Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012"

Transkript

1 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar

2 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde 1A 4772 Vordingborg Tlf.: Afdeling: Miljø og Teknik, Vordingborg Kommune Layout og grafisk produktion: Pihl grafisk design Tryk: Grafikom A/S

3 Forord Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Kommunens vision og målsætninger for klimaarbejdet 6 Klimamål Virkemidler Er målene realistiske og kan de nås? 7 3. Planlægning og politikker Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Boliger Erhvervssektoren Kommunen som virksomhed Hvordan skal Klimahandleplanen gennemføres? Forord Vordingborg Kommune ønsker at tage et medsvar for at reducere CO 2 udledningen samt arbejde for at klimaovervejelser bliver en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune. Derfor er der igangsat et klimaprojekt. Klimaprojektet munder ud i formuleringen af nærværende Klimahandleplan, som kommunen vil basere sin klimaindsats på. Klimahandleplan for Vordingborg Kommune, -12 tager udgangspunkt i Klimastrategi for Vordingborg Kommune. Klimastrategien er udarbejdet på baggrund af kortlægning af udledningen af drivhusgasser og gennemførelse af en række scenarieanalyser. Scenarieanalyserne illustrerer hvorledes udvalgte løsninger vil virke på reduktionen af udledningen frem til 2020 og i tiden derefter. Klimahandleplan -12 indeholder de handlinger, som planlægges sat i værk i de næste par år fra til. Klimahandleplanen skal ses som en køreplan for, hvad der ser ud til at være nødvendigt og hensigtsmæssigt her og nu. Der vil utvivlsomt i Klimahandleplanen løbetid opstå nye ideer og initiativer som også bør igangsættes, hvorfor Klimahandleplanen skal ses som et dynamisk værktøj, der kan tilpasses og ændres på. Klimastrategien er blevet diskuteret på workshops i kommunen og der er samtidig indsamlet forslag til handlinger i handlingsplanen. De ydre rammer for kommunens klimaarbejde er dels Borgmesterpagten og aftalen med DN dels de rammer, der findes i den regionale klimastrategi for Region Sjælland. Der er tre hovedsektorer som dominerer kommunens udledning af drivhusgasser. Det er transportsektoren, landbruget samt energiforbruget i private boliger og erhvervsliv. Disse emner er derfor valgt som de centrale omdrejningspunkter i Klimahandleplanen. Vordingborg Kommune er allerede kommet et stykke vej med klimaarbejdet. Flere planer og politikker er enten vedtaget eller under udarbejdelse. Enkelte planer har også resulteret i reduktioner i udledningen af drivhusgasser. Vordingborg Kommune er opsat på at fortsætte det fokuserede arbejdet med klimaet og på at opnå de mål, som vi har sat os. Med venlig hilsen Henrik Holmer Borgmester i Vordingborg Kommune Denne tryksag er klimakompenseret. Ved at Klimakompensere, støtter man Plan Vivos projektet, som er et skov- og landbrugsprojekt i N hambita i Mozambique og man bidrager til at modvirke drivhuseffekten på vor planet. Kompensationen udregnes ud fra det totale kuldioxidudslip fra produktion og transport. 5

4 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 2. Er målene realistiske og kan de nås? 1. Kommunens vision og målsætninger for klimaarbejdet 2. Er målene realistiske og kan de nås? Klimamål Vordingborg Kommune ønsker at 1. Reducere CO udledningen i 2 kommunen som geografisk område med mere end 20 % inden 2020 samt gøre forberedelser til en mere ambitiøs CO 2 reduktion ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan. 2. Gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens energiforsyning, således at mere end 30 % af den samlede energimængde skal komme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre forberedelser til at VE kan udgøre end endnu større andel af kommunens energiforbrug ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan. 3. Øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % i 2008 til 100 % inden Reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20 % inden 2020 og at reducere udledningen af CO 2 med mere end 30 % i kommunen som virksomhed inden Virkemidler Vordingborg Kommune ønsker at anvende de mest oplagte virkemidler til reduktion af udledningen af drivhusgasser, såsom vindenergi, udbygning af fjernevarmeforsyningen, anvendelse af biomasse til produktion af varme og el, omstilling til vedvarende energikilder i landområder, inden for erhvervsliv og kommunen som virksomhed samt omstilling af anvendelse af landsbrugsjorden og igennem planlægning, initiativer og kampagner at fremme bæredygtige transportløsninger. De prioriterede virkemidler er beskrevet i afsnittet om indsatsområder. Vordingborg Kommune som geografisk område udledte i basisåret 2008 ca tons CO 2 per år. De væsentligste kilder til udledningen er transportsektoren, landbrugssektoren samt brugen af varme og el i private husholdninger. Kommunen som virksomhed udledte i 2008 ca tons CO 2 per år, hvilket svarer til ca. 2,4 % af den geografiske udledning af drivhusgasser. De væsentligste kilder er forbruget af varme, el og transport. Klimavision Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, og klimastrategien skal implementeres i alle planer og projekter med det formål at reducere CO 2 belastningen i kommunen. Klimamålsætning Vordingborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at reducere energiforbruget og især satse på udbygningen af vedvarende energikilder. Analyser af en række virkemidler viser, at det teoretisk set vil være muligt at overholde de fastsatte mål for klimaarbejdet. Nedenfor vises hvordan det kan ske og hvor meget de enkelte virkemidler bidrager. Reduktion af CO 2 udledningen med mere end 20 % i 2020 betyder, at der skal igangsættes klimaprojekter, som sammen med den udefrakommende reduktion (baseline) skal reducere CO 2 udledningen med mere end tons om året. Resultaterne af scenarieanalyserne er vist i tabel 2.1. Baseline forventes at give en CO 2 reduktion på 6,5 % i forhold til basisåret 2008, hvilket svarer til en CO 2 reduktion på ca tons om året i Den teoretiske reduktion af udledningen af virkemidlerne ses i alt at udgøre ca. 32,8 % i forhold til 2008-et. Dertil kan lægges de mange andre løsninger, som der ikke er regnet på. En reduktion på ca. 32,8 % svarer til ca tons CO 2 om året. Reduktioner ift CO 2 reduktioner i 2020 Procentvis reduktion ift 2008 inkl. baseline Ton CO Baseline ,5 % 9,1 % Varmeplan ,1 % 16,9 % Vindmølleplan ,3 % 17,5 % Varmepumper ,2 % 10,9 % Transportscenarie ,3 % 9,8 % Landbrugsscenarie ,8 % 13,4 % Biogasscenarie ,7 % 10,3 % Alle scenarier Ca ,8 % 33,5 % Tabel 2.1 Forventede CO 2 reduktioner i forhold til 2008 udledningen og de procentvise reduktioner i 2020 og

5 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 3. Planlægning og politikker 3. Planlægning og politikker Klimahandleplan -12 er den første sammenhængende plan, som sætter direkte fokus på kommunens klimaarbejde og som udstikker rammerne for klimaindsatsen inden for alle væsentlige områder, hvor en indsats er nødvendig. Andre planer og politikker, som ligeledes har eller kan få en væsentlig betydning for klimaarbejdet i Vordingborg Kommune: Plan 21. Kommuneplan med rammer for lokalplanlægning for Vordingborg Kommune Handleplan for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Vindmølleplan Plan for renovering af banegårdspladsen Spildevandsplan Indkøbspolitik Hertil kommer en række tiltag, som også fremover vil få betydning for udledningen af drivhusgasser, såsom krav i lokalplaner om lavenergiklasse 1, råstofplan samt natur- og vandplanerne. En strategisk energiplan for den nye Vordingborg Kommune planlægges gennemført i /12. Klimahandleplanen indeholder og beskriver de indsatser som Vordingborg Kommune ønsker at implementere jf. kommunens klimastrategi og repræsenterer de væsentligste områder i kommunens klimaarbejde. Handlingerne i -12 er koncentreret om udredningsprojekter, som skal danne grundlag for at udarbejde budgetter for aktiviteterne i den næste handleplan. Denne handleplan er baseret på budget og en forventning om et tilsvarende budget i. Den er ligeledes baseret på de kendte personaleressourcer, der er afsat til klimaarbejdet. En række af handlingerne, som er placeret efter, burde ideelt set gennemføres i perioden -12, men vil kræve personaleressourcer, der budgetmæssigt ikke er taget højde for. Handleplanen er opdelt i indsatsområder, aktiviteter og handlinger. Indsatsområderne er: Energi, forsyning og planlægning Transport Landbrug og arealanvendelse Boliger Erhverv Kommunen som virksomhed Hvordan skal Klimahandleplanen gennemføres? Under hvert indsatsområde beskrives først de initiativer, som planlægges gennemført inden For hver indsats angives et beregnet eller skønnet reduktionspotentiale, hvem der er hovedaktører under indsatsen og om den forventede investering er stor, middel eller lille. For hver aktivitet er der i den efterfølgende tabel oplistet alle de planlagte handlinger, som i dag forventes at blive igangsat i løbet af eller. Igangsatte handlinger i og 12 kan i flere tilfælde forventes at fortsætte i de efterfølgende år. I kolonnen Investerings antages det, at hvor intet andet er anført, kun skal anvendes administrative. Der er angivet et skøn over administrative samt hvilket område, der er ansvarlig for gennemførelsen af handlingen. For at skabe mulighed for at placere kendte aktiviteter/handlinger i årene efter, fordi de enten afventer færdiggørelse af en anden handling eller på grund af begrænsningen i de kendte ressourcer, er disse aktiviteter placeret i en tredje tabel. Et eksempel på dette er den strategiske energiplan. Det giver ikke mening at igangsætte en række af de energirelaterede initiativer før der skabes et overblik over den fremtidige energiforsyning. 4.1 Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede områder omkring Vordingborg by, at stimulere brugen af vedvarende energiløsninger i landdistrikterne og gennemføre en vindmølleplan. Målet er at reducere CO 2 udledningen ved fjernvarmeløsninger med 8 % om året i 2020, samt at gøre kommunen selvforsynende med el i 2025 ved implementering af vindmølleplanen. De planlagte indsatser inden for energiproduktion, forsyning og energiplanlægning er: 1. Gennemførelse af vindmølleplaner 2. Udbygning af fjernvarmenettet 3. Omlægning til CO neutral fjernvarmeforsyning 2 4. Omlægning til bl.a. varmepumper i landsbyer og der åbne land (se afsnit 4.4) 5. Etablering af solceller 6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet (se afsnit 4.3) 7. Energiplanlægning 8 9

6 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - I tabel vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringsbehovet. No. Planlagte indsatser inden Gennemførelse af vindmølleplan Kommunen, investorer Stor for investorer 2. Udbygning af fjernvarmenettet Omlægning til CO 2 neutral fjernvarmeforsyning Omlægning af varmepumper i landsbyer og det åbne land 5. Etablering af solceller - Kommunen, Forsyningsselskaberne Forsyningsselskaber, Kommunen Stor for investorer Stor for investorer Private, Kommunen Lille per husstand Private, Forsyningsselskaber Lille pr. husstand, Stor for investorer 6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet Landbruget, Kommunen Stor for investorer 7. Energiplanlægning Kommunen Lille Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringsbehovet i energisektoren. Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for de planlagte indsatser. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1. Gennemførelse af vindmølleplan 1.1 Vedtagelse af vindmølleplanen 1.2 Detailplanlægning af vindmølleplanen (herunder VVM) for konkrete projekter 2. Udbygning af fjernvarmenettet 2.1 Undersøgelse af muligheder for at bruge økonomiske incitamenter til fremme af tilslutning til fjernvarme 3. Omlægning til CO 2 neutral fjernvarmeforsyning 2010 UDV 20 - PM 250 PM Gennemførelse af grundvandsvarme som forsøg i Præstø PM Fuld udnyttelse af biogas potentialet Se afsnit 4.3 Landbrug 5. Energiplanlægning 5.1 Der etableres forsøg med salg af parcelhusgrunde, hvor der stilles krav om særlige energibesparende foranstaltninger. / PM 5.2 Udarbejdelse af strategisk energiplan / PM 120 1) Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor energiproduktion, forsyning og energiplanlægning. 1) Konsulentbistand kan afholdes af de afsatte midler til klimastrategien i og Planlagte handlinger efter I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter inden for de planlagte indsatser. Handlingerne afventer færdiggørelsen af en strategisk energiplan. No. Handlinger efter Tidsperiode 1. Gennemførelse af vindmølleplan 1.1 Fortsat detailplanlægning af vindmølleplanen (herunder VVM) for konkrete projekter Udbygning af fjernvarmenettet 2.1 Undersøgelse af mulighederne for at udvide fjernvarmenettet, herunder med "twinrør", del af Omlægning til CO 2 neutral fjernvarmeforsyning 3.1 Undersøgelse af alternative opvarmningsformer til udvidet produktion af fjernvarme, herunder anvendelse af biomasse, solvarme, grundvandsvarme og anvendelse af overskudsenergi fra industrien. 4 Omlægning til bl.a. varmepumper i landsbyer og det åbne land 4.1 Gennemførelse af informationskampagne overfor boliger med individuel opvarmning om fordele ved varmepumper og andre alternative energikilder 4.2 Energilandsby 5. Etablering af solceller 5.1 Gennemførelse af informationskampagne overfor private og erhverv om fordele ved solceller 6. Fuld udnyttelse af biogas potentialet Se afsnit 4.3 Landbrug 7. Energiplanlægning 7.1 Implementering af strategisk energiplan Tabel Planlagte handlinger efter indenfor energiproduktion, forsyning og energiplanlægning

7 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune Transportsektoren Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at fremme anvendelsen af den kollektive trafik og kommunen ønsker at følge de generelle anbefalinger, som er beskrevet i Strukturbillede 2030 Sjællandsprojektet til fremme af den kollektive trafik. Målet er at reducere CO 2 udledningen fra transportsektoren i 2020 med ca tons per år i forhold til den almindelige trafikudvikling. De planlagte indsatser inden for transportsektoren er: 1. Fremme af den kollektive trafik 2. Fremme af alternative drivmidler til biler og lastbiler 3. Fremme af alternative brændstoffer i busdriften I tabel vises en oversigt over de planlagte indsatser, det beregnede reduktionspotentiale, aktørerne og investeringset. No Planlagte indsatser inden 2020 Fremme af den kollektive trafik Fremme af alternative drivmidler til biler og lastbiler Fremme af alternative brændstoffer til busser Kommunen, DSB, Movia, private Kommunen, private Kommunen, andre kommuner, Movia Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringset. Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for de planlagte indsatser. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1. Fremme af den kollektive trafik Nedsættelse af fokusgruppe i Vordingborg Kommune til fremme af den kollektive trafik Etablering af tværkommunal koordinationsgruppe om fremme af den kollektive trafik. (Infrastruktur) 1.3 Opdatere kortlægning af pendlermønstret Vurdere barrierer og potentialer for brugen af alternative transportformer (bl.a. tog, hurtigbusser, delebiler m.v.) Undersøge behovet og mulighederne for at etablere flere parkeringspladser ved stationsbyerne Undersøge mulighederne for at få hyppigere og bedre togbetjening samt presse på for mere klimavenlige regionaltog Undersøge mulighederne for at få etableret hurtige nonstop buslinier til Hovedstadsområdet 1.8 Planlægning af oplysningskampagne om transport og klima 1.9 Gennemførelse af kampagne om transport og klima Udarbejdelse af plan for fremme af klimavenlig kollektiv trafik 1.10 i kommunen 2. Fremme af alternative drivmidler til biler og lastbiler Udarbejdelse af plan for kommunens egne indkøb af 2.1 køretøjer med alternative drivmidler (se også under afsnit om kommunen som virksomhed) Gennemførelse af plan for klimavenlige indkøb af 2.2 transportmidler og maskiner i kommunen som virksomhed Undersøgelse af mulighederne for at fremme anvendelse 2.3 af alternative drivmidler til biler og lastbiler i Vordingborg Kommune i et samarbejde med erhvervslivet Etablering af opladningsstation for elektriske køretøjer i 2.4 Vordingborg bymidte 3. Fremme af alternative brændstoffer til busser Tværkommunalt samarbejde om formulering af krav til 3.1 transportselskab om brugen af klimavenligt brændstof, såsom biodiesel, elbusser og lignende løsninger Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor transportsektoren. 1) Data som anvendes af udviklingsstaben. 2) Indgår i planlagte anlægsprojekter. 3) Forventes at indgå i den tværkommunale koordinationsgruppes arbejde (1.2). 4) Indgår i den godkendte indkøbspolitik *) Indgår i eksisterende Infrastrukturgruppe mellem kommuner og Region Sjælland. VEJ 40 UDV *) UDV 30 1) UDV 20 3) VEJ 80 2) UDV 20 3) VEJ 20 3) UDV 100 3) UDV 80 3) VEJ 100 INDK 4) INDK 4) VEJ 60 3) VEJ 100 UDV 20 3) 12 13

8 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune Landbrug og arealanvendelse Det er Vordingborg Kommunes målsætning, at fremme en reduktion af landbrugssektorens udledning af drivhusgasser ved dels at ope anvendelsen af landsbrugsarealerne (ændrede dyrkningsformer og gødningsmønstre) dels at fremme produktionen af VE fra biomasse, f.eks. biogas og ved udnyttelse af varmeproduktionen i tætte bebyggelser. Det er målet, at ca. halvdelen af landbrugsarealet tilsås med vinter- eller efterafgrøder i 2020 og at ca. 40 % af husdyrgødningen bliver anvendt til produktion af biogas. No. Planlagte indsatser inden Fremme af omlægning af arealanvendelsen Fremme af ændringer af foderforbrug og gødningsanvendelsen De planlagte indsatser inden for landbrugssektoren og arealanvendelse er: 1. Fremme af omlægning af arealanvendelsen 2. Fremme af ændringer af foderforbrug og gødningsanvendelsen 3. Fremme af fuld udnyttelse af biogas potentialet De planlagte indsatser til reduktion af CO 2 udledningen, reduktionspotentialet, aktører og investerings til gennemførelse af Klimahandleplanen inden for landsbrugssektoren ses i tabel Fremme af fuld udnyttelse af biogas potentialet Landbrugsorganisationer Landmænd, Landbrugsorganisationer, Forskningsinstitutioner Landmænd, Forsyningsselskaber, (varme og/eller gas) Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringset i landbrugssektoren. Lille Lille Middel til stor Planlagte handlinger i -12 I tabel vises de planlagte handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for indsatsområdet. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1 Fremme af omlægning af arealanvendelsen 1.1 Etablering af samarbejder mellem landmænd, landbrugsforeninger og forskningsinstitutioner, som arbejder med landbrug og foder PM Etablering af våde enge forundersøgelser - NA 1) 1) 1.3 Etablering af våde enge NA 1) 1) 2 Fremme af ændringer af foderforbrug og gødningsanvendelsen 2.1 Som ovenfor. Udpegning af en eller flere landbrug til frivillige forsøg med ændret praksis indenfor foder- og gødningsanvendelse 2.2 i samarbejde med forskningsinstitutioner og landbrugsorganisationer 3 Fremme af fuld udnyttelse af biogas potentialet Undersøgelse af udnyttelsesmuligheder for biogas herunder 3.1 anvendelse til el og varme, opgradering til naturgaskvalitet eller til transportsektoren Vurdering af placeringsmuligheder for biogasanlæg og evt. 3.2 opgraderingsanlæg PM 40 PM 40 2) PM? 3) Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor landbrugsektoren. 1) Finansieres af Staten gennem landdistrikstspuljen. 2) Indgår som en del af arbejdet med den strategiske energiplan og udgiften forventes at kunne afholdes af de afsatte midler til klimaarbejdet. 3) Opgaven forventes at blive et krav, men opgavens omfang kendes ikke

9 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune Boliger Vordingborg Kommune ønsker, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved energirenovering, dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for boligopvarmning. Det er målet, at varmeforbruget i hele kommunen skal reduceres med 20 % inden Målet for landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal erstattes med varmepumper eller anden alternativ opvarmningskilde, såsom biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning. Det svarer til en CO 2 reduktion på ca tons per år. De planlagte handlinger inden for boligsektoren er: 1. Fremme af energirenovering i byer, landsbyer og det åbne land 2. Fremme af alternative energikilder i landsbyer og det åbne land, herunder varmepumper 3. Gennemførelse af borgerrettede klimakampagner I tabel vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringset. No. Planlagte indsatser inden Fremme af energirenovering > Fremme af alternative energikilder Gennemførelse af borgerrettede klimakampagner > Private, energirådgivere Private, energirådgivere Kommunen, lokalråd Høje Høje Middel Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringset indenfor boliger. Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for de planlagte indsatser. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1. Fremme af energirenovering 1.1 Deltagelse i Energiklyngesamarbejdet for at få inputs til løsninger for landsbyer og det åbne land 1.2 Energilandsbyprojekter 2. Fremme af alternative energikilder 2.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af alternative energikilder 3. Gennemførelse af borgerrettede klimakampagner 3.1 Undersøgelse af behovet for oplysninger om energirenovering og anvendelse af alternative energikilder 3.2 Energidag jf. Borgmesterpagten 3.3 Deltage i Sluk lyset kampagnen 26. marts og Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 1) Forventes at være afledt af energiklyngesamarbejdet 2) Udgifterne forventes at kunne afholdes af budgettet for klimastrategien. Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter inden for de planlagte indsatser. No. Handlinger efter 1. Fremme af energirenovering Undersøgelse af muligheder for at bruge 1.1 økonomiske incitamenter til fremme af energirenoveringer og etablering af passiv huse Udarbejdelse af konkret plan for fremme af 1.2 energibesparelser i etageejendomme 2. Fremme af alternative energikilder Undersøgelse af barriererne mod og 2.1 incitamenter for anvendelse af alternative energikilder Gennemførelse af borgerrettede 3. klimakampagner Planlæg en klimakampagne målrettet mod de 3.1 borgergrupper som har det største behov for informationer og påvirkninger 3.2 Gennemførelse af målrettede klimakampagner 3.3 Undersøge mulighederne for at videreudvikle klimalandsbykonceptet PM 80 PM 120 2) PM 40 PM 20 1) PM 30 2) PM 30 2) Tidsperiode 1) 2) Tabel Planlagte handlinger efter indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 1) Forventes at være afledt af energiklyngesamarbejdet 2) Forventes at være en del af arbejdsgruppens arbejde (2.1.i tabel 4.4.2) 16 17

10 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune Erhvervssektoren Vordingborg Kommune ønsker, at erhverv og industrier skal motivers til, at sektoren skal udlede mindre mængder drivhusgasser enten med energibesparelser eller ved at omstille energifirbruget til alternative energikilder. Det er målet, at CO 2 udledningen fra sektoren skal reduceres med 20 % i De planlagte handlinger inden for erhvervssektoren er: 1. Energieffektiviseringer i virksomheder og omstilling til brug af alternative energikilder, herunder biomasse 2. Klimavenlig erhvervsudvikling I tabel vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringset. Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for de planlagte indsatser. No. 1. Planlagte indsatser inden 2020 Energieffektiviseringer i virksomheder og omstilling til brug af alternative energikilder, herunder biomasse Klimavenlig erhvervsudvikling Private, kommunen Kommunen, private Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringset i erhvervssektoren. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1. Energieffektiviseringer og omstillinger i virksomheder Etablering af dialog med forsyningsselskaberne om 1.1 mulighederne for omstilling til brug af alternative energikilder, herunder biomasse og solceller Etablering af fokusgruppe til undersøgelse af mulighederne 1.2 for energieffektiviseringer og omstillinger 2. Klimavenlig erhvervsudvikling Tilslutning til netværker til fremme af klimavenlig 2.1 erhvervsudvikling Undersøgelse og vurdering af mulighederne for yderligere at 2.2 fremme klimavenlig erhvervsudvikling, herunder etablering af flere stationsnære arbejdspladser Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen fra boliger. 1) Etableres i et samarbejde med Vordingborg Udviklingsselskab og Forsyningen. 2) Forventes at være en del af fokusgruppens arbejde (1.1) PM 40 Stor PM 40 1) UDV 1) UDV 2) 4.6 Kommunen som virksomhed Kommunen ønsker at synliggøre sit klimaarbejde udadtil og fremstå som et godt eksempel for andre. Indadtil vil kommunen etablere strukturer, som kan sikre fortsat fremdrift, vedligeholdelse og udbygninger af nye mål for klimaarbejdet. Kommunen ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser ved at anvende de planlagte handlinger i Handleplan for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg som retningsgivende. Det er målet, at reducere CO 2 udledningen i kommunale bygninger med mere end 30 % inden Det skal ske ved blandt andet at implementere alle emner i kommunens Handleplan for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Der forventes en reduktion af CO 2 emissionen på ca. 9 % i som resultat af Handleplan De planlagte indsatser inden for kommunen som virksomhed er: 1. Energieffektivisering inden for kommunale ejendomme 2. Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme 3. Plan for igangsætning af demonstrationsprojekter om alternative energikilder 4. Energieffektivisering ved nybyggeri No. Planlagte indsatser inden Energieffektivisering inden for kommunale ejendomme Kommunen Stor 2 Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme Kommunen Stor 3 Plan for igangsætning af demonstrations-projekter om Kommunen Stor alternative energikilder 4 Energieffektivisering ved nybyggeri Kommunen Lille 5 Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd Kommunen Lille internt hos medarbejderne 6 Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) 600 Kommunen Stor Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringsvet indenfor kommunen som virksomhed. 5. Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd internt hos medarbejderne 6. Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) I tabel vises en oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringsnivauet

11 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Planlagte handlinger i -12 I tabel vises en oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i -12 inden for de planlagte indsatser. No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1. Fremme af energieffektiviseringer i bygningsdriften Gennemførelse af Handleplan for energibesparende KOM-BYG foranstaltninger i kommunale bygninger 1.2 Udarbejde energihandleplan for KOM-BYG Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme 2.1 Vurdering af energimærker og prioritering af udfasninger 2.2 Forberedelse af udfasningsplan for udskiftning af olie- og gasfyr 3. Demonstrations- og formidlingsprojekter om alternative energikilder 3.1 Undersøgelse af interessante og mulige demonstrationsprojekter 4. Energirigtig projektering ved nybyggeri 4.1 Planlægning af mulige energieffektiviseringer for nybyggeri 5. Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd internt hos medarbejderne 5.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af procedurer Udarbejdelse af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd Indførelse af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) Undersøgelse af mulighederne for at indføre alternative brændstoffer Udarbejdelse af en plan for indførelse af alternative brændstoffer i den kommunale transport. (Se afsnit 4.2) Indkøb af de første køretøjer og maskiner med alternative brændstoffer. (Se afsnit 4.2.) INDK KOM-BYG 80 1) KOM-BYG 40 1) KOM-BYG 80 1) KOM-BYG 120 2) KOM-BYG 40 3) KOM-BYG 60 3) KOM-BYG 20 4) VEJ 40 VEJ 80 Tabel Planlagte handlinger i -12 indenfor reduktion af drivhusgasudledningen for kommune som virksomhed. 1) Indgår i implementeringen af Energihandleplanen 2) Vil indgå i projektarbejdet 3) Forventes etableret i Direktionens/Hovedudvalgets regi. 4) Direktionen 4.7 Hvordan skal Klimahandleplanen gennemføres? Løsninger på klimaudfordringerne og deres implementering kommer ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt at alle klimaaktører mobiliseres i processen. Der er 4 hovedaktører på klimaområdet: staten, kommunen, erhvervsliv (herunder forsyningsselskaber og landbruget) og borgerne. For at opnå størst mulig succes med implementering af Klimahandleplanen er det vigtigt, at der samarbejdes og koordineres bredest muligt og at alle aktørers handlingsmuligheder medtages ved identificering og planlægning af klimaløsninger. I mange kommuner stammer mere end 90 % af emissionen af CO 2 fra kilder, som kommunen ikke eller kun har en begrænset indflydelse på. Det er målsætningen, at etablere fora og samarbejder, som bedst muligt kan understøtte kommunens bestræbelser på, at klimaproblematikken skal omfatte hele lokalsamfundet og være en del af hverdagen hos alle klimaaktører. Der skal anvendes midler og metoder, som kan virke adfærdsregulerende på såvel borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger og ansatte i kommunen. Det er målet, at der er etableret flere samarbejder i kommunen, som kan fremme implementeringen af den fælles klimahandlingsplan. De planlagte initiativer er: 1. Etablering af samarbejder og relevante fora for kommunens klimaaktører. De planlagte indsatser, reduktionspotentialer, aktører og investeringset ved gennemførelse af klimahandleplanen er vist i tabel No. 1. Planlagte indsatser inden 2020 Udarbejde handleplaner for (SEAP) Kommunen 2. Afrapportering til EU og DN kommunen Lille 3. Etablering af samarbejder og relevante fora for kommunens klimaaktører Lille Alle aktører Lille Tabel Planlagte indsatser, reduktionspotentiale i tons CO 2 /år, aktører og investeringset

12 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Planlagte handlinger i -12 De planlagte handlinger, som skal gennemføres i samarbejde mellem kommunens aktører for at få Klimahandleplanen implementeret er vist i tabel No. Handlinger i -12 Tidsperiode 1 Udarbejde handleplaner 1.1 Udarbejde handleplan for (SEAP) 2 Indberetninger 2.1 Klimapagten 2.2 Klimakommune 2.3 Klimakommune Etablering af samarbejder og relevante fora mellem kommunens klimaaktører 1) Etablering af partnerskab med Energiklynge Sjælland (se også afsnit 4.4) Etablering af partnerskab med fokusgruppe for transport (se også afsnit 4.2) Etablering af fora og partnerskab med landbrugets organisationer (se også afsnit 4.3) Etablering af partnerskab med erhvervsvirksomheder og deres organisationer (se også afsnit 4.5) Etablering af partnerskab med forsyningsselskaber (se også afsnit 4.6) Tabel Planlagte handlinger i -12 inden for samarbejdet med kommunens klimaaktører. 1) Lokalrådene forventes at blive inddraget i alle relevante fora. PM 40 PM 30 PM 20 PM 20 PM VEJ PM UDV PM 22

13

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde

Læs mere

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Baggrund for klimaarbejdet 4 2. Vordingborg Kommune og klimaet 5 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 6 4. Vision og ambitioner

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010 Klimarådet anbefalinger til 2. december 2010 Forord Klimarådet har i de foreliggende anbefalinger valgt at sætte fokus på energi og CO 2 udledning. Efterfølgende vil klimarådet tage emner som klimatilpasning,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten.

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 31.7.2014 Borgmesterpagten er underskrevet - hvad nu? Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Kort efter

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil 05 Kommunernes bud på en klar opgavefordeling 06 Vedvarende

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Sammenfatning Randers Kommune 2009 2030 Befolkningstal 94.200 100.000+ Indbyggere i Randers by 60.000 70.000+ Areal 750 km 2 750 km 2 CO 2 udledning pr. indb. 5,8 tons

Læs mere

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING FRA KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING Roskilde Kommunes forvaltning har på baggrund af klimapolitikken og baggrundsnotatet "Roskilde Kommunes klimapolitik - ", vedtaget sept. 2010, udarbejdet en. Nedenfor

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbedring Indhold Forord 3 Vision og mål 4 Klimaplanens fokus 5 Klimaindsatsen fremover 5 Den samlede drivhusgasudledning i Herning Kommune 2007 6 Udviklingen af drivhusgasudslip i Herning

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Kapitel 1 Forord... 3. Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4

Kapitel 1 Forord... 3. Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4 Kapitel 1 Forord... 3 Kapitel 2 Klimaplanens rammer og indhold... 4 - Afgrænsning... 4 - Opfølgning... 4 Kapitel 3 Målsætninger og mål... 5 - Klimaplanens overordnede mål:... 5 - Mål for kommunen som virksomhed:...

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere