Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 25. marts 2008 i Københavns Solcellelaug I/S. Før afholdelsen af generalforsamlingen havde Kåre Lauritzen fra Københavns Ejendomme et indlæg om renoveringen af Njalsgade-taget. Det fremgik af indlægget, at taget skulle renoveres i betydeligt omfang, og at det var magtpåliggende for Københavns Ejendomme, at renoveringen skete til mindst mulig gene for solcellelauget. Årsagerne hertil var, at man gerne ville have et grønt image, og at det ville være et dårligt signal at sende ud, hvis solcellelauget blev smidt ud af samarbejdet med Københavns Ejendomme lige før klimatopmødet. Renoveringsarbejderne ville formentlig foregå i 2009 i 4-6 måneder. Kåre Lauritzens materiale blev kommenteret af de tilstedeværende, og der var en række ændringsforslag til projektet, som Kåre Lauritzen ville arbejde videre med. Lauget og Københavns Ejendomme ville løbende holde hinanden orienteret om projektet og projektstade, og bestyrelsen ville blive inviteret til møder om projektet. Formanden, Erik Christiansen, bød herefter velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag blev Erik Christiansen med akklamation valgt som dirigent. Erik Christiansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen efter vedtægterne var lovligt indvarslet, havde en dagsorden efter vedtægterne og derfor kunne træffe de fornødne beslutninger i henhold til dagsordenen. 2. Godkendelse af regnskaber for 2007 samt forelæggelse af beretning for det forløbne år. Forelæggelse af budgetter Regnskaber og budgetter var udsendt. Regnskab/budget for Njalsgade behandledes først. Derefter Vigerslev-regnskabet/budgettet. Den mundtlige beretning var fælles for laugene. Formanden aflagde sin beretning: 2007 blev det varmeste år, siden man startede landsdækkende målinger i Det blev også det 3. vådeste år siden starten af målingerne. Selv om vi havde så megen regn, kom året ind på en 14. plads for så vidt angik antallet af soltimer på landsplan, hvilket er 214 timer over normalen på Foråret 2007 bød på en rekord i soltimer, og det medførte da også, at vor kasserer følte anledning til at udsende en mail til alle om, at 2007-foråret så rigtig godt ud produktionsmæssigt. Sommeren 2007 var meget regnfuld, mens efteråret igen bød på det 5. rigeste solskinsvejr siden målingerne på soltimer startede i I Københavns-området er normaltallet for solskinstimer 1.539, og i 2007 bød solen på timer, men som i resten af landet var det i foråret og efteråret, at solen skinnede mest. Det betyder selvfølgelig en del for vore produktionstal. Vort produktionsapparat er indstillet til at fungere optimalt i de måneder, hvor vi almindeligvis har mest sol. Hældningen på solcellepanelerne sammenholdt med solindfaldet er alfa og omega for produktionen og her satser vi almindeligvis på tidspunkter, hvor solen står højest altså i sommermånederne, hvor solcellerne forventes at yde det maksimale har som nævnt været præget af mørke og regntunge sommermåneder. 1

2 Vi har derfor haft et år, hvor vi på trods af det samlede antal solskinstimer har haft en forholdsmæssig mindre produktion, fordi solen har været mest fremme i de måneder, hvor solen har stået lavest i horisonten. Njalsgade-anlægget har alligevel produceret efter budgettet, mens Vigerslev-anlægget ikke har kunnet følge med på samme niveau. Sidstnævnte har vi i bestyrelsen besluttet at undersøge årsagerne til. Vi har endnu ikke haft behov for reparation af anlæggene eller udskiftning af vitale dele som f.eks. inverterne, dvs. de transformere der skal omdanne jævnstrømmen fra anlæggene til vekselstrømmen og netspændingen. Driftsmæssigt må 2007 således betegnes som tilfredsstillende med undtagelse af Vigerslevanlæggets budgetafvigelse. De igangværende forhandlinger med Københavns Kommune om renovering af taget på Njalsgade håber vi på, at vi kan få på plads med mindst mulig gene for vort anlæg. De hidtil førte forhandlinger har været præget af en gensidig forståelse for hinandens interesser, og det lover godt for det færdige resultat. Ved indledningen af denne generalforsamling er de påtænkte arbejder nærmere beskrevet af en repræsentant fra Københavns Kommune, og det er vort håb, at tagrenoveringen kan danne skole for, hvordan sådanne tiltag kan gennemføres i et godt samarbejde mellem bygningsejeren og solcelleanlæggets ejere. Dermed kan der for alle bygningsejere med idelle tagarealer skabes tillid til solcellelaugets holdning til og håndtering af renoveringer af tage, hvor lauget har installeret solcelleanlæg. Det kan danne grobund for etableringen af mange anlæg i fremtiden var det år, hvor vi havde regnet med et fremsynet energipolitisk sol-program set i lyset af det forestående klimatopmøde i november 2009 og alle løfterne under årets valgkamp. Desværre kom der intet energipolitisk program i 2007, og den aftale, der kom ud af de politiske forhandlinger landede først i februar i år. Vi har ikke ligget på den lade side, når det handler om at forsøge at påvirke landspolitikerne. Både individuelle medlemmer af lauget og bestyrelsen har gentagne gange rettet henvendelser til de relevante udvalg Det Energipolitiske Udvalg og Skatteudvalget for dels at få en landsdækkende afregning af solcellestrøm, sådan som det er tilfældet på vindmølleproduceret strøm, dels at få samme skattevilkår for solcellelaugets medlemmer, som gælder for vindmøllelaugenes medlemmer. Det er der ikke kommet noget som helst ud af. Ser vi på det energipolitiske forlig fra 21. februar 2008, er ordet sol nævnt én eneste gang og jeg tillader mig at citere fra aftalen under punktet Små VE-teknologier : Der afsættes 25 mio.kr. om året i fire år til tilskud til de små VE-teknologier som solceller og bølgekraft. Midlerne, der finansieres af PSO-midler, kan f.eks. anvendes til løsninger integreret i byggeriet og udbud af bølgekraft, og udmøntes af parterne efter nærmere aftale. Gennemføres ved lovændring i forårssamlingen. 2

3 En sølle pulje på 25 mio.kr. til bl.a. solenergi, der skal konkurrere med f.eks. bølgekraft om puljemidler. Det viser noget om ambitionsniveauet! Jeg læste for nylig, at solen begynder sin nedlukning om ca. 1 mia. år, så der er da håb om, at fremtidens danske politikere kan indse, at solen faktisk er den største energikilde, der er til rådighed, mens der stadig er energi tilbage i solen. Problemet er nok, at solenergien er til rådighed uden nogen form for fremstillingsbehov, og derfor vanskelig at få indpasset i samfundsøkonomien, i skattesystemet m.m., men lad os håbe, at solen også på et eller andet tidspunkt bliver genstand for beskatning, så politikerne kan få øje på solens potentiale. Dertil kommer selvfølgelig de klima- og energifordele, der ligger i anvendelsen af solenergien. Det har lande som Sverige og Tyskland heldigvis fået øjnene op for. Alle medlemmer opfordres til at henlede politikernes opmærksomhed på solenergien under de igangværende forhandlinger om lovgivning vedrørende de sølle 25. mio.kr. Der kan sendes direkte fra Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) til Det Energipolitiske Udvalg (EPU) under beskrivelsen af udvalget, eller der kan sendes brev til Det Energipolitiske Udvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K har også budt på mange besøg og henvendelser fra udlandet. Der er stadig stor interesse for den måde, vi har organiseret solenergien på, og der har været mange interviews med TV-selskaber og journalister på toppen af Njalsgade-bygningen, ligesom der har været foredrag for udenlandske delegationer. Set på baggrund af interessen fra udlandet og heldigvis også fra mange interesserede danskere er det fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi har startet et projekt, som nok skal slå igennem på et tidspunkt! Vi skal blot stadig gøre opmærksom på vor tilstedeværelse og vort koncept! I bestyrelsen har vi haft rigeligt at tage os til, samtidig med at vi har holdt udgifterne på et absolut minimum. Vi har ingen problemer med at fylde dagsordenerne til bestyrelsesmøderne, og vi vil selvfølgelig opfordre til, at alle deltager aktivt i laugets arbejde med en håndsrækning til redigering af hjemmeside og meget andet. Tak til bestyrelseskollegerne for endnu et arbejdsomt år ikke mindst kassereren, Jørn Rasmussen, der har kæmpet en brav kamp om forståelsen af afregningsfakturaer fra DONG men det vil han selv komme ind på under gennemgangen af regnskaberne. Med disse ord vil jeg overgive beretningen til forsamlingen. Efter afklarende spørgsmål vedrørende muligheden for nye anlæg (det så ikke så godt ud pt.), ændring af skatteregler (heller ikke her så det godt ud husk, at opgive 0 kr. i indtægt på selvangivelsen, jf. skatteregnskabet), nano-solceller (der ikke var færdigudviklet), muligheden for at flytte Njalsgade-anlægget til en anden adresse (ville blive undersøgt), mulighed for produktionsdata i kurver/grafer (Andreas Villadsen ville påtage sig denne opgave) og besvarelsen af dem blev beretningen taget til efterretning. Kassereren, Jørn Rasmussen, gennemgik herefter regnskaberne i detaljer. Han redegjorde også for det omfattende arbejde med kontrol af fakturaer fra DONGenergy. 3

4 Regnskaberne blev godkendt. Kassereren gennemgik herefter budgetterne. Erik Christiansen ville foranledige, at Vigerslev-anlægget blev undersøgt nærmere af Teknologisk Instituts Solcenter (kvalitetskontrol) og/eller af producenten GAIA Solar. Budgetterne blev godkendt. 3. Fastsættelse af udbetaling. - Forslag: Njalsgade: 250 kr./andel (12 måneder). - Forslag: Vigerslev: 220 kr./andel (12 måneder). Forslaget blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Ingen. 5. Fastsættelse af gebyr for salg af andele. - Det foreslås, at gebyret udgør 300 kr. incl. moms pr. ekspedition (uændret). Forslaget blev godkendt. 6. Valg til bestyrelse. - Jørn Rasmussen (kasserer) og Hans Christian Hansen er på valg for en 2-årig periode. Begge genopstiller. - Derudover består bestyrelsen af Erik Christiansen og Peder Vejsig Pedersen. Jørn Rasmussen og Hans Christian Hansen blev genvalgt. Andreas Villadsen blev nyvalgt. Bestyrelsen bestod herefter af 5 medlemmer. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelse. Bjarne Tomasson blev med akklamation valgt som suppleant efter at have fortalt om sig selv. 8. Valg af revisor. - Valg af revisor. Skovbo Revision er valgt af bestyrelsen i henhold til beslutningen på sidste generalforsamling. Det foreslås, at revisionsfirmaet genvælges. Revisor blev genvalgt. 9. Eventuelt. Andreas Villadsen foreslog, at lauget solgte grøn energi til firmaer og andre, der var interesseret i at købe rigtig vedvarende energi. Det kunne gøre det muligt at få yderligere 4

5 anlæg etableret. Bestyrelsen ville undersøge muligheden. Peder Vejsig Pedersen påtog sig opgaven at undersøge, om Njalsgade-anlægget kunne få støtte til at projektere det bedst mulige anlæg set i lyset af renoveringen. Jimmy Flindt henledte opmærksomheden på den nystartede klimabevægelse samt en DVD ( Arctic Challenge ) der omhandlede klimaforandringernes indvirkning på gletschere og polare områder. Bestyrelsen ville sørge for information om væsentlige tiltag i Njalsgade-renoveringen. Dirigent Erik Christiansen 5

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere