke valgbestemt. Kassér står for elevrådets økonomi og er den økonomiske kontakt til rektor i samarbejde med formanden. 2/5

3 Kritisk revisor: er valgbestemt. Den kritiske revisor er et sikkerhedsnet og gennemgår kasserens regnskaber i samarbejde med formanden. Der er kun behov for denne når elevrådet har en fast økonomi og skal bistå kassér. Organisator: er ikke valgbestemt. Ansvarlig for events og aktiviteter for elevrådet. Skal til hvert arrangement have mulighed for at udvælge flere af elevrådets medlemmer til at være medarrangører af begivenheden. Promoveringsansvarlig(e): er ikke valgbestemt. Har ansvaret for promovering af elevrådet til resten af skolen i alle aspekter. Skal til promoveringen have lov at udvælge flere elevrådsmedlemmer til hjælp og støtte. Det er de promoveringsansvarlige, som har til opgave at promovere udvalgene i elevrådet. 2b Størrelse: 2ba Elevrådet må bestå af maksimalt 10% af skolens elevtal. 2bb Hver klasse har ret til 2 medlemmer siddende. Dog er det ikke et krav. Resten af elevrådets medlemmer kan fyldes op af interesserede elever fra klasser hvor der allerede sidder 2 repræsentanter. 2bc Elevrådet skal så vidt muligt bestræbe sig på at alle klasser bliver ligeligt repræsenteret og i tilfælde af en klasse med under 2 repræsentanter vil have medlemmer i elevrådet kan 2ba overskrides, så klassen har 2 repræsentanter. Herefter vil der stadig ikke kunne optages nye repræsentanter fra klasser med 2 eller flere repræsentanter, før der igen er frie pladser i henhold til 2ba. 3 Arbejdsformer 3a Elevrådsmøde skal foretages mindst en gang om måneden, dog kan flere møder indlægges efter behov. 3b Udvalgsmøde skal ved formål og behov afholdes umiddelbart før elevrådsmøde. 3ba Udvalgene holder møde i henhold til deres retningslinjer (vedlagt som bilag). 3bb Udvalgsrepræsentanter skal til hvert elevrådsmøde oplyse om nyt fra de respektive udvalg. 3c En begrænsning for diskussion skal oplyses på dagordenen, for at sørge for at de små emner ikke bliver overset i perioder med stor debat af et emne. 3/5

4 3d Et midlertidigt udvalg skal til hver en tid kunne oprettes i forbindelse med aktuelle sager. 3e Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, med undtagelse af afstemninger til personvalg af poster, mistillidsvotum samt hvis et enkelt medlem af elevrådet ønsker en afstemningen skal foregå anonymt. I sådanne tilfælde skal afstemninger afholdes anonymt ved papirafstemning. 3f Alle stemmer skal optælles af sekretæren og kan til enhver tid tjekkes efter af den kritiske revisor. 3g Ved beslutninger omhandlende enkelte grupper, skal den gældende gruppe tages med på råd af elevrådet. 3h Det bør bestræbes at en dagsorden er udmeldt til elevrådets medlemmer mindst 2 dage før kommende elevrådsmøde. 3i Det skal bestræbes at mindst en elev fra elevrådet skal repræsentere Solrød Gymnasium i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). 3ia Eleven repræsenteret i DGS har informationspligt. 3j Flertallet bestemmer. Dog skal beslutningen genovervejes, hvis flertallet er mindre end 2/3 af elevrådets medlemmer. Er flertallet lavere end 2/3 af elevrådet medlemmer, bør elevrådet stræbe efter at indgå kompromisser for at opnå et større flertal. 3k Promoveringsansvarlig er ansvarlig for at der mindst hver 2. måned skabes kontakt mellem skolen og elevrådet, i form af information af elevrådets arbejde. Eventuelt på morgensamlinger foran hele skolen. 4 Eventuel økonomi 4a Elevrådet skal bestræbe at få stillet et bestemt beløb til rådighed hvert år. Dette skal ske i samarbejde med rektor og bestyrelsen. 4b Elevrådet skal hvert år afsætte et beløb til afholdelse af hyttetur eller anden social begivenhed for sammenrystning af medlemmer. Skal ske i samarbejde mellem elevrådsledelse. 5 Valgprocedure 5a Valgbestemte poster, vælges ved en generalforsamling i Marts, hvor de nye valgbestemte postholdere, umiddelbart er fungerende efterfølgende, men de gamle postholdere står som støtte og råd- 4/5

5 giver for de nye postholdere indtil de nye postholdere er kompetente til at overtage hele ansvaret. Dette sker i dialog mellem de gamle og nye postholdere. 5b En person der stiller op til elevrådsformand, skal være elev på skolen i hele perioden, indtil den nye generalforsamling bliver afholdt. Altså kan en 3.g er, 4.g er og 2.hf er normalt ikke opstille til formandsposten. 5c For at stille op til alle poster, skal man have været medlem af elevrådet i mindst 2 måneder. 5d Alle medlemmer af elevrådet, der overholder de før nævnte regler for valg af poster, skal være berettigede til at opstille til de valgbestemte poster. 5e Det er muligt for et medlem af elevrådet at genopstille til samme eller anden post, hvis de overholder førnævnte regler for valgbestemte poster. 5f I tilfældet af at flere opstiller til samme valgbestemte post, skal kandidaterne have mulighed og tid til at fremlægge deres valgtale for elevrådet. 5g Ved ikke valgbestemte poster, er det formanden og næstformanden, der bestemmer medlemmet der bliver indsat på posten. Dog skal elevrådet godkende både kandidaterne og posterne, der er udvalgt af formanden og næstformanden. 5ga Den nyvalgte formand og næstformand skal informere eleverne herom. 5h Ingen afstemninger kan udskydes pga. sygdom, pjæk eller andet fravær fra skolen. Dog kan personen godt sende skriftlig motivation for/mod forslaget til oplæsning under mødet. Undtagelsen er medmindre den fraværende person har væsentlig betydning for forslaget, hvor i sådanne tilfælde afstemningen udskydes så den fraværende person personlig kan fremlægge sit synspunkt. 6 Mistillidsvotum 6a Hvis et mistillidsvotum opstilles, skal der gives et grundlag for mistillidsvotummet og votummet skal være støttet af mindst 2/3 af elevrådets medlemmer for at blive vedtaget. 6b Ved mistillidsvotummets vedtagelse, skal et valg af et nyt medlem til den ledende post samt aftrædelse af det nuværende medlem i den ledende post, ske med øjeblikkelig virkning. Næstformanden fungerer umiddelbart som formand indtil valget af ny formand er foretaget. 5/5

6 6c Ved opstilling af mistillidsvotum skal elevrådet have mulighed for at ekskludere det medlem mistillidsvotummet er stillet imod fra mødet, hvor dette bliver diskuteret og afstemt. 6d Ved opstilling af mistillidsvotum skal medlemmet, som mistillidsvotummet er stillet imod have mulighed for at forsvare sine handlinger foran hele elevrådet, inden mistillidsvotummet bliver taget til afstemning. 7 Medlemmer, medlemskab og rettigheder. 7a Man er fungerende medlem af elevrådet efter indmeldelse hos ansvarlige og har dermed stemmeret i elevrådets diskussioner og valgprocesser. 7b Alle elever kan blive medlem af elevrådet, så længe grænsen på 10% ikke er nået. 7c Ved længerevarende udeblivelse fra elevrådsmøder, skal dette, og grund for udeblivelsen, meddeles til elevrådets sekretær eller formand. 7d Udebliver en elev fra mere end to møder i træk uden grund for udeblivelse, kan elevrådets bestyrelse ekskludere medlemmet. 7e Ved ethvert elevrådsmøde er det sekretærens opgave at registrere hvilke medlemmer der er til stede. 7f Ved tilmelding til arrangement er elevrådsmedlemmet forpligtet til at deltage, medmindre andet er oplyst til og godkendt af formand eller organisator. 8 Vedtægter 8a Vedtægter kan altid ændres med 2/3 flertal til elevrådsmøderne. Dog skal vedtægter mindst en gang om året, tages op på hytteturen eller anden social sammenkomst og revurderes og eventuelt omskrives. 8b Ved omskrivning af vedtægter, skal de fremstilles for resten af skolen, hvor eleverne eventuelt kan sige imod omskrivningerne. 8c Det påkræves af alle elevrådets medlemmer, at de underordner sig de aktuelle vedtægter. 6/5

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere