Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997"

Transkript

1 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra bestyrelsen blev foreningens revisor Hans-Georg Christensen valgt som dirigent. Som første punkt blev generalforsamlingen konstateret rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden I beretningen kom Arnold Bruun ind på følgende emner: bosted for udviklingshæmmede er endnu ikke kommet i gang. Var planlagt til at stå færdigt i marts gårdsvej er ikke etableret med vejbomb grundet det manglende byggeri. Der blev til vinteren 2001/2002 valgt en ny snerydder. Der har været afholdt udbudsrunde vedr. de grønne områder, hvor Bent Nygaard blev valgt. Nybyggeriet omkring seniorboligerne er ved at være afsluttet. Efter beretningen blev ordet givet frit til spørgsmål.? Fra Æblehaven blev der forespurgt vedr. bomme ved Vænge, idet der køres udenom. Desuden kom det frem at nogle bomme kan åbnes, hvorimod andre ikke kan, hvilket i de tilfælde gør at snerydderen er kørt udenom.! Det blev fra bestyrelsen oplyst at vi til de gamle bomme har nøgle så de kan åbnes, men ikke til de nye. Det er endvidere dyrt at vedligeholde bommene, men den nye bestyrelse kan efterfølgende tage emnet op.? Der blev forespurgt til beplantning af nye træer, hvor disse pga. vand er gået ud og blevet fjernet af gartneren. Side 1 af 5 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E

2 ! Netop denne del er afklaret med gartneren, idet der tidligst bliver plantet nye træer når det er konstateret, at der ikke længere står vand på arealet. Dette forventes i øvrigt tidligst at ske når dræningen ved nybyggeriet har opnået maksimal virkning. Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen blev den sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Lone Ahrenfeldt gennemgik regnskabet. I forlængelse heraf tilkendegav foreningens revisor at der som altid er afleveret et ordenligt og gennemarbejdet regnskab til revision. Endvidere ser foreningens økonomi meget sund ud. Derefter kunne der stilles spørgsmål til regnskabet.? Der blev forespurgt om ikke bestyrelsen fandt at indlånskontoen giver et for magert udbytte.! Lone Ahrenfeldt svarede hertil at der i driften er store enkeltposter som kræver likviditet (driftkapital), hvorfor foreningen ikke kan investere det beløb som henstår på indlånskontoen. Der bliver lejlighedsvis undersøgt hvor de bedste renter kan opnås, men til denne kontotype er der ikke de store gevinster at hente. Regnskabet blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad. 4 Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent Lone Ahrenfeldt gennemgik bestyrelsens budgetforslag. Inden budgetforslaget blev givet fri til generalforsamlingen, konstaterede revisoren at den budgetterede udgift til snerydning er væsentligt nedsat. Arnold Bruun reflekterede hertil, at bestyrelsen har set de på de sidste 4 års reelle udgifter, og har deraf taget et gennemsnit. Der blev dermed taget hul på en længere og intens debat omkring budgettet og i særdeleshed omkring kontingentstørrelsen. Blandt de mange indlæg både for og imod nedsættelse af kontingentet, var der overvejende tilslutning til (efter afstemning ved håndsoprækning) at godkende budgettet men fastholde kontingentet og dermed lade et ekstraordinært overskud komme vejfonden til gode. Side 2 af 5

3 Det blev endvidere foreslået, at den kommende bestyrelse får udarbejdet et overslag på hvor meget det i dag vil koste at få asfalteret stamvejene, og dermed få et fingerpeg om på hvilket niveau opsparingen bør være. Ad. 5 Indkomne forslag Arnold Bruun kunne oplyse at der ingen forslag er indkommet. Dog er der modtaget en e- mail med bemærkninger til snerydningen. Dirigenten foreslog at henvendelsen medtages under punktet eventuelt, hvilket afsenderen accepterede. Ad. 6 Valg til bestyrelsen Dirigenten oplyste om grundlaget og metoden for valg til bestyrelsen. Da Arnold Bruun ikke ønskede at genopstille forespurgte dirigenten om bestyrelsen havde et emne til valget. Da dette ikke var tilfældet, og der fra generalforsamlingen ikke umiddelbart var emner, suspenderede dirigenten generalforsamlingen i ca. 5 minutter så der kunne summes. Herefter blev følgende kandidater opstillet og valgt til bestyrelsen: Erik Stigsberg (Ældrerådet) Steen Nielsen (genopstillede) Anders Riis Espersen (genopstillede) Ad. 7 Valg af suppleanter Følgende kandidater blev opstillet og valgt som suppleanter: 1. Anja Rasmussen 2. Bent Nielsen 3. Leif Kristensen 4. Arnold Bruun 5. Jytte Hansen Ad. 8 Valg af intern revisor Jette Riber blev genvalgt som foreningens interne revisor. Ad. 9 Valg af ekstern revisor Revisionsfirmaet revi-merco a/s blev genvalgt. Ad. 10 Eventuelt Ordet blev givet frit alt kan bringes frem, men intet kan vedtages. Side 3 af 5

4 ? På baggrund af den fremsendte om snerydning forespurgte Rosenhaven om ikke de små stik-stier bliver ryddet af grundejerforeningen.! Nej! snerydderen, som er ny, har ikke materiel til at udføre den del af arbejdet, og det er skønnet at det for grundejerforeningen vil blive forholdsmæssigt dyrt også at skulle rydde de små stik-stier. Der blev i øvrigt gjort opmærksom på at ansvaret for al snerydning, også stamvejene, ligger hos den enkelte grundejer hvor veje og stier støder op til, og ikke, som mange tror, hos grundejerforeningen. Under vores grundejerforening er det dog blevet besluttet at renholdelse, herunder snerydning, søges iværksat og gennemført af grundejerforeningen. (se vedtægternes pkt. 8.2, ref.) For at undlade at det skal være op til et skøn, vil bestyrelsen forhøre sig om det er muligt at få ryddet de mindre stier, eventuelt hos en anden udbyder.? Fra Rosenhaven blev der forespurgt om årsagen til at et medlem af grundejerforeningen, som ikke har bil, skal være med til at betale for at der bliver ryddet sne på vejene.! Arnold Bruun gjorde opmærksom på at et sådant ønske om millimeterretfærdighed ikke kan imødekommes.? Fra forsamlingen kom et spørgsmål om hvem som har det juridiske ansvar, hvis en person falder og brækker et ben, en arm eller lignende.! Det er bestyrelsens ansvar, hvis den ikke har sørget for at indgå en aftale om snerydning. I alle andre tilfælde er det på eget ansvar hvis man kommer til skade.? Fra Rosenhaven blev der forespurgt om ikke snerydderen kan undlade at skubbe sneen op foran foreningens affaldsskur.! Anders Riis Espersen forelagde et ønske om, at der i de konkrete tilfælde, når sneen ligger der, tages kontakt til bestyrelsen som derefter retter henvendelse til snerydderen for at få rettet op på problemet.? Fra samme forening kom spørgsmålet om ikke vores område var udlagt som sprøjtefrit område.! Hertil kunne bestyrelsen oplyse at der kun bliver sprøjtet langs kanter på stier, veje og rundt om træerne, men ikke på græsarealerne.? Fra forsamlingen kom det også frem omkring problemerne med ældreboligernes dårlige parkeringsforhold, som gør, at der parkeres på gårdsvej og i rundkørslen. Side 4 af 5

5 ! Det blev hertil oplyst, at der som minimum skal være to parkeringspladser pr. bolig (krav fra Århus Kommune), men at Århus Kommune selv har godkendt deres eget byggeri uden det behørige antal parkeringspladser. Det blev hertil fra formanden fra Ældrerådet bemærket, at de har haft forhandlinger med Århus Kommune/rådmanden for at finde en løsning. Dette emne er derfor endnu ikke afsluttet.! Der fremkom endnu et forslag som bestyrelsen kan tage op til overvejelse. Dette forslag går ud på at noget af det forventede overskud for dette budgetår kan bruges til vedligeholdelse af bommene.! Hertil kom det frem, at bestyrelsen i sidste periode har besluttet at påklæbe refleksbånd på de ekstrabomme som er opsat. Det kom endvidere frem at der ved opsætningen af disse ekstrabomme er lagt vægt på sikkerheden for de fodgængere og cyklister som skal krydse stamvejene. Afslutningsvis fik Arnold Bruun en erkendtlighed af foreningen bestående af nogle flasker god rødvin for det arbejde han har ydet som formand/bestyrelsesmedlem siden foreningens start. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et mindre traktement. Ole Christensen referent Side 5 af 5

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere