Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014"

Transkript

1 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj Der var 50 stemmesedler (stemmeberettigede medlemsforeninger til stede), 1 stemmesedler blev afgivet igennem fuldmagt, Ghana Venskabsgrupperne gav fuldmagt til Vedvarende Energi. Forkortelser: CISU; Civilsamfund i udvikling, UM; Udenrigsministeriet, CS; civilsamfundet, CSP; Civilsamfundspuljen, PKM; Puljen for klima og miljø, CSO; civilsamfundsorganisation, NGO; nongovernmental organisation. Der henvises løbende i referatet til bilag og baggrundsmateriale, som alle kan findes på CISUs hjemmeside. Velkomst v. Formand Susanne Volqvartz Formanden takkede for det sidste år som formand i CISU. Pkt. 1: Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Uffe Engsig fra Dansk ICYE som dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Helene Holbeck Kannegaard fra sekretariatet blev valgt som referent. Følgende personer blev valgt som stemmetællere: Peter Tolstrup (Plan Danmark) - formand for stemme udvalget Else Hanne Henriksen (Ulandshjælp Fra Folk til Folk) Tore Asmussen (Danmarks Lærerforening) Katja Thøgersen (IMCC) Dirigenten opfordrede flere i forsamlingen til at stille op til bestyrelsen. Endvidere bød han velkommen til gæsterne ved generalforsamlingen som var Berit Asmussen og Pernille Tind Simmons fra NGO FORUM samt Lars Udsholt fra DMR-U. Dirigenten gennemgik dagsordenen samt de bilag, der blev udsendt til deltagerne og konstaterede, at dagsorden og indkaldelse var sket korrekt i forhold til vedtægterne. Endvidere gennemgik dirigenten reglerne for afgivning af stemmekort. Pkt. 2: Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse v. Formand Susanne Volqvartz Bilag: Bestyrelsens skriftlige beretning Bilag: Årsskrift Status og perspektiver Formanden lagde ud med at takke for ordet og bemærkede at den mundtlige beretning skal ses som et mundtligt supplement til den skriftlige. Temaet for den mundtlige beretning var Bestyrelsens arbejde med fremtidens udfordringer, herunder spørgsmålet om CISU har forberedt sig godt nok på en eventuel ny regerings planer om at skære 2,5 milliarder på udvikling. 1

2 Der har været mange udfordringer i 2013 udfordringer om selve CISUs fremtid på godt og ondt. På den politiske dagsorden har udviklingen af Civilsamfundspolitikken stået centralt. Cisus bestyrelse har sammen med sekretariatet og medlemmerne arbejdet hårdt for at præge dagsordenen i løbet af det sidste år. Udfordringer har været at få mangfoldighed på dagsordnen, at sikre en fortsat debat om Syd-funding, samt en sikring af at CSPen skal gælde på alle områder af UM. Udviklingstrekanten med strategiske service ydelser som et af benene i trekanten har været truet. CISU har bakket op omkring Sydfunding men stillet krav om, at den skal formidles på en måde så den kan komme mange forskellige foreninger, bevægelser og organisationer til gode og ikke blot de store super professionelle organisationer. Formanden konstaterede at på trods af de mange udfordringer, har indsatsen båret frugt, og vi har fået præget dagsordenen.først og fremmest var det første udkast til CSP præget af vores egne kernesynspunkter, og dernæst har vi mødt stor lydhørhed på Christiansborg. Men vi er ikke i havn endnu, og det er vigtigt at fortætte vores indsats både på Christiansborg og i medierne for at få så mange af vores synspunkter som mulige igennem. Den politiske dagsorden i den kommende tid: Venstre og Dansk Folkeparti har annonceret at ville spare 2,5 mia. kr. på udviklingsbistand. Formanden pointerede at en konkret plan for besparelserne endnu ikke foreligger, men at man skal tage udfordringen alvorligt. I den forbindelse pointerede formanden, at befolkningen er vores berettigelse og hvis vi skal vinde kampen for fortsat støtte til bekæmpelse af fattigdom og retfærdighed må vi have befolkningen bag os. Formanden fortsatte med at berette hvilke indsatser der er gennemført for at forberede den nødvendige politiske offensiv. - Udarbejdelse af et forslag til en strategi, der er designet til at fastholdelse af dansk støtte til udvikling. - Gennemførelse af kapacitetsudvikling for medlemmerne så de i endnu højere grad kan involvere befolkningsgrupper i deres arbejde samt søsætning af Reframing-indsatsen, som giver bedre værktøjer til at deltage i en offensiv politisk oplysningsindsats. - Målrettet politisk lobbyarbejde igennem Folkemødet på Bornholm og igennem møder med de politiske ordførere på Christiansborg. - Udarbejdelse af et forslag til vedtægtsændring målrettet på at samle kræfterne i CISU om den fælles kamp, der skal føres de kommende år. Mangfoldighed Formanden berettede hvordan hun ser at CISU arbejder for at understøtter mangfoldighed. Hun nævnte den brede vifte af forskellige kurser og rådgivninger til en medlemsskare af yderst forskellig art, samt de mange forskellige typer af projekter, der får støtte igennem puljerne og den brede vifte af emner, der tages op af medlemmerne; menneskerettigheder, miljø, uddannelse, sundhed, landbrug og meget mere. Hun gennemgik kort nogle statistiske oplysninger der bla. viste at over 300 forskellige organisationer har opnået støtte fra Civilsamfundspuljen siden dens start i Hun rundede af med at sige, at denne mangfoldighed er grundlaget for at vi kan nå ud til befolkningen i de kommende år. Til slut takker formanden sekrateriatet og medlemmer for den store indsats og gav ordet videre til videre til Vibeke Tuxen (bestyrelsen), som berettede om arbejdet i Udviklingspolitisk Råd det første år af rådets eksistens. Udviklingspolitisk Råd: 2

3 Rådet er møntet på behandling af udviklingspolitikker og -strategier. I rådet sidder der 15 repræsentanter, hvor af fem er NGO-repræsentanter. Det første år er gået med at vende mange meget generelle politikker, da den forhenværende Minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach gerne ville lave hele DANIDAs politiske ramme om. Efterhånden er rådet gået fra behandling af det generelle til mere specifikke støtteformer. Der er en god stemning i rådet, som er en erstatning for hørringssvar. Afsluttende pointerede Vibekeat CISUs plads i rådet er medlemmernes muligheden for at blive hørt, og hun opfordrede alle til at henvende sig med råd og kritikpunkter de ønsker debateret i rådet. Medlemmerne er velkommen til at sende hende max en side velbegrundede opfordringer, som hun kan bringe videre. Møderne vil blive annonceret via hjemmesiden og i nyhedsbreve. Tore Asmussen (Danmarks Lærerforening) takkede for en troværdig og professionel organisation. Han udtrykte at han var imponeret over professionalismen i bevillingssystemet og blandt CISUs rådgivere. Han pointerede herefter at NGO-Forum og Concord Danmarks fælles medlemsskare har været årsagen til sammenlægning af de to organisationer i Ny Forum. Hermed spurgte han til bestyrelsens forslag om at tillade rammeorganisationerne medlemskab og hvilke overvejelser, der var blevet gjort i for hold til at man får samme medlemsgruppe som NGO Forum? Formanden svarede at spørgsmålet var blevet drøftet i bestyrelsen, men pointerede at yderligere diskussion må afhænge af rammen for Ny Forum, som endnu ikke ligger fast. Hun fremhævede at det vigtige for CISU er at fastholde en mangfoldig medlemsskare, der arbejder på hver deres måde, som skal kunne rummes i den danske NGO-kontekst. Der blev rettet ros fra salen mod de politiske tiltag i CISU. Endvidere blev der spurgt ind til den faste beløbsgrænse på CSP. Om man havde accepteret den nuværende grænse? Formanden svarede, at man er blevet nød til at forholde sig til loftet ved at være klar med en prioriteringsplan i fald at loftet nås, men CISU er en interesseorganisation, som fortsat vil arbejde for opnåelse af de nødvendige midler i CSP, så man ikke skal prioritet mellem gode projekter. Godkendelse Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 3 Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Bilag: Regnskab 2013 v. kasser Louise Hindenburg og controller Jesper Hilsted Andersen Kassereren startede med at invitere den interne revisor Anders Bjørnkjær til at deltage i beretningen. Økonomistyring Den interne revisor berettede om de interne procedurer, den økonomiske status og de finansielle procedurer og funktionsadskillelsen, samt opgave fordelingen mellem den interne revisor og kassereren. Generelt er der nogle gode interne procedurer. Controller funktionen er også blevet modtaget positivt det første år. I forbindelse med funktionsadskillelsen arbejdes der på at gøre CISUs database lettere at arbejde med. Endvidere ligger der en byrde med timeregistreringen som er tung, fordi der registreres så mange typer af timer. CISU har i januar 2014 gennemgået Mangos Financial Health Check. Resultatet var en score på 278, hvilket vil sige at CISU er i lavrisiko gruppen. To handlingspunkter blev fremhævet: Mangel på inventarkartotek samt likviditetsbudget, som dog siden er blevet udarbejdet. Likviditetsbudget vil blive udarbejdet i efteråret I den forbindelse er CISU underlagt, at DANIDA kræver et overordnet meget positivt flow. 3

4 CISU har to banker, Merkur Bank og Arbejdernes landsbank. Pga. Merkur Banks relativt lave soliditetsgrad og ranking efter finanskrisen opfordrede den interne revisor til at flere midler flyttes fra Merkur Bank, så kun en tredjedel af organisationens aktivitet ligger hos denne. Årsregnskab Controlleren Jesper Hilsted Andersen takkede for muligheden for at fremlægge årsregnskabet. Først gav han en læsevejledning til regnskabet, hvorefter han gennemgik de egentlige resultater. Foreningen er delt op i en række afdelinger, for hver afdeling er der et selvstændigt rengskab. Resultatopgørelsen afspejler denne struktur. Der er 8 regnskaber på udgift og indtægtssiden. De to er stort set lig hinanden. Undtagen i afdeling 1 (Foreningens udgifter), afdeling 2 (Indtægtsdifferentieretvirksomhed) samt afdeling 6 (Faglige ydelser), hvor der er et lille overskud (sammenligner det med det budgetterede). Ellers balancerer afsnittene med 0 i resultat. Der blev fremhævet to centrale noter i regnskabet: Note 1: Den bærende del er tilskud til afdækning af løn udgifter fra DANIDA, som ligger en smule over det budgetterede på grund af den nye PKM. Der bruges en del flere timer, end det der er tilskud til, men på grund af overhead dækkes det alligevel ind. Det lavere administrationsbidrag skyldes lavere forbrug end budgetteret til på Faglige Ydelser og Forvaltningen Løn er den største udgift i CISU og stigningen i lønudgiften skyldes primært ny-ansættelserne. Overforbrug ift. budget skyldes primært udbetaling af ikke-afholdt ferie fra fratrådte medarbejdere. Foreningsudgifter dækker lobbyarbejde og bestyrelsens arbejde. Note 5: CSP delt op i pulje, faglige ydelser og forvaltning. Der hensættes ca. kr. 6.5 millioner til puljen i Indtægter og udgifter matcher dermed hinanden. Femten millioner går til forvaltning og faglige ydelser, hvor forbruget i 2013 har været lidt lavere, end der var budgetteret til, disse overskydende midler blev også hensat til 2014 som en del af de 6,5 millioner kr. De sidste år har udviklingen været således at CSP i 2011 steg fra kr. 110 millioner til kr. 150 millioner som en fast ramme fra 2012 og frem. I 2013 blev løntilskuddet fra Danida justeret så det passede bedre med de faktiske forbrugte løntimer. Fakturerede timer var således i 2011 og 2012 på timer, hvilket blev justeret i 2013 til timer. Thorbjørn Nørremark (Ulandsforening for bæredygtig udvikling) kommenterede den interne revisors forslag om at flytte aktiviteter fra Merkur Bank og pointerede at der er en værdimæssig grund til at have stor del af sine aktiviteter i Merkur Bank, og hvis man i CISU vælger at trække sig, svækkes banken yderligere. Thure Hastrup (Bevillingskonsulent) indvendte at de dårlige ratings i Merkur Bank skyldes betaling til de forskellige Bank-Pakker. Kassereren medgav at CISU havde aktiviteter i Merkur Bank pga. bankens værdigrundlag. Den interne revisor svarede hertil, at han personlig gerne vil støtte banken, men ikke mener det er CISUs pligt at støtte en bank. Han fastholdte, at man bør forholde sig til den dårlige rating på trods af bankens positive profil, da de store banker er mere sikre. Dette blev ført til referat, og Bestyrelsen vil medtage denne drøftelse i dens overvejelser Godkendelse Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 4

5 Pkt. 4 Drøftelse af fremtidig virksomhed Baggrundsmaterialer: Årsskrift Status og perspektiver Bestyrelsens arbejde det sidste år og kontekstoplæg om den aktuelle situation i udviklingsmiljøet v. sekretariatsleder Erik Vithner Globale tendenser: Erik Vithner indledte med at pointerer at den globale kontekst har indflydelse på CISUs arbejde, og fremhævede i den forbindelse følgende: 1. Post-2015: Situationen er sådan at nogle af 2015-målene er nået, mens andre absolut ikke er nået. Arbejdet frem mod 2015 har i bred grad reflekteret en traditionel Nord-Syd relation, men i stigende grad handler debatten om globale sammenhænge. Tankegangen om at vi er nogle der skal hjælpe dem er under afvikling. Denne tankegang er også i høj grad den CISU har arbejdet efter. Men der er en ny trend på vej hvor man også fokuserer på udvikling i sin egen del af verden og dennes betydning for verdens fattige. 2. Pres på CS: På baggrund af disse Nord-Syd partnerskabsindsats er der sket rigtig meget i CS de seneste år. CS har flere steder fået en større stemme, dog ser vi en stigende tendens til at magthaverne ikke ønsker CS-deltagelse i deres land/virke. Der er CISU medlemsorganisationer der helt konkret støder på dette problem. 3. Skrøbelige områder som iflg. en FKN-rapport kunne blive til Lost territories : er et begreb der beskriver en række lande, som formentlig slet ikke fungerer om ti år, hvis der ikke gøres noget. Der er en god tendens i mange lande, hvor man ser en positiv økonomisk udvikling, mens andre lande bliver mere og mere skrøbelige. Denne udvikling skal der tages højde for i de kommende år. CISUs arbejde i Danmark 1. Civilsamfundspolitikken: CS som en forudsætning for udvikling: Det er lykkes CISU langt hen af vejen at påvirke udmøntningen af den kommende Civilsamfundspolitik og imod sætning til de fleste andre steder- har man i den danske sammenhæng fastholdt CS som en forudsætning for udvikling. Heldigvis har EU's nye CS-strategi dog også denne ramme 2. Sydfunding: Indtil videre er der ikke i Danmark i forhold til mange andre lande - direkte flyttet støtte via CSOerne i Nord til CSOerne i Syd. I den sammenhæng har det været vigtigt for CISU at påvise at der ikke er nogen direkte vej, med ved Sydfunding går pengene til CS bare igennem en anden kanal. Endvidere bør det fortsat debatteres, hvordan man laver god Sydfunding, der også er en vigtig støtteform. 3. Kommunikation: Der er stigende eksempler på en debat og et behov for den kommunikationsfaglige tankegang. Spørgsmålene er hvad man kan kommunikationsmæssigt i Nord og Syd, som kan få sat de forskellige tendenser på dagsordenen, samt hvordan vi kan sikre at vores resultater kommunikeres videre til befolkning og politikkerne. 4. Fleksible innovative partnerskaber: I den nye Civilsamfundspolitik er innovative partnerskaber et brugt begreb - det er vigtig at CISU forholder sig til dette og andre begreber i den nye politik. Begrebet ligger op til at andre partnere søges, såsom partnere fra erhvervslivet, fonde, socialøkonomiske virksomheder eller helt nye aktører. 5. Venstres spareplaner: Der mangler konkrete forslag til spareplanerne, men et forslag til besparelser går på at sende udviklingsarbejdet i privat udbud, hvilket formentlig vil starte en debat om hvorvidt NGOerne er det rigtige sted at kanalisere pengene hen i forhold til omkostningseffektivitet. 5

6 6. Sammenlægning af NGO-Forum og Concord: CISU har længe været aktive i bestyrelserne i de to organisationer, og der eksisterer et udtalt ønske om at stå sammen i forhold til fælles udfordringer. Det nye forum ser ud til at komme til at bestå af fire underfora: politik, oplysning, kapacitetsudvikling samt rammebetingelser. Her ligger CISUs interesse primært ved rammebetingelserne, men også oplysning- og kapacitetsudvikling. CISUs rolle i samarbejdet skal klarlægges i forhold til det der sker i den danske sammenhæng. Thure Hastrup (bevillingskonsulent) påpegede at Venstres Jakob Ellemann har fremlagt et forslag om besparelserne. Dette vil blive sendt til CISU. En kommentar fra salen gik på den nye ministertitel som både dækker over udviklings- og handelspolitik. Spørgsmålet var om CISU havde kunne mærke forskel fra før? Erik Vithner svarede at man havde kunnet mærke at ministeren måtte anvende en stor del af sin til på handelsområdet og bl.a. ikke har haft tid til at møde CISU endnu. Helle Schierbeck (Plan Danmark) takkede for kontekstbeskrivelsen, men savnede at det blev nævnt, at forståelsen af CS og communities er udfordret. Hun nævnte sociale bevægelser og medier som steder, hvor CS er på spild. Hun spurgte, hvordan CISU forholder sig til dette? Erik Vithner tog kommentaren til efterretning og gav den videre til den kommende bestyrelse. Værdien og foraene kan diskuteres og bør blive det. Fremlæggelse af Vision, mission og værdier v. Morten Nielsen fra Bestyrelsen Bilag: Forslag til Vision, mission og værdier Morten Nielsen lagde ud med at sige, at den største ændring ligger i at man har flyttet forkus fra individer til større grupper af menneskers ret og værdier. Værdierne bygger på fremtidsønsker for CISU, men afspejler også organisationens nuværende konkrete virke. Endvidere bør værdier understøtte medlemmernes interesse og fremme et øget ejerskabet blandt medlemmerne. Dirigenten fremlagde formen for diskussionen som startede med at deltagerne i summegrupper kort diskuterede forslaget hvorefter forslaget blev diskuteret i plenum. Erik Jørs (ICOEPH) opfordrede til at nævne partnerorganisationer i forbindelse med Mission : Vi forvalter puljer og arbejder for Morten Nielsen fra bestyrelsen svarede, at CISU ikke understøtter partnerorganisationer i Syd, men derimod understøtter medlemsorganisationernes arbejde med partnerskaber i Syd. CISUs fokus er rammerne for de danske CSOer i Danmark som arbejder med partnerskaber i Syd. Ali Talib (AHAS Group) spurgte til, hvor ofte man i CISU vedtager ny Vision, Mission og Værdier. Morten Nielsen gentog, at ønsket er at papirerne skal afspejle de ønsker, man har for fremtiden, men også det man allerede gør. Det blev sidst revideret i Jesper Saxgren (Økologisk landsforening) nævnte, at bæredygtighed ikke en del af visionen. 6

7 Hertil svarede Morten Nielsen, at de forskellige aspekter som medlemmerne arbejder med er en del af missionen. Helle Schierbeck (Plan Danmark) spurgte til, om det var nødvendigt at have sin egen vision osv. i stedet kunne man vælge at arbejde efter allerede vedtagne principper - såsom Istanbul Principperne? Morten Nielsen svarede, at ideen var at afspejle mere præcist, hvad CISU er og arbejder for - på en let tilgængelig og forståelig måde. Birte Holm Sørensen (Kvindelige Lægers Forening) påtalte en frygt for, at de store foreninger kommer til at dominere i fremtiden i adgangen til bevillingerne. Hun mente ikke, der er taget højde for denne problematik i vision, mission eller strategi. Formanden svarede, at der er taget højde for dette, da den første værdi omhandler mangfoldighed. I den forbindelse kan dimensionerne store og små organisationer være misvisende. Det der er vigtigt er at man støtter organisationer med forskellige vilkår. Vedtagelse Ændringsforslag (stillet af Per Rasmussen (Økologisk Landsforening)): Under Mission ændres stå vagt om til fremmer. Begrundelsen var at denne ordlyd var mindre defensiv. Dette vedtages med overvældende flertal (én undlod at stemme resten stemte for). Ændringsforslag (stillet af Helle Schierbeck (Plan Danmark) ): under værdien Mangfoldighed ændres vi støtter til vi vil sikre Dette vedtages med overvældende flertal (én stemmte imod,to undlod at stemme, resten stemte for). Med de vedtagede ændringer blev forlaget vedtaget (én stemte imod resten stemte for). Fremlæggelse af strategi v. Louise Hindenburg fra bestyrelsen Bilag: Forslag til Strategi Louise Hindenburg startede med at sige, at bestyrelsen har arbejdet med strategien igennem interne intense diskussioner, medlemsmøder samt anden debat med medlemmer. Hun takkede for medlemmernes store engagement i den sammenhæng. Strategien bygger på det gode arbejde CISU allerede er aktiv i og forholder sig til hvad, der har ændret sig i forhold til tidligere. I den sammenhæng har der overordnet været tre fokusområder i udarbejdelsen: - Der er blevet taget fat om nye fleksible partnerskaber såsom uformelle fællesskaber, socialøkonomiske foreninger, private fonde eller private virksomheder, som det er blevet nemmere tilgængeligt at arbejde med, men som man også ønsker at højne samarbejdet med i fremtiden. - Det har været målet at skabe en ramme, hvor også de små organisationer kan være med i forhold til at præge politiske beslutninger, samt hvor den folkelige oplysning om udviklingsarbejdet højnes. Endvidere er ønsket at være tydeligere omkring hvad CISU har af politisk holdning. - Ønsker for hvilken forening man vil have fremadrettet. Hun rundede af med at sige, at strategien afspejler drømme og ønsker om fremtiden. Peter Tholstrup (Plan Danmark) påtalte, at det med at indgå i nye former for partnerskaber under strategien, vel skal spille sammen med mulighederne i retningslinjerne for puljerne. 7

8 Louise Hindenburg svarede, at hun ikke ser det som to adskilte ting. Vi ønsker medlemmernes opbakning, til at opfordre DANIDA til at definere rammerne for hvad de nye partnerskaber betyder. Samtidig vil bestyrelsen tage Peters kommentar med videre. Ole Jacob Hjøllund (TRIANGLEN) spurgte til samarbejde med lignende organisationer i andre lande, så man kan undersøge overordnede tendenser i lignende organisationer. Louise Hindenburg svarede, at man i bestyrelsen allerede er i dialog med lignende organisationer i for eksempel Finland og Holland. Sekretariatsleder Erik Vithner påpegede, at man i øjeblikket er i gang med at kortlægge lignende organisationer i Syd i forbindelse med fremtidig dialog og derudover indgår i samarbejdet med CIVICUS, hvor man får nys om, hvad der sker ude i verden. Jesper Saxgren (Økologisk Landsforening) spurgte til, hvorfor bæredygtighed ikke er en del af de strategiske. Per Rasmussen (Økologisk Landsforening) forespurgte mere konkrete mål overfor det politiske system i de næste tre år? Louise Hindenburg svarede at man på side 15 i bilagsmaterialet sidste side af strategipapiret, kan se hvordan strategien skal bruges fremadrettet, nemlig som en overordnet plan for bestyrelsens årsplan, det er også i årsplanen at et spørgsmål om bæredygtighed konkretiseres. Vedtagelse Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal (én stemme imod) Fremlæggelse af bestyrelsens ramme og prioteringer v. Vibeke Tuxen fra bestyrelsen Bilag: Forslag til bestyrelsens ramme og prioriteringer for Vibeke Tuxen forklarede, at man har stillet seks mål og emner op for den kommende bestyrelses arbejde, som afspejler, hvad der sker i verden omkring os: - fokus på forskelligheden i foreningen samt alle de forskellige behov for kapacitetsopbygning - fokus på at bruge Civilsamfundspolitikken aktivt igennem lobbyarbejde overfor DANIDA og andre beslutningstagere - information af medlemmerne om tiltag i det politiske miljø, så de kan forholde sig til det med deres erfaring og viden - at bestræbe en åben og gennemsigtig organisation, hvilket er vigtigt som organisation og som forbillede for medlemmer og deres partnerorganisationer - et ønske om at medlemmernes stemmer skal føres videre igennem Udviklingspolitisk Råd osv. I den forbindelse opfordrede hun medlemmerne til at fremsætte, hvis de har ideer til at forbedre CISU og fortalte, at man arbejder med et nyt verdenskort, hvor medlemmernes indsats kortlægges, og hun opfordrede medlemmerne til at videregive information om deres virke, så det via verdenskortet og andet kan formidles videre - et ønske om at formidle hvordan man samarbejder med de nye partnerskaber, samt at formidle til disse nye partnere hvordan man samarbejder med CSOerne. 8

9 Helle Schierbeck (Plan Danmark) spurgte til, om det i CISU prioriteres også at være med til at sikre midler til rammeorganisationerne. Vibeke Tuxen svarede, at CISU ikke arbejder for at sikre flere midler til specifikke organisationer men til alle typer af puljer og støtteformer. Helle Schierbeck (Plan Danmark) spurgte endvidere ind til om man har taget stilling til om fordelingen er som den skal være eller om der skal ske noget andet? Vibeke Tuxen fra bestyrelsen svarede, at man ikke har forholdt sig til hvem der skal have hvad, men arbejder med at CSP skal indeholde de midler der er behov for. Sekretariatsleder Erik Vithner påpegede, at det er blevet vedtaget at man i CISU accepterer loftet for CSP og er klar til at prioritere mellem indsatser, hvis det bliver nødvendigt. Planen er at prioritere mellem de store bevillinger og programmaksimum, men ikke imellem de små indsatser. Dog fremhævede han, at der endnu ikke har været behov for en prioritering. Jeef Bech fra sekretariatet pointerede, at man på sekretariatet arbejder aktivt overfor DANIDA i at sikre de nødvendige midler til alle både de små og store, så man har kapacitet til de indsatser man har mulighed for at gennemføre for. En konstatering fra salen gik på om rammerne ikke kan søge CSP, hvilken Vibeke fra bestyrelsen bekræftede. Endvidere påpegede Erik Vithner at PKM godt kan søges af rammerne, men til pilotrunden i 2013, blev fire ud af fem bevillinger givet til medlemmer af CISU. Moity Sarr (Børn uden Grænser) opfordrede til, at man uddyber sammenhæng mellem mål som for eksempel mellem det at være en åben og gennemsigtig organisation og nye partnerskaber, da det vel er et krav at f.eks. virksomheder man samarbejder med udviser dette? Dirigent opfordrede til, at dette blev ført til referart og vendt i den kommende bestyrelse. Vedtagelse Strategien blev enstemmigt vedtaget. Uddeling af CISUs initiativpris 2014 v. næstformand Finn Tobisen og bestyrelsesmedlem Morten Nielsen Bestyrelsen udgiver hvert år en pris for at sætte fokus på nye og iderige initiativer rundt om i landet. Prisen er på kr. og en statuette lavet af Jens Galschiøt til kampagnen Der skal Folk til. I år gik prisen til Styregruppen for Verdens Bedste Nyheder i Roskilde og omegn, fordi de har formået at vække debat langt væk fra København og beslutningstagerne, og samlet en lang række af organisationer, der også indbefatter organisationer, som ikke nødvendigvis ellers beskæftiger sig med udvikling. Det sikrer et lokalt samarbejde der rækker langt ud over VBN. Jes Nysten fra Amnesty International modtog prisen på vegne af organisationen og takkede for prisen og invitationen. Han pointerede, at han repræsenterede en større gruppe, som var overrasket over at de fik en pris, for et arbejde de mente, de burde gøre. Han sagde, at de tog imod prisen med glæde. Derefter fortalte han, at gruppen har udviklet sig til et stort netværk som engagerer sig omkring kampagnedagen for Verdens Bedste Nyheder, men de har også lavet en årlig lokal dag, hvor de bruger hinanden til at markere 9

10 det fælles og få opbakning til lokale initiativer. Med udgangspunkt i Verdens Bedste Nyheder bruger de deres eget årlige arrangement til at finde gode lokale historie at sætte fokus på. Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag Bilag: Bestyrelsens forslag om ændring af CISUs vedtægter Bilag: AXIS forslag om ændring af CISUs vedtægter Dirigenten fremlagde rækkefølgen for afstemningen. Først stemmes der om AXIS forslag til vedtægtsændringer, da de er mest vidtgående, hvis dette vedtages frafalder bestyrelsens forslag 3. Hvis AXIS forslag frafalder, stemmes der om bestyrelsens forslag 2. I tilfælde af at ingen af disse ændringerne går igennem, forbliver vedtægterne som de er. I den situation er der - ifølge advokat - ikke berettiget til at ekskludere de rammeorganisationer, der allerede er medlem. Det vil kræve et forudgående udsendt aktivt forslag herom. Herefter stemmes der om bestyrelsen forslag 1, hvis dette vedtages, stemmes der om bestyrelsens forslag 3. Endvidere præciserede dirigent, at AXIS forslag betragtes som mest vidtgående, da det helt udelukker rammeorganisationernes mulighed for at sidde i bestyrelsen, mens bestyrelsens forslag afsætter to pladser til disse organisationer. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægter v. formand Susanne Volqvartz og bestyrelsesmedlem Hawa Hirsi Hussein Formanden lagde ud med at kommentere bestyrelsens tilføjede kommentar til AXIS forslag i bilagsmaterialet og sagde, at forslaget er helt legalt og selvfølgelig skulle diskuteres på lige vilkår med bestyrelsens forslag. Endvidere præciserede hun, at forslag 3 var blevet stillet for at sikre, at rammerne ikke bliver dominerende og netop fordi at rammeorganisationerne ikke kan søge CSP. Hawa Hirsi Hussein fra bestyrelsen præciserede, at alle medlemmerne fortsat skal involvere sig i debatter og møder, så alle får deres stemme hørt, og at CISU er for alle - også fremover. Danmark er kendt for at støtte CS, og CISU skal være med til at vise, hvordan dette gøres bedst, nemlig med en inkludering af en mangfoldig medlemsskare. Formanden fortsatte med at give tre korte grunde til forslaget: 1. Vi er i en kontekst hvor udviklingsarbejdet er presset, hvilket betyder der er behov for at stå sammen politisk. 2. De nye rammeorganisationer har mere til fælles med andre CISU-medlemmer end med de traditionelle rammer, og de har i høj grad været med til at skabe CISU. 3. Hvis man splitter sig op, kan det ske at bevillingerne også splittes op, hvilket vil sige at bevillingerne til kapacitetsopbygningen bliver spredt. Fremlæggelse af AXIS forslag til vedtægter v. Jon Clausen formand for AXIS. Formand for AXIS Jon Clausen beskrev årsagerne til AXIS forslag. Projektrådgivningen (CISU) blev grundlagt for at varetage de små og mellemstore NGO ers interesse de der ikke har separate aftaler med UM. Endvidere er der på grund af politiske omvæltninger et behov for at CISUs profil skærpes, på en måde som ikke sætter de små og mellemstore organisationer i bås som nogen, der kun laver hyggeligt udviklingsarbejde. Desuden kan NGO-Forum lige så godt varetage CISUs medlemmers interesse, hvis alle alligevel er medlemmer begge steder. Men CISU skal være den tydelige stemme for de små og mellemstore organisationer, fordi det handler om at dem, der skal forsvare CSP-bevillingen, også skal være dem, der bruger den og ikke dem, der har deres egen bevilling. Dog skal rammeorganisationerne fortsat kunne være 10

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrep.) og Maiken (referent). Afbud fra Katja. Tid 18. maj 2016 kl. 11.00-15.00 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning Borups

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen U-landsnyt.dk tirsdag, den 20. maj 2014

Referat af generalforsamling i Foreningen U-landsnyt.dk tirsdag, den 20. maj 2014 Referat af generalforsamling i Foreningen U-landsnyt.dk tirsdag, den 20. maj 2014 Dagsordenen, udsendt med indkaldelse til generalforsamling på U-landsnyt.dks hjemmeside var: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Indhold. Ledelsens påtegning. indhold

Indhold. Ledelsens påtegning. indhold 2013 Årsregnskab indhold Foreningsoplysninger CISU Civilsamfund I Udvikling Indhold Ledelsens påtegning Foreningens hjemsted Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Aarhus C Danmark Tlf. 86 12 03 42 cisu@cisu.dk

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere