Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Musiker Forbund Viborg afd."

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: Velkomst og velkomstsang. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Formandens beretning. 5. Fremlæggelse af regnskabet (beslutning om decharge af regnskabet). 6. Valg af formand for 2 år (Jeanette er på valg) Valg til bestyrelsen for 2 år. (Claus på valg, Nils-Anker modtager genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 9. Nye tider i DMF Viborg hvordan gik det med dét i år 2013? 10. Indkomne forslag. 11. Eventuelt. 12. Afslutning. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest den 20. februar På grund af mad før generalforsamlingen er tilmelding en nødvendighed. Tilmelding senest 23. februar 2014 til Jeanette Hougesen på tlf eller Vi ses i Hjarbæk J På bestyrelsens vegne Jeanette Hougesen Formand DMF Viborg DMF Viborg Generalforsamling 2014 Side 1 af 5

2 Torsdag d. 27. februar 2014 kl på Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad. Tilstede: Jeanette Hougesen (bestyrelsen, formand), Nils-Anker Margon (bestyrelsen, næstformand), Henning Pedersen (bestyrelsen, kasserer), Anders Hjorth Nielsen (bestyrelsen, sekretær), Bo Jacobsen (formand DMF Djursland og medlem af DMF s hovedbestyrelse), Niels Grejs Nielsen, Karsten Dahl Andersen, Jørgen Bitsch, Lars Norden, Jens Kjeldgaard Olesen og Jens-Aage Jørgensen. Referat: Anders Hjorth Nielsen 1. Velkomst og velkomstsang: - Jeanette bød velkommen til de fremmødte. Særlig velkomst til Bo Jacobsen fra Hovedbestyrelsen. - Sangen Det er i dag et vejr blev afsunget under akkompagnement af Henning på harmonika. 2. Valg af dirigent: - Bo Jakobsen blev enstemmigt valgt. 3. Godkendelse af dagsorden: - Bo startede med at godkende, at indkaldelsen til DMF Viborgs Generalforsamling var sket rettidigt ifht. DMF s overordnede indkaldelsesregler. - Den udsendte dagsorden blev godkendt, dog med følgende ændringer: Punkt 8B. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år blev tilføjet. Desuden er årstallet blevet ændret, hvilket der blev gjort opmærksom på, da dagsordenen blev udsendt. 4. Formandens beretning: - Jeanette fremlagde formandens beretning. Læs den på s Fremlæggelse af regnskabet (beslutning om decharge af regnskabet): - Henning fremlagde regnskabet. Regnskabet samt decharge blev godkendt. - Der har været et fald i kontingentindtægt grundet medlemsnedgang. - Udgifter udgøres af: bestyrelsesmøder, kurser, workshop Trim dit anlæg på Dickens samt info- /idéaften i Viborg Musiksal. - Gaveposten blev forholdsvis større set i forhold til sidste år. Bestyrelsen valgte sidste år at ændre gavereglerne, så de fulgte hovedforbundets retningslinjer mere. Det medførte at julegaver til afdelingens medlemmer blev forsinket og slutteligt ikke gav gaverefusion fra hovedforbundet. Det skal tilføjes at der i det forgangne år var mange fødselsdage og jubilæer. - DMF tur til Pejsegårdens beløb er fratrukket den egenbetaling, som medlemmers påhæng har givet. - DMF Viborg har, med udgangspunkt i ovennævnte punkter, haft et lille underskud i årets løb. DMF Viborgs egenkapital har et pålydende beløb på ,89 kr. 6. Valg af formand for 2 år (Jeanette er på valg): - Jeanette modtager ikke genvalg som formand. Hovedårsagen er, at hende og hendes mands firma kræver meget arbejde. Jeanette har derfor vurderet, at hun ikke har den fornødne tid og overskud til også at varetage denne post. Bestyrelsen takker hende for det gode arbejde i de forgangne tre år. Bestyrelsen sender en særlig tak for hendes vilje og accept til at blive formand i Uden hendes velvilje ville DMF Viborg, som afdeling nok ikke have eksisteret. - Nils-Anker Margon blev enstemmigt valgt som ny formand i DMF Viborg. Side 2 af 5

3 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Claus er på valg, Nils-Anker modtager genvalg): - Jeanette Hougesen blev valgt til bestyrelsen. Hun træder ind som næstformand. - Karsten Dahl Andersen blev valgt til bestyrelsen. 8A. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: - 1. suppleant: Lars Norden suppleant: Claus Hostrup Hansen. 8B. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år: - Revisor: Jens-Aage Jørgensen - Revisorsuppleant: Niels Grejs Nielsen 9. Nye tider i DMF Viborg hvordan gik det med dét i år 2013? - Vi har i bestyrelsen valgt, at tage hul på en ny række arrangementer i Viborg afdelingen i det forgangne år. Det har bl.a. været Ideaften, workshop og udflugt. - Bestyrelsen valgte at rette henvendelse til alle vores medlemmer telefonisk for at få afdækket ønsker og behov samt input og gode ideer til igangsætning af nye tiltag/arrangementer. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at lægge en ny linje, hvor medlemmernes ønsker og behov bliver hørt og i videst mulige omfang efterlevet. - Vi vil fortsat opfordre vores medlemmer til at komme med ideer, tanker og ønsker i forhold til at styrke og videreudvikle DMF Viborgs samlede aktiviteter. - DMF Viborg vil på næste bestyrelsesmøde finde en dato til næste regionsmøde, så vi kan komme videre med samarbejdet. Vi skal stå sammen i de små afdelinger, så et samarbejde vil være meget positivt. Fortsat vil vi gerne komme til hinandens arrangementer. I dag sender bestyrelsen invitationer ud til vores medlemmer, som vi modtager fra de andre DMF afdelinger. - Bestyrelsen har i deltaget ved flere af de andre afdelingers arrangementer, for dels at signalere at vi vil fællesskabet på tværs af regionen, dels styrke samarbejdet. Vi opfordrer alle vore medlemmer til at deltage i arrangementer på tværs af regionen. Det styrker fællesskabsfølelsen og netværket. - De nye tider er spirende ikke blomstrende endnu. Bestyrelsen vil gerne have en endnu større tilslutning til alle vore arrangementer, og vi vil bestræbe os på at iværksætte nye arrangementer for alle DMF Viborgs målgrupper og ikke kun for festmusikere. For at det lykkes, fordrer det, at alle medlemmer blive mere aktive og synlige, for at vi sammen kan løfte det til nye højder. Bestyrelsen klarer det ikke alene J - Vi er ved at lave en ny hjemmeside, der forventes at blive lanceret i løbet af foråret/sommeren. 10. Indkomne forslag: - Ingen. 11. Eventuelt: - Bo fortalte lidt fra Hovedbestyrelsen (HB). - Regionssamarbejdet i Midt vil ved næste møde få besøg fra Region Syd, for at få inspiration fra dem. De har i flere år haft et godt samarbejde. - Hvervning og fastholdelse af medlemmer er et vigtigt punkt for HB samt på dette års tillidsmandsmøde. Det er især de små afdelinger, der har brug for dette, da de store afdelinger ikke har problemer med nedadgående medlemstal. Udmelding af medlemmer på landsplan er stoppet, men de mindre afdelinger har det stadig svært. - Ideer fra Michael Højriis. Det er bl.a. Koncerter med de unge bands, Tak rock koncerter, Portrætvideoer med medlemmer/ansatte lagt ud på afdelingernes hjemmesider, Pas på hørelsen, Formanden on tour, Musikeren (medlemsblad), Artlab kurser og Facebooksiden. - Ny redaktør på Musikeren. Henrik Strube har været redaktør i 25 år. - Facebook DMF Intranet (en idédatabase). Bo anbefaler, vi bruger dette endnu mere. Side 3 af 5

4 - Bo arbejder på, at de mindre afdelinger har mere indflydelse på Artlabs kurser. Også få dem mere bredt ud i landet. - HB diskuterer visioner og strategi for fremtiden i DMF. - HB anbefaler positivitet og samarbejde på tværs af de mindre afdelinger. - Nils-Anker anbefaler, at HB lytter mere til de mindre afdelinger evt. får de mindre afdelinger mere i tale. - Bo har en ide til at få de unge til at melde sig ind. I Djursland har de ansat en kendt ung guitarist som ambassadør til at komme rundt i de unges kredse med konkurrencer, indspilninger mv. 12. Afslutning: - Jeanette takkede de gamle bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en stor indsats via deres tillidsposter, samt ønskede de nye held og lykke med deres tiltræden i bestyrelsesarbejdet. - Jeanette takkede for tre gode år som formand og glæder sig til sin nye post som næstformand. - Hun opfordrede alle medlemmer til fortsat at komme med forslag og ideer til arrangementer. Side 4 af 5

5 Formandens beretning for 2013 På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til DMF Viborg afdelingens Generalforsamling her på Hjarbæk Kro. En særlig velkomst skal lyde til HB medlem, som har taget turen til Viborg afd. - Bo Jacobsen fra Grenå Afd. Vi har i løbet af året arbejdet med temaet fra sidste år - Nye tider i DMF Viborg - men det kommer vi også nærmere ind på i løbet af aftenen. Dette tema forsætter vi selvfølgelig med i Vi har afholdt nogle arrangementer i løbet af året, hvor mange medlemmer er kommet med positiv feedback: - Vi har bl.a. afholdt en Idé / infoaften, hvor vi fik mange input fra medlemmer, det var en positiv aften, og vi vil gerne afholde sådan en aften igen. - Vi har desuden været til Pejseshow på Pejsegården. Det var en vellykket aften, som nok heller ikke er sidste gang. - Vi har afholdt et arrangement på Dickens, som vi kaldte Trim dit anlæg, hvor flere musikere, havde stillet deres anlæg op, spillede et kvarters tid, hvorefter de tilhørende kunne komme med konstruktiv kritik. Nikolaj Damgaard havde stillet et anlæg op, hvor han afsluttede aftenen med, at afholde en lille demonstration af det nye Roland keyboard. - Vi har også været repræsenteret til nogle arrangementer, som er afholdt i Region Midt. Der var bl.a. arrangementer i Låsby, Herning mm. Der vil fremover blive mere samarbejde mellem afdelingerne i Region Midt.. Vi har i løbet af i år givet gaver til en del jubilæer, runde fødselsdage, samt julegaver til G-medlemmer. Til info er vi pr. 1. januar medlemmer i Viborg afd. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Samtidig vil jeg gerne takke for de inputs, vores medlemmer i Viborg har sendt til mig i løbet af året. På bestyrelsens vegne: Jeanette Hougesen, formand Side 5 af 5

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere