Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen "BumbleBees""

Transkript

1 Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar Stk. 3. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Formål Stk. 1. BumbleBees formål er at gøre det muligt for medlemmerne at dyrke sport med særlig fokus på indendørsfodbold samt skabe et socialt netværk omkring sporten. Derudover er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Stk. 2. BumbleBees Mini' formål er at lave aktiviteter for de små medlemmer. Herunder gymnastik, motorik, leg samt skabe nogle sociale forbindelser mellem børnene samt børnenes forældre. Stk. 3. BumbleBees Biografklub' formål er at dele interessen for gode film og god lyd. Samt skabe sociale forbindelser via klubbens arrangementer. 3. Medlemskab Stk. 1. Følgende retningslinjer er gældende for alle medlemmer og tilknyttede personer af BumbleBees. Stk. 2. Aktivt medlemskab i BumbleBees kan opnås ved godkendelse af over 50% af foreningens medlemmer i BumbleBees. Det vil sige, at man skal godkendes af over halvdelen af foreningens medlemmer (medlemmerne i BumbleBees Mini og Biografklubben har ikke stemmeret.) Stk. 3. Aktivt medlemskab i BumbleBees Mini kan opnås af alle børn mellem 2-5år. Stk. 4. Aktivt medlemskab i BumbleBees Biografklub kan opnås af alle i alderen 18+. Stk. 5. Som medlem af foreningen og spiller på holdet bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel og adfærd både på og udenfor banen, under kampe, træning og andre foreningsarrangementer. 4.Trænere/Holdledere Stk. 1. BumbleBees trænere styrer træning suverænt og er den øverste autoritet på banen. Stk. 2. Foreningens trænere kan til enhver tid bortvise en spiller fra træningsfaciliteter med henvisning til 3, stk. 5.

2 Stk. 3. Det er foreningens trænere, der suverænt afgør hvilke medlemmer, der spiller og hvilke positioner disse spiller på banen både under kampe og træning. Stk. 4. Holdlederne i BumbleBees Mini har det overordnede ansvar og styre suverænt træningerne. Holdlederne af BumbleBees Mini vælges af bestyrelsen. Stk. 5. Holdlederen af BumbleBees Biografklub styre suverænt alle arrangementer i denne afdeling og kan til en hver tid bortvise medlemmer med henvisning til 3, stk. 5. Holdlederen af biografklubben vælges af bestyrelsen. 5. Indmeldelse Stk. 1. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til formanden/kassereren. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder eller en værge. Stk. 2. Ved indmeldelse betales der et indmeldelsesbeløb på 100kr. Indmeldelsesbeløbet er et engangsbeløb og kan ikke returneres. Ved den 1. i førstkommende måned, skal der betales for den andel af kvartalet, der er resterende på dette tidspunkt, såfremt det ikke er på en af nedenstående kvartals betalingsdatoer. Stk. 3. Hvis man begynder at indbetale penge til foreningen, ses det som en indmeldelse og man binder sig derfor også til vedtægterne. 6. Udmeldelse Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Stk. 2. Udmeldelsen træder først i kraft den førstkommende 1. efter udmeldelsen er i et bestyrelsesmedlem hænde. Stk. 3. Ved udmeldelse skal evt. restance i kontingentbetaling betales, ellers bliver ens licens låst hos DIF. Der refunderes ikke betalt kontingent ved udmeldelse. 7. Kontingent Stk. 1. Kontingentet foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for kontingent. Stk. 4. Kontingent indeholder ikke transport til udekampe/biografer hvor der køres samlet i bus eller bil. Stk. 5. Kontingentet er følgende:

3 150 kr. pr kvartal. for BumbleBees og betales hvert kvartal (1jan, 1April, 1 juli, 1 sep) 200 kr. halv årligt. for BumbleBees Mini og betales (1jan og 1 juli) 250kr årligt for BumbleBees Biografklub og betales ved indmeldelse. Indmeldelse dækker ca. 5 film. Sær arrangementer betales separat på dagen og er ikke med i kontingentet. Stk. 7. Ved indmeldelse indenfor 12 måneder efter en udmeldelse betragtes dette som en fortrydelse af udmeldelsen og kontingentet for hele perioden skal betales. Det vil være muligt at lave en aftale omkring ind- og udmeldelse indenfor en begrænset periode, hvis der er en ekstraordinær grund til dette. 8. Restance Stk. 1. Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes. Stk. 2. Ved kontingentrestance i 1 måned uden aftale med kasseren suspenderes medlemmet automatisk fra deltagelse i idrætsudøvelsen/biografklubben. 9. Suspension og eksklusion Stk. 1. Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes. Stk. 2. Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser henvisning til 3, stk. 5. Stk. 3. I sager om suspension har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Stk. 4. Bliver et medlem ekskluderet af bestyrelsen kan dette medlem anke eksklusionen ved først kommende generalforsamling og ved absolut flertal i afstemningen få eksklusionen enten stadfæstet eller omstødt. 10. Ordinær generalforsamling Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden januar måned og indvarsles mindst 21 dage forud til alle medlemmer skriftligt. Stk. 3. Dagsorden udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til

4 bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres via den mail man er indmeldt med. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på mail, sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 4. Stemmeberettiget er alle medlemmer af foreningen BumbleBees (kun moderklubben), der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance eller suspenderet. Medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år kan bemyndige deres legale værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling. Medlemmer af Mini og Biografklubben har ikke stemmeret medmindre de også er medlem af BumbleBees. Stk. 5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller en skriftlig medbragt fuldmagt. Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. 17. Stk. 7. Ønskes der fra et medlem skriftlig (anonym) afstemning skal dette imødekommes. Stk. 8. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner: Valg af dirigent og referent Godkendelse af regnskabet Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse og revision Indkommende forslag Eventuelt Note: Derudover ville det være relevant med beretninger fra bestyrelsen, primært bestyrelsesmedlemmer med bærende roller. 11. Ekstra ordinær general forsamling Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller efter 3/5 af medlemmernes anmodning til bestyrelsen med angivelse af formål. Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringen er bestyrelsen i hænde. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 12. Bestyrelsen Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og op til fem øvrige medlemmer. Man kan kun bestride én post i bestyrelsen.

5 Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for perioden til næste ordinære generalforsamling. Ved eventuelt afgang fra bestyrelsen inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 3. Bestyrelsen leder og fordeler aktiviteterne og arbejdet i BumbleBees og fører foreningens regnskaber. Stk. 4. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for BumbleBees regnskab overfor den øvrige bestyrelse samt den foreningsvalgte revisor. Stk. 6. Adgang til foreningens økonomiske midler har kun kassereren og formanden. Kassereren har desuden fuldmagt til at betale forekommende eller almindelige driftsudgifter, samt foretage økonomiske dispositioner der vedrører indkøb og udlæg, der er nødvendige for foreningens sportslige aktiviteter. Dispositioner over DKK 1.000, eller beløb der bringer foreningens likvide beholdning under DKK 1.000, skal kontrasigneres af formanden og bringes op på det næste bestyrelsesmøde. Stk. 7.Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme den gældende. 13. Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive årsregnskabet for det foregående år til revisoren. Stk. 3. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Stk. 4. Årsregnskabet offentliggøres senest 7 dage før den ordinære generalforsamling sammen med den endelige dagsorden. 14. Revisor Stk. 1. Foreningens revisor vælges ved generalforsamlingen, i tilfælde af at flere personer ønsker dette erhverv vil der være afstemning blandt medlemmerne. Stk. 2. Bestyrelsen har ikke stemmeret i forbindelse med afstemning, og den valgte revisor må ikke være involveret i bestyrelsen eller dens arbejde. Valget sker ved simpelt stemmeflertal.

6 Stk. 3. Revisoren skal hvert år i november gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Stk. 4. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Stk. 5. Såfremt kun en person ønsker erhvervet, kan et hvilket som helst medlem af foreningen inklusiv bestyrelsesmedlemmer bede om et tillidsvalg. Dette afgøres ved kvalificeret stemmeflertal. 15. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen. Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer er alle ansvarlige for den daglige drift i foreningen, og skal arbejde for at varetage foreningens bedste interesser efter mandat fra generalforsamlingen. Stk. 4. Hvis bestyrelsen skal foretage dispositioner, der bringer foreningens likvide midler i minus, skal dette godkendes af en generalforsamling. 16. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 absolut flertal på en generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på. 17. Opløsning af foreningen Stk. 1. En eventuel opløsning af BumbleBees kan finde sted, når mindst 2/3 af foreningens samlede medlemmer stemmer herfor på en ordinær generalforsamling. Dette kan også ske ved at 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer underskriver et papir, hvorpå de erklærer sig enige i en opløsning af foreningen. Denne skal fremvises for generalforsamling. Stk. 2. Forslag til en opløsning af BumbleBees skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 31 dage før den ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmer i foreningen senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 3. Ved en opløsning af BumbleBees er bestyrelsen forpligtet til at give Roskilde

7 Kommune besked. Stk. 4. Ved BumbleBees nedlæggelse skal eventuelle midler sælges og pengene herfra gå til andet relevant ungdomsarbejde i Roskilde Kommune.

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere