Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter 9. antal stemmeberretigede Valg af dirigent. Mogens Rudolph - Enebærhaven 201 modtog valg og bekræftede at indkaldelsen er udsendt i tide og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.gennemgang ved næstformand Simon von Spreckelsen. Brejl Enebærhaven 309: Fortalte kort om sms politi efter spørgsmål. Michael Blak Rosenhaven 504: Takker bestyrelsen og roser for arbejde med vej og sti. Han har selv haft fat i borgmester m.m vedr. samme. Blak oplyser envidere: 30 mill er afsat til vedligeholdelse fra kommunens side, forkert at der er ikke er ressurcer til os vi kan ikke leve med det forfald vi har nu. Han opfordrer desuden til læserbreve. Formand: Vi fortsætter kommunikationen med kommunen. Næstformand: Læserbreve god ide, vi sender opfordringen videre. Dirigent: Har haft en snak med kommunen. Observeret at gadelamper brænder ved sti. Han blev henvist til DONG. Brejl. Henviste til beløb der var sat af til vedligeholdelse. Der burde være midler til os. Blak: Har fået oplyst at miljøsager, har optaget kommunens tid. Det er ikke prioriteret særligt højt mht. vej og sti. Brejl: Roser vedligelholdelsen af de grønne områder. De små stier er altid blevet ordnet for snerydning, i de 40 år hun har boet i kommunen, nu er det pludselig vores egen opgave! Hvorfor ændret praksis? Hun gør samtidig opmærksom på en gangsti og en cykelsti der flyder sammen til gangsti, og henstiller til at det er farligt når cykler kommer farende på stedet. Ditte Færmand Birkehaven 110: Opfordrer til fælles projekter i ejerforeningen. Werner Larsen Egehaven 210: Savner i bestyrelsens beretning kommentar vedr. mur. Henviser til nyopført mur ved Egehaven 110. Werner fik et svar efter skriftlig henvendelse til formand. Han mener vi som bestyrelse, er pålagt opgaven at bringe sagen videre. Formand: Skal vi gå videre med sagen så gør vi det, men mener stadig ikke det er bestyrelsens opgave. Blak: Det er kommunen der har påtaleretten. Formand: Vi kan ikke tvinge kommunen. men vi kan stadig godt lave en skrivelse til kommunen. Næstformand indskyder, det er kommunens opgave, det hører desværre ikke under grundejerforeningen. Dirigent: Anbefaler at Werner får fat i kommunen. Brejl: Er det kommunen, der skal kontaktes, hvis hække skal laves om? Formand: Ja! Werner: Retter selv henv. til kommunen vedr. mur.

2 Ditte: Hovedstien omkring Birkehaven bliver angrebet af hække fra begge sider. Formand: Henviser til kommunen. Allan Egehaven 206: Suplerer Ditte: Meget vildtvoksende hæk, cykelstien er helt væk. Sti langs øster anlæg er dog blevet pæn. Ros til bestyrelsen. Lars Grinderslev Enebærhaven 116: Kommentar til manglende snerydning på små stier: Kommunens snerydningsprocedure blev lavet om for ca 5 år siden (forringet) Vedr. stibreder med passage: det vil kommunen ikke røre ved. de tar hovedstierne 1 gang om året. Beretning blev enstemmigt taget til efterretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Gennemgang af kasserer Danny Benche Blak: Hvem tilhører tilgodehavender kr. 3,00? Danny: Lidt uvist. De står der ved evt. henvendelse Blak: De må gerne afskrives (sagt med et stort smil på læberne) Ditte: Ros for at holde godt opsyn med gartner. Regnskab hermed enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Brejl: Hvorfor sætte kontingent 10 kr op? hvorfor skal vi have så mange penge stående. Danny: Vi har penge ja, men vi bruger også flere. Budget hermed enstemmigt godkendt. Blak: Har der været mange restancer? - nej! 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af kontingent: - Bestyrelsen foreslår kontingentet for år 2013 ændret fra kr. 385,- til kr. 395,- Enstemmigt Godkendt. - Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring om mulighed for indgåelse af flerårig aftale med bl.a. gartner om vedligehold af foreningens grønne områder (se vedlagte). Nicole Schoer: Kort gennemgang for fordele ved flerårig aftale Blak: Godt forslag, kompliment... Forslag herefter enstemmigt vedtaget. 5. Forslag fra medlemmerne: - Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne 6. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen: - På valg er bestyrelsesmedlemmer: o Danny Benche (modtager genvalg) o Michael Petersen (modtager genvalg) - På valg er suppleant: o Allan Reinholdt (modtager genvalg) Dirigent konstaterer alle er genvalgt. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:

3 - På valg er revisorer: o Torsten Hofmann-Petersen (modtager genvalg) o Niels Hosbond Petersen (modtager genvalg) - På valg er revisorsuppleanter: o Jørgen Bøgh (modtager genvalg) o John Wilder (modtager genvalg) Dirigent konstateret alle er genvalgt. 8. Eventuelt. Danny: Vores lille bredbåndsudvalg har fundet forskellige hastigheder i vores forening. Der er store forskelle, eksempelvis er det svært at få HOME TRIO med de lave hastigheder som mange af os har. Vi har prøvet at få forskellige selskaber i tale. De har ventetid på et 1/2 år! Status nu. Maj måned vil selskab tage kontakt til os. Gruppen arbejder videre på sagen. Jørgen Rosenhaven 114: Min forbindelse er meget langsom. Blak: Jeg betaler for 10 MB men modtager mindre. Hastigheden blev nedsat Blak: Vester anlæg: flisebelagt sti næsten væk. Jorden æder stien. Nicole: Har haft gennemgang med gartner. Det er kommunens ejendom. Lars: Internet tip: Flyt til telia, de kan tilbyde varen via TDC net til bedre kvalitet. Werner: Har alle mail adr.? opdateringer via hjemmeside? Danny: Det er meget møjsommeligt at administrere det Brejl: Sti om vester fællesanlæg. Ny sti har dannet sig, kan den gøres permanent med fliser? Nicole: Det undersøger vi. Brejl: Kan referater ikke komme på hjemmesiden? Danny: De ligger der allerede. Jørgen: Indkaldelse på mail kræver vedtægtsændring Ditte: Kan der på hjemmeside adviseres ved nyheder? Formand: Det findes ved nyhedsbreve. Ditte: Hvad skal man holde øje med ved tyveri? Brejl: Svært, der har været 3 indbrud på min vej, mens vi var hjemme. Formand: Vi opfordrer til at ringe til politiet med samme. Brejl: Politi kommer gerne ud til foreninger med oplysninger. Næstformand: Gode naboer fatter mistanke, snak og organiser. Jørgen: Hække er meget store og hjælper ikke. Dirigent: Mange til salg skilte. hvor mange nye medlemer kommer i løbet af et år? Danny: Det har vi ikke opgjort. Lars Knudsen Birkehaven 507: Har haft skriveri vedr. træer som er meget generende, med kommune og bestyrelse men får ingen tilbagemelding. Carsten: Vi har gennemgået sagen med kommunen. Kommunikation skal gå via kommune. Lars savner tilbagemelding og inddragelse fra bestyrelse. Nicole: Kommunen bør vende tilbage med svar. Werner: Har haft lignende sag. Kommunen fik ordnet uden problemer. Vi noterer os sagen. Nicole: Kort gennemgang af nye beplantningsplaner. Danny: Har indkøbt et nyt mål, som bliver opsat når vejret tillader det.. Ditte: Opfordrer til fælles arbejdsdag?

4 Dirigenten konstaterer at der ikke er flere spørgsmål, afslutter og takker for god ro og orden. Forelagt og godkendt af dirigenten d. 5 april (Mogens Rudolf) Med venlig hilsen Grundejerforeningen BRØNSHOLMGÅRD

5 Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtagelse på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at 13 i foreningens vedtægter ændres fra: Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Generalforsamling vælger desuden tre (3) suppleanter, også for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamling i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under foreningen hørende fællesarealer og legepladser i forbindelse med disse. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for udgifter i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke nogen besluttende myndighed. til Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Generalforsamling vælger desuden tre (3) suppleanter, også for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamling i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under foreningen hørende fællesarealer og legepladser i forbindelse med disse. Ved ansættelse af lønnet medhjælp, er bestyrelsen berettiget til at indgå en flerårig aftale på op til 3 år. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for udgifter i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke nogen besluttende myndighed. Begrundelse for forslag: Bestyrelsens begrundelse for tilføjelsen i 13 er, at bestyrelsen fremadrettet opnår mulighed for at indgå en flerårig aftale med gartner om vedligehold af foreningens grønne arealer (græsslåning, klipning af hæk, pleje af petanquebane mm.). Størstedelen af forenings omsætning anvendes til pleje af foreningens grønne områder. En besparelse vil komme alle medlemmer til gode. Bestyrelsen har gennem de seneste år konstateret, at flere større og mindre gartnerfirmaer har tilbudt at vedligeholde vores grønne områder. Ved drøftelse af deres tilbud fremgår det klart, at foreningen opnår mulighed for besparelse/rabat ved at kunne indgå en flerårig aftale. Bestyrelsen er med de nuværende vedtægter ikke bemyndiget til dette, idet bestyrelsen kun kan disponere indenfor det enkelte regnskabsår. Note: Bestyrelsen er bekendt med foreningens vedtægter 10 angående beslutning af vedtægtsændringer. Såfremt vedtægtsændring vedtages og godkendes af Fredensborg kommune oploades vedtægter til foreningen hjemmeside:

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere